PARACETA 500MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
PARACETAMOL (PARACETAMOLUM)
ATC kód:
N02BE01
INN (Mezinárodní Name):
PARACETAMOL (PARACETAMOLUM)
Dávkování:
500MG
Léková forma:
Tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
20
Druh předpisu:
volně prodejné léčivé přípravky
Terapeutické oblasti:
PARACETAMOL
Stav Autorizace:
F - specifický léčebný program povolený MZ ČR na základě doporučení SÚKL.
Datum autorizace:
2020-04-16

Přečtěte si celý dokument

Tento dokument je příbalovou informací k léčivému přípravku, který je předmětem specifického léčebného

programu.

Příbalová

informace

byla

předložena

žadatelem

o specifický

léčebný

program.

Nejedná

dokument schválený Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

Příbalová informace: informace pro pacienta

PARACETA 500

Paracetamolum 500 mg tablety

Pro použití u dětí od 6 let a dospělých

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité

informace. Tento lék je k dispozici i bez lékařského předpisu. Aby se však dosáhlo

co nejlepšího výsledku léčby, musí být přípravek Paraceta 500 správně používán.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo pokud nedojde ke zlepšení po 3 dnech nebo pokud

máte vysokou horečku, musíte navštívit lékaře.

Pokud

zaznamenáte

jakékoli

závažné

nežádoucí

účinky

nebo

pokud

všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte

to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek PARACETA 500 a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PARACETA 500 užívat

Jak se přípravek PARACETA 500 užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek PARACETA 500 uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek PARACETA 500 a k čemu se používá

Přípravek PARACETA 500 patří mezi léky proti bolesti a zvýšené tělesné teplotě (analgetika

a antipyretika).

Přípravek PARACETA 500 se používá k symptomatické léčbě mírné až střední bolesti anebo

horečky.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PARACETA 500 užívat

Neužívejte přípravek PARACETA 500

jestliže jste alergický(á) na paracetamol, parabeny nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku PARACETA 500 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem

v případě

častého požívání alkoholu.

poškozené funkce ledvin.

zhoršené funkce jater (zánět jater, Gilbertův syndrom).

současného užívání léků ovlivňujících funkci jater.

nedostatku enzymu glukóza-6-fosfátdehydrogenázy, který může vést k těžké anémii,

nazývané také favismus.

hemolytické anémie (chudokrevností způsobenou rozpadem červených krvinek).

nedostatku proteinu glutathion, zapojeného do metabolismu jater (např. při podvýživě

a nadužívání alkoholu).

nedostatku tekutin v těle (dehydrataci), např. při sníženém příjmu tekutin, průjmu nebo

zvracení.

chronické podvýživy.

tělesné hmotností menší než 50 kg.

starších pacientů.

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo po 3 dnech nedojde ke zlepšení, nebo pokud máte

vysokou horečku, musíte navštívit lékaře.

Ujistěte

ostatní

současně

používané

léčivé

přípravky

neobsahují

paracetamol,

aby se předešlo riziku předávkování.

Dlouhodobé, nesprávné užívání vysokých dávek léků proti bolesti může způsobit bolesti

hlavy, které by neměly být léčeny zvýšenými dávkami léku. Obecně nadužívání léků proti

bolesti, zejména při kombinaci několika léků proti bolesti, může vést k poškození ledvin

s rizikem selhání ledvin (analgetická nefropatie).

Při náhlém přerušení dlouhodobého užívání vysokých dávek se mohou objevit bolesti hlavy,

únava, bolesti svalů, nervozity a vegetativních příznaky. Tyto příznaky z vysazení ustoupí

během několika dnů. Do té doby by se léky proti bolesti neměly užívat znovu a neměly

by se znovu užívat bez konzultace s lékařem.

Bez doporučení lékaře nebo zubního lékaře by se léčivé přípravky obsahující paracetamol

měly užívat pouze krátkodobě a ne ve zvýšené dávce.

Užití celkové denní dávky najednou může vést k vážnému poškození jater; v takovém případě

je třeba okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Další léčivé přípravky a přípravek PARACETA 500

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné

době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Vzájemné ovlivnění léčby je možné u

léků na dnu, jako je probenecid: dávka přípravku Paraceta 500 by měla být snížena,

protože jeho vylučování z těla může být sníženo.

léků, které mohou poškodit játra, například léků na spaní (fenobarbital), na epilepsii

(fenytoin,

karbamazepin),

proti

tuberkulóze

(rifambicin,

isoniazid):

při

nevhodném

společném používání může dojít k poškození jater.

Léky na zvýšenou hladinu tuků v krvi (cholestyramin): Ty mohou snížit absorpci a tím

i účinnost přípravku Paraceta 500.

Léky

proti

infekcím

(zidovudin):

při

současném

užívání

zvyšuje

tendence

ke snižování počtu bílých krvinek (neutropenie). Přípravek Paraceta 500 by se proto měl

užívat současně se zidovudinem pouze na základě lékařské rady.

Léky na léčbu nevolnosti (metoclopramid a domperidon): tyto látky mohou urychlovat

vstřebání a nástup působení paracetamolu.

Současné použití látek, které zpomalují vyprazdňování žaludku, může oddálit vstřebání

a nástup účinku paracetamolu.

Účinky užívání přípravku Paraceta 500 na laboratorní testy: Může být ovlivněno stanovení

kyseliny močové a stanovení hladiny cukru v krvi.

Přípravek PARACETA 500 s jídlem, pitím a alkoholem

Během léčby přípravkem Paraceta 500 nepijte alkoholické nápoje.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Před užitím jakéhokoli léku se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

V případě potřeby lze přípravek Paraceta 500 užívat během těhotenství po pečlivém zvážení

poměru přínosů a rizik. K úlevě od bolesti anebo horečky byste měli použít co nejnižší dávku

a lék byste měli používat co nejkratší dobu. Pokud bolest anebo horečka neustoupí nebo

pokud potřebujete lék užívat častěji, kontaktujte svého lékaře.

Kojení

...

Přečtěte si celý dokument

Přečtěte si celý dokument

Tento dokument je odbornou informací k léčivému přípravku, který je předmětem specifického léčebného

programu. Odborná informace byla předložena žadatelem o specifický léčebný program. Nejedná se o dokument

schválený Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

PARACETA 500

Paracetamol 500 mg tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje paracetamolum 500 mg.

Pomocné látky se známým účinkem: propylparaben, ethylparaben.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tableta.

Popis přípravku: Paraceta 500 jsou bílé až šedobílé tablety ve tvaru disku s tvarovanými

hranami a s půlicí rýhou na jedné straně. Tabletu lze rozdělit na stejné poloviny.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Symptomatická léčba mírné až střední bolesti a/nebo horečky. Paracetamol lze použít u dětí od

6 let a dospělých.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dávkování je založeno na informacích v tabulce níže. Paracetamol se dávkuje v závislosti

na tělesné hmotnosti a věku, obvykle 10 – 15 mg/kg tělesné hmotnosti jako jedna dávka, až do

maximální denní dávky 60 mg/kg tělesné hmotnosti.

Interval mezi dávkami závisí na symptomech a maximální denní dávce. Neměl by být kratší

než 6 hodin.

Pokud příznaky přetrvávají déle než 3 dny, měl by být konzultován lékař.

Doporučené dávkování paracetamolu

Hmotnost (věk)

Jednotlivá dávka dle hmotnosti

(věku)

Max. denní dávka dle hmotnosti

(věku)

17 kg – 25 kg

(děti 6 – 8 let)

½ tablety (odpovídá 250 mg

paracetamolu)

2 [4× ½ tablety]

(odpovídá 1.000 mg paracetamolu)

26 kg – 32 kg

(Děti 8 – 11 let)

½ tablety (odpovídá 250 mg

paracetamolu)

pro tuto skupinu pacientů mohou

být výhodnější jiné lékové formy

umožňující jednotlivou dávku 400

mg paracetamolu

2 [4× ½ tablety]

(odpovídá 1.000 mg paracetamolu)

ve výjimečných případech až

3 [6× ½ tablety] denně, v dávkovém

intervalu alespoň 4 hodiny,

tj. až 1.500 mg paracetamolu denně

33 kg – 43 kg

(Děti 11 – 12 let)

1 tableta (odpovídá 500 mg

paracetamolu)

4 tablety (odpovídá 2.000 mg

paracetamolu )

43 kg a více

(Mladiství od 12

let a dospělí)

1 – 2 tablety

(odpovídá 500 – 1.000 mg

paracetamolu)

8 tablet

(odpovídá 4.000 mg paracetamolu)

Maximální denní dávka uvedená v tabulce nesmí být nikdy překročena během 24 hodin.

Délka užívání

Přípravek by se neměl užívat bez porady s lékařem či zubním lékařem déle než 3 dny.

Způsob podání

Přípravek je určen pro perorální podání.

Tablety se polykají a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny.

Zvláštní populace pacientů

Pacienti s jaterní a/nebo mírnou renální nedostatečností

U pacientů s jaterní nebo renální dysfunkcí a Gilbertovým syndromem musí být dávka snížena

nebo interval mezi dávkami prodloužen.

Bez pokynů lékaře by denní dávka 2 g neměla být překročena.

Těžké selhání ledvin

V případě těžké renální insuficience (clearance kreatininu < 10 ml/min) musí být dodržen

interval dávky nejméně 8 hodin.

Pokud je možné dávkování 500 mg:

Pokud není předepsáno jinak, doporučuje se snížení dávky u pacientů s renální nedostatečností

a minimálním intervalem dávky 6 hodin, viz tabulka:

Dospělí:

Glomerulární filtrace

Dávka

10 – 50 ml/min

500 mg každých 6 hodin

< 10ml/min

500 mg každých 8 hodin

Starší pacienti

Zkušenost ukázala, že není nutná žádná zvláštní úprava dávky.

V případě oslabených imobilizovaných starších pacientů s poškozenou funkcí jater nebo ledvin

však může být nezbytné snížení dávky nebo delší interval dávky.

Bez lékařské dohledu by maximální denní dávka 60 mg/kg tělesné hmotnosti (až do maxima

2 g/den) neměla být překročena při:

tělesné hmotnosti do 50 kg.

chronickém alkoholismu.

dehydrataci.

chronické podvýživě.

Děti a dospívající s nízkou tělesnou hmotností

Vzhledem k množství léčivé látky v tabletě není přípravek určen pro dětí mladších 6 let nebo

do 17 kg tělesné hmotnosti. Pro tuto věkovou skupinu jsou však k dispozici jiné přípravky

vhodné síly nebo lékové formy.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita

léčivou

látku

paracetamol,

propylparaben,

ethylparaben

nebo

na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedené v bodě 6.1).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Pacienty je třeba upozornit, že nemají současně s užíváním tohoto přípravku užívat jiné

přípravky obsahující paracetamol, aby se předešlo riziku předávkování.

Paracetamol by měl být používán s opatrností v následujících případech:

Hepatální insuficience.

Chronické zneužívání alkoholu.

Těžké selhání ledvin (clearance kreatininu < 50 ml/min (viz bod 4.2)).

Gilbertův syndrom (Meulengrachtova choroba).

Současné užívání léků, které ovlivňují funkci jater.

Nedostatek glukózy-6-fosfát dehydrogenázy (favismus).

Hemolytická anémie.

Nedostatek glutathionu.

Dehydratace.

Chronická podvýživa.

Tělesná hmotnost menší než 50 kg.

Starší pacienti.

V případě vysoké horečky, příznaků sekundární infekce nebo příznaků přetrvávajících déle než

tři dny musí být konzultován lékař.

Bez doporučení lékaře nebo zubního lékaře by léčivé přípravky obsahující paracetamol měly

užívát pouze krátkodobě a ne ve zvýšené dávce.

Dlouhodobé

nesprávné užívání vysokých dávek analgetik může způsobit bolesti hlavy, které

by neměly být léčeny zvýšenými dávkami léku.

Obecně nadužívání léků proti bolesti, zejména při kombinaci několika léků proti bolesti, může

vést k poškození ledvin s rizikem selhání ledvin (analgetická nefropatie).

Při náhlém přerušení dlouhodobého užívání vysokých dávek se mohou objevit bolesti hlavy,

...

Přečtěte si celý dokument

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace