P3-ASEPTO 2000 CH

Základní informace

 • Název přípravku:
 • P3-ASEPTO 2000 CH
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • Zdravotnické zařízení

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • P3-ASEPTO 2000 CH
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Stav

 • Zdroj:
 • Ecolab
 • Registrační číslo:
 • 111777E
 • Poslední aktualizace:
 • 12-03-2018

Souhrn úDajů O Přípravku: dávkování, interakce, vedlejší účinky

P3-asepto 2000 CH

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Obchodní název směsi

P3-asepto 2000 CH

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II (453/2010) - Evropa

:

1.1 Identifikátor výrobku

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Uvedená použití

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Kód produktu

:

Nedoporučená použití

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Národní poradní orgán/toxikologické středisko

Čisticí prostředek pro potravinářství. Aplikace v uzavřeném čisticím systému (CIP)

Dezinfekční produkt. Semi-automatická aplikace

Nejsou známa.

Ecolab Hygiene s.r.o.

Hlinky 118

603 00 Brno

Česká republika

Tel.: +420 543 518 250

Fax: +420 543 518 299

e-mail: office.brno@ecolab.com

:

Výrobce/ Distributor/

Dovozce

:

Telefonní číslo

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2,

tel. nepřetržitě: 224 919 293, 224 915 402

111777E

Použití látky nebo

přípravku

:

Čistící a dezinfekční přípravek

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití

Výrobce/ Distributor/ Dovozce

:

Telefonní číslo

543 518 111 (nepřetržitě)

Verze

: 1

Klasifikace

C; R34

Xi; R37

N; R51/53

:

:

Nebezpečí pro zdraví

člověka

Způsobuje poleptání. Dráždí dýchací orgány. Uvolňuje toxický plyn při styku s

kyselinami.

:

Nebezpečnost pro životní

prostředí

Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním

prostředí.

Podrobnější informace o účincích na zdraví a příznacích - viz oddíl 11.

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Definice produktu

:

Směs

Viz oddíl 16 pro plné znění R- nebo H-vět uvedených výše.

Klasifikace podle nařízení 1999/45/ES [DPD]

Výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle směrnice č.1999/45/ES a jejích dodatků.

2.2 Prvky označení

Datum vydání/Datum revize

:

1/14

20 června 2012

P3-asepto 2000 CH

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

:

Další nebezpečí, která se

nepromítají do klasifikace

Manipulace nebo zpracování tohoto materiálu může produkovat prach, který může

způsobit mechanické podráždění očí, kůže, nosu a hrdla. Oblaka jemného prachu

mohou vytvořit výbušnou směs se vzduchem.

Výstražné symboly

nebezpečnosti

S-věty

S2- Uchovávejte mimo dosah dětí.

S7- Uchovávejte obal těsně uzavřený.

S22- Nevdechujte prach.

S26- Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou

pomoc.

S36/37/39- Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle

nebo obličejový štít.

S45- V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou

pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).

R34- Způsobuje poleptání.

R37- Dráždí dýchací orgány.

R31- Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

R51/53- Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky

ve vodním prostředí.

R-věty

Obsahuje

:

:

:

:

žíravý, nebezpečný pro životní prostředí

Metakřemičitan sodný

Klasifikace nebezpečnosti

:

2.3 Další nebezpečnost

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

Identifikátory

67/548/EHS

Název látky/směsi

%

Typ

Nařízení (ES) č.

1272/2008 [CLP]

Klasifikace

uhličitan sodný (soda)

REACH #: 01-

2119485498-19

ES: 207-838-8

CAS: 497-19-8

Indexové číslo: 011-005-

00-2

35-50

Xi; R36

Eye Irrit. 2, H319

[1] [2]

Metakřemičitan sodný

REACH #: 01-

2119449811-37

ES: 229-912-9

CAS: 6834-92-0

Indexové číslo: 014-010-

00-8

25-35

C; R34

Xi; R37

Met. Corr. 1, H290

Skin Corr. 1B, H314

STOT SE 3, H335

Dichlorisokyanurát

sodný, dihydrát

REACH #: 01-

2119489371-33

ES: 220-767-7

CAS: 51580-86-0

Indexové číslo: 613-030-

00-X

2.5-10

E; R2

O; R8

Xn; R22

Xi; R36/37

N; R50/53

Ox. Sol. 2, H272

Acute Tox. 4, H302

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H335

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 1, H410

Alkyldimethylbenzylamonium-

chlorid

ES: 270-325-2

CAS: 68424-85-1

0.1-1

Xn; R21/22

C; R34

N; R50

Acute Tox. 4, H302

Acute Tox. 4, H312

Skin Corr. 1B, H314

Aquatic Acute 1, H400

Směsi

3.2

Datum vydání/Datum revize

:

2/14

20 června 2012

P3-asepto 2000 CH

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

Expoziční limity, jsou-li stanoveny, jsou uvedeny v oddíle 8.

Na základě současných znalostí dodavatele nejsou ve výrobku přítomny žádné další složky v koncentracích, dle kterých

by mohl být klasifikován jako nebezpečný pro zdraví nebo pro životní prostředí a tudíž by musely být uvedeny v tomto

oddíle.

[1] Látka klasifikovaná jako nebezpečná pro zdraví nebo pro životní prostředí

[2] Látka, pro kterou jsou stanoveny expoziční limity pro pracovní prostředí.

[3] Látka splňuje kritéria pro PBT podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Příloha XIII

[4] Látka splňuje kritéria pro vPvB podle nařízení (ES) č. 1907/2006, Příloha XIII

Úplná znění R-vět viz

oddíl 16

bezpečnostního

listu.

Úplná znění

standardních vět o

nebezpečnosti (H-vět)

viz oddíl 16

bezpečnostního listu.

Neprodleně vyhledejte/zajistěte lékařskou pomoc. Vypláchněte ústa vodou.

Vyjměte případně používané zubní protézy. Přemístěte postiženého na čerstvý

vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Nevyvolávejte zvracení,

pokud to není výslovně doporučeno lékařem. Jestliže dojde k zvracení, udržujte

hlavu v takové poloze, aby nedošlo k vniknutí zvratků do plic. Poleptání musí být co

nejrychleji ošetřeno lékařem. Nikdy nepodávejte nic ústy osobě v bezvědomí.

Osoby v bezvědomí uložte do stabilizované polohy a ihned přivolejte lékařskou

pomoc. Dýchací cesty udržujte průchozí. Uvolněte těsný oděv, tzn. límec, kravatu,

opasek nebo pás.

Styk s kůží

Neprodleně vyhledejte/zajistěte lékařskou pomoc. Okamžitě vyplachujte oči velkým

množstvím vody, občas nadzvedněte horní a spodní víčka. Vyjměte případně

používané kontaktní čočky. Vyplachujte vodou po dobu alespoň 10 minut. Poleptání

musí být co nejrychleji ošetřeno lékařem.

Zasažené části pokožky důkladně opláchněte vodou. Odstraňte kontaminovaný

oděv a obuv. Před dalším použitím znečištěný oděv vyperte. Vyplachujte vodou po

dobu alespoň 10 minut. Poleptání musí být co nejrychleji ošetřeno lékařem. Před

dalším použitím obuv důkladně vyčistěte. Neprodleně vyhledejte/zajistěte lékařskou

pomoc.

4.1 Popis první pomoci

Neprodleně vyhledejte/zajistěte lékařskou pomoc. Přemístěte postiženého na

čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Jestliže je

podezření na přítomnost výparů, měl by záchranář použít vhodnou masku nebo

autonomní dýchací přístroj. Pokud postižený nedýchá, dýchání je nepravidelné nebo

při zástavě dechu, musí vyškolený personál poskytnout umělé dýchání nebo podat

kyslík. V případě poskytování první pomoci dýcháním z úst do úst může dojít k

ohrožení zachránce. Osoby v bezvědomí uložte do stabilizované polohy a ihned

přivolejte lékařskou pomoc. Dýchací cesty udržujte průchozí. Uvolněte těsný oděv,

tzn. límec, kravatu, opasek nebo pás. V případě vdechnutí produktů rozložených v

ohni, mohou být příznaky opožděné.

Požití

Vdechnutí

Styk s okem

:

:

:

:

Ochrana pracovníků první

pomoci:

:

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Potenciální akutní účinky na zdraví

Žíravý pro oči. Způsobuje poleptání.

:

Styk s okem

Nesmí být podnikány žádné akce, které by znamenaly riziko pro přítomné osoby, ani

akce prováděné bez řádného předchozího proškolení. Jestliže je podezření na

přítomnost výparů, měl by záchranář použít vhodnou masku nebo autonomní

dýchací přístroj. V případě poskytování první pomoci dýcháním z úst do úst může

dojít k ohrožení zachránce. Před svlečením omyjte kontaminovaný oděv důkladně

vodou nebo použijte rukavice.

Datum vydání/Datum revize

:

3/14

20 června 2012

P3-asepto 2000 CH

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

Poznámky pro lékaře

V případě vdechnutí produktů rozložených v ohni, mohou být příznaky opožděné.

:

Specifická opatření

Vdechnutí

:

Dráždí dýchací orgány. Expozice produktům rozkladu může způsobit ohrožení

zdraví. K závažným účinkům může dojít se zpožděním po expozici.

Může způsobit poleptání úst, jícnu a žaludku.

:

Požití

Styk s kůží

:

Žíravý pro kůži. Způsobuje poleptání.

Známky a příznaky nadměrné expozice

Styk s kůží

Požití

Vdechnutí

Nepříznivé příznaky mohou být následující:

podráždění dýchací soustavy

kašlání

Nepříznivé příznaky mohou být následující:

žaludeční bolesti

Nepříznivé příznaky mohou být následující:

bolest nebo podráždění

zrudnutí

může způsobit puchýře

:

:

:

Styk s okem

:

Nepříznivé příznaky mohou být následující:

bolest

slzení

zrudnutí

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Není specifické ošetřování.

:

Ihned zamezte přítomnosti nepovolaných osob v prostoru hašení. Nesmí být

podnikány žádné akce, které by znamenaly riziko pro přítomné osoby, ani akce

prováděné bez řádného předchozího proškolení. V případě poskytování první

pomoci dýcháním zúst do úst může dojít k ohrožení zachránce. K ochlazení

kontejnerů vystavených ohni použijte vodní sprchu. Tento materiál je toxický pro

vodní organismy. Voda z hašení znečištěná tímto materiálem musí být zachycena a

nesmí být vypuštěna do vodního toku, splaškové nebo srážkové kanalizace.

Nebezpečné produkty

hoření.

Nebezpečí z látky nebo

směsi

Produkty rozkladu mohou obsahovat následující látky:

oxid uhličitý

oxid uhelnatý

oxidy dusíku

oxidy fosforu

halogenované sloučeniny

oxid/oxidy kovu

Oblaka jemného prachu mohou vytvořit výbušnou směs se vzduchem.

Hasiči musí používat odpovídající ochranné vybavení.

Speciální ochranné

prostředky pro hasiče

V případě požáru použijte tříštěnou vodu, pěnu, práškové hasicí přístroje nebo CO2.

5.1 Hasiva

:

:

:

Nejsou známa.

Vhodná hasiva

:

Nevhodná hasiva

:

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

5.3 Pokyny pro hasiče

Speciální ochranná

opatření pro hasiče:

:

Datum vydání/Datum revize

:

4/14

20 června 2012

P3-asepto 2000 CH

6.2 Opatření na ochranu

životního prostředí

Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků, obtížně přístupných prostor apod.

Materiál vysajte vysavačem nebo zameťte a uložte do vyhrazeného označeného

kontejneru pro odpad. Používejte nástroje a přístroje s ochranou proti jiskření a

explozi.

Větší množství koncentrovaného přípravku nevypouštějte do kanalizace. Zabraňte

kontaminaci půdy a vod. Jestliže výrobek způsobil znečištění životního prostředí

(kanalizace, vodní toky, půda nebo vzduch), informujte příslušné úřady. Materiál

znečišťující vodu. Pokud dojde k úniku velkého množství, může být škodlivý pro

životní prostředí.

Únik velkého množství

:

Odstraňte obaly z místa úniku. Materiál vysajte vysavačem nebo zameťte a uložte

do vyhrazeného označeného kontejneru pro odpad. Používejte nástroje a přístroje s

ochranou proti jiskření a explozi.

Únik malého množství

:

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Pro pracovníky

nezasahující v případě

nouze

:

Pro pracovníky zasahující

v případě nouze

:

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Viz oddíl 1 pro pohotovostní kontaktní informace.

Viz oddíl 8 pro informace o vhodných osobních ochranných prostředcích.

Viz oddíl 13 pro další informace o nakládání s odpadem.

Nesmí být podnikány žádné akce, které by znamenaly riziko pro přítomné osoby, ani

akce prováděné bez řádného předchozího proškolení. Evakuujte sousední oblast.

Zamezte vstupu nepovolaných a nechráněných osob. Nedotýkejte se ani

nepřecházejte přes rozlitý materiál. Odpojte/vypněte veškeré zdroje zapálení.

Žádné světlice, kouření nebo plameny v nebezpečné oblasti. Nevdechujte prach.

Zajistěte dostatečné odvětrání prostoru. Pokud je větrání nedostatečné, používejte

vhodný respirátor. Používejte vhodné osobní ochranné prostředky.

Pokud je pro likvidaci úniku vyžadován speciální oděv, přečtěte si informace v oddíle

8 o vhodných a nevhodných materiálech. Viz také oddíl 8 pro další informace o

hygienických opatřeních.

:

:

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

Informace v tomto oddíle obsahují obecné rady a pokyny. Viz seznam Určených použití v oddíle 1 pro dostupné

informace o specifických použitích poskytnuté v expozičním scénáři.

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Ochranná opatření

:

Pokyny pro obecnou

hygienu při práci

:

Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (viz kapitola 8). Zamezte styku s

očima, kůží či oděvem. Nevdechujte prach. Zabraňte požití. Zabraňte uvolnění do

životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Zabraňte vytváření

prachu při manipulaci a také kontaktu s jakýmikoli zdroji vzplanutí (jiskra nebo

plamen). Zabraňte hromadění prachu. Pracujte jen při dostatečném odvětrání.

Pokud je větrání nedostatečné, používejte vhodný respirátor. Uchovávejte v

původním nebo ve schváleném alternativním obalu vyrobeném z kompatibilního

materiálu. Obal uchovávejte těsně uzavřený, pokud není produkt používán.

Elektrické zařízení a osvětlení musí být chráněno podle příslušných norem, aby se

zabránilo vniknutí prachu mezi kontakty s horkými plochami, jiskrami nebo jinými

zdroji vznícení. Proveďte preventivní opatření proti vzniku elektrostatického výboje.

Aby se zabránilo výbuchu, odveďte statickou elektřinu během transportu uzemněním

a kontejnery vodivě spojte před přenosem materiálu. Zabraňte kontaktu

s kyselinami. V prázdných obalech zůstávají zbytky produktu, jež mohou být

nebezpečné. Nepoužívejte obaly opakovaně.

Nejezte, nepijte a nekuřte v prostorách manipulace, skladování a zpracovávání

tohoto přípravku. Před jídlem, pitím a kouřením si umyjte ruce a obličej. Odložte

znečištěný oděv a ochranné prostředky před vstupem do prostor pro stravování. Viz

také oddíl 8 pro další informace o hygienických opatřeních.

Datum vydání/Datum revize

:

5/14

20 června 2012

P3-asepto 2000 CH

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

Skladujte při teplotách : 0 až 40°C (32 až 104°F). Skladujte v souladu s místními

předpisy. Skladujte v izolovaném a schváleném prostoru. Skladujte v originálních

obalech chráněných před přímým slunečním zářením v suchých, chladných a dobře

větraných prostorách, odděleně od neslučitelných materiálů (viz kapitola 10) a jídla a

pití. Chraňte před zápalnými zdroji. Neuchovávejte společně s kyselinami.

Skladujte odděleně od oxidantů. Uchovávejte obal dobře uzavřený a zaplombovaný

do doby, než bude přípravek používán. Otevřené kontejnery musí být pečlivě

uzavřeny a umístěny ve svislé poloze, aby se zabránilo úniku. Neskladujte v

neoznačených obalech. Použijte vhodnou záchytnou nádobu k zamezení

kontaminace životního prostředí.

7.2 Podmínky pro bezpečné

skladování látek a směsí

včetně neslučitelných látek

a směsí

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití

:

Doporučení

:

Specifická řešení pro

průmyslový sektor

:

Pro směs nelze aplikovat dokud nebudou k dispozici expoziční scénáře pro látky.

Pro směs nelze aplikovat dokud nebudou k dispozici expoziční scénáře pro látky.

Ochrana rukou

(EN 374)

1 - 4 hodiny : butylová pryž , nitrilová pryž .

obličejový štít nebo jiná ochrana celého obličeje. Jestliže provozní podmínky

způsobují vysoké koncentrace prachu, používejte ochranné brýle proti prachu.

Ochrana očí/obličeje

(EN 166)

:

:

Ochrana kůže

Vhodné technické kontroly

:

Pracujte jen při dostatečném odvětrání. Pokud při manipulaci s výrobkem vzniká

prach, dýmy, plyn, výpary nebo aerosol, používejte výrobek v uzavřených

prostorách, lokální odsávání nebo jiná technická opatření tak, aby pracovní

expozice ve vzduchu obsažených nečistot nepřesáhla doporučené nebo zákonem

stanovené limity. Pro zajištění kontroly primárních nebo sekundárních rizik

souvisejících s tímto výrobkem bude pravděpodobně nutné přijmout technická

opatření. Rovněž bude třeba přijmout technická opatření pro zajištění koncentrací

plynů, výparů nebo prachu pod spodními limity výbušnosti. Používejte ventilační

zařízení v nevýbušném provedení.

Po manipulaci s chemikáliemi a před jídlem, kouřením, použitím toalety nebo na

konci směny důkladně omyjte ruce, předloktí a tvář. K odstranění potenciálně

kontaminovaných oděvů je třeba použít vhodné postupy. Před dalším použitím

znečištěný oděv vyperte. Zajistěte možnost výplachu očí a sprchu v blízkosti

pracoviště.

8.2 Omezování expozice

Hygienická opatření

:

Hodnoty DNEL nejsou pro směs k dispozici.

Odhad koncentrace, při které dochází k nepříznivým účinkům

Hodnoty PNEC nejsou pro směs k dispozici.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

Odvozená úroveň, při které dochází k nepříznivým účinkům

Individuální ochranná opatření

Název látky/směsi

Expoziční limity

Expoziční limity

uhličitan sodný (soda)

MZCR PEL/NPK-P (Česká republika, 3/2010).

PEL: 5 mg/m³ 8 hodin.

NPK-P: 10 mg/m³ 15 minut.

Datum vydání/Datum revize

:

6/14

20 června 2012

P3-asepto 2000 CH

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

Při použití, ke kterému je přípravek určen, není nutná.

Ochrana dýchacích cest

(EN 143, 14387)

:

V případě možného nebezpečí je třeba, aby příslušný odborník podle typu

vykonávané činnosti před manipulací s touto látkou zvolil vhodné osobní ochranné

pomůcky.

:

Omezování expozice

životního prostředí

:

Pro zajištění dodržení legislativou stanovených podmínek ochrany životního

prostředí je potřebné kontrolovat emise z ventilačních a výrobních zařízení. V

některých případech bude pro snížení emisí na přijatelnou úroveň potřebné zařadit

odlučovače dýmů, filtry, nebo provést úpravy výrobních zařízení.

Ochrana těla

(EN 14605)

:

Jiná ochrana kůže

Tepelná rizika

:

Vhodná obuv a opatření pro ochranu kůže musí být zvoleny podle prováděného

úkonu a přítomných rizik, a musí být schváleny odborníkem před zahájením práce s

tímto produktem.

Nevztahuje se.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

Skupenství

Bod tání/bod tuhnutí

Počáteční bod varu a rozmezí

bodu varu

Tlak páry

Relativní hustota

Hustota páry

Rozpustnost

Prášek.

0.85 až 0.95

Snadno rozpustný v následujících materiálech: studené vodě a horké vodě.

chlorový

Vůně (zápach)

pH

Bílá.

Barva

Rychlost odpařování

Teplota samovznícení

Bod vzplanutí

> 100°C

11 až 11.4 [Konc. (% hmotn.): 1%]

Práh vůně/zápachu

Rozdělovací koeficient: n-

oktanol/voda

Výbušné vlastnosti

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Ano.

Oxidační vlastnosti

:

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vzhled

9.2 Další informace

Doba hoření

Rychlost hoření

:

:

Teplota rozkladu

:

Bez dalších informací.

Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno.

Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno.

Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno.

Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno.

Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno.

Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno.

Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno.

Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno.

Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno.

Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno.

Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno.

Nevztahuje se.

Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno.

Viskozita

:

Horní/spodní mezní hodnoty

hořlavosti nebo výbušnosti

:

Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno.

Hořlavost (pevné látky, plyny)

:

Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno.

Datum vydání/Datum revize

:

7/14

20 června 2012

P3-asepto 2000 CH

10.6 Nebezpečné produkty

rozkladu

10.4 Podmínky, kterým je

třeba zabránit

Zabraňte vytváření prachu při manipulaci a také kontaktu s jakýmikoli zdroji vzplanutí

(jiskra nebo plamen). Proveďte preventivní opatření proti vzniku elektrostatického

výboje. Aby se zabránilo výbuchu, odveďte statickou elektřinu během transportu

uzemněním a kontejnery vodivě spojte před přenosem materiálu. Zabraňte

hromadění prachu.

Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

Produkt je stabilní.

10.2 Chemická stabilita

:

:

:

10.5 Neslučitelné materiály

:

10.3 Možnost nebezpečných

reakcí

:

Nebezpečné reakce nebo nestabilita mohou nastat za určitých podmínek skladování

nebo používání.

Podmínky mohou zahrnovat následující:

kontakt s kyselinami

Reakce mohou zahrnovat následující:

uvolnění toxického plynu

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita

:

Pro tento produkt nebo jeho složky nejsou dostupné žádné specifické údaje ze

zkoušek týkající se reaktivity.

Extrémně reaktivní, nebo nekompatibilní s následujícími materiály: organickými

materiály, kovy, kyseliny a vlhkost.

Akutní toxicita

uhličitan sodný (soda)

LC50 Vdechnutí Prachy a mlhy

Krysa

1.15 mg/l

4 hodin

LD50 Dermální

Králík

>2000 mg/kg

LD50 Orální

Krysa

2800 mg/kg

Metakřemičitan sodný

LD50 Orální

Krysa

1153 mg/kg

Dichlorisokyanurát sodný,

dihydrát

LD50 Dermální

Krysa

>5000 mg/kg

LD50 Orální

Krysa

1823 mg/kg

Alkyldimethylbenzylamonium-

chlorid

LD50 Dermální

Králík

3340 mg/kg

LD50 Orální

Krysa

426 mg/kg

Název látky/směsi

Výsledek

Druhy

organismů

Dávka

Expozice

Dráždivost/žíravost

Metakřemičitan sodný

Kůže - Středně dráždivý

Morče

24 hodin 250

milligrams

Kůže - Velmi dráždivý

Člověk

24 hodin 250

milligrams

Kůže - Velmi dráždivý

Králík

24 hodin 250

milligrams

Alkyldimethylbenzylamonium-

chlorid

Kůže - Velmi dráždivý

Králík

25 milligrams

Název látky/směsi

Výsledek

Výsledek

Expozice

Pozorování

Závěr/shrnutí

:

Nejsou známy závažné negativní účinky.

Druhy

organismů

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologických účincích

Závěr/shrnutí

:

Nejsou známy závažné negativní účinky.

Datum vydání/Datum revize

:

8/14

20 června 2012

P3-asepto 2000 CH

ODDÍL 11: Toxikologické informace

Potenciální chronické účinky na zdraví

Potenciální akutní účinky na zdraví

Vdechnutí

:

Dráždí dýchací orgány. Expozice produktům rozkladu může způsobit ohrožení

zdraví. K závažným účinkům může dojít se zpožděním po expozici.

Může způsobit poleptání úst, jícnu a žaludku.

:

Požití

Styk s kůží

:

Žíravý pro kůži. Způsobuje poleptání.

Žíravý pro oči. Způsobuje poleptání.

:

Styk s okem

Opakované nebo dlouhodobé vdechování prachu může vést k chronickému

podráždění dýchacích cest.

Všeobecně

:

Nejsou známy závažné negativní účinky.

Karcinogenita

:

Nejsou známy závažné negativní účinky.

Mutagenita

:

Nejsou známy závažné negativní účinky.

Teratogenita

:

Karcinogenita

Mutagenita

Teratogenita

Toxicita pro reprodukci

Vliv na vývoj plodu

:

Nejsou známy závažné negativní účinky.

Příznaky odpovídající fyzikálním, chemickým a toxikologickým v

Styk s kůží

Požití

Vdechnutí

Nepříznivé příznaky mohou být následující:

podráždění dýchací soustavy

kašlání

Nepříznivé příznaky mohou být následující:

žaludeční bolesti

Nepříznivé příznaky mohou být následující:

bolest nebo podráždění

zrudnutí

může způsobit puchýře

:

:

:

Styk s okem

:

Nepříznivé příznaky mohou být následující:

bolest

slzení

zrudnutí

Senzibilizace

Závěr/shrnutí

:

Nejsou známy závažné negativní účinky.

Opožděné a okamžité účinky a také chronické účinky krátkodobé a dlouhodobé expozice

Krátkodobá expozice

Dlouhodobá expozice

Závěr/shrnutí

:

Nejsou známy závažné negativní účinky.

Závěr/shrnutí

:

Nejsou známy závažné negativní účinky.

Závěr/shrnutí

:

Nejsou známy závažné negativní účinky.

Závěr/shrnutí

:

Nejsou známy závažné negativní účinky.

Informace o

pravděpodobných cestách

expozice

:

Nejsou známy závažné negativní účinky.

Možné okamžité účinky

:

Možné opožděné účinky

:

Možné okamžité účinky

:

Možné opožděné účinky

:

Nejsou známy závažné negativní účinky.

Nejsou známy závažné negativní účinky.

Nejsou známy závažné negativní účinky.

Nejsou známy závažné negativní účinky.

Závěr/shrnutí

:

Nejsou známy závažné negativní účinky.

Datum vydání/Datum revize

:

9/14

20 června 2012

P3-asepto 2000 CH

ODDÍL 11: Toxikologické informace

Vliv na plodnost

:

Nejsou známy závažné negativní účinky.

Další informace

:

Nejsou známy závažné negativní účinky.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.3 Bioakumulační potenciál

12.6 Jiné nepříznivé účinky

Nejsou známy závažné negativní účinky.

12.1 Toxicita

uhličitan sodný (soda)

Akutní EC50 200 mg/l

Dafnie

48 hodin

Metakřemičitan sodný

Akutní EC50 4857 mg/L

Dafnie

48 hodin

Akutní LC50 2320 mg/L

Ryba

96 hodin

Dichlorisokyanurát sodný,

dihydrát

Akutní EC50 0.196 mg/l

Dafnie

48 hodin

Alkyldimethylbenzylamonium-

chlorid

Akutní EC50 0.025 mg/l

Dafnie

48 hodin

Akutní LC50 0.28 mg/L

Ryba

96 hodin

Název látky/směsi

Druhy organismů

Výsledek

Expozice

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Závěr/shrnutí

:

Při odvádění kyselých nebo zásaditých přípravků do čistírny odpadních vod je třeba

dbát na to, aby voda nepřekračovala rozmezí hodnot pH 6 – 10, což by mohlo

působit poruchy v odpadních kanálech a biologických čistících zařízeních.

Nadřazeně platí místní předpisy. Produkt obsahuje aktivní chlór resp. nosič aktivního

chlóru. Je nutno zohlednit úředně stanovené mezní hodnoty pro chlór v odpadní

vodě (příp. i v dílčích proudech) resp. místní vypouštěcí směrnice. Primární

biologická rozložitelnost povrchově aktivních látek obsažených v přípravku vyhovuje

požadavkům nařízení 648/2004 EEC. Úroveň aerobní biologické odbouratelnosti (na

stupeň mineralizace) stanovená podle zkoušek v příloze III příslušného nařízení je

rovna nebo vyšší než 60% během 28 dní.

PBT

:

Nevztahuje se.

vPvB

:

Nevztahuje se.

12.4 Mobilita v půdě

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

:

Závěr/shrnutí

:

Nejsou známy závažné negativní účinky.

Rozdělovací koeficient

půda/voda (K

OC

)

:

Pro směs není stanoveno.

Mobilita

:

Pro směs není stanoveno.

Závěr/shrnutí

:

Pro směs není stanoveno.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

Informace v tomto oddíle obsahují obecné rady a pokyny. Viz seznam Určených použití v oddíle 1 pro dostupné

informace o specifických použitích poskytnuté v expozičním scénáři.

13.1 Metody nakládání s odpady

Produkt

Datum vydání/Datum revize

:

10/14

20 června 2012

P3-asepto 2000 CH

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

Katalog odpadů EU (EWC) - doporučené zatřídění

Ano.

Nebezpečný odpad

:

Pokud je to možné, minimalizujte tvorbu odpadu. Prázdné obaly nebo cisterny

mohou obsahovat zbytky produktu. Tento materiál a jeho obal musí být

zneškodněny bezpečným způsobem. Větší množství odpadních zbytků produktu

nesmí být odstraňována do splaškové stoky, ale zpracována ve vhodné čistírně

odpadních vod. Svěřte likvidaci přebytečného a nerecyklovatelného materiálu

autorizované firmě. Likvidace tohoto výrobku, roztoků a veškerých vedlejších

produktů musí vždy splňovat podmínky předpisů na ochranu životního prostředí, na

likvidaci odpadů i požadavky místních úřadů. Větší množství koncentrovaného

přípravku nevypouštějte do kanalizace. Zabraňte kontaminaci půdy a vod.

:

Metody nakládání s

odpady

Obal

Kód odpadu

Označení odpadu

Metody nakládání s

odpady

:

Speciální opatření

:

20 01 15*

alkálie

Pokud je to možné, minimalizujte tvorbu odpadu. Odpadní obaly předejte k

recyklaci.

Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. S

prázdnými nádobami, které nebyly vyčištěny nebo vypláchnuty, zacházejte opatrně.

Prázdné obaly nebo cisterny mohou obsahovat zbytky produktu. Větší množství

koncentrovaného přípravku nevypouštějte do kanalizace. Zabraňte kontaminaci

půdy a vod.

LÁTKA ŽÍRAVÁ,

TUHÁ, ALKALICKÁ,

ANORGANICKÁ, J.N.

( Dichlorisokyanurát

sodný, dihydrát,

Metakřemičitan sodný

, Uhličitan sodný)

CORROSIVE SOLID,

BASIC, INORGANIC,

N.O.S.(Troclosene

sodium,

dihydrateTerméket

nem érinti, szervetlen

anyag.Sodium

metasilicate, Sodium

carbonate). Marine

pollutant

Corrosive solid, basic,

inorganic, n.o.s.

(Troclosene sodium,

dihydrate, Sodium

metasilicate, Sodium

carbonate)

UN3262

LÁTKA ŽÍRAVÁ,

TUHÁ, ALKALICKÁ,

ANORGANICKÁ, J.N.

( Dichlorisokyanurát

sodný, dihydrát,

Metakřemičitan sodný

, Uhličitan sodný)

UN3262

UN3262

UN3262

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

ADR/RID

IMDG

IATA

14.1 Číslo OSN

14.2 Příslušný

název OSN pro

zásilku

14.3 Třída/třídy

nebezpečnosti pro

přepravu

14.4 Obalová

skupina

ADN/ADNR

14.5 Nebezpečnost

pro životní

prostředí

14.6 Zvláštní

bezpečnostní

opatření pro

uživatele

Ano.

Ano.

Yes.

Yes.

Žádný.

Žádný.

None.

None.

Datum vydání/Datum revize

:

11/14

20 června 2012

P3-asepto 2000 CH

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

14.7 Hromadná přeprava

podle přílohy II MARPOL

73/78 a předpisu IBC

:

Nevztahuje se.

Národní předpisy

Ostatní předpisy EU

Nevztahuje se.

Příloha XVI - Omezování

výroby, uvádění na trh a

používání některých

nebezpečných látek,

směsí a předmětů

:

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky

nebo směsi

EU nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Příloha XIV - Seznam látek podléhajících povolení

15.2 Posouzení chemické

bezpečnosti

Tento produkt obsahuje látky, pro které jsou hodnocení chemické bezpečnosti stále

požadovaná.

Látky vzbuzující mimořádné obavy

:

V seznamu není uvedena žádná z těchto složek.

Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, ve znění

pozdějších předpisů

Právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravek:

Česká republika

Symbol označuje informace, které byly změněny oproti předchozí verzi.

ODDÍL 16: Další informace

Zkratky

:

ADN/ADNR = Mezinárodní předpisy pro přepravu nebezpečných věcí na

vnitrozemských vodních cestách

ADR = Evropská dohoda týkající se silniční přepravy nebezpečných věcí

ATE = odhad akutní toxicity

BCF = biokoncentrační faktor

CLP = Nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí [nařízení (ES)

1272/2008]

DNEL = odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům

DPD = Směrnice o nebezpečných chemických přípravcích [1999/45/ES]

EK = Evropská komise

EUH věty = CLP doplňující informace o nebezpečnosti

IATA = Asociace pro mezinárodní leteckou dopravu

IBC = IBC kontejner

IMDG = námořní přeprava nebezpečných věcí dle IMDG

LogPow = logaritmus rozdělovacího koeficientu oktanol/voda

MARPOL 73/78 = Mezinárodní úmluva o zabránění znečištění z lodí z roku 1973 ve

znění protokolu z roku 1978. ("MARPOL" = znečištění moří)

OEL = pracovní expoziční limit

PBT = perzistentní, bioakumulativní a toxická/é

PNEC = odhad koncentrace, při níž nedochází k nepříznivým účinkům

REACH = Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

[nařízení (ES) 1907/2006]

RID = Nařízení o mezinárodní přepravě nebezpečného zboží po železnici

Datum vydání/Datum revize

:

12/14

20 června 2012

P3-asepto 2000 CH

ODDÍL 16: Další informace

20 června 2012

Datum tisku

Datum vydání/ Datum revize

Verze

Poznámka pro čtenáře

Datum předchozího vydání

:

:

:

:

Plně znění zkrácených R-vět

:

R2- Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů

zapálení.

R8- Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár.

R22- Zdraví škodlivý při požití.

R21/22- Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití.

R34- Způsobuje poleptání.

R36- Dráždí oči.

R37- Dráždí dýchací orgány.

R36/37- Dráždí oči a dýchací orgány.

R31- Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

R50- Vysoce toxický pro vodní organismy.

R50/53- Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé

účinky ve vodním prostředí.

R51/53- Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky

ve vodním prostředí.

E - Výbušný

O - oxidující

C - žíravý

Xn - zdraví škodlivý

Xi - dráždivý

N - nebezpečný pro životní prostředí

:

Plné znění klasifikací

[DSD/DPD]:

20 června 2012

28 listopadu 2011

Plně znění zkrácených H-vět

:

REACH # = Registrační číslo REACH

vPvB = vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní

Plné znění klasifikací

[CLP/GHS]

:

H272

Může zesílit požár; oxidant.

H290

Může být korozivní pro kovy.

H302

Zdraví škodlivý při požití.

H312

Zdraví škodlivý při styku s kůží.

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H335

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H400

Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými

účinky.

H411

Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Acute Tox. 4, H302

AKUTNÍ TOXICITA: ORÁLNÍ - Kategorie 4

Acute Tox. 4, H312

AKUTNÍ TOXICITA: KŮŽE - Kategorie 4

Aquatic Acute 1, H400

NEBEZPEČNÝ PRO VODNÍ PROSTŘEDNÍ – AKUTNĚ -

Kategorie 1

Aquatic Chronic 1, H410

NEBEZPEČNÝ PRO VODNÍ PROSTŘEDNÍ –

CHRONICKY - Kategorie 1

Aquatic Chronic 2, H411

NEBEZPEČNÝ PRO VODNÍ PROSTŘEDNÍ –

CHRONICKY - Kategorie 2

Eye Irrit. 2, H319

VÁŽNÉ POŠKOZENÍ OČÍ/PODRÁŽDĚNÍ OČÍ - Kategorie

Met. Corr. 1, H290

LÁTKY A SMĚSI KOROZIVNÍ PRO KOVY - Kategorie 1

Ox. Sol. 2, H272

OXIDUJÍCÍ TUHÉ LÁTKY - Kategorie 2

Skin Corr. 1B, H314

ŽÍRAVOST/DRÁŽDIVOST PRO KŮŽI - Kategorie 1B

STOT SE 3, H335

TOXICITA PRO SPECIFICKÉ CÍLOVÉ ORGÁNY –

JEDNORÁZOVÁ EXPOZICE [Podráždění dýchacích cest]

- Kategorie 3

Datum vydání/Datum revize

:

13/14

20 června 2012

P3-asepto 2000 CH

ODDÍL 16: Další informace

Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany

životního prostředí. Uvedené informace byly vypracovány na základě údajů poskytnutých výrobcem přípravku

v zemi původu, odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními

předpisy. Nemohou však být považovány za záruku vhodnosti a správnosti při konkrétním nakládání s

výrobkem. Nezprošťují rovněž uživatele povinnosti vlastních zkoušek, kontroly a preventivních opatření.

Právně závazné zajištění určitých vlastností se nedá z tohoto materiálu odvozovat.

Datum vydání/Datum revize

:

14/14

20 června 2012