Panacur

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Panacur Granule
 • Léková forma:
 • Granule
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Panacur Granule
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • koně, skot
 • Terapeutické oblasti:
 • Benzimidazoles a související látky
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9938158 - 10 x 10 g - sáček

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 10/042/76-S/C
 • Datum autorizace:
 • 18-12-1991
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Panacur granulát a.u.v.

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nizozemsko

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Intervet Ges.m.b.H

Siemensstrasse 107

1210 Wien

Rakousko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Panacur granulát a.u.v.

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Fenbendazolum 0,22 g /g.

4.

INDIKACE

Léčba napadení dospělci i nezralými stádii nematodů gastro-intestinálního a respiratorního

traktu u koní a skotu. Přípravek s ovicidním účinkem na vajíčka oblých červů.

5.

KONTRAINDIKACE

Bez kontraindikací.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Bez nežádoucích účinků.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Koně a skot.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Koně: obecná dávka je 7,5 mg fenbendazolu /kg ž.hm. (5 g přípravku / 150 kg ž. hm.)

jednorázově.

Při hubení encystovaných larev malých strongylů u koní se přípravek aplikuje v dávce 10 mg

fenbendazolu/kg ž.hm. (10 g přípravku / 220kg ž.hm.) po dobu 5 následujících dnů.

Při léčbě průjmů u hříbat způsobených Strongyloides westeri se doporučuje raději použít

přípravek Panacur 10% susp. v dávce 50 mg fenbendazolu / kg ž.hm. (5 ml suspenze / 10 kg

ž.hm.)

Skot: obecná dávka je 7,5 mg fenbendazolu / kg ž.hm. (5 g přípravku/150 kg ž. hm.)

jednorázově.

Přípravek se aplikuje perorálně zamíchán v krmivu.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Před výpočtem dávky zjistěte živou hmotnost zvířat co nejpřesněji.

Spotřebujte bezprostředně po zamíchání do krmiva.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso skotu 9 dnů, maso koní 5 dnů, mléko 4 dny.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25

Uchovávat mimo dosah dětí.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Z důvodu zvýšení rizika možného vývoje rezistence, které by mohlo vést k neúčinné terapii, je

třeba

přistupovat k podání přípravku obezřetně a vyhnout se následujícím praktikám:

příliš častému a opakujícímu se používání anthelmintik ze stejné skupiny, příliš

dlouhé době podávání

poddávkování, z důvodu špatného stanovení živé hmotnosti, chybného podání

přípravku nebo nedostatečné kalibrace dávkovacího zařízení (pokud je použito)

Za použití vhodných testů (např. Testu redukce počtu vajíček-FECRT) mají být vyšetřeny

podezřelé klinické případy na rezistenci k anthelmintikům. Tam, kde výsledky testu potvrzují

rezistenci k určitému anthelmintiku, by mělo být použito anthelmintikum náležející do jiné

skupiny a mající jiný způsob účinku.

Použití přípravku by mělo být založeno na základě místní epidemiologické informace o

citlivosti druhů a doporučení, jak omezit další selekci rezistence k anthelmintikům.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Lidé se známou přecitlivělostí na fenbendazol by se měli vyhnout přímému kontaktu s tímto

veterinárním léčivým přípravkem. Po manipulaci s přípravkem si umyjte ruce.

Použití v průběhu březosti a laktace:

Lze použít během březosti a laktace.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou známy.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Bez zvláštních opatření, likviduje se patřičným způsobem dle platných právních předpisů ČR.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Září 2015

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.