PIPERACILLIN/TAZOBACTAM OLIKLA 4G/0,5G

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
SODNÁ SŮL PIPERACILINU (PIPERACILLINUM NATRICUM) ; SODNÁ SŮL TAZOBAKTAMU (TAZOBACTAMUM NATRICUM)
Dostupné s:
CZ Pharma s.r.o., Kostelec nad Černými Lesy
ATC kód:
J01CR05
INN (Mezinárodní Name):
THE SODIUM SALT PIPERACILINU (PIPERACILLINUM NATRICUM) ; THE SODIUM SALT TAZOBAKTAMU (TAZOBACTAMUM NATRICUM)
Dávkování:
4G/0,5G
Léková forma:
Prášek pro infuzní roztok
Podání:
Intravenózní podání
Jednotky v balení:
10; 5
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
PIPERACILIN A INHIBITOR BETA-LAKTAMASY
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
15/ 868/16-C
Datum autorizace:
2020-09-22

Přečtěte si celý dokument

sp.zn. sukls236661/2016 a sukls23078/2017

Příbalová informace: informace pro pacienta

Piperacillin/Tazobactam Olikla 2 g/0,25 g prášek pro infuzní roztok

Piperacillin/Tazobactam Olikla 4 g/0,5 g prášek pro infuzní roztok

piperacillinum/tazobactamum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní

sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Piperacillin/Tazobactam Olikla a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Piperacillin/Tazobactam Olikla používat

Jak se přípravek Piperacillin/Tazobactam Olikla používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Piperacillin/Tazobactam Olikla uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Piperacillin/Tazobactam Olikla a k čemu se používá

Piperacilin patří do skupiny léků známých jako širokospektrá penicilinová antibiotika. Je účinný proti

mnoha druhům bakterií. Tazobaktam zabraňuje některým odolným bakteriím přežít účinek

piperacilinu. To znamená, že když jsou piperacilin a tazobaktam podávány společně, zabijí více druhů

bakterií.

Přípravek Piperacillin/Tazobactam Olikla se používá u dospělých a dospívajících k léčbě bakteriálních

infekcí, jako jsou infekce postihující dolní cesty dýchací (plíce), močovou soustavu (ledviny a močový

měchýř), břišní dutinu, kůži nebo krev. Přípravek Piperacillin/Tazobactam Olikla může být použit

i k léčbě bakteriálních infekcí u pacientů s nízkým počtem bílých krvinek (snížená obranyschopnost

vůči infekcím).

Přípravek Piperacillin/Tazobactam Olikla se používá u dětí ve věku 2–12 let k léčbě infekcí břicha

jako zánět slepého střeva, zánět pobřišnice a infekce žlučových cest. Přípravek

Piperacillin/Tazobactam Olikla může být použit i k léčbě bakteriálních infekcí u pacientů s nízkým

počtem bílých krvinek (snížená obranyschopnost vůči infekcím).

Při některých závažných infekcích může Váš lékař uvažovat o použití přípravku

Piperacillin/Tazobactam Olikla v kombinaci s jinými antibiotiky.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Piperacillin/Tazobactam Olikla

používat

Nepoužívejte přípravek Piperacillin/Tazobactam Olikla, jestliže:

jste alergický(á) na piperacilin nebo tazobaktam nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6),

jste alergický(á) na antibiotika známá jako peniciliny, cefalosporiny nebo inhibitory beta-laktamáz,

protože můžete být alergický(á) na přípravek Piperacillin/Tazobactam Olikla.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Piperacillin/Tazobactam Olikla se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní

sestrou jestliže:

trpíte alergií. Pokud trpíte více druhy alergií, informujte svého lékaře nebo někoho ze

zdravotnického personálu před podáním tohoto přípravku.

jste před používáním trpěl(a) průjmem nebo pokud dostanete průjem v průběhu léčby nebo po jejím

ukončení. V takovém případě okamžitě informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru. Neužívejte

žádný lék proti průjmu bez konzultace s lékařem.

máte nízké hladiny draslíku v krvi. Váš ošetřující lékař může chtít zkontrolovat ledviny, než

použijete tento lék, a může v průběhu léčby provádět pravidelné krevní testy.

máte potíže s ledvinami nebo s játry nebo podstupujete hemodialýzu. Lékař Vám může chtít

zkontrolovat ledviny dříve, než tento lék začnete používat, a může v průběhu léčby provádět

pravidelné krevní testy.

užíváte určité léky (nazývané antikoagulacia), které mají zamezit nadměrnému srážení krve (viz též

Další léčivé přípravky a Piperacillin/Tazobactam Olikla

v této příbalové informaci) nebo pokud

se u Vás v průběhu léčby objeví neočekávané krvácení. V takovém případě okamžitě informujte

svého lékaře nebo zdravotní sestru.

se u Vás objeví v průběhu léčby křeče. V takovém případě informujte svého lékaře nebo zdravotní

sestru.

máte pocit, že se u Vás objevila nová nebo zhoršující se infekce. V takovém případě informujte

svého lékaře nebo zdravotní sestru.

Děti

Piperacilin/tazobaktam se nedoporučuje používat u dětí ve věku do 2 let z důvodu nedostatečných

údajů týkajících se bezpečnosti a účinnosti.

Další léčivé přípravky a Piperacillin/Tazobactam Olikla

Informujte prosím svého lékaře nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)

v nedávné době nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského

předpisu. Některé léčivé přípravky mohou ovlivňovat účinek piperacilinu a tazobaktamu.

Jsou to především:

lék k léčbě dny (probenecid). Tento lék může prodloužit dobu, za kterou se piperacilin

a tazobaktam vyloučí z těla,

léčivé přípravky k ředění krve nebo k léčbě a předcházení vzniku krevních sraženin (tj. heparin,

warfarin nebo kyselina acetylsalicylová),

léky používané k uvolnění svalů při chirurgickém výkonu. Informujte svého lékaře, jestliže se máte

podrobit celkové anestezii,

metotrexát (k léčbě zhoubných nádorových onemocnění, zánětu kloubů nebo lupénky). Piperacilin

a tazobaktam mohou prodloužit dobu, za kterou se metotrexát vyloučí z těla,

léčivé přípravky, které snižují hladinu draslíku v krvi (tj. tablety podporující močení nebo některé

léčivé přípravky k léčbě zhoubných nádorových onemocnění),

léky obsahující jiná antibiotika tobramycin, gentamicin nebo vamkomycin. Informujte svého

lékaře, pokud máte problémy s ledvinami.

Účinek na laboratorní testy

Jestliže máte poskytnout vzorek krve nebo moči, sdělte lékaři nebo zaměstnanci laboratoře, že

používáte přípravek Piperacillin/Tazobactam Olikla.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Piperacilin a tazobaktam mohou přecházet k dítěti v děloze nebo do mateřského mléka. Jestliže kojíte,

Váš lékař rozhodne, zda je pro Vás přípravek Piperacillin/Tazobactam Olikla vhodný.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Předpokládá se, že používání přípravku Piperacillin/Tazobactam Olikla neovlivňuje schopnost řídit

nebo obsluhovat stroje.

Piperacillin/Tazobactam Olikla obsahuje sodík

Přípravek Piperacillin/Tazobactam Olikla 2 g/0,25 g: Tento léčivý přípravek obsahuje 110 mg sodíku

(hlavní složka kuchyňské soli) v jedné injekční lahvičce. To odpovídá 5,5 % doporučeného

maximálního denního příjmu sodíku potravou pro dospělého.

Přípravek Piperacillin/Tazobactam Olikla 4 g/0,5 g: Tento léčivý přípravek obsahuje 220 mg sodíku

(hlavní složka kuchyňské soli) v jedné injekční lahvičce. To odpovídá 11 % doporučeného

maximálního denního příjmu sodíku potravou pro dospělého.

3.

Jak se Piperacillin/Tazobactam Olikla používá

Váš lékař nebo zdravotní sestra Vám podají tento lék v infuzi (po dobu 30 minut) do žíly.

Dávkování

Dávkování je závislé na onemocnění, věku a na tom, zda máte, nebo nemáte potíže s ledvinami.

Dospělí a dospívající ve věku od 12 let

Obvyklá dávka přípravku je 4 g/0,5 g piperacilinu/tazobaktamu po 6–8 hodinách podána nitrožilně

(přímo do krevního oběhu).

Použití u dětí ve věku 2–12 let

Obvyklá dávka přípravku dětem s břišními infekcemi je 100 mg/12,5 mg /kg tělesné hmotnosti

piperacilinu/tazobaktamu podávaná po 8 hodinách nitrožilně (přímo do krevního oběhu).

Obvyklá dávka přípravku dětem s nízkým počtem bílých krvinek je 80 mg/10 mg/kg tělesné hmotnosti

piperacilinu/tazobaktamu podávaná po 6 hodinách nitrožilně (přímo do krevního oběhu).

Lékař vypočítá dávku v závislosti na tělesné hmotnosti dítěte, ale žádná dávka však nepřekročí

4 g/0,5 g přípravku Piperacillin/Tazobactam Olikla.

Přípravek Piperacillin/Tazobactam Olikla Vám bude podáván, dokud zcela nezmizí příznaky infekce

(5–14 dní).

Použití u pacientů, kteří mají potíže s ledvinami

Lékař Vám může snížit dávku přípravku Piperacillin/Tazobactam Olikla nebo určit, jak často ji budete

dostávat. Může také požadovat krevní zkoušku, aby se ujistil, že se léčíte správnými dávkami, zejména

pokud používáte tento lék po delší dobu.

Jestliže jste dostal(a) více přípravku

Piperacillin/Tazobactam Olikla, než jste měl(a)

Jelikož budete dostávat přípravek Piperacillin/Tazobactam Olikla od lékaře nebo zdravotní sestru, je

nepravděpodobné, že Vám bude podána nesprávná dávka. Pokud však zaznamenáte nežádoucí účinky

jako křeče nebo budete mít pocit, že Vám bylo podáno větší množství léku, sdělte to okamžitě svému

lékaři.

Jestliže jste vynechal(a) dávku přípravku Piperacillin/Tazobactam Olikla

Jestliže máte pocit, že Vám nebyla podána dávka přípravku Piperacillin/Tazobactam Olikla, sdělte to

okamžitě svému lékaři nebo zdravotní sestře.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Okamžitě vyhledejte lékaře

v případě, že se u Vás projeví některý ze závažných nežádoucích účinků

přípravku Piperacillin/Tazobactam Olikla.

Závažné nežádoucí účinky (frekvence výskytu uvedena v závorkách) přípravku

Piperacillin/Tazobactam Olikla jsou:

závažné kožní vyrážky , jako jsou Stevensův-Johnsonův syndrom, bulózní dermatitida (není

známo), exfoliativní dermatitida (není známo), toxická epidermální nekrolýza (vzácné),

projevující se zpočátku jako červené terčovité skvrny nebo kruhovité fleky na kůži trupu často s

puchýřem ve svém středu. Další příznaky zahrnují vředy v ústech, v krku, v nose, na končetinách,

na genitáliích a zánět spojivek (červené a oteklé oči). Vyrážka může přejít v rozsáhlé puchýře

nebo v olupování kůže a potenciálně může být život ohrožující.

závažné potenciálně smrtelné alergické stavy (léková reakce s eozinofilií a systémovými

příznaky), které se projevují kožními příznaky, a zejména postižením jiných orgánů, jako jsou

ledviny a játra,

kožní onemocnění (akutní generalizovaná exantematózní pustulóza) doprovázené horečkou, které

se projevují tvorbou mnoha drobných puchýřů naplněných tekutinou, jež se vyskytují v

rozsáhlých oblastech, zduřené a zčervenání kůže,

otok obličeje, rtů, jazyka nebo jiných částí těla (není známo),

dušnost, sípání, problémy s dýcháním (není známo),

závažná vyrážka nebo kopřivka (méně časté), svědění nebo vyrážka (časté),

zežloutnutí očí nebo kůže (není známo),

poškození krevních buněk [příznaky zahrnují: dušnost v situaci, kdy ji nečekáte, červeně nebo

hnědě zbarvená moč (není známo), krvácení z nosu (vzácné), tvorba malých podlitin (není

známo), závažné snížení počtu bílých krvinek (vzácné)],

silný nebo přetrvávající průjem doprovázený horečkou nebo slabostí (vzácné).

Pokud si všimnete některého z následujících nežádoucích účinků nebo zjistíte nějaký nežádoucí

účinek, který není zmíněn v této příbalové informaci, obraťte se okamžitě na lékaře nebo na jiného

zdravotnického pracovníka.

Velmi časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout více než 1 pacienta z 10):

průjem.

Časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 pacienta z 10):

kvasinková infekce,

pokles počtu krevních destiček a červených krvinek, snížení počtu červených krvinek nebo snížení

hladiny krevního pigmentu/hemoglobinu, abnormální laboratorní test (pozitivní přímý Coombsův

test), prodloužená doba srážení krve (prodloužený aktivovaný parciální tromboplastinový čas),

snížení hladiny bílkovin v krvi,

bolest hlavy, nespavost,

bolest břicha, zvracení, pocit na zvracení, zácpa, žaludeční potíže,

zvýšení hladiny jaterních enzymů v krvi,

vyrážka, svědění,

abnormální výsledky testů ledvin,

horečka, reakce v místě vpichu.

Méně časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 pacienta ze 100):

pokles počtu bílých krvinek, prodloužená doba srážení krve (prodloužený protrombinový čas),

snížení hladiny draslíku v krvi, snížení hladiny cukru v krvi,

nízký krevní tlak, zánět žil (pociťovaný jako bolestivost nebo zarudnutí postižené oblasti),

zarudnutí kůže,

zvýšení koncentrace produktů rozpadu krevních pigmentů (bilirubinu),

kožní reakce se zarudnutím, tvorbou kožních lézí, kopřivkou,

bolest kloubů a svalů,

zimnice.

Vzácné nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000):

závažný pokles bílých krvinek, krvácení z nosu,

závažná infekce tlustého střeva, zánět ústní sliznice

olupování horní vrstvy kůže po celém těle (toxická epidermální nekrolýza).

Není známo

(nelze určit z dostupných dat):

významné snížení počtu červených krvinek, bílých krvinek a krevních destiček, snížení počtu

bílých krvinek, snížení počtu červených krvinek v důsledku předčasného rozkladu nebo degradace,

tvorba malých podlitin, prodloužení doby krvácení, zvýšení počtu krevních destiček, zvýšení počtu

určitého typu bílých krvinek,

alergická reakce a závažná alergická reakce

zánět jater, zežloutnutí kůže a očního bělma,

závažná alergická reakce na celém těle s vyrážkou na kůži a sliznicích, s puchýřky a různými

kožními vyrážkami (Stevensův-Johnsonův syndrom), závažné alergické stavy s projevy na kůži a

v dalších orgánech, jako jsou ledviny a játra (léková reakce s eozinofilií a systémovými příznaky),

četné drobné puchýře naplněné tekutinou obsažené ve velkých plochách oteklé a zarudlé kůže

doprovázené horečkou (akutní generalizovaná exantematózní pustulóza), kožní reakce s puchýřky

(bulózní dermatitida),

špatná funkce ledvin a problémy s ledvinami,

forma onemocnění plic, kdy se eozinofily (forma bílých krvinek) objevují v plicích ve zvýšených

počtech.

Léčba piperacilinem je spojena se zvýšeným výskytem horečky a vyrážky u pacientů s cystickou

fibrózou.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Piperacillin/Tazobactam Olikla uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku lahvičky a na krabičce

za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Neotevřená injekční lahvička: Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Pouze pro jednorázové použití. Veškerý nepoužitý roztok zlikvidujte.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Piperacillin/Tazobactam Olikla obsahuje

Co přípravek

Piperacillin/Tazobactam Olikla 2 g/0,25 g obsahuje

Léčivými látkami jsou piperacillinum a tazobactamum.

Jedna injekční lahvička přípravku Piperacillin/Tazobactam Olikla 2 g/0,25 g obsahuje

piperacillinum 2 g (jako piperacillinum natricum) a tazobactamum 0,25 g (ve jako tazobactamum

natricum).

Co přípravek

Piperacillin/Tazobactam Olikla 4 g/0,5 g obsahuje

Léčivými látkami jsou piperacillinum a tazobactamum.

Jedna injekční lahvička přípravku Piperacillin/Tazobactam Olikla 4 g/0,5 g obsahuje

piperacillinum 4 g (jako piperacillinum natricum) a tazobactamum 0,5 g (jako tazobactamum

natricum).

Jak přípravek Piperacillin/Tazobactam Olikla vypadá a co obsahuje toto balení

Piperacillin/Tazobactam Olikla je bílý nebo téměř bílého prášek.

Piperacillin/Tazobactam Olikla 2 g/0,25 g: 20ml injekční lahvička z bezbarvého skla třídy II uzavřená

brombutylovou zátkou s hliníkovým odtrhovacím uzávěrem a červeným PP víčkem.

Piperacillin/Tazobactam Olikla 4 g/0,5 g: 50ml injekční lahvička z bezbarvého skla třídy II uzavřená

brombutylovou zátkou s hliníkovým odtrhovacím uzávěrem a zeleným PP víčkem.

Velikost balení 1, 5 nebo 10 injekčních lahviček.

Na trhu nemusejí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

CZ Pharma s.r.o., Náměstí Smiřických 42, 281 63 Kostelec nad Černými lesy, Česká republika

Výrobce

Laboratorio Reig Jofré S.A., Jarama 111, Polígono Industrial, 45007 Toledo, Španělsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 14. 1. 2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Pokyny pro použití

Piperacillin/Tazobactam Olikla se podává intravenózní infuzí (po dobu 30 minut).

Intravenózní podání

Rekonstituujte obsah jedné injekční lahvičky v objemu rozpouštědla podle níže uvedené tabulky,

použijte jedno z kompatibilních rozpouštědel pro rekonstituci. Protřepávejte, dokud se látka

nerozpustí. Při nepřetržitém protřepávání dojde k rozpuštění obvykle během 5 až 10 minut

(podrobnosti ohledně zacházení viz níže).

Obsah injekční lahvičky

Objem rozpouštědla*, které se má

přidat do injekční lahvičky

2 g /0,25 g (2 g piperacilinu a 0,25 g tazobaktamu)

10 ml

4 g /0,5 g (4 g piperacilinu a 0,5 g tazobaktamu)

20 ml

* Kompatibilní rozpouštědla pro rekonstituci:

0,9% roztok chloridu sodného pro injekci (9 mg/ml)

sterilní voda pro injekci

5% roztok glukózy.

Rekonstituované roztoky je třeba odebrat z injekční lahvičky pomocí injekční stříkačky.

Po rekonstituci provedené podle pokynů bude obsah injekční lahvičky odebraný injekční stříkačkou

obsahovat deklarované množství piperacilinu a tazobaktamu.

Rekonstituovaný roztok lze dále ředit na požadovaný objem (např. 50 ml až 150 ml) jedním

z následujících kompatibilních rozpouštědel:

0,9% roztok chloridu sodného pro injekci (9 mg/ml)

5% roztok glukózy

Inkompatibility

Jestliže je Piperacillin/Tazobactam Olikla použit současně s jiným antibiotikem (např.

aminoglykosidy), musí být podávat odděleně. Mísení beta-laktamových antibiotik s aminoglykosidem

in vitro

může vést k podstatné inaktivaci aminoglykosidu. Nicméně, amikacin a gentamicin jsou

kompatibilní s přípravkem Piperacillin/Tazobactam Olikla

in vitro

v určitých rozpouštědlech při

specifických koncentracích (viz

Souběžné podávání přípravku Piperacillin/ Tazobactam Olikla s

aminoglykosidy

viz níže).

Piperacillin/Tazobactam Olikla se nesmí mísit s jinými látkami v injekční stříkačce nebo v infuzní

lahvičce, protože kompatibilita nebyla prokázána.

Vzhledem k chemické nestabilitě se Piperacillin/Tazobactam Olikla nemá používat v roztocích

obsahujících pouze hydrogenuhličitan sodný.

Tento produkt je kompatibilní s laktátovým Ringerovým roztokem a pro společné podávání infuzní

linkou s použitím Y spojky.

Tento přípravekt se nemá přidávat do krevních produktů nebo hydrolyzátů albuminu.

Souběžné podávání přípravku Piperacilin/Tazobactam Olikla s aminoglykosidy

Vzhledem k inaktivaci aminoglykosidů beta-laktamovými antibiotiky

in vitro

se doporučuje

Piperacillin/Tazobactam Olikla a aminoglykosidy podávat odděleně. Pokud je indikována současná

terapie s aminoglykosidy, je třeba Piperacillin/Tazobactam Olikla a aminoglykosidy

rekonstituovat a ředit odděleně.V případech, kdy se doporučuje společné podávání, je přípravek

kompatibilní pro současné podávání infuzní linkou s použitím Y spojky pouze s následujícími

aminoglykosidy za následujících podmínek:

Aminoglykosid

Piperacillin/

Tazobactam

Olikla

Dávka

Piperacillin/

Tazobactam Olikla

Zředěný objem

(ml)

Rozmezí

koncentrace

aminoglykosidu*

(mg/ml)

Vhodná

rozpouštědla

Amikacin

2 g/0,25 g

4 g/0,5 g

50, 100, 150

1,75–7,5

0,9% roztok

chloridu sodného

nebo 5% roztok

glukózy

Gentamicin

2 g/0,25 g

4 g/0,5 g

50, 100, 150

0,7–3,32

0,9% roztok

chloridu sodného

nebo 5% roztok

glukózy

* Dávka aminoglykosidu má být založena na tělesné hmotnosti pacienta, stavu infekce (závažné nebo

život ohrožující) a renálních funkcích (clearance kreatininu).

Kompatibilita přípravku s jinými aminoglykosidy nebyla stanovena. Pouze koncentrace a rozpouštědla

pro amikacin a gentamicin s dávkou piperacilinu/ tazobaktamu ve výše uvedené tabulce byly

stanoveny jako kompatibilní pro společné podávání infuzní linkou s použitím Y spojky. Současné

společné podávání infuzní linkou s použitím Y spojky nebo jiným způsobem, než je uvedeno výše,

může mít za následek inaktivaci aminoglykosidu přípravkem Piperacillin/Tazobactam Olikla.

Přečtěte si celý dokument

sp.zn. sukls236661/2016 a sukls23078/2017

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Piperacillin/Tazobactam Olikla 2 g/0,25 g prášek pro infuzní roztok

Piperacillin/Tazobactam Olikla 4 g/0,5 g prášek pro infuzní roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Piperacillin/Tazobactam Olikla 2 g/0,25 g

Jedna injekční lahvička přípravku Piperacillin/Tazobactam Olikla 2 g/0,25 g obsahuje piperacillinum 2

g (jako piperacillinum natricum) a tazobactamum 0,25 g (jako tazobactamum natricum).

Jedna injekční lahvička prášku pro infuzní roztok obsahuje 4,8 mmol (110 mg) sodíku.

Piperacillin/Tazobactam Olikla 4 g/0,5 g

Jedna injekční lahvička přípravku Piperacillin/Tazobactam Olikla 4 g/0,5 g obsahuje piperacillinum 4

g (jako piperacillinum natricum) a tazobactamum 0,5 g (jako tazobactamum natricum).

Jedna injekční lahvička prášku pro infuzní roztok obsahuje 9,6 mmol (220 mg) sodíku.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro infuzní roztok. Bílý až téměř bílý jemný až zrnitý prášek.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Piperacillin/Tazobactam Olikla je určený k léčbě následujících infekcí u dospělých, dospívajících a

dětí starších 2 let (viz body 4.2 a 5.1):

Dospělí a dospívající:

závažná pneumonie zahrnující nozokomiální a ventilátorovou pneumonii;

komplikované infekce močových cest (včetně pyelonefritidy);

komplikované intraabdominální infekce;

komplikované infekce kůže a měkkých tkání (včetně infekcí diabetické nohy).

Léčba pacientů s bakteriemií, která se vyskytuje ve spojení s některou z výše uvedených infekcí nebo

u níž existuje podezření na takovou souvislost.

Piperacilin/tazobaktam je možné používat při léčbě pacientů s febrilní neutropenií, u níž existuje

podezření, že je způsobena bakteriální infekcí.

Děti ve věku od 2 do 12 let:

komplikované intraabdominální infekce.

Piperacillin/Tazobactam Olikla je možné používat při léčbě dětí s febrilní neutropenií, u níž existuje

podezření, že je způsobena bakteriální infekcí.

Je třeba dbát na oficiální pokyny týkající se náležitého používání antibakteriálních agens.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dávka a frekvence podání přípravku Piperacillin/Tazobactam Olikla závisí na závažnosti a lokalizaci

infekce a očekávaných patogenech.

Dospělí a dospívající pacienti

Infekce

Obvyklá dávka je 4 g piperacilinu/0,5 g tazobaktamu podávaná každých 8 hodin.

U nozokomiální pneumonie a bakteriální infekce u neutropenických pacientů je doporučená dávka 4 g

piperacilinu/0,5 g tazobaktamu podávaná každých 6 hodin. Tento režim se může použít i při léčbě

pacientů s jinými obzvláště závažnými infekcemi.

V následující tabulce je shrnuta frekvence léčby a doporučená dávka pro dospělé a dospívající

pacienty podle indikace nebo stavu:

Frekvence léčby

Piperacilin/tazobaktam 4 g/0,5 g

Po 6 hodinách

Závažná pneumonie

Dospělí pacienti s febrilní neutropenií, u níž je podezření, že je

způsobena bakteriální infekcí

Po 8 hodinách

Komplikované infekce močových cest (včetně pyelonefritidy)

Komplikované intraabdominální infekce

Infekce kůže a měkkých tkání (včetně infekcí diabetické nohy);

Porucha funkce ledvin

Intravenózní dávku je potřeba přizpůsobit podle stupně aktuálního poškození ledvin následujícím

způsobem (každého pacienta je potřeba pečlivě sledovat kvůli známkám toxicity léčivé látky; dávku

léčivého přípravku a interval podání je potřeba adekvátně přizpůsobit):

Clearence kreatininu

(ml/min)

Piperacilin/tazobaktam (doporučené dávkování)

> 40

Není nutná úprava dávkování

20–40

Maximální doporučená dávka: 4 g/0,5 g každých 8 hodin

< 20

Maximální doporučená dávka: 4 g/0,5 g každých 12 hodin

Pacientům na hemodialýze je potřeba podat navíc jednu dávku 2 g/0,25 g piperacilinu/tazobaktamu po

každé dialýze, jelikož hemodialýza odstraňuje 30–50 % piperacilinu za 4 hodiny.

Porucha funkce jater

Není potřeba upravovat dávkování (viz bod 5.2).

Starší pacienti

U starších pacientů s normální funkcí ledvin nebo s hodnotami clearance kreatininu nad 40 ml/min

není potřeba upravovat dávkování.

Pediatrická populace (2–12 let)

Infekce

V následující tabulce je shrnuta frekvence léčby a dávky ve vztahu k tělesné hmotnosti u pediatrických

pacientů ve věku 2–12 let podle indikace nebo stavu:

Dávka podle tělesné hmotnosti a frekvence

léčby

Indikace/stav

80 mg piperacilinu/10 mg tazobaktamu na 1 kg

tělesné hmotnosti/každých 6 hodin

Děti s febrilní neutropenií, u níž existuje

podezření, že je způsobena bakteriální infekcí*

100 mg piperacilinu/12,5 mg tazobaktamu na

1 kg tělesné hmotnosti/každých 8 hodin

Komplikované intraabdominální infekce *

*nesmí být překročena dávka 4 g/0,5 g během 30 minut.

Porucha funkce ledvin

Intravenózní dávku je potřeba přizpůsobit podle stupně aktuálního poškození ledvin následujícím

způsobem (každého pacienta je potřeba pečlivě sledovat kvůli známkám toxicity léčivé látky; dávku

léčivého přípravku a interval podání je potřeba adekvátně přizpůsobit):

Clearence kreatininu (ml/min)

Piperacilin / tazobaktam (doporučené dávkování)

> 50

Není nutná úprava dávky.

≤ 50

70 mg piperacilinu/8,75 mg tazobaktamu/kg každých 8 hodin.

U dětí na hemodialýze je potřeba po každé dialýze podat jednu dávku 40 mg piperacilinu/5 mg

tazobaktamu/kg navíc.

Použití u dětí do 2 let

Bezpečnost a účinnost přípravku piperacilin/tazobaktam nebyla u dětí ve věku 0–2 let stanovena.

Žádné údaje z kontrolovaných klinických studií nejsou k dispozici.

Délka léčby

Obvyklá délka léčby pro většinu indikací je v rozmezí 5–14 dní. Délka léčby se však má řídit

závažností infekce, patogenem a klinickou a bakteriologickou odpovědí pacienta na léčbu.

Způsob podání

Piperacillin/Tazobactam Olikla se podává intravenózní infuzí (v průběhu 30 minut).

Návod k rekonstituci a ředění tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivé látky, jakékoliv jiné penicilinové antibiotikum nebo na kteroukoli

pomocnou látku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6.1.

Akutní závažná alergická reakce na jakékoliv jiné beta-laktamy (např. cefalosporin, monobaktam nebo

karbapenem) v anamnéze.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Při volbě piperacilinu/tazobaktamu k léčbě jednotlivých pacientů má být vzata v úvahu vhodnost

použití širokospektrého semisyntetického penicilinu v závislosti na faktorech, jako jsou závažnost

infekce a prevalence rezistence na jiná vhodná antibakteriální agens.

Před zahájením léčby přípravkem Piperacillin/Tazobactam Olikla mají být pečlivě zjištěny předchozí

hypersenzitivní reakce na peniciliny, jiné beta-laktamy (např. cefalosporin, monobaktam nebo

karbapenem) a další alergeny. U pacientů léčených peniciliny, včetně piperacilinu/tazobaktamu, byly

hlášeny závažné a někdy fatální hypersenzitivní (anafylaktické/anafylaktoidní [včetně šoku]) reakce.

Tyto reakce se pravděpodobněji objevují u osob s polyvalentní alergií v anamnéze. Závažné

hypersenzitivní reakce vyžadují přerušení podávání antibiotika a mohou vyžadovat podání epinefrinu

a další neodkladná opatření.

U pacientů léčených kombinací piperacilin/tazobaktam byly hlášeny závažné kožní reakce, např.

Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza, léková reakce s eozinofilií a

systémovými příznaky a akutní generalizovaná pustulóza (viz bod 4.8). Pokud se u pacientů objeví

kožní vyrážka, mají být pečlivě monitorováni, a pokud léze progredují, přípravek

Piperacillin/Tazobactam Olikla má být vysazen.

Pseudomembranózní kolitida vyvolaná antibiotiky se může projevit závažným, přetrvávajícím

průjmem, který může být život ohrožující. První příznaky pseudomembranózní kolitidy se mohou

objevit v průběhu antibakteriální léčby nebo po jejím ukončení. V takových případech je třeba

podávání přípravku Piperacillin/Tazobactam Olikla ukončit.

Léčba piperacilinem/tazobaktamem může mít za následek vznik rezistentních mikroorganismů, které

mohou způsobovat superinfekce.

U některých pacientů léčených beta-laktamovými antibiotiky se objevily krvácivé projevy. Tyto

reakce byly někdy spojeny s abnormalitami v koagulačních testech, například doby srážlivosti,

agregace trombocytů a protrombinového času a jsou pravděpodobnější u pacientů se selháním ledvin.

Pokud se krvácivé projevy objeví, je třeba léčbu antibiotiky přerušit a zahájit vhodnou terapii.

Zejména při dlouhodobé terapii se může objevit leukopenie a neutropenie. Proto je třeba provádět

pravidelné kontroly krevního obrazu.

Podobně jako při léčbě jinými peniciliny se mohou při podávání vysokých dávek objevit neurologické

komplikace ve formě křečí, zejména u pacientů s poruchou funkce ledvin.

Jedna injekční lahvička přípravku Piperacillin/Tazobactam Olikla 2 g/0,25 g obsahuje 4,8 mmol

(110 mg) sodíku. To odpovídá 5,5 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou

podle WHO pro dospělého, který činí 2 g sodíku.

Jedna injekční lahvička přípravku Piperacillin/Tazobactam Olikla 4 g/0,5 g obsahuje 9,6 mmol

(220 mg) sodíku. To odpovídá 11 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou

podle WHO pro dospělého, který činí 2 g sodíku.

U pacientů s nízkými zásobami draslíku nebo u pacientů, kteří souběžně užívají léky, které mohou

snižovat hladiny draslíku, se může objevit hypokalemie. U těchto pacientů je vhodné pravidelné

stanovování koncentrace elektrolytů.

Porucha funkce ledvin

Vzhledem k potenciální nefrotoxicitě (viz bod 4.8) má být piperacilin/tazobaktam používán s

opatrností u pacientů s poruchou funkce ledvin nebo u hemodialyzovaných pacientů. Intravenózní

dávky a intervaly podávání je třeba upravit podle stupně poruchy funkce ledvin (viz bod 4.2).

V sekundární analýze s použitím údajů z rozsáhlé multicentrické randomizované kontrolované studie,

kdy byla vyšetřována rychlost glomerulární filtrace (GFR) po podání často používaných antibiotik u

kriticky nemocných pacientů, bylo použití piperacilinu/tazobaktamu spojeno s nižším počtem

reverzibilních zlepšení GFR v porovnání s jinými antibiotiky. Tato sekundární analýza dospěla k

závěru, že kombinace piperacilin/tazobaktam byla u těchto pacientů příčinou zpožděné renální

obnovy.

Kombinované používání piperacilinu/tazobaktamu a vankomycinu může být spojeno se zvýšeným

výskytem akutního poškození ledvin (viz bod 4.5).

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nedepolarizující myorelaxancia

Piperacilin používaný souběžně s vekuroniem byl označen za příčinu prodloužení neuromuskulární

blokády způsobené vekuroniem. Vzhledem k podobnému mechanismu působení se očekává, že

neuromuskulární blokáda způsobovaná všemi nedepolarizujícími myorelaxancii, se může

v přítomnosti piperacilinu prodloužit.

Perorální antikoagulancia

Při současném podávání heparinu, perorálních antikoagulancií a jiných léčiv, které mohou ovlivnit

systém srážlivosti krve včetně funkce trombocytů, je třeba častěji provádět vhodné koagulační testy

a pravidelně sledovat jejich parametry.

Methotrexát

Piperacilin může snižovat vylučování methotrexátu; proto je třeba u pacientů sledovat hladiny

methotrexátu v séru, aby se předešlo toxicitě této látky.

Probenecid

Podobně jako u ostatních penicilinů způsobuje současné podávání probenecidu

a piperacilinu/tazobaktamu prodloužení poločasu vylučování a pokles renální clearance jak

u piperacilinu, tak u tazobaktamu. Vrcholové koncentrace obou látek v plazmě se však nemění.

Aminoglykosidy

Piperacilin, ať už samostatně, nebo s tazobaktamem, významně nezměnil farmakokinetiku

tobramycinu u pacientů s normální funkcí ledvin a s lehkou nebo středně těžkou poruchou funkce

ledvin. Rovněž farmakokinetika piperacilinu, tazobaktamu a metabolitu M1 nebyla významně

změněna podáním tobramycinu.

U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin byla prokázána inaktivace tobramycinu a gentamicinu

piperacilinem.

Informace související s podáním piperacilinu/tazobaktamu s aminoglykosidy viz body 6.2 a 6.6.

Vankomycin

Studie zjistily zvýšený výskyt akutního poškození ledvin u pacientů, kterým byly současně podávány

piperacilin/tazobaktam a vankomycin ve srovnání s samotným vankomycinem (viz bod 4.4). Některé z

těchto studií uváděly, že interakce je závislá na dávce vankomycinu.

Mezi piperacilinem/tazobaktamem a vankomycinem nebyly zaznamenány žádné farmakokinetické

interakce.

Účinky na laboratorní testy

Neenzymové metody stanovení glukózy v moči mohou vést k falešně pozitivním výsledkům, stejně

jako při podávání jiných penicilinů. Proto je třeba provádět při léčbě piperacilinem/tazobaktamem

enzymatické stanovení glukózy v moči.

Řada chemických metod ke stanovení bílkovin v moči může vést k falešně pozitivním výsledkům.

Stanovení bílkovin pomocí testovacích proužků není ovlivněno.

Přímý Coombsův test může být pozitivní.

Testy

Platelia Aspergillus

EIA (Bio-Rad Laboratories) mohou vést k falešně pozitivním výsledkům

u pacientů dostávajících piperacilin/tazobaktam. U testů

Platelia Aspergillus

EIA (Bio-Rad

Laboratories) byly hlášeny zkřížené reakce s neaspergilovými polysacharidy a polyfuranózami.

Pozitivní výsledky testů uvedených výše je třeba u pacientů, kterým je podáván

piperacilin/tazobaktam potvrdit dalšími diagnostickými metodami.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje o podávání piperacilinu/tazobaktamu těhotným ženám jsou omezené nebo nejsou k dispozici.

Studie u zvířat prokázaly vývojovou toxicitu, ale nikoliv teratogenitu v dávkách toxických pro matku

(viz bod 5.3).

Piperacilin a tazobaktam procházejí přes placentu. Piperacilin/tazobaktam mají být během těhotenství

používány pouze v případě, že jsou jasně indikovány a že očekávaný přínos převažuje nad možnými

riziky pro těhotnou ženu a plod.

Kojení

Piperacilin se v nízkých koncentracích vylučuje do mateřského mléka. Koncentrace tazobaktamu

v mateřském mléce nebyly doposud studovány. Kojící ženy mají být léčeny, pouze pokud očekávaný

přínos převažuje nad možnými riziky pro těhotnou ženu a dítě.

Fertilita

Studie fertility u potkanů neprokázaly vliv na fertilitu a schopnost páření po intraperitoneálním podání

tazobaktamu nebo kombinace piperacilinu/tazobaktamu (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.

4.8

Nežádoucí účinky

Nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkem je průjem (objevuje se u 1 pacienta ze 10).

Mezi nejzávažnější nežádoucí účinky patří pseudomembranózní kolitida a toxická epidermální

nekrolýza, které se projevují u 1 až 10 pacientů z 10 000. Frekvence výskytu pancytopenie,

anafylaktického šoku a Stevens-Johnsonova syndromu nelze odhadnout z dostupných údajů.

V následující tabulce jsou nežádoucí účinky uvedeny podle tříd orgánových systémů a preferovaných

termínů mezinárodní lékařské terminologie MedDRA. V každé skupině frekvencí jsou nežádoucí

účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Třídy

orgánových

systémů

Velmi

časté

(≥ 1/10)

Časté

≥ 1/100 až < 1/10

Méně časté

≥ 1/1 000 až

< 1/100

Vzácné

≥ 1/10 000

< 1/1 000

Není známo

(z dostupných

údajů nelze

určit)

Infekce

a infestace

kandidová

infekce

pseudo-

membranóz-

ní kolitida

Poruchy krve

a lymfatického

systému

trombocytopenie,

anémie

leukopenie

agranulocy-

tóza

pancytopenie

neutropenie,

hemolytická

anémie,

eozinofilie,

trombocytóza

Poruchy

imunitního

systému

anafylaktoidní

reakce

anafylaktická

reakce

anafylaktoidní

šok

anafylaktický

šok

hypersenzitivita

Poruchy

metabolismu

a výživy

hypokalemie

Psychiatrické

poruchy

insomnie

Poruchy

nervového

systému

bolest hlavy

Cévní poruchy

hypotenze,

thrombofle-

bitida,

flebitida,

návaly horka

Respirační,

hrudní a

mediastinální

poruchy

epistaxe

eozinofilie,

pneumonie

Gastrointestinál-

ní poruchy

průjem

abdominální

bolest, zvracení,

nauzea, zácpa,

dyspepsie

stomatitida

Poruchy jater

a žlučových cest

hepatitida

žloutenka

Poruchy kůže

a podkožní

tkáně

vyrážka, pruritus

erythema

multiforme

urtikarie,

makulopa-

pulární

vyrážka

toxická

epidermální

nekrolýza

Stevens-

Johnsonův

syndrom

bulózní

dermatitida,

exfoliantní

dermatitida,

léková reakce s

eozinofilií a

systémové

příznaky

(DRESS)

akutní

generalizovaná

exantematózní

pustulóza

(AGEP)

bulózní

dermatitida,

purpura

Poruchy svalové

a kosterní

soustavy

a pojivové tkáně

artralgie,

myalgie

Poruchy ledvin

a močových cest

selhání ledvin,

tubulointerstici-

ální nefritida

Celkové

poruchy

a reakce v místě

aplikace

pyrexie, reakce

v místě vpichu

zimnice

Vyšetření

zvýšení hladiny

alaninaminotran

sferázy, zvýšení

hladiny

aspartátaminotra

nsferázy, celkové

snížení hladiny

proteinu, snížení

snížení

hladiny

glukózy v

krvi, zvýšení

hladiny

bilirubinu

v krvi,

prodloužení

doby

krvácení,

zvýšení hladiny

gamma-

glutamytransfáz

hladiny krevního

albuminu,

pozitivní přímý

Coombsův test,

zvýšení hladiny

kreatininu v krvi,

zvýšení hladiny

alkalické

fosfatázy v krvi,

zvýšení hladiny

močoviny v krvi,

prodloužený

aktivovaný

parciální

tromboplastinov

ý čas

prodloužený

protrombino

vý čas

*Nežádoucí účinek zjištěný po uvedení piperacilinu/tazobaktamu na trh

Léčba piperacilinem je spojena se zvýšeným výskytem horečky a vyrážky u pacientů s cystickou

fibrózou.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Příznaky

Po uvedení přípravku na trh se objevila hlášení předávkování piperacilinem/tazobaktamem. Většina

těchto zaznamenaných událostí zahrnujících nauzeu, zvracení a průjem, byla také hlášena při běžné

doporučené dávce. Pacienti mohou zaznamenat neuromuskulární dráždivost nebo křeče, pokud se

intravenózně podají vyšší, než doporučené dávky (zejména u pacientů s renálním selháním).

Léčba předávkování

V případě předávkování je třeba léčbu piperacilinem/tazobaktamem přerušit. Není známo žádné

specifické antidotum.

Léčba má být podpůrná a symptomatická podle klinických projevů pacienta.

Nadměrné koncentrace piperacilinu nebo tazobaktamu v séru mohou být sníženy hemodialýzou (viz

bod 4.4).

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antibakteriální léčiva, kombinace penicilinů včetně inhibitorů

beta-laktamáz; ATC kód: J01C R05

Mechanismus účinku

Piperacilin, širokospektrý, semisyntetický penicilin, působí baktericidně inhibicí syntézy septa

a buněčné stěny.

Tazobaktam, beta-laktam strukturálně podobný penicilinům, je inhibitor mnoha beta-laktamáz, které

často způsobují rezistenci na peniciliny a cefalosporiny, ale neinhibuje enzymy AmpC nebo metalo

beta- laktamázy. Tazobaktam rozšiřuje antibiotické spektrum piperacilinu, které tak zahrnuje mnoho

bakterií produkujících beta-laktamázu, které k samotnému piperacilinu získaly rezistenci.

Farmakokinetický/farmakodynamický vztah

Čas nad minimální inhibiční koncentrací (T > MIC) se považuje za hlavní farmakodynamický ukazatel

účinnosti piperacilinu.

Mechanismus rezistence

Dva hlavní mechanismy rezistence k piperacilinu/tazobaktamu jsou:

Inaktivace složky piperacilinu beta-laktamázami, které nejsou inhibovány tazobaktamem: beta-

laktamázy v molekulární třídě B, C a D. Kromě toho tazobaktam neposkytuje ochranu proti beta-

laktamázám s rozšířeným spektrem (ESBL) v molekulární třídě A a D skupin enzymů.

Poškození proteinů vázajících penicilin (PBP), což má za následek snížení afinity piperacilinu k

molekulárnímu cíli v bakterii.

Změny permeability bakteriální membrány, stejně jako exprese mnohalékových efluxních pump, navíc

mohou způsobit vznik bakteriální rezistence k piperacilinu/tazobaktamu nebo se na jejím vzniku podílet

zejména u gramnegativních bakterií.

Hraniční hodnoty pro rozlišování citlivosti a rezistence

EUCAST klinické hraniční hodnoty pro rozlišování citlivosti a rezistence MIC pro

piperacilin/tazobaktam (02. 12. 2009, v1). Pro účely testování citlivosti je koncentrace tazobaktamu

fixně 4 mg/l.

Patogen

Hraniční hodnoty pro rozlišování citlivosti

a druhově specifické rezistence (S≤/R>)

Enterobacteriaceae

8/16

Pseudomonas

16/16

Gramnegativní a grampozitivní anaeroby

8/16

Hraniční hodnoty pro rozlišování citlivosti

a druhově nespecifické rezistence

4/16

Citlivost

streptokoků

je odvozena od citlivosti k penicilinu. Citlivost stafylokoků je odvozena od

citlivosti k oxacilinu.

Citlivost

Prevalence získané rezistence se u vybraných druhů může měnit podle zeměpisné polohy a v závislosti

na čase. Je třeba znát lokální informace, obzvláště v případě léčby závažných infekcí. Radu odborníka

je nutné vyhledat, když je lokální prevalence rezistence taková, že použití agens alespoň u některých

typů infekcí je sporné.

Roztřídění relevantních druhů podle citlivosti k piperacilinu/tazobaktamu

BĚŽNĚ CITLIVÉ DRUHY

Aerobní grampozitivní mikroorganismy

Enterococcus faecalis

Listeria monocytogenes

Staphylococcus aureus,

citlivý k meticilinu

Druhy rodu

Staphylococcus, koaguláza negativní

, citlivé k meticilinu

Streptococcus pyogenes

Streptokoky skupiny B

Aerobní gramnegativní mikroorganismy

Citrobacter koseri

Haemophilus influenzae

Moraxella catarrhalis

Proteus mirabilis

Anaerobní grampozitivní mikroorganismy

Druhy rodu

Clostridium

Druhy rodu

Eubacterium

Druhy rodu

Peptostreptococcus

Anaerobní gramnegativní mikroorganismy

Skupina

Bacteroides fragilis

Druhy rodu

Fusobacterium

Druhy rodu

Porphyromonas

Druhy rodu

Prevotella

DRUHY, U NICHŽ MŮŽE ZÍSKANÁ REZISTENCE PŘEDSTAVOVAT PROBLÉM

Aerobní grampozitivní mikroorganismy

Enterococcus faecium

Streptococcus pneumoniae

Skupina Streptococcus viridans

Aerobní gramnegativní mikroorganismy

Acinetobacter baumannii

$

Burkholderia cepacia

Citrobacter freundii

Druhy rodu

Enterobacter

Escherichia coli

Klebsiella pneumoniae

Morganella morganii

Proteus vulgaris

Providencia ssp.

Pseudomonas aeruginosa

Druhy rodu

Serratia

PŘIROZENĚ REZISTENTNÍ MIKROORGANISMY

Aerobní grampozitivní mikroorganismy

Corynebacterium jeikeium

Aerobní gramnegativní mikroorganismy

Druhy rodu

Legionella

Stenotrophomonas maltophilia

Jiné mikroorganismy

Chlamydophilia pneumoniae

Mycoplasma pneumoniae

Druhy vykazující přirozenou střední citlivost.

Druhy, u nichž byla pozorována vysoká míra rezistence (více než 50 %) v jedné nebo více

oblastech/zemích/regionech na území EU.

Všechny stafylokoky rezistentní k meticilinu jsou rezistentní k piperacilinu/tazobaktamu

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Nejvyšší koncentrace piperacilinu a tazobaktamu po podání 4 g/0,5 g v průběhu 30 minut intravenózní

infuzí je 298 μg/ml, respektive 34 μg/ml.

Distribuce

Jak piperacilin, tak tazobaktam se z přibližně 30 % vážou na plazmatické bílkoviny. Vazba

piperacilinu nebo tazobaktamu na protein není ovlivněna přítomností druhé složky. Vazba metabolitu

tazobaktamu na bílkoviny je nepatrná.

Piperacilin/tazobaktam se široce distribuuje do tkání a tělesných tekutin včetně střevní sliznice,

žlučníku, plic, žluči a kostí. Průměrné koncentrace ve tkáních představují obecně 50 až 100 %

koncentrace v plazmě. Distribuce do mozkomíšního moku je malá u pacientů s nezanícenými

mozkovými plenami, stejně jako u jiných penicilinů.

Biotransformace

Piperacilin se metabolizuje na menší, mikrobiologicky aktivní, desethyl metabolit. Tazobaktam se

metabolizuje na jediný metabolit, o kterém bylo zjištěno, že je mikrobiologicky inaktivní.

Eliminace

Piperacilin a tazobaktam se vylučují ledvinami glomerulární filtrací a tubulární sekrecí.

Piperacilin se vylučuje rychle v nezměněném stavu, přičemž 68 % podané dávky se objevuje v moči.

Tazobaktam a jeho metabolit se eliminují primárně renální exkrecí, přičemž 80 % podané dávky se

objevuje v nezměněném stavu a zbytek ve formě jediného metabolitu. Piperacilin, tazobaktam

a desethylpiperacilin se také vylučují do žluče.

Po podání jedné nebo více dávek piperacilinu/tazobaktamu zdravým osobám se poločas eliminace

piperacilinu a tazobaktamu z plazmy pohyboval od 0,7 do 1,2 hodiny a nebyl ovlivněn dávkou nebo

délkou trvání infuze. Poločas vylučování jak piperacilinu, tak tazobaktamu se zvýší se snižující se

renální clearance.

Tazobaktam významně nemění farmakokinetiku piperacilinu. Zdá se, že piperacilin mírně snižuje

clearance tazobaktamu.

Zvláštní skupiny pacientů

U pacientů s jaterní cirhózou se ve srovnání se zdravými osobami poločas vylučování piperacilinu

a tazobaktamu zvyšuje přibližně o 25 %, respektive 18 %.

Poločas vylučování piperacilinu a tazobaktamu se prodlužuje se snižující se clearance kreatininu. Při

clearance kreatininu nižší než 20 ml/min je prodloužení dvojnásobné u piperacilinu a čtyřnásobné

u tazobaktamu ve srovnání s pacienty s normální funkcí ledvin.

Hemodialýzou se odstraní 30–50 % piperacilinu/tazobaktamu a navíc 5 % dávky tazobaktamu ve

formě metabolitu tazobaktamu. Peritoneální dialýzou se odstraní přibližně 6 % dávky piperacilinu

a 21 % dávky tazobaktamu, přičemž až 18 % dávky tazobaktamu se odstraní ve formě metabolitu

tazobaktamu.

Pediatrická populace

V populační farmakokinetické analýze byla odhadnutá clearance u 9měsíčních až 12letých pacientů

srovnatelná s dospělými, s populační průměrnou hodnotou (SE) 5,64 (0,34) ml/min/kg. Odhad

clearance piperacilinu je pro pediatrické pacienty ve věku 2–9 měsíců 80 % této hodnoty. Populační

průměr (SE) pro distribuční objem piperacilinu je 0,243 (0,011) l/kg a je nezávislý na věku.

Starší pacienti

U starších osob byl průměrný poločas vylučování piperacilinu a tazobaktamu ve srovnání s mladšími

subjekty o 32 %, respektive o 55 % delší. Tento rozdíl může být způsoben změnami v clearance

kreatininu souvisejícími s věkem.

Rasa

Ve farmakokinetice piperacilinu a tazobaktamu nebyly pozorovány žádné rozdíly mezi asijskými

(n = 9) a bělošskými (n = 9) zdravými dobrovolníky, kteří dostali jednorázovou dávku 4 g/0,5 g.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Předklinické údaje získané na základě konvenčních studií toxicity po opakovaném podávání

a genotoxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. Studie kancerogenity nebyly

s piperacilinem/tazobaktamem provedeny.

Studie fertility a obecně rozmnožování u potkanů po intraperitoneálním podání tazobaktamu nebo

kombinace piperacilinu/tazobaktamu odhalila, souběžně s mateřskou toxicitou, pokles ve velikosti

vrhu a nárůst případů zpožděné osifikace plodů a variací žeber. Fertilita generace F1 a embryonální

vývoj generace F2 nebyly poškozeny.

Studie teratogenity u potkanů a myší po intravenózním podání tazobaktamu nebo kombinace

piperacilinu/tazobaktamu ukázala nepatrné snížení hmotnosti plodu při dávkách toxických pro matku.

Teratogenní účinky nebyly zjištěny.

Peri/postnatální vývoj byl u potkanů po intraperitoneálním podání tazobaktamu nebo kombinace

piperacilinu/tazobaktamu poškozen (snížená hmotnost plodu, zvýšení počtu mrtvě narozených mláďat,

zvýšená úmrtnost mláďat) souběžně s mateřskou toxicitou

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Žádné.

6.2

Inkompatibility

Tento léčivý přípravek se nesmí mísit s jiným léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou uvedeny

v bodě 6.6.

Pokud se piperacilin/tazobaktam podává současně s jinými antibiotiky (například aminoglykosidy),

musí se obě látky podávat odděleně. Mísení beta-laktamových antibiotik s aminoglykosidy

in vitro

může mít za následek značnou inaktivaci aminoglykosidu.

Piperacilin/Tazobactam Olikla se nesmí mísit s dalšími látkami v injekční stříkačce nebo v infuzní

lahvi, protože jejich kompatibilita nebyla potvrzena.

Piperacillin/Tazobactam Olikla má být podáván infuzní soupravou odděleně od jakýchkoli jiných léků,

pokud není prokázána kompatibilita.

Vzhledem k chemické nestabilitě se nesmí Piperacillin/Tazobactam Olikla používat s roztoky

obsahujícími hydrogenuhličitan sodný.

Ringerův roztok s laktátem (Hartmannův roztok) není kompatibilní s přípravkem

Piperacillin/Tazobactam Olikla.

Piperacillin/Tazobactam Olikla se nemá přidávat do přípravků vyrobených z krve nebo hydrolyzátu

albuminu.

6.3

Doba použitelnosti

Lahvičky před otevřením:

Piperacillin/Tazobactam Olikla 2 g/0,25 g: 2 roky

Piperacillin/Tazobactam Olikla 4 g/0,5 g: 3 roky

Rekonstituovaný roztok v injekční lahvičce

Chemická a fyzikální stabilita po rekonstituci před použitím byla prokázána až po dobu 24 hodin při

25 °C a 48 hodin při uchovávání v chladničce při teplotě 2 °C - 8 °C po rekonstituci s jedním

z kompatibilních roztoků pro rekonstituci (viz bod 6.6).

Naředěný infuzní roztok

Po naředění před použitím byla prokázána chemická a fyzikální stabilita naředěných infuzních roztoků

po dobu 24 hodin při 25 °C a 48 hodin při uchovávání v chladničce při teplotě 2 °C - 8 °C, když bylo

po rekonstituci použito pro další ředění rekonstituovaného roztoku jedno z kompatibilních

rozpouštědel v doporučených rozpouštědlech (viz bod 6.6) a ředění proběhlo okamžitě po

rekonstituci.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba

a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele

a normálně nemá být doba delší než 24 hodin při 2 °C - 8 °C, pokud rekonstituce a následné ředění

neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Nepoužitý roztok se má zlikvidovat.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho rekonstituci a ředění jsou uvedeny v bodě

6.3.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Piperacillin/Tazobactam Olikla 2 g/0,25 g: 20ml injekční lahvička z bezbarvého skla třídy II uzavřená

brombutylovou zátkou s hliníkovým odtrhovacím uzávěrem a červeným PP víčkem.

Piperacillin/Tazobactam Olikla 4 g/0,5 g: 50ml injekční lahvička z bezbarvého skla třídy II uzavřená

brombutylovou zátkou s hliníkovým odtrhovacím uzávěrem a zeleným PP víčkem.

Velikost balení: 5 nebo 10 injekčních laviček.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Rekonstituci a ředění je potřeba provádět za aseptických podmínek. Roztok je před podáním třeba

vizuálně zkontrolovat kvůli částečkám hmoty a změnám v zabarvení. Roztok je možné použít pouze,

pokud je čirý a neobsahuje žádné částice.

Intravenózní podání

Rekonstituujte obsah jedné injekční lahvičky v objemu rozpouštědla podle níže uvedené tabulky,

použijte jedno z kompatibilních rozpouštědel pro rekonstituci. Protřepávejte, dokud se látka

nerozpustí. Při nepřetržitém protřepávání dojde k rozpuštění obvykle během 5 až 10 minut

(pro podrobnosti o zacházení viz níže).

Obsah injekční lahvičky

Objem rozpouštědla

*

, které se má

přidat do injekční lahvičky

2 g /0,25 g (2 g piperacilinu a 0,25 g tazobaktamu)

10 ml

4 g /0,5 g (4 g piperacilinu a 0,5 g tazobaktamu)

20 ml

* Kompatibilní rozpouštědla pro rekonstituci:

0,9% roztok chloridu sodného na injekci (9 mg/ml)

sterilní voda pro injekci

5% roztok glukózy.

Rekonstituované roztoky je třeba odebrat z injekční lahvičky pomocí injekční stříkačky.

Po rekonstituci provedené podle pokynů bude obsah injekční lahvičky odebraný injekční stříkačkou

obsahovat deklarované množství piperacilinu a tazobaktamu.

Rekonstituovaný roztok lze dále ředit na požadovaný objem (např. 50 ml až 150 ml) jedním

z následujících kompatibilních rozpouštědel:

0,9% (9 mg/ml) roztok chloridu sodného pro injekci

5% roztok glukózy

Souběžné podávání přípravku Piperacilin/Tazobactam Olikla s aminoglykosidy

Vzhledem k inaktivaci aminoglykosidů beta-laktamovými antibiotiky

in vitro

se doporučuje

Piperacillin/Tazobactam Olikla a aminoglykosidy podávat odděleně. Pokud je indikována současná

terapie s aminoglykosidy, je třeba Piperacillin/Tazobactam Olikla a aminoglykosidy

rekonstituovat a ředit odděleně.V případech, kdy se doporučuje společné podávání, je přípravek

kompatibilní pro současné podávání infuzní linkou s použitím Y spojky pouze s následujícími

aminoglykosidy za následujících podmínek:

Aminoglykosid

Piperacillin/

Tazobactam

Olikla

Dávka

Piperacillin/

Tazobactam Olikla

Zředěný objem

(ml)

Rozmezí

koncentrace

aminogykosidu*

(mg/ml)

Vhodná

rozpouštědla

Amikacin

2 g / 0,25 g

4 g / 0,5 g

50, 100, 150

1,75 – 7,5

0,9% roztok

chloridu sodného

nebo 5% roztok

glukózy

Gentamicin

2 g / 0,25 g

4 g / 0,5 g

50, 100, 150

0,7 – 3,32

0,9% roztok

chloridu sodného

nebo 5% roztok

glukózy

* Dávka aminoglykosidu má být založena na tělesné hmotnosti pacienta, stavu infekce (závažné nebo

život ohrožující) a renálních funkcích (clearance kreatininu).

Kompatibilita přípravku s jinými aminoglykosidy nebyla stanovena. Pouze koncentrace a rozpouštědla

pro amikacin a gentamicin s dávkou piperacilinu/ tazobaktamu ve výše uvedené tabulce byly

stanoveny jako kompatibilní pro společné podávání infuzní linkou s použitím Y spojky. Současné

společné podávání infuzní linkou s použitím Y spojky nebo jiným způsobem, než je uvedeno výše,

může mít za následek inaktivaci aminoglykosidu přípravkem Piperacillin/Tazobactam Olikla.

Viz bod 6.2 Inkompatibility.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

Pouze k jednorázovému použití. Nepoužitý roztok musí být zlikvidován.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

CZ Pharma s.r.o., Náměstí Smiřických 42, 281 63 Kostelec nad Černými lesy, Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Piperacillin/Tazobactam Olikla 2 g/0,25 g: 15/029/17-C

Piperacillin/Tazobactam Olikla 4 g/0,5 g: 15/868/16-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

14. 1. 2020

10.

DATUM REVIZE TEXTU

14. 1. 2020

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace