P3-ULTRASIL 163

Česká republika - čeština - Ecolab

Koupit nyní

Bezpečnostní list Bezpečnostní list (SDS)
24-11-2017
Dostupné s:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Registrační číslo:
115974E

Dokumenty v jiných jazycích

Bezpečnostní list Bezpečnostní list
bulharština 17-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
němčina 24-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
estonština 24-11-2017
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
řečtina 25-11-2017
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
francouzština 23-11-2017
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
italština 28-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
lotyština 18-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
litevština 19-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
maďarština 25-11-2017
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
nizozemština 23-11-2017
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
polština 26-11-2017
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
rumunština 26-11-2017
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
slovenština 27-11-2017
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
slovinština 29-04-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
ruština 27-11-2017
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
ukrajinština 20-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
chorvatština 25-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
srbština 20-09-2021

Přečtěte si celý dokument

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-ultrasil 163

115974E

1 / 18

Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Název výrobku

P3-ultrasil 163

Kód výrobku

115974E

Použití látky nebo směsi

Čistící přípravek

Druh látky

Směs

Pouze pro profesionální uživatele.

Informace k ředění produktu

Informace k aplikačnímu roztoku nejsou k dispozici.

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití

Čistící přípravek; Aplikace v uzavřeném čisticím systému (CIP)

Doporučená omezení použití

Pouze pro průmyslové a profesionální použití.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma

Ecolab Hygiene s.r.o.

Hlinky 118

603 00, Brno Česká republika +420 543 518 250

office.brno@ecolab.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé

situace

+420 543 518 111

Telefonní číslo

toxikologického informačního

centra

+420 224 919 293 / 224 915 402 (nepřetržitě)

Datum vyhotovení/revize

02.07.2015

Verze

Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Oxidující kapaliny, Kategorie 2

H272

Akutní toxicita, Kategorie 4

H302

Žíravost pro kůži, Kategorie 1A

H314

Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice,

Kategorie 3, Dýchací systém

H335

Klasifikace (67/548/EHS, 1999/45/ES)

O; OXIDAČNĺ

Xn; ZDRAVÍ ŠKODLIVÝ

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-ultrasil 163

115974E

2 / 18

C; ŽĺRAVÝ

Plné znění R vět uvedených v tomto oddílu je uvedeno v oddílu 16.

Plný text H-údajů uvedených v tomto oddíle viz oddíl 16.

2.2 Prvky označení

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Výstražné symboly

nebezpečnosti

Signální slovo

Nebezpečí

Prohlášení o nebezpečí

H272

Může zesílit požár; oxidant.

H302

Zdraví škodlivý při požití.

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození

očí.

H335

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Preventivní prohlášení

Prevence:

P210

Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným

plamenem/horkými povrchy. - Zákaz kouření.

P220

Uchovávejte/skladujte odděleně od

oděvů/hořlavých materiálů.

P221

Proveďte preventivní opatření proti smíchání s

hořlavými materiály.

P280

Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/

obličejový štít.

Opatření:

P303 + P361 + P353

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě

svlékněte. Opláchněte kůži vodou/ osprchujte.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut

opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní

čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout

snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ

INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku:

Peroxid vodíku

Peroxyacetic acid

Peroxyoctanoic acid

2.3 Další nebezpečnost

Nemíchejte s bělicími nebo jinými chlorovanémi výrobky - způsobuje uvolnění plynného chloru.

Oddíl 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-ultrasil 163

115974E

3 / 18

Nebezpečné složky

Chemický název

Č. CAS

Č.ES

č. REACH

Klasifikace

(67/548/EHS)

Klasifikace

(NAŘÍZENÍ (ES) č.

1272/2008)

Koncentrace: [%]

Peroxid vodíku

7722-84-1

231-765-0

01-2119485845-22

C-O-Xn; R35-

R20/22-R05-

Nota B Oxidující kapaliny

Kategorie 1; H271

Akutní toxicita Kategorie 4;

H302

Akutní toxicita Kategorie 4;

H332

Žíravost pro kůži Kategorie

1A; H314

>= 20 - < 25

9-Octadecenoic acid

(Z)-, sulfonated,

potassium salts

68609-93-8

271-843-1

Xi; R36/38

Vážné poškození očí /

podráždění očí Kategorie 2;

H319

Žíravost/dráždivost pro kůži

Kategorie 2; H315

>= 10 - < 20

Octová Kyselina

64-19-7

200-580-7

01-2119475328-30

C; R10-R35

Nota B Hořlavé kapaliny

...

Přečtěte si celý dokument

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace