PAMITOR 15 MG/ML, INF CNC SOL 1X1ML

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
DINATRIUM-PAMIDRONÁT (DINATRII PAMIDRONAS)
Dostupné s:
Chiesi CZ s.r.o., Praha
ATC kód:
M05BA03
Dávkování:
15MG/ML
Léková forma:
Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku
Podání:
Infuze
Jednotky v balení:
1X1ML PE, Ampulka
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
44/ 187/03-C
Datum autorizace:
0000-00-00

Příloha č. 2 ke sdělení sp. zn. sukls140812/2011

Příbalová informace

Informace propoužití, čtěte pozorně!

NÁZEV PŘÍPRAVKU

PAMITOR 15 mg /ml

Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

Acidum pamidronicum

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Acidum pamidronicum 12,6 mg (odpovídá dinatrii pamidronas15,0 mg) v 1 ml roztoku.

Ampule po 1 ml, 2 ml, 4 ml a 6 ml obsahují množství odpovídající 15 mg, 30 mg, 60 mg a 90 mg

dinatrii pamidronas.

LÉKOVÁ FORMA

Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

Popis přípravku:čirý bezbarvý roztok, prakticky prostý částic

KLINICKÉ ÚDAJE

Indikace

Léčba onemocnění způsobených zvýšenou aktivitou osteoklastů jako jsou:

-hyperkalcémie vyvolaná nádorem;

-osteolytické kostní metastázy;

-mnohočetný myelom;

-kostní forma Pagetovy choroby.

Přípravek jeurčen pro dospělé a mladistvé.

Dávkování a způsob podání

PřípravekPAMITOR nesmí být nikdy injikován formou bolusu.

Roztok přípravkuPAMITOR, se ředí infuzními roztoky, které nesmějí obsahovat kalcium

(fyziologický roztok nebo 5% roztok glukózy). Aplikuje se pomalou i.v. infuzí. Rychlost infuze

nikdy nesmípřekročit rychlost 60 mg za 1hodinu(1 mg/min) a koncentrace infundovaného

roztoku nesmíbýt vyšší než 90 mg/250 ml. Dávka 90 mg ve 250 mlinfuzního roztoku se za

normálních okolností aplikuje po dobu 2hodinové infuze. U pacientů s mnohočetným myelomem

a upacientůs hyperkalcémií vyvolanou nádorem se doporučuje dávku 90 mg podávat v 500 ml

roztoku po dobu nejméně4hodin. Infuzní kanyla by měla být pečlivě zavedena do větší žíly, aby

se minimalizovala možnost vzniku lokálních nežádoucích reakcí.

Osteolytické kostní metastázy a mnohočetný myelom

Doporučená dávkapřípravkuPAMITOR kléčbě převážně ostelolytickýchkostníchmetastáza

mnohočetného myelomu je 90 mg, aplikuje se každé 4 týdny ve formě jednorázové infuze.

Pacientůmskostnímimetastázami,kterýmjechemoterapieaplikovánave3týdenních

intervalech, je možné podávat dávku 90 mgve stejných, třítýdenních intervalech.V léčbě byse

mělopokračovataždodoby,kdyseléčbamusípřehodnotitvzhledemkprogresikostního

postižení.

Hyperkalcémie vyvolaná nádorem

Doporučujese,abypacientibylipředléčbouneboběhemléčbyhydratovánifyziologickým

roztokem.

DávkapřípravkuPAMITORzávisínapočátečníchhladináchsérovéhokalciapacientů.

Následujícídoporučenídávekjsouodvozenazklinickýchdatnekorigovanýchhodnotsérového

kalcia.Dávky,kteréjsouuvnitřdanéhorozmezí,jsoutakéaplikovatelnénahodnotysérového

kalcia, korigované nahodnoty sérových proteinů nebo albuminu rehydratovaných pacientů.

Počáteční hladina sérového kalcia Doporučená celková dávka

mmol/l mg% mg

do 3,0 do 12,0 15-30

3,0-3,5 12,0-14,0 30-60

3,5-4,0 14,0-16,0 60-90

> 4,0 > 16,0 90

CelkovádávkapřípravkuPAMITORsepodávábuďformoujednorázovéinfuze,nebov

opakovanýchinfuzích během 2až4 po sobějdoucích dnů.Maximální dávka proléčebnou kúru

je90mg,atojakpropočáteční,takiopakovanéléčebnécykly.Významnýpokleshladiny

sérovéhokalciajeobvyklepozorovánza24až48hodinpoaplikacipřípravkuPAMITORa

normalizacejeobvykledosaženoběhem3až7dnů.Pokudběhemtétodobynedojdek

normalizacihladinykalcia,můžesepodatdalšídávka.Trváníodpovědimůžebýtzcela

individuálníajeujednotlivýchpacientůrůzné.Léčbasemůžeopakovatkdykolivseznovu

objeví hyperkalcémie.Podleklinických zkušenostíjeznámo, žesezvyšujícím se počteminfuzí

může klesat účinnost přípravku.

Pagetova choroba

DoporučenácelkovádávkapřípravkuPAMITOR jeproléčebnýcyklus180až210mg.Této

celkovédávkymůžebýtdosaženobuďv6aplikacíchpo30mg1kráttýdně(celkovádávkaje

180 mg), nebo ve 3 podáních po 60 mg 1krát každý druhý týden. Pokud se používá dávka 60 mg,

doporučuje se zahájit léčbu dávkou 30 mg (celková dávka je 210 mg). Při zhoršování klinického

obrazunebobiochemickýchukazatelů(aktivitasérovéalkalickéfosfatázy)jetřebakúru

opakovat, nejdříve však za 6 měsíců.

Poškození funkcí ledvin

Přestožepodlefarmakokinetickýchstudiíneníupacientůsjakýmkolivstupněmpoškození

ledvinnýchfunkcínutnáúpravadávky,doporučujesepodávatpřípravekPamidronatTorrex

maximální rychlostí infuze20 mg za hodinu.

Poškození funkcí jater

Upacientůsmírnýmažstřednímpoškozenímjaterníchfunkcínenípodlefarmakokinetických

studií nutná úprava dávkování.

Kontraindikace

Známá přecitlivělost na přípravekPAMITOR nebo jiné bifosfonáty, těhotenství, laktace, dětský

věk. Nesmí se podávat jako injekční bolus. PAMITOR se nesmí podávat s jinými bifosfonáty,

sjinými antihyperkalciemickými látkami nebo s kalciem v infuzi.

Zvláštní upozornění

Varování:

PAMITOR se nesmí podávat jako bolus, vždy se musí ředit roztoky, které neobsahují kalcium a

musíbýtaplikovánavpomalénitrožilníinfuzi.PAMITORsenemápodávatsjinými

bifosfonáty, protože jejich kombinovanéúčinky nebyly dosud klinicky ověřeny.

Upozornění:

Pozahájeníléčbysedoporučujemonitorovathladinysérovýchelektrolytů,kalciaafosfátů.

Pacienti,kteřímajípodstoupitoperacištítnéžlázy,mohoubýtvzhledemkrelativnímu

hypoparathyreoidismuvelicevnímavínavyvolanouhypokalcémii.Upacientů,léčených

opakovanýmiinfuzemipamidronatudelšídobuazvláštěupacientůsporuchouledvinných

funkcíneboijenpredispozicíktomutoonemocnění(smnohočetnýmmyelomemnebo

hyperkalcémií indukovanou nádorem) je nutné periodicky sledovat laboratorníhodnoty a klinické

parametryrenálníchfunkcí,neboťbylopřidlouhodobéléčběpacientůsmnohočetným

myelomempopsánopoškozeníledvinnýchfunkcí,včetněrenálníhoselhání.Nebylovšak

jednoznačněprokázáno,zdabylopoškozeníledvinzpůsobenoaplikacípamidronatunebo

progresí základníhoonemocnění a doprovodných komplikací.

Upacientůstěžkoujaterníinsuficiencínejsoudostupnážádnáklinickádata,aprotoneexistuje

ani specifické doporučení.

Upacientůsesrdečnímonemocněním,předevšímustaršíchlidí,může hydratacefyziologickým

roztokemvéstažksrdečnímuselhání(selhánílevékomorysrdečnínebosrdečníměstnání).

Horečka, příznaky podobné chřipce se mohou také podílet na tomto typu poškození.

U pacientů s kostní formou Pagetovy choroby existuje riziko deficitu kalcia nebo vitaminu D, aby

bylo toto riziko minimalizováno, mělobybýt kalcium nebo vitamin D podány perorálně.

Interakce

Přiaplikacipamidronatusoučasněsběžněužívanýmiprotinádorovýmilékynebylyzjištěny

žádnéinterakce.Upacientůstěžkouhyperkalcémiísepamidronatpoužívalvkombinacis

kalcitoninem.Tato kombinacemělasynergickýúčinek,kterývyvolalrychlejšípoklessérového

kalcia.

Těhotenství a kojení

V pokusech na zvířatech nebyl zjištěn teratogenní účinek pamidronátu ani jeho vliv na reprodukci

nebofertilitu.Nižšíhladinasérovéhokalciabylaupotkanníchsamicpravděpodobněpříčinou

delšídobypotřebnéprozabřeznutíanižšíhopřežitímláďat.Ubřezíchpotkanníchsamicbyl

prokázán přestup pamidronátu přes placentární bariéru a jeho kumulace v kostní tkáni plodu, a to

stejnýmzpůsobemjakoudospělýchzvířat.Spodávánímpřípravkuvtěhotenstvínejsoužádné

zkušenosti,aproto se,svýjimkou případů život ohrožující hyperkalcémie, podávání přípravkuv

těhotenství nedoporučuje. V experimentálních studiích na kojících potkanech bylo prokázáno, že

pamidronátpřecházídomateřskéhomléka,aprotobymatkyléčenépamidronatembyneměly

kojit svéděti.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Pacienti musejí být upozorněni, že se po infuzích přípravkuPAMITOR může objevit, i když jen

vojedinělýchpřípadech,somnolentnístavnebozávratě.Vtěchtopřípadechsenedoporučuje

řízenímotorovýchvozidel,obsluhaobráběcíchstrojůnebovykonáváníjinýchčinností

vyžadujících zvýšenou pozornost.

Nežádoucí účinky

Nežádoucíúčinkyjsouobvyklemírnéapřechodné.Nejčastějšínežádoucíreakcíje

asymptomatická hypokalcémie a horečka (zvýšení tělesné teploty o 1 až 2 st. C), které se obvykle

vyskytují během prvních 48 hodin po zahájení infuze.

Horečkavětšinouodezníspontánněanevyžaduježádnouléčbu.Symptomatickáhypokalcémie

se vyskytuje jen vzácně.

Stanovení frekvence výskytu:Časté = více než 10%, Méně časté = 1 až 10%, Vzácné = 0,001 až

1%, Ojedinělé = méně než 0,001%.

Celkovéporuchy a reakce vmístě aplikace

Časté:horečkanebochřipkovépříznaky,kteréjsouněkdydoprovázenymalátností,ztuhlostí,

únavou a návaly.

Méněčasté:lokálníreakcevmístěvpichu:bolestivost,zarudnutí,zduření,otok,zatvrdnutí,

flebitida, tromboflebitida.

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Méně časté: přechodná bolestivost kostí, artralgie, myalgie, celková bolestivost.

Vzácné: svalové křeče.

Gastrointestinální poruchy

Méně časté: nauzea, zvracení.

Vzácné: nechutenství, bolestibřicha, průjem, zácpa, dyspeptickéobtíže.

Ojedinělé: gastritida.

Poruchy nervového systému

Méně časté: bolesti hlavy.

Vzácné: agitovanost, zmatenost, závratě, nespavost, somnolence, letargie.

Ojedinělé:symptomatickáhypokalcémie(parestézie,tetanie),záchvatykřečí,zrakové

halucinace.

Poruchy krve a lymfatického systému

Méně časté: lymfocytopénie.

Vzácné: leukopénie.

Ojedinělé: trombocytopénie.

Srdeční poruchy

Vzácné: hypotenze, hypertenze.

Ojedinělé: selhánílevé komorysrdeční(dyspnoe,plicní edém),městnavé srdeční selhání(edém)

obvykle způsobené hyperhydratací.

Poruchy ledvin a močových cest

Ojedinělé: hematurie, akutní renální selhání, zhoršení stávajícího renálního onemocnění.

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Vzácné: zarudnutí kůže, svědění.

Poruchy oka

Ojedinělé: konjunktivitida, uveitida (iritis, iridocyklitis), skleritis, episkleritis, xanthopsie.

Infekce a infestace

Ojedinělé: reaktivace herpes simplex a herpeszoster.

Vyšetření

Časté: hypokalcémie, hypofosfatémie.

Méně časté: hypomagnezémie.

Vzácné: hyperkalémie, hypokalémie, hypernatrémie.

Ojedinělé: abnormální jaterní testy, zvýšení sérového kreatininu a urey.

Mnoho těchto nežádoucích účinků je spojeno sezákladnímonemocněnímpacienta.

Předávkování

Pacienti, kteří dostali vyšší neždoporučené dávky by měli být pečlivě sledováni. V případech

klinicky významné hypokalcémie s parestézií, tetanií a hypotenzí by se zlepšení stavu mělo

dosáhnout aplikací calcium gluconicum ve formě infuze.

FARMAKOLOGICKÉVLASTNOSTI

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:

Inhibitor kostní resorpce

ATC:M05BA03

Léčivá látka přípravkuPAMITOR, pamidronát dvojsodný (patří do skupiny bifosfonátů), je silný

inhibitorosteoklastickéresorpcekosti.Mechanismusjehoúčinkuspočívávpevnévazběna

hydroxyapatitkostnítkáněavblokáděkostníresorpceosteoklasty.Invitroinhibujetvorbua

rozpouštění krystalů hydroxyapatitu.

Pamidronát snižuje přístup prekursorů osteoklastů kekostní tkáni a jejich následnou transformaci

vezraléresorbující osteoklasty.Avšakhlavním mechanismem účinkubisfosfonátu navázaného

na kostní tkáň je jeho lokální a přímý, antiresorpční účinek, a to jak in vitro, tak in vivo.

Vexperimentálníchstudiíchbyloprokázáno,žepamidronát,pokudjepodánpřednebovdobě

inokulace nebo transplantace nádorových buněk, inhibuje osteolýzu vyvolanou nádorem. Změny

biochemickýchparametrůjsouodrazeminhibičníhopůsobenípřípravkunanádoremvyvolanou

hyperkalcémii,primárnědocházíkpoklesuhladinsérovéhokalciaafosfátůasekundárněk

poklesuvylučováníkalcia,fosfátů a hydroxyprolinumočí.Hyperkalcémiemůževéstkpoklesu

objemuextracelulárnítekutinyakesníženíglomerulárnífiltrace.Řízenímhyperkalcémie

pomocípamidronatusezvýšíuvětšinypacientů glomerulárnífiltraceaklesnehladinasérového

kreatininu.

Vklinickýchstudiíchbylopředevšímupacientůs osteolytickýmikostnímimetastázaminebos

mnohočetnýmmyelomemzjištěno,žepamidronatzabraňujeneboalespoňoddalujevznik

takovýchnežádoucíchpříhod,jakojsouhyperkalcémie,zlomeninykostí,kompreseobratlů,

potřebaaktinoterapie,chirurgickýchzákrokůnapostiženýchkostech,adálesnižujebolestivost

postiženýchkostí.Pokudbylpamidronatpoužívánvkombinacisestandardníprotinádorovou

léčbou,došlokopožděníprogresekostníchmetastáz.Navícbylouosteolytickýchkostních

metastáz, které bylyrezistentní na cytotoxickou a hormonální terapii rentgenologicky prokázáno,

že došloke stabilizicinebo sklerotizaci onemocnění.

KostníformaPagetovychoroby,charakterizovanáložiskyzvýšenékostníresorpcea

kvalitativnímizměnamivpřestavběkostí,dobřeterapeutickyodpovídánaléčbupamidronatem.

Klinickouabiochemickouremisionemocněníjemožnédemonstrovatscintigraficky,poklesem

hydroxyprolinu v moči, alkalické fosfatázy v séru a symptomatickým zlepšením.

Farmakokinetickévlastnosti

Obecná charakteristika:

Pamidronátmásilnouafinitukekalcifikované tkáni. Úplnévyloučení pamidronátu z organismu

nebylovprůběhuexperimentálníchstudiínikdypozorováno.Kalcifikovanétkánějsou

považovány za místo "zřejmého vylučování".

Absorpce:

Pamidronát je podáván formou intravenózní infuze, absorpce je tedy kompletnína konci infuze.

Distribuce:

Plazmatickékoncentracepamidronátustoupajírychlenazačátkuinfuzeaprudceklesajís

ukončením infuze. Jeho poločas v plazmě je kolem 0,8 hodiny. Rovnovážný stav "steady-state"

jedosaženběhem2až3hodinovéinfuze.Vrcholukoncentracepamidronátuvplazmě(10

nmol/l)jedosaženo po dávce 60 mgaplikovanédéle než 1 hodinu. Jak u zvířat,taki u lidíjev

organismupokaždédávcepamidronáturetinovánotéměřshodnéprocentopodanédávky,tj.45

až80%.Kumulacepamidronátuvkostech neníomezenakapacitoukostí,alezávisínacelkové

podanédávce.Procentocirkulujícíhopamidronátu,vázanéhonaplazmatickébílkoviny,je

relativně nízké (kolem 54%) a zvyšuje se s patologicky zvýšenými hladinami kalcia.

Vylučování:

Pamidronátvorganismunepodléhábiotransformaciajetéměřvýlučněvylučovánrenální

exkrecí.Pointravenózníinfuzibyloběhem72hodinvmočinalezenoasi20až55%podané

dávkyvnezměněnéformě,tj.jakopamidronát.Zbývajícíčástdávkybylaposledovanoudobu

experimentálníchstudiíretinovánavorganismu.Procentoretinovanévorganismunezávisíani

nadávce(rozmezí15až180mg)aninarychlostiinfuze(1,25až60mg/hod).Vylučování

pamidronátu do moči jebiexponenciálníaodpovídázřejměpoločasům 1,6 a 27hodin.Celková

plazmatickáclearancejepravděpodobně180ml/minarenálníclearancejeasi54ml/min.

Renální clearancepamidronátu v zásadě odpovídá clearance kreatininu.

Metabolismuspamidronátuvjátrechajehojaterníclearancejsounevýznamné,aprotomá

přípravekPAMITOR jenmalouschopnostvyvolávatlékovéinterakce,atoaťnametabolické

úrovninebo vazbou na proteiny.

Pacienti se zhoršenou funkcí jater:

Farmakokinetikapamidronátubylastudovánaumužůskarcinomemmetastazujícímdokostí,

kteří měli jak normální jaternífunkce (n=6), tak u skupiny mužů s mírným až středním zhoršením

jaterních funkcí (n=9). Každému pacientovi byla aplikována jedna dávka 90 mg pamidronátu ve

formě4hodinovéinfuze.Přestožebylynalezenyrozdílyvefarmakokineticemezipacientys

normálnífunkcíjaterapacientysmírněažstřednězhoršenoufunkcíjater,nebylytytorozdíly

klinicky relevantní. U pacientů s poškozením jaterních funkcí byly průměrné hodnoty AUC větší

(39,7%)aCmax(28,6%)vyšší.Za12až36hodinposkončeníinfuzenebylyhladinyléku

detekovatelné.VzhledemktomužesePAMITORaplikujejedenkrátzaměsíc,nedáse

akumulace léku očekávat, a proto u těchtopacientů není nutná úprava dávkování.

Pacienti sezhoršenou funkcí ledvin:

Upacientůsezávažnýmzhoršenímfunkceledvin(clearancekreatininu<30ml/min.)as

výskytemkarcinomumetastazujícímdokostíjeprůměrnáplazmatickáhodnotaAUC

dvojnásobná.Rychlostvylučovánímočíklesásklesajícíclearancekreatininu,ačkolivcelkové

množstvívyloučenémočínenívýrazněovlivněnofunkcíledvin.Retencepamidronátuv

organismu je u pacientů s karcinomem se zhoršenou funkcí ledvin nebo bez ní podobná, a pokud

se dodržuje dávkovací schéma, není nutná úprava dávkování.

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

Pamidronát má přímý cytotoxický účinek na silněprokrvené orgány, zejména na ledviny po i.v.

podání. Přípravek nemá mutagenní ani kancerogenníúčinky.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

Pomocné látky:

Chlorid sodný, hydroxid sodný, voda na injekci.

Inkompatibility

Pamidronáttvoříkomplexysdvojmocnýmikationtyanesmíseprotopřidávatdoinfuzních

roztoků s obsahem kalcia a magnezia.

Doba použitelnosti

Ampule z bezbarvého silikonizovaného skla: 3 roky

Ampule zpolyethylenu:3roky

Uchovávání

Žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Z mikrobiologického hlediska je třeba přípravek spotřebovat ihned po naředění.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Druh obalu a velikostbalení

1. skleněné ampule z bezbarvého skla, krabička.

2. polyethylenové ampule (PE), krabička.

Velikostbalení :

1x a 4x 1 ml (15 mg)

1x a 4x 2 ml (30 mg)

1x a 4x 4 ml (60 mg)

1x a 4x 6 ml (90 mg)

Návod kpoužití:

Viz dávkování a způsob podání

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Chiesi CZ,s.r.o., Praha, Na Květnici 33, Praha 4

VÝROBCE

Chiesi PharmaceuticalsGmbH, Vídeň, Rakousko

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

44/187/03-C

DATUM REVIZE TEXTU

4.8.2011

Příloha č. 3 ke sdělení sp. zn. sukls140812/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.NÁZEV PŘÍPRAVKU

PAMITOR15 mg /ml

Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Acidum pamidronicum 12,6 mg (odpovídá dinatrii pamidronas15,0 mg) v 1 ml roztoku.

Ampule po 1 ml, 2 ml, 4 ml a 6 ml obsahují množství odpovídající 15 mg, 30 mg, 60 mg a 90 mg

dinatrii pamidronas.

Úplný seznam pomocných látek viz bod. 6.1..

3. LÉKOVÁ FORMA

Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

Popis přípravku:čirý bezbarvý roztok, prakticky prostý částic

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Léčba onemocnění způsobených zvýšenou aktivitou osteoklastů jako jsou:

-hyperkalcémie vyvolaná nádorem;

-osteolytické kostní metastázy;

-mnohočetný myelom;

-kostní forma Pagetovy choroby.

Přípravek jeurčen pro dospělé a mladistvé.

4.2 Dávkování a způsob podání

PřípravekPAMITOR, nesmí být nikdy injikován formou bolusu.

RoztokpřípravkuPAMITOR,připravenýseředíinfuznímiroztoky,kterénesmějíobsahovat

kalcium(fyziologickýroztoknebo5%roztokglukózy).Aplikujesepomaloui.v.infuzí.

Rychlostinfuzenikdynesmípřekročitrychlost60mgza1hodinu(1mg/min)akoncentrace

infundovanéhoroztokunesmíbýtvyššínež90mg/250ml.Dávka90mgve250mlinfuzního

roztokusezanormálníchokolnostíaplikujepodobu2hodinovéinfuze.Upacientůs

mnohočetným myelomem a u pacientů s hyperkalcémií vyvolanou nádorem se doporučuje dávku

90 mg podávatv500 ml roztokupo dobunejméně 4 hodin. Infuzníkanylabymělabýt pečlivě

zavedena do větší žíly, aby se minimalizovala možnost vzniku lokálních nežádoucích reakcí.

Osteolytické kostní metastázy a mnohočetný myelom

DoporučenádávkapřípravkuPAMITORkléčběpřevážněostelolytickýchkostníchmetastáza

mnohočetného myelomu je 90 mg, aplikuje se každé 4 týdny ve formě jednorázové infuze.

Pacientůmskostnímimetastázami,kterýmjechemoterapieaplikovánave3týdenních

intervalech, je možné podávat dávku 90 mgvestejných, třítýdenních intervalech.V léčbě byse

mělopokračovataždodoby,kdyseléčbamusípřehodnotitvzhledemkprogresikostního

postižení.

Hyperkalcémie vyvolaná nádorem

Doporučujese,abypacientibylipředléčbouneboběhemléčbyhydratovánifyziologickým

roztokem.

DávkapřípravkuPAMITORzávisínapočátečníchhladináchsérovéhokalciapacientů.

Následujícídoporučenídávekjsouodvozenazklinickýchdatnekorigovanýchhodnotsérového

kalcia.Dávky,kteréjsouuvnitřdanéhorozmezí,jsoutakéaplikovatelnénahodnotysérového

kalcia, korigované nahodnoty sérových proteinů nebo albuminu rehydratovaných pacientů.

Počáteční hladina sérového kalcia Doporučená celková dávka

mmol/l mg% mg

do 3,0 do 12,0 15-30

3,0-3,5 12,0-14,0 30-60

3,5-4,0 14,0-16,0 60-90

> 4,0 > 16,0 90

CelkovádávkapřípravkuPAMITORsepodávábuďformoujednorázovéinfuze,nebov

opakovanýchinfuzích během 2až4 po sobějdoucích dnů.Maximální dávka proléčebnou kúru

je90mg,atojakpropočáteční,takiopakovanéléčebnécykly.Významnýpokleshladiny

sérovéhokalciajeobvyklepozorovánza24až48hodinpoaplikacipřípravkuPAMITORa

normalizacejeobvykledosaženoběhem3až7dnů.Pokudběhemtétodobynedojdek

normalizacihladinykalcia,můžesepodatdalšídávka.Trváníodpovědimůžebýtzcela

individuálníajeujednotlivýchpacientůrůzné.Léčbasemůžeopakovatkdykolivseznovu

objeví hyperkalcémie.Podleklinických zkušenostíjeznámo, žesezvyšujícím se počteminfuzí

může klesat účinnost přípravku.

Pagetova choroba

DoporučenácelkovádávkapřípravkuPAMITORjeproléčebnýcyklus180až210mg.Této

celkovédávkymůžebýtdosaženobuďv6aplikacíchpo30mg1kráttýdně(celkovádávkaje

180 mg), nebo ve 3 podáních po 60 mg 1krát každý druhý týden. Pokud se používá dávka 60 mg,

doporučujesezahájit léčbu dávkou 30 mg (celková dávka je 210 mg). Při zhoršování klinického

obrazunebobiochemickýchukazatelů(aktivitasérovéalkalickéfosfatázy)jetřebakúru

opakovat, nejdříve však za 6 měsíců.

Poškození funkcí ledvin

Přestožepodlefarmakokinetickýchstudiíneníupacientůsjakýmkolivstupněmpoškození

ledvinnýchfunkcínutnáúpravadávky,doporučuje sepodávatpřípravekPAMITORmaximální

rychlostí infuze 20 mg za hodinu.

Poškození funkcí jater

Upacientůsmírnýmažstřednímpoškozenímjaterníchfunkcínenípodlefarmakokinetických

studií nutná úprava dávkování.

4.3 Kontraindikace

Známá přecitlivělost napřípravekPAMITORnebojiné bifosfonáty,těhotenství,laktace, dětský

věk. Nesmí se podávat jako injekční bolus. PAMITORse nesmí podávat s jinými bifosfonáty, s

jinými antihyperkalciemickými látkami nebo s kalciem v infuzi.

4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Varování:

PAMITORse nesmí podávat jako bolus, vždy se musí ředit roztoky, které neobsahují kalcium a

musíbýtaplikovánavpomalénitrožilníinfuzi.PAMITORsenemápodávatsjinými

bifosfonáty, protože jejich kombinovanéúčinky nebyly dosud klinicky ověřeny.

Upozornění:

Pozahájeníléčbysedoporučujemonitorovathladinysérovýchelektrolytů,kalciaafosfátů.

Pacienti,kteřímajípodstoupitoperacištítnéžlázy,mohoubýtvzhledemkrelativnímu

hypoparathyreoidismuvelicevnímavínavyvolanouhypokalcémii.Upacientů,léčených

opakovanýmiinfuzemipamidronatudelšídobuazvláštěupacientůsporuchouledvinných

funkcíneboijenpredispozicíktomutoonemocnění(smnohočetnýmmyelomemnebo

hyperkalcémií indukovanou nádorem) je nutné periodicky sledovat laboratorníhodnoty a klinické

parametryrenálníchfunkcí,neboťbylopřidlouhodobéléčběpacientůsmnohočetným

myelomempopsánopoškozeníledvinnýchfunkcí,včetněrenálníhoselhání.Nebylovšak

jednoznačněprokázáno,zdabylopoškozeníledvinzpůsobenoaplikacípamidronatunebo

progresí základníhoonemocnění a doprovodnýchkomplikací.

Upacientůstěžkoujaterníinsuficiencínejsoudostupnážádnáklinickádata,aprotoneexistuje

ani specifické doporučení.

Upacientůsesrdečnímonemocněním,předevšímustaršíchlidí,může hydratacefyziologickým

roztokemvéstažksrdečnímuselhání(selhánílevékomorysrdečnínebosrdečníměstnání).

Horečka, příznaky podobné chřipce se mohou také podílet na tomto typu poškození.

U pacientů s kostní formou Pagetovy choroby existuje riziko deficitu kalcia nebo vitaminu D, aby

bylototo riziko minimalizováno, mělobybýt kalcium nebo vitamin D podány perorálně.

4.5 Interakce sjinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Přiaplikacipamidronatusoučasněsběžněužívanýmiprotinádorovýmilékynebylyzjištěny

žádnéinterakce.Upacientůstěžkouhyperkalcémiísepamidronatpoužívalvkombinacis

kalcitoninem.Tato kombinacemělasynergickýúčinek,kterývyvolalrychlejšípoklessérového

kalcia.

4.6. Těhotenství a kojení

V pokusech na zvířatech nebyl zjištěn teratogenní účinek pamidronátu ani jeho vliv na reprodukci

nebofertilitu.Nižšíhladinasérovéhokalciabylaupotkanníchsamicpravděpodobněpříčinou

delšídobypotřebnéprozabřeznutíanižšíhopřežitímláďat.Ubřezíchpotkanníchsamicbyl

prokázán přestuppamidronátu přes placentární bariéru a jeho kumulace v kostní tkáni plodu, a to

stejnýmzpůsobemjakoudospělýchzvířat.Spodávánímpřípravkuvtěhotenstvínejsoužádné

zkušenosti,aproto se,svýjimkou případů život ohrožující hyperkalcémie, podávánípřípravkuv

těhotenství nedoporučuje. V experimentálních studiích na kojících potkanech bylo prokázáno, že

pamidronátpřecházídomateřskéhomléka,aprotobymatkyléčenépamidronatembyneměly

kojit svéděti.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Pacienti musejí být upozorněni, že se po infuzích přípravkuPAMITORmůže objevit, i když jen

vojedinělýchpřípadech,somnolentnístavnebozávratě.Vtěchtopřípadechsenedoporučuje

řízenímotorovýchvozidel,obsluhaobráběcíchstrojůnebovykonáváníjinýchčinností

vyžadujících zvýšenou pozornost.

4.8. Nežádoucí účinky

Nežádoucíúčinkyjsouobvyklemírnéapřechodné.Nejčastějšínežádoucíreakcíje

asymptomatická hypokalcémie a horečka (zvýšení tělesné teploty o 1 až 2 st. C), které se obvykle

vyskytují během prvních 48 hodin po zahájení infuze.

Horečkavětšinouodezníspontánněanevyžaduježádnouléčbu.Symptomatickáhypokalcémie

se vyskytuje jen vzácně.

Stanovení frekvence výskytu:Časté = více než 10%, Méně časté = 1 až10%, Vzácné = 0,001 až

1%, Ojedinělé = méně než 0,001%.

Celkovéporuchy a reakce vmístě aplikace

Časté:horečkanebochřipkovépříznaky,kteréjsouněkdydoprovázenymalátností,ztuhlostí,

únavou a návaly.

Méněčasté:lokálníreakcevmístěvpichu:bolestivost,zarudnutí,zduření,otok,zatvrdnutí,

flebitida, tromboflebitida.

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Méně časté: přechodná bolestivost kostí, artralgie, myalgie, celková bolestivost.

Vzácné: svalové křeče.

Gastrointestinálníporuchy

Méně časté: nauzea, zvracení.

Vzácné: nechutenství, bolesti břicha, průjem, zácpa, dyspeptickéobtíže.

Ojedinělé: gastritida.

Poruchynervovéhosystému

Méně časté: bolesti hlavy.

Vzácné: agitovanost, zmatenost, závratě, nespavost, somnolence, letargie.

Ojedinělé:symptomatickáhypokalcémie(parestézie,tetanie),záchvatykřečí,zrakové

halucinace.

Poruchy krve a lymfatického systému

Méně časté: lymfocytopénie.

Vzácné: leukopénie.

Ojedinělé: trombocytopénie.

Srdeční poruchy

Vzácné: hypotenze, hypertenze.

Ojedinělé: selhánílevé komorysrdeční(dyspnoe,plicní edém),městnavésrdeční selhání(edém)

obvykle způsobené hyperhydratací.

Poruchy ledvin a močových cest

Ojedinělé: hematurie, akutní renální selhání, zhoršení stávajícího renálního onemocnění.

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Vzácné: zarudnutí kůže, svědění.

Poruchy oka

Ojedinělé: konjunktivitida, uveitida (iritis, iridocyklitis), skleritis, episkleritis, xanthopsie.

Infekce a infestace

Ojedinělé: reaktivace herpes simplex a herpeszoster.

Vyšetření

Časté: hypokalcémie, hypofosfatémie.

Méně časté: hypomagnezémie.

Vzácné: hyperkalémie, hypokalémie, hypernatrémie.

Ojedinělé: abnormální jaterní testy, zvýšení sérového kreatininu a urey.

Mnoho těchto nežádoucích účinků je spojeno sezákladnímonemocněnímpacienta.

4.9. Předávkování

Pacienti,kteřídostalivyššíneždoporučenédávkybymělibýtpečlivěsledováni.Vpřípadech

klinickyvýznamnéhypokalcémiesparestézií,tetaniíahypotenzíbysezlepšenístavumělo

dosáhnout aplikací calcium gluconicum ve formě infuze.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1.Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Inhibitor kostníresorpce

ATC:M05BA03

Léčivá látka přípravkuPAMITOR, pamidronát dvojsodný (patří do skupiny bifosfonátů), je silný

inhibitorosteoklastickéresorpcekosti.Mechanismusjehoúčinkuspočívávpevnévazběna

hydroxyapatitkostnítkáněavblokáděkostníresorpceosteoklasty.Invitroinhibujetvorbua

rozpouštění krystalů hydroxyapatitu.

Pamidronát snižuje přístup prekursorů osteoklastů ke kostní tkáni a jejich následnou transformaci

vezraléresorbující osteoklasty.Avšakhlavním mechanismem účinkubisfosfonátu navázaného

na kostní tkáň je jeholokální a přímý, antiresorpční účinek, a to jak in vitro, tak in vivo.

Vexperimentálníchstudiíchbyloprokázáno,žepamidronát,pokudjepodánpřednebovdobě

inokulace nebo transplantace nádorových buněk, inhibuje osteolýzu vyvolanou nádorem. Změny

biochemickýchparametrůjsouodrazeminhibičníhopůsobenípřípravkunanádoremvyvolanou

hyperkalcémii,primárnědocházíkpoklesuhladinsérovéhokalciaafosfátůasekundárněk

poklesuvylučováníkalcia,fosfátů a hydroxyprolinumočí.Hyperkalcémiemůževéstkpoklesu

objemuextracelulárnítekutinyakesníženíglomerulárnífiltrace.Řízenímhyperkalcémie

pomocípamidronatusezvýšíuvětšinypacientů glomerulárnífiltraceaklesnehladinasérového

kreatininu.

Vklinickýchstudiíchbylopředevšímupacientůs osteolytickýmikostnímimetastázaminebos

mnohočetnýmmyelomemzjištěno,žepamidronatzabraňujeneboalespoňoddalujevznik

takovýchnežádoucíchpříhod,jakojsouhyperkalcémie,zlomeninykostí,kompreseobratlů,

potřebaaktinoterapie,chirurgickýchzákrokůnapostiženýchkostech,adálesnižujebolestivost

postiženýchkostí.Pokudbylpamidronatpoužívánvkombinacisestandardníprotinádorovou

léčbou,došlokopožděníprogresekostníchmetastáz.Navícbylouosteolytickýchkostních

metastáz, které bylyrezistentní na cytotoxickou a hormonální terapii rentgenologicky prokázáno,

že došlo ke stabilizicinebo sklerotizaci onemocnění.

KostníformaPagetovychoroby,charakterizovanáložiskyzvýšenékostníresorpcea

kvalitativnímizměnamivpřestavběkostí,dobřeterapeutickyodpovídánaléčbupamidronatem.

Klinickouabiochemickouremisionemocněníjemožnédemonstrovatscintigraficky,poklesem

hydroxyprolinu v moči, alkalické fosfatázy v séru a symptomatickým zlepšením.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Obecná charakteristika:

Pamidronátmásilnouafinitukekalcifikované tkáni. Úplné vyloučení pamidronátu z organismu

nebylovprůběhuexperimentálníchstudiínikdypozorováno.Kalcifikovanétkánějsou

považovány za místo "zřejmého vylučování".

Absorpce:

Pamidronát je podáván formou intravenózní infuze, absorpce je tedy kompletní na konci infuze.

Distribuce:

Plazmatickékoncentracepamidronátustoupajírychlenazačátkuinfuzeaprudceklesajís

ukončením infuze. Jeho poločas v plazmě je kolem 0,8 hodiny. Rovnovážný stav "steady-state"

jedosaženběhem2až3hodinovéinfuze.Vrcholukoncentracepamidronátuvplazmě(10

nmol/l)jedosaženo po dávce 60 mgaplikovanédéle než 1 hodinu. Jak u zvířat,taki u lidíjev

organismupokaždédávcepamidronáturetinovánotéměřshodnéprocentopodanédávky,tj.45

až80%.Kumulacepamidronátuvkostech neníomezenakapacitoukostí,alezávisínacelkové

podanédávce.Procentocirkulujícíhopamidronátu,vázanéhonaplazmatickébílkoviny,je

relativně nízké (kolem 54%) a zvyšuje se s patologicky zvýšenými hladinami kalcia.

Vylučování:

Pamidronátvorganismunepodléhábiotransformaciajetéměřvýlučněvylučovánrenální

exkrecí.Pointravenózníinfuzibyloběhem72hodinvmočinalezenoasi20až55%podané

dávkyvnezměněnéformě,tj.jakopamidronát.Zbývajícíčástdávkybylaposledovanoudobu

experimentálníchstudiíretinovánavorganismu.Procentoretinovanévorganismunezávisíani

nadávce(rozmezí15až180mg)aninarychlostiinfuze(1,25až60mg/hod).Vylučování

pamidronátu do moči jebiexponenciálníaodpovídázřejměpoločasům 1,6 a 27hodin.Celková

plazmatickáclearancejepravděpodobně180ml/minarenálníclearancejeasi54ml/min.

Renální clearancepamidronátu v zásadě odpovídá clearance kreatininu.

Metabolismuspamidronátuvjátrechajehojaterníclearancejsounevýznamné,aprotomá

přípravekPAMITORjenmalouschopnostvyvolávatlékovéinterakce,atoaťnametabolické

úrovninebo vazbou na proteiny.

Pacienti se zhoršenou funkcí jater:

Farmakokinetikapamidronátubylastudovánaumužůskarcinomemmetastazujícímdokostí,

kteří měli jak normální jaternífunkce (n=6), tak u skupiny mužů s mírným až středním zhoršením

jaterních funkcí (n=9). Každému pacientovi byla aplikována jedna dávka 90 mg pamidronátu ve

formě4hodinovéinfuze.Přestožebylynalezenyrozdílyvefarmakokineticemezipacientys

normálnífunkcíjaterapacientysmírněažstřednězhoršenoufunkcíjater,nebylytytorozdíly

klinicky relevantní. U pacientů s poškozením jaterních funkcí byly průměrné hodnoty AUC větší

(39,7%)aCmax(28,6%)vyšší.Za12až36hodinposkončeníinfuzenebylyhladinyléku

detekovatelné.VzhledemktomužesePAMITORaplikujejedenkrátzaměsíc,nedáse

akumulace léku očekávat, a proto u těchtopacientů není nutná úprava dávkování.

Pacienti se zhoršenou funkcí ledvin:

Upacientůsezávažnýmzhoršenímfunkceledvin(clearancekreatininu<30ml/min.)as

výskytemkarcinomumetastazujícímdokostíjeprůměrnáplazmatickáhodnotaAUC

dvojnásobná.Rychlostvylučovánímočíklesásklesajícíclearancekreatininu,ačkolivcelkové

množstvívyloučenémočínenívýrazněovlivněnofunkcíledvin.Retencepamidronátuv

organismu je u pacientů s karcinomem se zhoršenou funkcí ledvin nebo bez ní podobná, a pokud

se dodržuje dávkovací schéma, není nutná úprava dávkování.

5.3 Předklinické údaje vztahující se kbezpečnosti přípravku

Pamidronátmápřímýcytotoxický účinek nasilněprokrvenéorgány,zejména naledvinypoi.v.

podání. Přípravek nemá mutagenní ani kancerogenníúčinky.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1Seznam pomocných látek

Chlorid sodný, hydroxid sodný, voda na injekci

6.2. Inkompatibility

Pamidronáttvoříkomplexysdvojmocnýmikationtyanesmíseprotopřidávatdoinfuzních

roztoků s obsahem kalcia a magnezia.

6.3. Doba použitelnosti

Ampule z bezbarvého silikonizovaného skla: 3 roky

Ampule zpolyethylenu:3roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Z mikrobiologického hlediska je třeba přípravek spotřebovat ihned po naředění.

Uchovávat mimo dosah a dohled dětí.

6.5. Druh obalu a velikost balení

Obal:

1.skleněné ampulez bezbarvého skla,krabička.

2.polyethylenové ampule(PE),krabička.

Velikostbalení (objem ampulí):

1x a 4x 1 ml (15 mg)

1x a 4x 2 ml (30 mg)

1x a 4x 4 ml (60 mg)

1x a 4x 6 ml (90 mg)

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení sním

Viz bod 4.2.

Všechen nepoužitýpřípraveknebo odpad musí být zlikvidován vsouladusmístnímipožadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Chiesi CZ,s.r.o., Praha, Na Květnici 33, Praha 4

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

44/187/03-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

14. 5. 2003/10.2.2010

10. DATUM REVIZE TEXTU

4.8.2011

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace