OZONIT

Základní informace

 • Název přípravku:
 • OZONIT 40
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • Zdravotnické zařízení

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • OZONIT 40
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Stav

 • Zdroj:
 • Ecolab
 • Registrační číslo:
 • 104520E
 • Poslední aktualizace:
 • 12-03-2018

Souhrn úDajů O Přípravku: dávkování, interakce, vedlejší účinky

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

OZONIT 40

104520E

1 / 21

Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Název výrobku

OZONIT 40

Kód výrobku

104520E

Použití látky nebo směsi

Biocid

Druh látky

Směs

Pouze pro profesionální uživatele.

Informace k ředění produktu

0.15 % - 0.4 %

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití

Pomocný prací prostředek (uvolňujicí plyn). Automatická aplikace

Doporučená omezení použití

Pouze pro průmyslové a profesionální použití.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma

Ecolab Hygiene s.r.o.

Hlinky 118

603 00, Brno Česká republika +420 543 518 250

office.brno@ecolab.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé

situace

+420228881362

+32-(0)3-575-5555 Transevropský

Telefonní číslo

toxikologického informačního

centra

+420 224 919 293 / 224 915 402 (nepřetržitě)

Datum vyhotovení/revize

03.11.2017

Verze

Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

KONCENTRÁT PRODUKTU

Oxidující kapaliny, Kategorie 2

H272

Látky a směsi korozivní pro kovy, Kategorie 1

H290

Akutní toxicita, Kategorie 4

H302

Žíravost pro kůži, Kategorie 1A

H314

Vážné poškození očí, Kategorie 1

H318

Toxický vliv na reprodukční schopnosti, Kategorie 1B

H360D

Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice,

H335

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

OZONIT 40

104520E

2 / 21

Kategorie 3, Dýchací systém

Chronická toxicita pro vodní prostředí, Kategorie 1

H410

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Není nebezpečnou látkou nebo směsí.

2.2 Prvky označení

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

KONCENTRÁT PRODUKTU

Výstražné symboly

nebezpečnosti

Signální slovo

Nebezpečí

Standardní věty o

nebezpečnosti

H272

Může zesílit požár; oxidant.

H290

Může být korozivní pro kovy.

H302

Zdraví škodlivý při požití.

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození

očí.

H335

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H360D

Může poškodit plod v těle matky.

H410

Vysoce toxický pro vodní organismy, s

dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné

zacházení

Prevence:

P201

Před použitím si obstarejte speciální instrukce.

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy,

jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji

zapálení. Zákaz kouření.

P273

Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280

Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/

obličejový štít.

Opatření:

P303 + P361 + P353

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě

svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut

opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní

čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout

snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ

INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku:

Peroxid vodíku

sulfonovaná (Z)-oktadec-9-enová kyselina, draselné soli

kyselina peroxyoctová

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Není nebezpečnou látkou nebo směsí.

2.3 Další nebezpečnost

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

OZONIT 40

104520E

3 / 21

KONCENTRÁT PRODUKTU

Nemíchejte s bělicími nebo jinými chlorovanémi výrobky - způsobuje uvolnění plynného chloru.

Oddíl 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

KONCENTRÁT PRODUKTU

Nebezpečné složky

Chemický název

Č. CAS

Č.ES

č. REACH

KlasifikaceNAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008

Koncentrace:

Peroxid vodíku

7722-84-1

231-765-0

01-2119485845-22

Nota B Oxidující kapaliny Kategorie 1;

H271

Akutní toxicita Kategorie 4; H302

Akutní toxicita Kategorie 4; H332

Žíravost pro kůži Kategorie 1A; H314

>= 20 - < 25

sulfonovaná (Z)-oktadec-

9-enová kyselina,

draselné soli

68609-93-8

271-843-1

01-2120063124-67

Podráždění očí Kategorie 2; H319

Toxický vliv na reprodukční schopnosti

Kategorie 1B; H360D

>= 10 - < 20

Octová Kyselina

64-19-7

200-580-7

01-2119475328-30

Nota B Hořlavé kapaliny Kategorie 3;

H226

Žíravost pro kůži Kategorie 1A; H314

>= 5 - < 10

kyselina peroxyoctová

79-21-0

201-186-8

Hořlavé kapaliny Kategorie 3; H226

Organické peroxidy Typ D; H242

Akutní toxicita Kategorie 4; H302

Akutní toxicita Kategorie 4; H332

Akutní toxicita Kategorie 4; H312

Žíravost pro kůži Kategorie 1A; H314

Akutní toxicita pro vodní prostředí

Kategorie 1; H400

Toxicita pro specifické cílové orgány -

jednorázová expozice Kategorie 3; H335

Chronická toxicita pro vodní prostředí

Kategorie 1; H410

>= 5 - < 10

2-hydroxybifenyl

124-07-2

204-677-5

01-2119552491-41

Akutní toxicita Kategorie 4; H332

Žíravost pro kůži Kategorie 1C; H314

Vážné poškození očí Kategorie 1; H318

>= 2.5 - < 3

9 -Octadecenoic acid

(9Z)-, sulfonated,

oxidized, potassium salts

1315321-94-8

01-2119888885-11

Oxidující kapaliny Kategorie 1; H271

Organické peroxidy Typ C; H242

Žíravost pro kůži Kategorie 1A; H314

Vážné poškození očí Kategorie 1; H318

Akutní toxicita pro vodní prostředí

Kategorie 1; H400

>= 1 - < 2.5

kyselina etidronová

2809-21-4

220-552-8

01-2119510391-53

Látky a směsi korozivní pro kovy

Kategorie 1; H290

Akutní toxicita Kategorie 4; H302

Vážné poškození očí Kategorie 1; H318

>= 1 - < 2.5

Peroxyoctanoic acid

33734-57-5

Samozápalné kapaliny Kategorie 1;

H250

Organické peroxidy Typ F; H242

Žíravost pro kůži Kategorie 1B; H314

Vážné poškození očí Kategorie 1; H318

Akutní toxicita pro vodní prostředí

Kategorie 1; H400

>= 1 - < 2.5

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

OZONIT 40

104520E

4 / 21

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Nebezpečné složky

Chemický název

Č. CAS

Č.ES

č. REACH

KlasifikaceNAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008

Koncentrace:

kyselina peroxyoctová

79-21-0

201-186-8

Hořlavé kapalinyKategorie 3; H226

Organické peroxidyTyp D; H242

Akutní toxicitaKategorie 4; H302

Akutní toxicitaKategorie 4; H332

Akutní toxicitaKategorie 4; H312

Žíravost pro kůžiKategorie 1A; H314

Akutní toxicita pro vodní

prostředíKategorie 1; H400

Toxicita pro specifické cílové orgány -

jednorázová expoziceKategorie 3; H335

Chronická toxicita pro vodní

prostředíKategorie 1; H410

< 0.1

Úplné znění H-vět uvedených v tomto oddílu viz oddíl 16.

Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

KONCENTRÁT PRODUKTU

Při styku s očima

Okamžitě oplachujte velkým množstvím vody i pod víčky po dobu

nejméně 15 minut. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a

pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Ihned

přivolejte lékaře.

Při styku s kůží

Ihned vyplachujte velkým množstvím vody nejméně po dobu 15

minut. Použijte jemné mýdlo, je-li k dispozici. Potřísněný oděv

před novým použitím vyperte. Před novým použitím obuv pečlivě

očistěte. Ihned přivolejte lékaře.

Při požití

Vypláchněte ústa vodou. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Osobám v

bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Ihned přivolejte lékaře.

Při vdechnutí

Odveďte postiženého na čerstvý vzduch. Symptomatické ošetření.

Pokud symptomy přetrvávají, zajistěte lékařské ošetření.

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Při styku s očima

Vyplachujte velkým množstvím vody.

Při styku s kůží

Vyplachujte velkým množstvím vody.

Při požití

Vypláchněte si ústa. Pokud symptomy přetrvávají, zajistěte

lékařské ošetření.

Při vdechnutí

Pokud symptomy přetrvávají, zajistěte lékařské ošetření.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Viz kapitola 11 obsahující podrobnější informace o účincích na zdraví a symptomech

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

OZONIT 40

104520E

5 / 21

Ošetření

Symptomatické ošetření.

Oddíl 5: Opatření pro hašení požáru

KONCENTRÁT PRODUKTU

5.1 Hasiva

Vhodná hasiva

Opatření při požáru mají odpovídat okolním podmínkám.

Nevhodná hasiva

Není známo.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Specifická nebezpečí při

hašení požáru

Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče

Oxidační prostředek. Styk s jiným materiálem může způsobit

požár.

Oxidační činidlo; materiál je oxidačním činidlem, které může

snadno reagovat s jinými materiály, obzvláště při zahřátí.

Nebezpečné produkty

spalování

Produkty rozkladu mohou obsahovat následující látky:

Oxidy uhlíku

Oxidy dusíku (NOx)

Oxidy síry

Oxidy fosforu

5.3 Pokyny pro hasiče

Zvláštní ochranné prostředky

pro hasiče

: V případě požáru je třeba nosit ochranný oděv a dýchací přístroj

zakrývající celou tvář automaticky vytvářející kladný přetlak.

Další informace

: Kontaminovanou vodu použitou k hašení shromažďujte odděleně.

Voda nesmí být vpuštěna do kanalizace. Zbytky po požáru a

kontaminovaná voda použitá k hašení musí být zlikvidovány podle

místních předpisů. Při požáru a/nebo výbuchu nevdechujte plynné

zplodiny.

Oddíl 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

KONCENTRÁT PRODUKTU

Rada pro pracovníky kromě

pracovníků zasahujících v

případě nouze

Zajistěte přiměřené větrání. Personál udržujte z dosahu a na

návětrné straně. Zamezte vdechování, požití a styku s kůží a

očima. Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím nad mezní

hodnoty pro expozici, musí používat pro tyto účely schválený

dýchací přístroj. Zajistěte sanaci řádně proškolenými pracovníky.

Nahlédněte do odstavců 7 a 8 obsahujících ochranná opatření.

Rada pro pracovníky

zasahující v případě nouze

Pokud je pro likvidaci úniku vyžadován speciální oděv, přečtěte si

informace v oddíle 8 o vhodných a nevhodných materiálech.

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Rada pro pracovníky kromě

pracovníků zasahujících v

případě nouze

Nahlédněte do odstavců 7 a 8 obsahujících ochranná opatření.

Rada pro pracovníky

zasahující v případě nouze

Pokud je pro likvidaci úniku vyžadován speciální oděv, přečtěte si

informace v oddíle 8 o vhodných a nevhodných materiálech.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

OZONIT 40

104520E

6 / 21

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

KONCENTRÁT PRODUKTU

Opatření na ochranu

životního prostředí

Zabraňte styku s půdou, povrchovými nebo spodními vodami.

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Opatření na ochranu

životního prostředí

Není nutno provádět žádná opatření k ochraně životního

prostředí.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

KONCENTRÁT PRODUKTU

Čistící metody

Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika.Rozlité nebo

uniknuvší kyseliny nebo zásady nikdy nenechejte vsáknout do

pilin, hoblin nebo podobných materiálů. Izolujte odpad, zamezte

jeho styku s nekompatibilními materiály. V případě úniku malého

množství jej ponechte vsáknout do nehořlavého absorpčního

materiálu (např. písku, vermikulitu, křemeliny) a zachycený

produkt nařeďte velkým množstvím vody v minimálním poměru

1:10. Následně jej uložte na bezpečné místo do vyhrazeného

kontejneru pro pozdější neutralizaci* / zneškodnění. V případě

úniku velkého množství se pokuste zastavit únik, je-li to bezpečné,

evakuujte zasaženou oblast, zachyťte uniklé množství nehořlavým

absorpčním materiálem, opusťte prostor do odeznění reakce a

poté materiál předejte k odbornému zneškodnění. Před případným

vypouštěním do kanalizace si zajistěte souhlas místní vodárenské

společnosti / vodoprávního orgánu. * NEUTRALIZACE: naředěný

materiál neutralizujte vhodnou alkálií jako je např.

hydrogenuhličitan sodný

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Čistící metody

Zastavte únik, můžete-li tak učinit bez rizika. Nechejte uniknuvší

materiál vsáknout do nehořlavého absorpčního materiálu (např.

písku, zeminy, křemeliny, vermikulitu) a uložte do obalu k likvidaci

podle místních / národních předpisů (viz oddíl 13). Stopy látky

spláchněte vodou. Při úniku velkého množství zabraňte vniknutí

látky/směsi vč. kontaminovaného inertního materiálu do

kanalizace, povrchových a podzemních vod nebo půdy.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Viz oddíl 1 pro pohotovostní kontaktní informace.

Osobní ochrana viz sekce 8.

Viz oddíl 13 pro další informace o nakládání s odpadem.

Oddíl 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

KONCENTRÁT PRODUKTU

Pokyny pro bezpečné

zacházení

Nepolkněte. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

Nevdechujte prach/ dým/ plyn/ mlhu/ páry/ aerosoly. Používejte

pouze za dostatečného větrání. Po manipulaci důkladně omyjte

ruce. Nemíchejte s bělicími nebo jinými chlorovanémi výrobky -

způsobuje uvolnění plynného chloru.

Hygienická opatření

Dodržujte bezpečnostní předpisy pro manipulaci s chemikáliemi.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

OZONIT 40

104520E

7 / 21

Znečištěný oděv odložte a před novým použitím vyperte. Po

manipulaci důkladně omyjte obličej, ruce a odkrytá místa kůže.

V případě nebezpečí potřísnění nebo vystříknutí zajistěte vhodné

vybavení pro rychlé vypláchnutí očí a opláchnutí kůže.

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Pokyny pro bezpečné

zacházení

Po manipulaci si umyjte ruce. Osobní ochrana viz sekce 8.

Hygienická opatření

Před pracovní přestávkou a ihned po skončení manipulace s

výrobkem si umyjte ruce.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

KONCENTRÁT PRODUKTU

Požadavky na skladovací

prostory a kontejnery

Skladujte na chladném, dobře větraném místě. Uchovávejte

odděleně od redukčních činidel. Uchovávejte odděleně od silných

bází. Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů. Uchovávejte

mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladujte ve

vhodných a označených obalech. Může dojít k popraskání z

důvodu nárůstu tlaku, pokud kontejner není dostatečně

odvětráván.

Uchovávejte pouze v původním obalu. Uniklý produkt absorbujte,

aby se zabránilo materiálním škodám.

Skladovací teplota

5 °C do 30 °C

Obalový materiál

Vhodný materiál: Plastový materiál

Nevhodný materiál: Hliník, Měkká ocel

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Požadavky na skladovací

prostory a kontejnery

Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Skladujte ve vhodných a označených obalech.

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití

KONCENTRÁT PRODUKTU

Specifické (specifická)

použití

Pomocný prací prostředek (uvolňujicí plyn). Automatická aplikace

Oddíl 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

KONCENTRÁT PRODUKTU

Mezní expoziční hodnoty pro pracoviště

Složky

Č. CAS

Typ hodnoty

(Forma expozice)

Kontrolní parametry

Právní předpis

Peroxid vodíku

7722-84-1

1 mg/m3

CZ OEL

Další informace

dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži

NPK-P

2 mg/m3

CZ OEL

Další informace

dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži

Octová Kyselina

64-19-7

25 mg/m3

CZ OEL

Další informace

dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži

NPK-P

35 mg/m3

CZ OEL

Další informace

dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži

kyselina

peroxyoctová

79-21-0

0.6 mg/m3

CZ OEL

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

OZONIT 40

104520E

8 / 21

Další informace

dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži

NPK-P

1.2 mg/m3

CZ OEL

Další informace

dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži

DNEL

Peroxid vodíku

Oblast použití: Pracovníci

Cesty expozice: Vdechnutí

Možné ovlivnění zdraví: krátkodobá - lokální

Hodnota: 3 mg/m3

Oblast použití: Pracovníci

Cesty expozice: Vdechnutí

Možné ovlivnění zdraví: Dlouhodobé - lokální účinky

Hodnota: 1.4 mg/m3

peracetic acid

Oblast použití: Pracovníci

Cesty expozice: Vdechnutí

Možné ovlivnění zdraví: Dlouhodobé - systémové účinky

Hodnota: 0.6 mg/m3

Oblast použití: Pracovníci

Cesty expozice: Vdechnutí

Možné ovlivnění zdraví: Akutní - systémové účinky

Hodnota: 0.6 mg/m3

Oblast použití: Pracovníci

Cesty expozice: Vdechnutí

Možné ovlivnění zdraví: Dlouhodobé - lokální účinky

Hodnota: 0.6 mg/m3

Oblast použití: Pracovníci

Cesty expozice: Vdechnutí

Možné ovlivnění zdraví: Akutní - lokální účinky

Hodnota: 0.6 mg/m3

Oblast použití: Pracovníci

Cesty expozice: Styk s kůží

Možné ovlivnění zdraví: Akutní - lokální účinky

Hodnota: 0.12

Oblast použití: Spotřebitelé

Cesty expozice: Vdechnutí

Možné ovlivnění zdraví: Dlouhodobé - systémové účinky

Hodnota: 0.6 mg/m3

Oblast použití: Spotřebitelé

Cesty expozice: Vdechnutí

Možné ovlivnění zdraví: Akutní - systémové účinky

Hodnota: 0.6 mg/m3

Oblast použití: Spotřebitelé

Cesty expozice: Vdechnutí

Možné ovlivnění zdraví: Dlouhodobé - lokální účinky

Hodnota: 0.6 mg/m3

Oblast použití: Spotřebitelé

Cesty expozice: Vdechnutí

Možné ovlivnění zdraví: Akutní - lokální účinky

Hodnota: 0.3 mg/m3

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

OZONIT 40

104520E

9 / 21

9 -Octadecenoic acid (9Z)-,

sulfonated, oxidized,

potassium salts

Oblast použití: Pracovníci

Cesty expozice: Vdechnutí

Možné ovlivnění zdraví: Dlouhodobé - systémové účinky

Hodnota: 0.6 mg/m3

Oblast použití: Pracovníci

Cesty expozice: Vdechnutí

Možné ovlivnění zdraví: Akutní - systémové účinky

Hodnota: 1.8 mg/m3

Oblast použití: Pracovníci

Cesty expozice: Styk s kůží

Možné ovlivnění zdraví: Dlouhodobé - systémové účinky

Hodnota: 0.3 mg/cm2

Oblast použití: Pracovníci

Cesty expozice: Styk s kůží

Možné ovlivnění zdraví: Akutní - systémové účinky

Hodnota: 0.9 mg/cm2

Oblast použití: Spotřebitelské použití

Cesty expozice: Vdechnutí

Možné ovlivnění zdraví: Dlouhodobé - systémové účinky

Hodnota: 0.14 mg/m3

Oblast použití: Spotřebitelské použití

Cesty expozice: Vdechnutí

Možné ovlivnění zdraví: Akutní - systémové účinky

Hodnota: 0.42 mg/m3

Oblast použití: Spotřebitelské použití

Cesty expozice: Styk s kůží

Možné ovlivnění zdraví: Dlouhodobé - systémové účinky

Hodnota: 0.2 mg/cm2

Oblast použití: Spotřebitelské použití

Cesty expozice: Styk s kůží

Možné ovlivnění zdraví: Akutní - systémové účinky

Hodnota: 0.6 mg/cm2

Oblast použití: Spotřebitelé

Cesty expozice: Požití

Možné ovlivnění zdraví: Dlouhodobé - systémové účinky

Hodnota: 0.04 ppm

Oblast použití: Spotřebitelé

Cesty expozice: Požití

Možné ovlivnění zdraví: Akutní - systémové účinky

Hodnota: 0.12 ppm

PNEC

peracetic acid

Sladká voda

Hodnota: 0.000224 mg/l

Sladkovodní sediment

Hodnota: 0.00018 mg/kg

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

OZONIT 40

104520E

10 / 21

Voda

Hodnota: 0.051 mg/l

Půda

Hodnota: 0.32 mg/kg

9 -Octadecenoic acid (9Z)-,

sulfonated, oxidized,

potassium salts

Sladká voda

Hodnota: 0.00075 mg/l

Mořská voda

Hodnota: 0.000075 mg/l

Voda

Hodnota: 0.0075 mg/l

Sladkovodní sediment

Hodnota: 0.003 mg/kg

Mořský sediment

Hodnota: 0.003 mg/kg

Voda

Hodnota: 2 mg/l

Půda

Hodnota: 0.00012 mg/kg

Hodnota: 1.67 mg/kg

8.2 Omezování expozice

KONCENTRÁT PRODUKTU

Přiměřené technické kontroly

Technická opatření

Účinným podtlakovým odvětrávacím systémem. Udržujte

koncentraci ve vzduchu pod standardní hodnotou expozice na

pracovišti.

Individuální ochranná opatření

Hygienická opatření

Dodržujte bezpečnostní předpisy pro manipulaci s chemikáliemi.

Znečištěný oděv odložte a před novým použitím vyperte. Po

manipulaci důkladně omyjte obličej, ruce a odkrytá místa kůže.

V případě nebezpečí potřísnění nebo vystříknutí zajistěte vhodné

vybavení pro rychlé vypláchnutí očí a opláchnutí kůže.

Ochrana očí a obličeje (EN

166)

Bezpečnostní ochranné brýle

Obličejový štít

Ochrana rukou (EN 374)

Doporučená preventivní ochrana kůže

Rukavice

Nitrilový kaučuk

butylkaučuk

Doba odolnosti materiálu proti průniku: 1 - 4 hodiny

Minimální požadovaná tloušťka rukavic z butyl-kaučuku 0.7 mm, z

nitril-kaučuku nebo ekvivalentního materiálu 0.4 mm (podrobné

informace prosím vyžádejte u výrobce/distibutora ochranných

rukavic).

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

OZONIT 40

104520E

11 / 21

Rukavice by měly být při známkách znehodnocení nebo

chemického průniku vyřazeny a nahrazeny novými.

Ochrana kůže a těla (EN

14605)

Osobní ochranné prostředky zahrnují: vhodné ochranné rukavice,

těsnící ochranné brýle a ochranný oděv

Ochrana dýchacích cest (EN

143, 14387)

Nejsou vyžadovány jestliže koncentrace ve vzduchu nepřekračují

expoziční limity stanovené příslušným pravním předpisem. V

případě, že nebezpečí při vdechování nemohou být zcela

eliminována nebo dostatečně omezena technickými prostředky

kolektivní ochrany nebo opatřeními, metodami a postupy na

straně zaměstnavatele, použijte certifikované osobní ochranné

prostředky k ochraně dýchacích orgánů splńující požadavky

odpovídajících evropských předpisů (89/656/EHS, 89/686/EHS).

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Přiměřené technické kontroly

Technická opatření

Správné běžné větrání by mělo být dostatečné pro regulaci

vzdušné kontaminace pracovního prostředí.

Individuální ochranná opatření

Hygienická opatření

Před pracovní přestávkou a ihned po skončení manipulace s

výrobkem si umyjte ruce.

Ochrana očí a obličeje (EN

166)

Není třeba používat speciální ochranné pomůcky.

Ochrana rukou (EN 374)

Není třeba používat speciální ochranné pomůcky.

Ochrana kůže a těla (EN

14605)

Není třeba používat speciální ochranné pomůcky.

Ochrana dýchacích cest (EN

143, 14387)

Nejsou vyžadovány jestliže koncentrace ve vzduchu nepřekračují

expoziční limity stanovené příslušným pravním předpisem. V

případě, že nebezpečí při vdechování nemohou být zcela

eliminována nebo dostatečně omezena technickými prostředky

kolektivní ochrany nebo opatřeními, metodami a postupy na

straně zaměstnavatele, použijte certifikované osobní ochranné

prostředky k ochraně dýchacích orgánů splńující požadavky

odpovídajících evropských předpisů (89/656/EHS, 89/686/EHS).

Omezování expozice životního prostředí

Všeobecné pokyny

: Zvažte zabezpečení v okolí skladovacích nádob.

Oddíl 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

KONCENTRÁT PRODUKTU

APLIKAČNÍ ROZTOK

PRODUKTU

Vzhled

: kapalný

kapalný

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

OZONIT 40

104520E

12 / 21

Barva

: Bezbarvá

Bezbarvá

Zápach

: octový

octový

0.7 - 0.9, 100 %

3.0 - 3.6

Bod vzplanutí

Nehodí se

Prahová hodnota zápachu

Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno

Bod tání / bod tuhnutí

Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno

Počáteční bod varu a

rozmezí bodu varu

Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno

Rychlost odpařování

Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno

Hořlavost (pevné látky,

plyny)

Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno

Horní mez výbušnosti

Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno

Dolní mez výbušnosti

Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno

Tlak páry

Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno

Relativní hustota par

Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno

Relativní hustota

1.125 - 1.145

Rozpustnost ve vodě

rozpustná látka

Rozpustnost v jiných

rozpouštědlech

Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno

Rozdělovací koeficient: n-

oktanol/voda

Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno

Teplota samovznícení

Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno

Teplota rozkladu

Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno

Kinematická viskozita

Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno

Výbušné vlastnosti

Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno

Oxidační vlastnosti

AnoLátka nebo směs jsou klasifikovány jako oxidující v kategorii

9.2 Další informace

Pro směs nelze použít a/nebo není stanoveno

Oddíl 10: Stálost a reaktivita

KONCENTRÁT PRODUKTU

10.1 Reaktivita

Nejsou známy nebezpečné reakce při použití za normálních podmínek.

10.2 Chemická stabilita

Kontaminace může vést k nebezpečnému vzrůstu tlaku - uzavřené obaly mohou prasknout.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Nemíchejte s bělicími nebo jinými chlorovanémi výrobky - způsobuje uvolnění plynného chloru.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

OZONIT 40

104520E

13 / 21

Přímé zdroje tepla.

Vystavení vlivu slunečního záření.

10.5 Neslučitelné materiály

Báze

Kovy

Organické materiály

Hliník

Měkká ocel

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Produkty rozkladu mohou obsahovat následující látky:

Oxidy uhlíku

Oxidy dusíku (NOx)

Oxidy síry

Oxidy fosforu

Oddíl 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologických účincích

KONCENTRÁT PRODUKTU

Informace o

pravděpodobných cestách

expozice

Vdechnutí, Zasažení očí, Styk s kůží

Výrobek

Akutní orální toxicitu

: Odhad akutní toxicity : 1,671 mg/kg

Akutní inhalační toxicitu

: 4 h Odhad akutní toxicity : > 5 mg/l

Zkušební atmosféra: prach/mlha

Akutní dermální toxicitu

: Odhad akutní toxicity : > 2,000 mg/kg

Žíravost/dráždivost pro kůži

: O produktu neexistují žádné údaje.

Vážné poškození očí /

podráždění očí

: O produktu neexistují žádné údaje.

Senzibilizace dýchacích cest

/ senzibilizace kůže

: O produktu neexistují žádné údaje.

Karcinogenita

: O produktu neexistují žádné údaje.

Vliv na reprodukční

schopnost

: O produktu neexistují žádné údaje.

Mutagenita v zárodečných

buňkách

: O produktu neexistují žádné údaje.

Teratogenita

: O produktu neexistují žádné údaje.

Toxicita pro specifické cílové

: O produktu neexistují žádné údaje.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

OZONIT 40

104520E

14 / 21

orgány – jednorázová

expozice

Toxicita pro specifické cílové

orgány – opakovaná

expozice

: O produktu neexistují žádné údaje.

Aspirační toxicita

: O produktu neexistují žádné údaje.

Složky

Akutní orální toxicitu

: Peroxid vodíku

LD50 Krysa: 486 mg/kg

Octová Kyselina

LD50 Krysa: 3,310 mg/kg

2-hydroxybifenyl

LD50 Krysa: > 2,000 mg/kg

kyselina etidronová

LD50 Krysa: 1,659 mg/kg

Peroxyoctanoic acid

LD50 Krysa: > 2,000 mg/kg

Složky

Akutní inhalační toxicitu

: kyselina peroxyoctová

4 h LC50 Krysa: 1.5 mg/l

Zkušební atmosféra: prach/mlha

2-hydroxybifenyl

4 h LC50 Krysa: > 4.6 mg/l

Zkušební atmosféra: prach/mlha

Složky

Akutní dermální toxicitu

: Octová Kyselina

LD50 Králík: 1,060 mg/kg

2-hydroxybifenyl

LD50 Králík: > 5,000 mg/kg

kyselina etidronová

LD50 Králík: > 10,000 mg/kg

Možné účinky na zdraví

KONCENTRÁT PRODUKTU

Oči

Způsobuje vážné poškození očí.

Kůže

Způsobuje vážné poleptání kůže.

Požití

Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje poleptání zažívacího traktu.

Vdechnutí

Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit

dráždění v nose, hrdle a dýchacích cestách.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

OZONIT 40

104520E

15 / 21

Chronická expozice

Podezření na nebezpečí pro reprodukční schopnost - obsahuje

materiál, který může poškodit nenarozené dítě.

Může poškodit plod v těle matky.

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Oči

Při normalním používání není známo nebo není možno očekávat

poškození zdraví.

Kůže

Při normalním používání není známo nebo není možno očekávat

poškození zdraví.

Požití

Při normalním používání není známo nebo není možno očekávat

poškození zdraví.

Vdechnutí

Při normalním používání není známo nebo není možno očekávat

poškození zdraví.

Chronická expozice

Při normalním používání není známo nebo není možno očekávat

poškození zdraví.

Zkušenosti z expozice člověka

KONCENTRÁT PRODUKTU

Zasažení očí

Zčervenání, Bolest, Narušení

Styk s kůží

Zčervenání, Bolest, Narušení

Požití

Narušení, Bolesti v břiše

Vdechnutí

Dráždění dýchacích cest, Kašel

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Zasažení očí

Žádné symptomy nejsou známy ani očekávány.

Styk s kůží

Žádné symptomy nejsou známy ani očekávány.

Požití

Žádné symptomy nejsou známy ani očekávány.

Vdechnutí

Žádné symptomy nejsou známy ani očekávány.

Oddíl 12: Ekologické informace

KONCENTRÁT PRODUKTU

12.1 Ekotoxicita

Vlivy na životní prostředí

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Výrobek

Toxicita pro ryby

: Data neudána

Toxicita pro dafnie a jiné

vodní bezobratlé.

: Data neudána

Toxicita pro řasy

: Data neudána

Složky

Toxicita pro ryby

: Octová Kyselina

96 h LC50 Oncorhynchus mykiss (pstruh duhový): 1,000 mg/l

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

OZONIT 40

104520E

16 / 21

kyselina peroxyoctová

96 h LC50: 0.8 mg/l

2-hydroxybifenyl

96 h LC50 Ryba: 22 mg/l

9 -Octadecenoic acid (9Z)-, sulfonated, oxidized, potassium salts

96 h LC50: 0.75 mg/l

kyselina etidronová

96 h LC50 Ryba: 368 mg/l

Peroxyoctanoic acid

96 h LC50 Ryba: 0.15 mg/l

Složky

Toxicita pro dafnie a jiné

vodní bezobratlé.

: Octová Kyselina

48 h EC50 Daphnia magna (perloočka velká): 39.6 mg/l

kyselina peroxyoctová

48 h EC50: 0.73 mg/l

9 -Octadecenoic acid (9Z)-, sulfonated, oxidized, potassium salts

48 h EC50: 3.05 mg/l

Složky

Toxicita pro řasy

: Peroxid vodíku

72 h EC50: 1.38 mg/l

Octová Kyselina

72 h EC50 Skeletonema costatum (Mořské řasy): 1,000 mg/l

kyselina peroxyoctová

72 h EC50: 0.7 mg/l

9 -Octadecenoic acid (9Z)-, sulfonated, oxidized, potassium salts

72 h EC50: 2.56 mg/l

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Výrobek

Biologická odbouratelnost

Povrchově aktivní látky obsažené v přípravku jsou biologicky

rozložitelné v souladu s požadavky nařízení ES č. 648/2004 o

detergentech.

Složky

Biologická odbouratelnost

Peroxid vodíku

Výsledek: Nehodí se - anorganickýVýsledek: Nehodí se -

anorganický

sulfonovaná (Z)-oktadec-9-enová kyselina, draselné soli

Výsledek: Látka snadno biologicky odbouratelná.

Octová Kyselina

Výsledek: Látka snadno biologicky odbouratelná.Výsledek: Látka

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

OZONIT 40

104520E

17 / 21

snadno biologicky odbouratelná.

kyselina peroxyoctová

Výsledek: Látka snadno biologicky odbouratelná.

2-hydroxybifenyl

Výsledek: Látka snadno biologicky odbouratelná.Výsledek: Látka

snadno biologicky odbouratelná.

9 -Octadecenoic acid (9Z)-, sulfonated, oxidized, potassium salts

Výsledek: Biodegradabilní

kyselina etidronová

Výsledek: Špatně biologicky rozložitelnýVýsledek: Špatně

biologicky rozložitelný

Peroxyoctanoic acid

Výsledek: Látka snadno biologicky odbouratelná.

12.3 Bioakumulační potenciál

Data neudána

12.4 Mobilita v půdě

Data neudána

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Výrobek

Hodnocení

Látka/směs neobsahuje složky považované buď za perzistentní,

bioakumulativní a toxické (PBT), nebo za vysoce perzistentní a

vysoce bioakumulativní (vPvB) v koncentraci 0.1 % či vyšší.

12.6 Jiné nepříznivé účinky

Data neudána

Oddíl 13: Pokyny pro odstraňování

Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech.Kódy odpadů

by měl přidělit uživatel a to nejlépe po projednání s úřady odpovědnými za zneškodňování

odpadů.

13.1 Metody nakládání s odpady

KONCENTRÁT PRODUKTU

Výrobek

: Produkt by neměl být vpouštěn do kanalizace, vodních toků nebo

do půdy. Recyklace má přednost, může-li být provedena, před

uložením mezi odpad nebo spálením. Není-li možná recyklace,

zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Zneškodnění odpadů na

schválené skládce odpadů.

Znečištěné obaly

: Zlikvidujte jako nespotřebovaný výrobek. Prázdné obaly by měly

být předány firmě s oprávněním k manipulaci s odpady k recyklaci

nebo zneškodnění. Prázdné nádoby znovu nepoužívejte.

Likvidujte v souladu s místními, státními a federálními předpisy.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

OZONIT 40

104520E

18 / 21

Pokyny pro přidělení kódu

odpadu

: Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky. Pokud je tento

materiál používán v dalších činnostech, musí jeho konečný

uživatel materiál znovu kategorizovat a následně mu přiřadit

odpovídající kód odpadu dle platného Katalogu odpadů. Je

odpovědností původce odpadu určit toxicitu a fyzikální vlastnosti

materiálu za účelem jeho následné správné identifikace a

stanovení způsobu jeho odstranění v souladu s požadavky

platných evropských (směrnice Evropského parlamentu a Rady

(ES) č. 2008/98) a národních předpisů.

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Výrobek

: Zředěný produkt může být zneškodněn vylitím do kanalizace.

Znečištěné obaly

: Likvidujte v souladu s místními, státními a federálními předpisy.

Oddíl 14: Informace pro přepravu

KONCENTRÁT PRODUKTU

Odesílatel je zodpovědný zajistit, aby balení, označování a značení byly v souladu se zvoleným

způsobem dopravy.

Pozemní doprava (ADR/ADN/RID)

14.1 UN číslo

3149

14.2 Oficiální (OSN)

pojmenování pro přepravu

PEROXID VODÍKU A KYSELINA PEROCTOVÁ, SMĚS

14.3 Třída/třídy

nebezpečnosti pro přepravu

5.1 (8)

14.4 Obalová skupina

14.5 Nebezpečnost pro

životní prostředí

14.6 Zvláštní bezpečnostní

opatření pro uživatele

Žádné(ý)

Letecká přeprava (IATA)

14.1 UN číslo

3149

14.2 Oficiální (OSN)

pojmenování pro přepravu

Hydrogen peroxide and peroxyacetic acid mixture stabilized

14.3 Třída/třídy

nebezpečnosti pro přepravu

5.1 (8)

14.4 Obalová skupina

14.5 Nebezpečnost pro

životní prostředí

14.6 Zvláštní bezpečnostní

opatření pro uživatele

None

Námořní doprava

(IMDG/IMO)

14.1 UN číslo

3149

14.2 Oficiální (OSN)

pojmenování pro přepravu

HYDROGEN PEROXIDE AND PEROXYACETIC ACID

MIXTURE, STABILIZED

14.3 Třída/třídy

nebezpečnosti pro přepravu

5.1 (8)

14.4 Obalová skupina

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

OZONIT 40

104520E

19 / 21

14.5 Nebezpečnost pro

životní prostředí

14.6 Zvláštní bezpečnostní

opatření pro uživatele

None

14.7 Hromadná přeprava

podle přílohy II úmluvy

MARPOL a předpisu IBC

Not applicable.

Oddíl 15: Informace o předpisech

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy

týkající se látky nebo směsi.

Podle nařízení ES č.

648/2004 o detergentech

15 % nebo více avšak méně než 30 %: Bělicí činidla na bázi

kyslíku

5 % nebo více avšak méně než 15 %: Mýdlo

Obsahuje: Dezinfekční prostředky

Vnitrostátní nařízení

Všimněte si poznámky ve směrnici 94/33/EK, týkající se ochrany mladých lidí v zaměstnání.

Jiné předpisy

Právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravek:

Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických

směsích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

předpisů

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Tento produkt obsahuje látky, pro které jsou hodnocení chemické bezpečnosti stále požadovaná.

Oddíl 16: Další informace

Metoda používaná k určení klasifikace podle

NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008

Klasifikace

Zdůvodnění

Oxidující kapaliny 2, H272

Na základě technických údajů o výrobku nebo

jeho hodnocení

Látky a směsi korozivní pro kovy 1, H290

Na základě technických údajů o výrobku nebo

jeho hodnocení

Akutní toxicita 4, H302

Výpočetní metoda

Žíravost pro kůži 1A, H314

Na základě technických údajů o výrobku nebo

jeho hodnocení

Vážné poškození očí 1, H318

Na základě technických údajů o výrobku nebo

jeho hodnocení

Toxický vliv na reprodukční schopnosti 1B,

H360D

Výpočetní metoda

Toxicita pro specifické cílové orgány -

jednorázová expozice 3, H335

Výpočetní metoda

Chronická toxicita pro vodní prostředí 1, H410

Výpočetní metoda

Úplné znění H-vět

H226

Hořlavá kapalina a páry.

H242

Zahřívání může způsobit požár.

H250

Při styku se vzduchem se samovolně vznítí.

H271

Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant.

H290

Může být korozivní pro kovy.

H302

Zdraví škodlivý při požití.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

OZONIT 40

104520E

20 / 21

H312

Zdraví škodlivý při styku s kůží.

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H318

Způsobuje vážné poškození očí.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

H332

Zdraví škodlivý při vdechování.

H335

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H360D

Může poškodit plod v těle matky.

H400

Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Úplné znění jiných zkratek

ADN - Evropská dohoda o mezinárodní říční přepravě nebezpečných věcí; ADR - Evropská

dohoda

mezinárodní

silniční

přepravě

nebezpečných

věcí;

AICS

Australský

seznam

chemických látek; ASTM - Americká společnost pro testování materiálů; bw - Tělesná hmotnost;

CLP - Nařízení o klasifikaci v označování balení; Nařízení (ES) č. 1272/2008; CMR - Karcinogen,

mutagen či reprodukčně toxická látka; DIN - Norma z německého institutu pro normalizaci; DSL -

Národní seznam látek (Kanada); ECHA - Evropská agentura pro chemické látky; EC-Number -

Číslo Evropského společenství; ECx - Koncentrace při odpovědi x %; ELx - Intenzita zatížení při

odpovědi x %; EmS - Havarijní plán; ENCS - Seznam stávajících a nových chemických látek

(Japonsko); ErCx - Koncentrace při odpovědi ve formě růstu x %; GHS - Globálně harmonizovaný

systém; GLP - Správná laboratorní praxe; IARC - Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny;

IATA - Mezinárodní asociace leteckých dopravců; IBC - Mezinárodní předpis pro stavbu a

vybavení lodí hromadně přepravujících nebezpečné chemikálie; IC50

- Polovina maximální

inhibiční

koncentrace;

ICAO

Mezinárodní

organizace

civilního

letectví;

IECSC

Seznam

stávajících chemických látek v Číně; IMDG - Mezinárodní námořní doprava nebezpečného zboží;

IMO - Mezinárodní organizace pro námořní přepravu; ISHL - Zákon o bezpečnosti a ochraně

zdraví v průmyslu (Japonsko); ISO - Mezinárodní organizace pro normalizaci; KECI - Seznam

existujících chemických látek – Korea; LC50 - Smrtelná koncentrace pro 50 % populace v testu;

LD50 - Smrtelná dávka pro 50 % populace v testu (medián smrtelné dávky); MARPOL

Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí; n.o.s. - Jinak nespecifikováno; NO(A)EC -

Koncentrace bez pozorovaného nepříznivého účinku; NO(A)EL

- Dávka bez pozorovaného

nepříznivého účinku; NOELR - Intenzita zatížení bez pozorovaného nepříznivého účinku; NZIoC -

Novozélandský seznam chemických látek; OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a

rozvoj; OPPTS - Úřad pro chemickou bezpečnost a prevenci znečištění; PBT - Perzistentní,

bioakumulativní a toxická látka; PICCS - Filipínský seznam chemikálií a chemických látek;

(Q)SAR

- (Kvantitativní)

vztah mezi strukturou a

aktivitou; REACH

- Nařízení Evropského

parlamentu a Rady o registraci, hodnocení, povolování a omezení chemických látek (ES) č.

1907/2006; RID - Předpisy o mezinárodní železniční přepravě nebezpečného zboží; SADT -

Teplota samourychlujícího se rozkladu; SDS - Bezpečnostní list; TCSI - Tchajwanský seznam

chemických látek; TRGS - Technická pravidla pro nebezpečné látky; TSCA - Zákon o kontrole

toxických látek (Spojené státy); UN - Organizace spojených národů; vPvB - Vysoce perzistentní a

vysoce bioakumulativní

Připravil

Regulatory Affairs

Čísla uvedená v bezpečnostním listu jsou ve formátu: 1,000,000 = 1 milion a 1,000 = 1 tisíc. 0.1 =

1 desetina a 0.001 = 1 tisícina

AKTUALIZOVANÉ INFORMACE: Významné změny textu v této revizi dokumentu, které se týkají

legislativy a bezpečnostních nebo zdravotních údajů, jsou označeny čárou na levém okraji BL.

Údaje v tomto bezpečnostním listu odpovídají současnému stavu našich poznatků, jako i

informacím a přesvědčení v době jeho vydání. Uvedené informace slouží k bezpečné manipulaci,

používání, skladování, nakládání, přepravě, zneškodňování, uvedení do oběhu a nemohou být

považovány za záruku a specifikaci jakosti. Informace se vztahují pouze na jmenovaný specifický

materiál a mohou pozbýt platnosti v případě, že bude použit v kombinaci s jakýmikoli jinými

materiály nebo procesy, pokud to není výslovně uvedeno v textu dokumentu.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

OZONIT 40

104520E

21 / 21

PŘÍLOHA: EXPOZIČNÍ SCÉNÁŘE

Scénářem expozice: Pomocný prací prostředek (uvolňujicí plyn). Automatická aplikace

Life Cycle Stage

Použití v průmyslových závodech

Scénář přispívající k řízení expozice v pracovním prostředí, pokud jde o:

Kategorie uvolnění do

okolního prostředí

ERC4

Průmyslové použití pomocných výrobních látek a

výrobků, které se nestávají součástí předmětů

Denní množství na místě

10 kg

Typ čistírny odpadních vod

Městská čistírna odpadních vod

Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o:

Kategorie procesu

PROC8b

Přeprava látky nebo přípravku (napouštění/ vypouštění)

z/ do nádob/ velkých kontejnerů ve specializovaných

zařízeních

Délka expozice

60 min

Provozní podmínky a

opatření k řízení rizika

Vnitřní

Místní odsávání není vyžadováno

Celková ventilace

Míra větrání za hodinu

Ochrana kůže

Ano: viz oddíl 8

Ochrana dýchacích cest

Scénář přispívající k řízení expozice pracovníků, pokud jde o:

Kategorie procesu

PROC2

Použití v rámci nepřetržitého uzavřeného výrobního

procesu s příležitostně kontrolovanou expozicí (např.

odběr vzorků)

Délka expozice

480 min

Provozní podmínky a

opatření k řízení rizika

Vnitřní

Místní odsávání není vyžadováno

Celková ventilace

Míra větrání za hodinu

Ochrana kůže

Ochrana dýchacích cest