P3-ULTRASIL 163

Česká republika - čeština - Ecolab

Koupit nyní

Bezpečnostní list Bezpečnostní list (SDS)

24-11-2017

Dostupné s:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Registrační číslo:
115974E

Dokumenty v jiných jazycích

Bezpečnostní list Bezpečnostní list - bulharština

17-09-2021

Bezpečnostní list Bezpečnostní list - němčina

16-09-2021

Bezpečnostní list Bezpečnostní list - estonština

24-11-2017

Bezpečnostní list Bezpečnostní list - řečtina

25-11-2017

Bezpečnostní list Bezpečnostní list - francouzština

23-11-2017

Bezpečnostní list Bezpečnostní list - italština

20-09-2021

Bezpečnostní list Bezpečnostní list - lotyština

18-09-2021

Bezpečnostní list Bezpečnostní list - litevština

19-09-2021

Bezpečnostní list Bezpečnostní list - maďarština

25-11-2017

Bezpečnostní list Bezpečnostní list - nizozemština

23-11-2017

Bezpečnostní list Bezpečnostní list - polština

26-11-2017

Bezpečnostní list Bezpečnostní list - rumunština

26-11-2017

Bezpečnostní list Bezpečnostní list - slovenština

27-11-2017

Bezpečnostní list Bezpečnostní list - slovinština

20-09-2021

Bezpečnostní list Bezpečnostní list - ruština

27-11-2017

Bezpečnostní list Bezpečnostní list - ukrajinština

20-09-2021

Bezpečnostní list Bezpečnostní list - chorvatština

24-11-2017

Bezpečnostní list Bezpečnostní list - srbština

20-09-2021

Přečtěte si celý dokument

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-ultrasil 163

115974E

1 / 18

Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Název výrobku

P3-ultrasil 163

Kód výrobku

115974E

Použití látky nebo směsi

Čistící přípravek

Druh látky

Směs

Pouze pro profesionální uživatele.

Informace k ředění produktu

Informace k aplikačnímu roztoku nejsou k dispozici.

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití

Čistící přípravek; Aplikace v uzavřeném čisticím systému (CIP)

Doporučená omezení použití

Pouze pro průmyslové a profesionální použití.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma

Ecolab Hygiene s.r.o.

Hlinky 118

603 00, Brno Česká republika +420 543 518 250

office.brno@ecolab.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé

situace

+420 543 518 111

Telefonní číslo

toxikologického informačního

centra

+420 224 919 293 / 224 915 402 (nepřetržitě)

Datum vyhotovení/revize

02.07.2015

Verze

Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Oxidující kapaliny, Kategorie 2

H272

Akutní toxicita, Kategorie 4

H302

Žíravost pro kůži, Kategorie 1A

H314

Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice,

Kategorie 3, Dýchací systém

H335

Klasifikace (67/548/EHS, 1999/45/ES)

O; OXIDAČNĺ

Xn; ZDRAVÍ ŠKODLIVÝ

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-ultrasil 163

115974E

2 / 18

C; ŽĺRAVÝ

Plné znění R vět uvedených v tomto oddílu je uvedeno v oddílu 16.

Plný text H-údajů uvedených v tomto oddíle viz oddíl 16.

2.2 Prvky označení

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Výstražné symboly

nebezpečnosti

Signální slovo

Nebezpečí

Prohlášení o nebezpečí

H272

Může zesílit požár; oxidant.

H302

Zdraví škodlivý při požití.

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození

očí.

H335

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Preventivní prohlášení

Prevence:

P210

Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným

plamenem/horkými povrchy. - Zákaz kouření.

P220

Uchovávejte/skladujte odděleně od

oděvů/hořlavých materiálů.

P221

Proveďte preventivní opatření proti smíchání s

hořlavými materiály.

P280

Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/

obličejový štít.

Opatření:

P303 + P361 + P353

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě

svlékněte. Opláchněte kůži vodou/ osprchujte.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut

opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní

čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout

snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ

INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku:

Peroxid vodíku

Peroxyacetic acid

Peroxyoctanoic acid

2.3 Další nebezpečnost

Nemíchejte s bělicími nebo jinými chlorovanémi výrobky - způsobuje uvolnění plynného chloru.

Oddíl 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-ultrasil 163

115974E

3 / 18

Nebezpečné složky

Chemický název

Č. CAS

Č.ES

č. REACH

Klasifikace

(67/548/EHS)

Klasifikace

(NAŘÍZENÍ (ES) č.

1272/2008)

Koncentrace: [%]

Peroxid vodíku

7722-84-1

231-765-0

01-2119485845-22

C-O-Xn; R35-

R20/22-R05-

Nota B Oxidující kapaliny

Kategorie 1; H271

Akutní toxicita Kategorie 4;

H302

Akutní toxicita Kategorie 4;

H332

Žíravost pro kůži Kategorie

1A; H314

>= 20 - < 25

9-Octadecenoic acid

(Z)-, sulfonated,

potassium salts

68609-93-8

271-843-1

Xi; R36/38

Vážné poškození očí /

podráždění očí Kategorie 2;

H319

Žíravost/dráždivost pro kůži

Kategorie 2; H315

>= 10 - < 20

Octová Kyselina

64-19-7

200-580-7

01-2119475328-30

C; R10-R35

Nota B Hořlavé kapaliny

Kategorie 3; H226

Žíravost pro kůži Kategorie

1A; H314

>= 5 - < 10

Peroxyacetic acid

79-21-0

201-186-8

Xn-C-N-O-Xi;

R07-R10-R20-

R21-R22-R35-

R37-R50

Hořlavé kapaliny Kategorie 3;

H226

Organické peroxidy Typ D;

H242

Akutní toxicita Kategorie 4;

H302

Akutní toxicita Kategorie 4;

H332

Akutní toxicita Kategorie 4;

H312

Žíravost pro kůži Kategorie

1A; H314

Akutní toxicita pro vodní

prostředí Kategorie 1; H400

Toxicita pro specifické cílové

orgány - jednorázová

expozice Kategorie 3; H335

>= 5 - < 10

2-hydroxybifenyl

124-07-2

204-677-5

01-2119552491-41

C-Xn; R34-R20

Akutní toxicita Kategorie 4;

H332

Žíravost pro kůži Kategorie

1C; H314

Vážné poškození očí

Kategorie 1; H318

>= 2.5 - < 3

9 -Octadecenoic acid

(9Z)-, sulfonated,

oxidized, potassium

salts

1315321-94-8

01-2119888885-11

C-N-O; R35-

R07-R51/53

Organické peroxidy Typ C;

H242

Žíravost pro kůži Kategorie

1A; H314

Vážné poškození očí

Kategorie 1; H318

Akutní toxicita pro vodní

prostředí Kategorie 1; H400

Chronická toxicita pro vodní

prostředí Kategorie 1; H410

Organické peroxidy Typ C;

H242

>= 1 - < 2.5

kyselina etidronová

2809-21-4

220-552-8

Xi-Xn; R41-

Látky a směsi korozivní pro

kovy Kategorie 1; H290

>= 1 - < 2.5

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-ultrasil 163

115974E

4 / 18

01-2119510391-53

Akutní toxicita Kategorie 4;

H302

Vážné poškození očí

Kategorie 1; H318

Peroxyoctanoic acid

33734-57-5

F-C-N-O; R17-

R34-R50-R07

Akutní toxicita pro vodní

prostředí Kategorie 1; H400

Vážné poškození očí /

podráždění očí Kategorie 1;

H318

Organické peroxidy Typ F;

H242

Samozápalné kapaliny

Kategorie 1; H250

Žíravost/dráždivost pro kůži

Kategorie 1B; H314

>= 1 - < 2.5

Plné znění R vět uvedených v tomto oddílu je uvedeno v oddílu 16.

Plný text H-údajů uvedených v tomto oddíle viz oddíl 16.

Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Při styku s očima

Okamžitě oplachujte velkým množstvím vody i pod víčky po dobu

nejméně 15 minut. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a

pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Ihned

přivolejte lékaře.

Při styku s kůží

Ihned vyplachujte velkým množstvím vody nejméně po dobu 15

minut. Použijte jemné mýdlo, je-li k dispozici. Potřísněný oděv

před novým použitím vyperte. Před novým použitím obuv pečlivě

očistěte. Ihned přivolejte lékaře.

Při požití

Vypláchněte ústa vodou. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Osobám v

bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Ihned přivolejte lékaře.

Při vdechnutí

Odveďte postiženého na čerstvý vzduch. Symptomatické ošetření.

Pokud symptomy přetrvávají, zajistěte lékařské ošetření.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Viz kapitola 11 obsahující podrobnější informace o účincích na zdraví a symptomech

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Ošetření

Symptomatické ošetření.

Oddíl 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-ultrasil 163

115974E

5 / 18

Vhodná hasiva

Opatření při požáru mají odpovídat okolním podmínkám.

Nevhodná hasiva

Není známo.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Specifická nebezpečí při

hašení požáru

Oxidační prostředek. Styk s jiným materiálem může způsobit

požár.

Nebezpečné produkty

spalování

Produkty rozkladu mohou obsahovat následující látky:

Oxidy uhlíku

Oxidy dusíku (NOx)

Oxidy síry

Oxidy fosforu

5.3 Pokyny pro hasiče

Zvláštní ochranné prostředky

pro hasiče

: Používejte vhodné ochranné prostředky.

Další informace

: Zbytky po požáru a kontaminovaná voda použitá k hašení musí

být zlikvidovány podle místních předpisů. Při požáru a/nebo

výbuchu nevdechujte plynné zplodiny.

Oddíl 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Rada pro pracovníky kromě

pracovníků zasahujících v

případě nouze

Zajistěte přiměřené větrání. Personál udržujte z dosahu a na

návětrné straně. Zamezte vdechování, požití a styku s kůží a

očima. Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím nad mezní

hodnoty pro expozici, musí používat pro tyto účely schválený

dýchací přístroj. Zajistěte sanaci řádně proškolenými pracovníky.

Nahlédněte do odstavců 7 a 8 obsahujících ochranná opatření.

Rada pro pracovníky

zasahující v případě nouze

Pokud je pro likvidaci úniku vyžadován speciální oděv, přečtěte si

informace v oddíle 8 o vhodných a nevhodných materiálech.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Opatření na ochranu

životního prostředí

Zabraňte styku s půdou, povrchovými nebo spodními vodami.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Čistící metody

Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika. Nechejte uniknuvší

materiál vsáknout do nehořlavého absorpčního materiálu (např.

písku, zeminy, křemeliny, vermikulitu) a uložte do obalu k likvidaci

podle místních / národních předpisů (viz oddíl 13). Stopy látky

spláchněte vodou. Při úniku velkého množství zabraňte vniknutí

látky/směsi vč. kontaminovaného inertního materiálu do

kanalizace, povrchových a podzemních vod nebo půdy.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Viz oddíl 1 pro pohotovostní kontaktní informace.

Osobní ochrana viz sekce 8.

Viz oddíl 13 pro další informace o nakládání s odpadem.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-ultrasil 163

115974E

6 / 18

Oddíl 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Pokyny pro bezpečné

zacházení

Nepolkněte. Nevdechujte prach/ dým/ plyn/ mlhu/ páry/ aerosoly.

Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Po manipulaci

důkladně omyjte ruce. Používejte pouze za dostatečného větrání.

Nemíchejte s bělicími nebo jinými chlorovanémi výrobky -

způsobuje uvolnění plynného chloru.

Hygienická opatření

Dodržujte bezpečnostní předpisy pro manipulaci s chemikáliemi.

Znečištěný oděv odložte a před novým použitím vyperte. Po

manipulaci důkladně omyjte obličej, ruce a odkrytá místa kůže.

V případě nebezpečí potřísnění nebo vystříknutí zajistěte vhodné

vybavení pro rychlé vypláchnutí očí a opláchnutí kůže.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Požadavky na skladovací

prostory a kontejnery

Skladujte na chladném, dobře větraném místě. Uchovávejte

odděleně od redukčních činidel. Uchovávejte odděleně od silných

bází. Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů. Uchovávejte

mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladujte ve

vhodných a označených obalech.

Skladovací teplota

5 °C do 30 °C

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití

Specifické (specifická)

použití

Čistící přípravek; Aplikace v uzavřeném čisticím systému (CIP)

Oddíl 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

Mezní expoziční hodnoty pro pracoviště

Č. CAS

Složky

Typ hodnoty (Forma

expozice)

Kontrolní

parametry

Aktualizace

Základ

7722-84-1

Peroxid vodíku

1 mg/m3

2012-03-26

CZ OEL

NPK-P

2 mg/m3

2012-03-26

CZ OEL

64-19-7

Octová

Kyselina

25 mg/m3

2012-03-26

CZ OEL

NPK-P

35 mg/m3

2012-03-26

CZ OEL

79-21-0

Peroxyacetic

acid

0.6 mg/m3

2012-03-26

CZ OEL

NPK-P

1.2 mg/m3

2012-03-26

CZ OEL

DNEL

Peroxid vodíku

Oblast použití: Pracovníci

Cesty expozice: Vdechnutí

Možné ovlivnění zdraví: krátkodobá - lokální

Hodnota: 3 mg/m3

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-ultrasil 163

115974E

7 / 18

Oblast použití: Pracovníci

Cesty expozice: Vdechnutí

Možné ovlivnění zdraví: Dlouhodobé - lokální účinky

Hodnota: 1.4 mg/m3

peracetic acid

Oblast použití: Pracovníci

Cesty expozice: Vdechnutí

Možné ovlivnění zdraví: Dlouhodobé - systémové účinky

Hodnota: 0.6 mg/m3

Oblast použití: Pracovníci

Cesty expozice: Vdechnutí

Možné ovlivnění zdraví: Akutní - systémové účinky

Hodnota: 0.6 mg/m3

Oblast použití: Pracovníci

Cesty expozice: Vdechnutí

Možné ovlivnění zdraví: Dlouhodobé - lokální účinky

Hodnota: 0.6 mg/m3

Oblast použití: Pracovníci

Cesty expozice: Vdechnutí

Možné ovlivnění zdraví: Akutní - lokální účinky

Hodnota: 0.6 mg/m3

Oblast použití: Pracovníci

Cesty expozice: Styk s kůží

Možné ovlivnění zdraví: Akutní - lokální účinky

Hodnota: 0.12

Oblast použití: Spotřebitelé

Cesty expozice: Vdechnutí

Možné ovlivnění zdraví: Dlouhodobé - systémové účinky

Hodnota: 0.6 mg/m3

Oblast použití: Spotřebitelé

Cesty expozice: Vdechnutí

Možné ovlivnění zdraví: Akutní - systémové účinky

Hodnota: 0.6 mg/m3

Oblast použití: Spotřebitelé

Cesty expozice: Vdechnutí

Možné ovlivnění zdraví: Dlouhodobé - lokální účinky

Hodnota: 0.6 mg/m3

Oblast použití: Spotřebitelé

Cesty expozice: Vdechnutí

Možné ovlivnění zdraví: Akutní - lokální účinky

Hodnota: 0.3 mg/m3

9 -Octadecenoic acid (9Z)-,

sulfonated, oxidized,

potassium salts

Oblast použití: Pracovníci

Cesty expozice: Vdechnutí

Možné ovlivnění zdraví: Dlouhodobé - systémové účinky

Hodnota: 0.6 mg/m3

Oblast použití: Pracovníci

Cesty expozice: Vdechnutí

Možné ovlivnění zdraví: Akutní - systémové účinky

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-ultrasil 163

115974E

8 / 18

Hodnota: 1.8 mg/m3

Oblast použití: Pracovníci

Cesty expozice: Styk s kůží

Možné ovlivnění zdraví: Dlouhodobé - systémové účinky

Hodnota: 0.3 mg/cm2

Oblast použití: Pracovníci

Cesty expozice: Styk s kůží

Možné ovlivnění zdraví: Akutní - systémové účinky

Hodnota: 0.9 mg/cm2

Oblast použití: Spotřebitelské použití

Cesty expozice: Vdechnutí

Možné ovlivnění zdraví: Dlouhodobé - systémové účinky

Hodnota: 0.14 mg/m3

Oblast použití: Spotřebitelské použití

Cesty expozice: Vdechnutí

Možné ovlivnění zdraví: Akutní - systémové účinky

Hodnota: 0.42 mg/m3

Oblast použití: Spotřebitelské použití

Cesty expozice: Styk s kůží

Možné ovlivnění zdraví: Dlouhodobé - systémové účinky

Hodnota: 0.2 mg/cm2

Oblast použití: Spotřebitelské použití

Cesty expozice: Styk s kůží

Možné ovlivnění zdraví: Akutní - systémové účinky

Hodnota: 0.6 mg/cm2

Oblast použití: Spotřebitelé

Cesty expozice: Požití

Možné ovlivnění zdraví: Dlouhodobé - systémové účinky

Hodnota: 0.04 ppm

Oblast použití: Spotřebitelé

Cesty expozice: Požití

Možné ovlivnění zdraví: Akutní - systémové účinky

Hodnota: 0.12 ppm

PNEC

peracetic acid

Sladká voda

Hodnota: 0.000224 mg/l

Sladkovodní sediment

Hodnota: 0.00018 mg/kg

Voda

Hodnota: 0.051 mg/l

Půda

Hodnota: 0.32 mg/kg

9 -Octadecenoic acid (9Z)-,

sulfonated, oxidized,

potassium salts

Sladká voda

Hodnota: 0.00075 mg/l

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-ultrasil 163

115974E

9 / 18

Mořská voda

Hodnota: 0.000075 mg/l

Voda

Hodnota: 0.0075 mg/l

Sladkovodní sediment

Hodnota: 0.003 mg/kg

Mořský sediment

Hodnota: 0.003 mg/kg

Voda

Hodnota: 2 mg/l

Půda

Hodnota: 0.00012 mg/kg

Hodnota: 1.67 mg/kg

8.2 Omezování expozice

Přiměřené technické kontroly

Technická opatření

Účinným podtlakovým odvětrávacím systémem. Udržujte

koncentraci ve vzduchu pod standardní hodnotou expozice na

pracovišti.

Individuální ochranná opatření

Hygienická opatření

Dodržujte bezpečnostní předpisy pro manipulaci s chemikáliemi.

Znečištěný oděv odložte a před novým použitím vyperte. Po

manipulaci důkladně omyjte obličej, ruce a odkrytá místa kůže.

V případě nebezpečí potřísnění nebo vystříknutí zajistěte vhodné

vybavení pro rychlé vypláchnutí očí a opláchnutí kůže.

Ochrana očí a obličeje (EN

166)

Bezpečnostní ochranné brýle

Obličejový štít

Ochrana rukou (EN 374)

Použijte tento prostředek osobní ochrany:

Nitrilový kaučuk

butylkaučuk

Nepropustné rukavice

Rukavice by měly být při známkách znehodnocení nebo

chemického průniku vyřazeny a nahrazeny novými.

Ochrana kůže a těla (EN

14605)

Osobní ochranné prostředky zahrnují: vhodné ochranné rukavice,

těsnící ochranné brýle a ochranný oděv

Ochrana dýchacích cest (EN

143, 14387)

Nejsou vyžadovány jestliže koncentrace ve vzduchu nepřekračují

expoziční limity stanovené příslušným pravním předpisem. V

případě, že nebezpečí při vdechování nemohou být zcela

eliminována nebo dostatečně omezena technickými prostředky

kolektivní ochrany nebo opatřeními, metodami a postupy na

straně zaměstnavatele, použijte certifikované osobní ochranné

prostředky k ochraně dýchacích orgánů splńující požadavky

odpovídajících evropských předpisů (89/656/EHS, 89/686/EHS).

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-ultrasil 163

115974E

10 / 18

Omezování expozice životního prostředí

Všeobecné pokyny

: Zvažte zabezpečení v okolí skladovacích nádob.

Oddíl 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vzhled

: kapalný

Barva

: Bezbarvá

Zápach

: octový

0.7 - 0.9, 100 %

Bod vzplanutí

Nehodí se

Prahová hodnota zápachu

Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno

Bod tání / bod tuhnutí

Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno

Počáteční bod varu a

rozmezí bodu varu

Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno

Rychlost odpařování

Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno

Hořlavost (pevné látky,

plyny)

Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno

Horní mez výbušnosti

Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno

Dolní mez výbušnosti

Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno

Tlak páry

Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno

Relativní hustota par

Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno

Relativní hustota

1.125 - 1.145

Rozpustnost ve vodě

rozpustná látka

Rozpustnost v jiných

rozpouštědlech

Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno

Rozdělovací koeficient: n-

oktanol/voda

Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno

Teplota samovznícení

Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno

Teplota rozkladu

Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno

Kinematická viskozita

Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno

Výbušné vlastnosti

Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno

Oxidační vlastnosti

9.2 Další informace

Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno

Oddíl 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Nejsou známy nebezpečné reakce při použití za normálních podmínek.

10.2 Chemická stabilita

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-ultrasil 163

115974E

11 / 18

Za normálních podmínek stabilní.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Nemíchejte s bělicími nebo jinými chlorovanémi výrobky - způsobuje uvolnění plynného chloru.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Není známo.

10.5 Neslučitelné materiály

Kovy

Báze

Organické materiály

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Produkty rozkladu mohou obsahovat následující látky:

Oxidy uhlíku

Oxidy dusíku (NOx)

Oxidy síry

Oxidy fosforu

Oddíl 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologických účincích

Informace o

pravděpodobných cestách

expozice

Vdechnutí, Zasažení očí, Styk s kůží

Toxicita

Akutní orální toxicitu

: Odhad akutní toxicity : 1,930 mg/kg

Akutní inhalační toxicitu

: O produktu neexistují žádné údaje.

Akutní dermální toxicitu

: Odhad akutní toxicity : > 2,000 mg/kg

Žíravost/dráždivost pro kůži

: O produktu neexistují žádné údaje.

Vážné poškození očí /

podráždění očí

: O produktu neexistují žádné údaje.

Senzibilizace dýchacích cest

/ senzibilizace kůže

: O produktu neexistují žádné údaje.

Karcinogenita

: O produktu neexistují žádné údaje.

Vliv na reprodukční

schopnost

: O produktu neexistují žádné údaje.

Mutagenita v zárodečných

buňkách

: O produktu neexistují žádné údaje.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-ultrasil 163

115974E

12 / 18

Teratogenita

: O produktu neexistují žádné údaje.

Toxicita pro specifické cílové

orgány – jednorázová

expozice

: O produktu neexistují žádné údaje.

Toxicita pro specifické cílové

orgány – opakovaná

expozice

: O produktu neexistují žádné údaje.

Aspirační toxicita

: O produktu neexistují žádné údaje.

Složky

Akutní orální toxicitu

: Peroxid vodíku

LD50 Krysa: 486 mg/kg

Octová Kyselina

LD50 Krysa: 3,310 mg/kg

Peroxyacetic acid

LD50 Krysa: 1,634 mg/kg

2-hydroxybifenyl

LD50 Krysa: > 2,000 mg/kg

kyselina etidronová

LD50 Krysa: 1,659 mg/kg

Peroxyoctanoic acid

LD50 Krysa: > 2,000 mg/kg

Složky

Akutní inhalační toxicitu

: Octová Kyselina

4 h LC50 Krysa: > 40 mg/l

Peroxyacetic acid

4 h LC50 Krysa: 5.175 mg/l

2-hydroxybifenyl

4 h LC50 Krysa: > 4.6 mg/l

Složky

Akutní dermální toxicitu

: Peroxyacetic acid

LD50 Krysa: 1,012 mg/kg

2-hydroxybifenyl

LD50 Králík: > 5,000 mg/kg

kyselina etidronová

LD50 Králík: > 10,000 mg/kg

Možné účinky na zdraví

Oči

Způsobuje vážné poškození očí.

Kůže

Způsobuje vážné poleptání kůže.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-ultrasil 163

115974E

13 / 18

Požití

Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje poleptání zažívacího traktu.

Vdechnutí

Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit

dráždění v nose, hrdle a dýchacích cestách.

Chronická expozice

Při normalním používání není známo nebo není možno očekávat

poškození zdraví.

Zkušenosti z expozice člověka

Zasažení očí

Zčervenání, Bolest, Narušení

Styk s kůží

Zčervenání, Bolest, Narušení

Požití

Narušení, Bolesti v břiše

Vdechnutí

Dráždění dýchacích cest, Kašel

Oddíl 12: Ekologické informace

12.1 Ekotoxicita

Vlivy na životní prostředí

U tohoto výrobku nejsou známy žádné ekotoxikologické účinky.

Výrobek

Toxicita pro ryby

: Data neudána

Toxicita pro dafnie a jiné

vodní bezobratlé.

: Data neudána

Toxicita pro řasy

: Data neudána

Složky

Toxicita pro ryby

: Octová Kyselina

96 h LC50: 75 mg/l

Peroxyacetic acid

96 h LC50: 0.8 mg/l

2-hydroxybifenyl

96 h LC50 Ryba: 22 mg/l

9 -Octadecenoic acid (9Z)-, sulfonated, oxidized, potassium salts

96 h LC50: 0.75 mg/l

kyselina etidronová

96 h LC50 Ryba: 368 mg/l

Peroxyoctanoic acid

96 h LC50 Ryba: 0.15 mg/l

Složky

Toxicita pro dafnie a jiné

vodní bezobratlé.

: Peroxyacetic acid

48 h EC50: 0.73 mg/l

9 -Octadecenoic acid (9Z)-, sulfonated, oxidized, potassium salts

48 h EC50: 3.05 mg/l

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-ultrasil 163

115974E

14 / 18

Složky

Toxicita pro řasy

: Peroxid vodíku

72 h EC50: 1.38 mg/l

Peroxyacetic acid

72 h EC50: 0.7 mg/l

9 -Octadecenoic acid (9Z)-, sulfonated, oxidized, potassium salts

72 h EC50: 2.56 mg/l

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Výrobek

Data neudána

Složky

Biologická odbouratelnost

Peroxid vodíku

Výsledek: Nehodí se

Octová Kyselina

Výsledek: Látka snadno biologicky odbouratelná.

Peroxyacetic acid

Výsledek: Látka snadno biologicky odbouratelná.

2-hydroxybifenyl

Výsledek: Látka snadno biologicky odbouratelná.

9 -Octadecenoic acid (9Z)-, sulfonated, oxidized, potassium salts

Výsledek: Biodegradabilní

kyselina etidronová

Výsledek: Není biodegradabilní

12.3 Bioakumulační potenciál

Data neudána

12.4 Mobilita v půdě

Data neudána

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Výrobek

Hodnocení

Látka/směs neobsahuje složky považované buď za perzistentní,

bioakumulativní a toxické (PBT), nebo za vysoce perzistentní a

vysoce bioakumulativní (vPvB) v koncentraci 0,1 % či vyšší.

12.6 Jiné nepříznivé účinky

Data neudána

Oddíl 13: Pokyny pro odstraňování

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-ultrasil 163

115974E

15 / 18

Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech.Kódy odpadů

by měl přidělit uživatel a to nejlépe po projednání s úřady odpovědnými za zneškodňování

odpadů.

13.1 Metody nakládání s odpady

Výrobek

: Recyklace má přednost, může-li být provedena, před uložením

mezi odpad nebo spálením. Není-li možná recyklace, zlikvidujte v

souladu s místními předpisy. Zneškodnění odpadů na schválené

skládce odpadů.

Znečištěné obaly

: Zlikvidujte jako nespotřebovaný výrobek. Prázdné obaly by měly

být předány firmě s oprávněním k manipulaci s odpady k recyklaci

nebo zneškodnění. Prázdné nádoby znovu nepoužívejte.

Evropský katalog odpadů

: 200114* - Kyseliny

Oddíl 14: Informace pro přepravu

Odesílatel je zodpovědný zajistit, aby balení, označování a značení byly v souladu se zvoleným

způsobem dopravy.

Pozemní doprava (ADR/ADN/RID)

14.1 Číslo OSN

3149

14.2 Příslušný název OSN

pro zásilku

PEROXID VODÍKU A KYSELINA PEROCTOVÁ, SMES,

STABILIZOVANÁ

14.3 Třída/třídy

nebezpečnosti pro přepravu

5.1 (8)

14.4 Obalová skupina

14.5 Nebezpečnost pro

životní prostředí

14.6 Zvláštní bezpečnostní

opatření pro uživatele

Žádné(ý)

Letecká přeprava (IATA)

14.1 Číslo OSN

3149

14.2 Příslušný název OSN

pro zásilku

Hydrogen peroxide and peroxyacetic acid mixture stabilized

14.3 Třída/třídy

nebezpečnosti pro přepravu

5.1 (8)

14.4 Obalová skupina

14.5 Nebezpečnost pro

životní prostředí

14.6 Zvláštní bezpečnostní

opatření pro uživatele

Žádné(ý)

Námořní doprava

(IMDG/IMO)

14.1 Číslo OSN

3149

14.2 Příslušný název OSN

pro zásilku

HYDROGEN PEROXIDE AND PEROXYACETIC ACID

MIXTURE, STABILIZED

14.3 Třída/třídy

nebezpečnosti pro přepravu

5.1 (8)

14.4 Obalová skupina

14.5 Nebezpečnost pro

životní prostředí

14.6 Zvláštní bezpečnostní

opatření pro uživatele

Žádné(ý)

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-ultrasil 163

115974E

16 / 18

14.7 Hromadná přeprava

podle přílohy II MARPOL

73/78 a předpisu IBC

Nehodí se

Oddíl 15: Informace o předpisech

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy

týkající se látky nebo směsi

podle ES předpisu o

detergentech 648/2004

15 % nebo více avšak méně než 30 %: Bělicí činidla na bázi

kyslíku

5 % nebo více avšak méně než 15 %: Mýdlo

Vnitrostátní nařízení

Všimněte si poznámky ve směrnici 94/33/EK, týkající se ochrany mladých lidí v zaměstnání.

Jiné předpisy

Právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravek:

Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických

směsích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

předpisů

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Tento produkt obsahuje látky, pro které jsou hodnocení chemické bezpečnosti stále požadovaná.

Oddíl 16: Další informace

Plný text R-vět

Zahřívání může způsobit výbuch.

Může způsobit požár.

Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár.

Hořlavý.

Samovznětlivý na vzduchu.

Zdraví škodlivý při vdechování.

R20/22

Zdraví škodlivý při vdechování a při požití.

Zdraví škodlivý při styku s kůží.

Zdraví škodlivý při požití.

Způsobuje poleptání.

Způsobuje těžké poleptání.

R36/38

Dráždí oči a kůži.

Dráždí dýchací orgány.

Nebezpečí vážného poškození očí.

Vysoce toxický pro vodní organismy.

R51/53

Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé

účinky ve vodním prostředí.

Plný text H-prohlášení

H226

Hořlavá kapalina a páry.

H242

Zahřívání může způsobit požár.

H250

Při styku se vzduchem se samovolně vznítí.

H271

Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant.

H290

Může být korozivní pro kovy.

H302

Zdraví škodlivý při požití.

H312

Zdraví škodlivý při styku s kůží.

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H315

Dráždí kůži.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-ultrasil 163

115974E

17 / 18

H318

Způsobuje vážné poškození očí.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H332

Zdraví škodlivý při vdechování.

H335

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H400

Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Plný text jiných zkratek

Připravil

Regulatory Affairs

Čísla uvedená v bezpečnostním listu jsou ve formátu: 1,000,000 = 1 milion a 1,000 = 1 tisíc. 0.1 =

1 desetina a 0.001 = 1 tisícina

AKTUALIZOVANÉ INFORMACE: Významné změny regulačních a zdravotních informací této

verze jsou označeny čárou v levém okraji SDS.

Údaje v tomto bezpečnostním listu odpovídají našim nejlepším znalostem, informacím a

přesvědčení v době jeho vydání.Uvedené informace jsou určeny jen jako vodítko pro bezpečnou

manipulaci s produktem, jeho použití, skladování, zpracování, přepravu, likvidaci a uvolnění a

nemají být považovány za záruku nebo specifikaci jakosti. Informace se vztahují pouze na

jmenovaný specifický materiál a mohou pozbýt platnosti, bude-li použit v kombinaci s jakýmikoli

jinými materiály nebo v jakýchkoli procesech, pokud to nebude jmenovitě uvedeno v textu.

PŘÍLOHA: SCÉNÁŘE EXPOZICE

DPD+ Látky

:

Uvedené látky jsou hlavními složkami, které přispívají k expozičnímu scénáři směsi podle pravidel

DPD+ Rule:

Cesta

Látka

Č. CAS

Č. EINECS

Požití

Octová Kyselina

64-19-7

200-580-7

Vdechnutí

Octová Kyselina

64-19-7

200-580-7

Kožní

Octová Kyselina

64-19-7

200-580-7

Oči

Octová Kyselina

64-19-7

200-580-7

vodné prostředí

Peroxyacetic acid

79-21-0

201-186-8

Fyzikální vlastnosti DPD+ Látky:

Látka

Tlak páry

Rozpustnost ve

vodě

Pow

Molární hmotnost

Octová Kyselina

2.079 kPa

60.06 g/mol

Peroxyacetic acid

0.217 Pa

76.0 g/mol

Na níže uvedené webové stránce, prosím, vypočtěte váš rizikový faktor, aby jste jako následný

uživatel mohl posoudit, zda vaše pracovní podmínky a vámi přijatá opatření k řízení rizika

zajišťují dostatečnou bezpečnost:

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-ultrasil 163

115974E

18 / 18

www.ecetoc.org/tra

Stručný název scénáře

expozice

Čistící přípravek; Aplikace v uzavřeném čisticím systému

(CIP)

Deskriptory použití

Hlavní skupiny uživatelů

Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo v

přípravcích, v průmyslových zařízeních

Oblasti koncového použití

SU3: Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo v

přípravcích, v průmyslových zařízeních

Kategorie procesu

PROC1: Použití v rámci uzavřeného výrobního procesu, expozice

nepravděpodobná

PROC8b: Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění)

z/ do nádob/ velkých kontejnerů ve specializovaných zařízeních

Kategorie chemických

výrobků

PC35: prací a čisticí prostředky (včetně výrobků na bázi

rozpouštědel)

Kategorie uvolňování do

životního prostředí

ERC4: Průmyslové použití pomocných výrobních látek a výrobků,

které se nestávají součástí předmětů

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace