P3-Z ON (905858)

Česká republika - čeština - Ecolab

Koupit nyní

Bezpečnostní list Bezpečnostní list (SDS)
17-09-2021
Dostupné s:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Registrační číslo:
105334E

Dokumenty v jiných jazycích

Bezpečnostní list Bezpečnostní list
bulharština 17-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
němčina 16-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
estonština 17-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
řečtina 18-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
francouzština 20-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
italština 20-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
lotyština 18-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
litevština 19-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
maďarština 18-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
polština 19-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
rumunština 19-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
slovenština 20-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
slovinština 20-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
ruština 19-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
ukrajinština 20-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
chorvatština 25-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
srbština 20-09-2021

Přečtěte si celý dokument

P3-Z ON

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Obchodní název směsi

P3-Z ON

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II (453/2010) - Evropa

:

1.1 Identifikátor výrobku

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Uvedená použití

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Kód produktu

:

Nedoporučená použití

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Národní poradní orgán/toxikologické středisko

Čistící přípravek; Aplikace v uzavřeném čisticím systému (CIP)

Nejsou známa.

Ecolab Hygiene s.r.o.

Hlinky 118

603 00 Brno

Česká republika

Tel.: +420 543 518 250

Fax: +420 543 518 299

e-mail: office.brno@ecolab.com

:

Výrobce/ Distributor/

Dovozce

:

Telefonní číslo

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2,

tel. nepřetržitě: 224 919 293, 224 915 402

105334E

Použití látky nebo

přípravku

:

Čistící přípravek

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití

Výrobce/ Distributor/ Dovozce

:

Telefonní číslo

543 518 111 (nepřetržitě)

Verze

: 1

Klasifikace

Xi; R36/37

N; R51/53

:

:

Nebezpečí pro zdraví

člověka

Dráždí oči a dýchací orgány. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

:

Nebezpečnost pro životní

prostředí

Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve

vodním prostředí.

Podrobnější informace o účincích na zdraví a příznacích - viz oddíl 11.

Klasifikace v souladu s Nařízením (ES) 1272/2008 [CLP/GHS]

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Definice produktu

:

Směs

Viz oddíl 16 pro plné znění R- nebo H-vět uvedených výše.

Klasifikace podle nařízení 1999/45/ES [DPD]

Výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle směrnice č.1999/45/ES a jejích dodatků.

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Aquatic Chronic 2, H411

Datum vydání/Datum revize

:

1/13

28 ledna 2014

P3-Z ON

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

:

Další nebezpečí, která se

nepromítají do klasifikace

Manipulace nebo zpracování tohoto materiálu může produkovat prach, který může

způsobit mechanické podráždění očí, kůže, nosu a hrdla.

2.2 Prvky označení

Piktogramy nebezpečnosti

:

Standardní věty o

nebezpečnosti

:

Pokyny pro bezpečné zacházení

Doplňující údaje na štítku

:

Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

2.3 Další nebezpečnost

H315

Dráždí kůži.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H411

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Na základě současných znalostí dodavatele nejsou ve výrobku přítomny žádné další složky v koncentracích, dle

kterých by mohl být klasifikován jako nebezpečný pro zdraví nebo pro životní prostředí a tudíž by musely být uvedeny v

tomto oddíle.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

Identifikátory

67/548/EHS

Název látky/směsi

Úplná znění R-vět

viz oddíl 16

bezpečnostního

listu.

%

Typ

Nařízení (ES) č.

1272/2008 [CLP]

Klasifikace

Úplná znění

standardních vět o

nebezpečnosti (H-vět)

viz oddíl 16

bezpečnostního listu.

uhličitan sodný (soda)

REACH #:

01-2119485498-19

ES: 207-838-8

CAS: 497-19-8

Indexové číslo:

011-005-00-2

25-35

Xi; R36

Eye Irrit. 2, H319

[1] [2]

křemičitan sodný

REACH #:

01-2119448725-31

ES: 215-687-4

CAS: 1344-09-8

10-20

Xi; R36/37/38

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H335

Dichlorisokyanurát

sodný, dihydrát

REACH #:

01-2119489371-33

ES: 220-767-7

CAS: 51580-86-0

Indexové číslo:

613-030-00-X

2.5-10

E; R2

O; R8

Xn; R22

Xi; R36/37

N; R50/53

Ox. Sol. 2, H272

Acute Tox. 4, H302

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H335

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 1, H410

aniontové povrchově

aktivní látky

ES: 267-051-0

CAS: 67774-74-7

0.1-1

Neklasifikován.

Aquatic Acute 1, H400

Směsi

3.2

Datum vydání/Datum revize

:

2/13

...

Přečtěte si celý dokument

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace