P3-TSUNAMI 100

Česká republika - čeština - Ecolab

Koupit nyní

Bezpečnostní list Bezpečnostní list (SDS)
27-04-2022
Dostupné s:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Registrační číslo:
107163E

Dokumenty v jiných jazycích

Bezpečnostní list Bezpečnostní list
bulharština 27-04-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
španělština 29-04-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
němčina 26-04-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
estonština 27-04-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
řečtina 28-04-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
angličtina 28-04-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
francouzština 26-04-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
italština 28-04-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
lotyština 28-04-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
litevština 28-04-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
maďarština 28-04-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
nizozemština 26-04-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
polština 29-04-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
portugalština 29-04-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
rumunština 29-04-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
slovenština 29-04-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
slovinština 29-04-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
ruština 19-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
ukrajinština 30-04-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
chorvatština 27-04-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
srbština 29-04-2022

Přečtěte si celý dokument

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-tsunami 100

107163E

1 / 18

Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Název výrobku

P3-tsunami 100

9T5U-G7SR-N006-FXNQ

Kód výrobku

107163E

Použití látky nebo směsi

Biocid

Druh látky

Směs

Informace k ředění produktu

Informace k aplikačnímu roztoku nejsou k dispozici.

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití

Dezinfekční produkt. Semi-automatická aplikace

Doporučená omezení použití

Pouze pro průmyslové a profesionální použití.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma

Distributor/držitel registrace: Ecolab GmbH

Rivergate D1/40G

Handelskai 92, A-1200 Wien Rakousko +43 1 715 2550, ext.0

office.vienna@ecolab.com

ECOLAB GESELLSCHAFT MBH, odštěpný závod

Voctářova 2449/5,

180 00 Praha 8, Česká republika +420 296 114 040

objednavkycz@ecolab.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé

situace

+420228881362

+32-(0)3-575-5555 Transevropský

Telefonní číslo

toxikologického informačního

centra

+420 224 919 293 / 224 915 402 (nepřetržitě)

Datum vyhotovení/revize

08.04.2022

Verze

Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Oxidující kapaliny, Kategorie 3

H272

Látky a směsi korozivní pro kovy, Kategorie 1

H290

Akutní toxicita, Kategorie 4

H302

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-tsunami 100

107163E

2 / 18

Akutní toxicita, Kategorie 4

H332

Žíravost pro kůži, Kategorie 1

H314

Vážné poškození očí, Kategorie 1

H318

Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice,

Kategorie 3, Dýchací systém

H335

Dlouhodobá (chronická) nebezpečnost pro vodní prostředí,

Kategorie 1

H410

2.2 Prvky označení

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Výstražné symboly

nebezpečnosti

Signální slovo

Nebezpečí

Standardní věty o

nebezpečnosti

H272

Může zesílit požár; oxidant.

H290

Může být korozivní pro kovy.

H302 + H332

Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování.

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození

očí.

H335

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H410

Vysoce toxický pro vodní organismy, s

dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné

zacházení

Prevence:

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy,

jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji

zapálení. Zákaz kouření.

P220

Uchovávejte odděleně od oděvů a jiných

hořlavých materiálů.

P273

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280

Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/

obličejový štít.

Opatření:

P303 + P361 + P353

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě

svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo

osprchujte.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut

opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní

čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout

snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ

INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku:

Octová Kyselina

Peroxid vodíku

kyselina peroxyoctová

2.3 Další nebezpečnost

Nemíchejte s bělicími nebo jinými chlorovanémi výrobky - způsobuje uvolnění plynného chloru.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-tsunami 100

107163E

3 / 18

Oddíl 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

Nebezpečné složky

Chemický název

Č. CAS

Č.ES

č. REACH

Klasifikace

NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008

Koncentrace:

Octová Kyselina

64-19-7

200-580-7

01-2119475328-30

Nota B Hořlavé kapaliny Kategorie 3;

H226

Žíravost pro kůži Subkategorie 1A; H314

Vážné poškození očí Kategorie 1; H318

Žíravost pro kůži Kategorie 1A

H314 >= 90 %

Žíravost pro kůži Kategorie 1B

H314 25 - < 90 %

Dráždivost pro kůži Kategorie 2

H315 10 - < 25 %

Podráždění očí Kategorie 2

H319 10 - < 25 %

>= 25 - < 30

Peroxid vodíku

7722-84-1

231-765-0

01-2119485845-22

Nota B Oxidující kapaliny Kategorie 1;

H271

Akutní toxicita Kategorie 4; H302

Akutní toxicita Kategorie 4; H332

Žíravost pro kůži Subkategorie 1A; H314

Vážné poškození očí Kategorie 1; H318

Toxicita pro specifické cílové orgány -

jednorázová expozice Kategorie 3; H335

Oxidující kapaliny Kategorie 1

H271 >= 70 %

Oxidující kapaliny Kategorie 2

H272 50 - < 70 %

Žíravost pro kůži Kategorie 1A

H314 >= 70 %

Žíravost pro kůži Kategorie 1B

H314 50 - < 70 %

Dráždivost pro kůži Kategorie 2

H315 35 - < 50 %

Vážné poškození očí Kategorie 1

H318 8 - < 50 %

Podráždění očí Kategorie 2

H319 5 - < 8 %

Toxicita pro specifické cílové orgány -

jednorázová expozice Kategorie 3

H335 >= 35 %

>= 10 - < 20

kyselina peroxyoctová

79-21-0

201-186-8

01-2119531330-56

Hořlavé kapaliny Kategorie 3; H226

Organické peroxidy Typ D; H242

Akutní toxicita Kategorie 4; H302

Akutní toxicita Kategorie 4; H332

Akutní toxicita Kategorie 4; H312

Žíravost pro kůži Kategorie 1A; H314

Krátkodobá (akutní) nebezpečnost pro

vodní prostředí Kategorie 1; H400

Toxicita pro specifické cílové orgány -

jednorázová expozice Kategorie 3; H335

Dlouhodobá (chronická) nebezpečnost pro

vodní prostředí Kategorie 1; H410

Toxicita pro specifické cílové orgány -

jednorázová expozice Kategorie 3

>= 10 - < 20

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-tsunami 100

107163E

4 / 18

H335 >= 1 %

M = 1

M (chronický) = 10

Úplné znění H-vět uvedených v tomto oddílu viz oddíl 16.

Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Při styku s očima

Okamžitě oplachujte velkým množstvím vody i pod víčky po dobu

nejméně 15 minut. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a

pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Ihned

přivolejte lékaře.

Při styku s kůží

Ihned vyplachujte velkým množstvím vody nejméně po dobu 15

minut. Potřísněný oděv před novým použitím vyperte. Před novým

použitím obuv pečlivě očistěte. Ihned přivolejte lékaře.

Při požití

Vypláchněte ústa vodou. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Osobám v

bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Ihned přivolejte lékaře.

Při vdechnutí

Odveďte postiženého na čerstvý vzduch. Symptomatické ošetření.

Vyhledejte lékařskou pomoc.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Viz kapitola 11 obsahující podrobnější informace o účincích na zdraví a symptomech

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Ošetření

Symptomatické ošetření.

Oddíl 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Vhodná hasiva

Opatření při požáru mají odpovídat okolním podmínkám.

Nevhodná hasiva

Vše, kromě vody

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Specifická nebezpečí při

hašení požáru

Nebezpečí požáru

Neponechávejte v blízkosti zdrojů tepla a ohně.

Možnost zpětného výšlehu na značně velkou vzdálenost.

Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče

Oxidační prostředek. Styk s jiným materiálem může způsobit

požár.

Při rozkladu se uvolňuje kyslík, který může zesílit požár.

Oxidační činidlo; materiál je oxidačním činidlem, které může

snadno reagovat s jinými materiály, obzvláště při zahřátí.

V případě rozkladu může v uzavřených nádobách dojít k přetlaku

a výbuchu.

V případě požáru, pokud je to možné udělat bez rizika, odstraňte

všechny nádoby vystavené ohni a uložte je na bezpečném místě

odděleně od jakéhokoli zdroje tepla.

Obaly vystavené ohni ochlazujte proudem vody.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-tsunami 100

107163E

5 / 18

Nebezpečné produkty

spalování

V závislosti na charakteru spalování mohou produkty rozkladu

obsahovat následující látky:

Oxidy uhlíku

5.3 Pokyny pro hasiče

Zvláštní ochranné prostředky

pro hasiče

: V případě požáru je třeba nosit ochranný oděv a dýchací přístroj

zakrývající celou tvář automaticky vytvářející kladný přetlak.

Další informace

: Uzavřené nádoby ochlazujte rozprašováním vody.

Kontaminovanou vodu použitou k hašení shromažďujte odděleně.

Voda nesmí být vpuštěna do kanalizace. Zbytky po požáru a

kontaminovaná voda použitá k hašení musí být zlikvidovány podle

místních předpisů. Při požáru a/nebo výbuchu nevdechujte plynné

zplodiny.

Oddíl 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Rada pro pracovníky kromě

pracovníků zasahujících v

případě nouze

Zajistěte přiměřené větrání. Odstraňte všechny možné zdroje

vznícení. Personál udržujte z dosahu a na návětrné straně.

Zamezte vdechování, požití a styku s kůží a očima. Jsou-li

pracovníci vystaveni koncentracím nad mezní hodnoty pro

expozici, musí používat pro tyto účely schválený dýchací přístroj.

Zajistěte sanaci řádně proškolenými pracovníky. Odstraňte

všechny zdroje zapálení z nebezpečné oblasti a udržujte je

odděleně od tohoto místa. Nahlédněte do odstavců 7 a 8

obsahujících ochranná opatření.

Rada pro pracovníky

zasahující v případě nouze

Pokud je pro likvidaci úniku vyžadován speciální oděv, přečtěte si

informace v oddíle 8 o vhodných a nevhodných materiálech.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Opatření na ochranu

životního prostředí

Zabraňte styku s půdou, povrchovými nebo spodními vodami.

Neuzavírejte hermeticky žádné poškozené nádoby, včetně sudů

(riziko výbuchu v důsledku rozkladu produktu).

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Čistící metody

Odstraňte všechny zdroje zapálení, můžete-li tak učinit bez rizika.

Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika. Izolujte odpad,

zamezte jeho styku s nekompatibilními materiály. V případě úniku

malého množství jej ponechte vsáknout do nehořlavého

absorpčního materiálu (např. písku, vermikulitu, křemeliny) a

zachycený produkt nařeďte velkým množstvím vody v minimálním

poměru 1:10. Následně jej uložte na bezpečné místo do

vyhrazeného kontejneru pro pozdější neutralizaci* / zneškodnění.

V případě úniku velkého množství se pokuste zastavit únik, je-li to

bezpečné, evakuujte zasaženou oblast, zachyťte uniklé množství

nehořlavým absorpčním materiálem, opusťte prostor do odeznění

reakce a poté materiál předejte k odbornému zneškodnění. Před

případným vypouštěním do kanalizace si zajistěte souhlas místní

vodárenské společnosti / vodoprávního orgánu. *

NEUTRALIZACE: naředěný materiál neutralizujte vhodnou alkálií

jako je např. hydrogenuhličitan sodný

Hořlavé materiály, které se dostávají do kontaktu s tímto

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-tsunami 100

107163E

6 / 18

produktem, by se měli okamžite opláchnout velkým množstvím

vody, aby byly odstraněny všechny zbytky produktu. Zbytky

produktu, které mohou uschnout na organickém materiálu, jako

jsou hadry, textilní materiál, papír, tkaniny, bavlna, kůže, dřevo a

jiné hořlavé materiály, se mohou

samovolně zapálit a způsobit požár.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Viz oddíl 1 pro pohotovostní kontaktní informace.

Osobní ochrana viz sekce 8.

Viz oddíl 13 pro další informace o nakládání s odpadem.

Oddíl 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Pokyny pro bezpečné

zacházení

Nepolkněte. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

Používejte pouze za dostatečného větrání. Uchovávejte mimo

dosah zdrojů zapálení a jisker a horkých povrchů. Provádějte

preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny (které může

způsobit vznícení par organických látek). Po manipulaci důkladně

omyjte ruce. Nevdechujte rozprášenou tekutinu, páry. Nemíchejte

s bělicími nebo jinými chlorovanémi výrobky - způsobuje uvolnění

plynného chloru. V případě mechanického poškození nebo

kontaktu s neznámým roztokem přípravku používejte všechny

osobní ochranné pomůcky (OOP).

Hygienická opatření

Dodržujte bezpečnostní předpisy pro manipulaci s chemikáliemi.

Znečištěný oděv odložte a před novým použitím vyperte. Po

manipulaci důkladně omyjte obličej, ruce a odkrytá místa kůže.

V případě nebezpečí potřísnění nebo vystříknutí zajistěte vhodné

vybavení pro rychlé vypláchnutí očí a opláchnutí kůže.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Požadavky na skladovací

prostory a kontejnery

Neponechávejte v blízkosti zdrojů tepla a ohně. Uchovávejte

odděleně od redukčních činidel. Uchovávejte odděleně od silných

bází. Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů. Uniklý

produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Skladujte ve vhodných a označených obalech. Může dojít k

popraskání z důvodu nárůstu tlaku, pokud kontejner není

dostatečně odvětráván. Může se skladovat s jinými podobnými

silnými oxidačními činidly v případě, že jsou kompatibilní.

Skladujte pouze v originálním obalu, na chladném a dobře

větraném místě, bez přístupu světla a odděleně od hořlavých

materiálů, redukčních činidel (aminů), kyselin, zásad a sloučenin

těžkých kovů (urychlovačů, sušidel, solí kovů).

Skladujte na površích odolných vůči kyselinám. Nádobu

neuzavírejte hermeticky. Nádoby vždy přepravujte a skladujte ve

svislé poloze. V případě rozkladu může v uzavřených nádobách a

potrubích dojít k přetlaku a výbuchu.

Skladovací teplota

-20 °C do 30 °C

Obalový materiál

Vhodný materiál: Plastový materiál

Nevhodný materiál: Měkká ocel, Hliník

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-tsunami 100

107163E

7 / 18

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití

Specifické (specifická)

použití

Dezinfekční produkt. Semi-automatická aplikace

Oddíl 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

Mezní expoziční hodnoty pro pracoviště

Složky

Č. CAS

Typ hodnoty

(Forma expozice)

Kontrolní parametry

Právní předpis

Octová Kyselina

64-19-7

25 mg/m3

CZ OEL

Další informace

dráždí sliznice (oči, dýchací cesty), respektive kůži

10 ppm

25 mg/m3

2017/164/EU

Další informace

Orientační

STEL

20 ppm

50 mg/m3

2017/164/EU

Další informace

Orientační

NPK-P

50 mg/m3

CZ OEL

Další informace

dráždí sliznice (oči, dýchací cesty), respektive kůži

Peroxid vodíku

7722-84-1

1 mg/m3

CZ OEL

Další informace

dráždí sliznice (oči, dýchací cesty), respektive kůži

NPK-P

2 mg/m3

CZ OEL

Další informace

dráždí sliznice (oči, dýchací cesty), respektive kůži

kyselina

peroxyoctová

79-21-0

0.6 mg/m3

CZ OEL

Další informace

dráždí sliznice (oči, dýchací cesty), respektive kůži

NPK-P

1.2 mg/m3

CZ OEL

Další informace

dráždí sliznice (oči, dýchací cesty), respektive kůži

DNEL

Octová Kyselina

Oblast použití: Pracovníci

Cesty expozice: Vdechnutí

Možné ovlivnění zdraví: Dlouhodobé - lokální účinky

Hodnota: 25 mg/m3

Oblast použití: Pracovníci

Cesty expozice: Vdechnutí

Možné ovlivnění zdraví: Akutní - lokální účinky

Hodnota: 25 mg/m3

Oblast použití: Spotřebitelé

Cesty expozice: Vdechnutí

Možné ovlivnění zdraví: Dlouhodobé - lokální účinky

Hodnota: 25 mg/m3

Oblast použití: Spotřebitelé

Cesty expozice: Vdechnutí

Možné ovlivnění zdraví: Akutní - lokální účinky

Hodnota: 25 mg/m3

Peroxid vodíku

Oblast použití: Pracovníci

Cesty expozice: Vdechnutí

Možné ovlivnění zdraví: Dlouhodobé - systémové účinky

Hodnota: 1.4 mg/m3

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-tsunami 100

107163E

8 / 18

Oblast použití: Pracovníci

Cesty expozice: Vdechnutí

Možné ovlivnění zdraví: krátkodobá - systemická

Hodnota: 3 mg/m3

kyselina peroxyoctová

Oblast použití: Pracovníci

Cesty expozice: Vdechnutí

Možné ovlivnění zdraví: Dlouhodobé - systémové účinky

Hodnota: 0.56 mg/m3

Oblast použití: Pracovníci

Cesty expozice: Vdechnutí

Možné ovlivnění zdraví: Akutní - systémové účinky

Hodnota: 0.56 mg/m3

Oblast použití: Pracovníci

Cesty expozice: Vdechnutí

Možné ovlivnění zdraví: Dlouhodobé - lokální účinky

Hodnota: 0.56 mg/m3

Oblast použití: Pracovníci

Cesty expozice: Vdechnutí

Možné ovlivnění zdraví: Akutní - lokální účinky

Hodnota: 0.56 mg/m3

Oblast použití: Spotřebitelé

Cesty expozice: Vdechnutí

Možné ovlivnění zdraví: Dlouhodobé - systémové účinky

Hodnota: 0.28 mg/m3

Oblast použití: Spotřebitelé

Cesty expozice: Vdechnutí

Možné ovlivnění zdraví: Akutní - systémové účinky

Hodnota: 0.28 mg/m3

Oblast použití: Spotřebitelé

Cesty expozice: Vdechnutí

Možné ovlivnění zdraví: Dlouhodobé - lokální účinky

Hodnota: 0.28 mg/m3

Oblast použití: Spotřebitelé

Cesty expozice: Vdechnutí

Možné ovlivnění zdraví: Akutní - lokální účinky

Hodnota: 0.28 mg/m3

Oblast použití: Spotřebitelé

Cesty expozice: Orálně

Možné ovlivnění zdraví: Dlouhodobé - systémové účinky

Hodnota: 1.25 mg/m3

Oblast použití: Spotřebitelé

Cesty expozice: Orálně

Možné ovlivnění zdraví: Akutní - systémové účinky

Hodnota: 1.25 mg/m3

kyselina etidronová

Oblast použití: Pracovníci

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-tsunami 100

107163E

9 / 18

Cesty expozice: Vdechnutí

Možné ovlivnění zdraví: Dlouhodobé - systémové účinky

Hodnota: 12 mg/m3

Oblast použití: Pracovníci

Cesty expozice: Kožní

Možné ovlivnění zdraví: Dlouhodobé - systémové účinky

Hodnota: 34 mg/m3

Oblast použití: Spotřebitelé

Cesty expozice: Vdechnutí

Možné ovlivnění zdraví: Dlouhodobé - systémové účinky

Hodnota: 2.95 mg/m3

Oblast použití: Spotřebitelé

Cesty expozice: Kožní

Možné ovlivnění zdraví: Dlouhodobé - systémové účinky

Hodnota: 17 mg/m3

Oblast použití: Spotřebitelé

Cesty expozice: Orálně

Možné ovlivnění zdraví: Dlouhodobé - systémové účinky

Hodnota: 1.7 mg/m3

Oblast použití: Spotřebitelé

Cesty expozice: Orálně

Možné ovlivnění zdraví: Dlouhodobé - systémové účinky

Hodnota: 1.7 mg/m3

PNEC

kyselina peroxyoctová

Sladká voda

Hodnota: 0.000224 mg/l

Sladkovodní sediment

Hodnota: 0.00018 mg/kg

Voda

Hodnota: 0.051 mg/l

Půda

Hodnota: 0.32 mg/kg

8.2 Omezování expozice

Přiměřené technické kontroly

Technická opatření

Účinným podtlakovým odvětrávacím systémem. Udržujte

koncentraci ve vzduchu pod standardní hodnotou expozice na

pracovišti.

Individuální ochranná opatření

Hygienická opatření

Dodržujte bezpečnostní předpisy pro manipulaci s chemikáliemi.

Znečištěný oděv odložte a před novým použitím vyperte. Po

manipulaci důkladně omyjte obličej, ruce a odkrytá místa kůže.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-tsunami 100

107163E

10 / 18

V případě nebezpečí potřísnění nebo vystříknutí zajistěte vhodné

vybavení pro rychlé vypláchnutí očí a opláchnutí kůže.

Ochrana očí a obličeje (EN

166)

Bezpečnostní ochranné brýle

Obličejový štít

Ochrana rukou (EN 374)

V případě kontaktu s pokožkou se doporučuje používat rukavice,

aby se zabránilo oxidačnímu účinku (např. zblednutí pokožky).

Doporučená preventivní ochrana kůže

Rukavice

Nitrilový kaučuk

butylkaučuk

Doba odolnosti materiálu proti průniku: 1 - 4 hodiny

Minimální požadovaná tloušťka rukavic z butyl-kaučuku 0.7 mm, z

nitril-kaučuku nebo ekvivalentního materiálu 0.4 mm (podrobné

informace prosím vyžádejte u výrobce/distibutora ochranných

rukavic).

Rukavice by měly být při známkách znehodnocení nebo

chemického průniku vyřazeny a nahrazeny novými.

Ochrana kůže a těla (EN

14605)

Osobní ochranné prostředky, zahrnují: vhodné ochranné rukavice,

ochranné brýle a ochranný oděv včetně ochranné obuvi

Ochrana dýchacích cest (EN

143, 14387)

V případě, že riziko nadýchání nemůže být zcela vyloučeno nebo

dostatečně omezeno použitím technických prostředků kolektivní

ochrany nebo přijetím opatření, postupů nebo metod organizace

práce, zvažte použití certifikovaných prostředků pro ochranu

dýchacích cest splňujících požadavky příslušných evropských

předpisů (směrnice ES č. 89/656/EHS a č. (EU) 2016/425) nebo

jim ekvivalentních ochranných dýchacích pomůcek, s filtrem

typu:A-P

Omezování expozice životního prostředí

Všeobecné pokyny

: Zvažte zabezpečení v okolí skladovacích nádob.

Oddíl 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Fyzický stav

kapalný

Barva

Bezbarvá

Zápach

štiplavý

0.5 - 1.5, 100 %

Velikost částic

Hodnocení

není použitelná

Velikost částic

není použitelná

Rozdělení podle velikosti

částic

není použitelná

Prašnost

není použitelná

Specifický povrch

není použitelná

Povrchové napětí/zeta

potenciál

není použitelná

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-tsunami 100

107163E

11 / 18

tvar

není použitelná

krystalinita

není použitelná

Povrchová úprava /nátěry

není použitelná

Bod vzplanutí

72 °C uzavřený kelímek

Prahová hodnota zápachu

Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno

Bod tání / bod tuhnutí

Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno

Bod varu, počáteční bod

varu a rozmezí bodů varu

> 100 °C

Rychlost odpařování

Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno

Hořlavost

Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno

Horní mez výbušnosti

Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno

Dolní mez výbušnosti

Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno

Tlak páry

Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno

Relativní hustota par

Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno

Hustota nebo relativní

hustota

1.13 - 1.15

Rozpustnost ve vodě

rozpustná látka

Rozpustnost v jiných

rozpouštědlech

Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno

Rozdělovací koeficient: n-

oktanol/voda (log hodnota)

Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno

Teplota samovznícení

Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno

Teplota rozkladu

Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno

Kinematická viskozita

Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno

Výbušné vlastnosti

Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno

Oxidační vlastnosti

9.2 Další informace

Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno

Oddíl 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Stabilní za normálních podmínek používání.

Při zahřívání se rozkládá. Nebezpečí exotermického rozkladu.

10.2 Chemická stabilita

Při zahřívání se rozkládá.

Rozkládá se vlivem světla.

Kontaminace může vést k nebezpečnému vzrůstu tlaku - uzavřené obaly mohou prasknout.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Rozkládá se vlivem světla.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-tsunami 100

107163E

12 / 18

Nemíchejte s bělicími nebo jinými chlorovanémi výrobky - způsobuje uvolnění plynného chloru.

Chraňte před stykem s aminy.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Horko, plameny a jiskry.

Přímé zdroje tepla.

Vystavení vlivu slunečního záření.

Vystavení vlivu světla.

Teploty pod bodem mrazu

10.5 Neslučitelné materiály

Měkká ocel

Hliník

Kyseliny

Báze

Práškové soli kovů

Kovy

Redukční činidla

Hořlavé materiály

Organické materiály

Soli těžkých kovů

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

V závislosti na charakteru spalování mohou produkty rozkladu obsahovat následující látky:

Oxidy uhlíku

Oddíl 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Informace o

pravděpodobných cestách

expozice

Vdechnutí, Zasažení očí, Styk s kůží

Výrobek

Akutní orální toxicitu

: Odhad akutní toxicity : 1,531 mg/kg

Akutní inhalační toxicitu

: 4 h Odhad akutní toxicity : > 20 mg/l

Zkušební atmosféra: pára

Akutní dermální toxicitu

: Odhad akutní toxicity : > 2,000 mg/kg

Žíravost/dráždivost pro kůži

: O produktu neexistují žádné údaje.

Vážné poškození očí /

podráždění očí

: O produktu neexistují žádné údaje.

Senzibilizace dýchacích cest

/ senzibilizace kůže

: O produktu neexistují žádné údaje.

Karcinogenita

: O produktu neexistují žádné údaje.

Vliv na reprodukční

schopnost

: O produktu neexistují žádné údaje.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-tsunami 100

107163E

13 / 18

Mutagenita v zárodečných

buňkách

: O produktu neexistují žádné údaje.

Teratogenita

: O produktu neexistují žádné údaje.

Toxicita pro specifické cílové

orgány – jednorázová

expozice

: O produktu neexistují žádné údaje.

Toxicita pro specifické cílové

orgány – opakovaná

expozice

: O produktu neexistují žádné údaje.

Aspirační toxicita

: O produktu neexistují žádné údaje.

Složky

Akutní orální toxicitu

: Octová Kyselina LD50 Potkan: 3,310 mg/kg

Peroxid vodíku LD50 Potkan: 486 mg/kg

Složky

Akutní inhalační toxicitu

: Peroxid vodíku 4 h LC50 Potkan: 11 mg/l

Zkušební atmosféra: pára

kyselina peroxyoctová 4 h LC50 Potkan: 1.5 mg/l

Zkušební atmosféra: prach/mlha

Složky

Akutní dermální toxicitu

: Octová Kyselina LD50 Králík: 1,060 mg/kg

Možné účinky na zdraví

Oči

Způsobuje vážné poškození očí.

Kůže

Způsobuje vážné poleptání kůže.

Požití

Způsobuje poleptání zažívacího traktu.

Vdechnutí

Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit

dráždění v nose, hrdle a dýchacích cestách.

Chronická expozice

Při normalním používání není známo nebo není možno očekávat

poškození zdraví.

Zkušenosti z expozice člověka

Zasažení očí

Zčervenání, Bolest, Narušení

Styk s kůží

Zčervenání, Bolest, Narušení

Požití

Narušení, Bolesti v břiše

Vdechnutí

Dráždění dýchacích cest, Kašel

11.2 Informace o další nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-tsunami 100

107163E

14 / 18

Další informace

Údaje nejsou k dispozici

Oddíl 12: Ekologické informace

12.1 Ekotoxicita

Vlivy na životní prostředí

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Výrobek

Toxicita pro ryby

Údaje nejsou k dispozici

Toxicita pro dafnie a jiné

vodní bezobratlé.

Údaje nejsou k dispozici

Toxicita pro řasy

Údaje nejsou k dispozici

Složky

Toxicita pro ryby

Octová Kyselina96 h LC50 Oncorhynchus mykiss (pstruh duhový):

> 1,000 mg/l

Peroxid vodíku96 h LC50 Pimephales promelas (střevle): 16.4

mg/l

kyselina peroxyoctová96 h LC50: 0.8 mg/l

Složky

Toxicita pro dafnie a jiné

vodní bezobratlé.

Octová Kyselina48 h EC50 Daphnia magna (perloočka velká):

39.6 mg/l

Peroxid vodíku48 h LC50 Daphnia magna (perloočka velká): 2.4

mg/l

kyselina peroxyoctová48 h EC50: 0.73 mg/l

Složky

Toxicita pro řasy

Octová Kyselina72 h EC50 Skeletonema costatum (Mořské řasy):

> 1,000 mg/l

Peroxid vodíku72 h EC50 Skeletonema costatum (Mořské řasy):

1.38 mg/l

kyselina peroxyoctová72 h EC50: 0.7 mg/l

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Výrobek

Údaje nejsou k dispozici

Složky

Biologická odbouratelnost

Octová KyselinaVýsledek: Látka snadno biologicky odbouratelná.

Peroxid vodíkuVýsledek: Nehodí se - anorganický

kyselina peroxyoctováVýsledek: Látka snadno biologicky

odbouratelná.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-tsunami 100

107163E

15 / 18

12.3 Bioakumulační potenciál

Údaje nejsou k dispozici

12.4 Mobilita v půdě

Údaje nejsou k dispozici

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Výrobek

Hodnocení

Látka/směs neobsahuje složky považované buď za perzistentní,

bioakumulativní a toxické (PBT), nebo za vysoce perzistentní a

vysoce bioakumulativní (vPvB) v koncentraci 0.1 % či vyšší.

12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Látka/směs neobsahuje složky, o nichž se má za to, že mají vlastnosti vyvolávající narušení

endokrinní činnosti podle REACH článek 57(f) nebo nařízení Komise (EU) s delegovanou

pravomocí 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605 při hladinách 0,1 % nebo vyšších.

12.7 Jiné nepříznivé účinky

Údaje nejsou k dispozici

Oddíl 13: Pokyny pro odstraňování

Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech.Kódy odpadů

by měl přidělit uživatel a to nejlépe po projednání s úřady odpovědnými za zneškodňování

odpadů.

13.1 Metody nakládání s odpady

Výrobek

: Nekontaminujte odtoky dešťové vody, přírodní vodní toky a půdu

chemickými látkami nebo použitými nádobami. Recyklace má

přednost, může-li být provedena, před uložením mezi odpad nebo

spálením. Není-li možná recyklace, zlikvidujte v souladu s

místními předpisy. Zneškodnění odpadů na schválené skládce

odpadů.

Znečištěné obaly

: Zlikvidujte jako nespotřebovaný výrobek. Prázdné obaly by měly

být předány firmě s oprávněním k manipulaci s odpady k recyklaci

nebo zneškodnění. Prázdné nádoby znovu nepoužívejte.

Likvidujte v souladu s místními, státními a federálními předpisy.

Pokyny pro přidělení kódu

odpadu

: Organické odpady obsahující nebezpečné látky. Pokud je tento

materiál používán v dalších činnostech, musí jeho konečný

uživatel materiál znovu kategorizovat a následně mu přiřadit

odpovídající kód odpadu dle platného Katalogu odpadů. Je

odpovědností původce odpadu určit toxicitu a fyzikální vlastnosti

materiálu za účelem jeho následné správné identifikace a

stanovení způsobu jeho odstranění v souladu s požadavky

platných evropských (směrnice Evropského parlamentu a Rady

(ES) č. 2008/98) a národních předpisů.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-tsunami 100

107163E

16 / 18

Oddíl 14: Informace pro přepravu

Odesílatel je zodpovědný zajistit, aby balení, označování a značení byly v souladu se zvoleným

způsobem dopravy.

Pozemní doprava (ADR/ADN/RID)

14.1 UN číslo nebo ID číslo

3098

14.2 Oficiální (OSN)

pojmenování pro přepravu

LÁTKA PODPORUJÍCÍ HOŘENÍ, KAPALNÁ, ŽÍRAVÁ, J.N.

(Hydrogen peroxide, kyselina peroctová, acetic acid)

14.3 Třída/třídy

nebezpečnosti pro přepravu

5.1 (8)

14.4 Obalová skupina

14.5 Nebezpečnost pro

životní prostředí

14.6 Zvláštní bezpečnostní

opatření pro uživatele

Žádné(ý)

Letecká přeprava (IATA)

14.1 UN číslo nebo ID číslo

3098

14.2 Oficiální (OSN)

pojmenování pro přepravu

Oxidizing liquid, corrosive, n.o.s.

(Hydrogen peroxide, Peroxyacetic acid, acetic acid)

14.3 Třída/třídy

nebezpečnosti pro přepravu

5.1 (8)

14.4 Obalová skupina

14.5 Nebezpečnost pro

životní prostředí

14.6 Zvláštní bezpečnostní

opatření pro uživatele

None

Námořní doprava

(IMDG/IMO)

14.1 UN číslo nebo ID číslo

3098

14.2 Oficiální (OSN)

pojmenování pro přepravu

OXIDIZING LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.

(Hydrogen peroxide, Peroxyacetic acid, acetic acid)

14.3 Třída/třídy

nebezpečnosti pro přepravu

5.1 (8)

14.4 Obalová skupina

14.5 Nebezpečnost pro

životní prostředí

14.6 Zvláštní bezpečnostní

opatření pro uživatele

None

14.7 Námořní hromadná

přeprava podle nástrojů IMO

Not applicable.

Oddíl 15: Informace o předpisech

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy

týkající se látky nebo směsi.

NAŘÍZENÍ (EU) 2019/1148 o uvád ění prekurzor ů výbušnin na trh a o jejich používání

Tento produkt je regulován Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 o uvádění

prekurzorů výbušnin na trh (obsahuje látky, které podléhají oznamovací povinnosti a/nebo

omezené látky): všechny podezřelé transakce, zmizení a odcizení se oznámí na příslušném

vnitrostátním kontaktním místě.

Seveso III: Směrnice

NEBEZPEČNOST PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ E1

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-tsunami 100

107163E

17 / 18

Evropského parlamentu a

Rady 2012/18/EU o kontrole

nebezpečí závažných havárií

s přítomností nebezpečných

látek.

Nižší úroveň : 100 t

Vyšší úroveň : 200 t

OXIDUJÍCÍ KAPALINY A TUHÉ LÁTKY P8

Nižší úroveň : 50 t

Vyšší úroveň : 200 t

REACH - Seznam látek

vzbuzujících mimořádné

obavy podléhajících povolení

(článek 59).

Nehodí se

Vnitrostátní nařízení

Všimněte si poznámky ve směrnici 94/33/EK, týkající se ochrany mladých lidí v zaměstnání.

Jiné předpisy

Právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravek:

Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických

směsích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

předpisů

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti produktu nebylo provedeno.

Oddíl 16: Další informace

Metoda používaná k určení klasifikace podle

NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008

Klasifikace

Zdůvodnění

Oxidující kapaliny 3, H272

Na základě technických údajů o výrobku nebo

jeho hodnocení

Látky a směsi korozivní pro kovy 1, H290

Na základě technických údajů o výrobku nebo

jeho hodnocení

Akutní toxicita 4, H302

Výpočetní metoda

Akutní toxicita 4, H332

Výpočetní metoda

Žíravost pro kůži 1, H314

Na základě technických údajů o výrobku nebo

jeho hodnocení

Vážné poškození očí 1, H318

Na základě technických údajů o výrobku nebo

jeho hodnocení

Toxicita pro specifické cílové orgány -

jednorázová expozice 3, H335

Výpočetní metoda

Dlouhodobá (chronická) nebezpečnost pro

vodní prostředí 1, H410

Výpočetní metoda

Úplné znění H-vět

H226

Hořlavá kapalina a páry.

H242

Zahřívání může způsobit požár.

H271

Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant.

H302

Zdraví škodlivý při požití.

H312

Zdraví škodlivý při styku s kůží.

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H318

Způsobuje vážné poškození očí.

H332

Zdraví škodlivý při vdechování.

H335

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H400

Vysoce toxický pro vodní organismy.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-tsunami 100

107163E

18 / 18

H410

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Úplné znění jiných zkratek

ADN - Evropská dohoda o mezinárodní říční přepravě nebezpečných věcí; ADR - Dohoda o

mezinárodní silniční

přepravě

nebezpečných věcí;

AIIC

- Australský seznam průmyslových

chemických látek; ASTM - Americká společnost pro testování materiálů; bw - Tělesná hmotnost;

CLP - Nařízení o klasifikaci v označování balení; Nařízení (ES) č. 1272/2008; CMR - Karcinogen,

mutagen či reprodukčně toxická látka; DIN - Norma z německého institutu pro normalizaci; DSL -

Národní seznam látek (Kanada); ECHA - Evropská agentura pro chemické látky; EC-Number -

Číslo Evropského společenství; ECx - Koncentrace při odpovědi x %; ELx - Intenzita zatížení při

odpovědi x %; EmS - Havarijní plán; ENCS - Seznam stávajících a nových chemických látek

(Japonsko); ErCx - Koncentrace při odpovědi ve formě růstu x %; GHS - Globálně harmonizovaný

systém; GLP - Správná laboratorní praxe; IARC - Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny;

IATA - Mezinárodní asociace leteckých dopravců; IBC - Mezinárodní předpis pro stavbu a

vybavení lodí hromadně přepravujících nebezpečné chemikálie; IC50 - Polovina maximální

inhibiční

koncentrace;

ICAO

Mezinárodní

organizace

civilního

letectví;

IECSC

Seznam

stávajících chemických látek v Číně; IMDG - Mezinárodní námořní doprava nebezpečného zboží;

IMO - Mezinárodní organizace pro námořní přepravu; ISHL - Zákon o bezpečnosti a ochraně

zdraví v průmyslu (Japonsko); ISO - Mezinárodní organizace pro normalizaci; KECI - Seznam

existujících chemických látek – Korea; LC50 - Smrtelná koncentrace pro 50 % populace v testu;

LD50 - Smrtelná dávka pro 50 % populace v testu (medián smrtelné dávky); MARPOL

Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí; n.o.s. - Jinak nespecifikováno; NO(A)EC -

Koncentrace bez pozorovaného nepříznivého účinku; NO(A)EL

- Dávka bez pozorovaného

nepříznivého účinku; NOELR - Intenzita zatížení bez pozorovaného nepříznivého účinku; NZIoC -

Novozélandský seznam chemických látek; OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a

rozvoj; OPPTS - Úřad pro chemickou bezpečnost a prevenci znečištění; PBT - Perzistentní,

bioakumulativní a toxická látka; PICCS - Filipínský seznam chemikálií a chemických látek;

(Q)SAR

- (Kvantitativní)

vztah mezi strukturou a

aktivitou; REACH

- Nařízení Evropského

parlamentu a Rady o registraci, hodnocení, povolování a omezení chemických látek (ES) č.

1907/2006; RID - Předpisy o mezinárodní železniční přepravě nebezpečného zboží; SADT -

Teplota

samourychlujícího

rozkladu;

Bezpečnostní

list;

SVHC

látka

vzbuzující

mimořádné obavy; TCSI - Tchajwanský seznam chemických látek; TECI - Seznam existujících

chemických látek - Thajsko; TRGS - Technická pravidla pro nebezpečné látky; TSCA - Zákon o

kontrole toxických látek (Spojené státy); UN - Organizace spojených národů; vPvB - Vysoce

perzistentní a vysoce bioakumulativní

Připravil

Regulatory Affairs

Čísla uvedená v bezpečnostním listu jsou ve formátu: 1,000,000 = 1 milion a 1,000 = 1 tisíc. 0.1 =

1 desetina a 0.001 = 1 tisícina

AKTUALIZOVANÉ INFORMACE: Významné změny textu v této revizi dokumentu, které se týkají

legislativy a bezpečnostních nebo zdravotních údajů, jsou označeny čárou na levém okraji BL.

Údaje v tomto bezpečnostním listu odpovídají současnému stavu našich poznatků, jako i

informacím a přesvědčení v době jeho vydání. Uvedené informace slouží k bezpečné manipulaci,

používání, skladování, nakládání, přepravě, zneškodňování, uvedení do oběhu a nemohou být

považovány za záruku a specifikaci jakosti. Informace se vztahují pouze na jmenovaný specifický

materiál a mohou pozbýt platnosti v případě, že bude použit v kombinaci s jakýmikoli jinými

materiály nebo procesy, pokud to není výslovně uvedeno v textu dokumentu.

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace