Ozurdex

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
dexamethason
Dostupné s:
Allergan Pharmaceuticals Ireland
ATC kód:
S01BA01
INN (Mezinárodní Name):
dexamethasone
Terapeutické skupiny:
Ophthalmologicals, , Další ophthalmologicals
Terapeutické oblasti:
Macular Edema; Uveitis
Terapeutické indikace:
Ozurdex je indikován k léčbě dospělých pacientů s makulární edém po jedné větve sítnicové žilní okluze (BRVO) nebo centrální retinální žíly okluze (CRVO). Ozurdex je indikován k léčbě dospělých pacientů se zánětem zadního segmentu oka, projevující se jako neinfekční uveitida. Ozurdex je indikován k léčbě dospělých pacientů s poškozením zraku v důsledku diabetického makulárního edému (DME), kteří jsou pseudofakičtí nebo kteří jsou považováni za dostatečně citlivý, nebo nevhodné pro non-kortikosteroidní terapie.
Přehled produktů:
Revision: 16
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/001140
Datum autorizace:
2010-07-26
EMEA kód:
EMEA/H/C/001140

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

14-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

14-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

26-11-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

14-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

14-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

26-11-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

14-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

14-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

26-11-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

14-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

14-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

26-11-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

14-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

14-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

26-11-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

14-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

14-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

26-11-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

14-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

14-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

26-11-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

14-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

14-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

26-11-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

14-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

14-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

26-11-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

14-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

14-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

26-11-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

14-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

14-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

26-11-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

14-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

14-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

26-11-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

14-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

14-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

26-11-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

14-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

14-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

26-11-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

14-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

14-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

26-11-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

14-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

14-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

26-11-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

14-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

14-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

26-11-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

14-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

14-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

26-11-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

14-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

14-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

26-11-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

14-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

14-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

26-11-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

14-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

14-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

26-11-2019

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

14-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

14-07-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

14-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

14-07-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

14-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

14-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

26-11-2019

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOU

HRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

OZURDEX 700 mikrogramů intravitreální implantát v aplikátoru.

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden implantát obsahuje dexamethasonum 700 mikrogramů.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Intravitreální implantát v aplikátoru.

Jednorázová injekce obsahující tyčinkový implantát, který není viditelný. Implantát měří přibližně

0,46 mm v průměru a 6 mm na délku.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek OZURDEX je indikován k léčbě dospělých pacientů s:

poškozením zraku způsobeným diabetickým makulárním edémem (DME)

, kteří jsou

pseudofakičtí nebo je jejich odpověď na jinou než kortikoidovou léčbu nedostatečná nebo pro

ně není vhodná

makulárním edémem po uzávěru větve sítnicové žíly nebo uzávěru centrální sítnicové žíly (viz

bod 5.1)

zánětem zadního segmentu oka, který se projevuje jako neinfekční uveitida

4.2

Dávkování a způsob podání

Přípravek OZURDEX musí podávat kvalifikovaný oftalmolog s praxí v aplikaci intravitreálních

injekcí.

Dávkování

Doporučená dávka je jeden implantát OZURDEX podaný intravitreálně do postiženého oka. Současné

podání do obou očí se nedoporučuje (viz bod 4.4).

DME

Opakovaná léčba by měla být zvažována u pacientů, kteří byli léčeni přípravkem OZURDEX, přičemž

u nich došlo k počáteční odpovědi a podle názoru lékaře mohou mít prospěch z opakované léčby, aniž

by b

yli vysta

veni významnému riziku.

Léčbu lze zopakovat p

o přibližně 6 měsících, pokud u pacienta do

jde ke zhoršení zraku a/nebo zvýšení

tloušťky sítni

ce jako sekundárního projevu rekurence nebo zhoršení diabetického makulárního

edému.

V současné d

obě nejsou k dispozici žádné zkušenosti s účinností ani bezpečností opakovaného podání

více než 7 implantátů při DME.

RVO a uveitida

Pokud pacient reaguje na léčbu, ale následně se jeho zraková ostrost zhorší a dle názoru lékaře by další

léčba byla přínosem bez toho, že by byl pacient vystaven významnému riziku, je třeba zvážit

opakování dávky (viz bod 5.1).

Léčba nemá být o

pakována u pacientů, jejichž zrak se zlepší a zůstane zachován. Léčba nemá být

opakována u pacientů, u nichž dochází ke zhoršování zraku, které se nedaří zpomalit přípravkem

OZURDEX.

Existují pouze velmi omezené informace o opakovaném podání v intervalu kratším než 6 měsíců (viz

bod 5.1).

Informace týkající se aktuální bezpečnosti při opakované aplikaci více než 2 implantátů při neinfekční

uveitidě zadního segmentu a okluzi sítnicové žíly viz bod 4.8.

Po aplikaci injekce je třeba pacienta sledovat, aby bylo možné zahájit včasnou léčbu infekce nebo

zvýšeného nitroočního tlaku (viz bod 4.4).

Zvláštní

skupiny

pacientů

Starší pacienti (≥ 65 let)

U starších pacientů není třeba upravovat dávku.

Porucha funkce ledvin

Podávání přípravu OZURDEX pacientům s poruchou funkce ledvin nebylo studováno, u této populace

však není zapotřebí žádných zvláštních opatření.

Porucha funkce jater

Podávání přípravu OZURDEX pacientům s poruchou funkce jater nebylo studováno, u této populace

však není zapotřebí žádných zvláštních opatření.

Pediatrická populace

Neexistuje žádné relevantní použití přípravku OZURDEX v pediatrické populaci s

diabetickým makulárním edémem

makulárním e

démem po uzávěru centrální sítnicové žíly nebo uzáv

ěru větve sítnicové žíly.

Bezpečnost a účinnost pří

pravku OZURDEX v léčbě uveitidy u pediatrické populace nebyla zatím

stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

OZURDEX je intravitreální implantát na jedno použití v aplikátoru určený výhradně pro intravitreální

použití.

Každý aplikátor lze použít pouze k léčbě jednoho oka.

Aplikace intravitreální injekce má být provedena za řízených sterilních podmínek, tedy včetně použití

sterilních rukavic, sterilního krytí a sterilního držáku na oční víčko (nebo jiného odpovídajícího

vybavení).

Pacient má být poučen o nutnosti aplikovat si denně 3 dny před každou injekcí a 3 dny poté

širokospektré antibiotické kapky. Před aplikací injekce je třeba dezinfikovat pokožku okolo očí, oční

víčko a povrch oka (na spojivku použijte například kapky roztoku 5% jodovaného povidonu, které

byly použity i v klinické studii na schválení OZURDEX) a má být podána odpovídající lokální

anestezie. Vyjměte ochrannou fólii z krabičky a ujistěte se, že není poškozená (viz bod 6.6). Poté

ochrannou fólii ve sterilním poli otevřete a aplikátor zlehka položte na sterilní tác. Opatrně sejměte

kryt aplikátoru. Po otevření ochranné fólie je třeba aplikátor okamžitě použít.

Držte aplikátor v jedné ruce a přímým tahem z něj vyjměte bezpečnostní pojistku. Pojistku neotáčejte

ani neohýbejte. Při zahájení aplikace má zkosená hrana hrotu jehly směřovat nahoru mimo bělimu.

Jehlu vpíchněte asi 1 mm do bělimy a poté vpich přesměrujte ke středu oka do sklivcové dutiny tak,

aby silikonový obal směřoval proti spojivce. Pomalu stlačujte aplikační tlačítko, dokud neuslyšíte

klapnutí. Před vytažením aplikátoru z oka se ujistěte, že je aktivační tlačítko úplně stisknuté a v rovině

s povrchem aplikátoru. Jehlu vytáhněte stejným směrem, jakým byla vpíchnuta do sklivcové dutiny.

Pokyn

y k podání intravitreálního implantátu viz bod 6.6

Okamžité po injekční aplikaci přípravku OZURDEX se pomocí nepřímé oftalmoskopie kvadrantu

aplikace injekce ujistěte, že došlo k úspěšnému zavedení implantátu. Vizualizaci je možno provést ve

velké většině případů. Ve výjimečných případech kdy implantát není možné zobrazit, stiskněte jemně

místo aplikace injekce pomocí sterilní vatové tyčinky, aby byl implantát vidět.

Po aplikaci intravitreální injekce má být pacientovi nadále aplikováno širokospektré antibiotikum.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Probíhající infekce oka nebo periokulární krajiny či podezření na ni, včetně většiny viro

vých

onemocnění rohovky a spojivky, včetně aktivní epiteliální keratitidy způsobené virem herpes

simplex

(keratitis

dendritica),

infekcí

způsobených

vakcinií,

varicellou,

mykobakteriemi

plísňovými onemocněními.

Pokročilý

glaukom,

který

není

možné

odpovídajícím

způsobem

kontrolovat

pouze

pomocí

léčivých přípravků.

Afakické oči s rupturou zadního pouzdra čočky.

Oči s nitrooční čočkou v přední komoře (ACIOL), duhovková nebo transsklerální fixovaná

nitrooční čočka a ruptura zadního pouzdra čočky.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Aplikace intravitreálních injekcí, injekce s přípravkem OZURDEX nevyjímaje, může být spojena s

endoftalmitidou, nitroočním zánětem, zvýšeným nitroočním tlakem a odchlípením sítnice. Vždy je

třeba používat správných aseptických injekčních technik. Zároveň je třeba pacienty po aplikaci injekce

sledovat, aby bylo možné zahájit včasnou léčbu případných infekcí nebo zvýšeného nitroočního tlaku.

Sledování může spočívat v kontrole perfuze papily optického nervu okamžitě po aplikaci injekce,

tonometrii provedené do 30 minut po aplikaci injekce a biomikroskopii provedené dva až sedm dnů po

aplikaci injekce.

Pacienta je třeba poučit o nutnosti neprodleně oznámit jakékoli příznaky naznačující endoftalmitidu

nebo jiné výše uvedené příhody, např. bolest očí, rozmazané vidění atd (viz bod 4.8).

Všem pacientům s poškozeným zadním pouzdrem čočky, jako jsou pacienti se zadní čočkou (např.

způsobenou operací šedého zákalu) a/nebo s otvorem duhovky do sklivcové dutiny (např. kvůli

iridektomii), ať už mají v anamnéze vitrektomii či ne, hrozí riziko migrace implantátu do přední

komory. Migrace implantátu do přední komory může způsobit edém rohovky. Přetrvávající závažný

edém rohovky může vést k nutnosti transplantaci rohovky. S výjimkou kontraindikovaných případů

(viz bod 4.3), kterým přípravek OZURDEX nesmí být podáván, je zapotřebí přípravek OZURDEX

používat opatrně a pouze po pečlivém zvážení rizik a přínosů. Tyto pacienty je zapotřebí pečlivě

sledovat, aby byla možná včasná diagnóza a léčba migrace implantátu.

Používání kortikosteroidů, včetně přípravku OZURDEX, může vést ke vzniku katarakty (včetně

katarakty zadního pouzdra), zvýšení NOT, steroidy zp

ůsobenému glaukomu a může mít za následek

sekundární infekce oka.

V tříletých klinických studií DME prodělalo 59 % pacientů s fakickým sledovaným okem léčených

přípravkem OZURDEX operaci katarakty ve sledovaném oku (viz bod 4.8).

Dostupné údaje naznačují vyšší incidenci katarakty po první injekci u pacientů s neinfekční uveitidou

zadního segmentu než u pacientů s uzávěrem větve sítnicové žíly/uzávěrem centrální sítnicové žíly.

V klinických

studiích zaměřených na pacienty s uzávěrem větve sítnicové žíly/ uzávěrem centrální

sítnicové žíly byla katarakta častěji hlášena u pacientů s fakickými čočkami, kterým byla aplikována

druhá injekce (viz bod 4.8). Pouze u 1 pacienta z 368 bylo zapotřebí chirurgické léčby katarakty

během první léčby a u 3 pacientů z 302 jí bylo třeba během druhé léčby. Ve studii neinfekční uveitidy

podstoupil 1 z 62 fakických pacientů po aplikaci jedné injekce chirurgickou léčbu katarakty.

Dostupné údaje naznačují vyšší prevalenci krvácení do spojivky u pacientů s neinfekční uveitidou

zadního segmentu než u pacientů s uzávěrem větve sítnicové žíly/uzávěrem centrální sítnicové žíly a

DME. To může být způsobeno aplikací intravitreální injekce nebo souběžným používáním topických

a/nebo systémových kortikoidů nebo nesteroidních protizánětlivých léčivých přípravků. Vzhledem k

tomu, že dochází ke spontánnímu odeznění potíží, není nutné toto krvácení léčit.

Jak lze u steroidní léčby oka a intravitreálních injekcí očekávat, může docházet ke zvýšení nitroočního

tlaku (NOT). Zvýšení nitroočního tlaku je obvykle zvládnutelné pomocí léků na snížení nitroočního

tlaku (viz bod 4.8). U většiny pacientů se zvýšením NOT o ≥10 mmHg oproti výchozímu stavu

docházelo k tomuto nárůstu po 45 až 60 dnech od aplikace injekce. Proto je třeba nezávisle na výchozí

hodnotě NOT pravidelně sledovat a odpovídajícím způsobem dle potřeby řešit jakékoli jeho zvýšení

následující po aplikaci injekce. Ke zvýšení NOT dochází častěji u pacientů mladších 45 let

s makulárním edémem v důsledku uzávěru sítnicové žíly nebo se zánětem zadního segmentu oka

projevujícím se jako neinfekční uveitida.

U pacientů s anamnézou oční

virové infekce

např. infekce virem

herpes simplex)

je třeba podávat

kortikosteroidy opatrně, a nepodávat je vůbec u pacientů s aktivní oční infekcí virem

herpes simplex

Bezpečnost a účinnost podání přípravku OZURDEX do obou očí zároveň nebyla studována. Současné

podání do obou očí se proto nedoporučuje.

Použití přípravku OZURDEX u pacientů se sekundárním makulárním edémem po uzávěru sítnicové

žíly se signifikantní retinální ischemií nebylo studováno. Proto se použití přípravku OZURDEX

u těchto pacientů ned

oporuč

uje.

Ve studiích fáze 3 byl sledován omezený počet pacientů s diabetem mellitem 1. typu a

odpověď na

přípravek OZURDEX u těchto pacientů se zásadně nelišila od odpovědi pacientů s diabetem mellitem

2. typ

Při uzávěru sítnicové žíly byla antikoagulační terapie použita u 2 % pacientů, kterým byl aplikován

přípravek OZURDEX, u těchto pacientů nebyly hlášeny nežádoucí hemoragické příhody. Při DME

byla antikoagulační terapie použita u 8 % pacientů. U pacientů, kteří užívali antikoagulační terapii,

byla četnost nežádoucích hemoragických příhod podobná u přípravku OZURDEX jako ve skupině

s placebem (29 % vs. 32 %). Z pacientů, kteří neužívali antikoagulační terapii, udávalo nežádoucí

hemoragickou příhodu 27 % pacientů používajících přípravek OZURDEX oproti 20 % ve skupině

s placebem. Krvácení do sklivce bylo hlášeno u vyššího počtu pacientů léčených přípravkem

OZURDEX, kteří užívali antikoagulační terapii (11 %) ve srovnání s pacienty, kteří antikoagulační

terapii neužívali (6 %).

Antitrombocytární léčivé přípravky, jako např. klopidogrel, byly v různých stádiích klinických studií

podávány až 56 % pacientů. U pacientů užívajících současné a antitrombocytární léčivé přípravky

byly nežádoucí hemoragické příhody hlášeny u mírně vyššího počt

u pacientů, kterým byl injekčně

podán př

ípravek OZURDEX (až 29 %) ve srovnání s placebo skupinou (až 23 %), bez ohledu na

indikaci nebo počet cyklů léčby. Nejběžnější hlášenou nežádoucí hemoragickou příhodou bylo

konjunktivální krvácení (až 24 %).

K podání přípravku OZURDEX pacientům užívajícím antikoagulační nebo antitrombocytární léčivé

přípravky je třeba přistupovat s opatrností.

Porucha zraku

U systémového i lokálního použití

kortikosteroidů může být hlášena porucha zraku. Pokud se u

pacienta objeví symptomy, jako je rozmazané vidění nebo jiné poruchy zraku, má být zváženo

odeslání pacienta k očnímu lékaři za účelem vyšetření možných příčin poruchy zraku, mezi které patří

katarakta, glaukom nebo vzácná onemocnění, např. centrální serózní chorioretinopatie (CSCR), která

byla hlášena po systémovém i lokálním použití kortikosteroidů.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Žádné studie interakcí nebyly provedeny.

Systémové vstřebávání je minimální a žádné interakce nejsou očekávány.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Studie na zvířatech ukázaly teratogenní účinky po podání místně do oka (viz bod 5.3). Údaje o

intravitreálním podávání dexamethasonu těhotným ženám nejsou k dispozici. Dlouhodobá systémová

léčba glukokortikoidy během těhotenství zvyšuje riziko zpomalení nitroděložního růstu a adrenální

nedostatečnosti novorozenců. Proto, přestože se u člověka po lokální intraokulární léčbě očekávají jen

velmi nízké systémové hladiny dexamethasonu, podávání přípravku OZURDEX během těhotenství se

nedoporučuje, pokud možný přínos léčby nepřeváží možná rizika pro plod.

Kojení

Dexamethason se vylučuje do mateřského mléka. S ohledem na způsob podání a výsledné systémové

hladiny se neočekává žádný vliv na dítě. Přesto se podávání přípravku OZURDEX během kojení

nedoporučuje, pokud není nezbytně nutné.

Fertilita

Údaje o vlivu na fertilitu nejsou k dispozici.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

OZURDEX má mírný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Po aplikaci intravitreální injekce

přípravku OZURDEX může u pacientů docházet k dočasnému zhoršení zraku (viz bod 4.8). Dokud

nedojde ke zlepšení zraku, nemají pacienti řídit ani obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostních rizik

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky po léčbě přípravkem OZURDEX jsou shodné s nežádoucími

účinky, které jsou často pozorovány u steroidní léčby očních onemocnění nebo po aplikaci

intravitreálních injekcí (zvýšení NOT, vznik katarakty, krvácení do spojivek nebo sklivce).

Mezi méně často hlášené, avšak vážnější nežádoucí účinky patří endoftalmitida, nekrotizující

retinitida, odchlípení sítnice a poranění sítnice.

Kromě bolesti hlavy a migrény nejsou při používání přípravku OZURDEX popisovány žádné

systémové nežádoucí účinky.

Tabulka se seznamem nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky, u kterých se předpokládá souvislost s léčbou přípravkem OZURDEX, zjištěné v

klinických studiích fáze III (DME, uzávěr větve sítnicové žíly/ uzávěr centrální sítnicové žíly a

uveitida) a hlášené spontánně jsou uvedeny podle tříd orgánových systémů MedRA v tabulce níže

podle následujících konvencí:

Velmi časté (

≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); vzácné (≥ 1/10 000

až < 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000). U každé skupiny četnosti jsou nežádoucí účinky seřazeny

podle klesající závažnosti.

Tabulka 1 Nežádoucí příhody

Třída orgánových

systémů

Frekvence

Nežádoucí účinek

Poruchy nervového

systému

Časté

Bolest hlavy

Méně časté

Migréna

Poruchy oka

Velmi časté

Zvýšený nitrooční tlak**, katarakta**,

konjunktivální krvácení *

Časté

Oční hypertenze, subkapsulární katarakta, krvácení

do sklivce**, snížení zrakové ostrosti*,

poškození/porucha zraku, odchlípení sklivce*,

sklivcové vločky*, zákal sklivce*, blefaritida,

bolest oka*, fotopsie*, edém spojivky* hyperemie

spojivky*

Méně časté

Nekrotizující zánět sítnice, endoftalmitida*,

glaukom, odchlípení sítnice*, poranění sítnice*,

hypotonie oka*, zánět přední komory oční*,

zakalené zánětlivé buňky v přední komoře oční*,

neobvyklé pocity v oku*, pruritus očního víčka,

hyperemie očního bělma*

Celkové poruchy a reakce

v místě aplikace

Méně časté

Dislokace implantátu* (migrace implantátu) s

edémem rohovky či bez edému rohovky (viz také

bod 4.4), komplikace při zavedení implantátu

vedoucí k poškození oční tkáně

(špatné umístění

implantátu)

* Indikuje, že u nežádoucích účinků se předpokládá souvislost s aplikací intravitreální injekce (frekvence těchto

nežád

oucích příhod odpovídá počtu podání léčby).

** Ve 24měsíční observační studii z reálné praxe v léčbě makulárního edému po RVO a neinfekční uveiti

ostihující zadní oční segment byly tyto nežádoucí příhody hlášeny častěji u pacientů, kteří obdrželi > 2 injek

proti pacientům, kteří obdrželi ≤ 2 injekce; vznik katarakty (24,7 % vs. 17,7 %), progrese katarakty (32,0 % vs.

13,1%), krvácení do sklivce (6,0 % vs. 2,0 %), a zvýšený nitrooční tlak (24,0 % vs. 16,6 %).

Popis vy

braných nežádoucích účinků

Diabetický

makulární edém

Klinická bezpečnost přípravku OZURDEX u pacientů s diabetickým makulárním edémem byla

hodnocena ve dvou randomizovaných, dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných studiích fáze

III. V obou st

udiích bylo celkem 347 pacientů léčeno přípravkem

OZURDEX a 350 pacientů

podstoupilo léčbu placebem.

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky nap

říč celým obdobím studie sledovaného oka pacientů léčených

přípravkem OZURDEX byly katarakta a zvýšený nitrooční tlak (viz níže).

V rámci tříletých klinických studií DME bylo ve výchozím stavu 87 % pacientů s fakickým

sledovaným okem léčených přípravkem OZURDEX postiženo určitým stupněm zákalu čočky/ časné

katarakty. Výskyt všech pozorovaných typů katarakty (tj. katarakty kortikální, katarakty diabetické,

katarakty nukleární, katarakty subkapsulární, katarakty lentikulární) byl pozorován u 68 % pacientů

léčených přípravkem OZURDEX s fakickým sledovaným okem po dobu tříleté studie. 59 % pacientů

s fakickým sledovaným okem vyžadovalo operaci katarakty do závěrečné návštěvy ve 3. roce, přičemž

většina operací byla provedena ve 2. a 3. roce.

Průměrná hodnota nitr

oočního tlaku sledovaného oka ve výchozím stavu byla u obou léčených skupin

stejná (15,3 mm Hg). Průměrný nárůst nitroočního tlaku oproti výchozímu stavu nepřekročil u skupiny

léčené přípravkem OZURDEX během všech návštěv 3,2 mm Hg, přičemž průměrná hodnota

nitroočního tlaku dosáhla vrcholu po aplikaci injekce při návštěvě po uplynutí 1,5 měsíce a na hodnotu

výchozího stavu se přibližně vrátila do 6. měsíce následujícího po každé injekci. Rychlost a rozsah

zvýšení nitroočního tlaku po léčbě přípravkem OZURDEX se po opakované injekci přípravku

OZURDEX nezvýšily.

U 28 % pacientů léčených přípravkem OZURDEX došlo při jedné nebo více návštěvách v průběhu

studie k nárůstu nitroočního tlaku oproti výchozímu stavu o ≥ 10 mm Hg. Ve výchozím stavu

vyžadovala 3 % pacientů medikaci na snížení nitroočního tlaku. Celkově potřebovalo medikaci na

snížení nitroočního tlaku ve sledovaném oku v některé fázi během tří let studie 42 % pacientů

.

Vrchol

využití medikace (33 %) nastal v průběhu prvních 12 měsíců a zůstal v jednotlivých letech na

podobných hodnotách

.

Celkem 4 pacienti představující 1 % pacientů léčených přípravkem OZURDEX podstoupili zákroky

sledovaného oka zaměřené na ošetření zvýšeného nitroočního tlaku. Jeden pacient léčený přípravkem

OZURDEX vyžadoval chirurgický zákrok (trabekulektomii) za účelem ošetření zvýšení nitroočního

tlaku vyvolaného steroidy, 1 pacient prodělal trabekulektomii z důvodu zablokování výtoku tekutiny

fibrinem v přední komoře, což vedlo ke zvýšení nitroočního tlaku, 1 pacient prodělal iridotomii u

galukomu s úzkým úhlem a 1 pacient podstoupil iridektomii z důvodu operace katarakty. U žádného

pacienta nebylo zapotřebí vyjmutí implantátu vitrektomií za účelem ošetření zvýšeného nitroočního

tlaku.

Pacienti s uzávěrem větve sítnicové žíly/ uzávěrem centrální sítnicové žíly

Klinická bezpečnost přípravku OZURDEX u pacientů s makulárním edémem v důsledku uzávěru

centrální sítnicové žíly nebo větve sítnicové žíly byla hodnocena ve dvou randomizovaných, dvojitě

zaslepených studiích fáze III, které byly kontrolovány předstíranou léčbou („sham“). V těchto dvou

studiích fáze III bylo celkem 427 pacientů randomizováno do ramene, ve kterém byl aplikován

přípravek OZURDEX a 426 do ramene s předstíranou léčbou. Celkem 401 pacientů (94 %)

randomizovaných k léčbě přípravkem OZURDEX dokončilo období počáteční léčby (do 180. dne).

U celkem 47,3 % pacientů se objevil alespoň jeden nežádoucí účinek. Nejčastěji hlášenými

nežádoucími účinky u pacientů, kterým byl podáván přípravek OZURDEX, byly zvýšený nitrooční

tlak (24,0 %) a krvácení do spojivky (14,7 %).

Profil nežádoucích účinků u pacientů s uzávěrem větve sítnicové žíly byl podobný jako u pacientů

s uzávěrem centrální sítnicové žíly, ačkoli celková incidence nežádoucích účinků byla u skupiny

pacientů s uzávěrem centrální sítnicové žíly vyšší.

Zvýšení nitroočního tlaku (NOT) při podávání přípravku OZURDEX vrcholilo 60. den a tlak se vrátil

na výchozí hodnotu do 180. dne. Zvýšení NOT buď nevyžadovalo léčbu, nebo bylo zvládnuto dočasně

podávanými místními léčivými přípravky snižujícími NOT. V období počáteční léčby vyžadovalo

0,7 % (3/421) pacientů, kterým byl aplikován přípravek OZURDEX, laserový nebo chirurgický

zákrok kvůli zvýšenému NOT ve studovaném oku, v porovnání s 0,2 % (1/423) pacientů

s předstíranou léčbou.

Profil nežádoucích účinků u 341 pacientů analyzovaných po aplikaci druhé injekce přípravku

OZURDEX byl podobný profilu zjištěnému po první aplikaci injekce. U celkem 54 % pacientů se

objevil alespoň jeden nežádoucí účinek. Incidence zvýšeného NOT (24,9 %) byla podobná jako

incidence zjištěná po první aplikaci injekce a tlak se také vrátil na výchozí hodnotu do 180. dne

otevřené fáze studie. Celková incidence katarakty byla po prvním roce vyšší než po prvních šesti

měsících.

Uveitida

Klinická bezpečnost přípravku OZURDEX u pacientů se zánětem zadního segmentu oka projevujícím

se jako neinfekční uveitida byla hodnocena v jednoduché multicentrické zaslepené randomizované

studii.

Celkem 77 pacientů bylo randomizováno do skupiny, které byl podáván přípravek OZURDEX, a 76

pacientů do kontrolní skupiny s předstíranou léčbou.

Studii trvající 26 týdnů dokončilo celkem 73 pacientů (95 %) randomizovaných do skupiny léčené

přípravkem OZURDEX.

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky v hodnoceném oku pacientů, kterým byl podáván přípravek

OZURDEX, bylo krvácení do spojivky (30,3 %), zvýšený nitrooční tlak (25,0 %) a katarakta (11,8 %).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Pokud dojde k předávkování přípravkem OZURDEX a pokud to ošetřující lékař uzná za vhodné, je

třeba sledovat a léčit nitrooční tlak.

5 .

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: oftalmologika, protizánětlivá léčiva. ATC kód: S01BA01.

Dexamethason je účinný kortikosteroid, u něhož bylo prokázáno, že potlačuje zánět inhibicí edému,

ukládání fibrinu, kapilárního prosakování a migrace fagocytů zánětlivé odpovědi. Vaskulární

endoteliální růstový faktor (VEGF) je cytokin, který se v prostředí makulárního edému vylučuje ve

zvýšených koncentracích. Silně podporuje vaskulární permeabilitu. Je prokázáno, že kortikosteroidy

inhibují expresi VEGF. Kromě toho kortikosteroidy zabraňují uvolňování prostaglandinů, z nichž

některé jsou prokázanými mediátory cystoidního makulárního edému.

Klinická účinnost a bezpečnost

Diabetický makulární edém

Účinnost příp

ravku OZURDEX byla hodnocena ve dvou tříletých, multicentrických, dvojitě

zaslepených, randomizovaných, placebem kontrolovaných paralelních studiích identického designu,

které celkově zahrnovaly 1 048 pacientů (studie 206207-010 a 206207-011). Do ramene

s přípravkem OZURDEX bylo randomizováno celkem 351 pacientů, do ramene s dexamethasonem

350 µg 347 pacientů a 350 pacientů bylo randomizováno do ramene s léčbou placebem.

Pacienti byli pro opakovanou léčbu způsobilí na základě tloušťky sítnice ve středním poli > 175

mikronů podle optické koherentní tomografie (OCT) nebo na základě interpretace OCT ze strany

zkoušejícího ve smyslu jakéhokoli dokladu o reziduálním retinálním edému sestávajícím

z intraretinálních cyst nebo jakýchkoli oblastí nadměrného ztluštění retiny v rámci středního pole nebo

mimo ně. Pacienti podstoupili až 7 kol léčby v intervalech nanejvýš přibližně 6 měsíců.

Záchranná léčba byla povolena podle uvážení zkoušejícího v kterékoli fázi, ale následně vedla

k vyloučení ze studií.

Celkem 36 % pacientů léčených přípravkem OZURDEX ukončilo z jakéhokoli důvodu v průběhu

studie svou účast oproti 57 % pacientů podstupujících léčbu placebem. Počet ukončení účasti kvůli

nežádoucím účinkům byl podobný v léčené skupině i skupině s placebem (13 %

oproti 11 %). Počet

případů ukončení studie z důvodu nedostatečné účinnosti byl nižší ve skupině ošetřované

přípravkem OZURDEX než ve skupině s placebem (7 % oproti 24 %).

Primární a klíčové sekundární cílové parametry pro studie 206207-010 a 011 jsou uvedeny v tabulce

2. Zlepšení zraku ve skupině s přípravkem DEX700 bylo zastíněno vznikem katarakty. Po

odstranění katarakty opět došlo ke zlepšení zraku.

Tabulka 2.

Účinnost ve studii 206207-010 a 206207-011 (populace ITT)

Cílový parametr

Studie

206207-

Studie

206207-011

Sdružené studie

206207-010 a

206207-011

„Sham”

N = 165

„Sham”

N = 185

DEX 700

N = 351

„Sham”

N = 350

Průměrná změna NKZO za 3 roky, přístup

AUC (písmena)

Hodnota P

0,016

0,366

0,023

Zlepšení NKZO o ≥ 15- písmen oproti

vstupnímu stavu ve 3. roce/výstupní

návštěva (%)

22,1

13,3

22,3

10,8

22,2

12,0

Hodnota P

0,038

0,003

<0,001

Průměrná změna NKZO od vstupního

stavu ve 3. roce / výstupní návštěva

(písmena)

-0.0

Hodnota P

0,020

0,505

0,054

Průměrná změna tloušťky sítnice ve

středním poli podle OCT za 3 roky,

přístup AUC (µm)

101,1

-37,8

-120,7

-45,8

-111,6

-41,9

Hodnota P

<0,001

<0,001

<0,001

Primární a klíčové sekundární cílové parametry pro sdruženou analýzu pseudofakických pacientů

jsou uvedeny v tabulce 3.

Tabulka 3. Účinnost u pseudofakických pacientů (sdružené studie 206207-010 a 206207-011)

Cílový paramet

DEX 700

N = 86

„Sham”

N = 101

P-value

Průměrná změna NKZO za 3 roky, přístup AUC

(písmena)

< 0,001

Zlepšení NKZO o ≥ 15 písmen oproti vstupnímu stavu

ve 3. roce/výstupní návštěva (%)

23,3

10,9

0,024

Průměrná změna NKZO od vstupního stavu ve 3. roce

/ výstupní návštěva

0,004

Průměrná změna tloušťky sítnice ve středním poli

podle OCT za 3 roky, přístup AUC (µm)

-131,8

-50,8

< 0,001

Primární a klíčové sekundární cílové parametry pro sdruženou analýzu pacientů s jakoukoli

předchozí léčbou jsou uvedeny v tabulce 4.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOU

HRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

OZURDEX 700 mikrogramů intravitreální implantát v aplikátoru.

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden implantát obsahuje dexamethasonum 700 mikrogramů.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Intravitreální implantát v aplikátoru.

Jednorázová injekce obsahující tyčinkový implantát, který není viditelný. Implantát měří přibližně

0,46 mm v průměru a 6 mm na délku.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek OZURDEX je indikován k léčbě dospělých pacientů s:

poškozením zraku způsobeným diabetickým makulárním edémem (DME)

, kteří jsou

pseudofakičtí nebo je jejich odpověď na jinou než kortikoidovou léčbu nedostatečná nebo pro

ně není vhodná

makulárním edémem po uzávěru větve sítnicové žíly nebo uzávěru centrální sítnicové žíly (viz

bod 5.1)

zánětem zadního segmentu oka, který se projevuje jako neinfekční uveitida

4.2

Dávkování a způsob podání

Přípravek OZURDEX musí podávat kvalifikovaný oftalmolog s praxí v aplikaci intravitreálních

injekcí.

Dávkování

Doporučená dávka je jeden implantát OZURDEX podaný intravitreálně do postiženého oka. Současné

podání do obou očí se nedoporučuje (viz bod 4.4).

DME

Opakovaná léčba by měla být zvažována u pacientů, kteří byli léčeni přípravkem OZURDEX, přičemž

u nich došlo k počáteční odpovědi a podle názoru lékaře mohou mít prospěch z opakované léčby, aniž

by b

yli vysta

veni významnému riziku.

Léčbu lze zopakovat p

o přibližně 6 měsících, pokud u pacienta do

jde ke zhoršení zraku a/nebo zvýšení

tloušťky sítni

ce jako sekundárního projevu rekurence nebo zhoršení diabetického makulárního

edému.

V současné d

obě nejsou k dispozici žádné zkušenosti s účinností ani bezpečností opakovaného podání

více než 7 implantátů při DME.

RVO a uveitida

Pokud pacient reaguje na léčbu, ale následně se jeho zraková ostrost zhorší a dle názoru lékaře by další

léčba byla přínosem bez toho, že by byl pacient vystaven významnému riziku, je třeba zvážit

opakování dávky (viz bod 5.1).

Léčba nemá být o

pakována u pacientů, jejichž zrak se zlepší a zůstane zachován. Léčba nemá být

opakována u pacientů, u nichž dochází ke zhoršování zraku, které se nedaří zpomalit přípravkem

OZURDEX.

Existují pouze velmi omezené informace o opakovaném podání v intervalu kratším než 6 měsíců (viz

bod 5.1).

Informace týkající se aktuální bezpečnosti při opakované aplikaci více než 2 implantátů při neinfekční

uveitidě zadního segmentu a okluzi sítnicové žíly viz bod 4.8.

Po aplikaci injekce je třeba pacienta sledovat, aby bylo možné zahájit včasnou léčbu infekce nebo

zvýšeného nitroočního tlaku (viz bod 4.4).

Zvláštní

skupiny

pacientů

Starší pacienti (≥ 65 let)

U starších pacientů není třeba upravovat dávku.

Porucha funkce ledvin

Podávání přípravu OZURDEX pacientům s poruchou funkce ledvin nebylo studováno, u této populace

však není zapotřebí žádných zvláštních opatření.

Porucha funkce jater

Podávání přípravu OZURDEX pacientům s poruchou funkce jater nebylo studováno, u této populace

však není zapotřebí žádných zvláštních opatření.

Pediatrická populace

Neexistuje žádné relevantní použití přípravku OZURDEX v pediatrické populaci s

diabetickým makulárním edémem

makulárním e

démem po uzávěru centrální sítnicové žíly nebo uzáv

ěru větve sítnicové žíly.

Bezpečnost a účinnost pří

pravku OZURDEX v léčbě uveitidy u pediatrické populace nebyla zatím

stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

OZURDEX je intravitreální implantát na jedno použití v aplikátoru určený výhradně pro intravitreální

použití.

Každý aplikátor lze použít pouze k léčbě jednoho oka.

Aplikace intravitreální injekce má být provedena za řízených sterilních podmínek, tedy včetně použití

sterilních rukavic, sterilního krytí a sterilního držáku na oční víčko (nebo jiného odpovídajícího

vybavení).

Pacient má být poučen o nutnosti aplikovat si denně 3 dny před každou injekcí a 3 dny poté

širokospektré antibiotické kapky. Před aplikací injekce je třeba dezinfikovat pokožku okolo očí, oční

víčko a povrch oka (na spojivku použijte například kapky roztoku 5% jodovaného povidonu, které

byly použity i v klinické studii na schválení OZURDEX) a má být podána odpovídající lokální

anestezie. Vyjměte ochrannou fólii z krabičky a ujistěte se, že není poškozená (viz bod 6.6). Poté

ochrannou fólii ve sterilním poli otevřete a aplikátor zlehka položte na sterilní tác. Opatrně sejměte

kryt aplikátoru. Po otevření ochranné fólie je třeba aplikátor okamžitě použít.

Držte aplikátor v jedné ruce a přímým tahem z něj vyjměte bezpečnostní pojistku. Pojistku neotáčejte

ani neohýbejte. Při zahájení aplikace má zkosená hrana hrotu jehly směřovat nahoru mimo bělimu.

Jehlu vpíchněte asi 1 mm do bělimy a poté vpich přesměrujte ke středu oka do sklivcové dutiny tak,

aby silikonový obal směřoval proti spojivce. Pomalu stlačujte aplikační tlačítko, dokud neuslyšíte

klapnutí. Před vytažením aplikátoru z oka se ujistěte, že je aktivační tlačítko úplně stisknuté a v rovině

s povrchem aplikátoru. Jehlu vytáhněte stejným směrem, jakým byla vpíchnuta do sklivcové dutiny.

Pokyn

y k podání intravitreálního implantátu viz bod 6.6

Okamžité po injekční aplikaci přípravku OZURDEX se pomocí nepřímé oftalmoskopie kvadrantu

aplikace injekce ujistěte, že došlo k úspěšnému zavedení implantátu. Vizualizaci je možno provést ve

velké většině případů. Ve výjimečných případech kdy implantát není možné zobrazit, stiskněte jemně

místo aplikace injekce pomocí sterilní vatové tyčinky, aby byl implantát vidět.

Po aplikaci intravitreální injekce má být pacientovi nadále aplikováno širokospektré antibiotikum.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Probíhající infekce oka nebo periokulární krajiny či podezření na ni, včetně většiny viro

vých

onemocnění rohovky a spojivky, včetně aktivní epiteliální keratitidy způsobené virem herpes

simplex

(keratitis

dendritica),

infekcí

způsobených

vakcinií,

varicellou,

mykobakteriemi

plísňovými onemocněními.

Pokročilý

glaukom,

který

není

možné

odpovídajícím

způsobem

kontrolovat

pouze

pomocí

léčivých přípravků.

Afakické oči s rupturou zadního pouzdra čočky.

Oči s nitrooční čočkou v přední komoře (ACIOL), duhovková nebo transsklerální fixovaná

nitrooční čočka a ruptura zadního pouzdra čočky.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Aplikace intravitreálních injekcí, injekce s přípravkem OZURDEX nevyjímaje, může být spojena s

endoftalmitidou, nitroočním zánětem, zvýšeným nitroočním tlakem a odchlípením sítnice. Vždy je

třeba používat správných aseptických injekčních technik. Zároveň je třeba pacienty po aplikaci injekce

sledovat, aby bylo možné zahájit včasnou léčbu případných infekcí nebo zvýšeného nitroočního tlaku.

Sledování může spočívat v kontrole perfuze papily optického nervu okamžitě po aplikaci injekce,

tonometrii provedené do 30 minut po aplikaci injekce a biomikroskopii provedené dva až sedm dnů po

aplikaci injekce.

Pacienta je třeba poučit o nutnosti neprodleně oznámit jakékoli příznaky naznačující endoftalmitidu

nebo jiné výše uvedené příhody, např. bolest očí, rozmazané vidění atd (viz bod 4.8).

Všem pacientům s poškozeným zadním pouzdrem čočky, jako jsou pacienti se zadní čočkou (např.

způsobenou operací šedého zákalu) a/nebo s otvorem duhovky do sklivcové dutiny (např. kvůli

iridektomii), ať už mají v anamnéze vitrektomii či ne, hrozí riziko migrace implantátu do přední

komory. Migrace implantátu do přední komory může způsobit edém rohovky. Přetrvávající závažný

edém rohovky může vést k nutnosti transplantaci rohovky. S výjimkou kontraindikovaných případů

(viz bod 4.3), kterým přípravek OZURDEX nesmí být podáván, je zapotřebí přípravek OZURDEX

používat opatrně a pouze po pečlivém zvážení rizik a přínosů. Tyto pacienty je zapotřebí pečlivě

sledovat, aby byla možná včasná diagnóza a léčba migrace implantátu.

Používání kortikosteroidů, včetně přípravku OZURDEX, může vést ke vzniku katarakty (včetně

katarakty zadního pouzdra), zvýšení NOT, steroidy zp

ůsobenému glaukomu a může mít za následek

sekundární infekce oka.

V tříletých klinických studií DME prodělalo 59 % pacientů s fakickým sledovaným okem léčených

přípravkem OZURDEX operaci katarakty ve sledovaném oku (viz bod 4.8).

Dostupné údaje naznačují vyšší incidenci katarakty po první injekci u pacientů s neinfekční uveitidou

zadního segmentu než u pacientů s uzávěrem větve sítnicové žíly/uzávěrem centrální sítnicové žíly.

V klinických

studiích zaměřených na pacienty s uzávěrem větve sítnicové žíly/ uzávěrem centrální

sítnicové žíly byla katarakta častěji hlášena u pacientů s fakickými čočkami, kterým byla aplikována

druhá injekce (viz bod 4.8). Pouze u 1 pacienta z 368 bylo zapotřebí chirurgické léčby katarakty

během první léčby a u 3 pacientů z 302 jí bylo třeba během druhé léčby. Ve studii neinfekční uveitidy

podstoupil 1 z 62 fakických pacientů po aplikaci jedné injekce chirurgickou léčbu katarakty.

Dostupné údaje naznačují vyšší prevalenci krvácení do spojivky u pacientů s neinfekční uveitidou

zadního segmentu než u pacientů s uzávěrem větve sítnicové žíly/uzávěrem centrální sítnicové žíly a

DME. To může být způsobeno aplikací intravitreální injekce nebo souběžným používáním topických

a/nebo systémových kortikoidů nebo nesteroidních protizánětlivých léčivých přípravků. Vzhledem k

tomu, že dochází ke spontánnímu odeznění potíží, není nutné toto krvácení léčit.

Jak lze u steroidní léčby oka a intravitreálních injekcí očekávat, může docházet ke zvýšení nitroočního

tlaku (NOT). Zvýšení nitroočního tlaku je obvykle zvládnutelné pomocí léků na snížení nitroočního

tlaku (viz bod 4.8). U většiny pacientů se zvýšením NOT o ≥10 mmHg oproti výchozímu stavu

docházelo k tomuto nárůstu po 45 až 60 dnech od aplikace injekce. Proto je třeba nezávisle na výchozí

hodnotě NOT pravidelně sledovat a odpovídajícím způsobem dle potřeby řešit jakékoli jeho zvýšení

následující po aplikaci injekce. Ke zvýšení NOT dochází častěji u pacientů mladších 45 let

s makulárním edémem v důsledku uzávěru sítnicové žíly nebo se zánětem zadního segmentu oka

projevujícím se jako neinfekční uveitida.

U pacientů s anamnézou oční

virové infekce

např. infekce virem

herpes simplex)

je třeba podávat

kortikosteroidy opatrně, a nepodávat je vůbec u pacientů s aktivní oční infekcí virem

herpes simplex

Bezpečnost a účinnost podání přípravku OZURDEX do obou očí zároveň nebyla studována. Současné

podání do obou očí se proto nedoporučuje.

Použití přípravku OZURDEX u pacientů se sekundárním makulárním edémem po uzávěru sítnicové

žíly se signifikantní retinální ischemií nebylo studováno. Proto se použití přípravku OZURDEX

u těchto pacientů ned

oporuč

uje.

Ve studiích fáze 3 byl sledován omezený počet pacientů s diabetem mellitem 1. typu a

odpověď na

přípravek OZURDEX u těchto pacientů se zásadně nelišila od odpovědi pacientů s diabetem mellitem

2. typ

Při uzávěru sítnicové žíly byla antikoagulační terapie použita u 2 % pacientů, kterým byl aplikován

přípravek OZURDEX, u těchto pacientů nebyly hlášeny nežádoucí hemoragické příhody. Při DME

byla antikoagulační terapie použita u 8 % pacientů. U pacientů, kteří užívali antikoagulační terapii,

byla četnost nežádoucích hemoragických příhod podobná u přípravku OZURDEX jako ve skupině

s placebem (29 % vs. 32 %). Z pacientů, kteří neužívali antikoagulační terapii, udávalo nežádoucí

hemoragickou příhodu 27 % pacientů používajících přípravek OZURDEX oproti 20 % ve skupině

s placebem. Krvácení do sklivce bylo hlášeno u vyššího počtu pacientů léčených přípravkem

OZURDEX, kteří užívali antikoagulační terapii (11 %) ve srovnání s pacienty, kteří antikoagulační

terapii neužívali (6 %).

Antitrombocytární léčivé přípravky, jako např. klopidogrel, byly v různých stádiích klinických studií

podávány až 56 % pacientů. U pacientů užívajících současné a antitrombocytární léčivé přípravky

byly nežádoucí hemoragické příhody hlášeny u mírně vyššího počt

u pacientů, kterým byl injekčně

podán př

ípravek OZURDEX (až 29 %) ve srovnání s placebo skupinou (až 23 %), bez ohledu na

indikaci nebo počet cyklů léčby. Nejběžnější hlášenou nežádoucí hemoragickou příhodou bylo

konjunktivální krvácení (až 24 %).

K podání přípravku OZURDEX pacientům užívajícím antikoagulační nebo antitrombocytární léčivé

přípravky je třeba přistupovat s opatrností.

Porucha zraku

U systémového i lokálního použití

kortikosteroidů může být hlášena porucha zraku. Pokud se u

pacienta objeví symptomy, jako je rozmazané vidění nebo jiné poruchy zraku, má být zváženo

odeslání pacienta k očnímu lékaři za účelem vyšetření možných příčin poruchy zraku, mezi které patří

katarakta, glaukom nebo vzácná onemocnění, např. centrální serózní chorioretinopatie (CSCR), která

byla hlášena po systémovém i lokálním použití kortikosteroidů.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Žádné studie interakcí nebyly provedeny.

Systémové vstřebávání je minimální a žádné interakce nejsou očekávány.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Studie na zvířatech ukázaly teratogenní účinky po podání místně do oka (viz bod 5.3). Údaje o

intravitreálním podávání dexamethasonu těhotným ženám nejsou k dispozici. Dlouhodobá systémová

léčba glukokortikoidy během těhotenství zvyšuje riziko zpomalení nitroděložního růstu a adrenální

nedostatečnosti novorozenců. Proto, přestože se u člověka po lokální intraokulární léčbě očekávají jen

velmi nízké systémové hladiny dexamethasonu, podávání přípravku OZURDEX během těhotenství se

nedoporučuje, pokud možný přínos léčby nepřeváží možná rizika pro plod.

Kojení

Dexamethason se vylučuje do mateřského mléka. S ohledem na způsob podání a výsledné systémové

hladiny se neočekává žádný vliv na dítě. Přesto se podávání přípravku OZURDEX během kojení

nedoporučuje, pokud není nezbytně nutné.

Fertilita

Údaje o vlivu na fertilitu nejsou k dispozici.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

OZURDEX má mírný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Po aplikaci intravitreální injekce

přípravku OZURDEX může u pacientů docházet k dočasnému zhoršení zraku (viz bod 4.8). Dokud

nedojde ke zlepšení zraku, nemají pacienti řídit ani obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostních rizik

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky po léčbě přípravkem OZURDEX jsou shodné s nežádoucími

účinky, které jsou často pozorovány u steroidní léčby očních onemocnění nebo po aplikaci

intravitreálních injekcí (zvýšení NOT, vznik katarakty, krvácení do spojivek nebo sklivce).

Mezi méně často hlášené, avšak vážnější nežádoucí účinky patří endoftalmitida, nekrotizující

retinitida, odchlípení sítnice a poranění sítnice.

Kromě bolesti hlavy a migrény nejsou při používání přípravku OZURDEX popisovány žádné

systémové nežádoucí účinky.

Tabulka se seznamem nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky, u kterých se předpokládá souvislost s léčbou přípravkem OZURDEX, zjištěné v

klinických studiích fáze III (DME, uzávěr větve sítnicové žíly/ uzávěr centrální sítnicové žíly a

uveitida) a hlášené spontánně jsou uvedeny podle tříd orgánových systémů MedRA v tabulce níže

podle následujících konvencí:

Velmi časté (

≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); vzácné (≥ 1/10 000

až < 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000). U každé skupiny četnosti jsou nežádoucí účinky seřazeny

podle klesající závažnosti.

Tabulka 1 Nežádoucí příhody

Třída orgánových

systémů

Frekvence

Nežádoucí účinek

Poruchy nervového

systému

Časté

Bolest hlavy

Méně časté

Migréna

Poruchy oka

Velmi časté

Zvýšený nitrooční tlak**, katarakta**,

konjunktivální krvácení *

Časté

Oční hypertenze, subkapsulární katarakta, krvácení

do sklivce**, snížení zrakové ostrosti*,

poškození/porucha zraku, odchlípení sklivce*,

sklivcové vločky*, zákal sklivce*, blefaritida,

bolest oka*, fotopsie*, edém spojivky* hyperemie

spojivky*

Méně časté

Nekrotizující zánět sítnice, endoftalmitida*,

glaukom, odchlípení sítnice*, poranění sítnice*,

hypotonie oka*, zánět přední komory oční*,

zakalené zánětlivé buňky v přední komoře oční*,

neobvyklé pocity v oku*, pruritus očního víčka,

hyperemie očního bělma*

Celkové poruchy a reakce

v místě aplikace

Méně časté

Dislokace implantátu* (migrace implantátu) s

edémem rohovky či bez edému rohovky (viz také

bod 4.4), komplikace při zavedení implantátu

vedoucí k poškození oční tkáně

(špatné umístění

implantátu)

* Indikuje, že u nežádoucích účinků se předpokládá souvislost s aplikací intravitreální injekce (frekvence těchto

nežád

oucích příhod odpovídá počtu podání léčby).

** Ve 24měsíční observační studii z reálné praxe v léčbě makulárního edému po RVO a neinfekční uveiti

ostihující zadní oční segment byly tyto nežádoucí příhody hlášeny častěji u pacientů, kteří obdrželi > 2 injek

proti pacientům, kteří obdrželi ≤ 2 injekce; vznik katarakty (24,7 % vs. 17,7 %), progrese katarakty (32,0 % vs.

13,1%), krvácení do sklivce (6,0 % vs. 2,0 %), a zvýšený nitrooční tlak (24,0 % vs. 16,6 %).

Popis vy

braných nežádoucích účinků

Diabetický

makulární edém

Klinická bezpečnost přípravku OZURDEX u pacientů s diabetickým makulárním edémem byla

hodnocena ve dvou randomizovaných, dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných studiích fáze

III. V obou st

udiích bylo celkem 347 pacientů léčeno přípravkem

OZURDEX a 350 pacientů

podstoupilo léčbu placebem.

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky nap

říč celým obdobím studie sledovaného oka pacientů léčených

přípravkem OZURDEX byly katarakta a zvýšený nitrooční tlak (viz níže).

V rámci tříletých klinických studií DME bylo ve výchozím stavu 87 % pacientů s fakickým

sledovaným okem léčených přípravkem OZURDEX postiženo určitým stupněm zákalu čočky/ časné

katarakty. Výskyt všech pozorovaných typů katarakty (tj. katarakty kortikální, katarakty diabetické,

katarakty nukleární, katarakty subkapsulární, katarakty lentikulární) byl pozorován u 68 % pacientů

léčených přípravkem OZURDEX s fakickým sledovaným okem po dobu tříleté studie. 59 % pacientů

s fakickým sledovaným okem vyžadovalo operaci katarakty do závěrečné návštěvy ve 3. roce, přičemž

většina operací byla provedena ve 2. a 3. roce.

Průměrná hodnota nitr

oočního tlaku sledovaného oka ve výchozím stavu byla u obou léčených skupin

stejná (15,3 mm Hg). Průměrný nárůst nitroočního tlaku oproti výchozímu stavu nepřekročil u skupiny

léčené přípravkem OZURDEX během všech návštěv 3,2 mm Hg, přičemž průměrná hodnota

nitroočního tlaku dosáhla vrcholu po aplikaci injekce při návštěvě po uplynutí 1,5 měsíce a na hodnotu

výchozího stavu se přibližně vrátila do 6. měsíce následujícího po každé injekci. Rychlost a rozsah

zvýšení nitroočního tlaku po léčbě přípravkem OZURDEX se po opakované injekci přípravku

OZURDEX nezvýšily.

U 28 % pacientů léčených přípravkem OZURDEX došlo při jedné nebo více návštěvách v průběhu

studie k nárůstu nitroočního tlaku oproti výchozímu stavu o ≥ 10 mm Hg. Ve výchozím stavu

vyžadovala 3 % pacientů medikaci na snížení nitroočního tlaku. Celkově potřebovalo medikaci na

snížení nitroočního tlaku ve sledovaném oku v některé fázi během tří let studie 42 % pacientů

.

Vrchol

využití medikace (33 %) nastal v průběhu prvních 12 měsíců a zůstal v jednotlivých letech na

podobných hodnotách

.

Celkem 4 pacienti představující 1 % pacientů léčených přípravkem OZURDEX podstoupili zákroky

sledovaného oka zaměřené na ošetření zvýšeného nitroočního tlaku. Jeden pacient léčený přípravkem

OZURDEX vyžadoval chirurgický zákrok (trabekulektomii) za účelem ošetření zvýšení nitroočního

tlaku vyvolaného steroidy, 1 pacient prodělal trabekulektomii z důvodu zablokování výtoku tekutiny

fibrinem v přední komoře, což vedlo ke zvýšení nitroočního tlaku, 1 pacient prodělal iridotomii u

galukomu s úzkým úhlem a 1 pacient podstoupil iridektomii z důvodu operace katarakty. U žádného

pacienta nebylo zapotřebí vyjmutí implantátu vitrektomií za účelem ošetření zvýšeného nitroočního

tlaku.

Pacienti s uzávěrem větve sítnicové žíly/ uzávěrem centrální sítnicové žíly

Klinická bezpečnost přípravku OZURDEX u pacientů s makulárním edémem v důsledku uzávěru

centrální sítnicové žíly nebo větve sítnicové žíly byla hodnocena ve dvou randomizovaných, dvojitě

zaslepených studiích fáze III, které byly kontrolovány předstíranou léčbou („sham“). V těchto dvou

studiích fáze III bylo celkem 427 pacientů randomizováno do ramene, ve kterém byl aplikován

přípravek OZURDEX a 426 do ramene s předstíranou léčbou. Celkem 401 pacientů (94 %)

randomizovaných k léčbě přípravkem OZURDEX dokončilo období počáteční léčby (do 180. dne).

U celkem 47,3 % pacientů se objevil alespoň jeden nežádoucí účinek. Nejčastěji hlášenými

nežádoucími účinky u pacientů, kterým byl podáván přípravek OZURDEX, byly zvýšený nitrooční

tlak (24,0 %) a krvácení do spojivky (14,7 %).

Profil nežádoucích účinků u pacientů s uzávěrem větve sítnicové žíly byl podobný jako u pacientů

s uzávěrem centrální sítnicové žíly, ačkoli celková incidence nežádoucích účinků byla u skupiny

pacientů s uzávěrem centrální sítnicové žíly vyšší.

Zvýšení nitroočního tlaku (NOT) při podávání přípravku OZURDEX vrcholilo 60. den a tlak se vrátil

na výchozí hodnotu do 180. dne. Zvýšení NOT buď nevyžadovalo léčbu, nebo bylo zvládnuto dočasně

podávanými místními léčivými přípravky snižujícími NOT. V období počáteční léčby vyžadovalo

0,7 % (3/421) pacientů, kterým byl aplikován přípravek OZURDEX, laserový nebo chirurgický

zákrok kvůli zvýšenému NOT ve studovaném oku, v porovnání s 0,2 % (1/423) pacientů

s předstíranou léčbou.

Profil nežádoucích účinků u 341 pacientů analyzovaných po aplikaci druhé injekce přípravku

OZURDEX byl podobný profilu zjištěnému po první aplikaci injekce. U celkem 54 % pacientů se

objevil alespoň jeden nežádoucí účinek. Incidence zvýšeného NOT (24,9 %) byla podobná jako

incidence zjištěná po první aplikaci injekce a tlak se také vrátil na výchozí hodnotu do 180. dne

otevřené fáze studie. Celková incidence katarakty byla po prvním roce vyšší než po prvních šesti

měsících.

Uveitida

Klinická bezpečnost přípravku OZURDEX u pacientů se zánětem zadního segmentu oka projevujícím

se jako neinfekční uveitida byla hodnocena v jednoduché multicentrické zaslepené randomizované

studii.

Celkem 77 pacientů bylo randomizováno do skupiny, které byl podáván přípravek OZURDEX, a 76

pacientů do kontrolní skupiny s předstíranou léčbou.

Studii trvající 26 týdnů dokončilo celkem 73 pacientů (95 %) randomizovaných do skupiny léčené

přípravkem OZURDEX.

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky v hodnoceném oku pacientů, kterým byl podáván přípravek

OZURDEX, bylo krvácení do spojivky (30,3 %), zvýšený nitrooční tlak (25,0 %) a katarakta (11,8 %).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Pokud dojde k předávkování přípravkem OZURDEX a pokud to ošetřující lékař uzná za vhodné, je

třeba sledovat a léčit nitrooční tlak.

5 .

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: oftalmologika, protizánětlivá léčiva. ATC kód: S01BA01.

Dexamethason je účinný kortikosteroid, u něhož bylo prokázáno, že potlačuje zánět inhibicí edému,

ukládání fibrinu, kapilárního prosakování a migrace fagocytů zánětlivé odpovědi. Vaskulární

endoteliální růstový faktor (VEGF) je cytokin, který se v prostředí makulárního edému vylučuje ve

zvýšených koncentracích. Silně podporuje vaskulární permeabilitu. Je prokázáno, že kortikosteroidy

inhibují expresi VEGF. Kromě toho kortikosteroidy zabraňují uvolňování prostaglandinů, z nichž

některé jsou prokázanými mediátory cystoidního makulárního edému.

Klinická účinnost a bezpečnost

Diabetický makulární edém

Účinnost příp

ravku OZURDEX byla hodnocena ve dvou tříletých, multicentrických, dvojitě

zaslepených, randomizovaných, placebem kontrolovaných paralelních studiích identického designu,

které celkově zahrnovaly 1 048 pacientů (studie 206207-010 a 206207-011). Do ramene

s přípravkem OZURDEX bylo randomizováno celkem 351 pacientů, do ramene s dexamethasonem

350 µg 347 pacientů a 350 pacientů bylo randomizováno do ramene s léčbou placebem.

Pacienti byli pro opakovanou léčbu způsobilí na základě tloušťky sítnice ve středním poli > 175

mikronů podle optické koherentní tomografie (OCT) nebo na základě interpretace OCT ze strany

zkoušejícího ve smyslu jakéhokoli dokladu o reziduálním retinálním edému sestávajícím

z intraretinálních cyst nebo jakýchkoli oblastí nadměrného ztluštění retiny v rámci středního pole nebo

mimo ně. Pacienti podstoupili až 7 kol léčby v intervalech nanejvýš přibližně 6 měsíců.

Záchranná léčba byla povolena podle uvážení zkoušejícího v kterékoli fázi, ale následně vedla

k vyloučení ze studií.

Celkem 36 % pacientů léčených přípravkem OZURDEX ukončilo z jakéhokoli důvodu v průběhu

studie svou účast oproti 57 % pacientů podstupujících léčbu placebem. Počet ukončení účasti kvůli

nežádoucím účinkům byl podobný v léčené skupině i skupině s placebem (13 %

oproti 11 %). Počet

případů ukončení studie z důvodu nedostatečné účinnosti byl nižší ve skupině ošetřované

přípravkem OZURDEX než ve skupině s placebem (7 % oproti 24 %).

Primární a klíčové sekundární cílové parametry pro studie 206207-010 a 011 jsou uvedeny v tabulce

2. Zlepšení zraku ve skupině s přípravkem DEX700 bylo zastíněno vznikem katarakty. Po

odstranění katarakty opět došlo ke zlepšení zraku.

Tabulka 2.

Účinnost ve studii 206207-010 a 206207-011 (populace ITT)

Cílový parametr

Studie

206207-

Studie

206207-011

Sdružené studie

206207-010 a

206207-011

„Sham”

N = 165

„Sham”

N = 185

DEX 700

N = 351

„Sham”

N = 350

Průměrná změna NKZO za 3 roky, přístup

AUC (písmena)

Hodnota P

0,016

0,366

0,023

Zlepšení NKZO o ≥ 15- písmen oproti

vstupnímu stavu ve 3. roce/výstupní

návštěva (%)

22,1

13,3

22,3

10,8

22,2

12,0

Hodnota P

0,038

0,003

<0,001

Průměrná změna NKZO od vstupního

stavu ve 3. roce / výstupní návštěva

(písmena)

-0.0

Hodnota P

0,020

0,505

0,054

Průměrná změna tloušťky sítnice ve

středním poli podle OCT za 3 roky,

přístup AUC (µm)

101,1

-37,8

-120,7

-45,8

-111,6

-41,9

Hodnota P

<0,001

<0,001

<0,001

Primární a klíčové sekundární cílové parametry pro sdruženou analýzu pseudofakických pacientů

jsou uvedeny v tabulce 3.

Tabulka 3. Účinnost u pseudofakických pacientů (sdružené studie 206207-010 a 206207-011)

Cílový paramet

DEX 700

N = 86

„Sham”

N = 101

P-value

Průměrná změna NKZO za 3 roky, přístup AUC

(písmena)

< 0,001

Zlepšení NKZO o ≥ 15 písmen oproti vstupnímu stavu

ve 3. roce/výstupní návštěva (%)

23,3

10,9

0,024

Průměrná změna NKZO od vstupního stavu ve 3. roce

/ výstupní návštěva

0,004

Průměrná změna tloušťky sítnice ve středním poli

podle OCT za 3 roky, přístup AUC (µm)

-131,8

-50,8

< 0,001

Primární a klíčové sekundární cílové parametry pro sdruženou analýzu pacientů s jakoukoli

předchozí léčbou jsou uvedeny v tabulce 4.

Přečtěte si celý dokument

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/545304/2019

EMEA/H/C/001140

Ozurdex (dexamethasonum)

Přehled pro přípravek Ozurdex a proč byl přípravek registrován v EU

Co je přípravek Ozurdex a k čemu se používá?

Přípravek Ozurdex je implantát, který se injekčně aplikuje do oka.

Používá se k léčbě dospělých s poruchou zraku z důvodu makulárního edému, který vznikl v souvislosti

ucpáním žil odvádějících krev ze zadní části oka,

poškozením krevních cév způsobeným diabetem u pacientů s umělými čočkami v oku nebo u

pacientů, u kterých jiná léčba neúčinkovala nebo nebyla vhodná.

Makulární edém je otok makuly, což je centrální krajina sítnice (vrstva v zadní části oka citlivá na

světlo), který může omezit centrální vidění pacienta a mít vliv na činnosti, jako je například čtení nebo

řízení.

Přípravek Ozurdex se rovněž používá k léčbě dospělých s neinfekční uveitidou v zadní části oka.

Uveitida je zánět uvey, což je střední vrstva oční koule.

Jak se přípravek Ozurdex používá?

Výdej přípravku Ozurdex je vázán na lékařský předpis. Přípravek musí aplikovat oftalmolog (oční

lékař), který má zkušenosti s aplikováním intravitreálních injekcí (injekcí do sklivcového moku, což je

rosolovitá tekutina v oku).

Každý implantát je v aplikátoru a obsahuje 700 mikrogramů léčivé látky dexamethasonu.

Pacientům je injekčně aplikován vždy jeden implantát přípravku Ozurdex, a to přímo do sklivcového

moku. Další léčbu je možné aplikovat tehdy, pokud se pacientovo onemocnění zlepší, ale následně

dojde ke zhoršení, a pokud se lékař domnívá, že pro pacienta bude další léčba přínosná. Pokud se

pacientův zrak zlepší a zlepšení přetrvává, neměly by mu být další implantáty aplikovány. Další

implantáty by neměly být aplikovány ani pacientům, jejichž zrak se zhoršuje a u nichž aplikování

přípravku Ozurdex nevede ke zlepšení.

Ozurdex (dexamethasonum)

EMA/545304/2019

strana 2/3

Více informací o používání přípravku Ozurdex naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na svého

lékaře či lékárníka.

Jak přípravek Ozurdex působí?

Léčivá látka v přípravku Ozurdex, dexamethason, patří do skupiny protizánětlivých léčiv nazývaných

kortikosteroidy. Působí tak, že vstupuje do buněk a zabraňuje tvorbě vaskulárního endoteliálního

růstového faktoru (VEGF) a prostaglandinů, což jsou látky, které se podílejí na vzniku zánětu.

Implantáty přípravku Ozurdex se injekčně aplikují přímo do sklivcového moku v oku. Tím se zajistí, že

do postižené oblasti oka, kde se vyskytuje makulární edém a uveitida, se dostane odpovídající

množství dexamethasonu. Implantát je vyroben z materiálu, který postupně uvolňuje dexamethason a

po několika měsících se rozpustí.

Jaké přínosy přípravku Ozurdex byly prokázány v průběhu studií?

Vzhledem k tomu, že dexamethason je dobře známý protizánětlivý léčivý přípravek, společnost

předložila studie z publikované literatury, kde byl přípravek Ozurdex srovnáván s „předstíranou“ léčbou

(kdy se k oku přitlačí aplikátor, avšak ve skutečnosti se do oka žádný implantát injekčně neaplikuje).

Makulární edém, který vznikl v souvislosti s ucpáním žil sítnice

Ve dvou hlavních studiích, do kterých bylo zařazeno celkem 1 267 dospělých, byl přípravek Ozurdex při

zlepšování zraku pacientů účinnější než předstíraná léčba. Zrak byl měřen pomocí „nejlépe korigované

zrakové ostrosti“, která je ukazatelem toho, jak dobře daná osoba vidí (poté, co dostala korekční

čočky). V první studii došlo po 180 dnech přibližně u 23 % pacientů, kterým byl aplikován přípravek

Ozurdex, ke zlepšení ukazatele BCVA nejméně o 15 písmen, zatímco ve skupině pacientů, u nichž byla

léčba předstírána, dosáhlo tohoto výsledku 17 % osob. Ve druhé studii bylo tohoto zlepšení po 90

dnech dosaženo u 22 % pacientů, jimž byl aplikován přípravek Ozurdex, a u 12 % pacientů, kteří

podstoupili předstíranou léčbu.

Makulární edém, který vznikl v souvislosti s diabetem

Účinky 700mikrogramového nebo 350mikrogramového implantátu přípravku Ozurdex byly

porovnávány ve dvou hlavních studiích, do kterých bylo zařazeno 1 048 pacientů. Pacienti byli

sledováni po dobu až 3 let, a jestliže to bylo považováno za vhodné, mohla být léčba aplikována i

opakovaně. U pacientů, u kterých již byla provedena chirurgická náhrada čočky, bylo průměrné

zlepšení nejlépe korigované zrakové ostrosti během obou studií 6,5 písmene po aplikování 700

mikrogramů přípravku Ozurdex ve srovnání se zlepšením o 1,7 písmene u předstírané léčby. U

pacientů, u nichž dosud nebyly účinné jiné druhy léčby, nebo pro které jiné druhy léčby nejsou vhodné,

bylo průměrné zlepšení nejlépe korigované zrakové ostrosti během obou studií po aplikování 700

mikrogramů přípravku Ozurdex 3,2 písmene ve srovnání se zlepšením o 1,5 písmene u předstírané

léčby.

Uveitida

Přípravek Ozurdex byl v rámci zmírnění zánětu u pacientů s uveitidou účinnější než předstíraná léčba,

což bylo měřeno zlepšením „skóre zákalu sklivce“ u pacientů, které je ukazatelem zánětu, přičemž

nulové skóre znamená, že nejsou patrné žádné stopy zánětu. V jedné hlavní studii, do které bylo

zařazeno 229 dospělých s uveitidou, dosáhlo nulové hodnoty skóre zákalu sklivce přibližně 47 %

pacientů léčených 700 mikrogramy přípravku Ozurdex ve srovnání s 36 % pacientů léčených 350

mikrogramy přípravku Ozurdex a 12 % pacientů, kteří podstoupili předstíranou léčbu.

Ozurdex (dexamethasonum)

EMA/545304/2019

strana 3/3

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Ozurdex?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Ozurdex (které mohou postihnout více než 1 osobu z 10)

jsou zvýšený nitrooční tlak, spojivkové krvácení (krvácení z blanky, která se táhne podél bílé části oka)

a katarakta (zakalení čočky, u pacientů s uveitidou i u pacientů s diabetem). Má se za to, že uvedené

krvácení je způsobeno vpichem injekce, a nikoli samotným léčivým přípravkem. Úplný seznam

nežádoucích účinků přípravku Ozurdex je uveden v příbalové informaci.

Přípravek Ozurdex nesmí být používán u pacientů s infekcí oka nebo periokulární krajiny (s infekcí

v oku či jeho okolí) ani pacienti, u nichž se předpokládá, že tuto infekci mají, a pacienti s pokročilým

glaukomem (poškozením očního nervu, které je obvykle způsobeno vysokým nitroočním tlakem), který

není odpovídajícím způsobem zvládán pouze pomocí léčivých přípravků. Přípravek dále nesmí být

používán v určitých případech, kdy je zadní část membrány, která obklopuje čočku (pouzdro čočky),

natržená. Úplný seznam omezení přípravku Ozurdex je uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Ozurdex registrován v EU?

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla, že přínosy přípravku Ozurdex u pacientů s uveitidou

nebo makulárním edémem, který vznikl v souvislosti s ucpáním žil, převyšují jeho rizika a může tak

být registrován k použití v EU. Injekce přípravku Ozurdex způsobují pouze mírné poranění oční bulvy a

nárůst nitroočního tlaku se považuje za zvládnutelný. Injekce není navíc nutné aplikovat často, neboť

implantát v oku zůstává po dobu několika měsíců.

Agentura konstatovala, že v celé skupině pacientů s makulárním edémem, který vznikl v souvislosti

s diabetem, byl zaznamenán jen malý přínos, který byl převýšen riziky, včetně rizika rozvoje

katarakty. Nicméně u pacientů s umělou čočkou v postiženém oku nebo u pacientů, kteří nevykazovali

odpověď na jiné druhy léčby bez kortikosteroidů, nebo pro které tyto druhy léčby nejsou vhodné,

převyšují přínosy přípravku Ozurdex jeho rizika. Použití přípravku Ozurdex u pacientů s makulárním

edémem, který vznikl v souvislosti s diabetem, je proto omezeno na tyto dvě skupiny.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Ozurdex?

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla zahrnuta doporučení a opatření pro bezpečné

a účinné používání přípravku Ozurdex, která by měla být dodržována zdravotnickými pracovníky i

pacienty.

Jako u všech léčivých přípravků jsou údaje o používání přípravku Ozurdex průběžně sledovány.

Nežádoucí účinky nahlášené v souvislosti s přípravkem Ozurdex jsou pečlivě hodnoceny a jsou učiněna

veškerá nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů.

Výrobce přípravku Ozurdex navíc zajistí, aby pacienti dostali informační balíček sestávající z brožury a

zvukového CD.

Další informace o přípravku Ozurdex

Přípravku Ozurdex bylo uděleno rozhodnutí o registraci platné v celé EU dne 27. července 2010.

Další informace o přípravku Ozurdex jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/ozurdex

Tento přehled byl naposledy aktualizován v 10-2019.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace