Panacur 25 mg/ml Perorální suspenze

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Fenbendazol
Dostupné s:
Intervet International , B.V.
ATC kód:
QP52AC
INN (Mezinárodní Name):
Fenbendazole (Fenbendazolum)
Dávkování:
25mg/ml
Léková forma:
Perorální suspenze
Terapeutické skupiny:
kozy, ovce
Terapeutické oblasti:
Benzimidazoles a související látky
Přehled produktů:
Kódy balení: 9990298 - 1 x 1000 ml - láhev
Registrační číslo:
10/014/76-S/C
Datum autorizace:
1976-07-31

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA OBALU

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Panacur 25 mg/ml perorální suspenze

Fenbendazolum

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A

DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE,

POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nizozemsko

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Intervet Productions S.A.

Rue de Lyons

27460 Igoville

Francie

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Panacur 25 mg/ml perorální suspenze

Fenbendazolum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml bílé suspenze obsahuje :

Léčivá látka:

Fenbendazolum 25 mg

Pomocné látky:

Sodná sůl methylparabenu 2 mg

Sodná sůl propylparabenu 0,216 mg.

Benzylalkohol (E 1519) 4,835 mg

4.

INDIKACE

Širokospektrální anthelmintikum k léčbě napadení dospělci i nezralými stádii nematodů

gastro-intestinálního a respiratorního traktu a plochými červy u ovcí a koz jako jsou:

Haemonchus spp., Ostertagia spp., Trichostrongylus spp., Cooperia spp., Nematodirus spp.,

Oesophagostomum spp., Bunostomum spp., Capillaria spp., Trichuris spp., Strongyloides

spp., Dictyocaulus filaria, Moniezia spp.

5.

KONTRAINDIKACE

Bez kontraindikací.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Bez nežádoucích účinků.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Ovce, kozy (piktogramy)

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Obecná dávka pro ovce a kozy je 5 mg fenbendazolu / kg ž. hm (1,0 ml přípravku / 5 kg

ž.hm.), jednorázově.

Při napadení plochými červy se přípravek aplikuje v dávce 10 mg fenbendazolu / kg ž.hm.(2,0

ml / 5 kg ž.hm.), jednorázově.

Pouze pro perorální podání, při aplikaci využijte kalibrované dávkovací zařízení. K zajištění

správného dávkování je třeba co nejpřesněji určit živou hmotnost; přesnost dávkovacího

zařízení je by měla být ověřena.

Jestliže jsou zvířata léčena spíše hromadně než individuálně, měly by být vytvořeny skupiny

dle jejich živé hmotnosti a dle toho dávkovány, aby se vyhnulo pod- nebo pře-dávkování.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Přípravek je třeba před použitím dobře protřepat. Používá se přímo, bez dalšího ředění.

Přípravek se aplikuje jednorázově perorálně běžným dávkovacím aplikátorem nebo pomocí

plastové injekční stříkačky.

Bez omezení použití v průběhu březosti a laktace.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso: 14 dnů

Mléko: 7 dnů

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 6 měsíců

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Lidé se známou přecitlivělostí na fenbendazol by se měli vyhnout přímému kontaktu s tímto

veterinárním léčivým přípravkem. Po použití přípravku si umyjte ruce.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU

Duben 2011

15.

DALŠÍ INFORMACE

Z důvodu zvýšení rizika možného vývoje rezistence, které by mohlo vést k neúčinné terapii,

je třeba přistupovat k podání přípravku obezřetně a vyhnout se následujícím praktikám:

příliš častému a opakujícímu se používání anthelmintik ze stejné skupiny, příliš

dlouhé době podávání

poddávkování, z důvodu špatného stanovení živé hmotnosti, chybného podání

přípravku nebo nedostatečné kalibrace dávkovacího zařízení (pokud je použito)

Za použití vhodných testů (např. Testu redukce počtu vajíček-FECRT) mají být vyšetřeny

podezřelé klinické případy na rezistenci k anthelmintikům. Tam, kde výsledky testu potvrzují

rezistenci k určitému anthelmintiku, by mělo být použito anthelmintikum náležející do jiné

skupiny a mající jiný způsob účinku.

Rezistence k fenbendazolu byla hlášena u nematod ovcí. Proto použití přípravku by mělo být

založeno na základě místní epidemiologické informace o citlivosti druhů a doporučení, jak

omezit další selekci rezistence k anthelmintikům.

Farmakokinetické údaje.

Po perorální aplikaci se fenbendazol vstřebává jen částečně a poté se metabolizuje v játrech.

Fenbendazol a jeho metabolity jsou distribuovány po celém těle, ale nejvyšší koncentrace

dosahuje v játrech. Fenbendazol a jeho metabolity se vylučují z těla především trusem

(> 90%) a v menší míře i v moči a mléce.

Interakce nejsou známy.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

1000 ml

Reg.číslo: 10/014/76-S/C

Číslo šarže:

EXP:

Perorální suspenze

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Panacur 25 mg/ml perorální suspenze

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 ml obsahuje :

Léčivá látka:

Fenbendazolum 25 mg

Pomocné látky :

Sodná sůl methylparabenu 2 mg

Sodná sůl propylparabenu 0,216 mg

Benzylalkohol (E 1519) 4,835 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Perorální suspenze.

Bílá suspenze

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Ovce, kozy.

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

K léčbě napadení dospělci i nezralými stádii nematodů gastro-intestinálního a respiratorního

traktu a plochými červy u ovcí a koz jako jsou:

Haemonchus spp., Ostertagia spp., Trichostrongylus spp., Cooperia spp., Nematodirus spp.,

Oesophagostomum spp., Bunostomum spp., Capillaria spp., Trichuris spp., Strongyloides

spp., Dictyocaulus filaria, Moniezia spp.

4.3

Kontraindikace

Nejsou

4.4

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Z důvodu zvýšení rizika možného vývoje rezistence, které by mohlo vést k neúčinné terapii,

je třeba přistupovat k podání přípravku obezřetně a vyhnout se následujícím praktikám:

příliš častému a opakujícímu se používání anthelmintik ze stejné skupiny, příliš

dlouhé době podávání

poddávkování, z důvodu špatného stanovení živé hmotnosti, chybného podání

přípravku nebo nedostatečné kalibrace dávkovacího zařízení (pokud je použito)

Za použití vhodných testů (např. Testu redukce počtu vajíček-FECRT) mají být vyšetřeny

podezřelé klinické případy na rezistenci k anthelmintikům. Tam, kde výsledky testu potvrzují

rezistenci k určitému anthelmintiku, by mělo být použito anthelmintikum náležející do jiné

skupiny a mající jiný způsob účinku.

Rezistence k fenbendazolu byla hlášena u nematod ovcí. Proto použití přípravku by mělo být

založeno na základě místní epidemiologické informace o citlivosti druhů a doporučení, jak

omezit další selekci rezistence k anthelmintikům.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Přípravek je třeba před použitím dobře protřepat. Používá se přímo, bez dalšího ředění.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Lidé se známou přecitlivělostí na fenbendazol by se měli vyhnout přímému kontaktu s tímto

veterinárním léčivým přípravkem. Po použití přípravku si umyjte ruce.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Žádné.

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Bez omezení.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou známy.

4.9

Podávané množství a způsob podání

Obecná dávka pro ovce a kozy je 5 mg fenbendazolu / kg ž. hm (1,0 ml přípravku / 5 kg

ž.hm.), jednorázově.

Při napadení plochými červy se přípravek aplikuje v dávce 10 mg fenbendazolu / kg ž.hm.(2,0

ml / 5 kg ž.hm.), jednorázově.

Pouze pro perorální podání, při aplikaci využijte kalibrované dávkovací zařízení. K zajištění

správného dávkování je třeba co nejpřesněji určit živou hmotnost; přesnost dávkovacího

zařízení by měla být ověřena.

Jestliže jsou zvířata léčena spíše hromadně než individuálně, měly by být vytvořeny skupiny

dle jejich živé hmotnosti a dle toho dávkovány, aby se vyhnulo pod- nebo pře-dávkování.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Bez zvláštních příznaků.

4.11

Ochranné lhůty

Maso 14 dnů

Mléko 7 dnů

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Benzimidazoly a příbuzné substance

ATCvet kód: QP52AC13

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Fenbendazol je anthelmintikum patřící do benzimidazol-karbamátové skupiny. Interferuje s

energetickým metabolizmem nematod.

Působí jak na dospělce tak i na vývojová stádia gastrointestinálních a respiratorních

nematodů. Anthelmintický účinek je založen na inhibici polymerizace tubulinu na

mikrotubulin.

5.2

Farmakokinetické údaje

Po perorální aplikaci se fenbendazol vstřebává jen částečně a poté se metabolizuje v játrech.

Poločas rozpadu fenbendazolu v séru po perorálním podání v doporučených dávkách je 10-18

hodin u skotu, 21-33 hodin u ovcí a 10 hodin u prasat.

Fenbendazol a jeho metabolity jsou distribuovány po celém těle, ale nejvyšší koncentrace

dosahuje v játrech. Fenbendazol a jeho metabolity se vylučují z těla především trusem

(> 90%) a v menší míře i v moči a mléce.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

koloidní bezvodý oxid křemičitý

sodná sůl methylparabenu

sodná sůl propylparabenu

sodná sůl karmelósy

povidon 25

citronan sodný dihydrát

kyselina citronová monohydrát

benzylalkohol

čištěná voda

6.2

Inkompatibility

Nejsou známy.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu 36 měsíců.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 6 měsíců.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

Polyethylenová lahev s hrdlem zapečetěným hliníkovou fólií uzavřená polypropylenovým

šroubovacím uzávěrem.

Balení: 1000 ml.

6.6

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého

přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN BOXMEER

Nizozemsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

10/014/76-S/C

9.

DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

1976, 06/1996, 17.1.2002, 16.4.2010

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Leden 2012

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace