Pix-Fagi Bioveta 200 mg/ g

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Pix-Fagi Bioveta 200 mg/ g Kožní sprej, roztok
 • Dávkování:
 • 200mg/ g
 • Léková forma:
 • Kožní sprej, roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Pix-Fagi Bioveta 200 mg/g Kožní sprej, roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • teplokrevná nepotravinová zvířata, kromě kočkovitých šelem
 • Terapeutické oblasti:
 • LÉKY PRO KERATOSEBORRHEIC PORUCHY, LOKÁLNÍ POUŽITÍ
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9936991 - 1 x 160 g - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/021/01-C
 • Datum autorizace:
 • 03-05-2001
 • Poslední aktualizace:
 • 11-04-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE = Etiketa

PŘÍBALOVÁ INFORMACE = Etiketa

PIX-FAGI Bioveta 200 mg/g kožní sprej, roztok

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Bioveta, a. s.

Komenského 212

683 23 Ivanovice na Hané

Česká republika

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

PIX-FAGI Bioveta 200 mg/g kožní sprej, roztok

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 g obsahuje:

Léčivá látka:

Pix fagi 200 mg

Kožní sprej, roztok

Hnědá mírně opalizující až zakalená tekutina

Pomocné látky:

Ethylacetát

Ethanol denaturovaný benzinem

4.

INDIKACE

Onemocnění kopyt a paznehtů, kde je indikována léčba dehtem (hniloba rohového střelu, povrchové

panaricium apod.), kopytní chirurgie, paznehtních defektů, ošetření po pravidelné úpravě paznehtů,

upevnění kopytních obvazů i krycích obvazů. Dermatomykózy zvířat, zvláště v počátečních stádiích,

event. při doléčení, kdy se příznivě projevují vysoušecí vlastnosti dehtu.

Ošetření - psoriasis vulgaris, lichenifikovaná atopická dermatitida, lichen simplex chronicus, lichen

planus, seboroická dermatitida.

Náhrada tkaného obvazu, po odpaření rozpouštědla se vytváří antiadhesivní hnědý povrchový film,

který odpuzuje vodu. Dehet má příznivé vysoušecí vlastnosti.

5.

KONTRAINDIKACE

Akutní mokvavý ekzém. Nepoužívat u koček.

Fototoxická dermatotóza, těžké kožní infekce, lupus erythematodes, aplikace na zevní genitálie.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Dehet může způsobit podráždění na kůži a nemůže být aplikován na zanícenou a poraněnou pokožku.

Pálení a zarudnutí v místě aplikace, fototoxicita, dehtová folikulitida, při ošetření rozsáhlých

chorobných ploch riziko poškození ledvin.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Teplokrevná nepotravinová zvířata, kromě kočkovitých šelem.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Nanáší se postřikem ze vzdálenosti 15 - 20 cm tak, aby zbytečně nestékal. Při ošetření paznehtů a

kopyt je vhodnější vytvořit 2 - 3 vrstvy (následující vrstvu nanášet vždy až po dokonalém zaschnutí

předchozí).

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Dehet obsahuje fototoxické látky, přecitlivělost kůže na světlo náleží k terapeutickému efektu. Přesto

se doporučuje chránit ošetřované okrsky kůže před nekontrolovanou expozicí slunečního záření.

Dehet je také nefrotoxický, proto je nutné kontrolovat moč.

Před upotřebením nutno obsah balení důkladně protřepat.

V průběhu aplikace přípravku nekuřte, nejezte a nepijte.

Po použití přípravku si důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem.

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat ochranné rukavice.

Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. V případě zasažení pokožky očistěte potřísněná místa lihem a

po opláchnutí vodou ošetřete ochranným krémem na ruce. V případě přetrvávajícího podráždění

pokožky vyhledejte lékaře.

V případě zasažení očí vypláchněte zasažené oko velkým množstvím pitné vody a vyhledejte

lékařskou pomoc.

Přípravek je hořlavinou I. třídy! Při aplikaci přípravku nekuřte.

Sprej neaplikujte do otevřeného ohně nebo na rozpálený materiál.

Zamezte vdechování přípravku. Sprej používejte pouze na volném prostranství nebo v dobře větraných

prostorách.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25

Chraňte před světlem a zdroji sálavého tepla.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnost uvedené na obalu.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Přípravek je hořlavinou I. třídy !

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Duben 2011

15.

DALŠÍ INFORMACE

OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE

VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

96/021/01-C

DATUM EXSPIRACE

{měsíc/rok}

ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

{číslo}

VELIKOST BALENÍ

160 g