PIRAMIL 1,25MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
RAMIPRIL (RAMIPRILUM)
Dostupné s:
Sandoz GmbH, Kundl
ATC kód:
C09AA05
INN (Mezinárodní Name):
RAMIPRIL (RAMIPRILUM)
Dávkování:
1,25MG
Léková forma:
Tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
100 II; 30 II; 100X1 II; 250 II; 50 II; 28 II; 20 II; 100 I; 30 I; 100X1 I; 250 I; 50 I; 28 I; 20 I; 100X1 Strip
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
RAMIPRIL
Přehled produktů:
PIRAMIL
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
58/ 181/04-C
Datum autorizace:
2011-05-20

sp. zn.. sukls22568/2019

Příbalová informace: informace pro pacienta

Piramil 1,25 mg tablety

Piramil 2,5 mg tablety

Piramil 5 mg tablety

Piramil 10 mg tablety

ramiprilum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat

,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje

.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové informaci

1.

Co je přípravek Piramil a k

čemu se používá

Piramil obsahuje léčivou látku, která se nazývá ramipril. Patří do skupiny léků nazývaných ACE

inhibitory (inhibitory enzymu konvertujícího angiotenzin).

Piramil účinkuje takto:

snižuje ve Vašem těle tvorbu látek, které Vám mohou zvyšovat krevní tlak

uvolňuje a rozšiřuje Vám krevní cévy

ulehčuje Vašemu srdci udržování krevního oběhu v těle.

Piramil se může používat:

k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze)

ke snížení rizika, že dostanete srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu

ke snížení rizika nebo zpomalení zhoršujících se problémů s ledvinami (bez ohledu na to, jestli máte

cukrovku nebo ne)

k léčbě srdce, pokud nemůže pumpovat dostatečné množství krve do těla (srdeční selhání)

jako léčba následující po srdečním záchvatu (infarkt myokardu) komplikovaném srdečním selháním.

Co je přípravek Piramil a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Piramil užívat

Jak se přípravek Piramil užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Piramil uchovávat

Obsah balení a další informace

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Piramil užívat

Neužívejte

Piramil:

jestliže jste alergický(á) na ramipril, kterýkoli jiný ACE inhibitor nebo na kteroukoli další

složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Příznakem alergické reakce může být vyrážka, obtíže s polykáním nebo s dýcháním, otok rtů,

tváře, hrdla nebo jazyka.

jestliže jste někdy měl(a) závažnou alergickou reakci, tzv. „angioedém“. Příznakem může být

svědění, kopřivka, červené skvrny na rukou, nohou anebo na hrdle, otok hrdla a jazyka, otok

okolo očí a rtů, potíže s dýcháním nebo s polykáním.

pokud chodíte na dialýzu nebo na jiný druh krevní filtrace. Léčba přípravkem Piramil pro Vás

nemusí být vhodná v závislosti na tom, jaký přístroj se při dialýze používá.

pokud máte potíže s ledvinami, spočívající ve sníženém zásobování ledvin krví (tzv. renální

arteriální stenóza).

v období

posledních 6 měsíců těhotenství

(viz bod níže “Těhotenství a kojení”).

pokud máte abnormálně nízký anebo nestabilní krevní tlak. To musí posoudit lékař.

jestliže máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) léčivým

přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren.

pokud jste užíval(a) nebo v současnosti užíváte sakubitril / valsartan, léčivý přípravek k léčbě

dlouhodobého (chronického) srdečního selhání u dospělých, protože zvyšuje riziko angioedému

(náhlý podkožní otok v oblasti krku).

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného, neužívejte Piramil. Nejste-li si jistý(á), zeptejte se svého

lékaře dříve, než začnete Piramil užívat.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Piramil se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

jestliže máte problém se srdcem, játry nebo ledvinami.

jestliže máte velký úbytek solí nebo tekutin v těle (způsobený zvracením, průjmem, větším

pocením než obvykle, dietou s omezeným příjmem soli, dlouhodobým užíváním diuretik

(odvodňovací tablety) nebo dialýzou).

jestliže budete muset podstoupit léčbu na snížení alergie na štípnutí včelou nebo vosou

(desenzibilizace).

jestliže Vám bude v dohledné době podáváno anestetikum. Podává se kvůli operaci nebo

zubnímu zákroku. Může být zapotřebí přerušit léčbu přípravkem Piramil jeden den předem -

poraďte se proto se svým lékařem.

jestliže máte v krvi vysoké množství draslíku (prokazuje se krevními testy).

pokud užíváte léčivé přípravky, které mohou snižovat hladinu sodíku v krvi, nebo trpíte

onemocněním, při kterém může docházet ke snížení hladiny sodíku v krvi. Váš lékař může

provádět pravidelné vyšetření krve se zaměřením na hladinu sodíku v krvi, zejména jste-li

vyššího věku.

Pokud užíváte některé z následujících léčivých přípravků, je zde zvýšené riziko vzniku

angioedému:

racekadotril, léčivý přípravek k léčbě průjmu;

léčivé přípravky k zamezení odmítnutí transplantovaného orgánu a k léčbě

nádorového onemocnění (např. temsirolimus, sirolimus, everolimus);

vildagliptin a další léčivé přípravky patřící do skupiny DPP-inhibitorů - přípravky k

léčbě diabetu (cukrovky).

jestliže máte kolagenní onemocnění cév, jako je sklerodermie nebo systémový lupus

erythematodes.

jestliže užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:

blokátory receptorů pro angiotenzin II (ARB) (také známé jako sartany - například

valsartan, telmisartan, irbesartan), a to zejména pokud máte problémy s ledvinami

související s diabetem.

aliskiren.

Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství

elektrolytů (např. draslíku) v krvi.

Viz také informace v bodě “Neužívejte Piramil”.

jestliže si myslíte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat lékaře.

Po dobu prvních tří měsíců těhotenství se užívání přípravku Piramil nedoporučuje a jeho užívání

po 3. měsíci těhotenství může způsobit závažné poškození Vašeho dítěte (viz bod níže

„Těhotenství a kojení“).

Děti

a dospívající

U dětí a dospívajících ve věku do 18 let se užívání přípravku Piramil nedoporučuje vzhledem k tomu,

že bezpečnost a účinnost ramiprilu nebyla u dětí dosud stanovena.

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného nebo si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře dříve, než

začnete Piramil užívat.

Další léčivé

přípravky a

Piramil

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat. Je to kvůli tomu, že Piramil může ovlivnit způsob účinku

jiných léků a současně některé léky mohou ovlivnit způsob účinku přípravku Piramil.

Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to svému lékaři. Tyto léky mohou zeslabit

účinek přípravku Piramil:

Léčivé přípravky, které se užívají k úlevě od bolesti a proti zánětu (např. nesteroidní

protizánětlivé léky (tzv. NSAIDs), jako je ibuprofen nebo indometacin a kyselina

acetylsalicylová).

Léčivé přípravky, které se užívají k léčbě nízkého krevního tlaku, šoku, srdečního selhání,

astmatu nebo alergií, jako je například efedrin, noradrenalin nebo adrenalin. Lékař Vám

zkontroluje krevní tlak.

Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to svému lékaři. Tyto léky mohou při současném

užívání s přípravkem Piramil zvýšit pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků:

Léčivé přípravky, které se užívají k úlevě od bolesti a proti zánětu (např. nesteroidní

protizánětlivé léky (tzv. NSAIDs), jako je ibuprofen nebo indometacin a kyselina

acetylsalicylová)

Protinádorové léky (chemoterapie)

Temsirolimus (k léčbě nádorových onemocnění)

Sirolimus, everolimus (k prevenci odmítnutí transplantovaného štěpu)

Diuretika (odvodňovací tablety), jako je například furosemid

Doplňky stravy obsahující draslík (včetně náhražek soli), draslík šetřící diuretika (např.

spironolakton, triamteren, amilorid) a jiné přípravky, které mohou zvýšit hladinu draslíku v

krvi (např. trimethoprim a kotrimoxazol k léčbě bakteriálních infekcí; cyklosporin – léčivo k

potlačení imunitní odpovědi, aby nedošlo k odmítnutí transplantovaného orgánu a heparin -

léčivo k ředění krve, aby nedošlo ke vzniku krevních sraženin).

Steroidní léky proti zánětu, jako je např. prednisolon

Alopurinol (používá se na snížení hladiny kyseliny močové v krvi)

Prokainamid (používá se při problémech se srdečním rytmem)

Vildagliptin (používaný k léčbě diabetu 2. typu)

Racekadotril (užívaný k léčbě průjmu)

Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření:

Pokud užíváte blokátor receptorů pro angiotenzin II (ARB) nebo aliskiren (viz také informace v bodě

“Neužívejte Piramil” a “Upozornění a opatření”).

Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to svému lékaři. Piramil může mít vliv na jejich

účinek:

Léky na cukrovku, jako jsou například ústy podávané léky snižující hladinu cukru v krvi a

inzulin. Piramil může snížit množství cukru v krvi. Pečlivě si sledujte hladinu cukru v krvi po

dobu užívání léku Piramil.

Lithium (používá se při problémech s duševním zdravím). Piramil Vám může zvýšit množství

lithia v krvi. Lékař Vám musí důkladně sledovat hladinu lithia v krvi.

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného (nebo si nejste jistý(á)), řekněte to svému lékaři dříve, než

začnete Piramil užívat.

Piramil

s jídlem a alkoholem

Konzumace alkoholu při léčbě přípravkem Piramil může způsobit, že budete pociťovat závrať

nebo se Vám bude točit hlava. Jestliže potřebujete vědět, kolik alkoholu můžete zkonzumovat v

období, kdy užíváte Piramil, proberte to se svým lékařem, protože alkohol může znásobit účinek

léků snižujících krevní tlak.

Piramil se může užívat spolu s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat lékaře.

Po dobu prvních 12 týdnů těhotenství se Piramil nemá užívat a po 13. týdnu těhotenství jej dokonce

nesmíte užívat vůbec, protože jeho užívání v těhotenství může být pro Vaše dítě škodlivé.

Otěhotníte-li během léčby přípravkem Piramil, okamžitě to řekněte svému lékaři. Přechod na jinou

vhodnou alternativní léčbu se má uskutečnit ještě před plánovaným otěhotněním.

Kojení

Pokud kojíte, nesmíte Piramil užívat.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při léčbě přípravkem Piramil můžete pociťovat závrať. Je to pravděpodobnější na začátku léčby

přípravkem Piramil, nebo pokud začínáte užívat vyšší dávku. Pokud se u Vás vyskytne závrať, neřiďte

ani neobsluhujte žádné stroje.

3.

J

ak se přípravek Piramil užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívání tohoto léčivého přípravku

Lék užívejte ústy každý den ve stejnou denní dobu.

Tablety spolkněte vcelku a zapijte je tekutinou.

Tablety nedrťte ani nežvýkejte.

Jaké množství léku je třeba užívat

Léčba vysokého krevního tlaku

Obvyklá úvodní dávka je 1,25 mg nebo 2,5 mg jednou denně.

Lékař Vám bude denní dávku upravovat, dokud nebude Váš krevní tlak pod kontrolou.

Maximální dávka je 10 mg jednou denně.

Jestliže už užíváte diuretika (odvodňovací tablety), může Vám lékař před zahájením léčby

přípravkem Piramil diuretika vysadit anebo snížit jejich množství, které budete užívat.

Na snížení rizika srdečního záchvatu nebo cévní mozkové příhody

Obvyklá úvodní dávka je 2,5 mg jedenkrát denně.

Lékař může posléze rozhodnout o zvýšení množství léku, které budete užívat.

Obvyklá dávka je 10 mg jednou denně.

Léčba na snížení nebo oddálení zhoršení problémů s ledvinami

Úvodní dávka může být 1,25 mg nebo 2,5 mg jednou denně.

Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat.

Obvyklá dávka je 5 mg nebo 10 mg jedenkrát denně.

Léčba srdečního selhání

Obvyklá úvodní dávka je 1,25 mg jedenkrát denně.

Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat.

Maximální dávka je 10 mg denně. Je lépe užít ji ve dvou dílčích dávkách.

Léčba po srdečním záchvatu

Obvyklá úvodní dávka je 1,25 mg jednou denně až 2,5 mg dvakrát denně.

Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat.

Obvyklá dávka je 10 mg denně. Je lépe užít ji ve dvou dílčích dávkách.

Starší pacienti

Lékař Vám sníží úvodní dávku a léčbu Vám bude upravovat pomaleji.

Jestliže jste užil(a) více přípravku

Piramil

, než jste měl(a)

Informujte svého lékaře nebo se odeberte rovnou na pohotovost do nejbližší nemocnice. Cestou do

nemocnice neřiďte – požádejte někoho o odvoz nebo si zavolejte sanitku. Vezměte si s sebou balení

léku, aby lékař věděl, co jste užil(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít

přípravek

Piramil

Jestliže vynecháte dávku, užijte až dávku, která má následovat, a to v obvyklém čase.

Neužívejte dvojnásobnou dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

M

ožné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Přestaňte užívat

tento

léčivý přípravek

a jděte rovnou k lékaři, pokud zpozorujete jakýkoli z

následujících závažných nežádoucích

účinků –

možná bude nutné poskytnout Vám neodkladnou

lékařskou pomoc:

Otok tváře, rtů nebo hrdla, což může způsobit obtíže s polykáním nebo s dýcháním, stejně jako

svědění a vyrážka. Může se jednat o příznaky těžké alergické reakce na tento léčivý přípravek.

Závažné kožní reakce, ke kterým patří vyrážka, vředy v ústech, zhoršení stávajícího kožního

onemocnění, zčervenání, puchýře anebo olupování kůže (jako je Stevens-Johnsonův syndrom,

toxická epidermální nekrolýza nebo multiformní erytém).

Okamžitě informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte:

Zrychlený srdeční tep, nepravidelný nebo zesílený srdeční tep (palpitace), bolest na hrudi, tlak na

hrudníku nebo těžší problémy včetně srdečního záchvatu a mozkové příhody.

Ztížené dýchání nebo kašel. Může jít o příznaky plicních problémů.

Snadno se tvořící modřiny, krvácení trvající delší dobu než obvykle, jakékoli krvácení (např.

krvácení z dásní), skvrny na kůži skládající se z červených teček nebo častější výskyt infekcí než

obvykle, bolest v krku a horečku, pocit únavy, mdloby, závrať nebo bledost pokožky. Může jít o

příznaky problémů s krví nebo kostní dření.

Silnou bolest žaludku, která může vystřelovat do zad. Může to být příznak pankreatitidy (zánět

slinivky břišní).

Horečku, zimnici, únavu, ztrátu chuti k jídlu, bolest žaludku, pocit na zvracení, zežloutnutí kůže

nebo očí (žloutenka). Může jít o příznaky problémů s játry, jako je např. hepatitida (zánět jater)

nebo poškození jater.

Další nežádoucí účinky jsou:

Pokud některý nežádoucí účinek přechází do těžší formy nebo trvá déle než několik dní, řekněte to,

prosím, svému lékaři.

Časté

(mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

Bolest hlavy nebo pocit únavy

Pocit závrati. Výskyt je pravděpodobnější na začátku léčby přípravkem Piramil nebo když

začnete užívat vyšší dávku.

Mdloby, hypotenze (abnormálně nízký krevní tlak), zejména pokud se rychle postavíte anebo si

rychle sednete.

Suchý, dráždivý kašel, zánět vedlejších nosních dutin (sinusitida) nebo zánět průdušek

(bronchitida), ztížené dýchání

Bolest žaludku nebo střev, průjem, špatné trávení, pocit na zvracení nebo zvracení

Kožní vyrážka, která může i nemusí vyčnívat z kůže

Bolest na hrudníku

Křeče ve svalech nebo bolest svalů

Více draslíku v krvi (prokázané krevními testy) než obvykle.

Méně časté

(mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

Problémy s rovnováhou (vertigo)

Svědění nebo neobvyklý pocit na kůži, jako např. necitlivost, brnění, píchání nebo pálení na kůži

(parestézie)

Ztráta chuti nebo změna vnímání chuti

Poruchy spánku

Pocit deprese, úzkosti, větší nervozita než obvykle nebo neklid

Ucpaný nos, potíže s dýcháním nebo zhoršení astmatu

Otok střeva, tzv. “intestinální angioedém”, který se projevuje bolestí břicha, zvracením a

průjmem

Pálení žáhy, zácpa nebo sucho v ústech

Vylučování většího množství tekutiny (moč) za den, než je obvyklé

Intenzivnější pocení než obvykle

Ztráta nebo snížení chuti k jídlu (anorexie)

Zrychlený nebo nepravidelný srdeční tep.

Oteklé ruce a nohy. Může jít o příznak toho, že Vaše tělo zadržuje více vody než obvykle.

Zčervenání

Rozmazané vidění

Bolest kloubů

Horečka

Impotence u mužů, snížená sexuální touha u mužů i žen

Zvýšený počet určitého druhu bílých krvinek (tzv. eozinofilie), což se zjistí krevním testem

Změna funkce jater, slinivky nebo ledvin prokázaná krevním testem.

Vzácné

(mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů)

Pocit nejistoty nebo zmatenosti

Červený a oteklý jazyk

Silné popraskání nebo odlupování kůže, svědící, boulovitá vyrážka

Problémy s nehty (například uvolňování nebo odlučování nehtů z nehtového lůžka)

Kožní vyrážka nebo modřiny

Skvrny na kůži a studené končetiny

Červené, svědící, oteklé oči nebo slzení

Porucha sluchu a zvonění v uších

Pocit slabosti

Pokles počtu červených krvinek, bílých krvinek nebo krevních destiček nebo množství

hemoglobinu - prokazuje se krevními testy.

Velmi vzácné

(mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů)

Vyšší citlivost na sluneční záření než obvykle.

Další hlášené nežádoucí účinky:

Pokud některý z následujících nežádoucích účinků přechází do těžší formy nebo trvá déle než několik

dní, sdělte to svému lékaři.

Není známo

(četnost nelze z dostupných údajů určit)

Koncentrovaná moč (tmavé barvy), nevolnost, svalové křeče, zmatenost a záchvaty, které mohou

být způsobeny nepřiměřenou sekrecí ADH (antidiuretického hormonu). Máte-li tyto příznaky, co

nejdříve kontaktujte svého lékaře.

Problémy se soustředěním

Otok úst

Příliš málo krvinek v krvi - prokázáno krevním testem

Méně sodíku v krvi než obvykle – prokázáno krevním testem

Prsty na rukou a nohou mění barvu, pokud jsou studené, a když se posléze opět zahřejí, brní nebo

jsou bolestivé (Raynaudův fenomén)

Zvětšení prsů u mužů

Zpomalené nebo zhoršené reakce

Pocit pálení

Změny vnímání vůně

Vypadávání vlasů.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní

ústav

kontrolu

léčiv,

Šrobárova

Praha

webové

stránky:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

J

ak přípravek Piramil uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na stripu, blistru a krabičce za

“EXP:”. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před

vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

O

bsah balení a další informace

Co

přípravek Piramil

obsahuje

Léčivou látkou je ramiprilum.

Jedna tableta obsahuje ramiprilum 1,25 mg.

Jedna tableta obsahuje ramiprilum 2,5 mg.

Jedna tableta obsahuje ramiprilum 5 mg.

Jedna tableta obsahuje ramiprilum 10 mg.

Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulosa, předbobtnalý kukuřičný škrob, srážený oxid

křemičitý, glycin-hydrochlorid (E 640), glycerol-dibehenát, žlutý oxid železitý (E 172)-pouze u síly

2,5 mg, červený oxid železitý (E 172)-pouze u síly 5 mg.

Jak přípravek

Piramil

vypadá a

co obsahuje toto

balení

1,25 mg tablety:

Podlouhlé, bílé až téměř bílé tablety s půlicí rýhou po obou stranách.

Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety.

2,5 mg tablety:

Podlouhlé, světležluté drobně skvrnité tablety s půlicí rýhou po jedné straně.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

5 mg tablety:

Podlouhlé, světlerůžové drobně skvrnité tablety s půlicí rýhou po jedné straně.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

10 mg tablety:

Podlouhlé, bílé až téměř bílé tablety s půlicí rýhou po jedné straně.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Tablety jsou baleny v Al/LDPE//LDPE/Al stripech nebo

OPA/Al/PE///PE/Al blistrech nebo OPA/Al//PVC// PVC/Al/ blistrech, které jsou vloženy do krabičky.

Velikosti balení:

1.25 mg: 20, 28, 30, 50, 100, 100 x 1, 250 tablet

2.5 mg, 5 mg, 10 mg: 10, 20, 28, 30, 50, 60, 100, 100 x 1, 250 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o

registraci

a výrobce

:

Držitel:

Sandoz GmbH, Kundl, Rakousko

Výrobce:

Lek S.A., Stryków, Polsko

Lek S.A., Warsaw, Polsko

Sandoz GmbH, Kundl, Rakousko

Další informace o přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci Sandoz s.r.o.,

Praha, Česká republika, office.cz@sandoz.com.

Tento léčivý přípravek

je v

členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika:

Piramil

Rakousko:

Ramipril Sandoz 1,25 mg-Tabletten, Ramipril Sandoz 2,5 mg-Tabletten,

Ramipril Sandoz 5 mg-Tabletten, Ramipril Sandoz 10 mg-Tabletten

Estonsko:

Ramicor 2,5 mg, Ramicor 5 mg, Ramicor 10 mg

Litva:

Ramicor 2,5 mg tabletės, Ramicor 5 mg tabletės, Ramicor 10 mg tabletės

Lotyšsko:

Ramicor 5 mg tabletes, Ramicor 10 mg tabletes

Nizozemsko:

RAMIPRIL SANDOZ 1,25, tabletten 1,25 mg

RAMIPRIL SANDOZ 5, tabletten 5 mg,

RAMIPRIL SANDOZ 2,5, tabletten 2,5 mg

RAMIPRIL SANDOZ 10, tabletten 10 mg

Polsko:

PIRAMIL 1,25 MG, 1,25 MG, TABLETKI

PIRAMIL 2,5 MG, 2,5 MG, TABLETKI

PIRAMIL 5 MG, 5 MG, TABLETKI

PIRAMIL 10 MG, 10 MG, TABLETKI

Portugalsko:

RAMIPRIL SANDOZ 2,5 MG COMPRIMIDOS

RAMIPRIL SANDOZ 5 MG COMPRIMIDOS

RAMIPRIL SANDOZ 10 MG COMPRIMIDOS

Slovinsko:

Piramil 1,25 mg tablete, Piramil 2,5 mg tablete, Piramil 5 mg tablete,

Piramil 10 mg tablete

Slovenská republika:

Piramil 1,25 mg, Piramil 2,5 mg, Piramil 5 mg, Piramil 10 mg

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 13. 9. 2019

1/17

sp. zn.. sukls22568/2019

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Piramil 1,25 mg tablety

Piramil

2,5 mg tablety

Piramil 5 mg tablety

Piramil

10 mg tablety

2.

KVALITATIVNÍ A

KVANT

ITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje ramiprilum 1,25 mg.

Jedna tableta obsahuje ramiprilum 2,5 mg.

Jedna tableta obsahuje ramiprilum 5 mg.

Jedna tableta obsahuje ramiprilum 10 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tableta.

1,25 mg tablety: bílé až téměř bílé podlouhlé tablety (8x4 mm), na obou stranách s půlicí rýhou. Půlicí rýha

není určena k rozlomení tablety.

2,5 mg tablety: světle žluté podlouhlé drobně skvrnité tablety (15x6,5 mm), na jedné straně s půlicí rýhou.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

5 mg tablety: světle růžové podlouhlé drobně skvrnité tablety (15x6,5 mm), na jedné straně s půlicí rýhou.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

10 mg tablety: bílé až téměř bílé podlouhlé tablety (15x6,5 mm), na jedné straně s půlicí rýhou. Tabletu lze

rozdělit na stejné dávky.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1.

Terapeutické indikace

- Léčba hypertenze

- Kardiovaskulární prevence: snížení kardiovaskulární morbidity a mortality u pacientů:

s manifestním aterotrombotickým kardiovaskulárním onemocněním (anamnéza onemocnění

koronárních tepen nebo mozkové příhody, nebo onemocnění periferních cév) nebo

s diabetem a s nejméně jedním kardiovaskulárním rizikovým faktorem (viz bod 5.1).

- Léčba onemocnění ledvin:

incipientní glomerulární diabetická nefropatie definovaná přítomností mikroalbuminurie

manifestní glomerulární diabetická nefropatie definována makroproteinurií u pacientů s nejméně

jedním dalším kardiovaskulárním rizikovým faktorem (viz bod 5.1)

2/17

manifestní glomerulární nediabetická nefropatie definovaná makroproteinurií ≥ 3 g/den (viz bod

5.1).

- Léčba symptomatického selhání srdce.

- Sekundární prevence po akutním infarktu myokardu: snížení mortality v akutní fázi infarktu myokardu u

pacientů s klinickými příznaky selhání srdce, se začátkem léčby > 48 hod po akutním infarktu myokardu.

4.2.

Dávkování a

způsob podání

Dávkování

Doporučuje se užívat Piramil každý den ve stejnou denní dobu.

Piramil je možné užívat před jídlem, spolu s jídlem anebo po jídle, protože příjem potravy nemá vliv na jeho

biologickou dostupnost (viz bod 5.2).

Piramil je nutné polknout a zapít tekutinou. Nesmí se kousat ani drtit.

Dospělí

Pacienti léčení diuretiky

Po zahájení léčby přípravkem Piramil může dojít k hypotenzi, která je pravděpodobnější u pacientů současně

léčených diuretiky. U těchto pacientů se doporučuje postupovat s opatrností, neboť tito pacienti mohou mít

depleci objemu a/nebo solí v organismu.

Pokud je to možné, měla by být diuretika vysazena 2-3 dny před zahájením léčby přípravkem Piramil (viz

bod 4.4).

U pacientů s hypertenzí, kterým nebyla diuretika vysazena, by měla být zahájena léčba přípravkem Piramil v

dávce 1,25 mg. Je třeba monitorovat funkce ledvin a hladinu draslíku v séru. Následující dávky přípravku

Piramil mají být upraveny podle cílového krevního tlaku.

Hypertenze

Dávku je zapotřebí individuálně upravit podle profilu pacienta (viz bod 4.4) a kontroly krevního tlaku.

Piramil může být použit v monoterapii nebo v kombinaci s jinými skupinami antihypertenziv (viz body 4.3.,

4.4, 4.5 a 5.1).

Úvodní dávka

Léčba přípravkem Piramil má začínat postupně s doporučenou úvodní dávkou 2,5 mg jednou denně.

U pacientů s výrazně aktivovaným systémem renin-angiotenzin-aldosteron může nastat nadměrný pokles

krevního tlaku po úvodní dávce. U těchto pacientů se doporučuje úvodní dávka 1,25 mg a úvodní léčba musí

probíhat pod dohledem lékaře (viz bod 4.4).

Titrace a udržovací dávka

Dávku je možné zdvojnásobit v časovém intervalu 2 až 4 týdnů s cílem postupně dosáhnout požadovaného

krevního tlaku. Maximální povolená dávka přípravku Piramil je 10 mg za den. Obvykle se dávka podává

jednou denně.

Kardiovaskulární prevence

Úvodní dávka

Doporučená úvodní dávka je 2,5 mg přípravku Piramil jednou denně.

Titrace a udržovací dávka

3/17

Dávka se má postupně zvyšovat v závislosti na tom, jak pacient léčbu snáší. Doporučuje se po jednom anebo

dvou týdnech léčby dávku zdvojnásobit a po dalších dvou až třech týdnech ji zvýšit na cílovou udržovací

dávku 10 mg přípravku Piramil jednou denně.

Viz též výše dávkování u pacientů léčených diuretiky.

Léčba onemocnění ledvin

Pacienti s diabetem a mikroalb

uminurií

Úvodní dávka:

Doporučená úvodní dávka je 1,25 mg přípravku Piramil jednou denně.

Titrace a udržovací dávka

Dávka se má postupně zvyšovat v závislosti na tom, jak pacient léčbu snáší. Doporučuje se po dvou týdnech

léčby zdvojnásobit dávku na 2,5 mg jednou denně a potom po dalších dvou týdnech na 5 mg jednou denně.

Pacienti s diabetem a ještě nejméně jedním kardiovaskulárním rizikovým faktorem

Úvodní dávka:

Doporučená úvodní dávka je 2,5 mg přípravku Piramil jednou denně.

Titrace a udržovací dávka

Dávka se má postupně zvyšovat v závislosti na tom, jak pacient léčbu snáší. Doporučuje se po jednom až

dvou týdnech léčby zdvojnásobit dávku na 5 mg jednou denně a potom po dalších dvou až třech týdnech na

10 mg přípravku Piramil jednou denně. Cílová denní dávka je 10 mg.

Pacienti s nediabetickou nefropatií definovanou makroproteinurií ≥ 3 g/den

Úvodní dávka:

Doporučená úvodní dávka je 1,25 mg přípravku Piramil jednou denně.

Titrace a udržovací dávka

Dávka se má postupně zvyšovat v závislosti na tom, jak pacient léčbu snáší. Doporučuje se po dvou týdnech

léčby zdvojnásobit dávku na 2,5 mg jednou denně a potom po dalších dvou týdnech na 5 mg jednou denně.

Symptomatické selhání srdce

Úvodní dávka:

U pacientů stabilizovaných na léčbě diuretiky se doporučuje úvodní dávka 1,25 mg jednou denně.

Titrace a udržovací dávka

Dávka přípravku Piramil se má titrovat zdvojnásobením dávky každý jeden až dva týdny až do dosažení

maximální denní dávky 10 mg. Výhodnější je podat denní dávku ve dvou dílčích dávkách.

Sekundární prevence po akutním infarktu myokardu a se srdečním selháním

Úvodní dávka:

U klinicky a hemodynamicky stabilních pacientů je po 48 hodinách po infarktu myokardu úvodní dávka 2,5

mg dvakrát denně po dobu tří dnů. Pokud pacient netoleruje úvodní dávku 2,5 mg, je třeba mu podat dávku

1,25 mg dvakrát denně po dobu dvou dnů a poté zvýšit dávku na 2,5 mg a 5 mg dvakrát denně. Jestliže není

možné dávku zvýšit na 2,5 mg dvakrát denně, je třeba léčbu ukončit.

Viz též výše dávkování u pacientů léčených diuretiky.

Titrace a udržovací dávka

4/17

Denní dávka se postupně zvyšuje zdvojnásobením dávky v intervalech jednoho až tří dnů, a to až do

dosažení cílové udržovací dávky 5 mg dvakrát denně.

Je-li to možné, má být udržovací dávka rozdělena do dvou dílčích dávek za den.

Pokud nelze dávku zvýšit na 2,5 mg dvakrát denně, je třeba léčbu ukončit. Dosud není dostatek zkušeností s

léčbou pacientů s těžkým srdečním selháním (NYHA IV) bezprostředně po infarktu myokardu. Bude-li

rozhodnuto tyto pacienty léčit, doporučuje se zahájit léčbu na dávce 1,25 mg jednou denně a při každém

zvýšení dávky je třeba postupovat se zvýšenou opatrností.

Zvláštní skupiny pacientů

Porucha funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin je denní dávka založena na clearance kreatininu (viz bod 5.2):

Pokud je clearance kreatininu ≥ 60 ml/min, není nutné upravovat úvodní dávku (2,5 mg/den);

maximální denní dávka je 10 mg;

Pokud je clearance kreatininu v rozsahu 30-60 ml/min, není nutné upravovat úvodní dávku (2,5

mg/den); maximální denní dávka je 5 mg;

Pokud je clearance kreatininu v rozsahu 10-30 ml/min, úvodní dávka je 1,25 mg/den a maximální

denní dávka je 5 mg;

U hemodialyzovaných pacientů s hypertenzí: ramipril je mírně dialyzovatelný; úvodní dávka je 1,25

mg/den a maximální denní dávka je 5 mg; lék je třeba podávat několik hodin po dialýze.

Porucha funkce jater (viz bod 5.2)

U pacientů s poruchou funkce jater je možné léčbu přípravkem Piramil zahájit pouze pod důsledným

lékařským dohledem a maximální denní dávka je 2,5 mg přípravku Piramil.

Starší pacienti

Úvodní dávka musí být nižší a následná titrace dávky musí být pomalejší kvůli vyšší pravděpodobnosti

výskytu nežádoucích účinků, a to zejména u velmi starých a slabých pacientů. Je třeba uvážit snížení úvodní

dávky ramiprilu na 1,25 mg.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost použití ramiprilu u dětí nebyla zatím stanovena. Údaje pro ramipril,

které jsou v současnosti k dispozici, jsou uvedeny v bodech 4.8, 5.1, 5.2 a 5.3, ale není možné udat

specifické doporučení o dávkování.

Způsob podání

Perorální podání.

4.3.

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. nebo na

jakýkoli jiný ACE (angiotenzin konvertující enzym) inhibitor

Angioedém v anamnéze (hereditární, idiopatický nebo angioedém při předchozím užití ACE

inhibitoru nebo antagonistů receptoru pro angiotenzin II (AIIRA)

Extrakorporální léčba umožňující kontakt krve s negativně nabitým povrchem (viz bod 4.5.)

Signifikantní bilaterální renální arteriální stenóza anebo renální arteriální stenóza v jediné funkční

ledvině

Druhý a třetí trimestr těhotenství (viz body 4.4 a 4.6)

Ramipril se nesmí používat u pacientů s hypotenzí anebo u pacientů hemodynamicky nestabilních

Souběžné užívání přípravku Piramil s přípravky obsahujícími aliskiren je kontraindikováno u

pacientů s diabetes mellitus nebo s poruchou funkce ledvin (GFR < 60 ml/min/1,73 m

) (viz body

4.5 a 5.1)

5/17

Souběžné užívání se sakubitrilem / valsartanem. Piramil nesmí být nasazen dříve než 36 hodin po

poslední dávce sakubitrilu / valsartanu (viz též body 4.4 a 4.5).

4.4.

Zvláštní upozornění a

opatření pro použití

Zvláštní skupiny pacientů

o

Těhotenství:

V těhotenství nesmí být zahájena léčba ACE inhibitory, jako například ramiprilem,

nebo antagonisty receptoru pro angiotenzin II (AIIRA). Pokud se pokračování léčby ACE inhibitory/AIIRA

nepovažuje vysloveně za nezbytné, musí být u pacientek plánujících otěhotnění změněna léčba na

alternativní antihypertenzní léčbu s prokázaným bezpečnostním profilem pro používání v době těhotenství.

Jestliže se zjistí, že je pacientka těhotná, musí být léčba ACE inhibitory/AIIRA okamžitě ukončena a, pokud

je to vhodné, musí být zahájena alternativní léčba (viz body 4.3 a 4.6).

o

Pacienti s mimořádným ri

zikem hypotenze

Pacienti s výrazně aktivovaným renin

-angiotenzin-

aldosteronovým systémem

U pacientů s výrazně aktivovaným renin-angiotenzin-aldosteronovým systémem existuje riziko akutního

výrazného poklesu krevního tlaku a zhoršení funkce ledvin v důsledku ACE inhibice, především pokud je

ACE inhibitor anebo diuretikum jako doprovodná léčba podáván poprvé, anebo pokud se podává poprvé

zvýšená dávka.

Předpokládat významnou aktivaci renin-angiotenzin-aldosteronového systému a počítat s lékařským

dohledem včetně sledování krevního tlaku je nutné například u těchto pacientů:

Pacienti se závažnou hypertenzí

Pacienti s dekompenzovaným městnavým selháním srdce

Pacienti s hemodynamicky relevantní přítokovou nebo odtokovou překážkou v levé komoře (např.

stenóza aortální anebo mitrální chlopně)

Pacienti s unilaterální renální arteriální stenózou, přičemž druhá ledvina je funkční

Pacienti, kteří mají, anebo u nichž může vzniknout nedostatek tekutin a solí (včetně pacientů

užívajících diuretika)

Pacienti s cirhózou jater a/nebo s ascitem

Pacienti podstupující velkou operaci nebo během anestézie látkami, které navozují hypotenzi.

Všeobecně se doporučuje před zahájením léčby upravit dehydrataci, hypovolémii nebo depleci solí (u

pacientů se srdečním selháním se však úprava musí důkladně uvážit s ohledem na riziko objemového

přeplnění).

-

Duální blokáda systému renin

-angiotenzin-aldosteron (RAAS)

Bylo prokázáno, že současné užívání inhibitorů ACE, blokátorů receptorů pro angiotenzin II nebo aliskirenu

zvyšuje riziko hypotenze, hyperkalemie a snížení funkce ledvin (včetně akutního selhání ledvin). Duální

blokáda RAAS pomocí kombinovaného užívání inhibitorů ACE, blokátorů receptorů pro angiotenzin II nebo

aliskirenu se proto nedoporučuje (viz body 4.5 a 5.1).

Pokud je duální blokáda považována za naprosto nezbytnou, má k ní docházet pouze pod dohledem

specializovaného lékaře a za častého pečlivého sledování funkce ledvin, elektrolytů a krevního tlaku.

Inhibitory ACE a blokátory receptorů pro angiotenzin II nemají být používány současně u pacientů s

diabetickou nefropatií.

-

Přechodné nebo trvalé selhávání srdce po infarktu myokardu

-

Pacienti s rizikem srdeční anebo mozkové ischémie v případě akutní hypotenze

Úvodní fáze léčby vyžaduje zvláštní lékařský dohled.

O

Starší pacienti

Viz bod 4.2.

6/17

Operace

Tam, kde je to možné, se doporučuje ukončit léčbu inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu, jako je

např. ramipril, jeden den před operací.

Sledování renálních funkcí

Před zahájením léčby a po dobu léčby, především v počátečních týdnech, musí být sledovány funkce ledvin a

popřípadě upraveno dávkování. Zvláště důkladné sledování je nutné u pacientů s poruchou funkce ledvin

(viz bod 4.2). Riziko zhoršení funkce ledvin existuje hlavně u pacientů s městnavým selháním srdce anebo

po transplantaci ledviny.

Hypersenzitivita/

Angioedém

U pacientů léčených ACE inhibitory včetně ramiprilu byl hlášen výskyt angioedému (viz bod 4.8). Souběžné

užívání

inhibitorů

sakubitrilu

valsartanu

kontraindikováno

důvodu

zvýšeného

rizika

angioedému. Léčbu sakubitrilem / valsartanem nelze zahájit dříve než 36 hodin po poslední dávce přípravku

Piramil. Léčbu přípravkem Piramil nelze zahájit dříve než 36 hodin po poslední dávce sakubitrilu /

valsartanu (viz body 4.3 a 4.5).

Souběžné užívání ACE inhibitorů s racekadotrilem, mTOR inhibitory (např. sirolimus, everolimus,

temsirolimus) a vildagliptinem může vést ke zvýšenému riziku angioedému (např. otok dýchacích cest nebo

jazyka spolu s poruchou dýchání nebo bez poruchy dýchání) (viz bod 4.5). U pacientů, kteří již užívají ACE

inhibitor, je třeba opatrnosti při počátečním podání racekadotrilu, mTOR inhibitorů (např. sirolimus,

everolimus, temsirolimus) a vildagliptinu.

U pacientů léčených ACE inhibitory včetně přípravku Piramil (viz bod 4.8) byl hlášen intestinální

angioedém, který se projevil bolestí břicha (s nauzeou nebo se zvracením anebo bez těchto příznaků).

V případě angioedému musí být léčba přípravkem Piramil ukončena.

Pacient musí být okamžitě léčen na pohotovosti. Musí zde zůstat na pozorování nejméně 12 až 24 hodin a

může být propuštěn až po úplném vymizení příznaků.

Anafylaktické reakce po dobu desenzibilizace

Pravděpodobnost a závažnost anafylaktických a anafylaktoidních reakcí na jed hmyzu a další alergeny se v

důsledku ACE inhibice zvyšuje. Před desenzibilizací je potřeba zvážit dočasné pozastavení léčby přípravkem

Piramil.

Monitoring elektrolytů: h

yperkal

é

mie /

sérové

kalium

U některých pacientů léčených ACE inhibitory včetně přípravku Piramil byla pozorována hyperkalémie.

ACE inhibitory mohou vyvolat hyperkalémii, protože brání uvolňování aldosteronu. U pacientů s normální

funkcí ledvin není účinek obvykle významný. U pacientů s poruchou funkce ledvin, starších 70 let, s

nekontrolovaným diabetem mellitus, u stavů, jako je například dehydratace, akutní srdeční dekompenzace,

metabolická acidóza a/nebo u pacientů užívajících doplňky stravy obsahující kalium (včetně náhražek soli),

kalium šetřící diuretika a další léčivé přípravky zvyšující hladinu draslíku v plazmě (např.trimethoprim nebo

kotrimoxazol také znám jako trimethoprim / sulfamethoxazol), a zejména antagonisty aldosteronu nebo

blokátory receptorů angiotensinu se ale hyperkalémie může objevit. Pokud se souběžné užívání výše

uvedených látek považuje za vhodné, doporučuje se pravidelné sledování draslíku v séru. U pacientů

užívajících ACE inhibitory mají být proto kalium šetřící diuretika a blokátory receptorů angiotensinu

užívány opatrně a má být kontrolována hladina draslíku v séru a funkce ledvin (viz bod 4.5).

Monitoring elektrolytů: hyponatremie

U některých pacientů léčených ramiprilem byl pozorován syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického

hormonu (SIADH) a následná hyponatremie. U starších pacientů a pacientů, u nichž existuje riziko

hyponatremie, je doporučeno pravidelně monitorovat hladinu sodíku v séru.

Neutropénie / agranulocytóza

7/17

Vzácně se vyskytla neutropénie/agranulocytóza stejně jako trombocytopénie a anémie a rovněž byl hlášen

útlum kostní dřeně. Doporučuje se sledovat počet bílých krvinek, aby bylo možné odhalit možnou

leukopénii. Častější sledování je doporučeno v počátečních fázích léčby a u pacientů s poruchami funkce

ledvin, u pacientů, kteří mají současně kolagenové onemocnění (např. lupus erythematodes nebo

sklerodermii) a u pacientů léčených jinými přípravky, které mohou navozovat změny krevního obrazu (viz

body 4.5 a 4.8).

Rozdíly mezi etniky

ACE inhibitory způsobují vyšší výskyt angioedému u pacientů černé pleti v porovnání s ostatními. Podobně

jako další ACE inhibitory může být ramipril méně účinný při snižování krevního tlaku u pacientů černé pleti,

pravděpodobně kvůli vyšší prevalenci hypertenze s nízkou hladinou reninu v černošské populaci s

hypertenzí.

Kašel

Při užívání ACE inhibitorů byl hlášen kašel. Charakterizuje se jako neproduktivní, přetrvávající, a vymizí po

ukončení léčby. Kašel vyvolaný ACE inhibitorem je třeba zvážit v rámci diferenciální diagnózy kašle.

4.5.

Interakce s

jinými léčivými přípravky a

jiné formy interakcí

Data z klinických studií ukázala, že duální blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS) pomocí

kombinovaného užívání inhibitorů ACE, blokátorů receptorů pro angiotenzin II nebo aliskirenu je spojena s

vyšší frekvencí nežádoucích účinků, jako je hypotenze, hyperkalemie a snížená funkce ledvin (včetně

akutního renálního selhání) ve srovnání s použitím jedné látky ovlivňující RAAS (viz body 4.3, 4.4 a 5.1).

Kontraindikované kombinace

Mimotělní léčba vedoucí ke kontaktu krve s negativně nabitými povrchy, jako např. dialýza nebo

hemofiltrace při použití některých vysoce propustných dialyzačních membrán (např. polyakrylonitrilové

membrány), a aferéza lipoproteinů s nízkou denzitou se sulfátem dextranu z důvodu zvýšeného rizika

závažných anafylaktoidních reakcí (viz bod 4.3). Při léčbě tohoto typu je nutné uvážit použití jiného typu

dialyzační membrány, nebo léčivého přípravku z jiné skupiny antihypertenziv.

Léčivé přípravky zvyšující riziko angioedému:

Souběžné užívání ACE inhibitorů a sakubitrilu / valsartanu je kontraindikováno z důvodu zvýšeného rizika

angioedému (viz body 4.3 a 4.4).

Upozornění pro použití

Léčivé přípravky zvyšující riziko angioedému

Souběžné užívání ACE inhibitorů s racekadotrilem, mTOR inhibitory (např. sirolimus, everolimus,

temsirolimus) a DPP-inhibitory (např.vildagliptin) může vést ke zvýšenému riziku angioedému (viz bod 4.4).

Při zahájení léčby je třeba postupovat opatrně.

Kalium

šetřící diuretika, doplňky stravy obsahující kalium nebo náhražky soli obsahující

kalium

a jiné léčivé

látky zvyšující h

ladinu kalia

v plazmě (včetně antagonistů angiotensinu II, takrolimu):

Hladina draslíku v séru obvykle zůstává v normálu, ale u některých pacientů se může při léčbě ramiprilem

objevit hyperkalémie. Kalium šetřící diuretika (např. spironolakton, triamteren nebo amilorid), doplňky

stravy obsahující kalium nebo náhražky soli obsahující kalium mohou vést k významnému zvýšení hladiny

draslíku v séru. Při podávání ramiprilu společně s dalšími látkami, které zvyšují sérové kalium, jako je

trimethoprim a kotrimoxazol (trimethoprim/ sulfamethoxazol), je zapotřebí opatrnost, protože o

trimethoprimu je známo, že se účinkuje jako kalium šetřící diuretikum podobně jako amilorid. Proto není

kombinace ramiprilu s výše zmíněnými přípravky doporučena. Pokud je současné podávání indikováno, je

třeba je podávat s opatrností a s pravidelnými kontrolami hladin draslíku v séru.

Cyklosporin

8/17

Při souběžném užívání ACE inhibitorů a cyklosporinu se může objevit hyperkalémie. Doporučuje se

kontrolovat hladinu draslíku v séru.

Heparin

Při souběžném užívání ACE inhibitorů a heparinu se může objevit hyperkalémie. Doporučuje se kontrolovat

hladinu draslíku v séru.

Antihypertenziva (např. diuretika) a jiné látky snižující krevní tlak (např. nitráty, tricyklická antidepresiva,

aneste

tika, akutní požití alkoholu, baklofen, alfuzosin, doxazosin, prazosin, tamsulosin, terazosin):

je třeba

očekávat zvýšení rizika hypotenze (viz bod 4.2 pro diuretika).

Vasopresorická sympatomimetika a další léky (např. izoproterenol, dobutamin, dopamin, epinefrin), které

mohou snižovat antihypertenzní účinek přípravku Piramil

: Doporučuje se sledovat krevní tlak.

Alopurinol, imunosupresiva, kortikosteroidy, prokainamid, cytostatika a další látky, které mohou měnit počet

krvinek: zvýšená pravděpodobnost hematologických reakcí (viz bod 4.4).

Soli lithia: ACE inhibitory mohou snižovat vylučování lithia, a proto může být toxicita lithia vyšší. Proto je

třeba sledovat hladinu lithia.

Antidiabetika včetně inzulínu:

Mohou se vyskytnout hypoglykemické reakce. Doporučuje se sledovat

hladinu glukózy v krvi.

Nesteroidní protizánětlivá

léčiva a kyselina acetylsalicylová:

Je třeba očekávat oslabení antihypertenzního

účinku přípravku Piramil. Současné podání ACE inhibitorů a NSAID může mimoto vést ke zvýšenému

riziku zhoršení renálních funkcí a ke zvýšení hladiny draslíku v krvi.

4.6.

Fertilita, t

ěhotenství a

kojení

Těhotenství:

Nedoporučuje se užívat Piramil v prvním trimestru těhotenství (viz bod 4.4) a užívání ve druhém a třetím

trimestru těhotenství je kontraindikováno (viz bod 4.3).

Pokud jde o riziko teratogenity, epidemiologický důkaz po expozici ACE inhibitorům během prvního

trimestru těhotenství nebyl přesvědčivý, přesto nelze vyloučit malé zvýšení rizika. Pokud se pokračování

léčby ACE inhibitory nepovažuje vysloveně za nezbytné, musí být u pacientek plánujících otěhotnění

změněna léčba na alternativní antihypertenzní léčbu s prokázaným bezpečnostním profilem pro používání v

době těhotenství. Jestliže se zjistí, že je pacientka těhotná, musí být léčba ACE inhibitory okamžitě ukončena

a, pokud je to vhodné, musí být zahájena alternativní léčba.

Je známo, že expozice ACE inhibitorům/antagonistům receptorů pro angiotenzin II (AIIRA) v době druhého

a třetího trimestru způsobuje u lidí fetotoxicitu (snížená funkce ledvin, oligohydramnion, retardovaná

osifikace lebky) a neonatální toxicitu (selhání ledvin, hypotenze, hyperkalemie) (viz také bod 5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti). Dojde-li k expozici ACE inhibitorům od druhého trimestru,

doporučuje se kontrola ledvin a lebky ultrazvukem. Novorozenci, jejichž matky užívaly ACE inhibitory,

musí být důkladně sledováni, jestli se u nich nevyskytuje hypotenze, oligurie nebo hyperkalemie (viz také

body 4.3 a 4.4).

Kojení:

Vzhledem k nedostatku informací o používání ramiprilu během kojení (viz bod 5.2) se ramipril nedoporučuje

a je upřednostňována alternativní léčba s lépe prokázaným bezpečnostním profilem při kojení, a to hlavně v

případě novorozenců nebo předčasně narozených dětí.

9/17

4.7.

Účinky na schopnost řídit a

obsluhovat stroje

Některé nežádoucí účinky (např. příznaky sníženého krevního tlaku, jako je závrať) mohou zhoršit schopnost

pacienta soustředit se a reagovat, a proto představují riziko v situacích, kdy jsou tyto schopnosti obzvlášť

důležité (např. při řízení vozidla nebo obsluze strojů).

Může k tomu dojít především na začátku léčby anebo při přecházení z jiných léčivých přípravků na ramipril.

Po užití první dávky, stejně jako po prvním užití zvýšené dávky, se doporučuje několik hodin neřídit vozidlo

a neobsluhovat stroje.

4.8.

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Součástí bezpečnostního profilu ramiprilu je výskyt přetrvávajícího suchého kašle a reakcí souvisejících s

hypotenzí. K závažným nežádoucím účinkům patří angioedém, hyperkalemie, zhoršení funkce ledvin nebo

jater, pankreatitida, závažné kožní reakce a neutropénie/agranulocytóza.

Tabulkový přehled nežádoucích účinků

Frekvence nežádoucích účinků jsou definovány podle následující konvence:

Velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); vzácné (≥ 1/10 000 až <

1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze zjistit).

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Frekvence/

T

řídy

orgánových

systémů

Časté

Méně časté

Vzácné

Velmi vzácné

Není známo

Poruchy krve a

lymfatického

systému

eozinofilie

snížení počtu

bílých krvinek

(včetně

neutropenie

nebo

agranulocytózy)

snížení počtu

červených

krvinek, pokles

hemoglobinu,

snížení počtu

krevních

destiček

poškození kostní

dřeně,

pancytopenie,

hemolytická

anémie

Poruchy

imunitního

systému

anafylaktická nebo

anafylaktoidní

reakce, zvýšení

množství

antinukleárních

protilátek

Endokrinní

poruchy

Syndrom

nepřiměřené

sekrece

antidiuretického

hormonu (SIADH)

10/17

Poruchy

metabolismu a

výživy

zvýšená

hladina

draslíku v krvi

anorexie,

snížení

chuti

jídlu

snížení hladiny

sodíku v krvi

Psychiatrické

poruchy

zhoršená nálada,

úzkost,

nervozita,

neklid,

poruchy

spánku

včetně

somnolence

stavy zmatenosti

poruchy pozornosti

Poruchy

nervového

systému

bolest

hlavy,

závratě

vertigo,

parestézie,

ageuzie,

dysgeuzie

třes, poruchy

rovnováhy

mozková ischémie

včetně ischemické

mozkové příhody a

transitorní

ischemické ataky,

poruchy

psychomotorických

dovedností, pocity

pálení, parosmie

Poruchy oka

poruchy

zraku

včetně

zamlženého

vidění

konjunktivitida

Poruchy

ucha

a labyrintu

zhoršený

sluch,

tinnitus

Srdeční

poruchy

ischémie

myokardu

včetně

anginy

pectoris

nebo

infarktu

myokardu,

tachykardie,

arytmie,

palpitace,

periferní otoky

Cévní poruchy

hypotenze,

snížený

ortostatický

krevní

tlak,

synkopa

zčervenání

Vaskulární

stenóza,

hypoperfúze,

vaskulitida

Raynaudův

fenomén

Respirační,

hrudní a

mediastinální

poruchy

neproduktivní

dráždivý kašel,

bronchitida,

sinusitida,

dušnost

broncho-

spasmus včetně

zhoršení

astmatu, nazální

kongesce

Gastrointestin

ální poruchy

gastrointestiná

lní zánět,

poruchy

trávení,

abdominální

diskomfort,

pankreatida

(při

užívání

inhibitorů

zcela výjimečně

s fatálním

průběhem),

glositida

aftózní stomatitida

11/17

dyspepsie,

průjem,

nauzea,

zvracení

zvýšení hladin

pankreatických

enzymů,

angioedém

tenkého střeva,

bolest v

nadbřišku

včetně

gastritidy,

zácpa, suchost v

ústech

Poruchy jater

a žlučových

cest

zvýšení

hladin

jaterních

enzymů

a/nebo

konjugovaného

bilirubinu

cholestatická

žloutenka,

hepatocelulární

poškození

akutní selhání jater,

cholestatická nebo

cytolytická

hepatitida (zcela

výjimečně s

fatálním průběhem)

Poruchy kůže

a podkožní

tkáně

vyrážka hlavně

makulo-

papulární

angioedém;

velmi výjimečně

může být

obstrukce

dýchacích cest

v důsledku

angiodedému

fatální; pruritus,

hyperhidróza

exfoliativní

dermatitida,

kopřivka,

onycholýza

Fotosenzitivní

reakce

toxická epidermální

nekrolýza, Stevens-

Johnsonův

syndrom,

multiformní

erytém, pemfigus,

zhoršení lupénky,

psoriatiformní

dermatitida,

pemfigoidní nebo

lichenoidní

exantém nebo

enantém, alopecie

Poruchy

svalové a

kosterní

soustavy a

pojivové tkáně

svalové

spasmy,

myalgie

artralgie

Poruchy ledvin

a močových

cest

porucha

funkce

ledvin

včetně

akutního selhání

ledvin,

zvýšené

vylučování

moči,

zhoršení

preexistující

proteinurie,

zvýšená

hladina

krevní

močoviny,

zvýšená

hladina

krevního

kreatininu

Poruchy

reprodukčního

systému a prsů

přechodná

erektilní

impotence,

snížené libido

gynekomastie

Celkové

bolest na

pyrexie

astenie

12/17

poruchy a

reakce v místě

aplikace

hrudi, únava

Pediatrická populace:

Bezpečnost použití ramiprilu byla sledována ve dvou klinických studiích, u 325 dětí a adolescentů ve

věku mezi 2-16 lety. Zatímco podstata a intensita výskytu nežádoucích účinků byly podobné jako u

dospělých, četnost následujících nežádoucích účinků byla u dětí vyšší:

Tachykardie, ucpání nosu, rýma „časté“ (≥ 1/100 až < 1/10) u dětí a „méně časté“ (≥ 1/1 000 až

< 1/100) u dospělých.

Záněty spojivek „časté“ (≥ 1/100 až < 1/10) u dětí a „vzácné“ (≥ 1/10 000 až < 1/1 000) u

dospělých.

Třes a kopřivka „méně časté“ (≥ 1/1 000 až < 1/100) u dětí a „vzácné“ (≥ 1/10 000 až

< 1/1 000) u dospělých.

Celkový bezpečnostní profil ramiprilu u pediatrických pacientů se významně neliší od bezpečnostního

profilu u dospělých.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat

ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili

podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-

nezadouci-ucinek.

4.9.

Předávkování

Příznaky

K příznakům spojeným s předávkováním ACE inhibitory může patřit výrazná periferní vazodilatace (s

výraznou hypotenzí, šokem), bradykardie, poruchy elektrolytů a selhání ledvin.

Léčba

Pacienta je třeba důkladně monitorovat, léčba je podpůrná a symptomatická. Navrhovaná opatření zahrnují

primární detoxifikaci (výplach žaludku, podání adsorbentů) a opatření pro obnovu hemodynamické stability,

včetně podání alfa-1 adrenergních agonistů nebo podání angiotenzinu II (angiotenzinamid). Ramiprilát,

aktivní metabolit ramiprilu, se hemodialýzou obtížně odstraňuje z krevního oběhu.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLAST

NOSTI

5.1.

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Léčiva ovlivňující renin-angiotensinový systém, ACE inhibitory, samotné,

ATC kód: C09AA05.

Mechanismus účinku

Ramiprilát, aktivní metabolit proléčiva ramiprilu, inhibuje enzym dipeptidylkarboxypeptidázu I (synonyma:

angiotenzin konvertující enzym, kinináza II). V plazmě a v tkáních tento enzym katalyzuje přeměnu

angiotenzinu I na aktivní vazokonstrikční látku angiotenzin II a štěpí aktivní vazodilatátor bradykinin.

Snížená tvorba angiotenzinu II a inhibice štěpení bradykininu vede k vazodilataci.

Protože angiotenzin II stimuluje také uvolňování aldosteronu, vyvolává ramiprilát snížení sekrece

aldosteronu. Průměrná odpověď na monoterapii ACE inhibitorem byla nižší u pacientů černé pleti

(afrokaribská populace) s hypertenzí (obvykle jde o populaci s nízkoreninovou hypertenzí) než u pacientů

jiné barvy pleti.

Farmakodynamické účinky

13/17

Antihypertenzní vlastnosti:

Podání ramiprilu vyvolává výrazné snížení periferní arteriální rezistence. Obvykle nedochází k velkým

změnám v renálním plazmatickém průtoku a v glomerulární filtraci. Podávání ramiprilu pacientům s

hypertenzí vede ke snížení krevního tlaku vleže a vstoje bez kompenzace zvýšením tepové frekvence.

U většiny pacientů dochází po jednorázovém perorálním podání k nástupu antihypertenzího účinku během 1

až 2 hodin, maximálního účinku je obvykle dosaženo během 3 až 6 hodin a obvykle trvá 24 hodin.

Maximální antihypertenzní účinek při kontinuálním podávání ramiprilu je obvykle pozorován po 3 až 4

týdnech. Bylo prokázáno, že antihypertenzní účinek přetrvává při dlouhodobém podávání po dobu 2 let.

Náhlé vysazení ramiprilu nevyvolává rychlý a výrazný vzestup krevního tlaku.

Selhání srdce:

Kromě konvenční léčby diuretiky a volitelnými srdečními glykosidy byla prokázána účinnost ramiprilu u

pacientů s funkční třídou II-IV New York Heart Association. Léčivý přípravek měl prospěšné účinky na

hemodynamiku srdce (snížený plnicí tlak levé a pravé komory, snížená celková periferní vaskulární

rezistence, zvýšený srdeční výdej a zlepšení srdečního indexu). Také byla snížena neuroendokrinní aktivace.

Klinická účinnost a bezpečnost

Kardiovaskulární prevence/Nefroprotekce:

Byla provedena preventivní placebem kontrolovaná studie (studie HOPE), která zahrnovala více než 9200

pacientů, jimž byl ke standardní léčbě přidáván ramipril. Do studie byli zařazeni pacienti se zvýšeným

kardiovaskulárním rizikem buď po aterotrombotickém kardiovaskulárním onemocnění (koronární

onemocnění srdce v anamnéze, mozková příhoda nebo onemocnění periferních cév), anebo s diabetem

mellitem a nejméně ještě jedním přídatným rizikovým faktorem (prokázaná mikroalbuminurie, hypertenze,

zvýšená hladina celkového cholesterolu, nízká hladina HDL cholesterolu anebo kouření cigaret).

Studie prokázala, že ramipril statisticky významně snižuje incidenci infarktu myokardu, úmrtí z

kardiovaskulárních příčin a z důvodu mozkové příhody, samotných a kombinovaných (primárně

kombinované události).

Studie HOPE: hlavní výsledky

Ramipril

Placebo

Relativní riziko (95

% interval

spolehlivosti)

p-hodnota

Všichni pacienti

N=4, 645

N=4, 652

Primárně

kombinované

události

14,0

17,8

0,78 (07,0-0,86)

0,001

Infarkt myokardu

12,3

0,80 (0,70-0,90)

0,001

Úmrtí z

kardiovaskulární

příčiny

0,74 (0,64-0,87)

0,001

Mozková příhoda

0,68 (0,56-0,84)

0,001

Sekundární cíle

Úmrtí z jakékoliv

příčiny

10,4

12,2

0,84 (0,75-0,95)

0,005

Potřeba

revaskularizace

16,0

18,3

0,85 (0,77-0,94)

0,002

Hospitalizace kvůli

nestabilní angině

pectoris

12,1

12,3

0,98 (0,87-1,10)

Hospitalizace kvůli

selhání srdce

0,88 (0,70-1,10)

0,25

Komplikace

související s

diabetem

0,84 (0,72-0,98)

0,03

14/17

Studie MICRO-HOPE, předdefinovaná podstudie studie HOPE, zkoumala účinek přidání ramiprilu 10 mg k

současnému léčebnému režimu v porovnání s placebem u 3577 pacientů ve věku ≥ 55 let (bez omezení horní

hranice věku) s převahou pacientů s diabetem 2. typu (a alespoň jedním dalším kardiovaskulárním rizikovým

faktorem), s normálním anebo s vysokým tlakem.

Primární analýza ukázala, že u 117 (6,5 %) pacientů, kteří ve studii užívali ramipril, a u 149 (8,4 %) pacientů

užívajících placebo se rozvinula zjevná nefropatie, což odpovídalo RRR 24 %; 95 % CI [3-40], p = 0,027.

Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná klinická studie REIN se dvěma

paralelními skupinami byla zaměřena na vyhodnocení účinku léčby ramiprilem na rychlost poklesu

glomerulární filtrace (GFR). Studie zahrnovala 352 normotenzních nebo hypertenzních pacientů (ve věku

18-70 let), kteří měli mírnou (tj. průměrnou exkreci proteinu v moči > 1 a < 3 g/24 h) nebo těžkou proteinurii

(≥ 3 g/24 h) zapříčiněnou chronickou nediabetickou nefropatií. Obě skupiny pacientů byly prospektivně

stratifikovány.

Základní analýza pacientů s nejtěžší proteinurií (v této skupině pacientů byla studie předčasně ukončena

kvůli benefitu ve skupině s ramiprilem) ukázala, že průměrná rychlost poklesu GFR za měsíc byla nižší při

užívání ramiprilu v porovnání s placebem; -0,54 (0,66) proti -0,88 (1,03) ml/min/měsíc, p = 0,038. Rozdíl

mezi skupinami byl 0,34 [0,03-0,65] za měsíc a kolem 4 ml/min/rok; 23,1 % pacientů ve skupině s

ramiprilem dosáhlo kombinovaný sekundární výstupní bod zdvojnásobení výchozí koncentrace kreatininu v

séru a/nebo konečného stádia onemocnění ledvin (“end-stage of renal disease” - ESRD) (potřeba dialýzy

nebo transplantace ledvin), zatímco ve skupině s placebem to bylo 45,5 % pacientů (p = 0,02).

Duální blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS)

Ve dvou velkých randomizovaných, kontrolovaných studiích (ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone

and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) a VA NEPHRON-D (The Veterans Affairs

Nephropathy in Diabetes)) bylo hodnoceno podávání kombinace inhibitoru ACE s blokátorem receptorů pro

angiotenzin II.

Studie ONTARGET byla vedena u pacientů s anamnézou kardiovaskulárního nebo cerebrovaskulárního

onemocnění nebo u pacientů s diabetes mellitus 2. typu se známkami poškození cílových orgánů. Studie VA

NEPHRON-D byla vedena u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a diabetickou nefropatií.

V těchto studiích nebyl prokázán žádný významně příznivý účinek na renální a/nebo kardiovaskulární

ukazatele a mortalitu, ale v porovnání s monoterapií bylo pozorováno zvýšené riziko hyperkalemie, akutního

poškození ledvin a/nebo hypotenze. Vzhledem k podobnosti farmakodynamických vlastností jsou tyto

výsledky relevantní rovněž pro další inhibitory ACE a blokátory receptorů pro angiotenzin II.

Inhibitory ACE a blokátory receptorů pro angiotenzin II proto nesmí pacienti s diabetickou nefropatií užívat

současně.

Studie ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints)

byla navržena tak, aby zhodnotila přínos přidání aliskirenu k standardní terapii inhibitorem ACE nebo

blokátorem receptorů pro angiotenzin II u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a chronickým onemocněním

ledvin, kardiovaskulárním onemocněním, nebo obojím. Studie byla předčasně ukončena z důvodu zvýšení

rizika nežádoucích komplikací. Kardiovaskulární úmrtí a cévní mozková příhoda byly numericky častější ve

skupině s aliskirenem než ve skupině s placebem a zároveň nežádoucí účinky a sledované závažné nežádoucí

účinky (hyperkalemie, hypotenze a renální dysfunkce) byly častěji hlášeny ve skupině s aliskirenem oproti

placebové skupině.

Sekundární prevence po akutním infarktu myokardu

Do studie AIRE bylo zařazeno více než 2 000 pacientů s přechodnými/přetrvávajícimi klinickými příznaky

srdečního selhání po zjištěném infarktu myokardu. Léčba ramiprilem byla zahájena 3 až 10 dní po akutním

infarktu myokardu. Studie ukázala, že po uplynutí času sledování v průměru 15 měsíců byla mortalita u

pacientů léčených ramiprilem 16,9 % oproti 22,6 % u pacientů, kteří dostávali placebo. Znamená to, že

absolutní snížení mortality bylo 5,7 % a snížení relativního rizika 27 % (95 % CI [11-40 %]).

Pediatrická populace:

V randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické studii zahrnující 244 pediatrických

pacientů s hypertenzí (73 % s primární hypertenzí) ve věku 6-16 let dostávali pacienti buď nízkou, střední či

15/17

vysokou dávku ramiprilu pro dosažení plazmatické koncentrace ramiprilátu odpovídající rozmezí dávek u

dospělých 1,25 mg; 5 mg a 20 mg dle tělesné hmotnosti. Na konci 4-týdeního období podávání ramiprilu

nebylo dosaženo cíle sledování ve snížení systolického krevního tlaku, ale při nejvyšší dávce se snížil

diastolický krevní tlak. Obě střední i vysoká dávka ramiprilu vykázaly významné snížení jak systolického,

tak i diastolického krevního tlaku u dětí s potvrzenou hypertenzí.

Tento účinek nebylo možné pozorovat během 4-týdenní dávku zvyšující, randomizované, dvojitě zaslepené

studie, kdy následně byl přípravek vysazen, u 218 pediatrických pacientů ve věku mezi 6- 16 lety (75% s

primární hypertenzí) kde oba krevní tlaky systolický i diastolický vykázaly nízký rebound, ale statisticky

nevýznamný návrat k základní hodnotě, při všech třech velikostech zkoušené dávky [nízká dávka (0,625 mg

– 2,5 mg); střední dávka (2,5 mg – 10 mg); vysoká dávka (5 mg – 20 mg)] v závislosti na hmotnosti.

Ramipril nevykázal lineární odpověď na dávku u studované pediatrické populace.

5.2.

Farmakokin

etické vlastnosti

Absorpce

Ramipril se po perorálním podání rychle vstřebává z gastrointestinálního traktu: maximální plazmatické

koncentrace ramiprilu je dosaženo v průběhu jedné hodiny. Na základě údajů analýzy moče je rozsah

absorpce nejméně 56 % a absorpce není významně ovlivněna přítomností potravy v gastrointestinálním

traktu. Biologická dostupnost aktivního metabolitu ramiprilátu je po perorálním podání 2,5 mg a 5 mg

ramiprilu 45 %.

Maximální plazmatické koncentrace ramiprilátu, jediného aktivního metabolitu ramiprilu, je dosaženo 2-4

hodiny po užití ramiprilu. Rovnovážného stavu plazmatické koncentrace ramiprilátu po užití obvyklých

dávek ramiprilu jednou denně je dosaženo přibližně čtvrtý den léčby.

Distribuce

Na sérové proteiny se vyvazuje přibližně 73 % ramiprilu a v případě ramiprilátu je to přibližně 56 %.

Biotransformace

Ramipril se téměř úplně metabolizuje na ramiprilát a ester diketopiperazinu, kyselinu diketopiperazinovou a

glukuronidy ramiprilu a ramiprilátu.

Eliminace

Metabolity jsou primárně vylučovány ledvinami.

Pokles plazmatické koncentrace ramiprilátu je vícefázový. Pro svou silnou saturovatelnou vazbu na ACE a

slabou disociaci z enzymu má ramiprilát prodlouženou terminální eliminační fázi při velmi nízkých

plazmatických koncentracích.

Po vícenásobných dávkách ramiprilu podávaných jednou denně byl účinný poločas koncentrace ramiprilátu

13-17 hodin po dávkách 5-10 mg a delší po nižších dávkách 1,25-2,5 mg. Tento rozdíl souvisí se

saturovatelnou kapacitou enzymu vázat ramiprilát.

Kojení

Při jednorázové perorální dávce ramiprilu je množství ramiprilu a jeho metabolitu v mateřském mléce

nedetekovatelná. Efekt při vícenásobné dávce však není znám.

Další zvláštní skupiny pacientů

Porucha funkce ledvin (viz bod 4.2.)

U pacientů se zhoršenou funkcí ledvin je renální exkrece ramiprilátu snížená a renální clearance ramiprilátu

proporčně souvisí s clearance kreatininu. To má za následek zvýšenou plazmatickou koncentraci ramiprilátu,

která klesá pomaleji než u pacientů s normální funkcí ledvin.

Porucha funkce jater (viz bod 4.2.)

U pacientů se zhoršenou funkcí jater je metabolismus ramiprilu na ramiprilát opožděný kvůli snížené aktivitě

jaterních esteráz a plazmatická hladina ramiprilu je u těchto pacientů zvýšená. Maximální koncentrace

ramiprilátu u těchto pacientů se však neliší od pacientů s normální funkcí jater.

16/17

Pediatrická populace

Na 30 hypertenzních pacientech ve věku 2-16 let, s hmotností >10 kg byl studován farmakokinetický profil

ramiprilu. Při dávkách mezi 0,05 až 0,2 mg/kg byl ramipril rychle a ve velké míře metabolizován na

ramiprilát. Maximální koncentrace ramiprilátu v plazmě bylo dosaženo za 2-3 hodiny. Clearance ramiprilátu

vysoce koreluje s logaritmem tělesné hmotnosti (p<0,01) stejně jako s dávkou (p<0,001). Clearance a

distribuční objem se zvýšily se zvyšujícím se věkem dětí v každé dávkovací skupině.

Při dávce 0,05 mg/kg u dětí bylo dosaženo porovnatelné úrovně expozice jako u dospělých při dávce 5 mg

ramiprilu. Při dávce 0,2 mg/kg u dětí byla úroveň expozice vyšší než maximální doporučená dávka 10 mg na

den u dospělých.

5.3

P

ředklinické údaje vztahující se k

bezpečnosti

Na akutní toxicitu u hlodavců a psů se perorální podání ramiprilu ukázalo jako nedostatečné.

Studie s chronickým perorálním podáváním byly prováděny na potkanech, psech a opicích. U těchto tří

druhů byly zjištěny změny hodnot plazmatických elektrolytů a změny krevního obrazu.

V důsledku farmakodynamické aktivity ramiprilu bylo zaznamenáno výrazné zvětšení juxtaglomerulárního

aparátu u psa a opice, od denních dávek 250 mg/kg/den. Potkani tolerovali denní dávky 2 mg/kg/den, psi 2,5

mg/kg/den a opice 8 mg/kg/den bez škodlivých účinků. U velmi mladých potkanů bylo pozorováno při jedné

dávce ramiprilu nevratné poškození ledvin.

Toxikologické studie reprodukce u potkana, králíka a opice neprokázaly žádné teratogenní vlastnosti.

Fertilita nebyla u potkanů zhoršená u samic ani u samců. Podání ramiprilu samicím potkanů ve fetálním

období a v období laktace způsobilo nevratné poškození ledvin (dilatace ledvinné pánvičky) u mláďat při

denních dávkách 50 mg/kg tělesné hmotnosti nebo vyšších.

Rozsáhlé testování mutagenity s použitím několika testovacích systémů neprokázalo mutagenní ani

genotoxické vlastnosti ramiprilu.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1.

Seznam pomocných látek

mikrokrystalická celulosa

předbobtnalý kukuřičný škrob

srážený oxid křemičitý (E551)

glycin-hydrochlorid (E640)

glycerol-dibehenát

pro Piramil 2,5 mg: žlutý oxid železitý (E172)

pro Piramil 5 mg: červený oxid železitý (E172)

6.2.

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3.

Doba použitelnosti

2 roky

6.4.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 ºC. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.5.

Druh obalu a obsah

balení

Tablety jsou baleny v Al/LDPE//LDPE/Al stripech nebo

OPA/Al/PE///PE/Al blistrech nebo

OPA/Al//PVC// PVC/Al/ blistrech, který je vložených do krabičky.

17/17

Velikosti balení:

1,25 mg: 20, 28, 30, 50, 100, 100 x 1, 250 tablet

2,5 mg, 5 mg, 10 mg: 10, 20, 28, 30, 50, 60, 100, 100 x 1, 250 tablet

Na trhu nemusejí být všechny velikosti balení.

6.6.

Zvláštní opatření pro likvidaci

přípravku a

pro

zacházení s

ním

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O

REGISTRACI

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

A-6250 Kundl, Rakousko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO (ČÍSLA)

Piramil 1,25 mg tablety: 58/181/04-C

Piramil 2,5 mg tablety: 58/182/04-C

Piramil 5 mg tablety: 58/183/04-C

Piramil 10 mg tablety: 58/184/04-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGIS

TRACE

Datum první registrace: 1. 12. 2004

Datum posledního prodloužení registrace: 5. 3. 2009

10.

DATUM REVIZE TEXTU

13. 9. 2019

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace