PESTORIN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • PESTORIN Injekce
 • Léková forma:
 • Injekce
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • PESTORIN Injekce
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • králíci
 • Terapeutické oblasti:
 • Inaktivované virové vakcíny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9935105 - 2 x 1 dávka - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97/341/91-C
 • Datum autorizace:
 • 12-11-1991
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:

PESTORIN, injekční suspenze pro králíky

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Bioveta, a. s., Komenského 212/12, 683 23 Ivanovice na Hané, Česká republika

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

PESTORIN, injekční suspenze pro králíky

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Složení - 1 ml (1 dávka):

Léčivá látka:

Calicivirus septicemiae haemorrhagiae cuniculi (solutio organorum) - min. 80*

* Titr hemaglutinačně inhibičních protilátek po podání vakcíny laboratorním zvířatům (králík)

Pomocné látky:

Adjuvans: Hydroxid hlinitý hydratovaný pro adsorbci

Excipiens: Fyziologický roztok pufrovaný, saponin, Formaldehyd, Thiomersal.

4.

INDIKACE

K ochrannému očkování klinicky zdravých králíků proti virovému hemoragickému onemocnění –

moru králíků.

Nástup imunity: 10 dnů po vakcinaci.

Doba trvání imunity: 1 rok po vakcinaci.

5.

KONTRAINDIKACE

Nemocná a kachektická zvířata. Nedoporučuje se vakcinovat ramlice v posledním týdnu březosti pro

možnost abortu nešetrnou fixací.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Králík.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

1 ml bez ohledu na velikost.

Způsob podání - subkutánně.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Zvířata se vakcinují od 10 týdnů stáří. Jestliže epizootologická situace vyžaduje vakcinaci před

dosažením tohoto věku (ne však dříve jak v 6 týdnech), je nutná revakcinace za 1 měsíc.

Plná chráněnost po vakcinaci se vyvine za 10 dnů a přetrvává 1 rok.

U chovných králíků se doporučuje každoroční revakcinace.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Nedoporučuje se porážet králíky pro účely konzumace do 7 dnů po vakcinaci, z důvodu možnosti

výskytu místní reakce.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte v chladničce (2

C – 8

Chraňte před mrazem.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 10 hodin.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nejsou.

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Nejsou.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Neuplatňuje se.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Neuplatňuje se.

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned lékařskou

pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Březost:

Vakcína je určena i pro aplikaci březím zvířatům. Nedoporučuje se vakcinovat ramlice v posledním

týdnu březosti pro možnost abortu nešetrnou fixací.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Kombinace vakcín – souběžně se subkutánní aplikací vakcíny proti hemoragickému onemocnění

králíků je možno provést jakoukoliv aplikaci vakcíny proti myxomatóze živé MXT (dle přiložené

příbalové informace pro vakcínu proti myxomatóze) vyráběnou ve společnosti Bioveta, a.s., Ivanovice

na Hané.

Vakcíny nelze vzhledem k odlišnému charakteru smísit !

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Dvojnásobná dávka vakcíny nezpůsobuje žádné vedlejší účinky cílovým zvířatům.

Inkompatibility:

Nejsou známy.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červenec 2016

15.

DALŠÍ INFORMACE

Balení: 2 x 1 dávka, 5 x 1 dávka, 10 x 1 dávka, 1 x 10 dávek, 1 x 20 dávek, 5 x 20 dávek, 1 x 50

dávek

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.