PALONOSETRON SANDOZ 250MCG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
PALONOSETRON-HYDROCHLORID (PALONOSETRONI HYDROCHLORIDUM)
Dostupné s:
Sandoz s.r.o., Praha
ATC kód:
A04AA05
INN (Mezinárodní Name):
PALONOSETRON HYDROCHLORIDE (PALONOSETRONI HYDROCHLORIDE)
Dávkování:
250MCG
Léková forma:
Injekční roztok
Podání:
Intravenózní podání
Jednotky v balení:
5X5ML H; 5X5ML; 2X5ML; 3X5ML; 1X5ML H Injekční lahvička
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
PALONOSETRON
Přehled produktů:
PALONOSETRON SANDOZ
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
20/ 772/16-C
Datum autorizace:
2018-01-17

Přečtěte si celý dokument

Sp.zn.sukls189075/2017

P

ří

bal

ová

informace: informace pro u

ž

ivatele

Palonosetron Sandoz 250 mikrogramů

injekční roztok

palonosetronum

P

řeč

t

ě

te si poz

orně

celou

pří

balovou informaci d

ří

v

e, než

z

ačne

te tento p

ří

pravek pou

ží

vat,

proto

ž

e obsahuje pro V

ás

le

ž

it

é

úda

je.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v t

é

to p

ří

bal

ové

informaci

Co je přípravek Palonosetron Sandoz a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Palonosetron Sandoz

používat

Jak se přípravek Palonosetron Sandoz používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Palonosetron Sandoz uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je

přípravek Palonosetron Sandoz a k čemu se používá

Palonosetron Sandoz patří do skupiny léčiv známých jako antagonisté serotoninu (5HT

Tato léčiva mají schopnost blokovat účinek látky serotonin, která může vyvolat nauzeu a zvracení.

Palonosetron Sandoz se používá k prevenci nauzey (nevolnosti) a zvracení při chemoterapii nádorů

u dospělých, dospívajících a

u dětí starších jednoho měsíce.

2.

Č

emu mus

í

te v

ěnov

at pozornost

, než

z

ačne

te

přípravek Palonosetron Sandoz

pou

ží

vat

Nepou

ží

vejte

přípravek Palonosetron Sandoz

:

jestliže jste alergický(á) na palonosetron nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Upoz

ornění

a opat

ře

n

í

Před použitím přípravku Palonosetron Sandoz se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem

Jestliže trpíte akutní střevní obstrukcí nebo jste v minulosti trpěl(a) opakovaně zácpou.

Pokud používáte Palonosetron Sandoz společně s dalšími léčivy, která mohou vyvolat

abnormální srdeční rytmus, například amiodaron, nikardipin, chinidin, moxifloxacin,

erytromycin, haloperidol, chlorpromazin, quetiapin, thioridazin, domperidon.

Pokud se v minulosti u Vás nebo ve Vaší rodině vyskytly změny v srdečním rytmu

(prodloužení QT intervalu).

Jestliže máte jiné srdeční problémy.

Jestliže máte nerovnováhu některých minerálů v krvi, jako je draslík a hořčík, a

tato nerovnováha nebyla léčena.

Nedoporučuje se používat přípravek Palonosetron Sandoz ve dnech následujících po chemoterapii,

pokud nepodstupujete další cyklus chemoterapie.

Dal

ší

l

éč

iv

é

p

ří

pravky a

přípravek

Palonosetron Sandoz

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně:

SSRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu) používaných při léčbě deprese a/nebo

úzkosti, mezi něž patří fluoxetin, paroxetin, sertralin, fluvoxamin, citalopram, escitalopram;

SNRI (inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu) používaných při léčbě deprese

a/nebo úzkosti, mezi něž patří venlafaxin, duloxetin.

T

ěho

tenstv

í

Pokud jste těhotná nebo se domníváte, že můžete být těhotná, lékař Vám přípravek Palonosetron

Sandoz nepodá, pokud to nebude zcela nezbytné.

Není známo, zdali má přípravek Palonosetron Sandoz jakékoliv škodlivé účinky, je-li používán během

těhotenství.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék, pokud jste

těhotná nebo se domníváte, že můžete být těhotná.

Koj

ení

Není známo, zda se přípravek Palonosetron Sandoz vylučuje do mateřského mléka.

Jestliže kojíte, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Palonosetron

Sandoz používat.

Ří

z

ení

dopravn

í

ch prost

ředků a ob

sluha stroj

ů

Přípravek Palonosetron Sandoz může způsobit závrať nebo únavu. Pokud se u Vás tyto obtíže

objeví, neřiďte dopravní prostředek ani neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje.

P

ří

pravek Palonosetron Sandoz obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné injekční

lahvičce, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

3.

Jak se

přípravek Palonosetron Sandoz

pou

žívá

Lékař či sestra Vám obvykle podá injekčně přípravek Palonosetron Sandoz asi 30 minut před zahájením

chemoterapie.

D

ospě

l

í

Doporučená dávka přípravku Palonosetron Sandoz je 250 mikrogramů podaná jako rychlá injekce do

žíly.

Použití u dě

t

í

a dosp

í

vaj

í

c

í

ch (od 1 m

ěsí

ce do 17 let)

Lékař rozhodne o velikosti dávky, v závislosti na tělesné hmotnosti, avšak maximální dávka je

1500 mikrogramů.

Přípravek Palonosetron Sandoz bude podán pomalou infuzí do žíly.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

4.

Mo

žné

ne

žádoucí

úč

inky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Možné nežádoucí účinky a jejich frekvence jsou uvedeny níže:

Dospělí

Časté

(mohou postihnout až 1 z 10 osob):

bolest hlavy

závrať

zácpa

průjem

Méně

ča

st

é

(mohou postihnout až 1 ze 100 osob):

vysoký nebo nízký krevní tlak

abnormální tep nebo nízký průtok krve do srdce

změna barvy žil nebo zvětšení žil

abnormálně vysoké nebo nízké hladiny draslíku v krvi

vysoké hladiny cukru v krvi nebo v moči

nízké hladiny vápníku v krvi

vysoké hladiny barviva bilirubinu v krvi

vysoké hladiny určitých jaterních enzymů

povznešená nálada nebo pocity úzkosti

spavost nebo problémy se spaním

pokles nebo ztráta chuti k jídlu

slabost, únava, horečka nebo chřipce podobné příznaky

pocity necitlivosti, pálení, píchání nebo mravenčení pokožky

svědivá kožní vyrážka

zhoršení zraku nebo podráždění oka

nevolnost a zvracení spojené s pohybem

zvonění v uchu

škytavka, plynatost, sucho v ústech nebo zhoršené trávení

bolest břicha (žaludku)

obtížné močení

bolest kloubů

abnormality na elektrokardiogramu (prodloužení QT intervalu)

Velmi vz

ácné

(mohou postihnout až 1 z 10 000 osob):

Alergické reakce na přípravek Palonosetron Sandoz.

Příznaky mohou zahrnovat otok rtů, tváře, jazyka nebo hrdla, dýchací potíže nebo kolabování, můžete

zaznamenat i svědící, vyrážku s pupeny (kopřivku), pálení či bolest v místě injekčního podání.

D

ě

ti a dosp

í

vaj

í

c

í

Č

ast

é

(mohou postihnout až 1 z 10 osob):

bolest hlavy

Méně

ča

st

é

(mohou postihnout až 1 ze 100 osob):

závrať

trhavé pohyby těla

abnormální srdeční tep

kašel nebo dušnost

krvácení z nosu

svědivá kožní vyrážka nebo kopřivka

horečka

bolest v místě vpichu

Hl

áše

n

í

ne

žádoucích úč

in

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak

přípravek Palonosetron Sandoz

uchov

ávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na injekční lahvičce a krabičce

za „EXP“ nebo „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného

měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Určeno k jednorázovému použití, jakýkoliv nepoužitý roztok je třeba zlikvidovat.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balen

í

a dal

ší

informace

Co

přípravek Palonosetron Sandoz

obsahuje

Léčivou látkou je palonosetronum (jako palonosetroni hydrochloridum).

Jeden ml roztoku obsahuje palonosetronum 50 mikrogramů. Jedna injekční lahvička s 5

ml roztoku obsahuje palonosetronum 250 mikrogramů.

Dalšími složkami jsou mannitol, dihydrát dinatrium-edetátu, dihydrát natrium-citrátu,

monohydrát kyseliny citrónové, voda na injekci, hydroxid sodný a kyselina

chlorovodíková.

Jak

přípravek Palonosetron Sandoz

vypadá

a co obsahuje toto balen

í

Přípravek Palonosetron Sandoz injekční roztok je čirý, bezbarvý roztok, bez viditelných částic, s pH 4,5

– 5,5. Je dodáván v balení o jedné injekční lahvičce ze skla třídy I se zátkou z chlorbutylové pryže a

potažené fluoropolymerem, a hliníkovým víčkem s odtrhovacím plastovým krytem, která obsahuje 5 ml

roztoku. Každá injekční lahvička obsahuje jednu dávku.

Dodává se v baleních obsahujících 1, 2, 3 nebo 5 injekčních lahviček. Každá injekční lahvička

obsahuje 5 ml roztoku.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Tento léčivý přípravek

je

registrován v

členských státech EHP pod těmito názvy:

Německo:

Palonosetron HEXAL 250 Mikrogramm

Belgie:

Palonosetron Sandoz 250 microgram oplossing voor injectie

Bulharsko:

Палоносетрон Сандоз 250 микрограма /5 ml инжекционен разтвор

Česká republika:

Palonosetron Sandoz

Estonsko:

Palonosetron Sandoz

Chorvatsko:

Palonozetron Sandoz 250 mikrograma otopina za injekciju

Itálie:

Palonosetron Sandoz

Litva:

Palonosetron Sandoz 250 mikrogramų injekcinis tirpalas

Lotyšsko:

Palonosetron Sandoz 250 mikrogrami šķīdums injekcijām

Rumunsko:

Palonosetron Sandoz 250 micrograme soluţie injectabilă

Slovinsko:

Palonosetron Sandoz 250 mikrogramov raztopina za injiciranje

Dr

ž

itel rozhodnut

í

o registraci a v

ý

robce

Držitel rozhodnutí o registraci

Sandoz s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 – Nusle, Česká republika

Výrobci:

Haupt Pharma Wolfratshausen GmbH, Pfaffenrieder Straße 5, Wolfratshausen, Bayern, Německo

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, Sachsen-Anhalt, 39179 Barleben, Německo

Tato p

ří

balo

informace byla naposledy revidov

á

na: 28. 7. 2017

Přečtěte si celý dokument

Sp.zn.sukls189075/2017

SOUHRN

ÚDAJŮ

O P

ŘÍ

PRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Palonosetron Sandoz 250 mikrogramů injekční roztok

2.

K

VALITATIVNÍ

A K

VANTITATIVNÍ

SLO

ŽENÍ

Jeden ml roztoku obsahuje palonosetronum 50 mikrogramů (jako palonosetroni hydrochloridum).

Jedna injekční lahvička s 5 ml roztoku obsahuje palonosetronum 250 mikrogramů (jako

palonosetroni hydrochloridum).

Pomocná látka se známým účinkem:

Jedna injekční lahvička obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

KOV

Á

FORMA

Injekční roztok.

Čirý, bezbarvý roztok, bez viditelných částic, s pH 4,5 – 5,5.

4.

KLINICK

É

ÚDA

JE

4.1

Terapeutick

é

indikace

Palonosetron Sandoz je indikován u dospělých k:

prevenci akutní nauzey a zvracení při vysoce emetogenní chemoterapii nádorů,

prevenci nauzey a zvracení při středně emetogenní chemoterapii nádorů.

Palonosetron Sandoz je indikován u pediatrických pacientů od 1 měsíce a starších k:

prevenci akutní nauzey a zvracení při vysoce emetogenní chemoterapii nádorů a prevenci nauzey a

zvracení při středně emetogenní chemoterapii nádorů.

4.2

D

ávkování

a z

působ

pod

ání

Přípravek Palonosetron Sandoz se má používat pouze před podáním chemoterapie. Tento léčivý

přípravek má být podán zdravotnickým pracovníkem pod příslušným lékařským dohledem.

Dávkování

D

ospě

l

í

250 mikrogramů palonosetronu se podává v jednom intravenózním bolusu přibližně 30 minut před

zahájením chemoterapie. Přípravek Palonosetron Sandoz se má podávat injekcí 30 sekund.

Účinnost přípravku Palonosetron Sandoz v prevenci nauzey a zvracení vyvolaného vysoce emetogenní

chemoterapií lze zvýšit přidáním kortikosteroidu podávaného před chemoterapií.

Star

ší

pacienti

U starších pacientů není nutné dávku nijak upravovat.

Pediatri

cká

populace

D

ě

ti a dosp

í

vaj

ící

(od 1 m

ě

s

í

ce do 17 let):

20 mikrogramů/kg (maximální celková dávka by neměla překročit 1500 mikrogramů) palonosetronu

se podává jako samostatná intravenózní infuze v délce 15 minut přibližně 30 minut před zahájením

chemoterapie.

Bezpečnost a účinnost přípravku Palonosetron Sandoz u dětí mladších než 1 měsíc nebyla stanovena.

Nejsou dostupné žádné údaje. O použití přípravku Palonosetron Sandoz k prevenci nauzey a zvracení

u dětí mladších než 2 roky existují pouze omezené údaje.

Porucha funkce jater

U pacientů s poruchou funkce jater není nutné dávku nijak upravovat.

Porucha funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin není nutné dávku nijak upravovat.

Pro pacienty s onemocněním ledvin v konečném stádiu, kteří podstupují hemodialýzu, nejsou

k dispozici žádné údaje.

Způsob podání

K intravenóznímu podání.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvl

áš

t

upoz

orně

n

í

a opat

ře

n

í

pro pou

ž

it

í

Protože palonosetron může zvýšit dobu průchodu tlustým střevem, je třeba pacienty se zácpou

v anamnéze či příznaky subakutní střevní obstrukce po podání léčiva sledovat. V souvislosti s dávkou

750 mikrogramů palonosetronu byly hlášeny dva případy zácpy s nahromaděním stolice, které

vyžadovaly hospitalizaci.

V žádné testované hladině dávky neindukoval palonosetron klinicky relevantní prodloužení intervalu

QTc. Ke zjištění definitivních údajů prokazujících vliv palonosetronu na QT/QTc byla provedena

důkladná QT/QTc specifická studie na zdravých dobrovolnících (viz bod 5.1).

Nicméně, stejně jako u ostatních antagonistů 5-HT

, se má při podávání palonosetronu u pacientů, u

nichž došlo k prodloužení intervalu QT či je u nich takový vývoj pravděpodobný, postupovat opatrně.

Tyto podmínky zahrnují pacienty, kteří mají v osobní či rodinné anamnéze prodloužení intervalu QT,

abnormální hladiny elektrolytů, městnavé srdeční selhání, bradyarytmie, poruchy srdeční vodivosti, a

pacienty užívající antiarytmika nebo jiné léčivé přípravky, které vedou k prodloužení intervalu QT nebo

abnormálním hladinám elektrolytů. Před podáním antagonistů 5-HT

je nutné napravit hypokalémii a

hypomagnezémii.

Při použití antagonistů 5-HT

buď samostatně nebo v kombinaci s dalšími serotonergními léčivými

přípravky (včetně selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) a inhibitorů

zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI)) byly hlášeny případy serotoninového

syndromu. Doporučuje se odpovídající sledování pacientů s ohledem na výskyt příznaků podobných

příznakům serotoninového syndromu.

Přípravek Palonosetron Sandoz se nemá používat k prevenci či léčbě nauzey a zvracení ve dnech

následujících po chemoterapii, pokud to není ve spojitosti s podáním jiné chemoterapie.

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné injekční lahvičce, to znamená, že je v

podstatě „bez sodíku“.

4.5

Interakce s jin

ý

mi l

éč

iv

ý

mi p

ří

pravky a jin

é

formy interakce

Palonosetron je metabolizován převážně CYP2D6 s malým přispěním izoenzymů CYP3A4 a

CYP1A2. Na základě studií in vitro bylo zjištěno, že palonosetron v klinicky významných

koncentracích neinhibuje ani neindukuje izoenzym cytochromu P450.

Chemoterapeutika

V předklinických studiích palonosetron neinhiboval protinádorovou aktivitu pěti testovaných

chemoterapeutik (cisplatina, cyklofosfamid, cytarabin, doxorubicin a mitomycin C).

Metoklopramid

V klinické studii se neobjevila žádná významná farmakokinetická interakce mezi jednotlivou

intravenózní dávkou palonosetronu a ustálenou koncentrací perorálně podávaného metoklopramidu,

který je inhibitorem CYP2D6.

Induktory a inhibitory CYP2D6

V populační farmakokinetické analýze se ukázalo, že souběžné podávání s induktory CYP2D6

(dexamethason a rifampicin) a inhibitory (včetně amiodaronu, celecoxibu, chlorpromazinu,

cimetidinu, doxorubicinu, fluoxetinu, haloperidolu, paroxetinu, chinidinu, ranitidinu, ritonaviru,

sertralinu nebo terbinafinu) nemělo žádný významný vliv na clearance palonosetronu.

Kortikosteroidy

Palonosetron byl bezpečně podáván s kortikosteroidy.

Serotonergní léčivé přípravky (např. SSRI, SNRI)

Po souběžném podávání antagonistů 5-HT

a dalších serotonergních léčivých přípravků (včetně SSRI

a SNRI) byly hlášeny případy serotoninového syndromu.

Další léčivé přípravky

Palonosetron byl bezpečně podáván s analgetiky, antiemetiky/přípravky proti nevolnosti, spasmolytiky a

anticholinergiky.

4.6

Fertilita, t

ěh

otenstv

í

a koj

ení

Těhotenství

Nejsou k dispozici klinické údaje o podávání palonosetronu během těhotenství. Studie na zvířatech

nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky na těhotenství, vývoj embrya nebo plodu, porod

nebo vývoj po narození. O placentárním přenosu jsou k dispozici pouze omezené údaje ze studií na

zvířatech (viz bod 5.3).

Neexistují žádné údaje o vlivu palonosetronu na těhotenství u člověka. Proto těhotné ženy nemají

palonosetron používat, pokud to lékař nebude považovat za nevyhnutelné.

Kojení

Protože neexistují žádné údaje o vylučování palonosetronu do mateřského mléka, kojení je třeba

během léčby přerušit.

Fertilita

Nejsou k dispozici údaje o vlivu palonosetronu na fertilitu.

4.7

Úč

inky na schopnost

ří

dit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.

Protože palonosetron může vyvolat závratě, spavost či únavu, pacienti mají během řízení nebo

obsluhy strojů postupovat opatrně.

4.8

Ne

žádoucí

úč

inky

V klinických studiích u dospělých s dávkou 250 mikrogramů (celkem 633 pacientů) byly nejčastěji

pozorované nežádoucí účinky, které bylo přinejmenším možné spojovat s palonosetronem, bolesti

hlavy (9 %) a zácpa (5 %).

V klinických studiích byly pozorovány následující nežádoucí účinky (NÚ), které možná či

pravděpodobně souvisí s palonosetronem. Byly hodnoceny jako časté (≥1/100 až <1/10) nebo méně

časté (≥1/1000 až <1/100). Velmi vzácné (<1/10000) nežádoucí účinky byly hlášeny

postmarketingově. V každé skupině frekvence výskytu jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající

závažnosti.

T

ří

da or

gánový

ch

syst

é

m

ů

Č

ast

é

(1/

100 až

<1/10)

Méně

č

ast

é

N

Ú

(1/1000

<1/100)

Velmi vz

ácné

NÚ°

(<1/10000)

Poruchy imunitního

systému

Hypersenzitivita,

anafylaxe,

anafylaktické /

anafylaktoidní reakce a

šok

Poruchy metabolismu a

výživy

Hyperkalémie, metabolické

poruchy, hypokalcémie,

hypokalémie, anorexie,

hyperglykémie, snížená chuť

k jídlu

Psychiatrické poruchy

Úzkost, euforická nálada

Poruchy nervového

systému

Bolest hlavy

závrať

Spavost, nespavost, parestézie,

nadměrná ospalost, periferní

senzorická neuropatie

Poruchy oka

Podráždění očí, amblyopie

Poruchy ucha a labyrintu

Kinetóza, tinnitus

Srdeční poruchy

Tachykardie, bradykardie,

extrasystoly, myokardiální

ischémie, tachykardie, sinusová

arytmie, supraventrikulární

extrasystoly

Cévní poruchy

Hypotenze, hypertenze,

diskolorace žil, rozšíření žil

Respirační, hrudní a

mediastinální poruchy

Škytavka

Gastrointestinální poruchy

Zácpa

Průjem

Dyspepsie, bolest v krajině

břišní, bolest v epigastriu, sucho

v ústech, plynatost

Poruchy jater a žlučových

cest

Hyperbilirubinémie

Poruchy kůže a podkožní

tkáně

Alergická dermatitida, svědivá

vyrážka

Poruchy svalové a kosterní

soustavy a pojivové tkáně

Artralgie

Poruchy ledvin a

močových cest

Retence moči, glykosurie

Celkové poruchy a reakce

v místě aplikace

Astenie, pyrexie, únava, pocit

horkosti, chřipce podobné

onemocnění

Reakce v místě vpichu*

Vyšetření

Zvýšené hodnoty

aminotransferáz,

prodloužený interval QT na

elektrokardiogramu

° Z postmarketingové praxe

* Zahrnuje následující: pálení, otok, nepohodlí a bolest

Pediatri

cká

populace

V pediatrických klinických studiích prevence nauzey a zvracení navozených středně nebo

vysoce emetogenní chemoterapií, dostávalo 402 pacientů jednotlivou dávku palonosetronu (3,

10, nebo 20 µg/kg). Následující časté nebo méně časté nežádoucí účinky byly hlášeny po

podání palonosetronu, žádný nebyl hlášený s frekvencí >1 %.

T

ří

da or

gánový

ch syst

émů

Č

ast

é

N

Ú

(1/

100 až

<1/10)

Méně

č

ast

é

N

Ú

(

1/1000

a

ž

<1/100)

Poruchy nervového systému

Bolest hlavy

Závrať, dyskineze

Srdeční poruchy

Prodloužený interval QT

na elektrokardiogramu, poruchy

vedení, sinusová tachykardie

Respirační, hrudní a

mediastinální poruchy

Kašel, dušnost, epistaxe

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Alergická dermatitida, svědění,

kožní poruchy, kopřivka

Celkové poruchy a reakce

v místě aplikace

Pyrexie, bolest v místě vpichu,

reakce v místě vpichu, bolest

Nežádoucí účinky byly hodnoceny u pediatrických pacientů užívajících palonosetron po dobu až

4 cyklů chemoterapie.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

4.9

P

ředávková

n

í

Nebyl hlášen žádný případ předávkování.

V klinických studiích u dospělých byly použity dávky až 6 mg. Skupina s nejvyšší podávanou

dávkou vykazovala podobný výskyt nežádoucích účinků ve srovnání se skupinami s jinými

podávanými dávkami a nebyla pozorována závislost účinku na dávce. Nepravděpodobný případ

předávkování palonosetronem je třeba řešit podpůrnou péčí. Studie s dialýzou nebyly prováděny,

avšak díky velkému distribučnímu objemu je nepravděpodobné, že by dialýza byla efektivní

léčbou při předávkování palonosetronem.

Pediatrická populace

Nebyl hlášen žádný případ předávkování v pediatrických klinických studiích.

5.

FARMAKOLOGICK

É

VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamick

é

vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antiemetika a přípravky proti nevolnosti, antagonisté serotoninu

(5HT

). ATC kód: A04AA05.

Palonosetron je selektivní vysokoafinitní antagonista 5HT

receptoru.

Ve dvou randomizovaných, dvojitě zaslepených studiích celkem s 1132 pacienty užívajícími středně

emetogenní chemoterapii, která zahrnovala cisplatinu ≤50 mg/m

, karboplatinu, cyklofosfamid

≤1500

mg/m

a doxorubicin >25 mg/m

, byl porovnáván palonosetron v dávkách 250 mikrogramů a

750 mikrogramů podávaných intravenózně 1. den s ondansetronem v dávce 32 mg (poločas 4 hodiny)

nebo dolasetronem v dávce 100 mg (poločas 7,3 hodin), bez dexametazonu.

V randomizované, dvojitě zaslepené studii celkem s 667 pacienty užívajícími vysoce emetogenní

chemoterapii, která zahrnovala cisplatinu ≥60 mg/m

, cyklofosfamid >1500 mg/m

a dakarbazin,

byl porovnáván palonosetron v dávkách 250 mikrogramů a 750 mikrogramů podávaných

intravenózně 1. den s ondansetronem v dávce 32 mg. Před chemoterapií byl 67 % pacientů

podáván profylakticky dexametazon.

Pivotní studie nebyly navrženy tak, aby hodnotily účinnost palonosetronu při zpožděném nástupu

nauzey a zvracení. Antiemetické působení bylo pozorováno během 0 až 24 hodin, 24 až 120 hodin a 0

až 120 hodin. Výsledky studií se střední emetogenní chemoterapií a studie s vysoce emetogenní

chemoterapií jsou shrnuty v následujících tabulkách.

Palonosetron nevykazoval non-inferioritu vůči srovnávaným léčivům v akutní fázi zvracení jak u

středně, tak u vysoce emetogenního souboru.

Přestože se neprokázala v kontrolovaných klinických studiích komparativní účinnost palonosetronu ve

vícenásobných cyklech, 875 pacientů zařazených ve třech klinických hodnoceních fáze 3 pokračovalo

v otevřené studii bezpečnosti a bylo léčeno palonosetronem v dávce 750 mikrogramů až 9 dalších

cyklů chemoterapie. Celková bezpečnost byla během všech cyklů zachována.

Tabulka 1: Procent

ln

í

pod

í

l pacient

ů

a

citli

vých

na l

éčbu po

dle l

éčebné

skupiny a f

á

ze ve

studii se st

ředně

emetoge

nní

chemoterapi

í

oproti ondansetronu.

Palonosetron

250 mikrogramů

(n= 189)

Ondansetron

32 miligramů

(n= 185)

Delta

Úplná odpověď (žádná emeze a žádná záchranná

medikace) 97,5 % CI

b

0 – 24 hodin

81,0

68,6

12,4

[1,8 %, 22,8 %]

24 – 120 hodin

74,1

55,1

19,0

[7,5 %, 30,3 %]

0 – 120 hodin

69,3

50,3

19,0

[7,4 %, 30,7 %]

Úplná kontrola (úplná odpověď a nejvýše slabá nauzea)

hodnota p

c

0 – 24 hodin

76,2

65,4

10,8

24 – 120 hodin

66,7

50,3

16,4

0,001

0 – 120 hodin

63,0

44,9

18,1

0,001

Bez nauzey (Likertova stupnice)

hodnota p

c

0 – 24 hodin

60,3

56,8

24 – 120 hodin

51,9

39,5

12,4

0 – 120 hodin

45,0

36,2

Kohorta pacientů randomizovaných podle původního léčebného záměru

b

Studie byla navržena tak, aby ukazovala non-inferioritu. Dolní hranice větší než -15 % prokazuje

non-inferioritu mezi palonosetronem a srovnávaným léčivem.

Test Chí-kvadrát. Hladina významnosti α = 0,05.

Tabulka 2: Procent

ln

í

pod

í

l pacient

ů

a

odpov

í

daj

í

c

í

ch na l

éč

bu podle l

éčebné

skupiny a f

á

ze ve

studii se st

ředně

emetoge

nní

chemoterapi

í

oproti dolasetronu.

Palonosetron

250 mikrogramů

(n= 185)

Dolasetron

100 miligramů

(n= 191)

Delta

Úplná odpověď (žádná emeze a žádná záchranná medikace)

97,5 % CI

b

0 – 24 hodin

63,0

52,9

10,1

[-1,7 %, 21,9 %]

24 – 120 hodin

54,0

38,7

15,3

[3,4 %, 27,1 %]

0 – 120 hodin

46,0

34,0

12,0

[0,3 %, 23,7 %]

Úplná kontrola (úplná odpověď a nejvýše slabá nauzea)

hodnota p

c

0 – 24 hodin

57,1

47,6

24 – 120 hodin

48,1

36,1

12,0

0,018

0 – 120 hodin

41,8

30,9

10,9

0,027

Bez nauzey (Likertova stupnice)

hodnota p

c

0 – 24 hodin

48,7

41,4

24 – 120 hodin

41,8

26,2

15,6

0,001

0 – 120 hodin

33,9

22,5

11,4

0,014

Kohorta pacientů randomizovaných podle původního léčebného záměru

b

Studie byla navržena tak, aby ukazovala non-inferioritu. Dolní hranice větší než -15 % prokazuje

non-inferioritu mezi palonosetronem a srovnávaným léčivem.

Test Chí-kvadrát. Hladina významnosti α = 0,05.

Tabulka 3: Procent

ln

í

pod

í

l pacient

ů

a

odpov

í

daj

í

c

í

ch na l

éč

bu podle l

éčebné

skupiny a f

á

ze

ve

studii s vysoce emetogenn

í

chemoterapi

í

oproti ondansetronu.

Palonosetron

250 mikrogramů

(n= 223)

Ondansetron

32 miligramů

(n= 221)

Delta

Úplná odpověď (žádná emeze a žádná záchranná medikace) 97,5 % CI

b

0 – 24 hodin

59,2

57,0

[-8,8 %, 13,1 %]

24 – 120 hodin

45,3

38,9

[-4,6 %, 17,3 %]

0 – 120 hodin

40,8

33,0

[-2,9 %, 18,5 %]

Úplná kontrola (úplná odpověď a nejvýše slabá nauzea)

hodnota p

c

0 – 24 hodin

56,5

51,6

24 – 120 hodin

40,8

35,3

0 – 120 hodin

37,7

29,0

Bez nauzey (Likertova stupnice)

hodnota p

c

0 – 24 hodin

53,8

49,3

24 – 120 hodin

35,4

32,1

0 – 120 hodin

33,6

32,1

Kohorta pacientů randomizovaných podle původního léčebného záměru

b

Studie byla navržena tak, aby ukazovala non-inferioritu. Dolní hranice větší než -15 % prokazuje

non-inferioritu mezi palonosetronem a srovnávaným léčivem.

Test Chí-kvadrát. Hladina významnosti α = 0,05.

Vliv palonosetronu na krevní tlak, tep a parametry EKG včetně QTc byl v CINV klinických studiích

srovnatelný s ondansetronem a dolasetronem. V neklinických studiích vykazoval palonosetron

schopnost blokovat iontové kanály účastnící se de- a re-polarizace komory, a prodlužovat trvání

akčního potenciálu.

Vliv palonosetronu na QTc interval byl hodnocen u dospělých mužů a žen ve dvojitě zaslepené

randomizované paralelní studii kontrolované placebem a pozitivní kontrolou (moxifloxacin). Cílem

bylo zhodnotit vliv i.v. podaného palonosetronu na EKG v jednotlivě podaných dávkách 0,25, 0,75

nebo 2,25 mg u 221 zdravých subjektů. Studie prokázala, že dávky do 2,25 mg nemají žádný vliv na

QT/QTc ani na další intervaly EKG. Nebyly prokázány žádné klinicky významné změny tepu,

atrioventrikulární (AV) vodivosti ani srdeční repolarizace.

Pediatri

cká

populace

Prevence chemoterapií navozené nauzey a zvracení (CINV):

Bezpečnost a účinnost intravenózního palonosetronu při jednotlivých dávkách 3 µg/kg a 10 µg/kg byla

zkoumána v první klinické studii u 72 pacientů v následujících věkových skupinách, >28 dnů až

23 měsíců (12 pacientů), 2 až 11 let (31 pacientů) a 12 až 17 let (29 pacientů), podstupujících vysoce

nebo středně emetogenní chemoterapii. U žádné ze zmíněných hladin dávek nebyla vznesena

bezpečnostní znepokojení. Primární proměnnou účinnosti byl podíl pacientů s úplnou odpovědí

(definovanou jako žádná emetická epizoda, bez použití záchranné medikace) během prvních 24 hodin

po začátku podávání chemoterapie. Účinnost po podání palonosetronu v dávce 10 µg/kg ve srovnání

s palonosetronem v dávce 3 µg/kg byla 54,1 %, respektive 37,1 %.

Účinnost palonosetronu v prevenci chemoterapií navozené nauzey a zvracení u pediatrických pacientů

s nádorovým onemocněním byla prokázána v druhé non-inferioritní pivotní studii srovnávající

jednotlivou intravenózní infuzi palonosetronu s i.v. režimem ondansetronu. Celkem 493 pediatrických

pacientů ve věku 64 dnů až 16,9 let, kteří dostávali středně (69,2 %) nebo vysoce (30,8 %) emetogenní

chemoterapii, bylo léčeno palonosetronem 10 μg/kg (maximálně 0,75 mg), palonosetronem 20 μg/kg

(maximálně 1,5 mg) nebo ondansetronem (3 x 0,15 mg/kg, maximální celková dávka 32 mg) 30 minut

před začátkem emetogenní chemoterapie během Cyklu 1. V rámci všech léčebných skupin většina

pacientů (78,5 %) nepodstupovala chemoterapii poprvé. Podávaná emetogenní chemoterapie

zahrnovala doxorubicin, cyklofosfamid (<1500 mg/m

), ifosfamid, cisplatinu, daktinomycin,

karboplatinu a daunorubicin. Adjuvantní kortikosteroidy, včetně dexametazonu, byly podávány spolu

s chemoterapií u 55 % pacientů. Primárním cílovým parametrem účinnosti byla úplná odpověď (ÚO) v

akutní fázi prvního cyklu chemoterapie, definovaná jako stav bez zvracení, bez dávení, a bez nutnosti

podání záchranné léčby v prvních 24 hodinách od zahájení chemoterapie. Účinnost přípravku byla

založena na prokázání non-inferiority intravenózního palonosetronu ve srovnání s intravenózním

ondansetronem. Kritéria non-inferiority by byla splněna, pokud by spodní hranice 97,5 % intervalu

spolehlivosti pro rozdíl v hodnotách úplné odpovědi po podání intravenózního palonosetronu minus

intravenózního ondansetronu byla vyšší než -15 %. Ve skupině palonosetronu 10 μg/kg, 20 μg/kg a

ondansetronu byl podíl pacientů s ÚO

0-24h

54,2 %, 59,4 % a 58,6 %. Protože 97,5 % interval

spolehlivosti (hodnota upravená Mantel-Haenszelovým testem) pro rozdíl mezi hodnotami ÚO

0-24h

palonosetronu 20 μg/kg a ondansetronu byl [-11,7 %, 12,4 %], dávka 20 μg/kg palonosetronu

prokázala non-inferioritu k ondansetronu.

I když tato studie prokázala, že pediatričtí pacienti potřebují vyšší dávku palonosetronu pro prevenci

chemoterapií navozené nauzey a zvracení než dospělí, jeho bezpečnostní profil odpovídá prokázanému

profilu u dospělých (viz bod 4.8). Farmakokinetické informace jsou uvedeny v bodě 5.2.

Prevence pooperační nauzey a zvracení (PONV):

Byly provedeny dvě pediatrické klinické studie. Bezpečnost a účinnost intravenózního palonosetronu

při jednotlivých dávkách 1 µg/kg a 3 µg/kg byla srovnávána v první klinické studii u 150 pacientů

v následujících věkových skupinách, >28 dnů až 23 měsíců (7 pacientů), 2 až 11 let (96 pacientů) a 12

až 16 let (47 pacientů), podstupujících elektivní operaci. V žádné z léčebných skupin nebyla vznesena

žádná bezpečnostní znepokojení. Podíl pacientů bez emeze v období 0-72 hodin po operaci byl po

podání palonosetronu v dávce 1 µg/kg nebo 3 µg/kg podobný (88 % vs. 84 %).

Druhá pediatrická klinická studie byla multicentrická, dvojitě zaslepená, dvojitě zamaskovaná,

randomizovaná, aktivně kontrolovaná, non-inferioritní studie s paralelními skupinami s podáním

jednotlivé dávky, srovnávající i.v. palonosetron (1 μg/kg, maximálně 0,075 mg) oproti i.v.

ondansetronu. Do studie bylo zařazeno celkem 670 pediatrických chirurgických pacientů ve věku

30 dnů až 16,9 let. Primárního cílového parametru účinnosti, úplné odpovědi (ÚO: stav bez zvracení,

bez dávení, a bez nutnosti podání záchranné antiemetické medikace) během prvních 24 hodin

po operaci, bylo dosaženo u 78,2 % pacientů ve skupině s palonosetronem a u 82,7 % pacientů

ve skupině s ondansetronem. Předem stanovená mez pro splnění non-inferiority byla -10 %, hodnota

upravená Mantel-Haenszelovým statistickým non-inferioritním intervalem spolehlivosti pro rozdíl

v primárním cíli, úplné odpovědi (ÚO), byla [-10,5, 1,7 %], a proto nebyla non-inferiorita prokázána.

V žádné z léčebných skupin nebyly vzneseny žádné nové obavy týkající se bezpečnosti.

Informace o použití u pediatrické populace viz bod 4.2.

5.2

Farmakokineti

cké

vlastnosti

Absorpce

Po intravenózním podání po počátečním poklesu plazmatické koncentrace následuje pomalá eliminace

z organismu se středním konečným eliminačním poločasem přibližně 40 hodin.

Střední maximální plazmatická koncentrace (C

) a plocha pod křivkou závislosti koncentrace na

čase (AUC0-∞) jsou všeobecně přímo úměrné dávce v rozsahu dávky 0,3-90 μg/kg u zdravých

subjektů a u pacientů s nádorovým onemocněním.

U 11 pacientů s karcinomem varlat byl po intravenózním podání 0,25 mg palonosetronu každý druhý

den v celkovém množství 3 dávek střední (±SO, směrodatná odchylka) nárůst plasmatické koncentrace

42±34 % ode dne 1 do dne 5. Po intravenózním podání 0,25 mg palonosetronu jednou denně po dobu

3 dnů 12ti zdravým subjektům byl střední (±SO) nárůst plasmatické koncentrace palonosetronu

110±45 % ode dne 1 do dne 3.

Simulace farmakokinetiky naznačují, že celková expozice (AUC 0- ∞) po intravenózně podaném

palonosetronu v dávce 0,25 mg jednou denně po dobu 3 po sobě následujících dnů byla podobná jako

po jedné intravenózně podané dávce 0,75 mg, ačkoliv C

jednotlivé dávky 0,75 mg byla vyšší.

Distribuce

Palonosetron v doporučené dávce je široce distribuován v organismu s distribučním objemem

přibližně 6,9 až 7,9 l/kg. Přibližně 62 % palonosetronu se váže na plazmatické proteiny.

Biotransformace

Palonosetron je odbouráván dvojí cestou, přibližně 40 % se odbourává ledvinami a dalších přibližně

50 % se metabolizuje za vzniku dvou primárních metabolitů, které mají méně než 1 % aktivity

palonosetronu jakožto antagonisty receptoru 5HT

. Studie metabolismu in vitro ukázaly, že CYP2D6 a

v menším rozsahu izoenzymy CYP3A4 a CYP1A2 se podílejí na metabolismu palonosetronu. Ovšem

klinické farmakokinetické parametry nejsou mezi silnými a slabými metabolizátory CYP2D6 substrátů

významně odlišné. Palonosetron neinhibuje ani neindukuje izoenzymy cytochromu P450 v klinicky

významných koncentracích.

Eliminace

Po jedné intravenózní dávce 10 mikrogramů/kg [

C]-palonosetronu se vyloučilo močí přibližně 80 %

dávky během 144 hodin, přičemž palonosetron představoval přibližně 40 % podané dávky jako

nezměněné účinné látky. Po jednorázovém podání intravenózního bolusu u zdravých subjektů byla

celková clearance palonosetronu v organismu 173 ± 73 ml/min a renální clearance byla

53 ± 29 ml/min. Nízká celková tělesná clearance a velký distribuční objem znamenal konečný

eliminační poločas v plazmě přibližně 40 hodin. Deset procent pacientů má střední konečný eliminační

poločas vyšší než 100 hodin.

Farmakokinetika u speciálních populací

Star

ší

osoby

Věk neovlivňuje farmakokinetiku palonosetronu. U starších pacientů není zapotřebí žádná úprava

dávkování.

Pohlav

í

Pohlaví neovlivňuje farmakokinetiku palonosetronu. Není zapotřebí žádné úpravy dávkování podle

pohlaví.

Pediatri

cká

populace

Farmakokinetická data pro stanovení jednotlivé i.v.dávky palonosetronu byla získána z

podskupiny pediatrických pacientů (n=280) s nádorovým onemocněním, kteří dostávali dávku 10

μg/kg nebo 20 μg/kg. Při navýšení dávky z 10 μg/kg na 20 μg/kg bylo pozorováno zvýšení

průměrné hodnoty AUC, které bylo úměrné dávce. Po podání následující jednotlivé dávky

intravenózní infuze palonosetronu 20 μg/kg bylo hlášeno, že dosažené maximální koncentrace v

plazmě (C

) na konci 15minutové infuze byly velmi variabilní ve všech věkových skupinách a

měly tendenci být nižší u pacientů <6 let než u starších pediatrických pacientů. Medián poločasu

po podání 20 μg/kg byl 29,5 hodin ve všech věkových skupinách a pohyboval se v rozmezí od

asi 20 do 30 hodin napříč věkovými skupinami.

Celková hodnota tělesné clearance (l/h/kg) u pacientů ve věku od 12 do 17 let byla podobná jako

u zdravých dospělých. Nejsou zde žádné zjevné rozdíly v distribučním objemu, pokud je vyjádřen jako

l/kg.

Tabulka 4. Farmakokineti

cké

parametry u pediatri

ckých pa

cient

ů s

dorov

ým

onemocn

ění

m po int

ravenó

z

infuzi palonosetronu

20 μg

/kg po dobu 15 minut a u

dosp

ě

l

ý

ch pacient

ů s

nádoro

v

ým one

mo

cnění

m, kter

ým

byl

y podávány dá

vky 3 µg/kg a 10

µg/kg jako intraven

ó

z

bolus.

Pediatri

č

t

í

pacienti s

nád

o

rovým

onem

ocně

n

í

m

a

D

ospě

l

í

pacienti s

nádoro

v

ým

onemo

cnění

m

b

<2 roky

2 roky

<6 let

6 let <12 let

12 let

<17 let

3,0 µg

/kg

10 µg

/kg

N=3

N=5

N=7

N=10

N=6

N=5

0-∞

, h·µg/l

69,0 (49,5)

103,5 (40,4)

98,7 (47,7)

124,5 (19,1)

35,8 (20,9)

81,8 (23,9)

, hodiny

24,0

23,3

30,5

56,4 (5,81)

49,8 (14,4)

N=6

N=14

N=13

N=19

N=6

N=5

Clearance

, l/h/kg

0,31 (34,7)

0,23 (51,3)

0,19 (46,8)

0,16 (27,8)

0,10 (0,04)

0,13 (0,05)

Distribuční

objem

l/kg

6,08 (36,5)

5,29 (57,8)

6,26 (40,0)

6,20 (29,0)

7,91 (2,53)

9,56 (4,21)

FK parametry vyjádřené jako geometrický průměr (CV – variační koeficient), s výjimkou t

, který

má hodnotu mediánu.

FK parametry vyjádřené jako aritmetický průměr (SD)

Clearance a distribuční objem u pediatrických pacientů byly vypočítány z obou skupin, 10 a 20 μg/kg a

upraveny dle hmotnosti. U dospělých jsou v názvu sloupců označeny různé úrovně dávkování.

Vss je hlášen u pediatrických pacientů s nádorovým onemocněním, zatímco Vz u dospělých

pacientů s

nádorovým onemocněním.

Porucha funkce ledvin

Mírná až středně závažná porucha funkce ledvin neovlivňuje farmakokinetické parametry

palonosetronu. Závažná porucha funkce ledvin snižuje renální clearance, nicméně celková tělesná

clearance u těchto pacientů je podobná jako u zdravých subjektů. U pacientů s renální insufuciencí

není zapotřebí žádná úprava dávkování. Pro pacienty, kteří podstupují hemodialýzu, nejsou k

dispozici farmakokinetické údaje.

Porucha funkce jater

Porucha funkce jater nesnižuje významně celkovou tělesnou clearance palonosetronu ve

srovnání se zdravými subjekty. I když konečný eliminační poločas odstraňování a střední

systémová expozice

palonosetronu jsou u pacientů se závažnou poruchou funkce jater zvýšeny, neopodstatňuje to snížení

dávky.

5.3

P

ř

edklini

cké

úd

aje vztahu

c

í

se k bez

pečn

osti

Účinky v neklinických studiích byly pozorovány pouze po expozicích dostatečně

převyšujících maximální expozici u člověka, což svědčí o malém významu při klinickém

použití.

Neklinické studie ukazují, že palonosetron může blokovat iontové kanály zapojené do

ventrikulární depolarizace a repolarizace a prodloužit trvání akčního potenciálu pouze ve velmi

vysokých koncentracích.

Studie na zvířatech nenaznačují přímé ani nepřímé škodlivé účinky na průběh těhotenství,

embryonální/fetální vývoj, porod nebo postnatální vývoj. O placentárním přenosu jsou k

dispozici pouze omezené údaje ze studií na zvířatech (viz bod 4.6).

Palonosetron není mutagenní. Vysoké dávky palonosetronu (každá dávka způsobující nejméně

třicetinásobek terapeutické expozice u lidí) podávané denně po dva roky způsobily zvýšenou

míru výskytu jaterních tumorů, endokrinních neoplazmat (ve štítné žláze, hypofýze, pankreatu,

dřeni nadledvinek) a kožních tumorů u laboratorních potkanů, ale ne u myší. Základní

mechanismy nejsou plně objasněny, ale kvůli vysokým použitým dávkám a proto, že přípravek

Palonosetron Sandoz je určen k jednorázové aplikaci u lidí, se tyto nálezy nepovažují za

relevantní pro klinické použití.

6.

FARMACEUTICK

É Ú

DAJE

6.1

Seznam pom

ocných

l

á

tek

Mannitol

Dihydrát dinatrium-edetátu

Dihydrát natrium-citrátu

Monohydrát kyseliny citrónové

Hydroxid sodný (pro úpravu pH)

Kyselina chlorovodíková (pro úpravu pH)

Voda na injekci

6.2

Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky.

6.3

Doba pou

ž

itelnosti

30 měsíců

Po otevření injekční lahvičky přípravek ihned použijte a zlikvidujte jakýkoliv nepoužitý roztok.

6.4

Zvl

áš

t

opat

ření

pro uch

ovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a obsah bale

Injekční lahvička ze skla třídy I se zátkou z chlorbutylové pryže a potažené fluoropolymerem a

hliníkovým víčkem s odtrhovacím plastovým krytem.

Dodává se v baleních obsahujících 1, 2, 3 nebo 5 lahviček a nemocniční balení obsahující 1 nebo 5

injekčních lahviček.

Každá injekční lahvička obsahuje 5 ml roztoku.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvl

áš

t

opat

ření

pro likvidaci p

ří

pravku

Určeno k jednorázovému použití, jakýkoliv nepoužitý roztok je třeba zlikvidovat.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

7.

DR

Ž

ITEL ROZHO

DNUTÍ

O REGISTRACI

Sandoz s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 – Nusle, Česká republika

8.

REGIS

TRAČNÍ

ČÍS

LO

20/772/16-C

9.

DATUM P

RVNÍ

REGISTRACE/PRODLOU

ŽENÍ

REGISTRACE

Datum první registrace: 29. 3. 2017

10.

DATUM REVIZE TEXTU

28. 7. 2017

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Státního

ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace