P3-LUBODRIVE PF

Česká republika - čeština - Ecolab

Koupit nyní

Bezpečnostní list Bezpečnostní list (SDS)
17-09-2021
Dostupné s:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Registrační číslo:
108457E

Dokumenty v jiných jazycích

Bezpečnostní list Bezpečnostní list
bulharština 17-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
němčina 16-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
estonština 17-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
řečtina 18-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
francouzština 20-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
italština 20-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
lotyština 18-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
litevština 28-04-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
maďarština 18-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
polština 19-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
rumunština 19-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
slovenština 20-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
slovinština 20-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
ruština 19-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
ukrajinština 20-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
chorvatština 17-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
srbština 20-09-2021

Přečtěte si celý dokument

P3-Lubodrive PF

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Obchodní název směsi

P3-Lubodrive PF

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II (453/2010) - Evropa

:

1.1 Identifikátor výrobku

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Uvedená použití

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Kód produktu

:

Nedoporučená použití

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Národní poradní orgán/toxikologické středisko

Přípravek k údržbě řetězových dopravníků. Automatická aplikace postřikem

Nejsou známa.

Ecolab Hygiene s.r.o.

Hlinky 118

603 00 Brno

Česká republika

Tel.: +420 543 518 250

Fax: +420 543 518 299

e-mail: office.brno@ecolab.com

:

Výrobce/ Distributor/

Dovozce

:

Telefonní číslo

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2,

tel. nepřetržitě: 224 919 293, 224 915 402

108457E

Použití látky nebo

přípravku

:

Mazadlo

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití

Výrobce/ Distributor/ Dovozce

:

Telefonní číslo

543 518 111 (nepřetržitě)

Verze

: 2

Klasifikace

Xi; R41

:

:

Nebezpečí pro zdraví

člověka

Nebezpečí vážného poškození očí.

Podrobnější informace o účincích na zdraví a příznacích - viz oddíl 11.

Klasifikace v souladu s Nařízením (ES) 1272/2008 [CLP/GHS]

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Definice produktu

:

Směs

Viz oddíl 16 pro plné znění R- nebo H-vět uvedených výše.

Klasifikace podle nařízení 1999/45/ES [DPD]

Výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle směrnice č.1999/45/ES a jejích dodatků.

2.2 Prvky označení

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

Aquatic Chronic 2, H411

Datum vydání/Datum revize

:

1/13

24 ledna 2014

P3-Lubodrive PF

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

:

Další nebezpečí, která se

nepromítají do klasifikace

Procento směsi skládající se ze složky (složek) neznámé toxicity: 14.6%

Procento směsi skládající se ze složky (složek), jejíž (jejichž) nebezpečnost pro

vodní prostředí není známa: 14.6%

Složky s neznámou

toxicitou

:

Složky s neznámou

ekotoxicitou

:

Piktogramy nebezpečnosti

:

Signální slovo

:

Standardní věty o

nebezpečnosti

:

Prevence

:

Pokyny pro bezpečné zacházení

Reakce

:

Nebezpečí

P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 - Používejte ochranné brýle/obličejový štít. Používejte ochranné rukavice.

P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte

vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.

Pokračujte ve vyplachování.

P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo

lékaře.

2.3 Další nebezpečnost

Obsahuje

:

Nevztahuje se.

Alkylamin-acetát

Alkyléter karboxylové kyseliny

H315

Dráždí kůži.

H318

Způsobuje vážné poškození očí.

H411

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

Identifikátory

67/548/EHS

Název látky/směsi

Úplná znění R-vět

viz oddíl 16

bezpečnostního

listu.

%

Typ

Nařízení (ES) č.

1272/2008 [CLP]

Klasifikace

Úplná znění

standardních vět o

nebezpečnosti (H-vět)

viz oddíl 16

bezpečnostního listu.

Alkylamin-acetát

ES: 230-532-0

CAS: 7173-67-3

5 - <10

Xi; R41, R38

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

Alkyléter karboxylové

kyseliny

CAS: 57635-48-0

5 - <10

Xi; R41, R38

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

Alkylamin-acetát

ES: 263-196-9

CAS: 61791-64-8

3 - <5

Xn; R22

Xi; R36

N; R50

Acute Tox. 4, H302

Eye Irrit. 2, H319

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 1, H410

kyselina octová

REACH #:

01-2119475328-30

ES: 200-580-7

CAS: 64-19-7

Indexové číslo:

607-002-00-6

<10

C; R35

Flam. Liq. 3, H226

Skin Corr. 1A, H314

[1] [2]

Směsi

3.2

...

Přečtěte si celý dokument

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace