Pederipra 20 mg/ml Kožní sprej, suspenze

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Chlortetracyklin
Dostupné s:
Laboratorios Hipra S.A.
ATC kód:
QD06AA
INN (Mezinárodní Name):
Chlortetracycline (Chlortetracyclinum)
Dávkování:
20mg/ml
Léková forma:
Kožní sprej, suspenze
Terapeutické skupiny:
drůbež, kozy, koně, kočky, ovce, prasata, skot, psi
Terapeutické oblasti:
Tetracyklin a deriváty
Přehled produktů:
Kódy balení: 9937489 - 1 x 200 ml - tlaková láhev
Registrační číslo:
96/1069/97-C
Datum autorizace:
1997-11-18

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

PEDERIPRA SPRAY 20 mg/ml kožní sprej, suspenze

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 ml obsahuje:

Léčivá látka

Chlortetracyclinum (hydrochloridum)....................................... 20,0 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Kožní sprej, suspenze

Modrá homogenní suspenze

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Psi, kočky, drůbež, prasata, ovce, kozy, skot a koně.

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Povrchové rány, koadjuvantní léčba infekcí končetin a léčba dalších infekcí končetin

vyvolaných citlivými mikroorganismy.

4.3

Kontraindikace

Neaplikovat zvířatům hypersensitivním na tetracyklin.Přípravek nepoužívat na

chirurgické rány a na rozsáhlá, hluboká poranění.

4.4

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Bez zvláštního upozornění.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Před každou aplikací zbavit postižené místo všech nečistot a nekrotických tkání.

Nestříkat do očí, neboť může vyvolat lokální podráždění. Vyvarovat se jakémukoliv

kontaktu s postiženým místem 5 minut po aplikaci. Také viz bod 4.7.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek

zvířatům

Zamezte vdechování přípravku.Sprej používejte pouze na volném prostranství nebo v

dobře větraných prostorách.

Zabraňte kontaktu přípravku s pokožkou, očima a sliznicemi. Při nakládání s

veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné prostředky

skládající se z ochranných brýlí a gumových či latexových rukavic.

V případě zasažení pokožky či sliznice opláchněte exponovanou část ihned velkým

množstvím vody a odstraňte kontaminovaný oděv, který je v přímém kontaktu s

pokožkou. V případě zasažení očí vypláchněte zasažené oko proudem čisté vody. Pokud

se dostaví potíže, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo

etiketu ošetřujícímu lékaři.

Po použití přípravku si umyjte ruce vodou a mýdlem.

Během manipulace s přípravkem nekuřte, nejezte a nepijte.

Lidé se známou přecitlivělostí na tetracykliny by se měli vyhnout kontaktu

s veterinárním léčivým přípravkem. Pokud se rozvinou postexpoziční příznaky jako

kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc. Otok obličeje, rtů, očí nebo potíže s

dýcháním jsou vážné symptomy a vyžadují bezodkladné lékařské ošetření.

4.6

Nežádoucí účinky

Ojedinělé lokální kožní reakce.

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Během těchto období nejsou popisovány žádné kontraindikace.Nepoužívat na ošetření

vemene a struků.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou známy.

4.9

Podávané množství a způsob podání

Kožní podání.

Po očištění nastříkat na postižené místo. V případě potřeby ošetření opakovat.

Před použitím protřepat.

4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Intoxikace z předávkování je velmi nepravděpodobná, což je dáno lékovou formou

přípravku. Při dlouhodobém používání přípravku může dojít k výskytu dermopatií

způsobených hypersenzitivitou na účinnou látku. Po přerušení léčby tato postupně

vymizí.

4.11 Ochranné lhůty

Maso: Bez ochranných lhůt.

Mléko: Bez ochranných lhůt.

Nepoužívat na ošetření vemene a struků.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: antibiotika pro lokální aplikaci, tetracyklin a deriváty

ATCvet kód: QD06AA02

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Chlortetracyklin je antibiotikem patřícím do skupiny tetracyklinů. Stejně jako ostatní

látky z této skupiny působí inhibičně na syntézu bílkovin bakterií.

Je účinný vůčigramnegativním a grampozitivním bakteriím:

Streptococcus spp.,

Haemophilus spp., Klebsiella spp., Clostridium spp.,

Fusobacterium spp.a také

Rickettsia, Chlamydia, Protozoa,Theileria, Eperithozoom a Anaplasma.

5.2

Farmakokinetické údaje

Při lokálním použití se nevstřebává.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Ethanolum anhydricum

Silica colloidalis anhydrica

Ethylcellulosum

Ceruleum protectum V

Propellentia (Butanum, Isobutanum, Propanum).

6.2

Inkompatibility

Nejsou popisovány.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávat při teplotě do 25°C

Nádobka je pod tlakem:

Nevystavujte slunečnímu záření

Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – zákaz kouření

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

Tlakový hliníkový obal o obsahu 270 ml obsahující 63 ml aktivní substance a 137 ml

hnacích plynů.

6.6

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého

přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto

přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

LABORATORIOS HIPRA, S.A. – Avda . la Selva, 135

17170 AMER (GIRONA) SPAIN

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

96/1069/97-C

9.

DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

18.11.1997, 6.2.2003, 4.4.2012

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Duben 2012

DALŠÍ INFORMACE

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace