P3-LUBODRIVE CD

Česká republika - čeština - Ecolab

Koupit nyní

Bezpečnostní list Bezpečnostní list (SDS)
25-01-2022
Dostupné s:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Registrační číslo:
111381E

Dokumenty v jiných jazycích

Bezpečnostní list Bezpečnostní list
bulharština 17-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
němčina 16-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
estonština 17-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
řečtina 18-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
francouzština 17-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
italština 20-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
lotyština 18-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
litevština 19-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
maďarština 18-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
nizozemština 16-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
polština 19-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
rumunština 19-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
slovenština 20-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
slovinština 20-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
ruština 19-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
ukrajinština 20-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
chorvatština 17-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
srbština 20-09-2021

Přečtěte si celý dokument

P3-lubodrive CD

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Obchodní název směsi

P3-lubodrive CD

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II (453/2010) - Evropa

:

1.1 Identifikátor výrobku

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Uvedená použití

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Kód produktu

:

Nedoporučená použití

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Národní poradní orgán/toxikologické středisko

Přípravek k údržbě řetězových dopravníků. Automatická aplikace postřikem

Nejsou známa.

Ecolab Hygiene s.r.o.

Hlinky 118

603 00 Brno

Česká republika

Tel.: +420 543 518 250

Fax: +420 543 518 299

e-mail: office.brno@ecolab.com

:

Výrobce/ Distributor/

Dovozce

:

Telefonní číslo

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2,

tel. nepřetržitě: 224 919 293, 224 915 402

111381E

Použití látky nebo

přípravku

:

Mazadlo

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití

Výrobce/ Distributor/ Dovozce

:

Telefonní číslo

543 518 111 (nepřetržitě)

Verze

: 1

Klasifikace

C; R34

N; R50

:

:

Nebezpečí pro zdraví

člověka

Způsobuje poleptání.

:

Nebezpečnost pro životní

prostředí

Vysoce toxický pro vodní organismy.

Podrobnější informace o účincích na zdraví a příznacích - viz oddíl 11.

Klasifikace v souladu s Nařízením (ES) 1272/2008 [CLP/GHS]

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Definice produktu

:

Směs

Viz oddíl 16 pro plné znění R- nebo H-vět uvedených výše.

Klasifikace podle nařízení 1999/45/ES [DPD]

Výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle směrnice č.1999/45/ES a jejích dodatků.

2.2 Prvky označení

Skin Corr. 1B, H314

Aquatic Acute 1, H400

Datum vydání/Datum revize

:

1/13

16 dubna 2013

P3-lubodrive CD

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

:

Další nebezpečí, která se

nepromítají do klasifikace

Piktogramy nebezpečnosti

:

Standardní věty o

nebezpečnosti

:

Pokyny pro bezpečné zacházení

2.3 Další nebezpečnost

Nevztahuje se.

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H400

Vysoce toxický pro vodní organismy.

Na základě současných znalostí dodavatele nejsou ve výrobku přítomny žádné další složky v koncentracích, dle

kterých by mohl být klasifikován jako nebezpečný pro zdraví nebo pro životní prostředí a tudíž by musely být uvedeny v

tomto oddíle.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

Identifikátory

67/548/EHS

Název látky/směsi

Úplná znění R-vět

viz oddíl 16

bezpečnostního

listu.

%

Typ

Nařízení (ES) č.

1272/2008 [CLP]

Klasifikace

Úplná znění

standardních vět o

nebezpečnosti (H-vět)

viz oddíl 16

bezpečnostního listu.

aminy (vč.

etanolaminů)

REACH #:

01-2119487002-46

ES: 230-528-9

CAS: 7173-62-8

Xn; R21/22

C; R34

Xi; R41

N; R50

Acute Tox. 4, H302

Acute Tox. 4, H312

Skin Corr. 1B, H314

Aquatic Acute 1, H400

Alkyléter karboxylové

kyseliny

CAS: 57635-48-0

5-10

Xi; R41, R38

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

kyselina octová

REACH #:

01-2119475328-30

ES: 200-580-7

CAS: 64-19-7

Indexové číslo:

607-002-00-6

<10

C; R35

Flam. Liq. 3, H226

Acute Tox. 4, H312

Skin Corr. 1A, H314

[1] [2]

primární, sekundární a

terciální alkylaminy

ES: 263-195-3

CAS: 61791-63-7

Xn; R22

C; R35

N; R50

Acute Tox. 3, H301

Skin Corr. 1A, H314

Aquatic Acute 1, H400

aminy (vč.

etanolaminů)

ES: 204-015-5

CAS: 112-90-3

0.1-1

Xn; R22

C; R35

N; R50

Acute Tox. 4, H302

Skin Corr. 1C, H314

Aquatic Acute 1, H400

Alkylamin

REACH #:

01-2119473798-17

ES: 262-977-1

CAS: 61788-46-3

0.1-1

Xn; R22

C; R35

N; R50

...

Přečtěte si celý dokument

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace