PANA VEYXAL SALBE Mast

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Dostupné s:
Veyx-Pharma GmbH
ATC kód:
QD11AX
INN (Mezinárodní Name):
(Chymotrypsinum, Retinoli palmitas, Tocoferoli alfa acetas, Trypsinum, Papainum)
Léková forma:
Mast
Terapeutické skupiny:
koně, kozy, kočky, prasata, ovce, skot, psi
Terapeutické oblasti:
Jiné dermatologické p ípravky
Přehled produktů:
Kódy balení: 9968760 - 1 x 20 g - aplikátor; 9968761 - 150 x 1 g - kelímek
Registrační číslo:
96/948/94-C
Datum autorizace:
1994-09-09

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Pana Veyxal Salbe mast

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Veyx-Pharma GmbH

Söhreweg 6, 34639 Schwarzenborn, SRN

Tel. +49-(0)5686-9986-0

Fax +49-(0)5686-9986-50

e-mail zentrale@veyx.de

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Pana Veyxal Salbe mast

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 g obsahuje:

Léčivé látky:

Retinoli palmitas

4 250 m.j.

Tocoferoli alfa acetas

2,50 mg

Chymotrypsinum

52,0 FIP-j.

Trypsinum

26,0 FIP-j.

Papainum

2,8 FIP-j.

4.

INDIKACE

Lokální ošetření těžce se hojících a nekrotizujících ran (vestibulárních ran, abscesů, fistulek),

lokální ošetření hematomů, otlačenin a dekubitů u koní, skotu, prasat, ovcí, koz, psů a koček.

Lokální ošetření panaritia u skotu a prasat.

5.

KONTRAINDIKACE

Otevřené a čerstvé rány.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Proteolytické enzymy vyvolávají vznik otoku v místě aplikace. Tento se rychle a bez

komplikací resorbuje.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Koně, skot, prase, ovce, kozy, psi a kočky.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Nanáší se na postižené místo po předchozím vyčištění a dezinfekci opakovaně do vyhojení.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Neuplatňuje se.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte v chladničce (2

C – 8

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu po EXP.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Mast neaplikovat na otevřené a čerstvé rány.

V případě zasažení sliznic (oko, dutina ústní) opláchněte exponované místo velkým

množstvím vody. Po použití přípravku si omyjte ruce vodou a mýdlem.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Listopad 2014

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Tuba z hliníku o obsahu 20 g.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Pana Veyxal Salbe mast

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 g obsahuje:

Léčivé látky:

Retinoli palmitas

4 250 m.j.

Tocoferoli alfa acetas

2,50 mg

Chymotrypsinum

52,0 FIP-j.

Trypsinum

26,0 FIP-j.

Papainum

2,8 FIP-j.

Pomocné látky:

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Mast

Nažloutlá mast

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Koně, skot, prasata, ovce, kozy, psi a kočky.

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Lokální ošetření těžce se hojících a nekrotizujících ran (vestibulárních ran, abscesů, fistulek),

lokální ošetření hematomů, otlačenin a dekubitů u koní, skotu, prasat, ovcí, koz, psů a koček.

Lokální ošetření panaritia u skotu a prasat.

4.3

Kontraindikace

Otevřené a čerstvé rány.

4.4

Zvláštní upozornění

Nejsou.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Mast neaplikovat na otevřené a čerstvé rány.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

V případě zasažení sliznic (oko, dutina ústní) opláchněte exponované místo velkým

množstvím vody. Po použití přípravku si omyjte ruce vodou a mýdlem.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Proteolytické enzymy vyvolávají vznik otoku v místě aplikace. Tento se rychle a bez

komplikací resorbuje.

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během březosti a

laktace.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Proteolytické enzymy podporují účinek antibiotik, zvláště v případě infikovaných hnisavých

procesů.

4.9

Podávané množství a způsob podání

Nanáší se na postižené místo po předchozím vyčištění a dezinfekci opakovaně do vyhojení.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Nebylo popsáno.

4.11

Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Jiná dermatilogika,

ATCvet kód: QD11AX

Kombinace proteolytických enzymů chymotrypsinu, trypsinu, papainu a vitamínů A a E.

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Proteolytické enzymy odbourávají poškozené buňky a změněné tkáně, zánětlivé produkty a

hnis. Vitamíny A a E podporují obnovení funkce sliznice nebo kůže.

5.2

Farmakokinetické údaje

Obsažené látky se vstřebávají do kůže nebo sliznice a působí v místě aplikace.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Polysorbát 80

Makrogol 300

Makrogol 1500

6.2

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být

mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2

C – 8

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

Tuba z hliníku o obsahu 20 g.

6.6

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého

přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Veyx-Pharma GmbH

Söhreweg 6, 34639 Schwarzenborn, SRN

Tel. +49-(0)5686-9986-0

Fax +49-(0)5686-9986-50

e-mail zentrale@veyx.de

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

96/948/94-C

9.

DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Registrace 09/09/1994, 1.12.2000, 8.4.2005, 12.10.2011

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Listopad 2014

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace