P3-LUBODRIVE SF

Základní informace

 • Název přípravku:
 • P3-LUBODRIVE SF
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • Zdravotnické zařízení

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • P3-LUBODRIVE SF
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Stav

 • Zdroj:
 • Ecolab
 • Registrační číslo:
 • 112100E
 • Poslední aktualizace:
 • 12-03-2018

Souhrn úDajů O Přípravku: dávkování, interakce, vedlejší účinky

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-lubodrive SF

112100E

1 / 11

ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikátor výrobku

Název výrobku

P3-lubodrive SF

Kód výrobku

112100E

Druh látky

Směs

Pouze pro profesionální uživatele.

Informace k ředění produktu

Informace k aplikačnímu roztoku nejsou k dispozici.

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití

Přípravek k údržbě řetězových dopravníků. Automatická aplikace

postřikem

Doporučená omezení použití

Pouze pro průmyslové a profesionální použití.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma

Ecolab Hygiene s.r.o.

Hlinky 118

603 00, Brno Česká republika (543) 518-250

office.brno@ecolab.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé

situace

(543) 518-111

Telefonní číslo

toxikologického informačního

centra

(224) 919-293 / 915-402

Datum vyhotovení/revize

13.02.2014

Verze

ODDÍL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Žíravost pro kůži , Kategorie 1C

H314

Klasifikace (67/548/EHS, 1999/45/ES)

Xi ; DRÁŽDIVÝ

Plné znění R vět uvedených v tomto oddílu je uvedeno v oddílu 16.

Plný text H-údajů uvedených v tomto oddíle viz oddíl 16.

2.2 Prvky označení

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-lubodrive SF

112100E

2 / 11

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Výstražné symboly

nebezpečnosti

Signální slovo

Nebezpečí

Prohlášení o nebezpečí

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození

očí.

Preventivní prohlášení

Prevence:

P280

Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/

ochranné brýle/ obličejový štít.

Opatření:

P301 + P330 + P331

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa.

NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303 + P361 + P353

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě

svlékněte. Opláchněte kůži vodou/ osprchujte.

P304 + P340

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na

čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze

usnadňující dýchání.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut

opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní

čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout

snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ

INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku:

1,3-propanediamine, n-9-octadecenyl-, (z)-

2.3 Další nebezpečnost

Není známo.

ODDÍL 3. SLOŽENÍ/ INFORMACE O SLOŽKÁCH

3.2 Směsi

Nebezpečné složky

Chemický název

Č. CAS

Č.ES

č. REACH

Klasifikace

(67/548/EHS)

Klasifikace

(NAŘÍZENÍ (ES) č.

1272/2008)

Koncentrace: [%]

poly(oxy-1,2-

ethanediyl), .alpha.-

(carboxymethyl)-

.omega.-(9-

octadecenyloxy)-,

(z)-

57635-48-0

Xi; R41-R38

Vážné poškození očí /

podráždění očíKategorie 1;

H318

Žíravost/dráždivost pro

kůžiKategorie 2; H315

>= 3 - < 5

1,3-propanediamine,

n-9-octadecenyl-,

(z)-

7173-62-8

230-528-9

Xn-C-Xi-N;

R21/22-R34-

R41-R50

Akutní toxicitaKategorie 4;

H312

Akutní toxicitaKategorie 4;

H302

>= 3 - < 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-lubodrive SF

112100E

3 / 11

Akutní toxicita pro vodní

prostředíKategorie 1; H400

Vážné poškození očí /

podráždění očíKategorie 1;

H318

Žíravost/dráždivost pro

kůžiKategorie 1B; H314

acetic acid

64-19-7

200-580-7

C; R10-R35

Hořlavé kapalinyKategorie 3;

H226

Žíravost pro kůžiKategorie

1A; H314

>= 1 - < 2.5

oleylamine

112-90-3

204-015-5

R22-R35-R50

Akutní toxicitaKategorie 4;

H302

Akutní toxicita pro vodní

prostředíKategorie 1; H400

Vážné poškození očí /

podráždění očíKategorie 1;

H318

Žíravost/dráždivost pro

kůžiKategorie 1C; H314

>= 0.5 - < 1

Plné znění R vět uvedených v tomto oddílu je uvedeno v oddílu 16.

Plný text H-údajů uvedených v tomto oddíle viz oddíl 16.

ODDÍL 4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

4.1 Popis první pomoci

Při styku s očima

Okamžitě oplachujte velkým množstvím vody i pod víčky po dobu

nejméně 15 minut. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a

pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Ihned

přivolejte lékaře.

Při styku s kůží

Ihned vyplachujte velkým množstvím vody nejméně po dobu 15

minut. Použijte jemné mýdlo, je-li k dispozici. Potřísněný oděv

před novým použitím vyperte. Před novým použitím obuv pečlivě

očistěte. Ihned přivolejte lékaře.

Při požití

Vypláchněte ústa vodou. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Osobám v

bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Ihned přivolejte lékaře.

Při vdechnutí

Odveďte postiženého na čerstvý vzduch. Symptomatické ošetření.

Pokud symptomy přetrvávají, zajistěte lékařské ošetření.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Viz kapitola 11 obsahující podrobnější informace o účincích na zdraví a symptomech

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Ošetření

Symptomatické ošetření.

ODDÍL 5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-lubodrive SF

112100E

4 / 11

5.1 Hasiva

Vhodná hasiva

Opatření při požáru mají odpovídat okolním podmínkám.

Nevhodná hasiva

Není známo.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Specifická nebezpečí při

hašení požáru

Není hořlavý nebo zápalný.

Nebezpečné produkty

spalování

Oxidy uhlíku oxidy dusíku (NOx)

5.3 Pokyny pro hasiče

Zvláštních ochranných

prostředků pro hasiče

: Používejte vhodné ochranné prostředky.

Další informace

: Zbytky po požáru a kontaminovaná voda použitá k hašení musí

být zlikvidovány podle místních předpisů. Při požáru a/nebo

výbuchu nevdechujte plynné zplodiny.

ODDÍL 6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Rada pro pracovníky kromě

pracovníků zasahujících v

případě nouze

Zajistěte přiměřené větrání. Personál udržujte z dosahu a na

návětrné straně. Zamezte vdechování, požití a styku s kůží a

očima. Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím nad mezní

hodnoty pro expozici, musí používat pro tyto účely schválený

dýchací přístroj. Zajistěte sanaci řádně proškolenými pracovníky.

Nahlédněte do odstavců 7 a 8 obsahujících ochranná opatření.

Rada pro pracovníky

zasahující v případě nouze

Pokud je pro likvidaci úniku vyžadován speciální oděv, přečtěte si

informace v oddíle 8 o vhodných a nevhodných materiálech.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Opatření na ochranu

životního prostředí

Zabraňte styku s půdou, povrchovými nebo spodními vodami.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Čistící metody

Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika. Nechejte uniknuvší

materiál vsáknout do nehořlavého absorpčního materiálu (např.

písku, zeminy, křemeliny, vermikulitu) a uložte do obalu k likvidaci

podle místních / národních předpisů (viz oddíl 13). Stopy látky

spláchněte vodou. Při úniku velkého množství zabraňte vniknutí

látky/směsi vč. kontaminovaného inertního materiálu do

kanalizace, povrchových a podzemních vod nebo půdy.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Viz oddíl 1 pro pohotovostní kontaktní informace.

Osobní ochrana viz sekce 8.

Viz oddíl 13 pro další informace o nakládání s odpadem.

ODDÍL 7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-lubodrive SF

112100E

5 / 11

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Pokyny pro bezpečné

zacházení

Zamezte styku s kůží a očima. Nepolkněte. Nevdechujte prach/

dým/ plyn/ mlhu/ páry/ aerosoly. Zabraňte styku s očima, kůží

nebo oděvem. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte

pouze za dostatečného větrání.

Hygienická opatření

Dodržujte bezpečnostní předpisy pro manipulaci s chemikáliemi.

Znečištěný oděv odložte a před novým použitím vyperte. Po

manipulaci důkladně omyjte ruce, obličej a odkrytá místa kůže.

V případě nebezpečí potřísnění nebo vystříknutí zajistěte vhodné

vybavení pro rychlé vypláchnutí očí a opláchnutí kůže.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Požadavky na skladovací

prostory a kontejnery

Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Skladujte ve vhodných a označených obalech.

Skladovací teplota

5 °C do 40 °C

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití

Specifické (specifická)

použití

Přípravek k údržbě řetězových dopravníků. Automatická aplikace

postřikem

ODDÍL 8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

8.1 Kontrolní parametry

Mezní expoziční hodnoty pro pracoviště

Č. CAS

Složky

Typ hodnoty

(Forma

expozice)

Kontrolní

parametry

Aktualizace

Základ

64-19-7

acetic acid

25 mg/m3

2012-03-26

CZ OEL

NPK-P

35 mg/m3

2012-03-26

CZ OEL

8.2 Omezování expozice

Přiměřené technické kontroly

Technická opatření

Účinným podtlakovým odvětrávacím systémem. Udržujte

koncentraci ve vzduchu pod standardní hodnotou expozice na

pracovišti.

Individuální ochranná opatření

Hygienická opatření

Dodržujte bezpečnostní předpisy pro manipulaci s chemikáliemi.

Znečištěný oděv odložte a před novým použitím vyperte. Po

manipulaci důkladně omyjte ruce, obličej a odkrytá místa kůže.

V případě nebezpečí potřísnění nebo vystříknutí zajistěte vhodné

vybavení pro rychlé vypláchnutí očí a opláchnutí kůže.

Ochrana očí a obličeje (EN

Bezpečnostní ochranné brýle

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-lubodrive SF

112100E

6 / 11

166)

Obličejový štít

Ochrana rukou (EN 374)

Použijte tento prostředek osobní ochrany:

Nitrilový kaučuk

butylkaučuk

Nepropustné rukavice

Rukavice by měly být při známkách znehodnocení nebo

chemického průniku vyřazeny a nahrazeny novými.

Ochrana kůže a těla (EN

14605)

Osobní ochranné prostředky zahrnují: vhodné ochranné rukavice,

těsnící ochranné brýle a ochranný oděv

Ochrana dýchacích cest (EN

143, 14387)

Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím nad mezní hodnoty pro

expozici, musí používat pro tyto účely schválený dýchací přístroj.

Omezování expozice životního prostředí

Všeobecné pokyny

: Zvažte zabezpečení v okolí skladovacích nádob.

ODDÍL 9. FYZIKÁLNĺ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vzhled

: kapalný

Barva

: žlutý

Zápach

: po aminu

6.4 - 6.8, 100 %

Bod vzplanutí

Nehodí se

Prahová hodnota zápachu

data neudána

Bod tání / bod tuhnutí

data neudána

Počáteční bod varu a

rozmezí bodu varu

data neudána

Rychlost odpařování

data neudána

Hořlavost (pevné látky,

plyny)

data neudána

Horní mez výbušnosti

data neudána

Dolní mez výbušnosti

data neudána

Tenze par

data neudána

Relativní hustota par

data neudána

Relativní hustota

0.99 - 1.03

Rozpustnost ve vodě

rozpustná látka

Rozpustnost v jiných

rozpouštědlech

data neudána

Rozdělovací koeficient: n-

oktanol/voda

data neudána

Teplota samovznícení

data neudána

Termický rozklad

data neudána

Kinematická viskozita

data neudána

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-lubodrive SF

112100E

7 / 11

Výbušné vlastnosti

data neudána

Oxidační vlastnosti

Látka nebo směs nejsou klasifikovány jako oxidující.

9.2 Další informace

data neudána

ODDÍL 10. STÁLOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita

Nejsou známy nebezpečné reakce při použití za normálních podmínek.

10.2 Chemická stabilita

Za normálních podmínek stabilní.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Nejsou známy nebezpečné reakce při použití za normálních podmínek.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Není známo.

10.5 Neslučitelné materiály

Není známo.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Oxidy uhlíku

oxidy dusíku (NOx)

ODDÍL 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

11.1 Informace o toxikologických účincích

Informace o

pravděpodobných cestách

expozice

Vdechnutí, Zasažení očí, Styk s kůží

Toxicita

Akutní orální toxicitu

: Odhad akutní toxicity : > 2,000 mg/kg

Akutní inhalační toxicitu

: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci

splněna.

Akutní dermální toxicitu

: Odhad akutní toxicity : > 2,000 mg/kg

Žíravost/dráždivost pro kůži

: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci

splněna.

Vážné poškození očí /

podráždění očí

: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci

splněna.

Senzibilizace dýchacích cest

: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-lubodrive SF

112100E

8 / 11

/ senzibilizace kůže

splněna.

Karcinogenita

: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci

splněna.

Vliv na reprodukční

schopnost

: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci

splněna.

Mutagenita v zárodečných

buňkách

: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci

splněna.

Teratogenita

: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci

splněna.

Toxicita pro specifické cílové

orgány – jednorázová

expozice

: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci

splněna.

Toxicita pro specifické cílové

orgány – opakovaná

expozice

: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci

splněna.

Aspirační toxicita

: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci

splněna.

Složky

Akutní orální toxicitu

: 1,3-propanediamine, n-9-octadecenyl-, (z)-

LD50 krysa: 500 mg/kg

oleylamine

LD50 krysa: 1,689 mg/kg

Akutní inhalační toxicitu

: 1,3-propanediamine, n-9-octadecenyl-, (z)-

4 h LC50 krysa: 0.0495 mg/l

Akutní dermální toxicitu

: 1,3-propanediamine, n-9-octadecenyl-, (z)-

LD50 krysa: 1,950 mg/kg

Možné účinky na zdraví

Oči

Způsobuje vážné poškození očí.

Kůže

Způsobuje vážné poleptání kůže. Vyvolává podráždění kůže.

Požití

Způsobuje poleptání zažívacího traktu.

Vdechnutí

Může způsobit dráždění v nose, hrdle a dýchacích cestách.

Chronická expozice

Může způsobit poškození orgánů.

Zkušenosti z expozice člověka

Zasažení očí

Zčervenání, Bolest, Narušení, Dráždivost

Styk s kůží

Zčervenání, Bolest, Dráždivost, Narušení

Požití

Narušení, Bolesti v břiše

Vdechnutí

Dráždění dýchacích cest, Kašel, Při vdechování může vyvolat

příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-lubodrive SF

112100E

9 / 11

ODDÍL 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE

12.1 Ekotoxicita

Vlivy na životní prostředí

U tohoto výrobku nejsou známy žádné ekotoxikologické účinky.

Výrobek

Toxicita pro ryby

: data neudána

Toxicita pro dafnie a jiné

vodní bezobratlé.

: data neudána

Toxicita pro řasy

: data neudána

Složky

Toxicita pro ryby

: 1,3-propanediamine, n-9-octadecenyl-, (z)-

96 h LC50 Ryba : < 1 mg/l

Složky

Toxicita pro dafnie a jiné

vodní bezobratlé.

: oleylamine

48 h EC50 Dafnie: 0.011 mg/l

12.2 Perzistence a rozložitelnost

data neudána

12.3 Bioakumulační potenciál

data neudána

12.4 Mobilita v půdě

data neudána

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Výrobek

Hodnocení

Látka/směs neobsahuje složky klasifikované jako perzistentní,

bioakumulativní a toxické (PBT) nebo vysoce perzisitentní a

vysoce bioakumulativní (vPvB) v koncentraci 0.1% a vyšší.

12.6 Jiné nepříznivé účinky

data neudána

ODDÍL 13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech.Kódy odpadů

by měl přidělit uživatel a to nejlépe po projednání s úřady odpovědnými za zneškodňování

odpadů.

13.1 Metody nakládání s odpady

Výrobek

: Recyklace má přednost, může-li být provedena, před uložením

mezi odpad nebo spálením. Není-li možná recyklace, zlikvidujte v

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-lubodrive SF

112100E

10 / 11

souladu s místními předpisy. Zneškodnění odpadů na schválené

skládce odpadů.

Znečištěné obaly

: Zlikvidujte jako nespotřebovaný výrobek. Prázdné obaly by měly

být předány firmě s oprávněním k manipulaci s odpady k recyklaci

nebo zneškodnění. Prázdné nádoby znovu nepoužívejte.

Evropský katalog odpadů

: 200129* - Detergenty obsahující nebezpečné látky

ODDÍL 14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU

Odesílatel je zodpovědný zajistit, aby balení, označování a značení byly v souladu se zvoleným

způsobem dopravy.

Pozemní doprava (ADR/ADN/RID)

14.1 Číslo OSN

Není nebezpečným zbožím

14.2 Náležitý název OSN pro

zásilku

Není nebezpečným zbožím

14.3 Třída/třídy

nebezpečnosti pro přepravu

Není nebezpečným zbožím

14.4 Obalová skupina

Není nebezpečným zbožím

14.5 Nebezpečnost pro

životní prostředí

Není nebezpečným zbožím

14.6 Zvláštní bezpečnostní

opatření pro uživatele

Není nebezpečným zbožím

Letecká přeprava (IATA)

14.1 Číslo OSN

Není nebezpečným zbožím

14.2 Náležitý název OSN pro

zásilku

Není nebezpečným zbožím

14.3 Třída/třídy

nebezpečnosti pro přepravu

Není nebezpečným zbožím

14.4 Obalová skupina

Není nebezpečným zbožím

14.5 Nebezpečnost pro

životní prostředí

Není nebezpečným zbožím

14.6 Zvláštní bezpečnostní

opatření pro uživatele

Není nebezpečným zbožím

Námořní doprava

(IMDG/IMO)

14.1 Číslo OSN

Není nebezpečným zbožím

14.2 Náležitý název OSN pro

zásilku

Není nebezpečným zbožím

14.3 Třída/třídy

nebezpečnosti pro přepravu

Není nebezpečným zbožím

14.4 Obalová skupina

Není nebezpečným zbožím

14.5 Nebezpečnost pro

životní prostředí

Není nebezpečným zbožím

14.6 Zvláštní bezpečnostní

opatření pro uživatele

Není nebezpečným zbožím

14.7 Hromadná přeprava

podle přílohy II MARPOL

73/78 a předpisu IBC

Není nebezpečným zbožím

ODDÍL 15. INFORMACE O PŘEDPISECH

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

P3-lubodrive SF

112100E

11 / 11

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy

týkající se látky nebo směsi

podle ES předpisu o

detergentech 648/2004

méně než 5 %: Kationtové povrchově aktivní látky

Vnitrostátní nařízení

Všimněte si poznámky ve směrnici 94/33/EK, týkající se ochrany mladých lidí v zaměstnání.

Jiné předpisy

Právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravek:

Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických

směsích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

předpisů

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Tento produkt obsahuje látky, pro které jsou hodnocení chemické bezpečnosti stále požadovaná.

ODDÍL 16. DALŠÍ INFORMACE

Plný text R-vět

Hořlavý.

R21/22

Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití.

Zdraví škodlivý při požití.

Způsobuje poleptání.

Způsobuje těžké poleptání.

Dráždí kůži.

Nebezpečí vážného poškození očí.

Vysoce toxický pro vodní organismy.

Plný text H-prohlášení

H226

Hořlavá kapalina a páry.

H302

Zdraví škodlivý při požití.

H312

Zdraví škodlivý při styku s kůží.

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H315

Vyvolává podráždění kůže.

H318

Způsobuje vážné poškození očí.

H400

Vysoce toxický pro vodní organismy.

Plný text jiných zkratek

Připravil

Regulatory Affairs

Čísla uvedená v bezpečnostním listu jsou ve formátu: 1,000,000 = 1 milion a 1,000 = 1 tisíc. 0.1 =

1 desetina a 0.001 = 1 tisícina

AKTUALIZOVANÉ INFORMACE: Významné změny regulačních a zdravotních informací této

verze jsou označeny čárou v levém okraji SDS.

Údaje v tomto bezpečnostním listu odpovídají našim nejlepším znalostem, informacím a

přesvědčení v době jeho vydání.Uvedené informace jsou určeny jen jako vodítko pro bezpečnou

manipulaci s produktem, jeho použití, skladování, zpracování, přepravu, likvidaci a uvolnění a

nemají být považovány za záruku nebo specifikaci jakosti. Informace se vztahují pouze na

jmenovaný specifický materiál a mohou pozbýt platnosti, bude-li použit v kombinaci s jakýmikoli

jinými materiály nebo v jakýchkoli procesech, pokud to nebude jmenovitě uvedeno v textu.