PARICALCITOL TEVA Měkká tobolka 2MCG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
PARIKALCITOL (PARICALCITOLUM)
Dostupné s:
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha
ATC kód:
H05BX02
INN (Mezinárodní Name):
PARICALCITOL (PARICALCITOLUM)
Dávkování:
2MCG
Léková forma:
Měkká tobolka
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
7 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
Parikalcitol
Přehled produktů:
PARICALCITOL TEVA
Stav Autorizace:
B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
Registrační číslo:
56/ 027/12-C
Datum autorizace:
0000-00-00

Přečtěte si celý dokument

Sp.zn.sukls26286/2017

Příbalová informace: informace pro

pacienty

Paricalcitol Teva 1 mikrogram

měkké tobolky

Paricalcitol Teva 2 mikrogramy

měkké tobolky

paricalcitolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat

,

protože obsahuje

pro Vás důležité údaje

.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v

této příbalové informaci

1. Co je přípravek Paricalcitol Teva a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Paricalcitol Teva užívat

3. Jak se přípravek Paricalcitol Teva užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Paricalcitol Teva uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Paricalcitol Teva a k

čemu se používá

Přípravek Paricalcitol Teva je syntetická forma aktivního vitaminu D.

Aktivní vitamin D je potřebný pro normální fungování mnoha tkání organismu, včetně příštítných

tělísek a kostí. U lidí, kteří mají normální funkci ledvin, je tato aktivní forma vitaminu D přirozeně

produkována ledvinami, avšak v případě selhání ledvin je produkce aktivního vitaminu D značně

omezena. Přípravek Paricalcitol Teva proto představuje zdroj aktivního vitaminu D v případě, kdy si

jej tělo nedokáže vyrobit dostatečné množství a pomáhá předejít důsledkům nízké hladiny aktivního

vitaminu D u pacientů s onemocněním ledvin (stádium 3, 4 a 5), zejména vysokým hladinám

paratyreoidálního hormonu, které mohou způsobovat kostní obtíže.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Paric

al

citol Teva užívat

Neužívejte přípravek Paricalcitol Teva

jestliže jste alergický(á) na parikalcitol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6).

jestliže máte velmi vysoké hladiny vápníku nebo vitaminu D v krvi.

Váš lékař Vám řekne, zda se Vás tato upozornění týkají.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Paricalcitol Teva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem

Před započetím léčby je důležité omezit množství fosfátů ve Vaší stravě.

Někdy je ke kontrole hladin fosfátů nutné užívat vazače fosfátů. Jestliže užíváte vápenatou sůl

vázající fosfáty, Váš lékař Vám může dávku přípravku Paricalcitol Teva upravit.

Váš lékař Vám bude muset provádět krevní testy z důvodu sledování léčby.

U některých pacientů s chronickým onemocněním ledvin ve stádiu 3 a 4 bylo pozorováno zvýšení

krevních hladin látky zvané kreatinin. Nicméně, toto zvýšení neodráží sníženou funkci ledvin.

Děti

a dospívající

Nejsou k dispozici informace o používání přípravku Paricalcitol Teva u dětí a dospívajících.

Další léčivé přípravky a přípravek Paricalcitol Teva

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Některé léky mohou mít vliv na působení přípravku Paricalcitol Teva nebo mohou spíše způsobit

nežádoucí účinky. Je zvlášť důležité, abyste informoval(a) svého lékaře, pokud užíváte ketokonazol

(užíván k léčbě plísňových infekcí, jako jsou kvasinky nebo moučnivka), kolestyramin (lék ke snížení

hladiny cholesterolu

v krvi), léky na

srdce nebo

krevní

tlak (např. digoxin

diuretika,

neboli

močopudné léky) nebo léky obsahující vysoké množství vápníku. Je také důležité uvést, zda užíváte

léky s obsahem hořčíku nebo hliníku, např. některé druhy léků na zažívací potíže (antacida) a vazače

fosfátů. Také je důležité, abyste informoval(a) svého lékaře, pokud užíváte léky, které obsahují fosfát

nebo vitamin D, neboť se nemají užívat současně s parikalcitolem.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

P

říprav

e

k Paricalcitol Teva s jídlem a pitím

Přípravek Paricalcitol Teva můžete užít spolu s jídlem i nalačno.

Těhotenství

a

kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Údaje o užívání parikalcitolu u těhotných žen nejsou dostupné. Možné riziko při jeho užití u člověka

není známo, proto parikalcitol nemá být užíván, pokud to není nezbytně nutné.

Není známo, zda parikalcitol přechází do lidského mateřského mléka. Pokud

užíváte přípravek

Paricalcitol Teva, oznamte to svému lékaři dříve, než začnete kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Paricalcitol Teva by neměl ovlivňovat Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

P

říprav

ek Paricalcitol Teva obsahuje ethanol

Tento léčivý přípravek obsahuje malé množství ethanolu (alkoholu), méně než 100 mg na tobolku,

který může ovlivnit nebo zvýšit účinek jiných léků. To by mohlo být škodlivé pro lidi, kteří trpí

onemocněním jater, alkoholismem, epilepsií, poraněním nebo onemocněním mozku, stejně jako u

těhotných a kojících žen a dětí.

3.

Jak se přípravek Paricalcitol Teva užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Chronické onemocnění ledvin, stadia 3 a 4

Doporučená dávka je jedna tobolka denně nebo jedna každý druhý den, nejvýše třikrát týdně. Váš

lékař použije výsledky Vašich laboratorních testů, aby pro Vás určil správnou dávku. Jakmile začnete

užívat přípravek Paricalcitol Teva, bude pravděpodobně nutné dávku upravit v závislosti na tom, jak

budete na léčbu reagovat. Váš lékař Vám pomůže určit správnou dávku přípravku Paricalcitol Teva.

Chronické onemocnění ledvin, stadium 5

Doporučená dávka je jedna tobolka každý druhý den, nejvýše třikrát týdně. Váš lékař použije výsledky

Vašich laboratorních testů, aby pro Vás určil správnou dávku. Jakmile začnete užívat přípravek

Paricalcitol Teva, bude pravděpodobně nutné dávku upravit v závislosti na tom, jak budete na léčbu

reagovat. Váš lékař Vám pomůže určit správnou dávku přípravku Paricalcitol Teva.

Onemocnění jater

Jestliže trpíte lehkým nebo středně těžkým onemocněním jater, není nutné Vaši dávku upravovat.

Nejsou však žádné zkušenosti s pacienty, kteří trpí těžkou chorobou jater.

Transplantace ledvin

Doporučená dávka je jedna tobolka každý den nebo každý druhý den, nejvýše třikrát týdně. Váš lékař

použije výsledky Vašich laboratorních testů, aby pro Vás určil správnou dávku. Jakmile začnete užívat

přípravek Paricalcitol Teva, bude pravděpodobně nutné dávku upravit v závislosti na tom, jak budete

reagovat na léčbu. Váš lékař Vám pomůže určit správnou dávku přípravku Paricalcitol Teva.

Starší pacienti

Zkušenosti s užíváním parikalcitolu u pacientů ve věku 65 let nebo starších jsou omezené. Obecně

nebyly pozorovány žádné celkové rozdíly v účinnosti a bezpečnosti parikalcitolu mezi pacienty ve

věku 65 let nebo starších a mladšími pacienty.

Jestliže jste užil

(a)

více přípravku Paricalcitol Teva, než jste měl(a)

Užití většího množství přípravku Paricalcitol Teva může způsobit abnormálně vysoké hladiny vápníku

v krvi, které mohou být škodlivé. Příznaky, které se mohou objevit záhy po užití většího množství

přípravku Paricalcitol Teva, mohou zahrnovat pocit slabosti a/nebo ospalosti, bolesti hlavy, nevolnost

(pocit na zvracení) nebo zvracení, sucho v ústech, zácpu, bolesti ve svalech nebo kostech a kovovou

pachuť v ústech.

Příznaky, které se mohou vyvinout během delší doby užívání většího množství přípravku Paricalcitol

Teva, zahrnují ztrátu chuti k jídlu, ospalost, úbytek tělesné hmotnosti, zanícení očí, příznaky rýmy,

svědění kůže, pocity horka a zimnice, ztrátu sexuální energie a kruté bolesti břicha (kvůli zanícené

slinivce) a ledvinové kameny. Váš krevní tlak může kolísat a mohou se objevit nepravidelnosti

srdečního

rytmu

(palpitace).

Výsledky

testů

krve

moči

mohou

ukázat

vysokou

hladinu

cholesterolu, močoviny, dusíku a zvýšené hladiny jaterních enzymů. Přípravek Paricalcitol Teva může

vzácně způsobit psychické poruchy, jako je zmatenost, ospalost, nespavost nebo nervozita.

Jestliže jste užil(a) větší množství přípravku Paricalcitol Teva nebo zaznamenáte některý z výše

uvedených příznaků, vyhledejte ihned lékařskou pomoc.

Jestliže jste zapomněl

(a)

užít pří

pravek Paricalcitol Teva

Jestliže jste zapomněl(a) vzít dávku léku, vezměte si ji co nejdříve, jakmile si vzpomenete. Avšak

jestliže už téměř nastal čas pro užití další dávky, neužívejte dávku, kterou jste zapomněl(a); jednoduše

pokračujte v užívání přípravku Paricalcitol Teva tak, jak Vám dříve doporučil (dávka a čas) Váš lékař.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal

(a)

užívat přípravek Paricalcitol Teva

Je důležité, abyste v užívání přípravku Paricalcitol Teva pokračoval(a) přesně podle pokynů lékaře,

dokud Vám lékař neřekne, abyste tuto léčbu ukončil(a).

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Oznamte ihned svému lékaři, pokud zaznamenáte některý z následujících nežádoucích účinků:

Časté

: mohou postihnout až 1 z 10 pacientů

zvýšení krevních hladin látky zvané vápník, stejně jako může množství vápníku znásobit

množství jiné látky v krvi nazvané fosfát (u pacientů s významným chronickým onemocněním

ledvin).

Méně časté

: mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů

alergické reakce (jako je dýchavičnost, sípot, vyrážka, svědění nebo otok obličeje a rtů),

snížená

hladina

hormonu

příštítných

tělísek,

průjem,

svalové

křeče,

nevolnost,

závratě,

žaludeční nevolnost nebo bolest, zvracení, slabost, únava, vyrážka, zápal plic, snížená chuť k

jídlu,

zvýšená

hladina

fosforu,

snížená

hladina

vápníku,

neobvyklá

chuť

ústech,

nepravidelný srdeční tep, zácpa, sucho v ústech, pálení žáhy (reflux nebo poruchy trávení),

akné, svědění kůže, kopřivka, bolest svalů, citlivost prsou, celková slabost, otoky nohou,

bolest, zvýšená hladina kreatininu v krvi a změny funkčních jaterních testů.

Jestliže se u Vás vyskytne alergická reakce, kontaktujte, prosím, ihned svého lékaře.

Nejste-li schopen(a) říci, zda se u Vás neobjevil některý z výše uvedených nežádoucích účinků, sdělte

to přesto svému lékaři.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv,

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

k získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Paricalcitol Teva uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a štítku za „EXP“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Spotřebujte do 10 týdnů po prvním otevření lahvičky.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Paricalcitol Teva obsahuje

Léčivou látkou je paricalcitolum.

1 µg:

Jedna měkká tobolka obsahuje paricalcitolum 1 mikrogram

2 µg:

Jedna měkká tobolka obsahuje paricalcitolum 2 mikrogramy

Pomocn

ými

látk

ami

jsou:

střední

nasycené

triacylglyceroly,

bezvodý

ethanol,

butylhydroxytoluen (E321).

Obal tobolky obsahuje:

1 µg:

želatinu, glycerol, čištěnou vodu, oxid titaničitý (E 171), černý oxid železitý (E 172),

žlutý oxid železitý (E172)

2 µg:

želatinu, glycerol, čištěnou vodu, oxid titaničitý (E 171), černý oxid železitý (E 172),

žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172)

Jak přípravek Paricalcitol Teva vypadá a co obsahuje toto balení

Paricalcitol Teva 1 mikrogram, měkké tobolky jsou podlouhlé, téměř bílé až světle šedé, neprůhledné

měkké tobolky velikosti 3 naplněné čirým roztokem.

Paricalcitol Teva 2 mikrogramy, měkké tobolky jsou oválné, světle oranžové, neprůhledné, měkké

tobolky velikosti 3 naplněné čirým roztokem.

Paricalcitol Teva je dostupný v HDPE lahvičkách s PP uzávěrem a vloženým vysoušedlem. Jedna

lahvička obsahuje 28 nebo 30 měkkých tobolek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Teva Pharmaceuticals CR s.r.o., Radlická 3185/1c, 150 00 Praha 5, Česká republika

Výrobce

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Debrecen, Maďarsko

TEVA UK Ltd, East Sussex, Velká Británie

Pharmachemie B.V., Haarlem, Nizozemsko

Teva Czech Industries s.r.o., Opava, Komárov, Česká republika

Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo

Teva Operations Poland Sp. z.o.o., Kraków, Polsko

Tento léčivý přípravek je v

členských státech EHP registrová

n pod

těmito

názvy:

Česká republika

Paricalcitol Teva

Bulharsko

TevaPariVit

Německo

Paricalcitol-ratiopharm

Řecko

Paricalcitol Teva

Španělsko

Paricalcitol Teva

Maďarsko

Paricalcitol Teva

Itálie

Paracalcitolo Teva Italia

Polsko

Paricalcitol Teva

Rumunsko

Paricalcitol Teva

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

9. 3. 2017

Přečtěte si celý dokument

Sp.zn.sukls26286/2017

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Paricalcitol Teva 1 mikrogram

měkké tobolky

Paricalcitol Teva 2 mikrogramy

měkké tobolky

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna měkká tobolka obsahuje paricalcitolum 1 mikrogram

Jedna měkká tobolka obsahuje paricalcitolum 2 mikrogramy

Pomocná látka se známým účinkem

Jedna měkká tobolka obsahuje ethanol 1,42 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Měkká tobolka

1µg měkká tobolka: Podlouhlá, téměř bílá až světle šedá, neprůhledná měkká tobolka velikosti 3

naplněná čirým roztokem

2µg měkká tobolka: Oválná, světle oranžová, neprůhledná, měkká tobolka velikosti 3 naplněná čirým

roztokem.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Přípravek Paricalcitol Teva je indikován u dospělých pacientů k prevenci a léčbě sekundárního

hyperparatyreoidismu s chronickou renální insuficiencí (chronické onemocnění ledvin, stadia 3 a 4) a

chronickým

renálním

selháním

(chronické

onemocnění

ledvin,

stadium

kteří

podstupují

hemodialýzu nebo peritoneální dialýzu.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Chronické onemocnění ledvin, stadia 3 a 4

Přípravek Paricalcitol Teva se užívá buď jednou denně, nebo třikrát týdně, kdy se užívá každý druhý

den.

Úvodní dávka

Úvodní dávka přípravku se odvozuje od výchozích hladin intaktního paratyroidního hormonu PTH

(iPTH).

Tabulka č.1 Úvodní dávka

Výchozí hladina iPTH

Denní dávka

Dávkování třikrát týdně

≤500 pg/ml (56 pmol/l)

1 mikrogram

2 mikrogramy

>500 pg/ml (56 pmol/l)

2 mikrogramy

4 mikrogramy

* Neužívat častěji než každý druhý den

Titrace dávky

Dávkování musí být stanoveno individuálně, v závislosti na sérových nebo plazmatických hladinách

iPTH, včetně monitorování sérových hladin kalcia a fosforu. Tabulka 2 uvádí navrhovaný postup k

titraci dávek.

Tabulka č. 2 Titrace dávky

Hladina

iPTH

ve

vztahu

k

výchozím hodnotám

Úprava dávek ve 2 až 4týdenních intervalech

Denní dávka

Dávkování třikrát týdně

1

stejná nebo zvýšená

zvýšení 1 mikrogram

zvýšení 2 mikrogramy

snížení o < 30 %

snížení o ≥ 30 %, ≤ 60 %

beze změny

beze změny

Snížení o > 60 %

Snížení

1 mikrogram

Snížení

2 mikrogramy

iPTH < 60 pg/ml (7 pmol/l)

Neužívat častěji než každý druhý den.

Jestliže pacient užívá nejnižší dávku v dávkovacím schématu jednou denně nebo třikrát týdně, a je nutné snížení dávky,

lze snížit i frekvenci dávkování.

Sérové hladiny kalcia mají být pečlivě sledovány po zahájení léčby a v průběhu období titrace dávek.

Pokud je zjištěna hyperkalcemie nebo přetrvává zvýšení kalcio-fosfátového součinu Ca x P nad 55

(4,4 mmol

), je nutné dávku kalciového vazače fosfátů snížit nebo jeho podávání přerušit.

Alternativně je také možno snížit nebo dočasně léčbu přípravkem Paricalcitol Teva přerušit. Je-li léčba

přípravkem Paricalcitol Teva přerušena, tak se při jejím opětovném nasazení, jakmile jsou sérové

hladiny kalcia a kalcio-fosfátový součin v požadovaném rozmezí, musí začít s nižší dávkou.

Chronické onemocnění ledvin, stadium 5

Přípravek Paricalcitol Teva má být užíván třikrát týdně každý druhý den.

Úvodní dávka

Úvodní dávka přípravku Paricalcitol Teva v mikrogramech se odvozuje od výchozích hladin iPTH

(pg/ml)/60 [(pmol/l)/7] až do maximální úvodní dávky 32 mikrogramů.

Titrace dávky

Následné dávkování má být stanoveno individuálně, v závislosti na hladinách iPTH a sérových

hladinách kalcia a fosforu. Navrhovaná titrace dávek tobolek parikalcitolu se vypočítá z následujícího

vzorce:

Titrační dávka (mikrogramy) = nejaktuálnější hladina iPTH (v pg/ml)

NEBO

Titrační dávka (mikrogramy) = nejaktuálnější hladina iPTH (v pmol/l)

Sérové hladiny kalcia a fosforu by měly být pečlivě sledovány po zahájení léčby, během období titrace

dávek a při společném užívání se silnými inhibitory P450 3A. Pokud jsou pozorovány zvýšené sérové

hladiny kalcia nebo zvýšení součinu Ca x P a pacient užívá kalciové vazače fosfátů, je třeba dávku

kalciových vazačů fosfátů snížit, nebo lék vysadit, případně lze pacienta převést na jiný vazač fosfátů

bez obsahu kalcia.

Je-li hladina sérového kalcia >11,0 mg/dl (2,8 mmol/l), hodnota součinu Ca x P > 70 mg

(5,6

mmol

) nebo iPTH ≤ 150 pg/ml, má být dávka snížena na dávku o 2 – 4 mikrogramy nižší než je

dávka vypočtená dle nejaktuálnějšího iPTH/60 (pg/ml) [iPTH/7 (pmol/l)]. Jsou-li potřeba další úpravy,

pak má být dávka tobolek parikalcitolu snížena nebo dávkování přerušeno, dokud se tyto parametry

neznormalizují.

I když hladina iPTH dosahuje požadovaného rozmezí (150-300 pg/ml), mohou být z důvodu dosažení

stabilní hladiny iPTH nutné malé, individuálně přizpůsobené úpravy dávkování. V situacích, kdy jsou

hladiny iPTH, vápníku či fosforu sledovány s menší frekvencí než jednou týdně, je oprávněné užít

nižší úvodní dávku a pozvolnější titraci dávky.

Zvláštní skupiny pacientů

Porucha funkce jater

U pacientů s lehkou až středně těžkou poruchou funkce jater není potřeba žádná úprava dávkování.

Nejsou žádné zkušenosti s dávkováním u pacientů s těžkou poruchou funkce jater (viz bod 5.2).

Transplantace ledvin

Pacienti po transplantaci ledvin s chronickým onemocněním ledvin stadia 3 a 4 a sekundárním

hyperparatyroidismem nebyli studováni v klinických studiích fáze 3. Na základě údajů publikovaných

v literatuře je počáteční dávka a algoritmus titrace dávky u pacientů po transplantaci ledvin s

chronickým onemocněním ledvin stadia 3 a 4 a se sekundárním hyperparatyroidismem stejný jako u

pacientů s chronickým onemocněním ledvin stadia 3 a 4 bez transplantace ledvin a sekundárním

hyperparatyroidismem. Sérové hladiny vápníku a fosforu mají být pečlivě monitorovány po zahájení

léčby, během období titrace dávek a při současném podávání silných inhibitorů cytochromu P450 3A.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Paricalcitol Teva u dětí ve věku do 18 let nebyla dosud stanovena. V

současnosti dostupné údaje jsou

uvedeny

v bodě

5.1, ale

na jejich

základě

nelze

učinit

žádná

doporučení ohledně dávkování.

Starší

pacienti

Nebyly pozorovány žádné celkové rozdíly v bezpečnosti a účinnosti mezi staršími pacienty (65-75 let)

a pacienty mladšími, nelze však vyloučit vyšší citlivost u některých starších jedinců.

Způsob podání

Perorální podání. Přípravek Paricalcitol Teva může být užíván spolu s jídlem nebo nalačno.

4.3 Kontraindikace

Parikalcitol nesmí být podán pacientům s prokázanou intoxikací vitaminem D, hyperkalcemií nebo

hypersenzitivitou na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Nadměrná suprese parathormonu může mít za následek zvýšení hladin kalcia v séru a může vést k

nízkoobratovému metabolickému kostnímu onemocnění. Pro dosažení odpovídajících fyziologických

výsledků je nutné monitorování pacienta a individuální titrace dávky.

Pokud se rozvine klinicky významná hyperkalcemie a pacient dostává kalciové vazače fosfátů, je

nutné jejich dávku snížit nebo jejich podávání přerušit.

Chronická hyperkalcemie může být spojena s generalizovanou vaskulární kalcifikací a kalcifikací

dalších měkkých tkání.

Současně s parikalcitolem nemají být užívány léčivé přípravky obsahující fosfát nebo léčivé přípravky

příbuzné vitaminu D z důvodu zvýšeného rizika vzniku hyperkalcemie a zvýšení součinu Ca x P (viz

bod 4.5).

Toxicita digitalisu je znásobena při hyperkalcemii jakéhokoliv původu, je tedy zapotřebí opatrnosti,

pokud je digitalis předepsán spolu s parikalcitolem (viz bod 4.5).

U predialyzovaných pacientů může parikalcitol zvyšovat, stejně jako jiné aktivátory receptorů

vitaminu D, hladinu kreatininu v séru (a tedy snížit odhadovanou glomerulární filtraci (estimated

glomerular filtration rate (eGFR)), avšak beze změny skutečných hodnot glomerulární filtrace

(glomerular filtration rate (GFR)).

Opatrnosti je zapotřebí při současném podávání parikalcitolu s ketokonazolem (viz bod 4.5).

Upozornění na složky přípravku:

Tento

léčivý

přípravek

obsahuje

malé

množství

ethanolu

(alkoholu),

méně

než

1mikrogramovou a 2mikrogramovou tobolku, což může mít škodlivý vliv na osoby trpící závislostí na

alkoholu (viz body 2 a 4.2). Toto je třeba vzít v úvahu u těhotných nebo kojících žen, dětí a vysoce

rizikových skupin, jako jsou pacienti s onemocněním jater nebo epilepsií.

4.5 Inter

akce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Ketokonazol je známým nespecifickým inhibitorem některých enzymů cytochromu P450. Dostupná

data z in vivo a in vitro analýz naznačují, že ketokonazol může interagovat s enzymy, které jsou

zodpovědné za metabolismus parikalcitolu a jiných analogů vitaminu D. Při současném podávání

parikalcitolu

ketokonazolem

zapotřebí

opatrnosti.

Účinek

vícečetných

dávek

ketokonazolu

užívaných

dávce

200 mg

dvakrát

denně

(BID)

dobu

dnů

farmakokinetiku

tobolek

parikalcitolu byl studován u zdravých osob. C

parikalcitolu byl ovlivněn minimálně, ale AUC

0-∞

v přítomnosti ketokonazolu přibližně zdvojnásoben. Průměrný poločas rozpadu parikalcitolu byl v

přítomnosti ketokonazolu 17,0 hodin v porovnání s poločasem 9,8 hodin, pokud byl parikalcitol

podáván samostatně (viz bod 4.4). Výsledky této studie ukazují, že po perorálním nebo intravenózním

podáním parikalcitolu není maximální zvýšení AUC

parikalcitolu, pramenící z jeho interakce s

ketokonazolem, pravděpodobně větší, než přibližně dvojnásobné.

Specifické interakční studie nebyly provedeny. Toxicita digitalisu je znásobena při hyperkalcemii

jakéhokoliv původu, proto je třeba opatrnosti, je-li je digitalis předepsán současně s parikalcitolem.

Současně s parikalcitolem nemají být užívány léčivé přípravky obsahující fosfáty nebo příbuzné

vitaminu D z důvodu zvýšeného rizika vzniku hyperkalcemie a zvýšení součinu Ca x P (viz bod 4.4).

Vysoké

dávky

přípravků

obsahem

kalcia

nebo

thiazidových

diuretik

mohou

zvýšit

riziko

hyperkalcemie.

Přípravky

obsahující

magnézium

(např.

antacida)

nemají

být

užívány

současně

přípravky

obsahujícími vitamin D, protože by mohlo dojít ke vzniku hypermagnezemie.

Přípravky obsahující aluminium (např. antacida, vazače fosfátů) nemají být dlouhodobě podávány

zároveň s léčivými přípravky obsahujícími vitamin D, protože by mohlo dojít ke zvýšení obsahu

aluminia v krvi a vzniku aluminiové kostní toxicity.

Léky, které narušují střevní absorpci vitaminů rozpustných v tucích, jako je kolestyramin, mohou

narušovat vstřebávání parikalcitolu z tobolek.

4.6 Fertilita, t

ěhotenství a kojení

Těhotenství

Neexistují adekvátní údaje o použití parikalcitolu u těhotných žen. Studie na zvířatech prokázaly

reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko při jeho použití u lidí není známo, z tohoto

důvodu nemá být parikalcitol u těhotných žen užíván, pokud to není nezbytně nutné.

Kojení

Není známo, zda je parikalcitol vylučován do lidského mateřského mléka. Studie na zvířatech ukázaly,

že parikalcitol nebo jeho metabolity jsou v malém množství vylučovány do mateřského mléka. Při

rozhodování, zda pokračovat/přerušit kojení nebo pokračovat/přerušit léčbu přípravkem Paricalcitol

Teva, je třeba vzít v úvahu přínos kojení pro dítě a přínos léčby přípravkem Paricalcitol Teva pro ženu.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Paricalcitol Teva má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

Souhrnný bezpečnostní profil

Bezpečnost tobolek parikalcitolu byla hodnocena ve třech 24týdenních, dvojitě zaslepených, placebem

kontrolovaných multicentrických klinických studiích s 220 pacienty s chronickým onemocněním

ledvin ve stadiích 3 a 4 a v jedné 12týdenní, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, multicentrické

klinické studii zahrnující 88 pacientů s chronickým onemocněním ledvin ve stadiu 5. Navíc existuje

postmarketingová

zkušenost

s tobolkami

parikalcitolu

dvou

dodatečných

studií.

Nejčastěji

hlášenými nežádoucími účinky u pacientů léčených parikalcitolem byly hyperkalcemie a zvýšení

kalcio-fosfátového produktu.

V klinických studiích ve stadiu 3/4 a 5 byl výskyt hyperkalcemie u parikalcitolu (3/167, 2%) oproti

placebu (0/137, 0%) a zvýšení kalcio-fosfátového produktu bylo u parikalcitolu (19/167, 11%) oproti

placebu (8/137, 6%).

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Všechny

nežádoucí

účinky

související

parikalcitolem,

jsou

uvedeny

tabulce

podle

tříd

orgánových systémů databáze MedDRA, upřednostněných názvů a četnosti. Jsou používány tyto

kategorie četnosti: velmi časté (

1/10), časté (

1/100 až <1/10), méně časté (

1/1 000 až <1/100),

vzácné (

1/10 000 až <1/1 000), velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze

určit).

Tabulka

č.3

Nežádoucí

účinky

parikalcitolu

v

klini

ckých

studií

ch

a

z postmarket

ingové

ho

období

Třídy orgánových systémů

Četnost*

Nežádoucí účinky

Infekce a infestace

Méně časté

Pneumonie

Poruchy imunitního systému

Méně časté

Hypersezitivita

Není známo

Angioedém, laryngeální edém

Endokrinní poruchy

Méně časté

Hypoparatyroidismus

Poruchy metabolismu a výživy

Časté

Hyperkalcemie

Méně časté

Snížení

chuti

k jídlu,

hyperfosfatemie,

hypokalcemie

Poruchy nervového systému

Méně časté

Závratě, dysgeuzie

Srdeční poruchy

Méně časté

Palpitace

Gastrointestinální poruchy

Méně časté

Břišní

diskomfort,

bolest

horní

poloviny

břicha,

zácpa,

průjem,

sucho

ústech,

choroba

gastroezofágového refluxu, nauzea, zvracení

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Méně časté

Akné, pruritus, vyrážka, kopřivka

Poruchy

svalové

kosterní

soustavy a pojivové tkáně

Méně časté

Svalové křeče, myalgie

Poruchy

reprodukčního

systému a prsu

Méně časté

Citlivost prsů

Celkové

poruchy

reakce

v místě aplikace

Méně časté

Astenie, malátnost, periferní edém, bolest

Vyšetření

Časté

Zvýšení kalcio-fosfátového produktu

Méně časté

Zvýšení

kreatininu

krvi

abnormální

hodnoty

jaterních enzymů

* Četnost nežádoucích účinků z postmarketingového období nelze určit a byly hlášeny jako "není

známo".

† Tento nežádoucí účinek byl pozorován ve studiích u predialyzovaných pacientů (viz také bod 4.4).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

Nadměrné užívání tobolek parikalcitolu může vést k hyperkalcemii, hyperkalciurii, hyperfosfatemii a

nadměrné supresi paratyreoidálního hormonu. Zvýšený příjem kalcia a fosfátů spolu s užíváním

tobolek přípravku Paricalcitol Teva může vést k podobným abnormalitám.

Léčba pacientů s klinicky významnou hyperkalcemií spočívá v okamžitém snížení dávky parikalcitolu

nebo přerušení léčby parikalcitolem, dále zahrnuje dietu se sníženým přísunem kalcia a vysazení

kalciových suplementů, mobilizaci pacientů, sledování dysbalancí tekutin a elektrolytů, analýzy

elektrokardiografických abnormalit (především u pacientů užívajících digitalis) a hemodialýzy nebo

peritoneální dialýzy proti dialyzátu bez obsahu kalcia, což je podmínkou.

Známky a příznaky intoxikace vitaminem D, spojené s hyperkalcemií zahrnují:

Časné: slabost, bolesti hlavy, somnolence, nauzea, zvracení, sucho v ústech, zácpa, bolesti svalů,

bolesti v kostech a kovová pachuť.

Pozdní: anorexie, úbytek tělesné hmotnosti, konjunktivitida (způsobená vápníkem), pankreatitida,

fotofobie, rinorea, pruritus, hypertermie, snížení libida, zvýšení hladiny BUN, hypercholesterolemie,

zvýšení hladin AST a ALT, ektopické kalcifikace, hypertenze, srdeční arytmie, somnolence, smrt a

vzácně rozvinutá psychóza.

Hladiny sérového kalcia je třeba opakovaně sledovat, dokud nedojde k normalizaci kalcemie.

Parikalcitol nelze významně odstranit dialýzou.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vla

stnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antiparatyreoidální látky - ATC kód: H05BX02

Mechanismus účinku

Parikalcitol je syntetický, biologicky aktivní analog vitaminu D kalcitriolu s úpravou na postranním

řetězci (D2) a kruhu A (19-nor), který umožňuje selektivní aktivaci receptoru vitaminu D (VDR). Na

rozdíl od kalcitriolu parikalcitol selektivně zvyšuje aktivaci VDR v příštítných tělíscích, aniž by

zvyšoval aktivaci VDR ve střevě a je méně účinný na kostní resorpci. Parikalcitol rovněž zvyšuje

regulaci receptoru citlivého na kalcium v příštítných tělíscích. Výsledkem této regulace je snížení

hladin parathormonu (PTH) parikalcitolem inhibicí proliferace příštítných tělísek a snížením syntézy a

sekrece PTH s minimálním dopadem na hladiny kalcia a fosforu. Parikalcitol může působit přímo na

kostní buňky s cílem zachovat kostní objem a zlepšit mineralizační povrchy. Úprava patologických

hladin PTH s normalizací homeostázy kalcia a fosforu může zabránit vzniku metabolického kostního

onemocnění při chronickém onemocnění ledvin nebo ho léčit.

Klinická účinnost a bezpečnost

Chronické onemocnění ledvin, stadia 3 a 4

Primárního cíle z hlediska účinnosti, jenž byl definován jako nejméně dvě po sobě jdoucí snížení iPTH

30% oproti výchozí hodnotě, bylo dosaženo u 91% pacientů, léčených tobolkami parikalcitolu a u

13% pacientů, léčených placebem (p

<

0,001). Sérová kostní specifická alkalická fosfatáza a sérový

osteokalcin byly u pacientů léčených tobolkami parikalcitolu ve srovnání s placebem signifikantně

sníženy

<

0,001),

což

souvisí

úpravou

vysokého

kostního

obratu

důvodu

sekundárního

hyperparatyreoidismu. U pacientů léčených tobolkami parikalcitolu nebylo ve srovnání s pacienty,

léčenými

placebem,

pozorováno

zhoršení

žádného

parametrů

renálních

funkcí

při

hodnocení

rychlosti glomerulární filtrace a sérového kreatininu (dle rovnice MDRD = Modification of Diet in

Renal Disease). Signifikantně vyšší množství pacientů léčených tobolkami parikalcitolu zaznamenalo

ve srovnání s pacienty léčenými placebem snížení množství bílkoviny v moči, jež bylo hodnoceno

semikvantitativně pomocí diagnostického proužku.

Chronické onemocnění ledvin, stadium 5

Primárního cíle z hlediska účinnosti, jež byl definován jako nejméně dvě po sobě jdoucí snížení iPTH

30% oproti výchozí hodnotě, bylo dosaženo u 88% pacientů léčených tobolkami parikalcitolu a u

13% pacientů léčených placebem (p

<

0,001).

Pediatrická populace

Pediatrická klinická data, vztahující se k

parikalcitolu v injekcích (

i.v.):

Bezpečnost a účinnost parikalcitolu byla hodnocena ve 12týdenní randomizované, dvojitě zaslepené,

placebem kontrolované studii s 29 pediatrickými pacienty ve věku 5–19 let v konečném stádiu

onemocnění ledvin na hemodialýze. Šesti nejmladším pacientům, kteří byli v této studii léčeni

parikalcitolem i.v., bylo 5–12 let. Úvodní dávka parikalcitolu i.v. byla 0,04 mikrogramů/kg třikrát

týdně v závislosti na výchozí hodnotě iPTH menší než 500 pg/ml, nebo 0,08 mikrogramů/kg třikrát

týdně v závislosti na výchozí hodnotě iPTH ≥ 500 pg/kg. Dávka parikalcitolu i.v. byla upravována po

přírůstcích 0,04 mikrogramů/kg v závislosti na hodnotách sérového iPTH, kalcia a součinu Ca x P.

Tuto studii dokončilo 67 % pacientů léčených parikalcitolem i.v. a 14 % pacientů užívajících placebo.

60 % subjektů ze skupiny pacientů léčených parikalcitolem i.v. zaznamenalo 2 po sobě jdoucí 30%

poklesy iPTH oproti výchozím hodnotám, v porovnání s 21% pacientů ve skupině léčené placebem.

71 % pacientů léčených placebem bylo ze studie vyřazeno kvůli nadměrnému zvýšení hodnot iPTH.

Hyperkalcemie nevznikla u žádného ze sledovaných subjektů, jak ve skupině pacientů léčených

parikalcitolem i.v., tak ve skupině pacientů na placebu. Nejsou dostupné žádné údaje o pacientech

mladších 5 let.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Parikalcitol je velmi dobře vstřebáván. Průměrná absolutní biologická dostupnost parikalcitolu po

perorálním podání v dávce 0,24 mikrogramů/kg byla u zdravých subjektů přibližně 72%; maximální

plazmatická koncentrace (C

) byla za tři hodiny po podání 0,630 ng/ml (1,512 pmol/ml) a plocha

pod křivkou koncentrace/čas (AUC

0-∞)

byla 5,25 ng

h/ml (12,60 pmol

h/ml). Průměrná absolutní

biologická dostupnost byla u pacientů na hemodialýze 79% a u pacientů na peritoneální dialýze 86% s

horní hranicí 93% u hemodialýzy a 112% u peritoneální dialýzy při 95% intervalu spolehlivosti.

Studie hodnotící interakci s potravou provedená u zdravých subjektů ukázala, že C

a AUC

0-∞

zůstávaly beze změn při podání parikalcitolu spolu s vysoce tučným jídlem v porovnání se stavem

nalačno. Z tohoto důvodu může být parikalcitol v tobolkách užíván nezávisle na jídle.

a AUC

0-∞

parikalcitolu se u zdravých subjektů proporcionálně zvyšovaly v dávkovacím rozmezí

od 0,06 do 0,48 mikrogramů/kg. Po vícečetném dávkování u zdravých subjektů, ať při podávání denně

nebo třikrát týdně, byla expozice v ustáleném stavu dosažena během sedmi dnů.

Distribuce

Parikalcitol se rozsáhle váže na plazmatické proteiny (> 99 %). Poměr mezi hladinou parikalcitolu v

krvi a jeho koncentrací v plazmě byl v průměru 0,54 v rozmezí koncentrací od 0,01 do 10 ng/ml

(0,024 do 24 pmol/ml), což ukazuje, že velmi malé množství léčiva přechází do krevních buněk.

Průměrný zdánlivý distribuční objem po podání parikalcitolu v dávce 0,24 mikrogramů/kg byl u

zdravých subjektů 34 litrů.

Biotransformace

Po perorálním podání dávky 0,48 mikrogramů/kg

H-parikalcitolu byla výchozí léčivá látka rozsáhle

metabolizována a pouze asi 2 % dávky se vyloučila v nezměněné formě ve stolici, přičemž v moči

nebyla detekována žádná výchozí látka. Přibližně 70 % radioaktivity bylo vyloučeno stolicí a 18 % se

objevilo v moči. Největší podíl systémové expozice pochází z výchozí léčivé látky. V plazmě byly

detekovány

metabolity

související

parikalcitolem.

Jeden

identifikován

jako

24(R)-

hydroxyparikalcitol, zatímco další identifikován nebyl. 24(R)-hydroxyparikalcitol je méně účinný než

parikalcitol v in vivo modelu suprese PTH (paratyreoidálního hormonu) u potkana.

Údaje in vitro naznačují, že parikalcitol je metabolizován několika hepatálními a non-hepatálními

enzymy

včetně

mitochondriálního

CYP24

rovněž

CYP3A4

UGT1A4.

Mezi

identifikované

metabolity

patří

produkt

24(R)-hydroxylace

rovněž

24,26-

24,28-dihydroxylace

přímé

glukuronidace.

Eliminace

zdravých

subjektů

průměrný

biologický

poločas

parikalcitolu

hodnoceném

dávkovacím

rozmezí 0,06 až 0,48 mikrogramů/kg pět až sedm hodin. Stupeň akumulace odpovídal biologickému

poločasu a frekvenci dávkování. Provedení hemodialýzy nemělo na eliminaci parikalcitolu v podstatě

žádný vliv.

Zvláštní skupiny pacientů

Starší

pacienti

Farmakokinetika parikalcitolu nebyla u pacientů ve věku nad 65 let studována.

Pediatrická populace

Farmakokinetika parikalcitolu nebyla u pacientů ve věku méně než 18 let studována.

Pohlaví

Farmakokinetika parikalcitolu byla po jednorázovém podání dávek v dávkovacím rozmezí 0,06 až

0,48 mikrogramů/kg nezávislá na pohlaví.

Porucha funkce jater

studii

prováděné

intravenózní

formou

parikalcitolu

bylo

užití

parikalcitolu

dávce

0,24 mikrogramů/kg) porovnáváno u pacientů s lehkou (n = 5) a středně těžkou (n = 5) poruchou

funkce jater (v souladu s klasifikací Child-Pugh) a u subjektů s normálními jaterními funkcemi (n =

10). Farmakokinetika nevázaného parikalcitolu byla podobná u celého rozsahu jaterních funkcí

hodnocených v této studii. U pacientů s lehkou a středně těžkou poruchou funkce jater není nutná

žádná úprava dávkování. Vliv závažné poruchy funkce jater na farmakokinetiku parikalcitolu nebyl

hodnocen.

Porucha funkce ledvin

Farmakokinetika parikalcitolu po jeho jednorázovém podání byla charakterizována u pacientů s

chronickým onemocněním ledvin ve stadiu 3 nebo středně těžkou poruchou funkce ledvin [n = 15,

(rychlost

glomerulární

filtrace)

36,9

59,1

ml/min/1,73

pacientů

chronickým

onemocněním ledvin ve stadiu 4 nebo závažnou poruchou funkce ledvin (n = 14, GFR = 13,1 až 29,4

ml/min/1,73 m

) a u chronického onemocnění ledvin ve stadiu 5 či v konečných stadiích onemocnění

ledvin [n = 14 u hemodialyzovaných (HD) a n = 8 u pacientů s peritoneální dialýzou (PD)]. Obdobně

jako u endogenního 1,25(OH)

je farmakokinetika parikalcitolu po perorálním podání signifikantně

ovlivněna poruchou funkce ledvin, jak je vidět v tabulce 4. Ve srovnání se zdravými subjekty pacienti

s chronickým onemocněním ledvin ve stadiích 3, 4 a 5 vykazují snížení CL (clearance)/F (filtrace) a

zvýšení poločasu.

Tabulka č.

4

Srovnání

průměrných

±SD

parametrů

farmakokinetiky

v

různých

stadiích

postižení ledvin

versus

zdravé subjekty

Parametr

farmakokinetiky

Zdrav

é

subjekty

Chronické

onemocnění

ledvin

Stadium 3

Chronické

onemocnění

ledvin

Stadium 4

Chronické

onemocnění

ledvin Stadium 5

HD

PD

Dávka

(mikrogramy/kg)

0,240

0,047

0,036

0,240

0,240

CL/F (l/h)

3,6 ± 1,0

1,8 ± 0,5

1,5 ± 0,4

1,8 ± 0,8

1,8 ± 0,8

5,9 ± 2,8

16,8 ± 2,6

19,7 ± 7,2

13,9 ± 5,1

17,7 ± 9,6

0,06 ± 0,01

0,06 ± 0,01

0,07 ± 0,02

0,09 ± 0,04

0,13 ± 0,08

* Měřeno při koncentraci parikalcitolu 15 nmol.

Farmakokinetický profil tobolek parikalcitolu po perorálním podání u chronického onemocnění ledvin

ve stadiích 3 až 5 byl srovnatelný. Z tohoto důvodu není nutné žádné zvláštní dávkování mimo toho,

které je doporučováno (viz bod 4.2).

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Charakteristické nálezy u studií toxicity s opakovanými dávkami u hlodavců a psů se obecně

připisovaly kalcemické aktivitě parikalcitolu. K účinkům nejednoznačně souvisejícím s hyperkalcemií

patřilo snížení počtu leukocytů a atrofie thymu u psů a změny hodnot APTT (zvýšení u psů a snížení u

potkanů). Změny bílého krevního obrazu nebyly v klinických studiích s parikalcitolem pozorovány.

Parikalcitol neovlivňoval fertilitu u potkanů a nebyly zjištěny důkazy jeho teratogenní aktivity u

potkanů nebo králíků. Vysoké dávky jiných přípravků s vitaminem D podávaných během březosti u

zvířat vedly k teratogenezi. Bylo prokázáno, že parikalcitol při podání v dávkách toxických pro matku

ovlivňuje životaschopnost plodů a podporuje významný vzestup perinatální a postnatální mortality

novorozených potkanů.

V souboru analýz genotoxicity in vitro a in vivo nebyl zjištěn genotoxický potenciál parikalcitolu.

Studie kancerogenity u hlodavců neukázaly na žádná speciální rizika při používání u lidí.

Podávané dávky parikalcitolu a/nebo jeho systémová expozice byly mírně vyšší než terapeutické

dávky/systémová expozice parikalcitolu.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Obsah tobolky:

Střední nasycené triacylglyceroly

Bezvodý ethanol

Butylhydroxytoluen (E321)

Obal tobolky:

1

µg

Želatina

Glycerol

Čištěná voda

Oxid titaničitý (E171)

Černý oxid železitý (E172)

Žlutý oxid železitý (E172)

2 µg

Želatina

Glycerol

Čištěná voda

Oxid titaničitý (E171)

Černý oxid železitý (E172)

Červený oxid železitý (E172)

Žlutý oxid železitý (E172)

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

2 roky

Spotřebujte do 10 týdnů po prvním otevření lahvičky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

6.5 Druh obalu a obsah

balení

HDPE lahvička s PP uzávěrem a vloženým vysoušedlem. Jedna lahvička obsahuje 28 nebo 30

měkkých tobolek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva Pharmaceuticals CR s.r.o., Radlická 3185/1c, 150 00 Praha 5, Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLA

Paricalcitol Teva 1 mikrogram: 56/026/12-C

Paricalcitol Teva 2 mikrogramy: 56/027/12-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 18. 1. 2012

Datum prodloužení registrace: 9. 11. 2016

10. DATUM REVIZE TEXTU

9. 3. 2017

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace