P3-AQUANTA PC

Základní informace

 • Název přípravku:
 • P3-AQUANTA PC (CLP)
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • Zdravotnické zařízení

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • P3-AQUANTA PC (CLP)
  Litva
 • Jazyk:
 • litevština

Stav

 • Zdroj:
 • Ecolab
 • Registrační číslo:
 • 116077E
 • Poslední aktualizace:
 • 12-03-2018

Souhrn úDajů O Přípravku: dávkování, interakce, vedlejší účinky

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

P3-aquanta PC

116077E

1 / 11

SKYRIUS 1. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

1.1 Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas

P3-aquanta PC

Produkto kodas

116077E

Cheminės medžiagos/mišinio

paskirtis

Valymo priemonė

Medžiagos tipas

Mišinys

Tik profesionaliems naudotojams.

Informacija apie produkto

skiedimą.

Apie skiedimą informacijos nėra.

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Nustatyti naudojimo būdai

Pusiau uždarų sistemų ploviklis

Rekomenduojami naudojimo

apribojimai

Skirti tik pramoniniam ir profesionaliam naudojimui.

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Įmonė

SIA „ECOLAB”

Ritausmas iela 11b

Ryga, Latvija LV-1058

+371 67063770 (Latvija)

1.4 Pagalbos telefono numeris

Pagalbos telefono numeris

+371 67063770 (Latvija)

Apsinuodijimų kontrolės ir

informacijos biuro telefono

numeris

(8)5 236-2052, (8)6 875-3378

Sudarymo / koregavimo data

03.06.2014

Versija

SKYRIUS 2. GALIMI PAVOJAI

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Nepavojinga cheminė medžiaga ar mišinys.

Klasifikacija (67/548/EEB, 1999/45/EB)

Nepavojinga cheminė medžiaga ar mišinys.

Visų R frazių, paminėtų šiame skyriuje, tekstas, 16 skyriuje.

Šiame skyruije nurodytų pavojingumo frazių visą tekstą žiūrėkite 16 skyriuje.

2.2 Ženklinimo elementai

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

P3-aquanta PC

116077E

2 / 11

Ženklinimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Nepavojinga cheminė medžiaga ar mišinys.

Papildomos pavojingumo

frazės

EUH206

Atsargiai! Nenaudoti kartu su kitais produktais.

Gali išskirti pavojingas dujas (chlorą).

Papildomas ženklinimas:

Tam tikrų mišinių specialus

ženklinimas

Profesionaliems naudotojams saugos duomenų lapas pateikiamas

pareikalavus.

2.3 Kiti pavojai

Nežinomas.

SKYRIUS 3. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

3.2 Mišiniai

Pavojingi komponentai

Cheminis

pavadinimas

CAS Nr.

EB Nr.

REACH Nr.

Klasifikacija

(67/548/EEB)

Klasifikacija

(REGLAMENTAS (EB) Nr.

1272/2008)

Koncentracija [%]

gluconic acid, d-

526-95-4

208-401-4

01-2119454394-36

Xi; R36

Akių dirginimas2 kategorija;

H319

>= 5 - < 10

Visų R frazių, paminėtų šiame skyriuje, tekstas, 16 skyriuje.

Šiame skyruije nurodytų pavojingumo frazių visą tekstą žiūrėkite 16 skyriuje.

SKYRIUS 4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Patekus į akis

Gerai praplauti vandeniu.

Patekus ant odos

Gerai praplauti vandeniu.

Prarijus

Išskalauti burną. Atsiradus simptomams, kreiptis į gydytoją.

Įkvėpus

Atsiradus simptomams, kreiptis į gydytoją.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Detalesnė informacija apie poveikį sveikatai ir simptomus pateikiama 11 skyriuje.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo

reikalingumą

Rizikos

Nėra nustatytų konkrečių priemonių.

SKYRIUS 5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

P3-aquanta PC

116077E

3 / 11

5.1 Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo

priemonės

Naudoti vietinėmis sąlygomis ir supančiai aplinkai tinkamas gaisro

gesinimo priemones.

Netinkamos gesinimo

priemonės

Nežinomas.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Specifiniai pavojai gaisro

metu

Neužsidegantis arba nedegus.

Pavojingi degimo produktai

Skilimo produktuose gali būti tokios medžiagos:

Anglies oksidai

azoto oksidai (NOx)

Sieros oksidai

Fosforo oksidai

metalo oksidai

5.3 Patarimai gaisrininkams

Speciali apsaugos įranga,

skirta gaisrininkams

: Naudoti asmenines apsaugos priemones.

Tolesnė informacija

: Gaisro liekanos ir užterštas gaisro gesinimo vanduo turi būti

pašalinti pagal vietinių taisyklių reikalavimus.

SKYRIUS 6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Neteikiantiems pagalbos

darbuotojams

Apie apsauginės priemones žiūrėti į 7 ir 8 skyrius.

Pagalbos teikėjams

Jei tvarkant išsiliejusią medžiagą reikalingi specialūs drabužiai,

atsižvelkite į visą 8 skirsnyje pateiktą informaciją apie tinkamas ir

netinkamas medžiagas.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

Ekologinės atsargumo

priemonės

Nereikalaujama specialių aplinkos apsaugos priemonių.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Valymo procedūras

Sustabdyti nuotėkį, jeigu galima saugiai tai padaryti.Išsipylus,

likučius susemti ir surinkti panaudojant nedegias ir sugeriančias

medžiagas (pvz: smelį, gruntą , vermikulitą) ir patalpinti į atliekų

konteinerį (žiūrėti 13 skyrių).Pėdsakus nuplauti vandeniu.Išsiliejus

dideliam medžiagos kiekiui, pylimu atitverkite ar kitaip sulaikykite

medžiagą ir tokiu būdu užtikrinkite, kad nuotėkis nepasieks

vandentakio.

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Avarinės pagalbos kontaktinė informacija pateikta 1 skirsnyje.

Apie asmeninę apsaugą žiūrėti 8 skyrių.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

P3-aquanta PC

116077E

4 / 11

Papildoma informacija apie atliekų tvarkymą pateikta 13 skirsnyje.

SKYRIUS 7. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Saugaus naudojimo

rekomendacijos

Po naudojimo plauti rankas. Apie asmeninę apsaugą žiūrėti 8

skyrių.

Įspėjimas! Nenaudoti kartu su kitais produktais. Gali išskirti

pavojingas dujas (chlorą).

Higienos priemonės

Plauti rankas prieš pertraukas ir nedelsiant po produkto

panaudojimo.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Reikalavimai sandėliavimo

plotams ir talpykloms

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.Talpyklą laikyti sandariai

uždarytą.Laikyti tinkamai pažymėtuose konteineriuose

Sandėliavimo temperatūra

0 °C iki 40 °C

7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Konkretus (-ūs) naudojimo

atvejis (-ai)

Pusiau uždarų sistemų ploviklis

SKYRIUS 8. POVEIKIO PREVENCIJA (ASMENS APSAUGA)

8.1 Kontrolės parametrai

Poveikio darbo vietoje ribos

Neturi medžiagų, kurioms nustatytos profesinės ekspozicijos ribinės vertės.

8.2 Poveikio kontrolė

Atitinkamos techninio valdymo priemonės

Inžinerinės priemonės

Geros bendrosios ventiliacijos turėtų pakakti kontroliuoti ore

esančių teršalų poveikį darbuotojams.

Individualios apsaugos priemonės

Higienos priemonės

Plauti rankas prieš pertraukas ir nedelsiant po produkto

panaudojimo.

Akių ir ( arba ) veido apsaugą

(EN 166)

Nereikalaujama specialių apsaugos priemonių.

Rankų apsaugą (EN 374)

Nereikalaujama specialių apsaugos priemonių.

Odos ir kūno apsaugos

priemonės (EN 14605)

Nereikalaujama specialių apsaugos priemonių.

Kvėpavimo organų apsaugą

(EN 143, 14387)

Nereikalaujama, jei koncentracija ore neviršija poveikio vertės,

nurodytos Poveikio Ribų Informacijoje. Naudokite sertifikuotą

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

P3-aquanta PC

116077E

5 / 11

kvėpavimo apsaugos įrangą, atitinkančią ES reikalavimus

(89/656/EEC, 89/686/EEC ), arba jos atitikmenis, kai kvėpavimo

rizikos negalima išvengti arba pakankamai jos apriboti

techninėmis kolektyvinės apsaugos priemonėmis, metodais bei

darbo organizavimo procedūromis.

Poveikio aplinkai kontrolė

Bendroji pagalba

: Laikykitės apsaugos nuo plitimo aplink laikymo talpas sąlygų.

SKYRIUS 9. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda

: skystas

Spalva

: tamsiai ruda

Kvapas

: silpnas

8.9 - 9.1, 100 %

Pliūpsnio temperatūra

netaikomas

Kvapo atsiradimo slenkstis

neturima duomenų

Lydimosi/užšalimo

temperatūra

neturima duomenų

Pradinė virimo temperatūra

ir virimo temperatūros

intervalas,

neturima duomenų

Garavimo greitis

neturima duomenų

Degumas (kietų medžiagų,

dujų)

neturima duomenų

Viršutinė sprogumo riba

neturima duomenų

Žemutinė sprogumo riba

neturima duomenų

Garų slėgis

neturima duomenų

Santykinis garų tankis

neturima duomenų

Santykinis tankis

1.16 - 1.2

Tirpumas vandenyje

neturima duomenų

Tirpumas kituose tirpikliuose

neturima duomenų

Pasiskirstymo koeficientas:

n-oktanolis/vanduo

neturima duomenų

Savaiminio užsidegimo

temperatūra

neturima duomenų

Terminis skilimas

neturima duomenų

Kinematinė klampa

neturima duomenų

Sprogstamosios

(sprogiosios) savybės

neturima duomenų

Oksidacinės savybės

Medžiaga ar mišinys neklasifikuojami kaip oksiduojantieji.

9.2 Kita informacija

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

P3-aquanta PC

116077E

6 / 11

neturima duomenų

SKYRIUS 10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1 Reaktingumas

Įprasto naudojimo sąlygomis pavojingų reakcijų nežinoma.

10.2 Cheminis stabilumas

Normaliomis sąlygomis stabilus.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Įspėjimas! Nenaudoti kartu su kitais produktais. Gali išskirti pavojingas dujas (chlorą).

10.4 Vengtinos sąlygos

Nežinomas.

10.5 Nesuderinamos medžiagos

Nežinomas.

10.6 Pavojingi skilimo produktai

Skilimo produktuose gali būti tokios medžiagos:

Anglies oksidai

azoto oksidai (NOx)

Sieros oksidai

Fosforo oksidai

metalo oksidai

SKYRIUS 11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

11.1 Informacija apie toksinį poveikį

Informacija apie tikėtinus

poveikio būdus

Įkvėpimas, Patekimas į akis, Sąlytis su oda

Toksiškumas

Ūmus toksiškumas prarijus

: Apie šį produktą duomenų nėra.

Ūmus toksiškumas įkvėpus

: Apie šį produktą duomenų nėra.

Ūmus toksiškumas susilietus

su oda

: Apie šį produktą duomenų nėra.

Odos ėsdinimas ir (arba)

dirginimas

: Apie šį produktą duomenų nėra.

Didelis kenksmingumas

akims ir (arba) akių

dirginimas

: Apie šį produktą duomenų nėra.

Kvėpavimo takų arba odos

: Apie šį produktą duomenų nėra.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

P3-aquanta PC

116077E

7 / 11

jautrinimas

Kancerogeniškumas

: Apie šį produktą duomenų nėra.

Poveikis reprodukcijai

: Apie šį produktą duomenų nėra.

Mutageninis poveikis

lytinėms ląstelėms

: Apie šį produktą duomenų nėra.

Mutageniškumas

: Apie šį produktą duomenų nėra.

STOT (vienkartinis poveikis)

: Apie šį produktą duomenų nėra.

STOT (kartotinis poveikis)

: Apie šį produktą duomenų nėra.

Toksiškumas įkvėpus

: Apie šį produktą duomenų nėra.

Komponentai

Ūmus toksiškumas prarijus

: gluconic acid, d-

LD50 žiurkė: 6,060 mg/kg

Ūmus toksiškumas susilietus

su oda

: gluconic acid, d-

LD50 žiurkė: > 2,000 mg/kg

Potencialus poveikis sveikatai

Naudojant įprastai, sveikatos pakenkimų nežinoma ir nelaukiama.

Nurijimas

Naudojant įprastai, sveikatos pakenkimų nežinoma ir nelaukiama.

Įkvėpimas

Naudojant įprastai, sveikatos pakenkimų nežinoma ir nelaukiama.

Lėtinė ekspozicija

Naudojant įprastai, sveikatos pakenkimų nežinoma ir nelaukiama.

Patirtis su poveikiu žmogui

Patekimas į akis

Nėra jokių žinomų ar numatomų simptomų.

Sąlytis su oda

Nėra jokių žinomų ar numatomų simptomų.

Nurijimas

Nėra jokių žinomų ar numatomų simptomų.

Įkvėpimas

Nėra jokių žinomų ar numatomų simptomų.

SKYRIUS 12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

12.1 Ekotoksiškumas

Poveikis aplinkai

Šis produktas nepasižymi žinomais ekotoksikologiniais poveikiais.

Produktas

Toksiškumas žuvims

: neturima duomenų

Toksiškumas dafnijoms ir

kitiems vandens

bestuburiams

: neturima duomenų

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

P3-aquanta PC

116077E

8 / 11

Toksiškumas jūros

dumbliams

: neturima duomenų

Komponentai

Toksiškumas dafnijoms ir

kitiems vandens

bestuburiams

: gluconic acid, d-

48 h EC50 Dafnija: > 1,000 mg/l

12.2 Patvarumas ir skaidomumas

neturima duomenų

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

neturima duomenų

12.4 Judumas dirvožemyje

neturima duomenų

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Produktas

Vertinimas

Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi

patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba

labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai

koncentracija yra 0,1% arba didesnė.

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis

neturima duomenų

SKYRIUS 13. ATLIEKŲ TVARKYMAS

Šalinti kaip atliekas bei pavojingas atliekas pagal Europos direktyvų reikalavimus.Atliekų kodus turi

suteikti naudotojas, pageidautina aptarus su atliekų tvarkymą prižiūrinčiomis institucijomis.

13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Užterštos pakuotės

: Šalinti kaip nenaudotą produktą. Tuščios pakuotės perdirbimui

arba pašalinimui turi būti pristatomos į paskirtą atliekų tvarkymo

vietą. Pakartotinai nenaudoti tuščios pakuotės.

Europos atliekų katalogas

: 200115* - šarmai

SKYRIUS 14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

Ekspeditorius / konsignantas / siuntėjas privalo užtikrinti, kad pakuotė, žymėjimas etiketėmis ir

žymėjimai atitinka pasirinktą transportavimo būdą.

Sausumos transportas

(ADR/ADN/RID)

14.1 JT numeris

Nepavojingi kroviniai

14.2 JT teisingas krovinio

pavadinimas

Nepavojingi kroviniai

14.3 Gabenimo pavojingumo

klasė (-s)

Nepavojingi kroviniai

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

P3-aquanta PC

116077E

9 / 11

14.4 Pakuotės grupė

Nepavojingi kroviniai

14.5 Pavojus aplinkai

Nepavojingi kroviniai

14.6 Specialios atsargumo

priemonės naudotojams

Nepavojingi kroviniai

Oro transportas (IATA)

14.1 JT numeris

Nepavojingi kroviniai

14.2 JT teisingas krovinio

pavadinimas

Nepavojingi kroviniai

14.3 Gabenimo pavojingumo

klasė (-s)

Nepavojingi kroviniai

14.4 Pakuotės grupė

Nepavojingi kroviniai

14.5 Pavojus aplinkai

Nepavojingi kroviniai

14.6 Specialios atsargumo

priemonės naudotojams

Nepavojingi kroviniai

Jūrų transportas

(IMDG/IMO)

14.1 JT numeris

Nepavojingi kroviniai

14.2 JT teisingas krovinio

pavadinimas

Nepavojingi kroviniai

14.3 Gabenimo pavojingumo

klasė (-s)

Nepavojingi kroviniai

14.4 Pakuotės grupė

Nepavojingi kroviniai

14.5 Pavojus aplinkai

Nepavojingi kroviniai

14.6 Specialios atsargumo

priemonės naudotojams

Nepavojingi kroviniai

14.7 Nesupakuotų krovinių

vežimas pagal MARPOL

73/78 II priedą ir IBC

kodeksą

Nepavojingi kroviniai

SKYRIUS 15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

pagal Ploviklių Reglamentą

EB 648/2004

mažiau kaip 5 %: Fosfatų, Anijoninių aktyviųjų paviršiaus

medžiagų

Konservantai:

Alkoholiai

Vidaus reglamentavimas

Atkreipti dėmesį į direktyvą 94/33/EEB dėl jaunų asmenų apsaugos darbe.

15.2 Cheminės saugos vertinimas

Šiame gaminyje yra medžiagų, kurioms vis dar reikalingas cheminės saugos vertinimas.

SKYRIUS 16. KITA INFORMACIJA

Pilnas R frazių tekstas

Dirgina akis.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

P3-aquanta PC

116077E

10 / 11

Pilnas H teiginių tekstas

H319

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Kitų santrumpų pilnas tekstas

Parengtas

Regulatory Affairs

Medžiagos saugos duomenų lape nurodyti skaičiai yra pateikiami šiuo formatu: 1 000 000 = 1

milijonas ir 1000 = 1 tūkstantis, 0,1 = 1 dešimtoji ir 0,001 = 1 tūkstantoji.

PAKOREGUOTA INFORMACIJA: reikšmingi informacijos apie kontrolę arba sveikatą pakeitimai

šiame pataisytame leidime yra pažymėti brūkšneliu kairėje saugos duomenų lapo pusės paraštėje.

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka saugos duomenų lapo

sudarymo datos mūsų turimus duomenis. Šiais duomenimis turi būti vadovaujamasi saugiai

naudojant, tvarkant, perdirbant,sandėliuojant, pervežant, šalinant, išskiriant cheminę medžiagą,

preparatą, išskyrus garantijas ir kokybės specifikacijas. Duomenys yra susiję tik su specifine

medžiaga, preparatu ir netaikomi tai medžiagai, esančiai junginiuose su kitomis medžiagomis,

arba kituose, nei nurodyti šiame saugos duomenų lape, procesuose.

PRIEDAS: POVEIKIO SCENARIJAI

„DPD+“ medžiagos

:

Toliau išvardintos medžiagos yra pagrindinės medžiagos, kurios įtraultos į mišinių poveikio

scenarijų pagal „DPD+“ taisyklę:

Medžiagos

įvedimo būdas

Medžiaga

CAS Nr.

EINECS Nr.

Nurijimas

Nepagrindinė medžiaga

Įkvėpimas

Nepagrindinė medžiaga

Odos

Nepagrindinė medžiaga

Akys

gluconic acid, d-

526-95-4

208-401-4

vandens aplinka

Nepagrindinė medžiaga

Norint apskaičiuoti, ar jūsų galutinių gamybos ciklų sąlygos ir rizikos valdymo priemonės yra

saugios, prašome savo rizikos koeficientą nustatyti toliau nurodytu svetainės adresu:

www.ecetoc.org/tra

Trumpasis poveikio

scenarijaus pavadinimas

Pusiau uždarų sistemų ploviklis

Naudokite deskriptorius

Pagrindinės vartotojų grupės

Pramoninis naudojimas: medžiagų vartojimas kaipo tokių arba

preparatuose pramonės gamybos vietose

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

P3-aquanta PC

116077E

11 / 11

Galutinio naudojimo sektoriai

SU3: Pramoninis naudojimas: medžiagų vartojimas kaipo tokių

arba preparatuose pramonės gamybos vietose

Procesų kategorijos

PROC4: Naudojama partijų gamybos ir kituose procesuose (pvz.,

sintezės), kur yra poveikio galimybė

PROC8b: Medžiagų ar preparatų perkėlimas (įkrovimas ir (arba)

iškrovimas) iš indų arba į indus ir (arba) dideles talpyklas tam

specialiai pritaikytoje vietoje

Produkto kategorijos

PC35: Plovimo ir valymo produktai (įskaitant tirpiklinius produktus)

Išleidimo į aplinką kategorija

ERC4: Pramoninio naudojimo pagalbinės apdirbimo priemonės,

naudojamos procesuose ir produktuose, netampančios

sudedamosios gaminių dalimis