PIRAMIL COMBI 2,5 MG/2,5 MG, POR CPS DUR 20

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
RAMIPRIL (RAMIPRILUM) AMLODIPIN-BESYLÁT (AMLODIPINI BESILAS)
Dostupné s:
SANDOZ s.r.o., Praha
ATC kód:
C09BB07
Léková forma:
Tvrdá tobolka
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
20, Blistr
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
58/ 360/12-C
Datum autorizace:
0000-00-00

Přečtěte si celý dokument

Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp.zn.sukls249076/2010, sukls249075/2010,

sukls249077/2010, sukls249074/2010, 249073/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Piramil Combi2,5 mg/2,5 mg

Piramil Combi5 mg/5 mg

Piramil Combi10 mg/5 mg

Piramil Combi5 mg/10 mg

Piramil Combi10 mg/10 mg

tvrdé tobolky

(ramiprilum/amlodipinum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a toi

tehdy, má-li stejnéznámkyonemocněníjako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svémulékařinebo

lékárníkovi. Stejně postupujte vpřípadě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

vtéto příbalové informaci.

V příbalové informaci naleznete:

CojepřípravekPiramilCombia kčemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnetepřípravekPiramil Combiužívat

Jak sepřípravekPiramil Combiužívá

Možné nežádoucí účinky

JakpřípravekPiramil Combiuchovávat

Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEKPIRAMIL COMBIA K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Piramil Combiobsahujedvě léčivé látky nazývané amlodipin a ramipril.Ramipril patří do skupiny

léků nazávaných ACE inhibitory (inhibitory enzymu konvertujícího angiotenzin)a amlodipin patří do

skupiny léků nazývanýchblokátory vápníkovýchkanálů.

Ramiprilúčinkuje takto:

snižuje ve Vašem těle tvorbu látek, které Vám mohou zvyšovat krevní tlak

uvolňuje a rozšiřuje Vám krevní cévy

ulehčuje Vašemu srdci udržování krevního oběhu v těle.

Amlodipin účinkuje takto:

uvolňuje a rozšiřuje Vám krevní cévy.

Piramil Combisemůže používatk léčběvysokého krevního tlaku (hypertenze)u pacientů, jejichž

onemocnění je již dostatečně kontrolováno jednotlivými přípravky podávanýmisouběžněve stejných

dávkách, ale jako samostatné tablety.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEKPIRAMIL

COMBIUŽÍVAT

NeužívejtepřípravekPiramil Combi:

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á)naramiprilneboamlodipin(léčivé látky),na kterýkoli

ACE inhibitornebojinýblokátor vápenatých kanálů dihydropyridinového typu nebonebo na

kteroukoli další složku přípravkuPiramil Combi(uvedenou v bodě 6).

Příznakem alergické reakce může být vyrážka, obtíže s polykáním nebo s dýcháním, otok rtů,

tváře, hrdla nebo jazyka.

jestliže jste někdy měl/a nestabilní zhoršení srdeční funkce po akutním srdečním záchvatu.

jestliže jste někdy měl/a šok včetně šoku v důsledku akutního zhoršení funkcesrdce.

jestliže trpíte závažným zúžením odtokové části levé komory (např. aortální stenóza vysokého

stupně).

jestliže jste někdy měl/azávažnou alergickou reakci, tzv. „angioedém“.

Příznakem může být svědění, kopřivka, červené skvrny na rukou, nohou anebo na hrdle, otok

hrdla a jazyka, otok okolo očí a rtů, potíže s dýcháním nebo s polykáním.

jestližechodíte na dialýzu nebo na jiný druh filtracekrve.

Léčba přípravkemPiramil Combipro Vás nemusí být vhodná v závislosti na tom, jaký přístroj

se při dialýzeči filtracipoužívá.

jestližemátepotíže s ledvinami, spočívající vesníženém zásobování ledvin krví (tzv. renální

arteriální stenóza).

jestliže jstev posledních 6 měsících těhotenství (viz bodnížeTěhotenství a kojení).

jestližemátenenormálně nízký anebo nestabilní krevní tlak. To musí posoudit lékař.

JestližeseVástýká cokoli z výše uvedeného, neužívejtepřípravekPiramil Combi. Nejste-li si jistý/á,

zeptejte se svého lékaře dříve, než začnetepřípravekPiramil Combiužívat.

Upozornění a opatření

Dříve než začnete užívat tento léčivý přípravek,poraďte se se svýmlékařem či lékárníkem:

jestliže jste starší člověk.

jestližemáteproblém se srdcem, játry nebo ledvinami.

jestliže jste ohrožen/a oběhovými poruchami v srdci či mozku v případě akutního nízkého

krevního tlaku.

jestližemátevelký úbytek solí nebo tekutinv těle (způsobený zvracením, průjmem, větším

pocením než obvykle, dietou s omezeným příjmem soli, dlouhodobým užíváním diuretik

(odvodňovací tablety) nebo dialýzou).

jestliže musítepodstoupit léčbu na snížení alergie na štípnutí včelou nebo vosou

(desenzibilizace).

jestližeVámbude v dohledné době podáváno anestetikum.

Podává se kvůli operaci nebo zubnímu zákroku. Může být zapotřebí přerušit léčbu přípravkem

Piramil Combijeden den předem-poraďte se proto se svým lékařem.

jestližemátevkrvi vysokémnožství draslíku (prokazuje sevyšetřením krve).

jestližemátekolagenní onemocnění cév, jako je sklerodermie nebo systémový lupus

erythematodes.

jestliže máte tmavou barvou pleti.

V takovém případě máte vyšší riziko:

náhlého, většinou bolestivého závažného otoku hlubokých vrstev kůže, zejména v

obličeji,

sníženého účinku ramiprilu.

jestliže máte kašel. Informujte lékaře, pokud se zhorší.

jestližesi myslíte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat

lékaře. Po dobu prvníchtří měsíců těhotenství se užívání přípravkuPiramil Combi

nedoporučuje a jeho užívání po 3. měsíci těhotenství může způsobit závažné poškození

Vašeho dítěte, viz bod níže „Těhotenství a kojení“.

JestližeseVás týká cokoli z výše uvedeného(nebo si nejste jistý/á), zeptejte se svého lékaře dříve, než

začnetepřípravekPiramil Combiužívat.

Doporučuje se, aby lékař sledoval počet Vašich bílých krvinek. Častější sledování se doporučuje:

na začátku léčby,

u pacientů se zhoršenou funkcí ledvin nebo kolagenním onemocněním nebo

při použití léků ovlivňujících počet krvinek.

Dětia dospívající

U dětí a mladistvých ve věku do 18 let se užívání přípravkuPiramil Combinedoporučuje vzhledem k

nedostatku informací pro tuto věkovou skupinu pacientů.

Další léčivé přípravky aPiramil Combi

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval/anebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu

(včetně rostlinných přípravků). Je to kvůli tomu, žepřípravekPiramil Combimůže ovlivnit způsob

účinku jiných léků. Současně některé léky mohou ovlivnit způsob účinku přípravkuPiramil Combi.

Jestliže užíváte některý z následujících léčivých přípravků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Tyto

léky mohou zeslabit účinek přípravkuPiramil Combi:

léčivé přípravky, které se užívají k úlevě od bolesti a proti zánětu (např. nesteroidní

protizánětlivé léky (tzv. NSAID), jako je ibuprofen nebo indometacin a kyselina

acetylsalicylová).

léčivé přípravky, které se užívají k léčbě nízkého krevního tlaku, šoku, srdečního selhání,

astmatu nebo alergií, jako je například efedrin, noradrenalin,adrenalin, isoproterenol,

dobutamin nebo dopamid. Lékař Vámbude kontrolovatkrevní tlak.

rifampicin(antibiotikum používané k léčbě tuberkulózy).

třezalkatečkovaná (rostlinný lék proti depresi).

Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Tyto léky mohou při

současném užívání s přípravkemPiramil Combizvýšit pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků:

léčivé přípravky, které se užívají k úlevě od bolesti a proti zánětu (např. nesteroidní

protizánětlivé léky (tzv. NSAID), jako je ibuprofen nebo indometacin a kyselina

acetylsalicylová).

protinádorové léky (chemoterapie).

léky, které brání organismu odmítat orgány po transplantaci, například cyklosporinnebo

takrolimus.

diuretika (odvodňovací tablety), jako je například furosemid.

léky, které snižují krevní tlak.

léky, které Vám mohou zvýšit množství draslíku v krvi, například spironolakton, triamteren,

amilorid, draselné soli a heparin (na ředění krve), trimetoprim, takrolimus, cyklosporin

Při současném užívání těchto léčivých přípravků je vyžadováno pečlivé sledování hladin

draslíku v krvi.

steroidní léky proti zánětu,jako je např.Prednisolon.

alopurinol (používá se na snížení hladiny kyseliny močové v krvi).

prokainamid (používá se při problémech se srdečním rytmem).

léky, které mohou ovlivnit počet krevních buněk.

ketokonazol, itrakonazol (používané proti plísňovýminfekcím).

erythromycin (antibiotikum používané k léčbě některých bakteriálních infekcí).

ritonavir (používaný k léčbě HIV-pozitivních pacientů).

diltiazem (k léčbě některých srdečních onemocnění a vysokého krevního tlaku).

Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři.PřípravekPiramil

Combimůžemít vliv na jejich účinek:

léky na cukrovku, jako jsou například ústy podávané léky snižující hladinu cukru v krvi a

inzulín.

PřípravekPiramil Combimůže snížit množství cukru v krvi. Pečlivě si sledujte hladinu cukru

v krvi po dobu užívánípřípravkuPiramil Combi.

lithium (používá se při problémechs duševním zdravím).

PřípravekPiramil CombiVámmůže zvýšit množství lithia v krvi. Lékař Vám musí důkladně

sledovat hladinu lithia v krvi.

JestližeseVás týká cokoli z výše uvedeného (nebo si nejste jistý/á), řekněte to svému lékaři dříve, než

začnetepřípravekPiramil Combiužívat.

Užívání přípravkuPiramil Combis jídlem,pitíma alkoholem

Pitíalkoholu při léčbě přípravkemPiramil Combimůže způsobit, že budete pociťovat závrať

nebo se Vám bude točit hlava. Jestliže potřebujete vědět, kolik alkoholu můžete zkonzumovat

v období, kdy užívátepřípravekPiramil Combi, proberte to se svým lékařem, protože alkohol

může znásobitúčinek léků snižujících krevní tlak.

PřípravekPiramil Combisemůže užívat spolu s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství a kojení

Jestližesi myslíte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat lékaře.

Tento léčivý přípraveksenedoporučujeužívatv prvních12 týdnech těhotenství apřípravek nesmíte

užívat od 13. týdne, protože může být škodlivý pro Vaše dítě.Jestliže otěhotníteběhem léčby

přípravkemPiramil Combi,ihned o tom informujtesvého lékaře.

Přechod na jinouvhodnouléčbu se má uskutečnit ještě před plánovaným otěhotněním.

Jestližekojíte, nesmítepřípravekPiramil Combiužívat.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při léčbě přípravkemPiramil Combimůžete pociťovat závrať. Je to pravděpodobnější na začátku

léčby přípravkemPiramil Combinebokdyžzačínáte užívat vyšší dávku.Jestližeseu Vás vyskytne

závrať, neřiďte ani neobsluhujte žádné stroje.

Piramil Combi 5 mg/10 mg a 10 mg/10 mg obsahují azorubin (E122)

Azorubin (E122) může způsobovat alergické reakce.

Piramil Combi 5 mg/5 mg a 10 mg/5 mg obsahují červeňallura AC (E129)

Červeň allura AC (E129) může způsobovat alergické reakce.

3. JAK SE PŘÍPRAVEKPIRAMILCOMBIUŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravekPiramil Combipřesně podle pokynů svého lékaře.Jestližesi nejste jistý/á,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívání tohoto léčivého přípravku

Přípravek užívejte ústy každý den ve stejnou denní dobu, s jídlem nebo mezi jídly.

Tobolky spolkněte vcelku a zapijte je tekutinou.

Tobolky nedrťte ani nežvýkejte.

Jaké množstvípřípravku je třeba užívat

Obvyklá dávka je1 tobolka síly předepsané lékařem.

Lékař Vám může dávku zvýšit nebo upravit podle účinku přípravku.

Maximální dávka je1 tobolkasíly10 mg/10 mgjednou denně.

Starší pacienti

PřípravekPiramil Combisenedoporučuje u velmi starých aslabých pacientů.

Děti a dospívající

U dětí adospívajícíchvevěku do 18 let se užívání přípravkuPiramil Combinedoporučuje vzhledem k

nedostatku informacítýkajících se bezpečnosti a účinnostipro tuto věkovou skupinu pacientů.

Jestliže máte pocit, že je účinek přípravku příliš silný nebo příliš slabý, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste užil/avíce přípravkuPiramil Combi, než jste měl/a

Informujte svého lékaře nebo se odeberte rovnou na pohotovost do nejbližší nemocnice. Cestou do

nemocnice neřiďte, alepožádejte někoho o odvoz nebo si zavolejte sanitku. Vezměte si s sebou balení

přípravku, aby lékař věděl, co jste užil/a.

Jestliže jste zapomněl/aužít přípravekPiramil Combi

Jestliže vynecháte dávku, užijtedalší běžnou dávkuv obvyklém čase. Neužívejte dvojnásobnou

dávku, abyste nahradil/avynechanou tobolku.

Jestliže přestanete užívat přípravekPiramilCombi

Léčbu náhle nepřerušujte a neměňte předepsané dávkování bez porady s lékařem, jelikož v takovém

případě může dojít k přechodnému zhoršení Vašeho onemocnění.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít ipřípravekPiramil Combinežádoucí účinky, které se ale

nemusí vyskytnout u každého.

Přestaňte užívatpřípravekPiramil Combia jděte rovnou k lékaři,jestližezpozorujetejakýkoli z

následujících závažných nežádoucích účinků–možná bude nutné poskytnout Vám neodkladnou

lékařskou pomoc:

otokobličeje, rtů nebo hrdla, což může způsobit obtíže s polykáním nebo s dýcháním, stejně

jako svědění a vyrážka.

Může se jednat o příznaky těžké alergické reakce napřípravekPiramil Combi.

závažné kožní reakce, ke kterým patří vyrážka, vředy v ústech, zhoršení stávajícího kožního

onemocnění, zčervenání, puchýře anebo olupování kůže (jako je Stevens-Johnsonův syndrom,

toxická epidermálnínekrolýza nebo multiformní erytém).

Okamžitě informujte svého lékaře,jestližezaznamenáte:

zrychlený srdeční tep, nepravidelný nebo zesílený srdeční tep (palpitace, bušení srdce), bolest

na hrudi, tlak na hrudníku nebo těžší problémy včetně srdečního záchvatu a mozkové příhody.

ztížené dýchání nebo kašel.

Může jít o příznaky plicních problémů.

snadno se tvořící modřiny, krvácení trvající delší dobu než obvykle, jakékoli krvácení (např.

krvácení z dásní), skvrny na kůživ podoběčervených teček nebo častější výskyt infekcí než

obvykle, bolest v krku a horečku, pocit únavy, mdloby, závrať nebo bledost pokožky.

Může jít o příznaky problémů s krví nebo kostní dření.

silnou bolest žaludku, která může vystřelovat do zad.

Může to být příznak pankreatitidy (zánět slinivky břišní).

horečku, zimnici, únavu, ztrátu chuti k jídlu, bolest žaludku, pocit na zvracení, zežloutnutí

kůže nebo očí (žloutenka).

Může jít o příznaky problémů s játry, jako je např. hepatitida (zánět jater) nebo poškození

jater.

Další nežádoucí účinky jsou:

Jestliženěkterý nežádoucí účinekzačne být závažnějšínebo trvá déle než několik dní, řekněte to,

prosím, svému lékaři.

Časté,postihují1 až 10pacientůze 100

ospalost (zejména na začátku léčby)

palpitace (bušení srdce), zčervenání v obličeji

otokkolem kotníků, edém

bolest hlavy nebo pocit únavy

pocit závrati.Výskyt je pravděpodobnější na začátku léčby přípravkemPiramil Combinebo

když začnete užívat vyšší dávku

mdloby(synkopa), hypotenze (abnormálně nízký krevní tlak), zejménajestližeserychle

postavíte anebo si rychle sednete

suchý dráždivý kašel, zánět vedlejších nosních dutin (sinusitida) nebo zánět průdušek

(bronchitida), ztížené dýchání

bolest žaludku nebo střev, průjem,zažívací obtíže, pocit na zvracení nebo zvracení

zánět žaludku a/nebostřeva

kožní vyrážka, která může i nemusívystupovat nad povrchkůže

bolest nahrudi

křeče ve svalech nebo bolest svalů

zvýšené množství draslíku v krvi, než je obvyklé

Méně časté,postihují1 až 10pacientůz 1000

změny nálady, nespavost

třes

zrakové poruchy (včetně dvojitéhovidění)

zvonění v uších

kýchání/rýma

změny ve stolici (včetně průjmu a zácpy)

vypadávání vlasů

exantém, fialové skvrny na kůži (purpura),změnyzbarvení kůže

zvýšené nucení na močení zejména během noci, poruchy močení

pocit špatného zdraví, slabost

bolest v zádech

zvýšení či snížení hmotnosti

zvětšení prsní žlázy u mužů

problémy s rovnováhou (závrať)

svědění nebo neobvyklý pocit na kůži, jako např. necitlivost, brnění, píchání nebo pálení na

kůži (parestézie)

ztráta chuti nebo změna vnímání chuti

poruchy spánku

pocit deprese, úzkosti, větší nervozita než obvykle nebo neklid

ucpaný nos, potíže s dýcháním nebo zhoršení astmatu

otok střeva, tzv. “intestinální angioedém”, který se projevuje bolestí břicha, zvracením a

průjmem

zánět slinivky (pankreatitida)

pálení žáhy, zácpa nebo sucho v ústech

vylučování většího množství tekutiny (moči) za den, než je obvyklé

silnějšípocení než obvykle

ztráta nebo snížení chuti k jídlu (anorexie)

zrychlenýnebo nepravidelný srdeční tep

oteklé ruce a nohy. Může jít o příznak toho, že Vaše tělo zadržuje více vody než obvykle.

rozmazané vidění

bolest kloubů

horečka

impotence u mužů, snížená sexuální touha u mužů i žen

zvýšený počet určitého druhu bílých krvinek (tzv. eozinofilie),což se zjistí krevním testem

změna funkce jater, slinivky nebo ledvin prokázaná krevním testem.

srdeční záchvat

zvýšené množství cukru v krvi

otokobličeje, rtů či hrdla. Viz odrážky na začátku kapitoly 4.

snížená funkce ledvin

bolest

Vzácné,postihují 1až 10pacientůz 10000

pocit nejistoty nebo zmatenosti

červený a oteklý jazyk

silné popraskání nebo odlupování kůže, svědící, boulovitá vyrážka

problémy s nehty (například uvolňování nebo odlučování nehtů z nehtového lůžka)

kožní vyrážka nebo modřiny

skvrny na kůži a studené končetiny

červené, svědící, oteklé oči nebo slzení

porucha sluchu

pokles počtu červených krvinek, bílých krvinek nebo krevních destiček nebo množství

hemoglobinuvkrvi

zánět cév

zúžení cév

poškození jaterních buněk

Velmi vzácné,postihujíméněnež 1pacientaz 10000

alergická reakce

zánět jater

vyšší citlivost na sluneční záření než obvykle

vysoký krevní tlak

nervová poruchamimomozek a míchu

zbytnění tkáně dásní

závažné kožní reakce.Viz druhá odrážka na začátku kapitoly 4.

Další hlášené nežádoucí účinky(četnost není známa)

Jestliženěkterý z následujících nežádoucích účinkůzačne být závažnýnebo trvá déle než několik dní,

řekněte to, prosím, svému lékaři.

problémy se soustředěním

zánět sliznice v ústech s malými vřídky

příliš málo krvinek v krvi, což prokáževyšetřeníkrve

méně sodíku v krvi než obvykle, což prokáževyšetření krve

prsty na rukou a nohou mění barvu,jestližejsou studené, a když se posléze opět zahřejí, brní

nebo jsou bolestivé (Raynaudův fenomén)

zpomalené nebo zhoršené reakce

pocit pálení

změnyvnímání vůně

lupénka

útlum kostní dřeně

závažné alergické reakce

oběhové poruchy v mozku včetně cévní mozkové příhody

zvýšený počet některých protilátek

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svémulékařinebolékárníkovi.

Stejně postupujte vpřípadě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny vtétopříbalové

informaci.

5. JAK PŘÍPRAVEKPIRAMIL COMBIUCHOVÁVAT

Uchovávejtepřípravek mimo dohledadosahdětí.

PřípravekPiramil Combinepoužívejtepo uplynutí doby použitelnosti vytištěné na obalu(rok/měsíc).

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte přípravekPiramil Combi, jestližezaznamenáte viditelné poškození (např. změnu barvy).

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vodnebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravekPIRAMIL COMBIobsahuje

Léčivé látky jsou:

Piramil Combi2,5 mg/2,5 mg:

Jedna tvrdá tobolka obsahujeramiprilum2,5 mgaamlodipinum2,5 mg (ve formě 3,475 mg

amlodipini besilas).

Piramil Combi5 mg/5 mg:

Jedna tvrdá tobolka obsahujeramiprilum5 mgaamlodipinum5 mg (ve formě6,95mgamlodipini

besilas).

Piramil Combi10 mg/5 mg:

Jedna tvrdá tobolka obsahujeramiprilum10mgaamlodipinum5 mg (ve formě6,95mgamlodipini

besilas).

Piramil Combi5 mg/10 mg:

Jedna tvrdá tobolka obsahujeramiprilum5 mgaamlodipinum10mg (ve formě13,9mgamlodipini

besilas).

Piramil Combi10 mg/10 mg:

Jedna tvrdá tobolka obsahujeramiprilum10mgaamlodipinum10mg (ve formě13,9mgamlodipini

besilas).

Pomocné látky jsou:

Náplň tobolky: krospovidon, hypromelosa, mikrokrystalická celulosa, glycerol-dibehenát

Piramil Combi2,5 mg/2,5 mg:Víčko a tělotobolky:červený oxid železitý (E172), oxid titaničitý

(E171), želatina-

Piramil Combi5 mg/5 mg:Víčko a tělotobolky:brilantnímodř FCF (E133), červeň allura AC

(E129), oxid titaničitý (E171), želatina

Piramil Combi10 mg/5 mg:Tělotobolky: červený oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171),

želatina; Víčko tobolky:brilantnímodř FCF (E133),červeňallura AC (E129), oxid titaničitý (E171),

želatina

Piramil Combi5 mg/10 mg:Tělotobolky:červený oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171),

želatina;Víčko tobolky:indigokarmin(E132), azorubin (E122), oxid titaničitý (E171), želatina

Piramil Combi10 mg/10 mg:Víčko a tělotobolky:indigokarmin(E132), azorubin (E122), oxid

titaničitý (E171), želatina

Jak přípravekPiramil Combivypadá a obsah balení

Popispřípravku:

Piramil Combi2,5 mg/2,5 mg:

Tvrdé želatinové tobolky typu Coni Snap, velikosti 3, sneoznačeným samouzavíracím uzávěrem,

sneprůhledným tělem tobolky tělové barvyaneprůhlednýmvíčkem tělové barvy, obsahující bílý až

téměř bílý granulovaný prášek bez zápachu či téměř bez zápachu, bez mechanických nečistot.

Piramil Combi5 mg/5 mg:

Tvrdé želatinové tobolky typu Coni Snap, velikosti 3, sneoznačeným samouzavíracím uzávěrem,

sneprůhlednýmfialovým tělem tobolkya neprůhlednýmfialovýmvíčkem, obsahující bílý až téměř

bílý granulovaný prášek bez zápachu či téměř bez zápachu, bez mechanických nečistot.

Piramil Combi10 mg/5 mg:

Tvrdé želatinové tobolky typu Coni Snap, velikosti 0, sneoznačeným samouzavíracím uzávěrem,

sneprůhlednýmtělem tobolky tělové barvya neprůhlednýmfialovýmvíčkem, obsahující bílý až

téměř bílý granulovaný prášek bez zápachu či téměř bez zápachu, bez mechanických nečistot.

Piramil Combi5 mg/10 mg:

Tvrdé želatinové tobolky typu Coni Snap, velikosti 0, sneoznačeným samouzavíracím uzávěrem,

sneprůhledným tělem tobolky tělové barvya neprůhlednýmvíčkem kaštanové barvy, obsahující bílý

až téměř bílý granulovaný prášek bez zápachu či téměř bez zápachu, bez mechanických nečistot.

Piramil Combi10 mg/10 mg:

Tvrdé želatinové tobolky typu Coni Snap, velikosti 0, sneoznačeným samouzavíracím uzávěrem,

sneprůhledným tělem tobolkykaštanové barvya neprůhlednýmvíčkem kaštanové barvy, obsahující

bílý až téměř bílý granulovaný prášek bez zápachu či téměř bez zápachu, bez mechanických nečistot.

Velikost balení:

10,20, 30, 50 nebo 100 tobolek v blistrech v kartónové krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registracia výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce

Egis Pharmaceuticals PLC, Budapešť, Maďarsko

Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo

Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko

Tato příbalová informace byla naposledyrevidována:23.5.2012.

Přečtěte si celý dokument

Příloha č.2k rozhodnutí o registraci sp.zn.sukls249076/2010, sukls249075/2010,

sukls249077/2010, sukls249074/2010, 249073/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Piramil Combi2,5mg/2,5mg

Piramil Combi5mg/5 mg

Piramil Combi10mg/5 mg

Piramil Combi5mg/10 mg

Piramil Combi10mg/10 mg

tvrdé tobolky

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Piramil Combi2,5mg/2,5mg:

Jedna tvrdá tobolka obsahujeramiprilum2,5 mgaamlodipinum2,5 mg(ve formě 3,475 mg

amlodipini besilas).

Piramil Combi5 mg/5 mg:

Jedna tvrdá tobolka obsahujeramiprilum5 mgaamlodipinum5 mg(ve formě 6,95 mgamlodipini

besilas).

Pomocná látka:0,048 mgčerveň ALLURA AC (E129)

Piramil Combi10 mg/5 mg:

Jedna tvrdá tobolka obsahujeramiprilum10mgaamlodipinum5mg(ve formě6,95mgamlodipini

besilas).

Pomocná látka: 0,038mgčerveň ALLURA AC (E129)

Piramil Combi5 mg/10 mg:

Jedna tvrdá tobolka obsahujeramiprilum5mgaamlodipinum10mg(ve formě13,9mgamlodipini

besilas).

Pomocná látka: 0,25 mg azorubinu (E122).

Piramil Combi10 mg/10 mg:

Jedna tvrdá tobolka obsahujeramiprilum10 mgaamlodipinum10 mg(ve formě 13,9 mgamlodipini

besilas).

Pomocná látka: 0,64 mg azorubinu(E122).

Úplný seznam pomocných látek viz bod6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Tvrdé tobolky

Piramil Combi2,5mg/2,5mg:

Tvrdé želatinové tobolky typu Coni Snap, velikosti 3, sneoznačeným samouzavíracím uzávěrem,

sneprůhledným tělem tobolky tělové barvyaneprůhlednýmvíčkem tělové barvy, obsahující bílý až

téměř bílý granulovaný prášek bez zápachu či téměř bez zápachu, bez mechanických nečistot.

Piramil Combi5 mg/5 mg:

Tvrdé želatinové tobolky typu ConiSnap, velikosti 3, sneoznačeným samouzavíracím uzávěrem,s

neprůhlednýmfialovým tělem tobolkya neprůhlednýmfialovýmvíčkem, obsahující bílý až téměř bílý

granulovaný prášek bez zápachu či téměř bez zápachu, bez mechanických nečistot.

Piramil Combi10 mg/5 mg:

Tvrdé želatinové tobolky typu Coni Snap, velikosti 0, sneoznačeným samouzavíracím uzávěrem,s

neprůhlednýmtělem tobolky tělové barvya neprůhlednýmfialovýmvíčkem, obsahující bílý až téměř

bílý granulovaný prášek bez zápachu či téměř bez zápachu, bez mechanických nečistot.

Piramil Combi5 mg/10 mg:

Tvrdé želatinové tobolky typu Coni Snap, velikosti 0, sneoznačeným samouzavíracím uzávěrem,

sneprůhledným tělem tobolky tělové barvya neprůhlednýmvíčkem kaštanové barvy, obsahující bílý

až téměřbílý granulovaný prášek bez zápachu či téměř bez zápachu, bez mechanických nečistot.

Piramil Combi 10 mg/10 mg:

Tvrdé želatinové tobolky typu Coni Snap, velikosti 0, sneoznačeným samouzavíracím uzávěrem,s

neprůhledným tělem tobolky kaštanové barvya neprůhlednýmvíčkem kaštanové barvy, obsahující

bílý až téměř bílý granulovaný prášek bez zápachu či téměř bez zápachu, bez mechanických nečistot.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Piramil Combijeindikován kléčbě hypertenze jako substitučníléčba u pacientů, kteří byli adekvátně

kontrolováni jednotlivými látkami podávanými souběžně ve stejné dávce jako vkombinaci, ale

vsamostatných tabletách.

4.2 Dávkování a způsob podání

Perorální podání

Doporučená dávka je jedna tobolka příslušné sílypřípravku denně.Piramil Combiby měl být užíván

denně ve stejnou dobu sjídlem nebo mezi jídly. Tobolky se nesmí kousat či drtit.

Fixní kombinace není vhodná kiniciální terapii.

Je-li nutná úprava dávkování, je možno změnit dávku přípravkuPiramil Combinebo lze zvážit

individuální titraci jednotlivých látek.

Tobolka semusíspolknout sdostatečným množstvím tekutiny (např.stolnívody).

Pacienti léčení diuretiky

Opatrnost se doporučuje u pacientů léčených diuretiky, neboť u těchto pacientů se může vyskytnout

deplece tekutin a/nebo solí. Je třeba monitorovat renální funkcea sérovou hladinu draslíku.

Speciální populace:

Pacienti sjaterníinsuficiencí

U pacientů sjaterníinsuficiencílzeléčburamiprilemzahájit pouze pod pečlivým lékařským dohledem

a maximální denní dávka činí2,5mg ramiprilu.

Piramil Combisedoporučuje pouze u pacientů, kteří byli převedeni na2,5mg ramiprilucoby

optimální udržovací dávku během titrace dávky ramiprilu.

Vpřípadě poškozenífunkcejater může dojít kprodloužení eliminace amlodipinu. Přesná dávkovací

doporučení týkající se amlodipinu nebyla stanovena,přípravek by však měl být u těchto pacientů

podávánse zvláštní opatrností (viz bod 4.4).

Pacienti srenálníinsuficiencí

Za účelem nalezení optimální iniciální a udržovací dávky u pacientů srenálníinsuficiencíby dávka

pro pacienta měla být upravena individuálně samostatnou titrací dávek ramiprilu a amlodipinu

(podrobnosti viz SPC přípravků obsahujících jednotlivé složky).

Denní dávkaramipriluu pacientů srenálníinsuficiencíby se měla říditclearance kreatininu.

pokud je clearance kreatininu≥ 60 ml/min,není nutno upravovat iniciální dávku(2,5mg/den);

maximální denní dávka je10 mg;

pokud je clearance kreatininu30–60 ml/min,nenínutno upravovat iniciálnídávku(2,5

mg/den);maximální denní dávka je5 mg;

pokud je clearance kreatininu10–30 ml/min,iniciální dávkaje1,25 mg/denamaximální denní

dávka je5 mg;

u hemodialyzovaných hypertoniků: ramipril je mírně dialyzovatelný; iniciální dávka je1,25

mg/denamaximální denní dávka je5 mg;léčivý přípravek by měl být podán za několik hodin

po provedení hemodialýzy.

U pacientů srenálníinsuficiencínení nutná úprava dávkováníamlodipinu.

Amlodipin není dialyzovatelný. Amlodipin by měl být podávándialyzovaným pacientůmsezvláštní

opatrností (viz bod 4.4).

Během léčby přípravkem Piramil Combi je třeba monitorovat renální funkcea sérovou hladinu

draslíku. Vpřípadě zhoršení renálníchfunkcíje třeba podávání přípravku Piramil Combi ukončit a

jeho složky byměly být podávány samostatně vadekvátně upravených dávkách.

Starší lidé

Vzhledem kvyšší pravděpodobnosti nežádoucích účinků by iniciální dávky ramiprilu měly být nižší a

následná titrace dávky by měla být pomalejší. Podávánípřípravku Piramil Combi se nedoporučuje u

velmi starých a slabýchpacientů.

Starším lidem je možno podávat obvyklé dávkyamlodipinu, doporučuje se však opatrnost při

zvyšování dávky(viz bod5.2).

Pediatrická populace

Piramil Combisenedoporučuje kpoužití u dětí do 18 let vzhledem knedostatečným údajům o

bezpečnosti a účinnosti.

4.3 Kontraindikace

Vztahující se k ramiprilu:

angioedém v anamnéze (hereditární, idiopatický nebo angioedém při předchozím užití ACE

inhibitoru nebo antagonistů receptoru pro angiotenzin II (AIIRA)

extrakorporální léčba umožňující kontakt krve s negativně nabitým povrchem (viz bod 4.5)

signifikantní bilaterální renální arteriální stenóza anebo renální arteriální stenóza v jediné

funkční ledvině

druhý a třetí trimestr těhotenství (viz body 4.4 a 4.6)

ramipril se nesmí používat u pacientů s hypotenzí anebo u hemodynamicky nestabilních

pacientů.

Vztahující se k amlodipinu:

závažná hypotenze

šok (včetně kardiogenního šoku)

obstrukceodtokové části levé komory (např. stenóza aorty vysokého stupně)

hemodynamicky nestabilní srdeční selhání po akutním infarktu myokardu.

Vztahující se kpřípravku Piramil Combi

hypersenzitivita na amlodipin, deriváty dihydropyridinu, ramipril nebo na jakýkoli jiný

inhibitor ACE (inhibitorangiotenzin konvertujícího enzymu) nebo na kteroukoli pomocnou

látkupřípravku(viz bod 6.1).

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Vztahující se k ramiprilu:

Zvláštní skupiny pacientů

Těhotenství

V těhotenství nesmí být zahájena léčba ACE inhibitory, jako je např. ramipril, ani antagonisty

receptoru pro angiotenzin II (AIIRA). Pokud se pokračování léčby ACE inhibitory/antagonisty AII

RAnepovažuje za zcela nezbytné, musí být u pacientek plánujících otěhotnění změněna léčba na

alternativní antihypertenzní léčbu s prokázanoubezpečností pro používání v době těhotenství. Jestliže

je těhotenství prokázáno, musí být léčba ACE inhibitory/antagonisty AIIRAokamžitě ukončena,a

pokud je to vhodné, musí být zahájena alternativní léčba (viz body 4.3 a 4.6).

Pacienti s vysokým rizikem hypotenze

Pacienti s výrazně aktivovaným renin-angiotenzin-aldosteronovým systémem

U pacientů s výrazně aktivovaným renin-angiotenzin-aldosteronovým systémem existuje riziko

akutního výrazného poklesu krevního tlaku a zhoršení funkce ledvin v důsledku ACEinhibice,

především pokud je ACE inhibitor anebo diuretikum jako doprovodná léčba podáván poprvé anebo

pokud se podává poprvé zvýšená dávka.

U následujících pacientů je třeba předpokládat významnou aktivaci renin-angiotenzin-aldosteronového

systému a jezapotřebí lékařský dohled včetně sledování krevního tlaku:

pacienti se závažnou hypertenzí

pacienti s dekompenzovaným městnavým selháním srdce

pacienti s hemodynamickyvýznamnoupřekážkoupřítoku nebo odtokuvlevé komoře (např.

stenóza aortální anebo mitrální chlopně)

pacienti s unilaterální renální arteriální stenózou, přičemž druhá ledvina je funkční

pacienti, kteří mají anebo u nichž může vzniknout deplece tekutin a solí (včetně pacientů

užívajících diuretika)

pacienti s cirhózou jater a/nebo s ascitem

pacienti podstupující velkou operaci nebo během anestézie látkami, které navozují hypotenzi.

Všeobecně se doporučuje před zahájením léčby upravit dehydrataci, hypovolémii nebo depleci solí (u

pacientů se srdečním selháním se však úprava musí důkladně uvážit s ohledem na riziko objemového

přeplnění).

Přechodné nebo trvalé selhávání srdce po infarktu myokardu.

Pacienti s rizikem srdeční anebo mozkové ischémie v případě akutní hypotenze.

Úvodní fáze léčby vyžaduje zvláštní lékařský dohled.

Staršípacienti

Viz bod 4.2.

Operace

Je-li to možné, doporučuje se ukončit léčbu inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu, jako je

např. ramipril, jeden den před operací.

Sledování renálních funkcí

Před zahájením léčby a po dobu léčby, především v počátečních týdnech, musí být sledovány funkce

ledvin a popřípadě upraveno dávkování. Zvláště důkladné sledování je nutné u pacientů s poruchou

funkce ledvin (viz bod 4.2). Riziko zhoršení funkce ledvin existuje hlavně u pacientů s městnavým

selháním srdce anebo po transplantaci ledviny.

Angioedém

U pacientů léčených ACE inhibitory včetně ramiprilu byl hlášen výskyt angioedému (viz bod 4.8).

V případě angioedému musí být ramipril vysazen.

Pacient musí být okamžitě léčen na pohotovosti. Musí zde zůstat na pozorování nejméně 12 až 24

hodin a může být propuštěn až po úplném vymizení příznaků.

U pacientů léčených ACE inhibitory včetně ramiprilu (viz bod 4.8) byl hlášen intestinální angioedém.

U takových pacientů se objevily bolesti břicha (s nauzeou nebo se zvracením anebo bez těchto

příznaků).

Anafylaktické reakce během desenzibilizace

Pravděpodobnost a závažnost anafylaktických a anafylaktoidních reakcí na jed hmyzu a další alergeny

sev důsledku ACE inhibice zvyšuje. Před desenzibilizací je potřeba zvážit dočasné pozastavení léčby

ramiprilem.

Hyperkalémie

U některých pacientů léčených ACE inhibitory včetně ramiprilu byla pozorována hyperkalémie.

K pacientům s rizikem výskytu hyperkalémie patří pacienti s renální insuficiencí, starší pacienti (> 70

let), pacienti s nekontrolovaným diabetem mellitemanebo pacienti užívající draselné soli, draslík

šetřící diuretika a další léky zvyšující hladinu draslíku v plazmě, anebo stavy, jako je například

dehydratace, akutní srdeční dekompenzace, metabolická acidóza. Pokud je současné užívání výše

uvedených léků považováno za potřebné, doporučuje se pravidelné monitorování sérové hladiny

draslíku (viz bod 4.5).

Neutropenie / agranulocytóza

Vzácně byla pozorována neutropenie/agranulocytóza, a také trombocytopenie a anémie, a rovněž byl

hlášen útlum kostní dřeně. Doporučuje se sledovat počet bílých krvinek, aby bylo možné odhalit

možnou leukopenii. Častějšíkontroly jsoudoporučenyv počátečních fázích léčby a u pacientů s

poruchami funkce ledvin, u pacientů, kteří současně trpí kolagenózou (např. lupus erytematodes nebo

sklerodermie) a u pacientů léčených jinými přípravky, které mohou navozovat změny krevního obrazu

(viz body 4.5 a 4.8).

Rozdíly mezi etniky

ACE inhibitory způsobují vyšší výskyt angioedému u pacientů černé pleti v porovnání s ostatními.

Podobně jako další ACE inhibitory může být ramipril méně účinný při snižování krevního tlaku u

pacientů černé pleti, pravděpodobně kvůli vyšší prevalenci hypertenze s nízkou hladinou reninu v

černošské populaci s hypertenzí.

Kašel

Při užívání ACE inhibitorů byl hlášen kašel. Charakterizuje se jako neproduktivní, přetrvávající a

vymizí po ukončení léčby. Kašel vyvolaný ACE inhibitorem je třeba zvážit v rámci diferenciální

diagnostikykašle.

Pacienti léčení diuretiky

U pacientů léčených diuretiky se doporučuje opatrnost, neboť se u nich může vyskytnout deplece

tekutin a/nebo solí. Je třeba monitorovat renální funkcea sérovou hladinu draslíku.

Vztahující se k amlodipinu:

Bezpečnost a účinnost amlodipinu při hypertenzní krizi nebyla stanovena.

Pacienti se srdečním selháním

Pacienti se srdečním selháním by měli být léčeni s opatrností. Vdlouhodobé, placebem kontrolované

studii u pacientů se závažným srdečním selháním (NYHA III a IV) byl ve skupině pacientů léčených

amlodipinem zaznamenán vyšší výskyt plicního edému ve srovnání se skupinou užívající placebo,

nebyl však spojen se zhoršením srdečního selhání.

Použití u pacientů se zhoršenou funkcí jater

Poločas amlodipinu je upacientůse zhoršenou funkcí jater prodloužen; doporučené dávkování nebylo

dosud stanoveno. Proto je u těchto pacientů třeba podávatamlodipins opatrností.

Použití u starších pacientů:

U starších pacientů je třeba opatrnosti při zvyšování dávky (viz bod5.2).

Použití při renálním selhání:

Amlodipin lze u těchto pacientů používat vběžných dávkách. Změny plazmatických koncentrací

amlodipinu nekorelují se stupněm renálníinsuficience. Amlodipin není dialyzovatelný.

Zvláštní upozornění týkající se pomocných látek

Přípravky Piramil Combi5mg/5mg a 10mg/5mgobsahujíčerveň ALLURAAC(E129), kterámůže

vyvolat alergické reakce.

PřípravkyPiramil Combi5mg/10mga10mg/10mgobsahujíazorubin (E122),kterýmůževyvolat

alergické reakce.

4.5 Interakce sjinýmiléčivými přípravky a jiné formy interakce

Vztahující se k ramiprilu:

Kontraindikované kombinace

Mimotělní léčba vedoucí ke kontaktu krve s negativně nabitými povrchy, jakojenapř. dialýza nebo

hemofiltrace při použití některých vysoce propustných dialyzačních membrán (např.

polyakrylonitrilovémembrány), a aferéza lipoproteinů s nízkou denzitousdextran-sulfátemz důvodu

zvýšeného rizika závažných anafylaktoidních reakcí (viz bod 4.3). Při léčbě tohoto typu je nutné

uvážit použití jiného typu dialyzační membrány nebo léčivého přípravku z jiné skupiny

antihypertenziv.

Upozornění pro použití

Soli draslíku, heparin, kalium šetřící diuretika a další přípravky zvyšující hladinu draslíku v plazmě

(včetně antagonistů angiotenzinu II, trimetoprimu, takrolimu, cyklosporinu): Může se vyskytnout

hyperkalémie, proto se vyžaduje sledování hladiny draslíku v séru.

Antihypertenziva (např. diuretika) a jiné látky snižující krevní tlak (např. nitráty, tricyklická

antidepresiva, anestetika, akutní požití alkoholu, baklofen, alfuzosin, doxazosin, prazosin, tamsulosin,

terazosin): je třeba očekávat zvýšení rizika hypotenze (viz bod 4.2 pro diuretika).

Vasopresorická sympatomimetika a další léky (např. izoproterenol, dobutamin, dopamin, epinefrin),

které mohou snižovat antihypertenzní účinekramiprilu: Doporučujesesledovat krevní tlak.

Alopurinol, imunosupresiva, kortikosteroidy, prokainamid, cytostatika a další látky, které mohou

měnit počet krvinek: zvýšená pravděpodobnost hematologických reakcí (viz bod 4.4).

Solilithia: ACE inhibitory mohou snižovat vylučování lithia, a proto může být toxicita lithia vyšší.

Proto je třeba sledovat hladinu lithia.

Antidiabetika včetně inzulínu: Mohou se vyskytnout hypoglykemické reakce. Doporučuje se sledovat

hladinu glukózy v krvi.

Nesteroidníantiflogistikaa kyselina acetylsalicylová: Je třeba očekávatsníženíantihypertenzního

účinkuramiprilu. Současné podání ACE inhibitorů a NSAID může mimoto vést ke zvýšenému riziku

zhoršení renálních funkcí a ke zvýšeníkalémie.

Vztahující se k amlodipinu:

Vmonoterapii byl amlodipin bezpečně podáván současně sthiazidovými diuretiky, beta-blokátory,

inhibitory angiotensin-konvertujícího enzymu, dlouhodobě působícími nitráty, sublinguálními

nitroglycerinovými preparáty, nesteroidními antiflogistiky, antibiotiky a perorálními hypoglykemiky.

Účinky jiných léčivých přípravků na amlodipin

Inhibitory CYP3A4:Při souběžném použití sinhibitorem CYP3A4 erytromycinemu mladších

pacientů a diltiazememu starších pacientůstouplaplazmatická koncentrace amlodipinu o

přibližně 22 % a 50%, vdaném pořadí. Klinický význam tohoto zjištění však není znám.

Nelze vyloučit, že silné inhibitory CYP3A4 (tj. ketokonazol, itrakonazol, ritonavir) zvyšují

plazmatickou koncentraci amlodipinu více než diltiazem. Proto je při použití amlodipinu

současně s CYP3A4 inhibitory nutná opatrnost. Nebyly však zaznamenány žádné nežádoucí

příhody vsouvislosti stouto interakcí.

Induktory CYP3A4:Údaje ohledně účinku induktorů CYP3A4 na amlodipin nejsou k

dispozici. Současné užívání (např. rifampicin, třezalka tečkovaná) můževést ke snížené

plazmatické koncentraci amlodipinu. Proto je při podávání amlodipinu současně s induktory

CYP3A4 nutná opatrnost.

Vklinických studiích nebyla farmakokinetika amlodipinu ovliněna grapefruitovou šťávou,

cimetidinem, antacidy obsahujícími hliník/hořčík a sildenafilem.

Účinek amlodipinu na jiné léčivé přípravky

Účinek amlodipinuna snížení krevního tlaku může zesilovat účinek jiných antihypertenziv.

V klinických interakčních studiích amlodipin neovlivňoval farmakokinetiku atorvastatinu, digoxinu,

etanolu (alkoholu), warfarinu nebo cyklosporinu.

Amlodipin neovlivňuje výsledky laboratorních testů.

4.6 Fertilita,těhotenství a kojení

Vztahující se k ramiprilu

Těhotenství

Nedoporučuje sepoužívatramiprilv prvním trimestru těhotenství (viz bod 4.4) apoužívání ve druhém

a třetím trimestru těhotenství je kontraindikováno (viz bod 4.3).

Epidemiologickédůkazy zhlediska rizika teratogenitypo expozici ACE inhibitorům během prvního

trimestru těhotenství nebylypřesvědčivé;přesto nelzevyloučit malé zvýšení rizika. Pokud se

pokračování léčby ACE inhibitory nepovažujeza zcelanezbytné, musí být u pacientek plánujících

otěhotnění změněna léčba na alternativní antihypertenzní léčbu s prokázaným bezpečnostním profilem

pro používání v dobětěhotenství. Jestližeje těhotenství potvrzeno, musí být léčba ACE inhibitory

okamžitě ukončena a pokud je to vhodné, musí být zahájena alternativní léčba.

Je známo, že expozice léčbě ACE inhibitoremběhemdruhého a třetího trimestru způsobuje u lidí

fetotoxicitu (snížená funkce ledvin, oligohydramnion,zpožděníosifikace lebky) a neonatální toxicitu

(selhání ledvin, hypotenze, hyperkalémie) (viztaké bod 5.3 Předklinické údaje vztahující se k

bezpečnosti). Dojde-li k expozici ACE inhibitorům od druhého trimestru, doporučuje se kontrola

ledvin a lebky ultrazvukem. Novorozenci, jejichž matky užívaly ACE inhibitory, musí být důkladně

sledováni, jestli se u nich nevyskytuje hypotenze, oligurie nebo hyperkalémie (viz také body 4.3 a

4.4).

Kojení

Vzhledem knedostatku údajů ohledně použití ramiprilu při kojení(viz bod5.2)seramipril

nedoporučuje a preferuje se alternativní léčba slépe zavedeným bezpečnostním profilem pro použití

při kojení, zejména při kojení novorozence nebo předčasně narozeného kojence.

Vztahující se k amlodipinu

Těhotenství

Bezpečnost amlodipinu vtěhotenství u člověka nebyla stanovena.

Reprodukční studie na potkanech neprokázaly toxicitu svýjimkou oddálení data porodu a prodloužení

porodu vdávkách 50krát vyšších,než jsou maximální doporučené dávky u člověka.

Použití vtěhotenství se doporučuje pouze vpřípadě, že neexistuje bezpečnější alternativa a pokud

vlastní onemocnění představuje větší riziko pro matku a plod.

Kojení

Není známo, zda amlodipin přechází do mateřského mléka. Při rozhodování o tom, zda vkojení

pokračovat nebo kojení ukončit nebo zda pokračovat vléčbě amlodipinem nebo zda ji vysadit, je třeba

vzít vúvahu přínos kojení pro dítě a přínos terapie amlodipinem pro matku.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Některé nežádoucí účinky (např. příznaky sníženého krevního tlaku, jako je závrať) mohou zhoršit

schopnost pacienta soustředit se a reagovat, a proto představují riziko v situacích, kdy jsou tyto

schopnostizvláštědůležité (např. při řízení vozidla nebo obsluze strojů).

Může k tomu dojít především na začátku léčby anebo připřeváděníz jiných léčivých přípravků. Po

užití první dávkynebo po následném zvýšení dávky se nedoporučujeněkolik hodin řídit vozidlonebo

obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky zaznamenané během používání jednotlivých složek samostatně jsou uvedeny dle

následujících skupin četností:

Velmi časté >1/10

Časté >1/100 až <1/10

Méně časté >1/1000 až <1/100

Vzácné >1/10000 až <1/1000

Velmi vzácné<1/10000, není známo(z dostupných údajů nelze určit).

Vztahující se k ramiprilu:

Poruchy krve a lymfatického systému:

Méně časté: Eozinofilie

Vzácné: Pokles počtu leukocytů (včetně neutropenie nebo agranulocytózy), pokles

počtuerytrocytů,pokleshemoglobinu, pokles počtu trombocytů

Není známo: Útlum kostní dřeně, pancytopenie, hemolytická anémie

Poruchy imunitního systému:

Není známo: Anafylaktické nebo anafylaktoidní reakce, zvýšené množství antinukleárních

protilátek

Poruchy metabolismu a výživy:

Časté: Zvýšená hladina draslíku v krvi

Méně časté: Anorexie, snížení chuti k jídlu

Není známo: Snížená hladina sodíku v krvi

Psychiatrické poruchy:

Méně časté: Depresivní nálada, úzkost, nervozita, neklid, spánkové poruchy včetně

somnolence

Vzácné: Stav zmatenosti

Není známo: Zhoršení pozornosti

Poruchy nervového systému:

Časté: Bolest hlavy, závrať

Méně časté: Vertigo, parestézie, ageusie, dysgeusie

Vzácné: Třes, porucha rovnováhy

Není známo: Cerebrální ischémie včetně ischemické cévní mozkové příhody a transitorní

ischemické ataky, porucha psychomotorických schopností, pocit pálení,

parosmie

Poruchy oka:

Méně časté: Poruchy zraku včetně rozmazaného vidění

Vzácné: Konjunktivitida

Poruchy ucha a labyrintu:

Vzácné: Porucha sluchu, hučení vuších(tinnitus)

Srdeční poruchy:

Méně časté: Myokardiální ischémie včetně anginy pectoris nebo infarktu myokardu,

tachykardie, arytmie, palpitace, periferní edém

Cévní poruchy:

Časté: Hypotenze, posturální hypotenze, synkopa

Méně časté: Zčervenání

Vzácné: Cévní stenóza, hypoperfúze, vaskulitida

Není známo: Raynaudův fenomén

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy:

Časté: Neproduktivní dráždivý kašel, bronchitida, sinusitida, dyspnoe

Méně časté: Bronchospasmus včetně zhoršení astmatu, ucpaný nos

Gastrointestinální poruchy:

Časté: Gastrointestinální zánět, zažívací obtíže, bolest břicha, dyspepsie, průjem,

nauzea, zvracení

Méně časté: Pankreatitida (velmi vzácně byly u ACE inhibitorů hlášeny případy sfatálním

koncem), zvýšená hladina pankreatických enzymů, angioedém tenkého střeva,

bolest vhorní části břicha včetně gastritidy, zácpa, sucho v ústech

Vzácné: Glositida

Není známo: Aftózní stomatitida

Poruchy jater a žlučových cest:

Méně časté: Zvýšená hladina jaterníchenzymů a/nebo bilirubinu

Vzácné: Cholestatická žloutenka, hepatocelulární poškození

Není známo: Akutní selhání jater, cholestatická nebo cytolytická hepatitida (fatální konec

byl pozorován výjimečně).

Poruchy kůže a podkožní tkáně:

Časté: Vyrážka, zejména makulopapulózní

Méně časté: Angioedém; velmi vzácně může mít obstrukce dýchacích cest vdůsledku

angioedému fatální konec; svědění, hyperhidróza

Vzácné: Exfoliativní dermatitida, kopřivka, onycholýza

Velmi vzácné: Fotosenzitivní reakce

Není známo: Toxická epidermální nekrolýza, Stevens-Johnsonův syndrom, erythema

multiforme, pemfigus, zhoršení psoriázy, psoriatiformní dermatitida,

pemfigoidní nebo lichenoidní exantém nebo enantém, alopécie

Poruchysvalové a kosterní soustavya pojivové tkáně:

Časté: Svalové křeče, myalgie

Méně časté: Artralgie

Poruchy ledvin a močových cest:

Méně časté: Renální insuficiencevčetně akutního renálního selhání, zvýšený výdej moči,

zhoršení již existující proteinurie, zvýšená krevní hladina urey, zvýšená krevní

hladina kreatininu

Poruchy reprodukčního systému a prsu:

Méně časté: Přechodná erektilní impotence,pokleslibida

Není známo: Gynekomastie

Celkové poruchy a lokální reakce po podání:

Časté: Bolest na hrudi, únava

Méně časté: Horečka

Vzácné: Asténie

Vztahující se k amlodipinu:

Poruchy krve a lymfatického systému:

Velmi vzácné: Leukopenie,trombocytopenie

Poruchy imunitního systému

Velmi vzácné Alergická reakce

Poruchy metabolismu a výživy:

Méně časté: Hyperglykémie

Psychiatrické poruchy:

Méně časté: Změny nálady (včetně úzkosti), nespavost, deprese

Vzácné: Zmatenost

Poruchy nervového systému:

Časté: Bolest hlavy, závrať,somnolence(zejména na začátku léčby)

Méně časté: Třes, poruchy chuti, synkopa, hypestézie, parestézie

Velmi vzácné: Hypertonie,periferní neuropatie

Poruchy oka:

Méně časté: Zrakové poruchy(včetně diplopie)

Poruchy ucha a labyrintu:

Méně časté: Hučení vuších(tinnitus)

Srdeční poruchy:

Časté: Palpitace

Velmi vzácné: Infarkt myokardu, arytmie (včetněbradykardie,komorové tachykardiea

fibrilacesíní)

Cévní poruchy:

Časté: Zčervenání

Méně časté: Hypotenze

Velmi vzácné: Vaskulitida

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy:

Méně časté: Dyspnoe,rýma

Velmi vzácné: Kašel

Gastrointestinální poruchy:

Časté: Nauzea,bolest břicha

Méně časté: Zvracení, dyspepsie,změna stolice(zahrnujícíprůjema zácpu), sucho v

ústech

Velmi vzácné: Pankreatitida, gastritida, gingiválníhyperplázie

Poruchy jater a žlučových cest:

Velmi vzácné: Žloutenka*, hepatitida*

Poruchy kůže a podkožní tkáně:

Méně časté: Alopécie, purpura,zbarvení kůže, zvýšené pocení,pruritus,vyrážka, exantém

Velmi vzácné: Angioedém, erythemamultiforme,kopřivka, exfoliativnídermatitida, Stevens-

Johnsonůvsyndrom,fotosenzitivita

Poruchysvalové akosterní soustavya pojivové tkáně:

Časté: Otok kotníku

Méně časté: Artralgie, myalgie,svalové křeče, bolest v zádech

Poruchy ledvin a močových cest:

Méně časté: Porucha močení, noční močení, zvýšená frekvence močení

Poruchy reprodukčního systému a prsu:

Méně časté: Impotence, gynekomastie

Celkové poruchy a lokální reakce po podání:

Časté: Edém,únava

Méně časté: Bolest na hrudi,asténie,bolest, malátnost

Vyšetření

Méně časté: Nárůst či pokleshmotnosti

Velmi vzácné: Zvýšená hladina jaterních enzymů*

*Ve většině případů s cholestázou

4.9 Předávkování

Vztahující se k ramiprilu:

K příznakům spojeným s předávkováním ACE inhibitory může patřit výrazná periferní vazodilatace (s

výraznou hypotenzí, šokem), bradykardie, poruchy elektrolytů a selhání ledvin. Pacienta je třeba

důkladně monitorovat, léčba je podpůrná a symptomatická. Navrhovaná opatření zahrnují primární

detoxikaci (výplach žaludku, podání adsorbentů) a opatření pro obnovu hemodynamické stability,

včetně podání alfa-1adrenergních agonistů nebo podání angiotenzinu II (angiotenzinamid).

Ramiprilát, aktivní metabolit ramiprilu, se hemodialýzou obtížně odstraňuje z krevního oběhu.

Vztahující se k amlodipinu:

U lidí jsou zkušenosti se záměrným předávkováním omezené.

Symptomy

Dostupné údaje ukazují, že velké předávkování může vyvolat rozsáhlou periferní vasodilataci a

pravděpodobněreflexní tachykardii. Hlášena byla významná a pravděpodobně dlouhodobá systémová

hypotenze až šok, a dokonce i šok sfatálním koncem.

Léčba

Klinicky významná hypotenze v důsledku předávkování amlodipinem vyžaduje aktivní podporu

kardiovaskulárních funkcí včetně častého sledovánífunkce srdce a respiračního systému, zvednutí

končetin akontrolycirkulujícíhoobjemu tekutin a výdejemoči. K obnověvaskulárního tonu a

krevního tlaku může napomoci některá z vasokonstrikčních látek, pokud není jejich použití

kontraindikováno. K potlačení účinku blokátorů kalciových kanálů může být užitečné podat

intravenózněkalcium-glukonát.

V některých případech můžebýt přínosný výplach žaludku. Bylo prokázáno, že podání aktivního uhlí

zdravým dobrovolníkům během až 2 hodin po požití 10 mg amlodipinu snižuje rozsah absorpce

amlodipinu.

Vzhledem k tomu, že amlodipin se ve značné míře váže na proteiny krevní plazmy, dialýza

pravděpodobně nemá význam.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:InhibitoryACEa blokátory kalciových kanálů

ATCskupina: C09BB07

Mechanismus účinku ramiprilu:

Ramiprilát, aktivní metabolit proléčiva ramiprilu, inhibuje enzym dipeptidyl-karboxypeptidázu I

(synonyma: angiotenzin konvertující enzym, kinináza II). V plazmě a v tkáních tento enzym

katalyzuje přeměnu angiotenzinu I na aktivní vazokonstrikční látku angiotenzin II a štěpí aktivní

vazodilatátor bradykinin. Snížená tvorba angiotenzinu II a inhibice štěpení bradykininu vedouk

vazodilataci.

Protože angiotenzin II stimuluje také uvolňování aldosteronu, vyvolává ramiprilát snížení sekrece

aldosteronu. Průměrná odpověď na monoterapii ACE inhibitorem byla nižší u pacientů černé pleti

(afrokaribská populace) s hypertenzí (obvykle jde o populaci s nízkoreninovou hypertenzí) než u

pacientů jiné barvy pleti.

Farmakodynamické účinky

Podání ramiprilu vyvolává výrazné snížení periferního arteriálního odporu. Obvykle nedochází k

velkým změnám v renálním plazmatickém průtoku a v glomerulární filtraci. Podávání ramiprilu

pacientům s hypertenzí vede ke snížení krevního tlaku vleže a vstoje bez kompenzatorníhozvýšení

tepové frekvence.

U většiny pacientů dochází po jednorázovém perorálním podání k nástupu antihypertenzího účinku

během 1 až 2 hodin, maximálního účinku je obvykle dosaženo během 3 až 6 hodin a obvykle trvá 24

hodin.

Maximální antihypertenzní účinek při kontinuálním podávání ramiprilujeobvykle pozorován po 3 až

4 týdnech. Bylo prokázáno, že antihypertenzní účinek přetrvává při dlouhodobém podávání po dobu 2

let.

Náhlé vysazení ramiprilu nevyvolává rychlý a výrazný rebound vzestup krevního tlaku.

Mechanismus účinku amlodipinu:

Amlodipin inhibujetransmembránovýpřestup kalciových iontů do srdečních buněk a buněk hladkého

svalstva cév(blokátor pomalých kanálů nebo antagonista kalciových iontů).

Mechanismus antihypertenzního účinku amlodipinu spočívá v jeho přímém relaxačním účinku na

hladké svalstvocév, který vede ke snížení periferního cévního odporu.

Přesný mechanismus, jímž amlodipinzmírňujeanginupectoris, nebyl dosud zcela objasněn, avšak

mohou se podíletdva mechanismy:

1)Amlodipin dilatuje periferní arterioly,a tak redukuje celkový periferní odpor (afterload).

Jelikož nevyvolává reflexní tachykardii, dojde ke snížení spotřeby energie myokardem a

nárokůna kyslík.

2)Prostřednictvím dilatacehlavních koronárních tepen a koronárních arteriolvnormálních i

ischemických oblastech zlepšuje zásobování kyslíkem.Tímto mechanismem zvyšuje

zásobování myokardu kyslíkem, a to i vpřípadě spasmu koronární tepny (Prinzmetalova

angina pectoris nebo variantní angina).

Farmakodynamickéúčinky:

U pacientů s hypertenzí amlodipin při dávkování jednou denně klinicky významně snižuje krevní tlak

vleže i vestoje po celých 24 hodin.Vzhledem kpomalému nástupu účinku nedochází po jeho podání

kakutní hypotenzi.

U pacientů sanginou pectoris se při podávání jednou denně zvyšuje celkový čas zátěže, doba do

nástupu anginy, doba do signifikantní deprese ST segmentu a snižuje se četnost anginózních záchvatů

a konzumace glycerol-trinitrátu.

Neníspojován sžádnými nežádoucími účinky: nemá účinek na plazmatickou hladinu lipidů, krevního

cukru a sérovouhladinu kyseliny močové, ajevhodný pro použití u astmatiků.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Ramipril:

Absorpce

Ramipril se po perorálním podání rychle vstřebává z gastrointestinálního traktu: maximální

plazmatické koncentrace ramiprilu je dosaženo v průběhu jedné hodiny. Na základě údajů analýzy

moče je rozsah absorpce nejméně 56 % a absorpce není významně ovlivněna přítomností potravy v

gastrointestinálním traktu. Biologická dostupnost aktivního metabolitu ramiprilátu je po perorálním

podání 2,5 mg a5 mg ramiprilu 45 %.

Maximální plazmatické koncentrace ramiprilátu, jediného aktivního metabolitu ramiprilu, je dosaženo

za 2–4 hodiny po užití ramiprilu. Rovnovážného stavu plazmatické koncentrace ramiprilátu po užití

dávek ramiprilu jednou denně je dosaženo přibližně čtvrtý den léčby.

Distribuce

Vazba ramiprilu na proteiny krevní plazmy je přibližně 73 % a v případě ramiprilátu je to přibližně

56%.

Metabolismus

Ramipril se téměř úplně metabolizuje na ramiprilát a ester diketopiperazinu, kyselinu

diketopiperazinovou a glukuronidy ramiprilu a ramiprilátu.

Eliminace

Metabolity jsou primárně vylučovány ledvinami.

Pokles plazmatické koncentrace ramiprilátu je vícefázový. Pro svou silnou saturovatelnou vazbu na

ACE apomaloudisociaci z enzymu má ramiprilát prodlouženou terminální eliminační fázi při velmi

nízkých plazmatických koncentracích.

Po opakovaných dávkách ramiprilu podávaných jednou denně byl účinný poločas koncentrace

ramiprilátu 13–17 hodin po dávkách 5-10 mg a delší po nižších dávkách 1,25–2,5 mg. Tento rozdíl

souvisí se saturovatelnou kapacitou enzymu vázat ramiprilát.

Laktace

Při jednorázové perorální dávce ramiprilu je hladina ramiprilu a jeho metabolitu v mateřském mléku

nedetekovatelná. Účinek opakovaných dávek však není znám.

Pacienti srenálníinsuficiencí(viz bod 4.2)

U pacientů se zhoršenou funkcí ledvin je renální exkrece ramiprilátu snížená,a renální clearance

ramiprilátu proporčně souvisí s clearance kreatininu. To má za následek zvýšenou plazmatickou

koncentraci ramiprilátu, která klesá pomaleji než u pacientů s normální funkcí ledvin.

Pacienti sjaterníinsuficiencí(viz bod 4.2)

U pacientů se zhoršenou funkcí jater je metabolismus ramiprilu na ramiprilát opožděný kvůli snížené

aktivitě jaterních esteráz a plazmatická hladina ramiprilu je u těchto pacientů zvýšená. Maximální

koncentrace ramiprilátu u těchto pacientů se však neliší od pacientů s normální funkcí jater.

Amlodipin:

Absorpce

Po perorálním podání je amlodipindobřeabsorbována maximálních hladin vkrvijedosaženo za 6–

12 hodin po podání dávky. Biologická dostupnost amlodipinu není ovlivněna současným příjmem

potravy. Absolutní biologická dostupnost nezměněné léčivé látky je přibližně 64až80%.

Distribuce

Distribuční objem je přibližně 21l/kgtělesnéhmotnosti.Rovnovážné plazmatické koncentrace (5–15

ng/ml) je dosaženo za 7–8 dnů nepřetržitého každodenního podávání. Studie in vitro ukázaly, že 93–

98 % cirkulujícího amlodipinu je vázáno na proteiny krevní plazmy.

Metabolismusaeliminace

Amlodipin je rozsáhle metabolizován(asi z90%) v játrechna neúčinnépyridinové deriváty. Přibližně

10 % původní látky a60%neúčinných metabolitůsevyloučí močí,20–25 % stolicí.

Pokles plazmatických koncentrací vykazuje bifázické charakteristiky. Terminální plazmatický

eliminační poločas je asi 35–50 hodin a odpovídá dávkování jednou denně.

Celková clearance je 7 ml/min/kg tělesné hmotnosti (u 60 kg pacienta: 25 litrů/hod). U starších lidí

tato hodnota činí 19 litrů/hod.

Použití u starších lidí

Doba potřebná k dosažení vrcholových plazmatických koncentrací amlodipinu je u starších a mladších

osob podobná. Clearance amlodipinu se snižuje, a tím dochází ke zvýšení plochy pod křivkou (AUC)

a eliminačního poločasu u starších pacientů. Zvýšení AUC a eliminačního poločasu u pacientů

směstnavým srdečním selháním odpovídalo očekávaným hodnotám vtéto věkové skupině pacientů

(viz bod 4.4).

Pacienti s poškozením funkce ledvin

Amlodipin je ve velké míře metabolizován na neúčinné metabolity. 10% látky se vyloučí močí v

nezměněné formě. Změny plazmatických hladin amlodipinu nesouvisí se stupněm renálníinsuficience.

Tito pacienti mohou být léčeni normálními dávkami amlodipinu. Amlodipin není dialyzovatelný.

Pacienti spoškozením funkce jater

Poločas amlodipinu se prodlužuje u pacientů s poškozením funkce jater.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Vztahující se k ramiprilu:

Bylo zjištěno, že perorální podání ramiprilunevede kakutní toxicitě u hlodavců a psů.

Studie s chronickým perorálním podávánímbyly prováděny na potkanech, psech a opicích. U těchto

tří druhů byly zjištěny změny hodnot plazmatických elektrolytů a změny krevního obrazu.

V důsledku farmakodynamické aktivity ramiprilu bylo zaznamenáno výrazné zvětšení

juxtaglomerulárního aparátu upsa a opice, od denních dávek 250 mg/kg/den. Potkani tolerovali denní

dávky 2 mg/kg/den, psi 2,5 mg/kg/den a opice 8 mg/kg/den bez škodlivých účinků.

Toxikologické studie reprodukce u potkana, králíka a opice neprokázaly žádné teratogenní vlastnosti.

Fertilita nebyla u potkanů zhoršená u samic ani u samců.

Podání ramiprilu samicím potkanů ve fetálním období a v období laktace způsobilo nevratné

poškození ledvin (dilatace ledvinovépánvičky) u mláďat při denních dávkách 50 mg/kg tělesné

hmotnosti nebo vyšších.

Rozsáhlé testování mutagenity s použitím několika testovacích systémů neprokázalo mutagenní ani

genotoxické vlastnosti ramiprilu.

Vztahující se k amlodipinu:

Reprodukční toxikologie

Reprodukční studie u potkanů a myší prokázaly oddálení nástupu porodu, prodloužení porodu a

snížené přežívání mláďat při dávkách přibližně 50x vyšších, než jsou maximální doporučované dávky

u lidí ve vztahu na mg/kg.

Narušení fertility

Nebyly pozorovány účinky na fertilitu u potkanů léčených amlodipinem (samci 64 dnů asamice 14

dnů před pářením) vdávkách až 10 mg/kg/den (8-násobek* maximální doporučované dávky u lidí 10

mgvevztahu na mg/m2). Vjiné studii u potkanů byli samci léčeni amlodipin-besilátem po dobu 30

dnů vdávce srovnatelné sdávkou u lidí ve vztahu namg/kg a byl zaznamenán pokles plazmatické

hladiny folikuly-stimulujícího hormonu a testosteronu a zároveň pokles hustoty spermatu a počtu

zralých spermatoidů a Sertoliho buněk.

Karcinogeneze, mutageneze

U potkanů a myší léčených amlodipinem ve stravě podobu dvou let vkoncentracích vypočtených tak,

aby poskytly dávkovou hladinu 0,5, 1,25 a 2,5 mg/kg/den nebyl zjištěn důkaz karcinogenity. Nejvyšší

dávka (u myší podobná a u potkanů dvojnásobná* než maximální doporučená klinická dávka 10 mg

vevztahu na mg/m2) se blížila maximální tolerované dávce u myší, ale nikoli u potkanů.

Studie mutagenity neodhalily žádné příslušné účinky na geny nebo hladiny chromozomů.

*Na základě hmotnosti pacienta 50 kg

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznampomocných látek

Náplň tobolky:

Krospovidon

Hypromelosa

Mikrokrystalická celulosa

Glycerol-dibehenát

Piramil Combi2,5mg/2,5mg

Víčko a tělotobolky:

Červený oxid železitý(E172)

Oxid titaničitý(E171)

Želatina

Piramil Combi5 mg/5 mg

Víčko a tělotobolky:

BrilantnímodřFCF (E133)

Červeň AlluraAC (E129)

Oxid titaničitý(E171)

Želatina

Piramil Combi10 mg/5 mg

Tělotobolky:

Červený oxid železitý(E172)

Oxid titaničitý(E171)

Želatina

Víčko tobolky:

Brilantnímodř FCF (E133)

Červeň Allura AC (E129)

Oxid titaničitý (E171)

Želatina

Piramil Combi5 mg/10 mg

Tělotobolky:

Červený oxid železitý(E172)

Oxid titaničitý(E171)

Želatina

Víčko tobolky:

Indigokarmin(E132)

Azorubin (E122)

Oxid titaničitý (E171)

Želatina

Piramil Combi10 mg/10 mg

Víčko a tělotobolky:

Indigokarmin(E132)

Azorubin(E122)

Oxid titaničitý(E171)

Želatina

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

3 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5 Druh obalu a velikost balení

10,20, 30, 50nebo100tvrdýchtobolek vOPA/Al/PVC//Alblistrech vkartónové krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku aprozacházenís ním

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLA

Piramil Combi 2,5 mg/2,5 mg : 58/360/12-C

Piramil Combi 5 mg/5 mg : 58/361/12-C

Piramil Combi 10 mg/5 mg : 58/362/12-C

Piramil Combi 5 mg/10 mg : 58/363/12-C

Piramil Combi 10 mg/10 mg : 58/364/12-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

23.5.2012

10. DATUM REVIZE TEXTU

23.5.2012

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace