Panacur Pet Pasta 187,5 mg/g perorální pasta pro psy a kočky Perorální pasta

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Fenbendazol
Dostupné s:
Intervet International , B.V.
ATC kód:
QP52AC
INN (Mezinárodní Name):
Fenbendazole (Fenbendazolum)
Léková forma:
Perorální pasta
Terapeutické skupiny:
kočky, psi
Terapeutické oblasti:
Benzimidazoles a související látky
Přehled produktů:
Kódy balení: 9936072 - 1 x 4.8 g - aplikátor
Registrační číslo:
96/013/05-C
Datum autorizace:
2005-03-29

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:

Panacur Pet Pasta 187,5 mg/g perorální pasta pro psy a kočky

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nizozemsko

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Intervet Productions S.A.

Rue de Lyons

27460 Igoville

Francie

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Panacur Pet Pasta 187,5 mg/g perorální pasta pro psy a kočky

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 g perorální pasty obsahuje:

Léčivá látka:

Fenbendazolum

187,5 mg

Pomocné látky:

Methylparaben (E 218)

1,7 mg

Propylparaben (E 216)

0,16 mg

Bílá až našedlá, jemná, roztíratelná, homogenní pasta.

4.

INDIKACE

Léčba infestací gastrointestinálními hlísticemi u koťat a dospělých koček a štěňat a dospělých psů. U

psů také jako prostředek k tlumení protozoální infekce giardiózy.

Koťata a dospělé kočky:

Infestace následujícími gastrointestinálními nematody:

Toxocara cati (dospělci)

Ancylostoma tubaeforme (vývojová stádia a dospělci)

Štěňata a dospělí psi:

Infestace následujícími gastrointestinálními parazity:

Toxocara canis (dospělci),

Ancylostoma caninum (dospělci),

Uncinaria stenocephala (vývojová stádia a dospělci) a

Giardia spp.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte u březích fen až do 39. dne březosti.

Nepoužívejte u březích koček.

Čtěte také bod 12 „Zvláštní upozornění“.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Léčená zvířata mohou výjimečně zvracet nebo se u nich může vyvinout ve spojení s odčervením

mírný průjem.

Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z nežádoucích účinků a to i takové, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, nebo si myslíte, že léčivo nefunguje, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu

lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi a kočky

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Každý injektor obsahuje 4,8 g pasty, odpovídá 900 mg fenbendazolu. Pro přípravu injektoru Panacur

Pet Paste k prvnímu použití odstraňte špičku injektoru a otáčejte kroužek číselníku, dokud hrana

kroužku nejblíže ke špičce není v jedné linii se značkou 0 na tubě. Stlačte píst a odstraňte přebyteční

pastu. Injektor je připraven k použití. Píst má 18 dílků, každá jednotka

odpovídá 50 mg fenbendazolu. Podle živé hmotnosti zvířete stanovte počet potřebných jednotek.

Otáčením nastavte kroužek na pístu na odpovídající počet jednotek.

Jeden injektor Panacur Pet Pasta je určen k použití u zvířat o živé hmotnosti do 6 kg.

Pokud živá hmotnost zvířete přesahuje 6 kg, je třeba použít více než jeden injektor.

Dospělé kočky

Dávka je 75 mg fenbendazolu/kg živé hmotnosti/den po 2 po sobě následující dny.

Denní dávka na 2 kg živé hmotnosti odpovídá 3 dílkům na pístu. Výsledné dávkovací schéma je

následující:

do 2 kg ž.hm.

3 dílky na injektoru denně po 2 dny

2,1 až 4 kg ž.hm.

6 dílků na injektoru denně po 2 dny

4,1 až 6 kg ž.hm.

9 dílků na injektoru denně po 2 dny

atd.

K výpočtu požadované dávky stanovte živou hmotnost léčeného zvířete co nejpřesněji.

Koťata, štěňata a dospělí psi

Dávka je 50 mg fenbendazolu/kg živé hmotnosti/den po 3 po sobě následující dny.

Dávkovací schéma je

následující:

1,0 až 2 kg ž.hm.

2 dílky na injektoru denně po 3 dny

2,1 až 3 kg ž.hm.

3 dílky na injektoru denně po 3 dny

3,1 až 4 kg ž.hm.

4 dílky na injektoru denně po 3 dny

4,1 až 5 kg ž.hm.

5 dílků na injektoru denně po 3 dny

5,1 až 6 kg ž.hm.

6 dílků na injektoru denně po 3 dny

atd.

Eliminace Ancylostoma tubaeforme u dospělých koček, Giardia spp. u psů a škrkavek zejména u

štěňat a koťat, zejména za podmínek silné expozice, může být u jednotlivých zvířat neúplná, a proto

zůstává nebezpečí nakažení pro lidi přicházející do kontaktu s těmito zvířaty. Proto by se mělo

provádět vyšetření trusu a na základě výsledků a vyhodnocení veterinárního lékaře v případě

potřeby léčbu zopakovat.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Panacur Pet Pasta se podává přímo do dutiny ústní po krmení vytlačením pasty z injektoru na bázi

jazyka.

Případně se pasta může zamíchat do krmení.

10.

OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y )

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě a na

krabičce po EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Po častém a opakujícím se používání anthelmitik ze stejné skupiny se může vyvinout rezistence

parazitů vůči kterékoliv látce z této skupiny anthelmintik.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Přesnost dávkování je omezena, proto by se tento veterinární léčivý přípravek neměl používat u koťat

s hmotností do 1 kg.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Vyhýbejte se co nejvíce přímému kontaktu přípravku s pokožkou.

Po použití přípravku si umyjte ruce.

Lidé se známou přecitlivělostí na léčivou látku nebo látky pomocné by se měli vyhnout kontaktu

s veterinárním léčivým přípravkem.

Březost a laktace:

Nepoužívejte u březích fen až do 39. dne březosti.

Panacur Pet Pasta může být použita k léčbě březích fen během posledního trimestru březosti. Ovšem

vzhledem k tomu, že teratogenní účinek způsobený metabolitem fenbendazolu oxfendazolem nelze ve

výjimečných případech úplně vyloučit, používejte pouze na základě zhodnocení poměru prospěchu a

rizika odpovědným veterinárním lékařem.

Nepoužívejte u březích koček.

Přípravek lze používat u laktujících fen a koček.

edávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

U psů lze při podání trojnásobku doporučené dávky nebo při trojnásobně delším podávání,

než je doporučená doba podávání, pozorovat přechodnou indukci lymfoidní hyperplazie

žaludeční sliznice. Tato zjištění nemají žádný klinický význam.

Při stejném schématu předávkování nebyly u koček pozorovány žádné nežádoucí účinky spojené s

podáváním přípravku.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem

nebo lékárníkem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Říjen 2020

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velikost balení: papírová krabička s 1 nebo 10 injektory

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Panacur Pet Pasta

187,5 mg/g perorální pasta pro psy a kočky

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 g pasty obsahuje:

Léčivá látka:

Fenbendazolum

187,5 mg

Pomocné látky:

Methylparaben (E 218)

1,7 mg

Propylparaben (E 216)

0,16 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Perorální pasta

Bílá až našedlá, jemná, roztíratelná, homogenní pasta.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Psi a kočky

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Léčba infestací gastrointestinálními hlísticemi u koťat a dospělých koček a štěňat a dospělých psů. U

psů také jako prostředek k tlumení protozoální infekce giardiózy.

Koťata a dospělé kočky:

Infestace následujícími gastrointestinálními nematody:

Toxocara cati (dospělci),

Ancylostoma tubaeforme (vývojová stádia a dospělci).

Štěňata a dospělí psi:

Infestace následujícími gastrointestinálními parazity:

Toxocara canis (dospělci),

Ancylostoma caninum (dospělci),

Uncinaria stenocephala (vývojová stádia a dospělci) a

Giardia spp.

4.3

Kontraindikace

Nepoužívejte u březích fen až do 39. dne březosti.

Nepoužívejte u březích koček.

Viz bod 4.7 Použití v průběhu březosti a laktace.

4.4

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Po častém a opakujícím se používání anthelmitik ze stejné skupiny se může vyvinout rezistence

parazitů vůči kterékoliv látce z této skupiny anthelmintik.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Přesnost dávkování je omezena, proto by se tento veterinární léčivý přípravek neměl používat u koťat

s hmotností do 1 kg.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Vyhýbejte se co nejvíce přímému kontaktu přípravku s pokožkou.

Po použití přípravku si umyjte ruce.

Lidé se známou přecitlivělostí na léčivou látku nebo látky pomocné by se měli vyhnout kontaktu

s veterinárním léčivým přípravkem.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Léčená zvířata mohou výjimečně zvracet nebo se u nich může vyvinout ve spojení s odčervením

mírný průjem.

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Březost:

Nepoužívejte u březích fen až do 39. dne březosti.

Panacur Pet Pasta může být použita k léčbě březích fen během posledního trimestru březosti. Ovšem

vzhledem k tomu, že teratogenní účinek způsobený metabolitem fenbendazolu oxfendazolem nelze ve

výjimečných případech úplně vyloučit, používejte pouze na základě zhodnocení poměru prospěchu a

rizika odpovědným veterinárním lékařem.

Nepoužívejte u březích koček.

Laktace:

Přípravek lze používat u laktujících fen a koček.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou známy.

4.9

Podávané množství a způsob podání

Panacur Pet Pasta se podává přímo do dutiny ústní po krmení vytlačením pasty z injektoru na bázi

jazyka.

Případně se pasta může zamíchat do krmení.

Každý injektor obsahuje 4,8 g pasty, což odpovídá 900 mg fenbendazolu. Pro přípravu injektoru

Panacur Pet Paste k prvnímu použití odstraňte špičku injektoru a otáčejte kroužek číselníku, dokud

hrana kroužku nejblíže ke špičce není v jedné linii se značkou 0 na tubě. Stlačte píst a odstraňte

přebyteční pastu. Injektor je připraven k použití. Píst má 18 dílků, každá jednotka odpovídá 50 mg

fenbendazolu. Podle živé hmotnosti zvířete stanovte počet potřebných jednotek. Otáčením nastavte

kroužek na pístu na odpovídající počet jednotek.

Jeden injektor Panacur Pet Pasta je určen pro použití u zvířat o živé hmotnosti do 6 kg. Pokud živá

hmotnost zvířete přesahuje 6 kg, je třeba použít více než jeden injektor.

Dospělé kočky

Dávka je 75 mg fenbendazolu/kg živé hmotnosti/den po 2 po sobě následující dny.

Denní dávka na 2 kg živé hmotnosti odpovídá 3 dílkům na pístu. Výsledné dávkovací schéma je

následující:

do 2 kg ž.hm.

3 dílky na injektoru denně po 2 dny

2,1 až 4 kg ž.hm.

6 dílků na injektoru denně po 2 dny

4,1 až 6 kg ž.hm.

9 dílků na injektoru denně po 2 dny

atd.

K výpočtu požadované dávky stanovte živou hmotnost léčeného zvířete co nejpřesněji.

Koťata, štěňata a dospělí psi

Dávka je 50 mg fenbendazolu/kg živé hmotnosti/den po 3 po sobě následující dny.

Výsledné dávkovací schéma je

následující:

1,0 až 2 kg ž.hm.

2 dílky na injektoru denně po 3 dny

2,1 až 3 kg ž.hm.

3 dílky na injektoru denně po 3 dny

3,1 až 4 kg ž.hm.

4 dílky na injektoru denně po 3 dny

4,1 až 5 kg ž.hm.

5 dílků na injektoru denně po 3 dny

5,1 až 6 kg ž.hm. 6 dílků na injektoru denně po 3 dny

atd.

Eliminace Ancylostoma tubaeforme u dospělých koček, Giardia spp. u psů a škrkavek zejména u

štěňat a koťat, zejména za podmínek silné expozice, může být u jednotlivých zvířat neúplná, a proto

zůstává nebezpečí nakažení pro lidi přicházející do kontaktu s těmito zvířaty. Proto by se mělo

provádět vyšetření trusu a na základě výsledků a vyhodnocení veterinárního lékaře v případě

potřeby léčbu zopakovat.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

U psů lze při podání trojnásobku doporučené dávky nebo při trojnásobně delším podávání,

než je doporučená doba podávání, pozorovat přechodnou indukci lymfoidní hyperplazie

žaludeční sliznice. Tato zjištění nemají žádný klinický význam.

Při stejném schématu předávkování nebyly u koček pozorovány žádné nežádoucí účinky spojené s

podáváním přípravku.

4.11

Ochranná(é) lhůta(y)

Není určeno pro potravinová zvířata.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: anthelmintika, benzimidazoly a příbuzné substance.

ATCvet kód: QP52AC13.

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Fenbendazol je anthelmintikum z benzimidazol-karbamátové skupiny, která narušuje energetický

metabolismus nematodů. Základní mechanismus anthelmintického účinku fenbendazolu je inhibice

polymerace tubulinu na mikrotubuly. Fenbendazol je účinný jak na dospělce tak i na vývojová stádia

gastro-intestinálních nematodů.

Způsob účinku benzimidazolů jako je fenbendazol proti zárodku Giardia spp. je také založen na

narušení mikrotubulárního systému parazita. Ošetřené trofozoity Giardia lamblia vykazují

fragmentované ventrální disky a depozita v mikrotubulárním systému, zatímco bičíky zůstávají

nezměněny.

5.2

Farmakokinetické údaje

Po perorálním podání se fenbendazol vstřebává pomalu a jen částečně. Po absorpci z trávicího ústrojí

se fenbendazol metabolizuje v játrech na sulfoxidy (oxfendazol) a poté na sulfony a aminové deriváty.

Fenbendazol a jeho metabolity jsou pomalu distribuovány po těle, vysokých koncentrací dosahuje v

játrech. Nezměněný a metabolizovaný fenbendazol se vylučuje z těla především výkaly (> 90%) a v

malé míře i močí a mlékem.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Methylparaben (E 218)

Propylparaben (E 216)

Karbomery

Propylenglykol

Glycerol 85%

Sorbitol

Hydroxid sodný

Čištěná voda

6.2

Hlavní inkompatibility

Nejsou známy.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

Bílý injektor nepropouštějící světlo vyrobený z vysokohustotního polyethylenu obsahující 4,8 g pasty,

což odpovídá 900 mg fenbendazolu. Nastavitelný injektor je uzavřen uzávěrem z vysokohustotního

polyethylenu.

Velikost balení: papírová krabička s 1 nebo 10 injektory.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo

odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nizozemsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

96/013/05-C

9.

DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

29.3.2005 / 8. 4. 2011

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Říjen 2020

DALŠÍ INFORMACE

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace