PIOGLITAZON ZENTIVA 15 MG TABLETY, POR TBL NOB 30X15MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
PIOGLITAZON-HYDROCHLORID (PIOGLITAZONI HYDROCHLORIDUM)
Dostupné s:
Zentiva, k.s., Praha
ATC kód:
A10BG03
Dávkování:
15MG
Léková forma:
Tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
30, Blistr
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
18/ 161/12-C
Datum autorizace:
0000-00-00

Přečtěte si celý dokument

Příloha č. 1 krozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls52660/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:INFORMACE PRO UŽIVATELE

Pioglitazon Zentiva 15mgtablety

Pioglitazon Zentiva 30mgtablety

Pioglitazon Zentiva 45mgtablety

pioglitazonum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lekárníka.

TentopřípravekbylpředepsánvýhradněVám.Nedávejtejejžádnédalšíosobě.Mohlbyjí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

PokudseuVásvyskytnekterýkoliznežádoucíchúčinků,sděltetosvémulékařinebo

lékárníkovi.Stejněpostupujtevpřípadějakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedeny

vtéto příbalové informaci.

Vpříbalové informaci naleznete:

Co jepřípravekPioglitazon Zentivaa kčemu sepoužívá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravekPioglitazon Zentivaužívat

Jak se přípravekPioglitazon Zentivaužívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravekPioglitazon Zentivauchovávat

Obsah balení a další informace

1. CO JEPŘÍPRAVEKPIOGLITAZON ZENTIVAA KČEMU SEPOUŽÍVÁ

PřípravekPioglitazonZentivajeantidiabetickýlék,kterýsepoužívákléčbědiabetumellitu2.typu

(cukrovkanevyžadující aplikaci inzulinu),pokudmetforminnenívhodný nebonedostatečně účinkuje.

Tento typ cukrovky se obvykle objevuje v dospělosti.

Pokudtrpítecukrovkou2.typu,pomáháVámpřípravekPioglitazonZentivakontrolovathladinu

krevníhocukrutím,žeVášorganismuslépevyužívávlastníinzulin.Vášlékařzkontroluje,zda-li

přípravekPioglitazon Zentivasprávně působí, a to 3 až 6 měsíců od doby, kdy ho začnete užívat.

PřípravekPioglitazonZentivamůžebýtpoužívánsamostatněupacientů,kteřínemohouužívat

metforminaukterýchléčbadietouafyzickouaktivitounebylakekontrolehladinykrevníhocukru

dostatečnánebomůžebýtpřidávánkjinýmterapiím(jakojeinzulin),kteréneposkytovaly

dostatečnou kontroluhladinykrevníhocukru.

2. ČEMUMUSÍTEVĚNOVATPOZORNOST,NEŽZAČNETEPŘÍPRAVEK

PIOGLITAZON ZENTIVAUŽÍVAT

Neužívejte přípravekPioglitazon Zentiva:

jestližejstepřecitlivělý/ánapioglitazonnebonakteroukolidalšísložkutohotopřípravku

(uvedenou vbodě 6);

jestliže máte srdeční selhání nebo jste ho měl(a) vminulosti;

jestliže máte jaterní onemocnění;

jestližejsteměl(a)diabetickouketoacidózu(komplikacecukrovkyzpůsobujícírychlýpokles

hmotnosti, nevolnost nebo zvracení);

jestliže máte nebo jste někdy měl(a)rakovinu močového měchýře;

jestliže máte krev vmočia Váš lékař tento stav ještě nevyšetřil.

Upozornění a opatření

Uněkterýchpacientůsdlouhotrvajícímdiabetemmellitem2.typuaonemocněnímsrdcenebo

předchozímozkovoupříhodou,kteříbyliléčenípřípravkemPioglitazonZentivaainzulinem,došlok

rozvojisrdečníhoselhání.Informujtesvéholékařeconejdříve,pokudzaznamenátepříznaky

srdečního selhání, jako nezvyklá dušnost, nebo rychlý nárůsttělesné hmotnosti, nebo ohraničenýotok

(edém).

Před zahájením léčby tímto léčivým přípravkem informujte lékaře:

- jestližeVáš organismus zadržujevodu (retence tekutin) nebomáteproblémy se selhávánímsrdce,

zvláštěpokud jste starší 75 let;

-jestližemátezvláštnítypdiabetickéhoonemocněníokanazývanýmakulárníedém(otokzadní

částioka);

- jestližemátecysty na vaječnících ( polycystický ovariální syndrom).Existujezvýšená možnost, že

otěhotníte, protože můžete znovu ovulovat, pokud užíváte přípravek Pioglitazon Zentiva.Pokud se

Vástototýká,užívejtepříslušnouantikoncepci,abystesevyhnulamožnémuneplánovanému

těhotenství;

- jestližemáte jaternínebo srdeční problémy. Předzačátkem užívání přípravku Pioglitazon Zentiva

Vámbude odebrána krev, aby byla zkontrolována funkce jater. Tyto kontroly se mohou pravidelně

opakovat;

- jestliže je Vám méně než 18 let, protože použití u těchto pacientů se nedoporučuje.

PokudužívátepřípravekPioglitazonZentivaspolečněsdalšímiantidiabetickýmiléky,je

pravděpodobnější,žehladinaVašehokrevníhocukrubymohlaklesatpodnormálníhodnoty

(hypoglykémie).

Mohou se objevit změny ve Vašemkrevnímobrazu (anémie).

Zlomeniny kostí

Užen(neumužů)užívajícíchpioglitazonseobjevilavyššíčetnostzlomeninkostí.Tutoskutečnost

vezme při léčběVašícukrovkylékařv úvahu.

Další léčivépřípravkya přípravekPioglitazon Zentiva

Informujte svéholékařenebo lékárníkaovšechlécích, které užíváte,kteréjstevnedávnédobě užíval

nebo které možná budete užívat.

Obvyklemůžetepokračovatvužíváníjinýchléků,zatímcojsteléčen/apřípravkemPioglitazon

Zentiva.

Přesto určitéléky mají pravděpodobněvliv na hodnotu cukru ve Vaší krvi:

-gemfibrozil (užívá se na snížení hladiny cholesterolu);

-rifampicin(užívá se na léčbu tuberkulózy a jiných infekcí).

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některý z těchto léků. Bude Vámzkontrolována

hladina cukru v krvi a Vaše dávka přípravku Pioglitazon Zentivamůže býtdle potřeby upravena.

PřípravekPioglitazon Zentivasjídlem a pitím

Tablety můžete užívat nezávisle na jídle. Tablety zapijte sklenicí vody.

Těhotenství a kojenía fertilita

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Sdělte svému lékaři, jestliže:

- jste těhotná , domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět;

- kojíte, nebo plánujete kojit Vaše dítě.

VášLékařVámdoporučí přerušit léčbu tímto přípravkem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

PioglitazonneovlivníVašischopnostříditmotorovávozidlaneboobsluhovatstroje,buďtevšak

opatrní, pokud se u Vás objeví poruchy zraku.

Přípravek Pioglitazon Zentiva obsahuje monohydrát laktosy

JestližeVámVášlékařřekl,žetrpítenesnášenlivostíkněkterýmcukrům,poraďtesesesvým

lékařem dříve, než začnete užívat přípravek Pioglitazon Zentiva.

3. JAK SE PŘÍPRAVEKPIOGLITAZON ZENTIVAUŽÍVÁ

Vždy užívejtetentopřípravek přesně podle pokynů svého lékaře.Pokud sinejste jistý/á, poraďte se se

svým lékařemnebo lékárníkem.

Užívejte1tabletu,jednoudenně.VpřípaděpotřebyVámmůželékařdoporučitjinédávkování.

Budete-li mít pocit, že je účinek přípravku Pioglizaton Zentivapříliš slabý,sdělteto svému lékaři.

Přípravek Pioglitazon Zentivamůžete užívat nezávisle na jídle.

Jelikož se přípravek Pioglitazon Zentiva používávkombinaci sjinýmilékykléčběcukrovky (jakoje

inzulin,chlorpropamid,glibenklamid,gliklazid,tolbutamid),VášlékařVámsdělí,zdamáteužívat

nižší dávky těchto léků.

VášLékařVás v průběhu léčby přípravkem Pioglitazon Zentiva bude pravidelnězvát k odběrůmkrve.

Je toz důvodukontroly, zda Vaše játra fungují normálně.

Držíte-li při cukrovce dietu, pokračujte v ní i při léčběpřípravkem Pioglitazon Zentiva.

Pravidelněsledujtesvojitělesnouhmotnost.PokudseVašetělesnáhmotnostzvýší,informujteo

tomsvého lékaře.

Jestliže jste užil/a více přípravkuPioglitazon Zentiva,než jste měl/a

Pokudomylemužijetevícetabletpřípravku,nebopřípravekužijedítěneboněkdojiný,sdělteto

okamžitělékařinebolékárníkovi.Váškrevnícukrbymohlklesnoutpodnormálníhladinuatuto

hladinu lze zvýšit požitím cukru. Jedoporučovánonosit s seboukostku cukru, sladkost, sušenkunebo

slazený ovocný džus.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravekPioglitazon Zentiva

Snažte se užívat přípravek Pioglitazon Zentiva každý den tak, jak Vám bylo předepsáno. Zapomenete-

li sivšakdávkuvzít,vezměte si následujícídávku jakoobvykle.Nezdvojnásobujtenásledujícídávku,

abyste nahradil(a) vynechanoutabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Pioglitazon Zentiva

Abybylodosaženosprávnéholéčebnéhoúčinku,mělbysepřípravekPioglitazonZentivaužívat

každý den.Pokud přestanete užívat přípravek Pioglitazon Zentiva, hladinaVašehokrevního cukru se

může zvýšit. Zeptejte se svého lékaře dříve, než ukončíte tuto léčbu.

Máte-lijakékolidalšíotázkytýkajícíseužívánítohotopřípravku,zeptejtesesvéholékařenebo

lékárníka.

4.MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobnějakovšechnylékymůžemítitentopřípraveknežádoucíúčinky,kterésealenemusí

vyskytnout u každého.

U pacientůse vyskytlyzejména následující závažné nežádoucí účinky:

-Srdečníselhánísečastovyskytloupacientů(1až10pacientůze100)užívajícípřípravek

PioglitazonZentivavkombinacisinzulinem.Příznakyjsounezvykládušnostneborychlýnárůst

tělesnéhmotnostinebolokálníotok(edém).Pokudzpozorujetejakýkolivznich,zejménaje-li

Vám více než 65 let, vyhledejte ihned lékařskou pomoc.

-RakovinamočovéhoměchýřesevyskytlaupacientůužívajícípřípravekPioglitazonZentivaméně

často (1 až 10 pacientů z1 000). Příznaky a symptomy zahrnujíkrev vmoči,bolest přimočenínebo

náhlénutkánínamočení.Pokudzpozorujetejakýkolivznich, sdělte to svémulékařiconejdříve

to bude možné.

-Lokálníotok(edém)sevyskytlupacientůužívajícípřípravekPioglitazonZentivavkombinaci

sinzulinem takévelmičasto.Pokudzpozorujetetento nežádoucíúčinek, sdělte to svémulékaři co

nejdříve to bude možné.

-ZlomeninykostíbylyčastozaznamenányuženužívajícíchpřípravekPioglitazonZentiva(1až10

pacientekze100).Pokudzpozorujetetentonežádoucíúčinek,sděltetosvémulékařiconejdříve

to bude možné.

-Rozostřenéviděnívdůsledkuotoku(nebotekutiny)očníhopozadíbylotakézaznamenánou

pacientůužívajícíchpřípravekPioglitazonZentiva(četnostneníznáma).Jestližezaznamenátetento

symptompoprvé,sděltetosvémulékařiconejdřívetobudemožné.Taképokudjstejižzaznamenal

rozostřené viděnía tento symptom se zhoršuje, sdělte to svému lékaři,co nejdříve to bude možné.

NásledujícínežádoucíúčinkysevyskytlyuněkterýchpacientůužívajícíchpřípravekPioglitazon

Zentiva:

Časté (mohouse vyskytovatažu1 pacienta z 10):

-infekce dýchacího ústrojí;

-abnormální vidění;

-zvýšení tělesnéhmotnosti;

-necitlivost.

Méněčasté (mohouse vyskytnout ažu1 pacienta ze 100):

-zánět vedlejších dutin nosních (sinusitida);

-poruchy spánku (nespavost).

Není známo (z dostupných údajůnelzečetnost výskytu určit):

-zvýšení hladin jaterních enzymů .

NásledujícínežádoucíúčinkysevyskytlyuněkterýchpacientůužívajícíchpřípravekPioglitazon

Zentivav kombinaci s dalšími antidiabetickými léky:

Velmičasté (mohouse vyskytnoutuvíce než1 pacienta z 10):

snížení hladiny krevního cukru (hypoglykémie).

Časté (mohouse vyskytnoutažu1 pacienta z 10):

-bolest hlavy;

-závratě;

-bolesti kloubů;

-impotence;

-bolesti zad;

-dušnost;

-mírné snížení počtučervených krvinek;

-nadýmání.

Méněčasté (mohouse vyskytovatažu1 pacienta ze 100):

-cukr v moči, bílkovina vmoči;

-točení hlavy (vertigo);

-pocení;

-únava;

-zvýšená chuťkjídlu;

-zvýšení hladin enzymů.

PokudseuVásvyskytnekterýkoliznežádoucíchúčinků,sděltetosvémulékařinebolékárníkovi.

Stejněpostupujtevpřípadějakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalové

informaci.

5. JAK PŘÍPRAVEKPIOGLITAZON ZENTIVAUCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

NepoužívejtetentopřípravekpouplynutídobypoužitelnostiuvedenénakrabičcezaEXP:.Doba

použitelnosti se vztahuje kposlednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25˚C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nevyhazujtežádnéléčivépřípravkydoodpadníchvodnebodomácíhoodpadu.Zeptejtesesvého

lékárníka,jaknaložitspřípravky,kteréjižnepoužíváte.Tatoopatřenípomáhajíchránitživotní

prostředí.

6. OBSAH BALENÍ ADALŠÍ INFORMACE

Co přípravekPioglitazonZentivaobsahuje

- Léčivoulátkoujepioglitazonum.

Pioglitazon Zentiva 15 mg tablety:jedna tableta obsahujepioglitazonum15 mg(jako hydrochlorid).

Pioglitazon Zentiva 30 mg tablety: jedna tableta obsahuje pioglitazonum 30 mg (jako hydrochlorid).

Pioglitazon Zentiva 45 mg tablety: jedna tableta obsahuje pioglitazonum 45 mg (jako hydrochlorid).

-Pomocnýmilátkamijsou:monohydrátlaktosy,sodnásůlkroskarmelosy,hyprolosa,částečně

substituovaná hyprolosa, magnesium–stearát.

Jak přípravekPioglitazon Zentivavypadá a co obsahuje toto balení

Tablety přípravkuPioglitazon Zentiva 15 mg jsou kulaté, bikonvexní, bílé.

TabletypřípravkuPioglitazonZentiva30mgjsoukulaté,ploché,bíléasvyraženým„30“najedné

straně.

TabletypřípravkuPioglitazonZentiva45mgjsoukulaté,ploché,bíléasvyraženým„45“najedné

straně.

TabletyjsoukdispozicivOPA/Al/PVC/Alblistrech,vbaleníchpo14,28,30,50,56,60, 84,90,98,

100, 112, 120 nebo 196 tabletách.Na trhu nemusí být kdispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Zentiva, k. s., Praha, Českárepublika

Tento léčivý přípravek je registrován včlenských zemích EHPpod následujícími názvy:

Název členského státu Název léčivého přípravku

Česká republika Pioglitazon Zentiva15/30/45 mg tablety

Velká Británie Pioglitazone 15/30/45 mg Tablets

Itálie Pioglitazone Zentiva

Portugalsko Pioglitazona Zentiva

Rakousko Pioglitazon sanofi-aventis 15/30/45 mg Tabletten

Maďarsko Pioglitazon-Zentiva 15/30/45 mg tabletta

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:8.6.2012

Přečtěte si celý dokument

Příloha č.2krozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls52660/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Pioglitazon Zentiva15 mg tablety

Pioglitazon Zentiva30mgtablety

Pioglitazon Zentiva45mg tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje pioglitazoni hydrochloridum16,54mg, což odpovídá pioglitazonum 15 mg.

Jedna tableta obsahuje pioglitazoni hydrochloridum33,07mg, což odpovídá pioglitazonum30mg.

Jedna tableta obsahuje pioglitazoni hydrochloridum49,61mg, což odpovídá pioglitazonum45 mg.

Pomocné látkyse známým účinkem:

Jedna tableta přípravkuPioglitazon Zentiva15 mg obsahuje 37,76 mgmonohydrátu laktosy.

Jedna tableta přípravkuPioglitazon Zentiva30 mg obsahuje 75,53 mg monohydrátu laktosy.

Jedna tableta přípravkuPioglitazon Zentiva45 mg obsahuje113,29 mg monohydrátu laktosy.

Úplný seznam pomocných látekviz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Tableta.

Tablety přípravkuPioglitazon Zentiva15 mgjsou kulaté, bikonvexní, bílé, o průměru 5,13 mm.

TabletypřípravkuPioglitazonZentiva30mgjsoukulaté,ploché,bílé,svyraženým„30“najedné

straněa průměru 7,05 mm.

TabletypřípravkuPioglitazonZentiva45mgjsoukulaté,ploché,bílé,svyraženým„45“najedné

straněa průměru 8,05 mm.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Pioglitazon jeurčenjako druhá nebo třetí volba přiléčbědiabetes mellitus II. typudle popisu níže:

v monoterapii

-udospělýchpacientů(předevšímsnadváhou)snedostatečnoukompenzacídietouafyzickou

aktivitou, kterým nelze podávat metformin prointoleranci nebo kontraindikaci.

PioglitazonjetakéindikovánvkombinacisinzulinemudospělýchpacientůsdiabetesmellitusII.

typusnedostatečnoukontrolouglykémieinzulinem,kterýmnelzepodávatmetforminzdůvodu

kontraindikace nebointolerance(viz bod 4.4).

Pozahájeníléčbypioglitazonemmábýtodpověďpacientůnaléčbupo3až6měsícíchposouzena

(např.sníženíHbA1c).Upacientů,ukterýchseukáženedostatečnáodpovědnaléčbu,mábýt

pioglitazonvysazen.Vzhledemkpotenciálnímrizikůmpřidlouhodobéléčběmápředepisujícílékař

při následující běžné kontrole potvrdit, žejepřínos pioglitazonu trvající (viz bod 4.4).

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Léčbupioglitazonemlzezahájitdávkou15mgnebo30mgjednoudenně. Dávkamůžebýtpostupně

zvyšována až na 45 mg jednou denně.

Vkombinacisinzulinemjemožnépodávatdosavadnídávkyinzulinuipozahájeníléčby

pioglitazonem. V případěhypoglykémie je třeba snížit dávku inzulinu.

Zvláštní populace

Starší pacienti

Ustarších pacientůnení úpravadávky nutná(viz bod5.2).Lékařmázahájitléčbunejnižšídostupnou

dávkoua dávkuzvyšovatpostupně,zejménakdyžjepioglitazonužívánvkombinacisinzulinem(viz

bod 4.4 Retence tekutin a srdeční selhání).

Porucha funkce ledvin

Upacientůsporuchoufunkceledvin(clearancekreatininu>4ml/min)neníúpravadávkynutná(viz

bod5.2).Opoužitípioglitazonuudialyzovanýchpacientůnejsoužádnéúdaje,protosepioglitazon

nesmí u těchto pacientůpoužívat.

Porucha funkce jater

U pacientůs poruchou funkce jater se pioglitazon nesmí používat (viz bod 4.3 a 4.4).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost pioglitazonuudětí a mladistvýchdo 18letnebyla stanovena. Nejsoudostupné

žádné údaje.

Způsob podání

Tabletypioglitazonuseužívajíperorálnějednoudenněnezávislenajídle.Tabletybymělybýt

polknuty a zapity sklenicí vody.

4.3 Kontraindikace

Pioglitazon je kontraindikován u pacientů:

-s hypersenzitivitou na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látkuuvedenou vbodě 6.1

tohoto přípravku;

-se srdečním selháním nebo anamnézou srdečního selhání (NYHA funkční třída I. až IV);

-s poruchou funkce jater;

-s diabetickouketoacidózou;

-srakovinoumočovéhoměchýřevanamnézenebosesoučasnýmonemocněnímrakovinou

močového měchýře;

-nevyšetřenou hematurií.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Retence tekutin a srdeční selhání

Pioglitazonmůževyvolatretencitekutin,kterámůževéstkexacerbacineboprohloubenísrdečního

selhání. Přiléčběpacientůs alespoňjedním rizikovýmfaktorem pro rozvoj srdečního selhávání (např.

předchozíinfarktmyokardunebosymptomatickáischemickáchorobasrdečnínebostaršípacienti)by

lékařiměli zahájitléčbu nejnižší možnou dávkou a její zvyšování by mělo být postupné. U pacientůby

mělybýtsledoványmožnépříznakyasymptomysrdečníhoselhávání,přírůstekváhyneboedémy;

obzvlášťpokudmajísníženousrdečnírezervu.Zpostmarketingovéhoobdobíbylyhlášenypřípady

srdečníhoselháníupacientůléčenýchpioglitazonemvkombinacisinzulinemneboupacientůse

selhánímsrdcevanamnéze.Pokudjepioglitazonpodávánspolečněsinzulinem,mělybybýtu

pacientůsledoványmožnépříznakyasymptomysrdečníhoselhávání,přírůstekváhyneboedémy.

Vzhledemktomu,žejakinzulin,takipioglitazonmohouzpůsobovatretencitekutin,můžejejich

současnéužívánízvyšovatrizikoedémů.Vpřípadězhoršenísrdečníchfunkcíjetřebaléčbu

pioglitazonem přerušit.

Upacientůmladších75letsdiabetesmellitusII.typuapre-existujícímvýznamným

makrovaskulárnímonemocněnímbylaprovedenastudiezaměřenánahodnoceníkardiovaskulárních

výsledkůléčby.Kexistujícíantidiabetickéakardiovaskulárníterapiibylažpodobu3,5letpřidán

pioglitazonneboplacebo.Tatostudieukázalazvýšenýpočethlášenísrdečníhoselhání,nicménětato

skutečnostnevedlakezvýšenímortalityvestudii.Vzhledemknedostatečnýmzkušenostems

podáváním pacientům nad75 let v této studii by měl být v této věkové skupiněpioglitazon podáván se

zvýšenou opatrností.

Starší pacienti

Podávánívkombinacisinzulinemmábýtustaršíchpacientůzvažovánosopatrnostízdůvodu

zvýšenéhorizikazávažného srdečního selhání.

Vzhledemkrizikůmsouvisejícímsvěkem(zejménarakovinamočovéhoměchýře,zlomeninya

srdeční selhání)mábýtu starších pacientů předzahájenímléčbyiběhemléčby pečlivě zváženpoměr

přínosu a rizikléčby.

Rakovina močového měchýře

Vmeta-analýzách kontrolovaných klinických studií s pioglitazonem byly častěji zaznamenány případy

rakovinymočovéhoměchýře(19případůz12506pacientů,0,15%)oprotikontrolnímskupinám(7

případů z 10212 pacientů, 0,07%) HR = 2,64 (95% CI 1,11–6,31, P = 0,029). Po vyřazení pacientů,

ukterýchbylaexpozicestudovanémupřípravkukratšínež1rokvokamžikudiagnόzyrakoviny

močovéhoměchýře,zůstalo7případů(0,06%)veskupiněspioglitazonema2případy(0,02%)v

kontrolnískupině.Dostupnáepidemiologickádatatakénaznačujímalézvýšenírizikarakoviny

močovéhoměchýřeudiabetickýchpacientůléčenýchpioglitazonem,zejménaupacientůléčenýchpo

nejdelší dobu a nejvyššími kumulativními dávkami. Možné riziko po krátkodobé léčbě nelze vyloučit.

Rizikovéfaktoryrakovinymočovéhoměchýřemajíbýtzhodnocenypředzahájenímléčby

pioglitazonem(rizikazahrnujívěk,kouřenívanamnéze,expoziceněkterýmlátkámvpracovním

prostředínebochemoterapeutickýmlátkám,např.cyklofosfamidunebopředchozíradiačníterapiiv

pánevníoblasti).Pokub byla před zahájenímléčby pioglitazonemzjištěnahematúrie,jenutnonejprve

vyšetřit její příčinu..

Pacientimajíbýtupozorněni,abyihnednavštívilisvéholékaře,pokudseběhemléčbyrozvine

hematurie nebo jiné symptomy, jako je dysurie nebo naléhavá potřeba močení.

Sledování jaterních funkcí

Připostmarketingovém sledování bylyvzácněhlášenyporuchy funkce jater ( viz bod 4.8 ). Proto seu

pacientůléčených pioglitazonemdoporučuje pravidelná kontrola jaterníchenyzmů. Kontrola jaterních

enzymůbymělabýtprovedenauvšechpacientůpředzahájenímléčbypioglitazonem.Léčbu

pioglitazonem nenímožno zahájit u pacientůse zvýšenou základní hladinou jaterních enzymů(ALT >

2,5 násobek horníhranice normy) nebo s jinými příznaky onemocnění jater.

Pozahájeníléčbypioglitazonemjedoporučenakontrolahladinyjaterníchenzymůvpravidelných

intervalechdleposouzeníklinickéhostavu.Dojde-liběhemléčbypioglitazonemkezvýšeníhodnot

ALTnatrojnásobekhorníhranice,jetřebajaternítestyconejdřívezopakovat.Pokudjeinadále

hodnotaALTtrojnásobněvyššíoprotinormě,musíbýtléčbapioglitazonempřerušena.Přivýskytu

příznakůonemocněníjater,jakojsounapř.nevysvětlitelnánevolnost,zvracení,bolestibřicha,únava,

nechutenstvía/nebotmavámoč,musíbýtjaterníenzymyvyšetřeny.Rozhodnutí,zdapokračovatv

léčběpioglitazonem,bymělobýtpodloženoklinickýmzhodnocenímstavupacientaavýsledky

laboratorních testů. Objeví-li se žloutenka, musí být léčbapřípravkem přerušena.

Zvýšení tělesné hmotnosti

V klinických studiích bylo prokázáno zvýšení tělesné hmotnosti v závislosti na dávce, které může být

způsobenohromaděnímtukuavněkterýchpřípadechspojenosretencímtekutin.Vněkterých

případechmůžebýtzvýšeníhmotnostisymptomemsrdečníhoselhání;aprotobymělabýthmotnost

pečlivěkontrolována.Součástíléčbycukrovkyjeidieta.Pacientimajíbýtpoučenionutnosti

dodržovat dietu s kontrolovaným přísunem kalorií.

Hematologie

Vprůběhuléčbypioglitazonemdošlokmírnémusníženíhemoglobinu(relativnísníženío4%)a

hematokritu(relativnísníženío4,1%)vsouhlaseshemodilucí.Podobnézměnybylypozoroványu

pacientů léčených metforminem(relativní snížení hemoglobinu o 3-4% a hematokritu o 3,6-4,1%) a

vmenším rozsahuisulfonylureouainzulinem(relativní sníženíhemoglobinuo1-2% ahematokritu o

1-3,2%) přisrovnávacích studiích s pioglitazonem.

Hypoglykémie

Jakodůsledekzvýšenésenzitivitykinzulinumůžebýtupacientůužívajícíchpioglitazonv

dvojkombinacinebotrojkombinacisesulfonylureounebovdvojkombinacisinzulinemvyššíriziko

hypoglykémiesouvisejícísdávkouléků.Můžebýtnezbytnáredukcedávkysulfonylureynebo

inzulinu.

Oční poruchy

Přiléčběthiazolidindiony,včetněpioglitazonu,bylyvrámcipostmarketingovéhosledováníhlášeny

případynovéhovzniku,případnězhoršení,diabetickéhomakulárníhoedémusesníženímzrakové

ostrosti.Mnozíztěchtopacientůhlásilisoučasnývýskytperiferníchotoků.Neníjasné,zdaexistuje

přímásouvislostmezipioglitazonemamakulárnímedémem,předepisujícílékařibysivšakmělibýt

vědomimožnostivznikumakulárníhoedému,pokudpacientiudávajíporuchyzrakovéostrosti.V

těchto případech by měla být zvážena příslušná oftalmologická péče.

Ostatní

Zvýšený výskyt zlomenin u žen byl pozorován v souhrnné analýze hlášení zlomenin jako nežádoucích

účinkůzrandomizovaných,kontrolovanýchdvojitězaslepenýchklinickýchstudií,kterézahrnovaly

8100 pacientůléčených pioglitazonem a 7400 pacientůléčených komparátorem po dobu až 3,5 let.

Zlomeninybylypozoroványu2,6%ženléčenýchpioglitazonemvesrovnánís1,7%ženléčených

komparátorem.Zvýšeníčetnostivýskytuzlomeninnebylopozorovánoumužůléčených

pioglitazonem (1,3%) oproti komparátoru (1,5%).

Vypočítanáincidencezlomeninbyla1,9frakturna100pacientorokůu žen léčenýchpioglitazonema

1,1 frakturna 100 pacientorokůu žen léčených komparátorem. Pozorované navýšení rizikazlomenin u

žen léčených pioglitazonem v tomto souboru je tedy 0,8 fraktur na 100 pacientoroků.

V3,5letéstudiikardiovaskulárníhorizikaPROactivedošlokezlomeninámu44z870pacientek

léčenýchpioglitazonem(5,1%,1frakturana100pacientoroků)vesrovnánís23pacientkamise

zlomeninamiz905pacientekléčenýchkomparátorem(2,5%,0,5frakturna100pacientoroků).U

mužůléčenýchpioglitazonemnebylopozorovánozvýšeníčetnostivýskytuzlomenin(1,7%)oproti

komparátoru (2,1%).

Riziko zlomenin by mělo být vzato do úvahy při dlouhodobé léčběžen pioglitazonem.

Vdůsledku zvýšeného účinkuinzulinumůže vést léčba pioglitazonem k obnovení ovulace u pacientek

sesyndromem polycystickýchovárií. Tyto pacientkymohouotěhotnět. Měly by si toho být vědomya

přejí-li si otěhotnět nebo otěhotní, léčba pioglitazonem musí být přerušena (viz bod 4.6).

Pioglitazonbymělbýtpoužívánsezvýšenouopatrnostívpřípaděsoučasnéhopodáváníinhibitorů

(např.gemfibrozil)neboinduktorů(např.rifampicin)cytochromuP4502C8.Jezapotřebídůkladná

kontrola glykémie. Měla by být také zvážena úprava dávkypioglitazonuvdoporučeném rozmezí nebo

změnaantidiabetické léčby (viz bod 4.5).

PřípravekPioglitazonZentivaobsahujemonohydrátlaktosy.Pacientisevzácnýmidědičnými

poruchamiintolerancegalaktosy,vrozenýmnedostatkemlaktázynebomalabsorpcíglukosy-galaktosy

by neměli tento léčivý přípravek užívat.

4.5 Interakce s jinýmiléčivýmipřípravky a jiné formy interakce

Vestudiíchinterakcíseukázalo,žepioglitazonneovlivňujevýznamněfarmakokinetikunebo

farmakodynamiku digoxinu, warfarinu, fenprokumonu a metforminu. Nezdá se, že by současné podání

pioglitazonuasulfonylureyovlivnilojejífarmakokinetiku.Vestudiíchulidínebylazjištěnaindukce

hlavníchindukovatelnýchpodtypůcytochromuP450,1A,2C8/9a3A4.Vinvitrostudiíchnebyla

zjištěna inhibice žádného podtypu cytochromu P450. Nepředpokládají se žádné interakce s léky,které

jsoutěmitoenzymymetabolizovány,jakojenapř.perorálníantikoncepce,cyklosporin,blokátory

vápníkového kanálu a inhibitory HMGCoA reduktázy.

Současnépodávánípioglitazonusgemfibrozilem(inhibitorcytochormuP4502C8)mázanásledek

trojnásobnézvýšeníAUCpioglitazonu.Vzhledemkmožnémuzvýšenívýskytunežádoucíchúčinků

souvisejícíchsdávkoumůžebýtzapotřebísnížitdávkupioglitazonu,pokudjepodávánsoučasněs

gemfibrozilem.Jezapotřebízvážitdůkladnoukontroluglykémie(vizbod4.4).Současnépodávání

pioglitazonusrifampicinem(induktorcytochromuP4502C8)mázanásledeksníženíAUC

pioglitazonuo54%.Pokudjepodávánpioglitazonspolečněsrifampicinem,můžebýtzapotřebí

zvýšení dávky pioglitazonu.Je zapotřebí zvážit důkladnou kontrolu glykémie(viz bod 4.4).

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Obezpečnostipioglitazonuvtěhotenstvínejsoukdispozicižádnéklinickéúdaje.Vestudiíchna

zvířatechbylopozorovánoomezenírůstuplodu,cožlzepřisuzovatsníženíhyperinzulinémieumatky

azvýšeníinzulinovérezistencevtěhotenství,čímžjesníženadostupnostmetabolickýchsubstrátů

potřebnýchprorůstplodu.Relevancetohotomechanizmuulidíneníznámaapioglitazonsev

těhotenství nesmí podávat.

Kojení

Bylozjištěno,žesepioglitazonvylučujedomlékakojícíchpotkanů. Neníznámo,zdasevylučujedo

mateřského mléka u lidí. Z tohoto důvodu se pioglitazon nesmí kojícím ženám podávat.

Fertilita

Studie fertility na zvířatech neukázaly žádný vliv napáření,oplodnění nebo index fertility.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Pioglitazonnemážádnýnebozanedbatelnývlivnaschopnostříditmotorovávozidlaneboobsluhovat

stroje.Přestopacienti,kteřímajízkušennostsporuchamizraku,byměliříditaobsluhovatstrojes

opatrností.

4.8 Nežádoucí účinky

Nežádoucíúčinky, kterésevyskytlyčastěji než u placeba (>0,5%) a kterénebylyojediněléu pacientů

užívajícíchpioglitazonvedvojitězaslepenýchklinickýchstudiích,jsouuvedenéníževsouladus

MedDRAterminologiíapodleorgánovýchsystémůaabsolutnífrekvence.Frekvencenežádoucích

účinkůjedefinována:velmičasté (≥1/10);časté (≥1/100 až<1/10); méněčasté(≥1/1000 až<1/100);

vzácné(≥1/10000až<1/1000);velmivzácné(1/<10000),neníznámo(zdostupnýchúdajůnelze

určit).Vkaždéskupiněčetnostíjsounežádoucíúčinkyseřazenypodleklesajícífrekvencevýskytua

závažnosti.

Nežádoucí účinky Frekvence výskytu nežádoucích účinkůpři léčbě

pioglitazonemv léčebných režimech

Léčbav kombinaci

Monoterapie metformin sulpho-

nylurea metformin

a sulpho-

nylurea inzulin

Infekce a infestace

infekce horních

cest dýchacích časté časté časté časté časté

bronchitida časté

sinusitida méně časté méně časté méně

časté méně časté méně

časté

Poruchy krve a lymfatického systému

anémie časté

Poruchy metabiolismu a výživy

hypoglykémie méně

časté velmi časté časté

zvýšená chuťk

jídlu méně

časté

Poruchy nervového systému

hypestézie časté časté časté časté časté

bolest hlavy časté méně

časté

závrať časté

nespavost méně časté méně časté méně

časté méně časté méně

časté

Poruchy oka

poruchy zraku 1 časté časté méně

časté

makulární edém 2

není známo není známo není

známo není známo není

známo

Poruchy ucha a labyrintu

vertigo méně

časté

Srdeční poruchy

srdeční selhání 3

časté

Novotvary benigní, maligní a blíže neurčené (zahrnující cysty a polypy)

Nežádoucí účinky Frekvence výskytu nežádoucích účinkůpři léčbě

pioglitazonemv léčebných režimech

Léčbav kombinaci

Monoterapie metformin sulpho-

nylurea metformin

a sulpho-

nylurea inzulin

Rakovina močového

měchýře méně časté méně časté méně

časté méně časté méně

časté

Respirační,hrudní a mediastinální poruchy

dyspnoe časté

Gastrointestinální poruchy

flatulence méně časté časté

Poruchy kůže a podkožní tkáně

pocení méně

časté

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

zlomeninykostí 4 časté časté časté časté časté

bolesti kloubů časté časté časté

bolesti v zádech časté

Poruchy ledvin a močových cest

hematurie časté

glykosurie méně

časté

proteinurie méně

časté

Poruchy reprodukčního systému a prsu

poruchy erekce časté

Celkové poruchy a reakce vmístěaplikace

edém velmi

časté

únava méně

časté

Vyšetření

zvýšení tělesné

hmotnosti 5 časté časté časté časté časté

zvýšení hladiny

kreatininfosfokinázy v

krvi časté

zvýšení

laktátdehydrogenázy méně

časté

zvýšení

alaninaminotransferázy 6 není známo není známo není

známo není známo není

známo

Poruchyzrakusevyskytovalypředevšímvpočátkuléčbyasouviselyspřechodnýmizměnami

turgoruaindexulomuočníčočkypřizměnáchhladinkrevníhocukru,jakbývápatrnouléčbyjinými

antidiabetiky.

2 Otoky se vyskytly u 6-9% pacientůléčených pioglitazonemvkontrolovanýchklinických studiíchv

průběhujednohoroku.Výskytotokůvesrovnávacíchskupinách(sulfonylurea,metformin)činil2-

5%. Otoky byly mírné až střednězávažné a obvykle nevyžadovaly ukončení léčby.

Vkontrolovanýchklinickýchstudiíchbylvýskytsrdečníhoselhánístejnýupioglitazonujakove

skupináchléčenýchplacebem,metforminemasulfonylureou,alebylvyššípřikombinačníléčběs

inzulinem.Vestudiiupacientůspreexistujícímvýznamnýmmakrovaskulárnímonemocněnímbyl

výskytvážnéhosrdečníhoselhánípopřidánípioglitazonukdosavadníterapiizahrnujícíinzulinvyšší

o1,6%oprotiplacebu.Tatoskutečnostovšemnevedlavtétostudiikezvýšenímortality.Srdeční

selháníbylopopsánopřimarketingovémpodávánípioglitazonuvzácně,častějivšakvpřípadech

podávání v kombinaci s inzulinem nebo u pacientůs anamnézou srdečního selhání.

Bylaprovedenasouhrnnáanalýzazlomeninhlášenýchjakonežádoucíúčinekvrandomizovaných,

dvojitězaslepenýchklinickýchstudiíchkontrolovanýchkomparátorem,kterézahrnovaly8100

pacientůléčenýchpioglitazonema7400pacientůléčenýchkomparátorempodobuaž3,5let.Byl

pozorován zvýšený výskyt zlomenin u žen užívajících pioglitazon (2,6%) ve srovnánís komparátorem

(1,7%). Zvýšeníčetnosti výskytu zlomenin nebylo pozorováno u mužůléčenýchpioglitazonem (1,3%)

oprotikomparátoru(1,5%).V3,5letéstudiiPROactivedošlokezlomeninámu44z870(5,1%)

pacientekléčenýchpioglitazonemvesrovnánísezlomeninamiu 23 z 905 (2,5%) pacientekléčených

komparátorem.Umužůléčenýchpioglitazonem(1,7%)nebylopozorovánozvýšenírizikazlomenin

oproti komparátoru (2,1%).

5 Vaktivníchsrovnávacíchkontrolovanýchstudiíchbyloupacientůsmonoterapiípioglitazonem

průměrnézvýšenítělesnéhmotnosti2-3kgzarok,podobnějakovaktivnísrovnávacískupině

léčenýchsulfonylureou.Vkombinačníchstudiíchpioglitazonupodávanéhosmetforminemčinilo

průměrnézvýšení1,5kgzarokavkombinacisesulfonylureou2,8kg.Vesrovnávacíchstudiíchpři

přidánísulfonylureykmetforminusetělesnáhmotnostzvýšilaza rokprůměrněo1,3kga připřidání

metforminu k sulfonyluree byl průměrný pokles tělesné hmotnosti 1,0 kg.

VklinickýchstudiíchspioglitazonembylvýskytvícenežtrojnásobnéhozvýšeníALTnadhorní

hranicinormystejnýjakouplaceba,alemenšínežvesrovnávacíchskupináchumetforminua

sulfonylurey.Průměrnéhladinyjaterníchenzymůsepřipodávánípioglitazonusnížily.Při

postmarketingovémsledovánísevzácněobjevilozvýšeníhladinjaterníchenzymůahepatocelulární

dysfunkce. Velmi vzácněbyly pozorovány i fatální případy, vztah k pioglitazonu však nebyl potvrzen.

4.9. Předávkování

Pacientivklinickýchstudiíchužívalipioglitazonvdávkáchvyšších,nežjedoporučenámaximální

dávka45mg/den.Maximálníuváděnádávkabyla120mg/denpočtyřidnyapoté180mg/denpo

sedmdní bez jakýchkoli příznaků.

Přikombinovanéléčběsesulfonylureouneboinzulinemmůžedojítkhypoglykémii.Vpřípadě

předávkováníje třeba provést podpůrná opatření a zahájit symptomatickou léčbu.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutickáskupina:lékynaléčbudiabetesmellitus,lékysnižujícíhladinuglukosyvkrvi

vyjmainzulinu; ATC kód A10BG03.

Účinkypioglitazonujsoupravděpodobnězprostředkoványsníženíminzulinovérezistence.Zdáse,že

pioglitazonúčinkujeprostřednictvímaktivacespecifickýchjadernýchreceptorů(gamareceptor

aktivovanýproliferátoremperoxizomu),kterávedekezvýšenícitlivostinainzulinvbuňkáchjater,

tukovétkáněa kosterníhosvalstvauzvířat.Zjistilose, želéčbapioglitazonemsnižujetvorbuglukosy

v játrech a zvyšuje periferní eliminaci glukosy v případěinzulinové rezistence.

UpacientůsdiabetesmellitusII.typusevlivemléčbypioglitazonemzlepšilyhodnotyglykémie

nalačnoipojídle.Zlepšeníkontrolyglykémiejespojenosesníženoukoncentracíinzulinunalačnoi

pojídle.Zaúčelemstanovenídoby,pokterédocházíkselháníléčby(definovanéjakopřítomnost

HbA1c≥8,0%poprvníchšestiměsícíchléčby),byloprodlouženotrváníklinickéstudiesrovnávající

monoterapiipioglitazonemvs.gliklazidem.VesrovnáníspioglitazonemKaplan-Meierovaanalýza

prokázalakratšídobudoselháníléčbyupacientůléčenýchgliklazidem.Podvouletechbylakontrola

glykémie(definovanájakoHbA1c<8,0%)udrženau69%pacientůléčenýchpioglitazonemve

srovnánís50%pacientůléčenýchgliklazidem.Vedvouletéstudiisrovnávajícíkombinované

podávánímetforminuspolečněspioglitazonemnebogliklazidem,bylakontrolaglykémie,měřené

jakoprůměrnázměnaHbA1codpočátečníhodnoty,vprvnímroceléčbypodobnávobouskupinách.

Vedruhém roce bylo zhoršení HbA1c menší u pioglitazonu ve srovnánís gliclazidem.

Vplacebemkontrolovanéstudiibylipacientisnedostatečnoukontrolouglykémiepotříměsíční

optimalizaciléčbyinzulinempo dobu 12měsícůrandomizováni do skupiny s podáváním pioglitazonu

neboplaceba.UpacientůveskupiněspioglitazonemdošlokredukciHbA1co0,45%vesrovnánís

pacienty léčenými pouzeinzulinem a ve skupiněs pioglitazonem došlotaké k redukci dávkyinzulinu.

AnalýzaHOMA(homeostasismodelassessment)uvádízlepšenífunkcebeta-buněkstejnějako

zvýšenícitlivostinainzulinpřipodávánípioglitazonu.Dvouletéklinickéstudieukázalypřetrvání

tohoto účinku.

Vjednoletýchklinickýchstudiíchpioglitazonkonzistentněstatistickyvýznamněsnižovalpoměr

albumin/kreatinin ve srovnání s počátečním stavem.

Účinekpioglitazonu(45mgvmonoterapiiversusplacebo)bylstudovánvmalé18-titýdennístudiiu

diabetikůII.typu.Podávánípioglitazonuvedloksignifikantnímuzvýšenítělesnéhmotnosti,přičemž

množstvíviscerálníhotukubylovýznamněnižší,zatímcoobjemextraabdominálníhotukuvzrostl.

Změny distribuce tělesného tuku připodávánípioglitazonu provázelo zlepšení citlivostinainzulin. Ve

většiněklinickýchstudiíbylovporovnánísplacebempozorovánosníženícelkovéplazmatické

hladinytriglyceridůavolnýchmastnýchkyselinazvýšeníhladinyHDLcholesteroluamalé,ale

klinicky nevýznamné zvýšení hladiny LDL cholesterolu.

Přisrovnánísplacebem,metforminemnebogliklazidemvklinickýchstudiíchtrvajícíchaždvaroky

pioglitazonredukovalcelkovéplazmatickéhladinytriglycedridůavolnýchmastnýchkyselina

zvyšovalhladinuHDLcholesterolu.Vesrovnánísplacebempioglitazonnezvýšilstatisticky

významněhladinu LDL cholesterolu, zatímco umetforminu a gliklazidu bylo pozorováno její snížení.

Ve20-titýdennístudiipioglitazonredukovaljakhladinutriglyceridůnalačno,takzlepšil

postprandiálníhypertriglyceridemiisvýmúčinkemnaabsorbovanétriglyceridyinatriglyceridy

syntetizovanévjátrech.Tytoúčinkybylynezávislénaúčinkupioglitazonunaglykémiiabyly

statisticky významněodlišné od účinkůglibenklamidu.

VklinickéstudiiPROactivezaměřenénahodnoceníkardiovaskulárníchvýsledkůléčbybylo5238

pacientůsdiabetesmellitusII.typuapreexistujícímvýznamnýmmakrovaskulárnímonemocněním

randomizovánokpřidánípioglitazonuneboplacebakexistujícíantidiabetickéakardiovaskulární

terapii po dobuaž 3,5 let. Průměrný věk studijního souboru byl62 let, průměrné trvání diabetu 9,5 let.

Přibližnějednatřetinapacientůbylaléčenainzulinemvkombinacismetforminema/nebo

sulfonylureou.Kritériemprozařazenípacientůdostudiebylalespoňjedenznásledujícíchnálezů:

infarktmyokardu,cévnímozkovápříhoda,perkutánnísrdečníintervencenebobypasskoronární

artérie,akutníkoronárnísyndrom,ischemickáchorobasrdečníneboobstruktivníonemocnění

periferníchartérií.Téměřpolovinapacientůprodělalapředchozísrdečníinfarktapřibližně20%

pacientůcévnímozkovoupříhodu.Upřibližněpolovinystudovanépopulacebylapřítomnanejméně

dvěvstupníkritériakardiovaskulárníchpříhod.Téměřvšechnysubjekty(95%)užívaly

kardiovaskulárníléčivépřípravky(betablokátory,ACEinhibitory,angiotensinIIantagonisty,

blokátory kalciových kanálů, nitráty, diuretika, aspirin, statiny, fibráty).

Ačkolistudienebylaúspěšnásohledemnaprimárníendpoint,kterýzahrnovalmortalituzjakéhokoli

důvodu, nefatální infarkt myokardu, mozkovou mrtvici, akutní koronární syndrom, závažnou amputaci

nohy,koronárnírevaskularizaciarevaskularizacidolníchkončetin,výsledkynaznačují,ženejsou

žádnédlouhodobékardiovaskulárníproblémysouvisejícíspoužívánímpioglitazonu.Nicménědošlo

kezvýšení výskytuedémů, nárůstu tělesnéhmotnosti a srdečního selhání. Nebylo pozorováno zvýšení

mortality z důvodu srdečního selhávání.

Pediatrická populace

Evropská léková agentura rozhodla ozproštění povinnosti předložit výsledky studií s pioglitazonemu

všechpodskupinpediatricképopulacesdiabetesmellitustypuII.Informaceopoužitíudětívizbod

4.2.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Pioglitazonsepoperorálnímpodánírychlevstřebává,maximálníplazmatickákoncentrace

nezměněnéhopioglitazonujeobyčejnědosažena2hodinypopodání.Vrozmezídávky2-60mgbylo

zjištěnolineárnízvyšováníplazmatickékoncentracezávislénavelikostidávky.Rovnovážnýstavje

dosaženpo4-7dnechpodáváníléku.Opakovanépodávánínevedekekumulacilátkyanijejích

metabolitů.Příjempotravyneovlivňujevstřebávání.Absolutníbiologickádostupnostpioglitazonuje

vyšší než 80%.

Distribuce

Odhadovaný distribuční objem pioglitazonu učlověka je 0,25 l/kg.

Pioglitazon a všechny aktivní metabolity se značně váží na plazmatické bílkoviny (>99 %).

Biotransformace

Pioglitazonjevýznamněmetabolizovánvjátrechprostřednictvímhydroxylacealifatických

methylénových skupin, kčemuždochází převážněna cytochromu P450 2C8, i když se těchto procesů

mohoumenšíměrou zúčastňovat ijiné izoformy. Třizešestiidentifikovanýchmetabolitůjsou aktivní

(M-II,M-IIIa M-IV).Vezmeme-lidoúvahyaktivitu,koncentracea vazbunaplazmatickébílkoviny,

pioglitazonametabolitM-IIImajístejnouúčinnost.MetabolitM-IVjeasi3xúčinnějšínež

pioglitazon, zatímco relativní účinek M-II je minimální.

Vinvitrostudiíchnebylozjištěno,žebypioglitazoninhibovalněkterýpodtypcytochromuP450.U

člověkanebyladokázánaindukcehlavníchindukovatelnýchizoenzymůcytochromuP450,1A,2C8/9

a 3A4.

Vinterakčníchstudiíchseukázalo,žepioglitazonnemávýznamnývlivnafarmakokinetikunebo

farmakodynamikudigoxinu, warfarinu, fenprokumonua metforminu. Současné podávánípioglitazonu

sgemfibrozilem(inhibitorcytochromuP4502C8)neborifampicinem(induktorcytochromuP450

2C8) má za následek zvýšení, resp. snížení plazmatické koncentrace pioglitazonu(viz bod 4.5).

Eliminace

Poperorálnímpodáníradioaktivněznačenéhopioglitazonuučlověkabylovětšímnožstvízachyceno

vestolici(55%)amenšímnožstvívmoči(45%).Uzvířatjemožnostanovitvmočinebostolici

pouzemalémnožstvínezměněnéhopioglitazonu.Učlověkajeprůměrnáhodnotapoločasueliminace

nezměněného pioglitazonu 5-6 hodin, jehovšechaktivních metabolitů16-23 hodin.

Starší osoby

Uosobvevěku65letavícejefarmakokinetikapioglitazonuvrovnovážnémstavupodobná

farmakokinetice u mladších osob.

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Pacientisporuchoufunkceledvinmajínižšíplazmatickéhladinypioglitazonuajehometabolitůnež

osoby snormální funkcíledvin, ikdyžhodnota clearancevýchozínemetabolizovanélátky poorálním

podáníjepodobnáuobouskupin.Ztohotodůvoduseneměníanikoncentracevolného(nevázaného)

pioglitazonu.

Pacienti s poruchou funkce jater

Celkováplazmatickákoncentracepioglitazonuseměnípouzepřizvětšenídistribučníhoobjemu.Z

tohoto důvodu je vlastní clearance snížena zároveňs vyšším podílem volné frakce pioglitazonu.

5.3 Předklinické údaje vztahující se kbezpečnosti

Vtoxikologickýchstudiíchbylopoopakovanémpodávánípioglitazonumyším,potkanům,psůma

opicímpravidelněpozorovánozvýšeníobjemuplazmyspojenéshemodilucí,anémiíareverzibilní

excentrickouhypertrofiísrdce.Kromětohobylozjištěnozmnoženítukovétkáněazvýšeníinfiltrace.

Tytonálezy byly pozorovány uvšechdruhůpři plazmatickýchkoncentracíchčtyřnásobných a nižších

nežpřidávkáchlékuvklinicképraxi.Vestudiíchnazvířatechbylozjištěnoomezenírůstuplodu,

kteréjemožnopřičístúčinkupioglitazonunasníženíhyperinzulinémieumatkya zvýšeníinzulinové

rezistencevtěhotenství,čímžsesnižujedostupnostmetabolickýchsubstrátůpotřebnýchprorůst

plodu.

Vpočetnýchinvitroainvivostudiíchzkoumajícíchgenotoxickýpotenciálsetatovlastnostu

pioglitazonu nepotvrdila. U potkanůdostávajících pioglitazon až po dobu 2 let byl pozorovánzvýšený

výskyt hyperplazie (samci i samice) a nádorů(samci) močového měchýře.

Tvorbaavýskytmočovýchkamenůsnáslednýmpodrážděnímahyperplaziíbylastanovenajako

mechanickýzákladpropozorovanoutumorigenníodpověďpotkanníchsamců.24-měsíčnístudie

těchtomechanických příčin u potkanních samcůprokázala, že podávánípioglitazonuvedekezvýšené

incidencihyperplastickýchzměnvmočovémměchýři.Okyselenídietouvýskytnádorůvýznamně

snižovalo, avšak neeliminovalojejichvýskyt. Výskytmikrokrystalůzhoršilhyperplastickouodpověď,

ale nebyl považován za primární příčinu hyperplastických změn. Vliv nalidský organismus, vzhledem

k tumorigenní odpovědi u potkanních samců, nelze vyloučit.

Umyšíoboupohlavínebylzaznamenánvýskytnádorůpřipodávánípioglitazonu.Hyperplazie

močovéhoměchýřenebylazjištěnaupsůaniopic,kterýmbylpodávánpioglitazonpodobuaž12

měsíců.

Nazvířecímmodelufamiliárníadenomatóznípolypózy(FAP)vedlaléčbadalšímidvěma

thiazolidindionykezvýšenémuvýskytunádorůvtlustémstřevě.Významtohotonálezuneníznám.

Zhodnocenírizikaproživotníprostředí:nepředpokládásežádnývlivnaživotníprostředízpůsobený

klinickým použitím pioglitazonu.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznampomocných látek

Monohydrát laktosy

Sodná sůl kroskarmelosy

Hyprolosa

Částečně substituovaná hyprolosa(LH–11)

Magnesium–stearát

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

2roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25˚C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.5 Druh obalu a velikost balení

OPA/Al/PVC/Al blistry,balenípo 14, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 112, 120 a196 tabletách.

Na trhu nemusí býtkdispozicivšechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravkua pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zentiva, k.s., Praha, Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Pioglitazon Zentiva15 mgtablety:18/161/12-C

Pioglitazon Zentiva30 mgtablety:18/162/12-C

Pioglitazon Zentiva45 mg tablety:18/163/12-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

14.3.2012

10. DATUM REVIZE TEXTU

8.6.2012

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace