PEROXID VODÍKU 3% TMD

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
PEROXID VODÍKU 30% (HYDROGENII PEROXIDUM 30%)
Dostupné s:
FAGRON a.s., Olomouc
ATC kód:
D08AX01
INN (Mezinárodní Name):
HYDROGEN PEROXIDE 30% (HYDROGENII PEROXIDUM 30%)
Dávkování:
3%
Léková forma:
Kožní sprej, roztok
Podání:
Kožní podání
Jednotky v balení:
100G Mechanický rozprašovač
Druh předpisu:
vyhrazená léčiva
Terapeutické oblasti:
PEROXID VODÍKU
Přehled produktů:
PEROXID VODÍKU 3% TMD
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
32/ 301/02-C
Datum autorizace:
0000-00-00
EAN kód:
8590724323025

sp.zn. sukls53409/2016

Příbalová informace: Informace pro uživatele

Peroxid vodíku 3 % TMD

kožní roztok

hydrogenii peroxidum

Přečtete si pozorně příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace a nebo radu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz. bod 4.

Pokud se během 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Peroxid vodíku 3 % TMD a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Peroxid vodíku 3 % TMD používat

Jak se Peroxid vodíku 3 % TMD používá

Možné nežádoucí účinky

Jak Peroxid vodíku 3 % TMD uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Peroxid vodíku 3 % TMD a k čemu se používá

Peroxid vodíku 3 % TMD je antiseptikum ve formě kožního roztoku.

Přípravek se používá zevně k oplachování a čištění (dezinfekci) drobných kožních poranění, jako jsou

odřeniny, oděrky, menší řezné rány, bodnutí hmyzem apod. Pouze na doporučení lékaře se přípravek

používá k vyčištění hnisajících ran a kožních vředů.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Peroxid vodíku 3 % TMD používat

Nepoužívejte přípravek Peroxid vodíku 3 % TMD:

jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo kteroukoli další složku přípravku (uvedenou

v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Peroxid vodíku 3 % TMD se poraďte se svým lékařem:

Při větším rozsahu rány vyhledejte lékařské ošetření a o případném použití Peroxidu vodíku 3 % TMD

se poraďte s lékařem.

Pokud v ráně dojde k rozvoji zánětu či infekce (zarudnutí, otok, bolest, přítomnost hnisu), nebo se

objeví celkové příznaky (např. horečka, zimnice, výrazná bolest v ráně), vyhledejte lékaře.

Přípravek se nesmí použít k ošetření hlubokých ran.

Přípravek není určen k vnitřnímu užití, neboť při podání ústy vyvolává poškození sliznice trávicího

ústrojí.

Přípravek nesmí přijít do kontaktu s očima.

Další léčivé přípravky a přípravek Peroxid vodíku 3 % TMD

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době

používal(a) nebo které budete používat.

Při používání tohoto přípravku nepoužívejte současně jiné lokálně působící přípravky.

Těhotenství, kojení a plodnost

Přípravek můžete používat i v těhotenství a v období kojení.

Přípravek Peroxid vodíku 3 % TMD obsahuje kyselinu benzoovou

Mírně dráždí kůži, oči a sliznice.

3.

Jak se přípravek Peroxid vodíku 3 % TMD používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem..

Při ošetření kožních ran ránu opláchněte co nejdříve od vzniku poranění dostatečným

množstvím neředěného roztoku (opakovaným stlačením mechanického rozprašovače) tak, aby

došlo k úplnému smočení ošetřované oblasti. Ošetření povrchové rány v obličeji (zejména v

okolí očí) proveďte pomocí buničité vaty, na kterou jste přípravek předem aplikovali.

Mokvající rány je vhodné oplachovat při každém převazu.

Pokud se poranění do 3 dnů nehojí nebo přetrvává, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Pokud se v ráně objeví příznaky zánětu či infekce (zarudnutí, otok, bolest, přítomnost hnisu) nebo se u

Vás objeví celkové příznaky (např. horečka, zimnice, výrazná bolest v ráně), vyhledejte ihned lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého

Může dojít k alergické kožní reakci na kyselinu benzoovou. Při vstříknutí do oka může dojít

k podrážení až poškození oční rohovky.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete také hlásit přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Peroxid vodíku 3 % TMD uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25

C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Zeptejte se svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají

chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Peroxid vodíku 3 % TMD obsahuje

Léčivá látka: hydrogenii peroxidum 30 %, 11,2 g ve 100 g roztoku.

Pomocné látky: kyselina benzoová, difosforečnan sodný, čištěná voda.

Jak přípravek Peroxid vodku 3 % TMD vypadá a co obsahuje toto balení

Peroxid vodíku 3 % TMD je kožní sprej, roztok; čirá bezbarvá kapalina. Dodávaný v PE lahvičce

s mechanickým rozprašovačem a krytem.

Velikost balení: 100 g.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Fagron a.s.

Holická 1098/31m

Hodolany

779 00 Olomouc

Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 7.4.2016

sp.zn. sukls53409/2016

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

PEROXID VODÍKU 3% TMD

Kožní sprej, roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Hydrogenii peroxidum 30% ............................................ 11,2 g ve 100 g roztoku

Pomocná látka se známým účinkem: kyselina benzoová.

Úplný seznam pomocných látek – viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Kožní sprej, roztok.

Popis přípravku: čirá bezbarvá kapalina.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Antiseptikum k ošetření drobných kožních poranění. K vyčištění a deodoraci hnisajících ran a kožních

vředů.

4.2

Dávkování a způsob podání

Povrchová kožní poranění ošetřit dostatečným množstvím neředěného roztoku (opakovaným

stlačením mechanického rozprašovače). Drobné kožní poranění obličeje se ošetří zvlhčeným

tamponem.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na stabilizační přísady (kyselina benzoová a difosforečnan

sodný).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Přípravek

nesmí

používat

vnitřně,

protože

dochází

k poškození

sliznice

gastrointestinálního

traktu (hemoragická

gastritida) a k průniku plynného kyslíku do portální cirkulace. Přípravek nesmí

přijít do styku s okem.

Přípravek se nesmí použít k ošetření hlubokých ran a abscesových dutin

(nebezpečí tkáňového emfyzému nebo kyslíkové embolie).

Přípravek obsahuje kyselinu benzoovou. Mírně dráždí kůži, oči a sliznice.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Silně redukující látky (např. thiosíran sodný) mohou rušit účinky tohoto přípravku.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Nejsou kontraindikací pro použití tohoto přípravku.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Není relevantní.

4.8

Nežádoucí účinky

Možnost alergické kožní reakce na kyselinu benzoovou.

Při vstříknutí do oka může dojít

k podrážení až poškození oční rohovky.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Při aplikaci většího objemu roztoku peroxidu do hlubokých ran nebo abscesových dutin dochází

k uvolnění zvýšeného množství plynného kyslíku a k jeho průniku do tkáně a intravaskulárně, což

může vyvolat tzv. kyslíkovou embolii.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antiseptika a dezinficiencia

ATC kód: D08AX01

Při kontaktu s povrchem sliznic, krví nebo buněčným detritem dochází vlivem tkáňové katalázy

k uvolnění molekulárního kyslíku, jehož část je aktivována na volné kyslíkové radikály (O

, OH),

které

působí

baktericidně,

virucidně

fungicidně.

Jemné

bubliny

vznikajícího

kyslíku

(jeden

objemový díl roztoku peroxidu vodíku 3% uvolní 10 objemových dílů kyslíku) přispívají

k mechanickému čištění ran a k uvolnění produktů zánětu.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Při aplikaci peroxidu na povrchovou ránu uvolněný kyslík uniká ve formě bublin a nevstřebává se. Při

aplikaci do uzavřených tělesných dutin dochází ke zvýšenému parciálnímu tlaku kyslíku, který může

pronikat do tkání (tkáňový emfyzém) i do cirkulace (kyslíková embolie). Za těchto podmínek peroxid

vodíku i uvolněný kyslík pronikají dobře např. střevní sliznicí.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

V pokusech na zvířatech při subkutánní a intravenózní aplikaci peroxidu vodíku 3% byla popsána

kyslíková embolie do systému cirkulace.

Při perorální aplikaci byla popsána kyslíková embolie do vena portae.

Při aplikaci na izolovanou oční rohovku působí peroxid vodíku poškození epitelu rohovky i ve velmi

nízkých koncentracích.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Kyselina benzoová, difosforečnan sodný, čištěná voda.

6.2

Inkompatibility

Přípravek nesmí být aplikován současně s redukčními činidly, alkáliemi, jodidy, kovy a manganistany.

6.3

Doba použitelnosti

1 rok.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25

C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5

Druh obalu a obsah balení

PE lahvička, mechanický rozprašovač, kryt. Velikost balení: 100 g.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky pro likvidaci.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

FAGRON a.s., Holická 1098/31m, Hodolany, 779 00 Olomouc, Česká republika.

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

32/301/02-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 20. listopadu 2002

Datum posledního prodloužení registrace: 25.6.2014

10.

DATUM REVIZE TEXTU

7.4.2016

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace