Palonosetron Hospira

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
palonosetron hydrochlorid
Dostupné s:
Pfizer Europe MA EEIG
ATC kód:
A04AA05
INN (Mezinárodní Name):
palonosetron
Terapeutické skupiny:
Antiemetika a přípravky proti nevolnosti,
Terapeutické oblasti:
Nausea; Vomiting; Cancer
Terapeutické indikace:
Palonosetron Hospira is indicated in adults for: , the prevention of acute nausea and vomiting associated with highly emetogenic cancer chemotherapy;, the prevention of nausea and vomiting associated with moderately emetogenic cancer chemotherapy. , Palonosetron Hospira is indicated in paediatric patients 1 month of age and older for: , the prevention of acute nausea and vomiting associated with highly emetogenic cancer chemotherapy and prevention of nausea and vomiting associated with moderately emetogenic cancer chemotherapy.
Přehled produktů:
Revision: 4
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/004069
Datum autorizace:
2016-04-08
EMEA kód:
EMEA/H/C/004069

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

17-01-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

17-01-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

21-04-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

17-01-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

17-01-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

21-04-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

17-01-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

17-01-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

21-04-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

17-01-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

17-01-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

21-04-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

17-01-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

17-01-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

21-04-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

17-01-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

17-01-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

21-04-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

17-01-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

17-01-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

21-04-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

17-01-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

17-01-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

21-04-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

17-01-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

17-01-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

21-04-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

17-01-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

17-01-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

21-04-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

17-01-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

17-01-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

21-04-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

17-01-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

17-01-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

21-04-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

17-01-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

17-01-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

21-04-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

17-01-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

17-01-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

21-04-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

17-01-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

17-01-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

21-04-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

17-01-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

17-01-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

21-04-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

17-01-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

17-01-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

21-04-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

17-01-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

17-01-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

21-04-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

17-01-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

17-01-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

21-04-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

17-01-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

17-01-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

21-04-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

17-01-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

17-01-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

21-04-2016

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

17-01-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

17-01-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

17-01-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

17-01-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

17-01-2019

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

17-01-2019

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

21-04-2016

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro uživatele

Palonosetron Hospira 250 mikrogramů, injekční roztok

palonosetron

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vám bude tento přípravek podán,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Palonosetron Hospira a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude Palonosetron Hospira podán

Jak se Palonosetron Hospira používá

Možné nežádoucí účinky

Jak Palonosetron Hospira uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Palonosetron Hospira a k čemu se používá

Palonosetron Hospira patří do skupiny léčiv známých jako antagonisté serotoninu (5HT

Tato léčiva mají schopnost blokovat účinek látky serotonin, která může vyvolat nauzeu a zvracení.

Palonosetron Hospira se používá k prevenci nauzey a zvracení při chemoterapii nádorů u dospělých,

dospívajících a u dětí starších jednoho měsíce.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude Palonosetron Hospira podán

Palonosetron Hospira Vám nesmí být podán:

jestliže jste alergický(á) na palonosetron nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před podáním přípravku Palonosetron Hospira se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

jestliže trpíte akutní střevní obstrukcí nebo jste v minulosti trpěli opakovaně zácpou;

pokud používáte Palonosetron Hospira společně s dalšími léčivy, která mohou vyvolat

abnormální srdeční rytmus, například amiodaron, nikardipin, chinidin, moxifloxacin;

erytromycin, haloperidol, chlorpromazin, quetiapin, thioridazin, domperidon;

pokud se v minulosti u Vás nebo ve Vaší rodině vyskytly změny v srdečním rytmu (prodloužení

QT intervalu);

jestliže máte jiné srdeční problémy;

jestliže máte nerovnováhu některých minerálů v krvi, jako je draslík a hořčík, a tato

nerovnováha nebyla léčena.

Nedoporučuje se podávat Palonosetron Hospira ve dnech následujících po chemoterapii, pokud

nepodstupujete další cyklus chemoterapie.

Další léčivé přípravky a Palonosetron Hospira

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně:

SSRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu) používaných při léčbě deprese

a/nebo úzkosti, mezi něž patří fluoxetin, paroxetin, sertralin, fluvoxamin, citalopram,

escitalopram;

SNRI (inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu) používaných při léčbě

deprese a/nebo úzkosti, mezi něž patří venlafaxin, duloxetin.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Jste-li těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná, lékař Vám Palonosetron Hospira nepodá,

pokud to nebude zcela nezbytné.

Není známo, zdali má Palonosetron Hospira jakékoliv škodlivé účinky, je-li užíván během těhotenství.

Není známo, zda se Palonosetron Hospira vylučuje do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Palonosetron Hospira může způsobit závratě nebo únavu. Pokud jste ovlivněn(a), neřiďte dopravní

prostředek ani neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Palonosetron Hospira

Tento léčivý přípravek obsahuje méně něž 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné injekční lahvičce, tj.

v podstatě je ‘bez sodíku’.

3.

Jak se Palonosetron Hospira používá

Lékař či sestra Vám obvykle podá injekčně Palonosetron Hospira asi 30 minut před zahájením

chemoterapie.

Dospělí

Doporučená dávka Palonosetron Hospira je 250 mikrogramů podaná jako rychlá injekce do žíly.

Děti a dospívající (od 1 měsíce do 17 let)

Lékař rozhodne o velikosti dávky, v závislosti na tělesné hmotnosti, avšak maximální dávka je

1500 mikrogramů.

Palonosetron Hospira bude podán pomalou infuzí do žíly.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Dospělí

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí):

bolesti hlavy

závratě

zácpa

průjem

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí):

vysoký nebo nízký krevní tlak

abnormální tep nebo nízký průtok krve do srdce

změna barvy žil nebo zvětšení žil

abnormálně vysoké nebo nízké hladiny draslíku v krvi

vysoké hladiny cukru v krvi nebo v moči

nízké hladiny vápníku v krvi

vysoké hladiny barviva bilirubinu v krvi

vysoké hladiny určitých jaterních enzymů

povznešená nálada nebo pocity úzkosti

spavost nebo problémy se spaním

pokles nebo ztráta chuti k jídlu

slabost, únava, horečnaté nebo chřipce podobné příznaky

pocity necitlivosti, pálení, píchání nebo mravenčení pokožky

svědivá kožní vyrážka

zhoršení zraku nebo podráždění oka

nevolnost a zvracení spojené s pohybem

zvonění v uchu

škytavka, plynatost, sucho v ústech nebo zhoršené trávení

bolest břicha (žaludku)

obtížné močení

bolest kloubů

abnormality na elektrokardiogramu (prodloužení QT intervalu)

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 lidí):

Alergické reakce na Palonosetron Hospira. Příznaky mohou zahrnovat otok rtů, tváře, jazyka nebo

krku, dýchací potíže nebo kolabování, můžete zaznamenat i svědící, hrudkovitou vyrážku (kopřivku),

pálení či bolest v místě injekčního podání.

Děti a dospívající:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí):

bolest hlavy

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí):

závratě

trhavé pohyby těla

abnormální srdeční tep

kašel nebo dušnost

krvácení z nosu

svědivá kožní vyrážka nebo kopřivka

horečka

bolest v místě vpichu

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte

v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí

účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků

uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací

o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak Palonosetron Hospira uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na injekční lahvičce a krabičce

za ‚EXP‘. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Určeno k jednorázovému použití, jakýkoliv nepoužitý roztok je třeba zlikvidovat.

6.

Obsah balení a další informace

Co Palonosetron Hospira obsahuje

Léčivou látkou je palonosetron (ve formě hydrochloridu). Jeden ml roztoku obsahuje

50 mikrogramů palonosetronu. Jedna injekční lahvička s 5 ml roztoku obsahuje

250 mikrogramů palonosetronu.

Dalšími složkami jsou mannitol, dihydrát edetanu disodného, citronan sodný, monohydrát

kyseliny citrónové a voda na injekci, hydroxid sodný a kyselina chlorovodíková (k úpravě pH).

Jak Palonosetron Hospira vypadá a co obsahuje toto balení

Palonosetron Hospira injekční roztok je čirý bezbarvý roztok a je dodáván v balení o jedné skleněné

injekční lahvičce typu I se zátkou z chlorbutylového kaučuku a hliníkovým uzávěrem, která obsahuje

5 ml roztoku. Každá injekční lahvička obsahuje jednu dávku.

Dodává se v baleních obsahujících 1 injekční lahvičku s 5 ml roztoku.

Držitel rozhodnutí o registraci

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Belgie

Výrobce

Hospira UK Limited, Horizon, Honey Lane, Hurley, Maidenhead, SL6 6RJ, Velká Británie

HOSPIRA Enterprises B.V., Randstad 22-11, 1316 BN Almere, Nizozemsko

Avara Liscate Pharmaceutical Services S.p.A., Via Fosse Ardeatine, 2, 20060, Liscate (MI), Itálie

Pfizer Service Company BVBA, Hoge Wei 10, 1930 Zaventem, Belgie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

BE

Pfizer SA/NV

Tél/Tel: +32 2 554 62 11

LU

Pfizer SA/NV

Tél/Tel: +32 2 554 62 11

BG

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

Тел.: +359 2 970 4333

LT

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel. + 370 52 51 4000

CZ

Pfizer, spol. s r.o.

Tel: +420-283-004-111

HU

Pfizer Kft.

Tel: + 36 1 488 37 00

DK

Pfizer ApS

Tlf: + 45 44 20 11 00

MT

Drugsales Ltd

Tel: + 356 21 419 070/1/2

DE

Pfizer Pharma PFE GmbH

Tel: + 49 (0)800 8535555

NL

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 43 01

EE

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel: +372 666 7500

NO

Pfizer AS

Tlf: +47 67 52 61 00

EL

Pfizer ΕΛΛΑΣ A.E.

Τηλ.: +30 210 6785 800

AT

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)1 521 15-0

ES

Pfizer, S.L.

Tel: +34 91 490 99 00

PL

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 335 61 00

FR

Pfizer PFE France

Tél: + 33 (0)1 58 07 34 40

PT

Laboratórios Pfizer, Lda.

Tel: + 351 21 423 55 00

HR

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 3908 777

RO

Pfizer România S.R.L.

Tel: +40 (0)21 207 28 00

IE

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: 1800 633 363 (toll free)

+44 (0) 1304 616161

SI

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: +386 (0)1 52 11 400

IS

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

SK

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: +421–2–3355 5500

IT

Pfizer Italia Srl

Tel: +39 06 33 18 21

FI

Pfizer PFE Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

CY

Pharmaceutical Trading Co Ltd

Τηλ: 24656165

SE

Pfizer AB

Tel: +46 (0)8 550 520 00

LV

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel.: + 371 670 35 775

UK

Hospira UK Limited

Tel: + 44 (0) 1628 515500

Tato příbalová informace byla naposledy revidována YYYY.

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky: http://www.ema.europa.eu

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Palonosetron Hospira250 mikrogramů, injekční roztok.

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml roztoku obsahuje 50 mikrogramů palonosetronu (ve formě hydrochloridu).

Jedna injekční lahvička s 5 ml roztoku obsahuje 250 mikrogramů palonosetronu (ve formě

hydrochloridu).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok.

Čirý, bezbarvý roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Palonosetron Hospira je indikován u dospělých k:

prevenci akutní nauzey a zvracení při vysoce emetogenní chemoterapii nádorů,

prevenci nauzey a zvracení při středně emetogenní chemoterapii nádorů.

Palonosetron Hospira je indikován u pediatrických pacientů od 1měsíce a starších k:

prevenci akutní nauzey a zvracení při vysoce emetogenní chemoterapii nádorů a prevenci

nauzey a zvracení při středně emetogenní chemoterapii nádorů.

4.2

Dávkování a způsob podání

Palonosetron Hospira se má používat pouze před podáním chemoterapie. Tento léčivý přípravek musí

být podán zdravotnickým pracovníkem pod příslušným lékařským dohledem.

Dávkování

Dospělí

250 mikrogramů palonosetronu se podává v jednom intravenózním bolusu přibližně 30 minut před

zahájením chemoterapie. Palonosetron Hospira se musí podávat injekcí 30 sekund.

Účinnost Palonosetron Hospira v prevenci nauzey a zvracení vyvolaného vysoce emetogenní

chemoterapií lze zvýšit přidáním kortikosteroidu podávaného před chemoterapií.

Starší populace

U starších lidí není nutné dávku nijak upravovat.

Pediatrická populace

Děti a dospívající (od 1 měsíce do 17 let):

20 mikrogramů/kg (maximální celková dávka by neměla překročit 1500 mikrogramů) palonosetronu

se podává jako samostatná intravenózní infuze v délce 15 minut přibližně 30 minut před zahájením

chemoterapie.

Bezpečnost a účinnost palonosetronu u dětí mladších než 1 měsíc nebyla stanovena. Nejsou dostupné

žádné údaje. O použití palonosetronu k prevenci nauzey a zvracení u dětí mladších než 2 roky existují

pouze omezené údaje.

Jaterní porucha

U pacientů s poruchou funkce jater není nutné dávku nijak upravovat.

Ledvinová porucha

U pacientů s poruchou funkce ledvin není nutné dávku nijak upravovat.

Pro pacienty s onemocněním ledvin v konečném stádiu, kteří podstupují hemodialýzu, nejsou k

dispozici žádné údaje.

Způsob podání

K intravenóznímu podání.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Protože palonosetron může zvýšit dobu průchodu tlustým střevem, je třeba pacienty se zácpou v

anamnéze či příznaky subakutní střevní obstrukce po podání léčiva sledovat. V souvislosti s dávkou

750 mikrogramů palonosetronu byly hlášeny dva případy zácpy s nahromaděním stolice, které

vyžadovaly hospitalizaci.

V žádné testované hladině dávky neindukoval palonosetron klinicky relevantní prodloužení intervalu

QTc. Ke zjištění definitivních údajů prokazujících vliv palonosetronu na QT/QTc byla provedena

důkladná QT/QTc specifická studie na zdravých dobrovolnících (viz bod 5.1).

Nicméně, stejně jako u ostatních antagonistů 5-HT

, se musí při podávání palonosetronu u pacientů, u

nichž došlo k prodloužení intervalu QT či je u nich takový vývoj pravděpodobný, postupovat opatrně.

Tyto podmínky zahrnují pacienty, kteří mají v osobní či rodinné anamnéze prodloužení intervalu QT,

abnormální hladiny elektrolytů, městnavé srdeční selhání, bradyarytmie, poruchy srdeční vodivosti, a

pacienty užívající antiarytmika nebo jiné léčivé přípravky, které vedou k prodloužení intervalu QT

nebo abnormálním hladinám elektrolytů. Před podáním antagonistů 5-HT

je nutné napravit

hypokalémii a hypomagnezémii.

Při použití antagonistů 5-HT

buď samostatně nebo v kombinaci s dalšími serotonergními léčivými

přípravky (včetně selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) a inhibitorů

zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI)) byly hlášeny případy serotoninového

syndromu. Doporučuje se odpovídající sledování pacientů s ohledem na výskyt příznaků podobných

příznakům serotoninového syndromu.

Palonosetron Hospira se nemá používat k prevenci či léčbě nauzey a zvracení ve dnech následujících

po chemoterapii, pokud to není ve spojitosti s podáním jiné chemoterapie.

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné injekční lahvičce, tj. v podstatě je

„bez sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Palonosetron je metabolizován převážně CYP2D6 s malým přispěním izoenzymů CYP3A4 a

CYP1A2. Na základě studií in vitro bylo zjištěno, že palonosetron v klinicky významných

koncentracích neinhibuje ani neindukuje izoenzym cytochromu P450.

Chemoterapeutika

V předklinických studiích palonosetron neinhiboval protinádorovou aktivitu pěti testovaných

chemoterapeutik (cisplatina, cyklofosfamid, cytarabin, doxorubicin a mitomycin C).

Metoklopramid

V klinické studii se neobjevila žádná významná farmakokinetická interakce mezi jednotlivou

intravenózní dávkou palonosetronu a ustálenou koncentrací perorálně podávaného metoklopramidu,

který je inhibitorem CYP2D6.

Induktory a inhibitory CYP2D6.

V populační farmakokinetické analýze se ukázalo, že souběžné podávání s induktory CYP2D6

(dexamethason a rifampicin) a inhibitory (včetně amiodaronu, celecoxibu, chlorpromazinu,

cimetidinu, doxorubicinu, fluoxetinu, haloperidolu, paroxetinu, chinidinu, ranitidinu, ritonaviru,

sertralinu nebo terbinafinu) nemělo žádný významný vliv na clearance palonosetronu.

Kortikosteroidy

Palonosetron byl bezpečně podáván s kortikosteroidy.

Serotonergní léčivé přípravky (např. SSRI a SNRI)

Po souběžném podávání antagonistů 5-HT

a dalších serotonergních léčivých přípravků (včetně SSRI a

SNRI) byly hlášeny případy serotoninového syndromu.

Další léčivé přípravky

Palonosetron byl bezpečně podáván s analgetiky, antiemetiky/přípravky proti nevolnosti, spasmolytiky

a anticholinergiky.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Nejsou k dispozici klinické údaje o podávání palonosetronu během těhotenství. Studie na zvířatech

nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky na těhotenství, vývoj embrya nebo plodu, porod

nebo vývoj po narození. O placentárním přenosu jsou k dispozici pouze omezené údaje ze studií na

zvířatech (viz bod 5.3).

Neexistují žádné údaje o vlivu palonosetronu na těhotenství u člověka. Proto těhotné ženy nesmí

palonosetron používat, pokud to lékař nebude považovat za nevyhnutelné.

Kojení

Protože neexistují žádné údaje o vylučování palonosetronu do mateřského mléka, kojení je třeba

během léčby přerušit.

Fertilita

Nejsou k dispozici údaje o vlivu palonosetronu na fertilitu.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.

Protože palonosetron může vyvolat závratě, spavost či únavu, pacienti musí během řízení nebo

obsluhy strojů postupovat opatrně.

4.8

Nežádoucí účinky

V klinických studiích u dospělých s dávkou 250 mikrogramů (celkem 633 pacientů) byly nejčastěji

pozorované účinky, které bylo přinejmenším možné spojovat s palonosetronem, bolesti hlavy (9 %) a

zácpa (5 %).

V klinických studiích byly pozorovány následující nežádoucí účinky (NÚ), které možná či

pravděpodobně souvisí s palonosetronem. Byly hodnoceny jako časté (≥1/100 až <1/10) nebo méně

časté (≥1/1 000 až <1/100). Velmi vzácné (<1/10 000) nežádoucí účinky byly hlášeny

postmarketingově.

V každé skupině frekvence výskytu jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Třída orgánových systémů Časté NÚ

(≥1/100 až <1/10)

Méně časté NÚ

(≥1/1 000 až <1/100)

Velmi vzácné NÚ

(<1/10 000)

Poruchy imunitního

systému

Hypersenzitivita,

anafylaxe, anafylaktické /

anafylaktoidní reakce a

šok

Poruchy metabolismu a

výživy

Hyperkalémie,

metabolické poruchy,

hypokalcémie,

hypokalémie, anorexie,

hyperglykémie, snížená

chuť k jídlu

Psychické poruchy

Úzkost, euforoická nálada

Poruchy nervového systému

Bolesti hlavy

Závratě

Spavost, nespavost,

parestézie, nadměrná

ospalost, periferní

senzorická neuropatie

Poruchy oka

Podráždění očí, amblyopie

Poruchy ucha a labyrintu

Kinetóza, tinnitus

Srdeční poruchy

Tachykardie, bradykardie,

extrasystoly, myokardiální

ischémie, tachykardie,

sinusová arytmie,

supraventrikulární

extrasystoly

Cévní poruchy

Hypotenze, hypertenze,

diskolorace žil, rozšíření

žil

Respirační, hrudní a

mediastinální poruchy

Škytavka

Gastrointestinální poruchy

Zácpa

Průjem

Dyspepsie, bolest v krajině

břišní, bolest v horní části

krajiny břišní, sucho v

ústech, plynatost

Poruchy jater a žlučových

cest

Hyperbilirubinémie

Poruchy kůže a podkožní

tkáně

Alergická dermatitida,

svědivá vyrážka

Třída orgánových systémů Časté NÚ

(≥1/100 až <1/10)

Méně časté NÚ

(≥1/1 000 až <1/100)

Velmi vzácné NÚ

(<1/10 000)

Poruchy svalové a

kosterní soustavy a

pojivové tkáně

Artralgie

Poruchy ledvin a

močových cest

Močová retence,

glykosurie

Celkové poruchy a reakce

v místě aplikace

Astenie, pyrexie, únava,

pocit horkosti, chřipkovité

onemocnění

Reakce v místě vpichu*

Vyšetření

Zvýšené transaminázy,

prodloužený interval QT

na elektrokardiogramu

°Z postmarketingové praxe

*Zahrnuje následující: pálení, otok, nepohodlí a bolest

Pediatrická populace

V pediatrických klinických studiích prevence nauzey a zvracení navozených středně nebo vysoce

emetogenní chemoterapií, dostávalo 402 pacientů jednotlivou dávku palonosetronu (3, 10, nebo

20 mcμg/kg). Následující časté nebo méně časté nežádoucí účinky byly hlášeny po podání

palonosetronu, žádný nebyl hlášený s frekvencí >1 %.

Třída orgánových systémů

Časté NÚ

(≥1/100 až<1/10)

Méně časté NÚ

(≥1/1 000 až <1/100)

Poruchy nervového systému

Bolest hlavy

Závratě, dyskineze

Srdeční poruchy

Prodloužený interval QT na

elektrokardiogramu, poruchy

vedení, sinusová tachykardie

Respirační, hrudní a mediastinální

poruchy

Kašel, dušnost, epistaxe

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Alergická dermatitida,

svědění, kožní poruchy,

kopřivka

Celkové poruchy a reakce v místě

aplikace

Pyrexie, bolest v místě

vpichu, reakce v místě

vpichu, bolest

Nežádoucí účinky byly hodnoceny u pediatrických pacientů užívajících palonosetron po dobu až 4

cyklů chemoterapie.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Nebyl hlášen žádný případ předávkování.

V klinických studiích u dospělých byly použity dávky až 6 mg. Skupina s nejvyšší podávanou dávkou

vykazovala podobný výskyt nežádoucích účinků ve srovnání se skupinami s jinými podávanými

dávkami a nebyla pozorována závislost účinku na dávce. Nepravděpodobný případ předávkování

přípravkem Palonosetron Hospira je třeba řešit podpůrnou péčí. Studie s dialýzou nebyly prováděny,

avšak díky velkému distribučnímu objemu je nepravděpodobné, že by dialýza byla efektivní léčbou při

předávkování přípravkem Palonosetron Hospira.

Pediatrická populace

Nebyl hlášen žádný případ předávkování v pediatrických klinických studiích.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antiemetika a přípravky proti nevolnosti, antagonisté serotoninu

(5HT

ATC kód: A04AA05.

Palonosetron je selektivní vysokoafinitní antagonista 5HT

receptoru.

Ve dvou randomizovaných, dvojitě zaslepených studiích celkem s 1132 pacienty užívajícími středně

emetogenní chemoterapii, která zahrnovala cisplatinu ≤50 mg/m

, karboplatinu, cyklofosfamid ≤1500

mg/m

a doxorubicin >25 mg/m

, byl porovnáván palonosetron v dávkách 250 mikrogramů a 750

mikrogramů podávaných intravenózně 1. den s ondansetronem v dávce 32 mg (poločas 4 hodiny) nebo

dolasetronem v dávce 100 mg (poločas 7,3 hodin), bez dexametazonu.

V randomizované, dvojitě zaslepené studii celkem s 667 pacienty užívajícími vysoce emetogenní

chemoterapii, která zahrnovala cisplatinu ≥60 mg/m

, cyklofosfamid >1500 mg/m

a dakarbazin, byl

porovnáván palonosetron v dávkách 250 mikrogramů a 750 mikrogramů podávaných intravenózně 1.

den s ondansetronem v dávce 32 mg. Před chemoterapií byl 67 % pacientů podáván profylakticky

dexametazon.

Hlavní studie nebyly navrženy tak, aby hodnotily účinnost palonosetronu při zpožděném nástupu

nauzey a zvracení. Antiemetické působení bylo pozorováno během 0 až 24 hodin, 24 až 120 hodin a 0

až 120 hodin. Výsledky studií se střední emetogenní chemoterapií a studie s vysoce emetogenní

chemoterapií jsou shrnuty v následujících tabulkách.

Palonosetron nevykazoval non-inferioritu vůči srovnávaným léčivům v akutní fázi zvracení jak u

středně, tak u vysoce emetogenního souboru.

Přestože se neprokázala v kontrolovaných klinických studiích komparativní účinnost palonosetronu

ve vícenásobných cyklech, 875 pacientů zařazených ve třech klinických hodnoceních fáze 3

pokračovalo v otevřené studii bezpečnosti a bylo léčeno palonosetronem v dávce 750 mikrogramů až 9

dalších cyklů chemoterapie. Celková bezpečnost byla během všech cyklů zachována.

Tabulka 1: Procentuální podíl pacientů

a

citlivých na léčbu podle léčebné skupiny a fáze ve studii

se středně emetogenní chemoterapií oproti ondansetronu.

Palonosetron

250 mikrogramů

(n= 189)

Ondansetron

32 miligramů

(n= 185)

Delta

Úplná odpověď (žádná emeze a žádná záchranná medikace)

97,5 % CI

0 – 24 hodin

81,0

68,6

12,4

[1,8 %, 22,8 %]

24 – 120 hodin

74,1

55,1

19,0

[7,5 %, 30,3 %]

0 – 120 hodin

69,3

50,3

19,0

[7,4 %, 30,7 %]

Úplná kontrola (úplná odpověď a nejvýše slabá nauzea)

hodnota p

0 – 24 hodin

76,2

65,4

10,8

neuvedeno

24 – 120 hodin

66,7

50,3

16,4

0,001

0 – 120 hodin

63,0

44,9

18,1

0,001

Bez nauzey (Likertova stupnice)

hodnota p

c

0 – 24 hodin

60,3

56,8

neuvedeno

24 – 120 hodin

51,9

39,5

12,4

neuvedeno

0 – 120 hodin

45,0

36,2

neuvedeno

a

Kohorta pacientů randomizovaných podle původního léčebného záměru

Studie byla navržena tak, aby ukazovala non-inferioritu. Dolní hranice větší než -15 %

prokazuje non-inferioritu mezi palonosetronem a srovnávaným léčivem.

Test Chí-kvadrát. Hladina významnosti α = 0,05.

Tabulka 2: Procentuální podíl pacientů

a

odpovídajících na léčbu podle léčebné skupiny a fáze ve

studii se středně emetogenní chemoterapií oproti dolasetronu.

Palonosetron

250 mikrogramů

(n= 185)

Dolasetron

100 miligramů

(n= 191)

Delta

Úplná odpověď (žádná emeze a žádná záchranná medikace)

97,5 % CI

0 – 24 hodin

63,0

52,9

10,1

[-1,7 %, 21,9 %]

24 – 120 hodin

54,0

38,7

15,3

[3,4 %, 27,1 %]

0 – 120 hodin

46,0

34,0

12,0

[0,3 %, 23,7 %]

Úplná kontrola (úplná odpověď a nejvýše slabá nauzea)

hodnota p

0 – 24 hodin

57,1

47,6

neuvedeno

24 – 120 hodin

48,1

36,1

12,0

0,018

0 – 120 hodin

41,8

30,9

10,9

0,027

Bez nauzey (Likertova stupnice)

hodnota p

0 – 24 hodin

48,7

41,4

neuvedeno

24 – 120 hodin

41,8

26,2

15,6

0,001

0 – 120 hodin

33,9

22,5

11,4

0,014

Kohorta pacientů randomizovaných podle původního léčebného záměru

Studie byla navržena tak, aby ukazovala non-inferioritu. Dolní hranice větší než -15 %

prokazuje non-inferioritu mezi palonosetronem a srovnávaným léčivem.

Test Chí-kvadrát. Hladina významnosti α = 0,05.

Tabulka 3: Procentuální podíl pacientů

a

odpovídajících na léčbu podle léčebné skupiny a fáze ve

studii s vysoce emetogenní chemoterapií oproti ondansetronu.

Palonosetron

250 mikrogramů

(n= 223)

Ondansetron

32 miligramů

(n= 221)

Delta

Úplná odpověď (žádná emeze a žádná záchranná medikace)

97,5 % CI

0 – 24 hodin

59,2

57,0

[-8,8 %, 13,1 %]

24 – 120 hodin

45,3

38,9

[-4,6 %, 17,3 %]

0 – 120 hodin

40,8

33,0

[-2,9 %, 18,5 %]

Úplná kontrola (úplná odpověď a nejvýše slabá nauzea)

hodnota p

0 – 24 hodin

56,5

51,6

neuvedeno

24 – 120 hodin

40,8

35,3

neuvedeno

0 – 120 hodin

37,7

29,0

neuvedeno

Bez nauzey (Likertova stupnice)

hodnota p

c

0 – 24 hodin

53,8

49,3

neuvedeno

24 – 120 hodin

35,4

32,1

neuvedeno

0 – 120 hodin

33,6

32,1

neuvedeno

Kohorta pacientů randomizovaných podle původního léčebného záměru

Studie byla navržena tak, aby ukazovala non-inferioritu. Dolní hranice větší než -15 %

prokazuje non-inferioritu mezi palonosetronem a srovnávaným léčivem.

Test Chí-kvadrát. Hladina významnosti α = 0,05.

Vliv palonosetronu na krevní tlak, tep a parametry EKG včetně QTc byl v CINV klinických studiích

srovnatelný s ondansetronem a dolasetronem. V neklinických studiích vykazoval palonosetron

schopnost blokovat iontové kanály účastnící se de- a re-polarizace komory, a prodlužovat trvání

akčního potenciálu.

Vliv palonosetronu na QTc interval byl hodnocen u dospělých mužů a žen ve dvojitě zaslepené

randomizované paralelní studii kontrolované placebem a pozitivní kontrolou (moxifloxacin). Cílem

bylo zhodnotit vliv i.v. podaného palonosetronu na EKG v jednotlivě podaných dávkách 0,25; 0,75

nebo 2,25 mg u 221 zdravých subjektů. Studie prokázala, že dávky do 2,25 mg nemají žádný vliv na

QT/QTc ani na další intervaly EKG. Nebyly prokázány žádné klinicky významné změny tepu,

atrioventrikulární (AV) vodivosti ani srdeční repolarizace.

Pediatrická populace

Prevence chemoterapií navozené nauzey a zvracení (CINV):

Bezpečnost a účinnost intravenózního palonosetronu při jednotlivých dávkách 3 μg/kg a 10 μg/kg byla

zkoumána v první klinické studii u 72 pacientů v následujících věkových skupinách, >28 dnů až 23

měsíců (12 pacientů), 2 až 11 let (31 pacientů) a 12 až 17 let (29 pacientů), podstupujících vysoce

nebo středně emetogenní chemoterapii. U žádné ze zmíněných hladin dávek nebyla vznesena

bezpečnostní znepokojení. Primární proměnnou účinnosti byl podíl pacientů s úplnou odpovědí

(definovanou jako žádná emetická epizoda, bez použití záchranné medikace) během prvních 24 hodin

po začátku podávání chemoterapie. Účinnost po podání palonosetronu v dávce 10 μg/kg ve srovnání s

palonosetronem v dávce 3 μg/kg byla 54,1 %, respektive 37,1 %.

Účinnost palonosetronu v prevenci chemoterapií navozené nauzey a zvracení u pediatrických pacientů

s nádorovým onemocněním byla prokázána v druhé non-inferioritní pivotní studii srovnávající

jednotlivou intravenózní infuzi palonosetronu s intravenózním režimem ondansetronu. Celkem 493

pediatrických pacientů ve věku 64 dnů až 16,9 let, kteří dostávali středně (69,2 %) nebo vysoce (30,8

%) emetogenní chemoterapii, bylo léčeno palonosetronem 10 μg/kg (maximálně 0,75 mg),

palonosetronem 20 μg/kg (maximálně 1,5 mg) nebo ondansetronem (3 x 0,15 mg/kg, maximální

celková dávka 32 mg) 30 minut před začátkem emetogenní chemoterapie během Cyklu 1. V rámci

všech léčebných skupin většina pacientů (78,5 %) nepodstupovala chemoterapii poprvé. Podávaná

emetogenní chemoterapie zahrnovala doxorubicin, cyklofosfamid (<1 500 mg/m

), ifosfamid,

cisplatinu, daktinomycin, karboplatinu a daunorubicin. Adjuvantní kortikosteroidy, včetně

dexametazonu, byly podávány spolu s chemoterapií u 55 % pacientů. Primárním cílovým parametrem

účinnosti byla úplná odpověď (ÚO) v akutní fázi prvního cyklu chemoterapie, definovaná jako stav

bez zvracení, bez dávení, a bez nutnosti podání záchranné léčby v prvních 24 hodinách od zahájení

chemoterapie. Účinnost přípravku byla založena na prokázání non-inferiority intravenózního

palonosetronu ve srovnání s intravenózním ondansetronem. Kritéria non-inferiority by byla splněna,

pokud by spodní hranice 97,5% intervalu spolehlivosti pro rozdíl v hodnotách úplné odpovědi po

podání intravenózního palonosetronu minus intravenózního ondansetronu byla vyšší

než -15 %. Ve skupině palonosetronu 10 μg/kg, 20 μg/kg a ondansetronu byl podíl pacientů s ÚO

0-24h

54,2 %, 59,4 % a 58,6 %. Protože 97,5% interval spolehlivosti (hodnota upravená Mantel-

Haenszelovým testem) pro rozdíl mezi hodnotami ÚO

0-24h

palonosetronu 20 μg/kg a ondansetronu byl

[-11,7 %, 12,4 %], dávka 20 μg/kg palonosetronu prokázala non-inferioritu k ondansetronu.

I když tato studie prokázala, že pediatričtí pacienti potřebují vyšší dávku palonosetronu pro prevenci

chemoterapií navozené nauzey a zvracení než dospělí, jeho bezpečnostní profil odpovídá prokázanému

profilu u dospělých (viz bod 4.8). Farmakokinetické informace jsou uvedeny v bodě 5.2.

Prevence pooperační nauzey a zvracení (PONV):

Byly provedeny dvě pediatrické klinické studie. Bezpečnost a účinnost intravenózního palonosetronu

při jednotlivých dávkách 1 μg/kg a 3 μg/kg byla srovnávána v první klinické studii u 150 pacientů

v následujících věkových skupinách, >28 dnů až 23 měsíců (7 pacientů), 2 až 11 let (96 pacientů) a 12

až 16 let (47 pacientů), podstupujících elektivní operaci. V žádné z léčebných skupin nebyla vznesena

žádná bezpečnostní znepokojení. Podíl pacientů bez emeze v období 0-72 hodin po operaci byl po

podání palonosetronu v dávce 1 μg/kg nebo 3 μg/kg podobný (88 % vs. 84 %).

Druhá pediatrická klinická studie byla multicentrická, dvojitě zaslepená, dvojitě zamaskovaná,

randomizovaná, aktivně kontrolovaná, non-inferioritní studie s paralelními skupinami s podáním

jednotlivé dávky, srovnávající intravenózní palonosetron (1 μg/kg, maximálně 0,075 mg) oproti

intravenóznímu ondansetronu. Do studie bylo zařazeno celkem 670 pediatrických chirurgických

pacientů ve věku 30 dnů až 16,9 let. Primárního cílového parametru účinnosti, úplné odpovědi (ÚO:

stav bez zvracení, bez dávení, a bez nutnosti podání záchranné antiemetické medikace) během prvních

24 hodin po operaci, bylo dosaženo u 78,2 % pacientů ve skupině s palonosetronem a u 82,7 %

pacientů ve skupině s ondansetronem. Předem stanovená mez pro splnění non-inferiority byla -10 %,

hodnota upravená Mantel-Haenszelovým statistickým non-inferioritním intervalem spolehlivosti pro

rozdíl v primárním cíli, úplné odpovědi (ÚO), byla [-10,5, 1,7 %], a proto nebyla non-inferiorita

prokázána. V žádné z léčebných skupin nebyly vzneseny žádné nové obavy týkající se bezpečnosti.

Informace o použití u pediatrické populace viz bod 4.2.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Po intravenózním podání po počátečním poklesu plazmatické koncentrace následuje pomalá eliminace

z organismu se středním konečným eliminačním poločasem přibližně 40 hodin.

Střední maximální plazmatická koncentrace (C

) a plocha pod křivkou závislosti koncentrace na

čase (AUC

0-∞

) jsou všeobecně přímo úměrné dávce v rozsahu dávky 0,3-90 μg/kg u zdravých subjektů

a u pacientů s nádorovým onemocněním.

U 11 pacientů s karcinomem varlat byl po intravenózním podání 0,25 mg palonosetronu každý druhý

den v celkovém množství 3 dávek střední (±SO, směrodatná odchylka) nárůst plasmatické koncentrace

42±34 % ode dne 1 do dne 5. Po intravenózním podání 0,25 mg palonosetronu jednou denně po dobu

3 dnů 12ti zdravým subjektům byl střední (±SO) nárůst plasmatické koncentrace palonosetronu

110±45 % ode dne 1 do dne 3.

Simulace farmakokinetiky naznačují, že celková expozice (AUC

0- ∞

) po intravenózně podaném

palonosetronu v dávce 0,25 mg jednou denně po dobu 3 po sobě následujících dnů byla podobná jako

po jedné intravenózně podané dávce 0,75 mg, ačkoliv C

jednotlivé dávky 0,75 mg byla vyšší.

Distribuce

Palonosetron v doporučené dávce je široce distribuován v organismu s distribučním objemem

přibližně 6,9 až 7,9 l/kg. Přibližně 62 % palonosetronu se váže na plazmatické proteiny.

Biotransformace

Palonosetron je odbouráván dvojí cestou, přibližně 40 % se odbourává ledvinami a dalších přibližně

50 % se metabolizuje za vzniku dvou primárních metabolitů, které mají méně než 1 % aktivity

palonosetronu jakožto antagonisty receptoru 5HT

. Studie metabolismu in vitro ukázaly, že CYP2D6 a

v menším rozsahu izoenzymy CYP3A4 a CYP1A2 se podílejí na metabolismu palonosetronu. Ovšem

klinické farmakokinetické parametry nejsou mezi silnými a slabými metabolizátory CYP2D6 substrátů

významně odlišné. Palonosetron neinhibuje ani neindukuje izoenzymy cytochromu P450 v klinicky

významných koncentracích.

Eliminace

Po jedné intravenózní dávce 10 mikrogramů/kg [

C]-palonosetronu se vyloučilo močí přibližně 80 %

dávky během 144 hodin, přičemž palonosetron představoval přibližně 40 % podané dávky jako

nezměněné účinné látky. Po jednorázovém podání intravenózního bolusu u zdravých subjektů byla

celková clearance palonosetronu v organismu 173 ± 73 ml/min a renální clearance byla 53 ± 29

ml/min. Nízká celková tělesná clearance a velký distribuční objem znamenal konečný eliminační

poločas v plazmě přibližně 40 hodin. Deset procent pacientů má střední konečný eliminační poločas

vyšší než 100 hodin.

Farmakokinetika u speciálních populací

Starší populace

Věk neovlivňuje farmakokinetiku palonosetronu. U starších pacientů není zapotřebí žádná úprava

dávkování.

Pohlaví

Pohlaví neovlivňuje farmakokinetiku palonosetronu. Není zapotřebí žádné úpravy dávkování podle

pohlaví.

Pediatrická populace

Farmakokinetická data pro stanovení jednotlivé intravenózní dávky palonosetronu byla získána z

podskupiny pediatrických pacientů (n=280) s nádorovým onemocněním, kteří dostávali dávku 10

μg/kg nebo 20 μg/kg. Při navýšení dávky z 10 μg/kg na 20 μg/kg bylo pozorováno zvýšení průměrné

hodnoty AUC, které bylo úměrné dávce. Po podání následující jednotlivé dávky intravenózní infuze

palonosetronu 20 μg/kg bylo hlášeno, že dosažené maximální koncentrace v plazmě (C

) na konci

15minutové infuze byly velmi variabilní ve všech věkových skupinách a měly tendenci být nižší u

pacientů <6 let než u starších pediatrických pacientů. Medián poločasu po podání 20 μg/kg byl 29,5

hodin ve všech věkových skupinách a pohyboval se v rozmezí od asi 20 do 30 hodin napříč věkovými

skupinami.

Celková hodnota tělesné clearance (l/h/kg) u pacientů ve věku od 12 do 17 let byla podobná jako u

zdravých dospělých. Nejsou zde žádné zjevné rozdíly v distribučním objemu, pokud je vyjádřen jako

l/kg.

Tabulka 4. Farmakokinetické parametry u pediatrických pacientů s nádorovým onemocněním

po intravenózní infuzi palonosetronu 20 μg/kg po dobu 15 minut a u dospělých

pacientů s nádorovým onemocněním, kterým byly podávány dávky 3 μg/kg a 10

μg/kg jako intravenózní bolus.

Pediatričtí pacienti s nádorovým

onemocněním

a

Dospělí pacienti

s nádorovým

onemocněním

b

<2 roky

2 roky

<6 let

6 let

<12 let

12 let

<17 let

3,0

μg/kg

10 μg/kg

N=3

N=5

N=7

N=10

N=6

N=5

0-∞

, h·μg/L

69,0

(49,5)

103,5

(40,4)

98,7

(47,7)

124,5

(19,1)

35,8

(20,9)

81,8

(23,9)

, hodiny

24,0

23,3

30,5

56,4

(5,81)

49,8

(14,4)

N=6

N=14

N=13

N=19

N=6

N=5

Clearance

, l/h/kg

0,31

(34,7)

0,23

(51,3)

0,19

(46,8)

0,16

(27,8)

0,10

(0,04)

0,13

(0,05)

Distribuční objem

c, d,

l/kg

6,08

(36,5)

5,29

(57,8)

6,26

(40,0)

6,20

(29,0)

7,91

(2,53)

9,56

(4,21)

FK parametry vyjádřené jako geometrický průměr (CV – variační koeficient), s výjimkou T½ , který

má hodnotu mediánu.

FK parametry vyjádřené jako aritmetický průměr (SD)

Clearance a distribuční objem u pediatrických pacientů byly vypočítány z obou skupin, 10 a 20 μg/kg

a upraveny dle hmotnosti. U dospělých jsou v názvu sloupců označeny různé úrovně dávkování.

Vss je hlášen u pediatrických pacientů s nádorovým onemocněním, zatímco Vz u dospělých pacientů

s nádorovým onemocněním.

Ledvinová porucha

Mírná až střední ledvinová porucha neovlivňuje farmakokinetické parametry palonosetronu. Závažná

ledvinová porucha snižuje renální clearance, nicméně celková tělesná clearance u těchto pacientů je

podobná jako u zdravých subjektů. U pacientů s renální insuficiencí není zapotřebí žádná úprava

dávkování. Pro pacienty, kteří podstupují hemodialýzu, nejsou k dispozici farmakokinetické údaje.

Jaterní porucha

Jaterní porucha nesnižuje významně celkovou tělesnou clearance palonosetronu ve srovnání se

zdravými subjekty. I když konečný eliminační poločas odstraňování a střední systémová expozice

palonosetronu jsou u pacientů se závažnou poruchou funkce jater zvýšeny, neopodstatňuje to snížení

dávky.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Účinky v neklinických studiích byly pozorovány pouze po expozicích dostatečně převyšujících

maximální expozici u člověka, což svědčí o malém významu při klinickém použití.

Neklinické studie ukazují, že palonosetron může blokovat iontové kanály zapojené do ventrikulární

depolarizace a repolarizace a prodloužit trvání akčního potenciálu pouze ve velmi vysokých

koncentracích.

Studie na zvířatech nenaznačují přímé ani nepřímé škodlivé účinky na průběh těhotenství,

embryonální/fetální vývoj, porod nebo postnatální vývoj. O placentárním přenosu jsou k dispozici

pouze omezené údaje ze studií na zvířatech (viz bod 4.6).

Palonosetron není mutagenní. Vysoké dávky palonosetronu (každá dávka způsobující nejméně

třicetinásobek terapeutické expozice u lidí) podávané denně po dva roky způsobily zvýšenou míru

výskytu jaterních tumorů, endokrinních neoplazmat (ve štítné žláze, hypofýze, pankreatu, dřeni

nadledvinek) a kožních tumorů u laboratorních potkanů, ale ne u myší. Základní mechanismy nejsou

plně objasněny, ale kvůli vysokým použitým dávkám a proto, že Palonosetron Hospira je určen k

jednorázové aplikaci u lidí, se tyto nálezy nepovažují za relevantní pro klinické použití.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Mannitol

Dihydrát edetanu disodného

Citronan sodný

Monohydrát kyseliny citrónové

Hydroxid sodný (pro úpravu pH)

Kyselina chlorovodíková (pro úpravu pH)

Voda na injekci

6.2

Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky.

6.3

Doba použitelnosti

30 měsíců.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Injekční lahvička z čirého skla typu I se zátkou z chlorbutylového kaučuku a hliníkovým uzávěrem.

Dodává se v baleních obsahujících 1 injekční lahvičku s 5 ml roztoku.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Určeno k jednorázovému použití, jakýkoliv nepoužitý roztok je třeba zlikvidovat.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Belgie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/16/1100/001

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 8. dubna 2016

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

Přečtěte si celý dokument

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/173510/2016

EMEA/H/C/004069

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Palonosetron Hospira

palonosetronum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Palonosetron Hospira. Objasňuje, jakým způsobem agentura vyhodnotila

tento přípravek, aby mohla doporučit vydání rozhodnutí o registraci přípravku v EU a podmínky jeho

používání. Účelem tohoto dokumentu není poskytnout praktické rady o tom, jak přípravek Palonosetron

Hospira používat.

Pokud jde o praktické informace o používání přípravku Palonosetron Hospira, pacienti by si měli přečíst

příbalovou informaci nebo se obrátit na svého lékaře či lékárníka.

Co je Palonosetron Hospira a k čemu se používá?

Palonosetron Hospira se používá k prevenci nauzey (pocitu nevolnosti) a zvracení v důsledku

chemoterapie (podávání léčivých přípravků k léčbě rakoviny). Používá se u dospělých a dětí od

1 měsíce věku při nasazení chemoterapeutik, které vyvolávají nauzeu a zvracení buď se silnou

intenzitou (jako je cisplatina), nebo se středně silnou intenzitou (jako je cyklofosfamid, doxorubicin

nebo karboplatina).

Přípravek Palonosetron Hospira je „generikum“. Znamená to, že přípravek Palonosetron Hospira je

obdobou „referenčního léčivého přípravku“, který je již v Evropské unii registrován, a sice přípravku

Aloxi. Více informací o generikách naleznete v příslušném dokumentu otázek a odpovědí zde.

Přípravek Palonosetron Hospira obsahuje léčivou látku palonosetron.

Jak se přípravek Palonosetron Hospira používá?

Přípravek Palonosetron Hospira by měl být podáván výhradně před chemoterapií a jeho výdej je vázán

na lékařský předpis. Je k dispozici ve formě injekčního roztoku, který by měl aplikovat zdravotnický

pracovník přibližně 30 minut před zahájením chemoterapie. U dospělých činí doporučená dávka

Palonosetron Hospira

EMA/173510/2016

strana 2/2

250 mikrogramů. Podává se injekcí do žíly po dobu 30 sekund. Účinek přípravku je možné zvýšit jeho

podáním společně s kortikosteroidem (jiným typem léčivého přípravku, který lze použít k prevenci

nauzey a zvracení). U dětí by roztok měl být podáván infuzí (kapáním) do žíly po dobu 15 minut

v dávce 20 mikrogramů na kilogram tělesné hmotnosti.

Jak přípravek Palonosetron Hospira působí?

Léčivá látka v přípravku Palonosetron Hospira, palonosetron, je „antagonista 5-HT3“. Znamená to, že

zabraňuje chemické látce v těle označované jako 5-hydroxytryptamin (5-HT, rovněž známé pod

názvem serotonin) v navázání se na receptory 5–HT3 ve střevech. Jakmile se totiž 5-HT naváže na tyto

receptory, způsobuje obvykle nauzeu a zvracení. Blokováním těchto receptorů přípravek Palonosetron

Hospira zabraňuje nauzee a zvracení, ke kterým po chemoterapii často dochází.

Jak byl přípravek Palonosetron Hospira zkoumán?

Společnost předložila údaje o palonosetronu z publikované literatury. Žádné další studie nebyly nutné,

protože přípravek Palonosetron Hospira je generikum, které se podává ve formě injekce a obsahuje

stejnou léčivou látku jako referenční léčivý přípravek Aloxi.

Jaké jsou přínosy a rizika přípravku Palonosetron Hospira?

Jelikož přípravek Palonosetron Hospira je generikum, jeho přínosy a rizika se považují za shodné

s přínosy a riziky referenčního léčivého přípravku.

Na základě čeho byl přípravek Palonosetron Hospira schválen?

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) agentury dospěl k závěru, že v souladu s požadavky

Evropské unie bylo prokázáno, že přípravek Palonosetron Hospira je srovnatelný s přípravkem Aloxi.

Stanovisko výboru CHMP proto bylo takové, že stejně jako u přípravku Aloxi přínosy přípravku

Palonosetron Hospira převyšují zjištěná rizika. Výbor doporučil, aby přípravek Palonosetron Hospira byl

schválen k použití v EU.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Palonosetron Hospira?

K zajištění co nejbezpečnějšího používání přípravku Palonosetron Hospira byl vypracován plán řízení

rizik. Na základě tohoto plánu byly do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace přípravku

Palonosetron Hospira zahrnuty informace o bezpečnosti, včetně příslušných opatření, která by měli

dodržovat zdravotničtí pracovníci i pacienti.

Další informace o přípravku Palonosetron Hospira

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Palonosetron Hospira je k dispozici na internetových stránkách

agentury na adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment

reports. Další informace o léčbě přípravkem Palonosetron Hospira naleznete v příbalové informaci

(rovněž součástí zprávy EPAR) nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Na internetových stránkách agentury je rovněž k dispozici plné znění zprávy EPAR pro referenční léčivý

přípravek.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace