OXYKODON/NALOXON NEURAXPHARM Tableta s prodlouženým uvolňováním

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
DIHYDRÁT NALOXON-HYDROCHLORIDU (NALOXONI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM) ; OXYKODON-HYDROCHLORID (OXYCODONI HYDROCHLORIDUM)
Dostupné s:
Neuraxpharm Bohemia s.r.o., Praha
ATC kód:
N02AA55
INN (Mezinárodní Name):
DIHYDRATE NALOXONE HYDROCHLORIDE (NALOXONI HYDROCHLORIDE DIHYDRICUM) ; OXYCODONE HYDROCHLORIDE (OXYCODONI HYDROCHLORIDE)
Dávkování:
20MG/10MG
Léková forma:
Tableta s prodlouženým uvolňováním
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
250; 100; 98; 90; 60; 56; 50; 30; 28; 20; 14; 10
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
OXYKODON A NALOXON
Stav Autorizace:
B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu 6 měsíců od schválení změny (Uvedení na trh do) a vydáván a použ
Registrační číslo:
65/ 375/18-C

Přečtěte si celý dokument

1/11

sp. zn. sukls133475/2019

a sp. zn. sukls258556/2019

Příbalová informace: informace pro uživatele

Duoxona 5 mg/2,5 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

Duoxona 10 mg/5 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

Duoxona 20 mg/10 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

Duoxona 30 mg/15 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

Duoxona 40 mg/20 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

oxycodoni hydrochloridum/naloxoni hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Duoxona a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Duoxona užívat

Jak se přípravek Duoxona užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Duoxona uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Duoxona a k čemu se používá

Úleva od bolesti

Přípravek Duoxona Vám byl předepsán k léčbě silných bolestí, které lze v dostatečné míře zvládnout

pouze pomocí opioidních analgetik.

Jak přípravek Duoxona funguje při úlevě od bolesti

Přípravek Duoxona obsahuje léčivé látky oxykodon-hydrochlorid a naloxon-hydrochlorid. Oxykodon-

hydrochlorid je zodpovědný za účinek potlačení bolesti u přípravku Duoxona, a jedná se o silné

analgetikum (“lék proti bolesti”) ze skupiny opiátů.

Druhá účinná látka v přípravku Duoxona, naloxon-hydrochlorid, má za cíl působit proti zácpě. Špatná

funkce střev (například zácpa) je typickým nežádoucím účinkem léčby léky proti bolesti na bázi

opiátů.

Přípravek Duoxona jsou tablety s prodlouženým uvolňováním, což znamená, že se účinná látka

uvolňuje delší dobu. Jejich účinek trvá až 12 hodin.

Tyto tablety jsou určeny pouze pro dospělé.

2/11

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Duoxona užívat

Neužívejte přípravek Duoxona

jestliže jste alergický(á) na oxykodon-hydrochlorid, naloxon-hydrochlorid nebo na kteroukoli

další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),

jestliže Vaše dýchání nedodává do krve dostatek kyslíku, a není schopno zbavit tělo

vytvořeného oxidu uhličitého (respirační deprese),

jestliže trpíte závažným onemocněním plic, se zúžením dýchacích cest (chronická obstrukční

plicní nemoc - CHOPN),

jestliže trpíte onemocněním známým jako cor pulmonale. Při tomto onemocnění se zvětší

pravá strana srdce v důsledku zvýšeného tlaku v krevních cévách v plicích, atd. (např. v

důsledku CHOPN– viz výše),

jestliže trpíte závažným průduškovým astmatem,

jestliže máte paralytický ileus (druh ucpání střev), nezpůsobený opiáty,

jestliže trpíte středně těžkou až těžkou poruchou funkce jater.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Duoxona se poraďte se svým lékařem:

- jestliže jste starší nebo oslabený pacient,

- jestliže máte paralytický ileus (druh ucpání střev), způsobený opiáty,

- jestliže máte poruchu funkce ledvin,

- jestliže máte mírnou poruchu funkce jater,

- jestliže máte závažnou poruchu plic (například sníženou kapacitu dýchání),

- jestliže trpíte onemocněním charakterizovaným častou zástavou dýchání v noci, která může vyvolat

pocit silné ospalosti během dne (spánková apnoe),

- jestliže máte myxedém (porucha štítné žlázy, způsobující suchost, chlad a otoky (opuchlost) kůže na

obličeji a končetinách),

- jestliže Vaše štítná žláza nevytváří dostatek hormonů (snížená funkce štítné žlázy neboli

hypotyreóza),

- jestliže nadledvinky neprodukují dostatek hormonů (nedostatečnost nadledvinek neboli Addisonova

nemoc),

- jestliže trpíte duševní nemocí, doprovázenou (částečnou) ztrátou smyslu pro realitu (psychóza), v

důsledku intoxikace alkoholem či jinými látkami (látkově vyvolaná psychóza),

- jestliže máte potíže se žlučovými kameny,

- jestliže máte zvětšenou prostatu (hypertrofie prostaty),

- jestliže trpíte alkoholismem či deliriem tremens,

- jestliže máte zánět slinivky břišní (pankreatida),

- jestliže máte nízký krevní tlak (hypotenze),

- jestliže máte vysoký krevní tlak (hypertenze),

- jestliže trpíte kardiovaskulární chorobou,

- jestliže máte poranění hlavy (kvůli riziku zvýšení tlaku v mozku),

- jestliže trpíte epilepsií nebo máte sklon k záchvatům,

- jestliže současně užíváte inhibitory monoaminooxidázy (MAO) které se používají k léčbě deprese či

Parkinsonovy choroby, např. léky obsahující tranylcypromin, fenelzin, isokarboxazid, moklobemid a

linezolid,

- jestliže se u vás občas objevuje ospalost nebo epizody náhlého usínání.

Informujte svého lékaře i v případě, že se Vás cokoli z uvedeného týkalo někdy v minulosti. Na lékaře

se obraťte i v případě, že u Vás některá z výše uvedených poruch vznikne v průběhu užívání přípravku

Duoxona.

3/11

Nejvážnějším následkem předávkování opiáty je

respirační deprese

(pomalé a povrchní dýchání).

Může rovněž způsobovat pokles hladiny kyslíku v krvi, vedoucí k možnému omdlévání atd.

Informujte svého lékaře, v případě, že máte rakovinu spojenou s peritoneálními metastázami nebo

začínající obstrukci střev při pokročilých stádiích rakoviny zažívacího traktu a pánve.

Děti a dospívající

Bezpečnost a účinnost přípravku Duoxona u dětí a dospívajících do 18 let věku nebyla stanovena.

Jak správně užívat přípravek Duoxona

Průjem

Pokud dostanete na začátku léčby závažný průjem, může to být způsobeno účinky naloxonu. Může se

jednat o příznak toho, že funkce střev se vrací k normálu. K takovému průjmu může dojít během

prvních 3 - 5 dnů léčby. Pokud by průjem přetrvával i po 3 - 5 dnech, nebo vám působil starosti,

vyhledejte lékaře.

Přechod na přípravek Duoxona

Pokud jste dosud užíval(a) vysoké dávky iného opiátu, mohou se po přechodu na přípravek Duoxona

objevit zpočátku abstinenční příznaky, např. neklid, pocení a svalové bolesti. Pokud se takové

příznaky objeví, může to vyžadovat zvláštní pozorování ze strany lékaře. Přípravek Duoxona není

vhodný pro léčbu abstinenčních příznaků.

Operace

Pokud máte jít na operaci, informujte lékaře, že užíváte přípravek Duoxona.

Dlohodobá léčba

Pokud přípravek Duoxona užíváte dlouho, můžete si na ně vytvořit toleranci. To znamená, že k

dosažení požadovaného účinku budete potřebovat vyšší dávky. Dlouhodobé užívání přípravku

Duoxona může rovněž vést k fyzické závislosti. Při náhlém přerušení léčby se mohou objevit

abstinenční příznaky (neklid, pocení, svalová bolest). Pokud již léčbu nepotřebujete, měli byste

postupně snižovat denní dávku, po konzultaci s lékařem.

Psychologická závislost

Samotná léčivá látka oxykodon-hydrochlorid má potenciál ke zneužívání stejný, jako jiné silné opiáty

(silná analgetika). Existuje zde potenciál k vytvoření psychologické závislosti. Přípravky obsahující

oxykodon-hydrochlorid nemají užívat pacienti, kteří dříve nebo v současnosti zneužívali alkohol,

drogy či léky.

Nesprávné používání přípravku Duoxona

Tyto tablety nejsou vhodné k léčbě abstinenčních příznaků.

Duoxona 5 mg/2,5 mg:

Tableta se polyká vcelku, nesmí se dělit, lámat, žvýkat nebo drtit.

Duoxona 10 mg/5 mg, 20 mg/10 mg, 30 mg/15 mg, 40 mg/ 20 mg:

Tableta se nesmí lámat, žvýkat nebo drtit.

Požití rozlomených, rozkousaných či rozdrcených tablet může vést k vstřebání dávek oxykodon-

hydrochloridu, které mohou být smrtelné (viz bod 3 “Jestliže jste užil(a) více přípravku Duoxona, než

jste měl(a)”).

4/11

Zneužití

Přípravek Duoxona se nemá zneužívat, zvláště pokud jste drogově závislý(á). Pokud jste závislý(á) na

látkách, jako heroin, morfin nebo methadon, zneužívání přípravku Duoxona povede s vysokou

pravděpodobností k těžkým abstinenčním příznakům, jelikož obsahuje složku naloxon. Již existující

abstinenční příznaky se mohou ještě zhoršit.

Nesprávné použití

Nikdy nezneužívejte tablety s prodlouženým uvolňováním přípravku Duoxona jejich rozpouštěním a

injekční aplikací (například do žil). Obsahují totiž zejména mastek, který může ničit místní tkáně

(nekróza) a vyvolávat změny v plicní tkáni (plicní granulomy). Podobné zneužívání může mít další

závažné následky, a může dokonce vést k úmrtí.

Doping

Používání přípravku Duoxona může vést k pozitivním dopingovým nálezům.

Používání přípravku Duoxona jako dopingu může představovat zdravotní riziko.

Další léčivé přípravky a přípravek Duoxona

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Jestliže užíváte tyto tablety současně s jinými léky, účinek těchto tablet nebo jiných léků uvedených

níže může být změněn. Informujte svého lékaře, pokud užíváte:

jiné silné léky proti bolesti (opiáty),

léky na spánek a uklidnění (sedativa, hypnotika)

léky proti depresi (antidepresiva)

léky proti alergiím, nevolnosti z cestování a nevolnosti (antihistaminika nebo antiemetika)

léky k léčbě psychiatrických nebo duševních poruch (fenothiaziny, neuroleptika, antipsychotika)

léky, které snižují srážlivost krve (deriváty kumarinu), srážlivost se může zrychlit či zpomalit

antibiotika makrolidového typu (jako je klarithromycin, erythromycin nebo telithromycin)

azolová antimykotika, léky proti plísním (jako je ketokonazol, vorikonazol, itrakonazol nebo

posakonazol)

léky známé jako inhibitory proteázy používané k léčbě HIV (např. ritonavir indinavir, nelfinavir

nebo sachinavir)

cimetidin (používaný k léčbě žaludečních vředů, zažívacích potíží nebo pálení žáhy)

rifampicin (používaný k léčbě tuberkulózy)

karbamazepin (používaný k léčbě záchvatů nebo křečí a některých případů bolesti)

fenytoin (používaný k léčbě záchvatů nebo křečí)

rostlinný přípravek známý jako třezalka tečkovaná (známá též jako

Hypericum perforatum

chinidin (k léčbě nepravidelného srdečního rytmu)

Mezi přípravkem Duoxona a paracetamolem, kyselinou acetylsalicylovou a naltrexonem se

nepředpokládají žádné interakce.

Přípravek Duoxona s jídlem, pitím a alkoholem

Požívání alkoholu v průběhu užívání přípravku Duoxona u Vás může zvýšit pocit ospalosti nebo

zvýšit riziko závažných nežádoucích účinků, například mělkého dýchání s rizikem dechové zástavy a

ztráty vědomí. V průběhu užívání přípravku Duoxona se nedoporučuje pít alkohol.

Vyhněte se pití grapefruitové šťávy, pokud užíváte přípravek Duoxona.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

5/11

Těhotenství

Během těhotenství je třeba se používání přípravku Duoxona pokud možno vyhýbat. Při delším

používání během těhotenství může oxykodon-hydrochlorid vést k abstinenčním příznakům u

novorozenců. Pokud se oxykodon-hydrochlorid podává během porodu, může u novorozence nastat

deprese dýchání (pomalé a povrchní dýchání).

Kojení

Kojení je třeba během léčby přípravkem Duoxona přerušit. Oxykodon-hydrochlorid přechází do

mateřského mléka. Zda to platí i pro naloxon-hydrochlorid, není známo. Proto nelze u kojence

vyloučit riziko, zvláště u opakovaného užívání přípravku Duoxona.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Duoxona může ovlivnit schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Zvláště je to pravděpodobné

na počátku léčby přípravkem Duoxona, po zvýšení dávkování nebo po přechodu z jiného léku. Tyto

nežádoucí účinky ale vymizí, jakmile se dávkování přípravku Duoxona stabilizuje.

Přípravek Duoxona je spojen se ospalostí a epizodami náhlého usínání. Pokud se u Vás tyto nežádoucí

účinky objeví, nesmíte řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje. Informujte svého lékaře, pokud k

tomu dojde.

Zeptejte se svého lékaře, jestli můžete řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje.

3. Jak se přípravek

Duoxona užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Duoxona je tabletou s prodlouženým uvolňováním, což znamená, že se z ní léčivé látky

uvolňují po delší dobu.

Duoxona 5 mg/2,5 mg:

Tableta se polyká vcelku, nesmí se dělit, lámat, žvýkat nebo drtit.

Duoxona 10 mg/5 mg, 20 mg/10 mg, 30 mg/15 mg, 40 mg/20 mg:

Tableta se nesmí lámat, žvýkat nebo drtit.

Požití rozlomených, rozkousaných či rozdrcených tablet může vést k vstřebání dávek oxykodon-

hydrochloridu, které mohou být smrtelné (viz bod 3 “Jestliže jste užil(a) více přípravku Duoxona, než

jste měl(a)”).

Pokud lékař nestanoví jinak, obvyklá dávka přípravku je:

Pro léčbu bolesti

Dospělí

Obvyklá počáteční dávka je 10 mg oxykodon-hydrochloridu/5 mg naloxon-hydrochloridu ve formě

tablet(y) s prodlouženým uvolňováním každých 12 hodin.

Váš lékař rozhodne, kolik přípravku Duoxona máte denně užívat a jak rozdělit celkovou denní dávku

na ranní a večerní část. Rozhodne rovněž o možných potřebných úpravách během léčby. Vaše dávka

bude upravena podle stupně bolesti a individuální citlivosti. Měl(a) byste dostávat nejmenší dávku,

nutnou k potlačení bolesti. Pokud jste již absolvoval(a) léčbu jinými opiáty, může začít léčba

přípravkem Duoxona s vyššími dávkami.

6/11

Maximální denní dávka je 160 mg oxykodon-hydrochloridu a 80 mg naloxon-hydrochloridu. Pokud

potřebujete vyšší dávku, lékař Vám může dát další oxykodon-hydrochlorid bez naloxon-

hydrochloridu. Maximální denní dávka oxykodon-hydrochloridu nemá překročit 400 mg. Pozitivní

účinek naloxon-hydrochloridu na střevní aktivitu může být ovlivněn, pokud se oxykodon-hydrochlorid

podává bez dodatečného naloxon-hydrochloridu.

Pokud přecházíte z přípravku Duoxona na jiný silný lék proti bolesti na bázi opiátů, pravděpodobně se

vám zhorší činnost střev.

Pokud cítíte bolest mezi dvěma dávkami přípravku Duoxona, budete možná potřebovat rychle

působící lék proti bolesti. Přípravek Duoxona není k tomuto účelu vhodný. V takové situaci se obraťte

na lékaře.

Pokud máte dojem, že je účinek přípravku Duoxona příliš silný či slabý, obraťte se na svého lékaře

nebo lékárníka.

Pro dávky nerealizovatelné s touto silou jsou k dispozici jiné síly tohoto přípravku.

Starší pacienti

U starších pacientů s normální funkcí ledvin a/nebo jater není obecně nutno dávkování nijak

upravovat.

Porucha funkce jater nebo ledvin

Pokud máte poruchu funkce ledvin nebo mírnou poruchu funkce jater, bude Váš lékař při

předepisování přípravku Duoxona zvlášť opatrný. Pokud máte středně těžkou až těžkou poruchu

funkce jater, nesmíte přípravek Duoxona používat (viz rovněž bod 2 “Neužívejte přípravek Duoxona”

a “ Upozornění a opatření”).

Použití u dětí a dospívajících do 18 let

Kombinace oxykodon/naloxon nebyla dosud u dětí a dospívajících do 18 let zkoumána v klinických

studiích. Jeho bezpečnost a účinnost u dětí a dospívajících nebyla dosud prokázána. Z tohoto důvodu

se podávání přípravku Duoxona dětem a dospívajícím do 18 let nedoporučuje.

Způsob podání

Perorální podání.

Užívejte přípravek Duoxona každých 12 hodin podle pevně daného časového plánu (např. v 8 hodin

ráno a v 8 hodin večer.)

Duoxona 5 mg/2,5 mg:

Užívejte přípravek Duoxona s dostatkem tekutiny (½ sklenice vody). Tablety spolkněte

vcelkunelámejte, nekousejte a nedrťte. Tablety můžete užívat s jídlem či bez něj.

Duoxona 10 mg/5 mg, 20 mg/10 mg, 30 mg/15 mg, 40 mg/ 20 mg:

Užívejte přípravek Duoxona vcelku s dostatkem tekutiny (½ sklenice vody). Tablety lze rozdělit na

stejné dávky. Tablety nelámejte, nekousejte a nedrťte. Tablety můžete užívat s jídlem či bez něj.

Délka užívání

Obecně přípravek Duoxona neužívejte déle, než je nutné. Pokud proděláváte dlouhodobou léčbu

přípravkem Duoxona, Váš lékař má pravidelně kontrolovat, zda jej stále ještě potřebujete.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Duoxona, než jste měl(a)

Pokud jste užil(a) více, než je předepsaná dávka přípravku Duoxona, musíte ihned informovat svého

lékaře.

7/11

Předávkování může mít za následek:

zúžené zorničky

pomalé a povrchní dýchání (respirační deprese)

ospalost až do ztráty vědomí

snížené svalové napětí (hypotonie)

zpomalený puls, a

pokles krevního tlaku.

V závažných případech může dojít ke ztrátě vědomí (kóma), může se vyskytnout voda na plicích a

kolaps krevního oběhu, což může mít v jistých případech za následek úmrtí.

Vyhýbejte se situacím, vyžadujícím vysokou míru soustředění, např. řízení.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Duoxona

Pokud si zapomenete vzít přípravek Duoxona, nebo pokud si vezmete nižší než předepsanou dávku,

nemusí se dostavit účinek utlumení bolesti.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Duoxona, řiďte se následujícími pokyny:

Pokud má Vaše následující obvyklá dávka přijít za 8 a více hodin: Užijte zapomenutou dávku ihned

a pokračujte s normálním dávkováním.

Pokud má Vaše následující obvyklá dávka přijít za méně než 8 hodin: Užijte zapomenutou dávku.

Poté vyčkejte dalších 8 hodin do další dávky. Snažte se dostat zpět do původního rozpisu dávkování

(např. v 8 hodin ráno a v 8 hodin večer). Neberte více, než jednu dávku za 8 hodin.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Duoxona

Neukončujte léčbu přípravkem Duoxona bez porady s lékařem.

Pokud již nepotřebujete další léčbu, musíte po poradě s lékařem začít pomalu snižovat denní dávky.

Tak se vyhnete abstinenčním příznakům, jako je neklid, pocení a svalová bolest.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Závažné nežádoucí účinky, na které je třeba dávat pozor, a co dělat, pokud jimi trpíte:

Pokud trpíte některým z následujících závažných nežádoucích účinků, obraťte se ihned na nejbližšího

lékaře.

Hlavním nebezpečím předávkování opiáty je pomalé a povrchní dýchání (respirační deprese). Dochází

k němu většinou u starších a oslabených pacientů. Opiáty mohou rovněž způsobit závažný pokles

krevního tlaku u citlivých pacientů.

Nežádoucí účinky jsou rozděleny do dvou sekcí: léčba bolesti a léčba samotnou účinnou látkou

oxycodon-hydrochlorid.

8/11

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány u pacientů léčených pro bolest

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

snížená chuť k jídlu až její ztráta

potíže se spaním, únava nebo vyčerpání

pocit závratí nebo 'točení hlavy', bolesti hlavy, ospalost

závrať

návaly horka

bolesti břicha, zácpa, průjem, sucho v ústech, poruchy trávení, zvracení, pocit na zvracení,

nadýmání

svědění, kožní reakce/vyrážka, pocení

obecná slabost

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

hypersenzitivita (přecitlivělost)/alergické reakce

neklid, nenormální myšlenky, úzkost, zmatenost, deprese, nervozita

epileptické záchvaty (zvláště u osob, trpících epilepsií nebo sklonem k záchvatům), potíže se

soustředit, poruchy řeči, omdlévání, třes

poruchy zraku

svíravá bolest na prsou, zvláště pokud trpíte onemocněním myokardu, bušení srdce

pokles krevního tlaku, zvýšení krevního tlaku

potíže s dýcháním, rýma, kašel

nadmutí břicha

zvýšení hladiny jaterních enzymů, žlučová kolika

svalové křeče, svalové škubání, svalová bolest

zvýšené nutkání na močení

abstinenční příznaky jako agitovanost (neklid spojený s potřebou pohybu), bolesti na hrudi,

zimnice, celkový pocit nemoci, bolest, otoky rukou, kotníků či nohou

ztráta tělesné hmotnosti

zranění v důsledku úrazů

snížená sexuální touha

nedostatek energie

žízeň

změna chuti

Vzácné (mohou postihnout až 1 ze 1 000 osob)

zvýšení tepové frekvence

zívání

problémy se zuby

přírůstek tělesné hmotnosti

Není známo (frekvenci z dostupných údajů nelze určit):

euforická nálada, halucinace, noční můry

brnění kůže (mravenčení), závažná ospalost

povrchní dýchaní

říhání

potíže s močením

poruchy erekce

Účinná látka oxykodon-hydrochlorid, pokud se nekombinuje s naloxon-hydrochloridem, má

následující známé nežádoucí účinky:

Oxykodon může vyvolat potíže s dýcháním (respirační deprese), zmenšení zorniček, křeče svalstva

průdušek a křeče hladkého svalstva, stejně jako potlačení kašlacího reflexu.

9/11

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

změny nálad a osobnosti (např. deprese, pocit extrémního štěstí), snížená aktivita, zvýšená

aktivita

škytavka

potíže při močení

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

dehydratace

agitovanost (neklid spojený s potřebou pohybu), poruchy vnímání (např. halucinace, pocit

nereálnosti okolního světa), závislost na léku

poruchy koncentrace, migrény, zvýšené svalové napětí, mimovolné svalové stahy, snížená

citlivost na bolest nebo dotek, nesprávná koordinace

poruchy sluchu

změny hlasu (dysfonie)

potíže při polykání, stav, kdy střevo přestane správně pracovat (ileus), vředy v ústech, bolavé

dásně

suchá kůže

otoky způsobené zadržováním vody (edém), tolerance léků

červenání kůže

pokles hladin pohlavních hormonů, které mohou ovlivnit produkci spermií u mužů nebo

menstruační cyklus u žen

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob)

herpes (opar)

zvýšená chuť k jídlu

černá stolice, krvácení dásní

svědivá vyrážka (urtikarie)

Není známo (frekvenci z dostupných údajů nelze určit):

akutní celkové alergické reakce (anafylaktické reakce)

poruchy žlučníku

absence menstruace

příznaky z vysazení léku u novorozence

zubní kaz

agresivita

zvýšená citlivost na bolest

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

10/11

5.

Jak přípravek Duoxona uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce, lahvičce nebo

blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Blistr:

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Lahvička:

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Použitelnost po prvním otevření: 3 měsíce

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Duoxona obsahuje

Léčivými látkami jsou oxycodoni hydrochloridum a naloxoni hydrochloridum.

Duoxona 5 mg/2,5 mg

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje oxycodoni hydrochloridum 5 mg (odpovídá

oxycodonum 4,5 mg) a naloxoni hydrochloridum 2,5 mg (jako naloxoni hydrochloridum dihydricum

2,73 mg, odpovídá naloxonum 2,25 mg).

Duoxona 10 mg/5 mg

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje oxycodoni hydrochloridum 10 mg (odpovídá

oxycodonum 9 mg) a naloxoni hydrochloridum 5 mg (jako naloxoni hydrochloridum dihydricum 5,45

mg, odpovídá naloxonum 4,5 mg).

Duoxona 20 mg/10 mg

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje oxycodoni hydrochloridum 20 mg (odpovídá

oxycodonum 18 mg) a naloxoni hydrochloridum 10 mg (jako naloxoni hydrochloridum dihydricum

10,9 mg, odpovídá naloxonum 9 mg).

Duoxona 30 mg/15 mg

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje oxycodoni hydrochloridum 30 mg (odpovídá

oxycodonum 27 mg) a naloxoni hydrochloridum 15 mg (jako naloxoni hydrochloridum dihydricum

16,35 mg, odpovídá naloxonum 13,5 mg).

Duoxona 40 mg/20 mg

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje oxycodoni hydrochloridum 40 mg (odpovídá

oxycodonum 36 mg) a naloxoni hydrochloridum 20 mg (jako naloxoni hydrochloridum dihydricum

21,8 mg, odpovídá naloxonum 18 mg).

Dalšími složkami jsou:

Jádro tablety

: poly(vinyl-acetát), povidon K30, natrium-lauryl-sulfát, koloidní bezvodý oxid

křemičitý, mikrokrystalická celulosa, magnesium-stearát

Potah tablety

Duoxona 5 mg/2,5 mg

polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, mastek

Duoxona 10 mg/5 mg

polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), červený oxid železitý (E172), makrogol 3350, mastek

Duoxona 20 mg/10 mg

polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, mastek

11/11

Duoxona 30 mg/15 mg

polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172), makrogol 3350, mastek

Duoxona 40 mg/20 mg

polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), červený oxid železitý (E172), makrogol 3350, mastek

Jak přípravek Duoxona vypadá a co obsahuje toto balení

Duoxona 5 mg/2,5 mg

Bílé, kulaté, bikonvexní tablety s prodluženým uvolňováním o průměru 4,7 mm a výšce 2,9 – 3,9 mm

Duoxona 10 mg/5 mg

Růžové, podlouhlé, bikonvexní tablety s prodluženým uvolňováním s půlicí rýhou na obou stranách, o

délce 10,2, šířce 4,7 mm a výšce 3,0 – 4,0 mm.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Duoxona 20 mg/10 mg

Bílé, podlouhlé, bikonvexní tablety s prodluženým uvolňováním s půlicí rýhou na obou stranách, o

délce 11,2, šířce 5.2 mm a výšce 3,3 – 4,3 mm.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Duoxona 30 mg/15 mg

Žluté, podlouhlé, bikonvexní tablety s prodluženým uvolňováním s půlicí rýhou na obou stranách, o

délce 12,2, šířce 5.7 mm a výšce 3,3 – 4,3 mm.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Duoxona 40 mg/20 mg

Růžové, podlouhlé, bikonvexní tablety s prodluženým uvolňováním s půlicí rýhou na obou stranách, o

délce 14,2, šířce 6.7 mm a výšce 3,6 – 4,6 mm.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Duoxona je k dispozici:

V dětských bezpečnostních blistrech v balení po 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 a 100 tabletách

s prodlouženým uvolňováním nebo v lahvičkách s dětským bezpečnostním šroubovacím uzávěrem

obsahujících 50, 100 nebo 250 tablet s prodlouženým uvolňováním.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Neuraxpharm Bohemia s.r.o.

náměstí Republiky 1078/1

110 00 Praha 1 – Nové Město

Česká republika

Výrobce

Develco Pharma GmbH, Grienmatt 27, Farnau, 79650 Schopfheim, Německo

neuraxpharm Arzneimittel GmbH, Elisabeth-Selbert-Str. 23, Richrath, 40764 Langenfeld, Německo

12/11

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika:

Duoxona

Itálie:

Duoxona

Maďarsko:

Duoxona 5 mg/2,5 mg//10 mg/5 mg//20 mg/10 mg//30 mg/15 mg//40 mg/20

mg retard tabletta

Polsko:

Duoxona

Slovenská republika:

Duoxona 5 mg/2,5 mg//10 mg/5 mg//20 mg/10 mg//30 mg/15 mg//40 mg/20

Španělsko:

DUOXONA 5 mg/2.5 mg//10 mg/5 mg//20 mg/10 mg//30 mg/15 mg//40

mg/20 mg comprimidos recubiertos de liberación prolongada

Velká Británie:

Oxycodone hydrochloride and Naloxone hydrochloride 5 mg/2.5 mg//10 mg/5

mg//20 mg/10 mg//30 mg/15 mg//40 mg/20 mg prolonged-release tablets

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 6. 11. 2019

Přečtěte si celý dokument

1/17

sp. zn. sukls133475/2019

a sp. zn. sukls258556/2019

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Duoxona 5 mg/2,5 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

Duoxona 10 mg/5 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

Duoxona 20 mg/10 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

Duoxona 30 mg/15 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

Duoxona 40 mg/20 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

2.

KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Duoxona 5 mg/2,5 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje oxycodoni hydrochloridum 5 mg (odpovídá

oxycodonum

naloxoni

hydrochloridum

(jako

naloxoni

hydrochloridum

dihydricum 2,74 mg, odpovídá naloxonum 2,25 mg).

Duoxona 10 mg/5 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje oxycodoni hydrochloridum 10 mg (odpovídá

oxycodonum 9 mg) a naloxoni hydrochloridum 5 mg (jako naloxoni hydrochloridum dihydricum

5,45 mg, odpovídá naloxonum 4,5 mg).

Duoxona 20 mg/10 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje oxycodoni hydrochloridum 20 mg (odpovídá

oxycodonum 18 mg) a naloxoni hydrochloridum 10 mg (jako naloxoni hydrochloridum dihydricum

10,9 mg, odpovídá naloxonum 9 mg).

Duoxona 30 mg/15 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje oxycodoni hydrochloridum 30 mg (odpovídá

oxycodonum 27 mg) a naloxoni hydrochloridum 15 mg (jako naloxoni hydrochloridum dihydricum

16,35 mg, odpovídá naloxonum 13,5 mg).

Duoxona 40 mg/20 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje oxycodoni hydrochloridum 40 mg (odpovídá

oxycodonum 36 mg) a naloxoni hydrochloridum 20 mg (jako naloxoni hydrochloridum dihydricum

21,8 mg, odpovídá naloxonum 18 mg).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tableta s prodlouženým uvolňováním

Duoxona 5 mg/2,5 mg

Bílé, kulaté, bikonvexní tablety s prodlouženým uvolňováním o průměru 4,7 mm a výšce 2,9 – 3,9

2/17

Duoxona 10 mg/5 mg

Růžové, podlouhlé, bikonvexní tablety s prodlouženým uvolňováním s půlicí rýhou na obou

stranách, o délce 10,2, šířce 4,7 mm a výšce 3,0 – 4,0 mm.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Duoxona 20 mg/10 mg

Bílé, podlouhlé, bikonvexní tablety s prodlouženým uvolňováním s půlicí rýhou na obou stranách,

o délce 11,2, šířce 5.2 mm a výšce 3,3 – 4,3 mm.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Duoxona 30 mg/15 mg

Žluté, podlouhlé, bikonvexní tablety s prodlouženým uvolňováním s půlicí rýhou na obou stranách,

o délce 12,2, šířce 5.7 mm a výšce 3,3 – 4,3 mm.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Duoxona 40 mg/20 mg

Růžové, podlouhlé, bikonvexní tablety s prodlouženým uvolňováním s půlicí rýhou na obou

stranách, o délce 14,2, šířce 6.7 mm a výšce 3,6 – 4,6 mm.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4. Terapeutické indikace

Silná bolest, kterou lze přiměřeně zvládnout pouze pomocí opioidních analgetik.

Opioidní antagonista naloxon se přidává, aby působil proti zácpě způsobené opioidem tím, že

blokuje lokální působení oxykodonu v opioidních receptorech ve střevech.

Přípravek Duoxona je indikován u dospělých.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Analgesie

Analgetický

účinek

přípravku

Duoxona

ekvivalentní

účinku

přípravků

oxykodonem

prodlouženým uvolňováním.

Dávkování má být upraveno podle intenzity bolesti a citlivosti každého jednotlivého pacienta.

Nebude-li předepsáno jinak, má se Duoxona podávat následovně:

Dospělí

Obvyklá počáteční dávka u pacientů, kteří opioidy doposud nedostávali (opioid-naivní) činí 10

mg/5 mg oxykodon-hydrochloridu/naloxon-hydrochloridu ve 12hodinových intervalech.

Pacienti, kteří již dostávají opioidy, mohou začít na vyšších dávkách přípravku Duoxona, a to v

závislosti na jejich předchozích zkušenostech s opioidy.

Síla 5 mg/2,5 mg přípravku Duoxona je určena k usnadnění titrace dávky při zahájení léčby opioidy

a pro individuální úpravy dávky.

3/17

Maximální denní dávka přípravku Duoxona je 160 mg oxykodon-hydrochloridu a 80 mg naloxon-

hydrochloridu. Maximální denní dávka je vyhrazena pro pacienty, kterým již byla nastavena

stabilní denní dávka a kteří potřebují zvýšení dávky. Pokud je zvažováno zvýšení dávky zvláštní

pozornost má být věnována pacientům s poruchou funkce ledvin a pacientům s mírnou poruchou

funkce jater. U pacientů vyžadujících vyšší dávky je třeba zvážit podávání dodatečného oxykodon-

hydrochloridu s prodlouženým uvolňováním ve stejných časových intervalech, přičemž je třeba

vzít

úvahu

maximální

denní

dávku

oxykodon-hydrochloridu

prodlouženým

uvolňováním. V případě dodatečného dávkování oxykodon-hydrochloridu může dojít k narušení

prospěšného účinku naloxon-hydrochloridu na funkci střev.

Po úplném ukončení léčby přípravkem Duoxona s následným přechodem na jiný opioid lze

očekávat zhoršení funkce střev.

Někteří pacienti, kteří užívají přípravek Duoxona podle pravidelného časového rozvrhu, vyžadují

analgetika s okamžitým uvolňováním jako záchrannou medikaci při průlomové bolesti. Duoxona

je přípravek s prodlouženým uvolňováním, proto není určen pro léčbu průlomové bolesti. Při léčbě

průlomové

bolesti

jedna

dávka

záchranné

medikace

přibližně

rovnat

jedné

šestině

ekvivalentní

denní

dávky

oxykodon-hydrochloridu.

Potřeba

více

než

dvou

dávek

pomocné

medikace denně je obvykle signálem, že dávku je třeba zvýšit. Toto zvýšení je třeba provádět

postupně, každý den nebo každý druhý den, dvakrát denně, přičemž se dávka bude zvyšovat o 5

mg/2,5

nebo

případě

potřeby

mg/1,25

nebo

mg/5

oxykodon-

hydrochloridu/naloxon-hydrochoridu, až do dosažení stabilní dávky. Cílem je stanovit specifickou

dávku podávanou pacientovi dvakrát denně, která si zachová přiměřený analgetický účinek a při

níž bude potřeba pomocné medikace minimální po celou dobu léčby bolesti. Mírně zvýšené

maximální plazmatické koncentrace mají být vzaty v úvahu při použití tablet 2,5 mg/1,25 mg.

Přípravek Duoxona se užívá ve stanovené dávce dvakrát denně podle pevného časového rozvrhu.

Pro většinu pacientů je vhodné symetrické podávání léku (ve stejných dávkách ráno a večer) podle

pevného časového rozvrhu (každých 12 hodin), ale u některých pacientů může být v závislosti na

individuální bolesti vhodné asymetrické dávkování uzpůsobené podle jejich vzorce bolesti. Obecně

platí, že má být zvolena nejnižší účinná analgetická dávka.

Při léčbě nemaligní bolesti obvykle postačí dávky do 40 mg oxykodon-hydrochloridu a 20 mg

naloxon-hydrochloridu, ale mohou být nutné i vyšší dávky.

Pro dávky nerealizovatelné s těmito sílami léku jsou k dispozici jiné síly.

Analgesie

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Duoxona u dětí a dospívajících ve věku do 18 let neboli nebyla

dosud stanovena. K dispozici nejsou žádné údaje.

Starší pacienti

Stejně jako u mladších dospělých se má dávkování upravit podle intenzity bolesti a citlivosti

jednotlivých pacientů.

Pacienti s poruchou funkce jater

Klinické studie prokázaly, že plazmatické koncentrace oxykodonu a naloxonu se zvyšují u pacientů

s poruchou funkce jater. Koncentrace naloxonu jsou ovlivněny ve vyšší míře než v případě

oxykodonu (viz bod 5.2). Klinický význam relativně vysoké dávky naloxonu u pacientů s poruchou

funkce jater není jasný. Při podávání přípravku Duoxona pacientům s mírnou poruchou funkce jater

(viz bod 4.4) je nutná opatrnost. U pacientů se středně těžkou a těžkou poruchou funkce jater je

přípravek Duoxona kontraindikován (viz bod 4.3).

4/17

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Klinické studie prokázaly, že plazmatické koncentrace oxykodonu a naloxonu se zvyšují u pacientů

s poruchou funkce ledvin (viz bod 5.2). Koncentrace naloxonu jsou ovlivněny ve vyšší míře než v

případě oxykodonu. Klinický význam relativně vysoké dávky naloxonu u pacientů s poruchou

funkce ledvin není jasný. Při podávání přípravku Duoxona pacientům s poruchou funkce ledvin

(viz bod 4.4) je nutná opatrnost.

Způsob podání

Perorální podání.

Tyto tablety s prodlouženým uvolňováním se užívají ve stanovených dávkách dvakrát denně podle

pevného časového rozvrhu.

Tablety s prodlouženým uvolňováním je možné užívat s jídlem nebo bez jídla, s dostatečným

množstvím tekutiny.

Duoxona 5 mg/2,5 mg:

Duoxona se polyká vcelku

s dostatečným množstvím tekutiny a nesmí se dělit, lámat, žvýkat nebo

drtit.

Duoxona 10 mg/5 mg, 20 mg/10 mg, 30 mg/15 mg, 40 mg/ 20 mg

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. Přípravek Duoxona se polyká vcelku s dostatečným

množstvím tekutiny a nesmí se lámat, žvýkat nebo drtit.

Doba užívání

Přípravek Duoxona se nemá podávat po dobu delší, než je absolutně nezbytné. Je-li nutná

dlouhodobá léčba s ohledem na povahu a závažnost nemoci, je vyžadováno důsledné a pravidelné

sledování, do jaké míry je další léčba nezbytná.

Analgesie

Pokud již pacient nepotřebuje léčbu opioidy, je doporučeno dávku snižovat postupně (viz bod 4.4).

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1,

Závažné dýchací obtíže s hypoxií a/nebo hyperkapnií,

Závažná chronická obstrukční plicní nemoc,

Cor pulmonale,

Závažné bronchiální astma,

Paralytický ileus nevyvolaný opioidy,

Středně těžká až těžká porucha funkce jater

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Respirační deprese

Hlavním rizikem předávkování opioidy je respirační deprese. Je třeba opatrnosti při podávání

přípravku Duoxona starším a oslabeným pacientům, pacientům s paralytickým ileem, způsobeným

opioidy,

pacientům

závažnou

poruchou

funkce

plic,

pacientům

spánkovou

apnoe,

myxedémem, hypotyreózou, Addisonovou nemocí (nedostatečnost kůry nadledvin), toxickou

psychózou, cholelitiázou, hypertrofií prostaty, alkoholismem, delirium tremens, pankreatitidou,

hypotenzí,

hypertenzí,

preexistujícím

kadiovaskulárním

onemocněním,

poraněním

hlavy

(vzhledem k riziku zvýšení intrakraniálního tlaku), epileptickými záchvaty nebo predispozicí ke

křečím nebo u pacientů, kteří užívají inhibitory MAO.

5/17

Porucha funkce jater nebo ledvin

Při podávání přípravku Duoxona pacientům s mírnou poruchou funkce jater nebo ledvin je třeba

opatrnosti. U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin je obzvlášť nutné pečlivé lékařské

sledování.

Průjem

Výskyt průjmu může být považován za možný důsledek působení naloxonu.

Dlouhodobá léčba

U pacientů léčených dlouhodobě opioidy ve vysokých dávkách může přechod na přípravek

Duoxona zpočátku vyvolat abstinenční syndromy. Takoví pacienti mohou vyžadovat zvýšenou

pozornost.

Přípravek Duoxona není vhodný pro léčbu abstinenčních příznaků.

Během dlouhodobého podávání se může u pacienta vyvinout tolerance na léčivý přípravek a pacient

tak bude vyžadovat vyšší dávky, aby bylo možné udržet požadovaný účinek. Dlouhodobé podávání

přípravku Duoxona může vést k fyzické závislosti. Při náhlém přerušení terapie se mohou

vyskytnout abstinenční příznaky. Pokud již léčba přípravkem Duoxona není nutná, je žádoucí

snižovat denní dávky postupně, aby se předešlo abstinenčnímu syndromu.

Psychologická závislost

Existuje možnost vzniku psychologické závislosti (adikce) na opioidních analgetikách, včetně

přípravku Duoxona. Přípravek Duoxona se má používat zvlášť opatrně u pacientů dříve závislých

na alkoholu a drogách. Samotný oxykodon má podobný profil zneužívání jako jiné silné agonistické

opioidy.

Aby se nezhoršily vlastnosti zajišťující prodloužené uvolňování, musí se tablety užívat celé,

nerozlámané na kousky, nerozdrcené a nerozžvýkané. Rozlámání, rozžvýkání nebo rozdrcení tablet

pro usnadnění spolknutí vede k rychlejšímu uvolnění aktivních látek a k absorpci možné letální

dávky oxykodonu (viz bod 4.9).

Pacienti, u kterých se vyskytla somnolence a/nebo epizody náhlého nástupu spánku, se musí zdržet

řízení vozidel nebo obsluhy strojů. Dále je nutno zvážit snížení dávky nebo ukončení léčby.

Vzhledem k možným aditivním účinkům je nutná opatrnost v případech, kdy pacienti užívají jiné

léky se sedativním působením v kombinaci s přípravkem Duoxona (viz body 4.5 a 4.7).

Alkohol

Souběžné užívání alkoholu a přípravku Duoxona může zvýšit nežádoucí účinky přípravku. Je třeba

se vyvarovat jejich souběžného užívání.

Pediatrická populace

Přípravek Duoxona nebyl dosud u dětí a dospívajících do 18 let studován. Z tohoto důvodu se

podávání přípravku Duoxona dětem a dospívajícím do 18 let nedoporučuje.

Rakovina

Neexistují klinické zkušenosti s pacienty s rakovinou ve spojení s peritoneální karcinomatózou

nebo sub-okluzivním syndromem v pokročilém stádiu rakoviny trávicího traktu nebo pánve. Proto

se užívání přípravku Duoxona u těchto pacientů nedoporučuje.

Chirurgický zákrok

Přípravek Duoxona se nedoporučují pro předoperační použití ani pro pooperační použití prvních

12-24 hodin. Podle typu a rozsahu chirurgického zákroku, podle zvolené anestesie, další medikace

a individuálního stavu pacienta závisí přesné načasování pro zahájení pooperačního léčení pomocí

přípravku Duoxona na pečlivém posouzení rizik a prospěchu u každého jednotlivého pacienta.

6/17

Zneužití

Jakémukoliv zneužití přípravku Duoxona drogově závislými osobami musí být zabráněno.

Je-li přípravek Duoxona zneužit parenterálně, intranasálně nebo perorálně osobami, závislými na

agonistech opioidních receptorů, jako je heroin, morfin nebo methadon, potom se očekává, že se

dostaví výrazné abstinenční příznaky - kvůli vlastnostem naloxonu jako antagonisty opioidních

receptorů - anebo zintenzivní již existující abstinenční příznaky (viz bod 4.9).

Tyto tablety jsou určeny výhradně pro perorální podávání. Lze očekávat, že parenterální injekce

složek tablet (zejména mastku) budou mít za následek nekrózu místní tkáně a plicní granulomy

anebo mohou vést k jiným závažným a případně letálním nežádoucím účinkům.

Doping

Sportovci si musí být vědomi, že přípravek Duoxona může způsobit pozitivní výsledky při

dopingových kontrolách. Používání přípravku Duoxona jako dopingu může způsobit zdravotní

rizika.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Léky, které mají tlumivý účinek na CNS (např. jiné opioidy, sedativa, hypnotika, antidepresiva,

antipsychotika, fenothiaziny, neuroleptika, antihistaminika a antiemetika) mohou

zvyšovat riziko

aditivního tlumivého účinku přípravku Duoxona na CNS (např. respirační deprese).

Alkohol může zesilovat farmakodynamické účinky přípravku Duoxona; je třeba se vyvarovat jejich

souběžného užívání.

Klinicky relevantní změny v mezinárodním normalizovaném poměru (INR nebo Quick-value) v

obou směrech byly pozorovány u jednotlivců, pokud se společně aplikoval oxykodon a kumarinové

antikoagulanty.

Oxykodon je primárně metabolizován přes CYP3A4 izomery a částečně přes CYP2D6 izomery

(viz bod 5.2). Aktivita těchto metabolitů může být inhibována nebo indukována podáváním různých

léčiv nebo doplňků stravy. Může být proto nutné adekvátně upravit dávky přípravku Duoxona.

Inhibitory

CYP3A4

jako

makrolidová

antibiotika

(např.

klarithromycin,

erythromycin,

telithromycin), azolová antimykotika (např. ketokonazol, vorikonazol, itrakonazol, posakonazol),

inhibitory proteáz (např. ritonavir, indinavir, nelfinavir, sachinavir), cimetidin a grepfruitová šťáva

mohou způsobit snížení clearance oxykodonu, což může vést ke zvýšení koncentrací oxykodonu v

plazmě. Snížení dávky přípravku Duoxona a následná úprava titrace může být nezbytná.

Induktory CYP3A4 jako rifampicin, karbamazepin, fenytoin a třezalka tečkovaná mohou indukovat

metabolismus oxykodonu a způsobit zvýšení clearance léčiva, což má za následek snížení

koncentrací oxykodonu v plazmě. Doporučuje se zvýšená opatrnost a může být nutná další titrace,

aby bylo dosaženo odpovídající úrovně tlumení symptomů.

Teoreticky mohou léčivé přípravky, které inhibují aktivitu CYP2D6, jako paroxetin, fluoxetin a

chinidin, způsobit snížení clearance oxykodonu, což může vést ke zvýšení koncentrace oxykodonu

plazmě.

Souběžné

podávání

CYP2D6 inhibitory

mělo

bezvýznamný

vliv

eliminaci

oxykodonu a také nemělo vliv na farmakodynamiku oxykodonu.

In vitro

studie metabolismu ukazují, že se neočekávají žádné klinicky významné interakce mezi

oxykodonem a naloxonem. Pravděpodobnost klinicky relevantních interakcí mezi paracetamolem,

kyselinou acetylsalicylovou nebo naltrexonem a kombinací oxykodonu a naloxonu je v případě

terapeutických koncentrací minimální.

7/17

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Neexistují žádné údaje o užívání přípravku Duoxona těhotnými ženami a při porodu. Omezené

údaje o užívání oxykodonu v těhotenství u člověka nepřinášejí důkaz o zvýšení rizika vrozených

vad. O užívání naloxonu v těhotenství jsou k dispozici nedostatečná klinická data. Nicméně

systémová expozice žen naloxonu po užívání přípravku Duoxona je poměrně nízká (viz bod 5.2).

Oxykodon i naloxon přecházejí do placenty. Studie kombinace oxykodonu a naloxonu na zvířatech

nebyly provedeny (viz bod 5.3). Studie oxykodonu a naloxonu podávaných samostatně zvířatům

neprokázaly teratogenní ani embryotoxické účinky.

Dlouhodobé užívání oxykodonu v těhotenství může vést k abstinenčním příznakům u novorozence.

Pokud se podává při porodu, může oxykodon způsobit u novorozence respirační depresi.

Přípravek Duoxona se má užívat v těhotenství pouze v případě, že prospěch převáží nad možnými

riziky pro nenarozené dítě nebo novorozence.

Kojení

Oxykodon přechází do mateřského mléka. Byl naměřen poměr koncentrace mezi mlékem a

plazmou 3,4:1, proto jsou možné účinky oxykodonu na kojence. Není známo, zda naloxon také

přechází do mateřského mléka. Nicméně po užití těchto tablet jsou systémové hladiny naloxonu

velmi nízké (viz bod 5.2).

Riziko pro kojence však nelze vyloučit, především po užití více dávek přípravku Duoxona kojící

matkou.

Kojení má být během léčby přípravkem Duoxona přerušeno.

Fertilita

Nejsou k dispozici žádné údaje týkající se fertility.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Duoxona má střední vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. To platí zejména na

počátku léčby přípravkem Duoxona, po zvýšení dávky nebo rotaci anebo v případě, že se přípravek

Duoxona kombinuje s jinými přípravky tlumícími CNS. Pacienti stabilizovaní na konkrétní dávce

nemusí být nutně omezováni. Proto se pacienti mají poradit se svým lékařem, zda mohou řídit

vozidlo nebo obsluhovat stroje.

Pacienti léčení přípravkem Duoxona, u nichž se vyskytla somnolence a/nebo epizody náhlého

nástupu spánku, musí být informováni, aby neřídili vozidla a nevykonávali aktivity, kde zhoršená

pozornost může vystavit je samotné nebo ostatní riziku vážného úrazu nebo smrti (například při

obsluze strojů), dokud tyto opakující se epizody a somnolence nevymizí (viz též body 4.4 a 4.5).

4.8 Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky jsou uvedené níže rozdělené do dvou sekcí: léčba bolesti a léčba samotnou

účinnou látkou oxykodon-hydrochlorid.

Níže uvedené frekvence jsou podkladem pro posouzení nežádoucích účinků:

velmi časté

(≥

1/10),

časté

(≥ 1/100 až < 1/10),

méně časté

(≥ 1/1 000 až < 1/100)

vzácné

(≥ 1/10 000 až < 1/1 000)

velmi vzácné

(< 1/10 000)

8/17

není známo

(z dostupných údajů nelze určit)

U každé skupiny poruch jsou nežádoucí účinky uvedeny v pořadí podle klesající závažnosti.

Nežádoucí účinky při léčbě bolesti

Třídy orgánových

systémů

Časté

Méně časté

Vzácné

Velmi

vzácné

Není známo

Poruchy imunitního

systému

Hypersensitivita

Poruchy

metabolismu a

výživy

Snížená chuť

k jídlu nebo

ztráta chuti k

jídlu

Psychiatrické

poruchy

Insomnie

Neklid, abnormální

myšlení, úzkost,

stav zmatenosti,

deprese, snížené

libido, nervozita

Euforická

nálada,

halucinace,

noční můry

Poruchy nervového

systému

Závrať,

bolest hlavy,

somnolence

Křeče

, porucha

pozornosti,

dysgeuzie, porucha

řeči, synkopa,

tremor, letargie

Parestezie,

sedace

Poruchy oka

Porucha zraku

Poruchy ucha a

labyrintu

Vertigo

Srdeční poruchy

Angina pectoris

palpitace

Tachykardie

Cévní poruchy

Nával horka

Snížený krevní tlak,

zvýšený krevní tlak

Respirační, hrudní a

mediastinální

poruchy

Dyspnoe, rinorea,

kašel

Zívání

Respirační

deprese

Gastrointestinální

poruchy

Bolest

břicha,

zácpa,

průjem,

suchá ústa,

dyspepsie,

zvracení,

nauzea,

flatulence

Břišní distenze

Porucha

zubu

Říhání

Poruchy jater a

žlučových cest

Zvýšené jaterní

enzymy, biliární

kolika

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Pruritus,

kožní reakce,

hyperhidróza

Poruchy svalové a

kosterní soustavy a

pojivové tkáně

Svalové spasmy,

svalové fascikulace,

myalgie

Poruchy ledvin a

močových cest

Urgentní močení

Močová retence

9/17

Poruchy

reprodukčního

systému a prsu

Erektilní

dysfunkce

Celkové poruchy a

reakce v místě

aplikace

Astenie,

únava

Syndrom z vysazení

léku, bolest na

hrudi, třesavka,

malátnost, bolest,

periferní edém,

žízeň

Vyšetření

Snížení tělesné

hmotnosti

Zvýšení

tělesné

hmotnosti

Poranění, otravy a

procedurální

komplikace

Náhodný úraz

zvláště u pacientů s epilepsií nebo s predispozicí ke křečím

zvláště u pacientů s anamnézou koronární nemoci

U účinné látky oxykodonu-hydrochloridu jsou známy další nežádoucí účinky:

Vzhledem ke svým farmakologickým vlastnostem může oxykodon způsobit respirační depresi,

miózu, bronchiální spasmy a spasmy hladkého svalstva a může potlačit kašlací reflex.

Třídy

orgánových

systémů

Časté

Méně časté

Vzácné

Velmi

vzácné

Není známo

Infekce a infestace

Herpes

simplex

Poruchy imunitního

systému

Anafylaktické

reakce

Poruchy

metabolismu a

výživy

Dehydratace

Zvýšená

chuť k jídlu

Psychiatrické

poruchy

Změněná

nálada a

změna

osobnosti,

snížená

aktivita,

psycho-

motorická

hyperaktivita

Agitovanost, poruchy

vnímání (např.

derealizace),

Léková závislost

Agresivita

Poruchy nervového

systému

Zhoršená

koncentrace,

migréna, hypertonie,

mimovolné svalové

kontrakce,

hypoestezie,

abnormální

koordinace

Hyperalgezie

Poruchy ucha a

labyrintu

Postižení sluchu

Cévní poruchy

Vazodilatace

10/17

Respirační, hrudní a

mediastinální

poruchy

Dysfonie

Gastrointestinální

poruchy

Škytavka

Dysfagie, ileus, vřed

úst, stomatitida

Meléna,

krvácení

dásní

Zubní kaz

Poruchy jater a

žlučových cest

Cholestáza

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Suchá kůže, zrudnutí

Kopřivka

Poruchy ledvin a

močových cest

Dysurie

Poruchy

reprodukčního

systému a prsu

Hypogonadismus

Amenorea

Celkové poruchy a

reakce v místě

aplikace

Edém, léková

tolerance

Syndrom z

vysazení léku u

novorozenců

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat

sledování

poměru

přínosů

rizik

léčivého

přípravku.

Žádáme

zdravotnické

pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

Symptomy intoxikace

Podle anamnézy pacienta se předávkování přípravkem Duoxona může projevit symptomy, které

jsou způsobeny buď oxykodonem (agonista opioidních receptorů) nebo naloxonem (antagonista

opioidních receptorů).

Symptomy předávkování oxykodonem zahrnují miózu, respirační depresi, somnolence přecházející

do stuporu, hypotonii, bradykardii a hypotenzi. V závažnějších případech se může vyskytnout

kóma, nekardiogenní plicní edém a oběhové selhání s fatálními následky.

Symptomy předávkování samotným naloxonem jsou nepravděpodobné.

Léčba intoxikace

Abstinenční

příznaky

předávkování

naloxonem

třeba

léčit

symptomaticky

dobře

kontrolovaném prostředí.

Klinické

symptomy

naznačující

předávkování

oxykodonem

léčit

podáním

opioidních

antagonistů (např. 0,4-2 mg naloxon-hydrochloridu intravenózně). Podání je třeba opakovat ve

dvou až tříminutových intervalech dle klinické potřeby. Také je možné aplikovat infuzi 2 mg

naloxon-hydrochloridu

v 500

0,9%

chloridu

sodného nebo

dextrózy

(0,004

mg/ml

naloxonu). Infuzi je třeba podat v poměru k dříve podaným dávkám bolusu a podle reakce pacienta.

Je třeba zvážit výplach žaludku.

V případě potřeby lze použít podpůrné prostředky (umělé dýchání, kyslík, vazopresory a infuze

tekutin) pro zvládnutí oběhového šoku při předávkování. Při srdeční zástavě nebo arytmii je třeba

11/17

provést srdeční masáž nebo defibrilaci. V případě potřeby je nutno provést umělé dýchání. Je třeba

zachovat metabolismus tekutin a elektrolytů.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická

skupina:

Nervový

systém;

Analgetika,

opioidní

analgetika

(anodyna),

přírodní opiové alkaloidy

ATC kód: N02AA55

Mechanismus účinku

Oxykodon a naloxon mají afinitu pro kappa, mí a delta receptory opiátů v mozku, páteři a v

periferních orgánech (např. střevo). Oxykodon působí jako agonista opioidního receptoru na těchto

receptorech a váže se na endogenní opioidní receptory v CNS. Naloxon je naopak čistý antagonista,

působící na všechny typy opioidních receptorů.

Farmakodynamické účinky

Kvůli výraznému first-pass metabolismu je biologická dostupnost naloxonu po perorálním podání

< 3%, a proto je klinicky relevantní systémový účinek nepravděpodobný. Kvůli lokálnímu

konkurenčnímu

antagonismu

účinku

oxykodonu

zprostředkovaného

opioidním

receptorem

naloxonu ve střevu snižuje naloxon poruchy funkce vyprazdňování, které jsou typické pro léčbu

opioidy.

Klinická účinnost a bezpečnost

Opioidy mohou ovlivňovat osu hypothalamus-hypofýza-nadledviny nebo osu hypothalamus-

hypofýza-gonády. Některé změny zahrnují zvýšení hladiny prolaktinu v séru a snížení hladin

kortizolu a testosteronu v plazmě. Klinické příznaky mohou být projevem těchto hormonálních

změn.

Preklinické studie předkládají různé účinky přírodních opioidů na složky imunitního systému.

Klinický význam těchto nálezů není znám. Není známo, zda oxykodon, polosyntetický opioid, má

podobné účinky na imunitní systém, jako opioidy přírodní.

Analgesie

Dvanáctitýdenní paralelní skupinová dvojitě slepá studie provedená u 322 pacientů trpících zácpou

způsobenou opioidy ukázala, že pacienti léčení kombinací oxykodon-hydrochloridu a naloxon-

hydrochloridu měli v posledním týdnu léčby průměrně o jednu spontánní stolici (bez laxativ) více

srovnání

pacienty,

kteří

pokračovali

užívání

podobných

dávek

tablet

oxykodon-

hydrochloridu s prodlouženým uvolňováním (p <0,0001). Užívání laxativ v prvních čtyřech

týdnech bylo ve skupině léčené oxykodonem a naloxonem významně nižší než ve skupině léčené

pouze oxykodonem (31% oproti 55%, p <0,0001). Podobných výsledků bylo dosaženo ve studii

provedené

pacientech

rakoviny,

kteří

užívali

denní

dávky

oxykodon-

hydrochloridu/naloxon-hydrochloridu 60 mg/30 mg až 80 mg/40 mg, ve srovnání s pacienty

léčenými pouze oxykodon-hydrochloridem ve stejných dávkách.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Oxykodon-hydrochlorid

Absorpce

Oxykodon má při perorálním podání vysokou absolutní biologickou dostupnost až 87 %.

12/17

Distribuce

Po absorpci je oxykodon rozváděn po celém těle. Přibližně 45 % je vázáno na plazmatické

bílkoviny. Oxykodon rovněž prochází placentou a může být nalezen v mateřském mléce

Biotransformace

Oxykodon je metabolizován ve střevech a játrech na noroxykodon a oxymorfon a na různé

glukuronidové konjugáty. Noroxykodon, oxymorfon a noroxymorfon se vytvářejí pomocí systému

cytochromu P450. Chinidin snižuje tvorbu oxymorfonu u člověka bez podstatného ovlivnění

farmakodynamiky

oxykodonu.

Vliv

metabolitů

celkový

farmakodynamický

účinek

nevýznamný.

Eliminace

Oxykodon a jeho metabolity jsou vylučovány močí a stolicí.

Naloxon-hydrochlorid

Absorpce

Po perorálním podání má naloxon velmi nízkou systémovou dostupnost < 3%.

Distribuce

Naloxon přechází do placenty. Není známo, zda naloxon také přechází do mateřského mléka.

Biotransformace a eliminace

Po parenterálním podání je plazmatický poločas přibližně jedna hodina. Doba účinku závisí na

dávce a cestě podání, intramuskulární injekce má delší účinek než intravenózní dávky. Naloxon je

metabolizován v játrech a vylučuje se močí. Hlavními metabolity jsou naloxon-glukuronid, 6β-

naloxol a jeho glukuronidy.

Kombinace oxykodon-hydrochloridu/naloxon-hydrochloridu (Duoxona)

Farmakokinetické/farmakodynamické vztahy

Farmakokinetické vlastnosti oxykodonu v přípravku Duoxona jsou ekvivalentní vlastnostem tablet

oxykodonu

prodlouženým

uvolňováním,

podávanými

společně

tabletami

naloxonu

prodlouženým uvolňováním.

Vzájemná zaměnitelnost všech sil přípravku Duoxona byla prokázána.

Po perorálním podání přípravku Duoxona v maximální dávce zdravým subjektům jsou koncentrace

naloxonu v plazmě tak nízké, že není možné provést farmakokinetickou analýzu. Je ovšem možné

provést farmakokinetickou analýzu naloxon-3-glukuronidu jako markeru surogátu, protože jeho

koncentrace v plazmě je dostatečně vysoká pro změření /hodnocení.

Po vysoce tučné snídani je biologická dostupnost a maximální koncentrace oxykodonu v plazmě

) po požití přípravku Duoxona přibližně o 16 – 30 % vyšší ve srovnání se stavem půstu. To

bylo hodnoceno jako klinicky irelevantní, a proto je možné užívat přípravek Duoxona s jídlem nebo

bez jídla (viz bod 4.2).

In vitro

studie metabolismu léku ukázaly, že výskyt klinicky relevantních interakcí s přípravkem

Duoxona je nepravděpodobný.

13/17

Starší pacienti

Oxykodon.

U starších pacientů se hodnota

oxykodonu zvýšila ve srovnání s mladšími dobrovolníky

průměrně na 118 % (90% C.I.: 103, 135). Hodnota C

oxykodonu se zvýšila průměrně na 114 %

(90% C.I.: 102, 127). Hodnota C

oxykodonu se zvýšila průměrně na 128 % (90% C.I.: 107, 152).

Naloxon

U starších pacientů se hodnota

naloxonu zvýšila ve srovnání s mladšími dobrovolníky

průměrně na 182 % (90% C.I.: 123, 270). Hodnota C

naloxonu se zvýšila průměrně na 173 %

(90% C.I.: 107, 280). Hodnota C

naloxonu se zvýšila průměrně na 317 % (90% C.I.: 142, 708).

Naloxon-3-glukuronid

U starších pacientů se hodnota

naloxon-3-glukuronidu zvýšila ve srovnání s mladšími

dobrovolníky průměrně na 128 % (90% C.I.: 113, 147). Hodnota C

naloxon-3-glukuronidu se

zvýšila průměrně na 127 % (90% C.I.: 112, 144). Hodnota C

naloxon-3-glukuronidu se zvýšila

průměrně na 125 % (90% C.I.: 105, 148).

Pacienti s poruchou funkce jater

Oxykodon

U pacientů s mírnou, středně těžkou a těžkou poruchou funkce jater se hodnota AUC

oxykodonu

zvýšila průměrně na 143 % (90% C.I.: 111, 184), 319 % (90% C.I.: 248, 411) a 310 % (90% C.I.:

241, 398) ve srovnání se zdravými dobrovolníky. Hodnota C

oxykodonu se u pacientů s mírnou,

středně těžkou a těžkou poruchou funkce jater zvýšila průměrně na 120 % (90% C.I.: 99, 144),

201 % (90% C.I.: 166, 242) a 191 % (90% C.I.: 158, 231) ve srovnání se zdravými dobrovolníky.

Hodnota t

1/2Z

oxykodonu se u pacientů s mírnou, středně těžkou a těžkou poruchou funkce jater

zvýšila průměrně na 108 % (90% C.I.: 70, 146), 176 % (90% C.I.: 138, 215) a 183 % (90% C.I.:

145, 221) ve srovnání se zdravými dobrovolníky.

Naloxon

U pacientů s mírnou, středně těžkou a těžkou poruchou funkce jater se hodnota AUC

naloxonu

zvýšila průměrně na 411 % (90% C.I.: 152, 1112), 11518 % (90% C.I.: 4259, 31149) a 10666 %

(90% C.I.: 3944, 28847) ve srovnání se zdravými dobrovolníky. Hodnota C

x naloxonu se u

pacientů s mírnou, středně těžkou a těžkou poruchou funkce jater zvýšila průměrně na 193 % (90%

C.I.: 115, 324), 5292 % (90% C.I: 3148, 8896) a 5252 % (90% C.I.: 3124, 8830) ve srovnání se

zdravými dobrovolníky. Vzhledem k nedostatečnému množství dat se t

1/2Z

a odpovídající AUC

naloxonu nepočítaly. Srovnání biologické dostupnosti naloxonu bylo tudíž založeno na hodnotách

Naloxon-3-glukuronid

U pacientů s mírnou, středně těžkou a těžkou poruchou funkce jater se hodnota AUC

naloxon-

3-glukuronidu zvýšila průměrně na 157 % (90% C.I.: 89, 279), 128 % (90% C.I.: 72, 227) a 125 %

(90% C.I.: 71, 222) ve srovnání se zdravými dobrovolníky. Hodnota C

naloxon-3-glukuronidu

se zvýšila průměrně na 141 % (90% C.I.: 100, 197) a 118 % (90% C.I.: 84, 166) u pacientů s mírnou

a středně těžkou poruchou funkce jater a u pacientů s těžkou poruchou funkce jater se snížila na

98 % (90% C.I.: 70, 137) ve srovnání se zdravými dobrovolníky. Hodnota t

1/2Z

naloxon-3-

glukuronidu se u pacientů s mírnou poruchou funkce jater zvýšila průměrně na 117 % (90% C.I.:

72, 161) a u pacientů se středně těžkou a těžkou poruchou funkce jater se snížila na 77 % (90%

C.I.: 32, 121) a 94 % (90% C.I.: 49, 139) ve srovnání se zdravými dobrovolníky.

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Oxykodon

U pacientů s mírnou, středně těžkou a těžkou poruchou funkce ledvin se hodnota AUC

oxykodonu zvýšila průměrně na 153 % (90% C..: 130, 182), 166 % (90% C.I.: 140, 196) a 224 %

(90% C.I.: 190, 266) ve srovnání se zdravými dobrovolníky. Hodnota C

oxykodonu se u pacientů

14/17

s mírnou, středně těžkou a těžkou poruchou funkce ledvin zvýšila průměrně na 110 % (90% C.I.:

94, 129), 135 % (90% C.I.: 115, 159) a 167 % (90% C.I.: 142, 196) ve srovnání se zdravými

dobrovolníky. Hodnota t

1/2Z

se u pacientů s mírnou, středně těžkou a těžkou poruchou funkce ledvin

zvýšila průměrně na 149 %, 123 % a 142 % ve srovnání se zdravými dobrovolníky.

Naloxon

U pacientů s mírnou, středně těžkou a těžkou poruchou funkce ledvin se hodnota AUC

naloxonu

zvýšila průměrně na 2850 % (90% C.I.: 369, 22042), 3910 % (90% C.I.: 506, 30243) a 7612 %

(90% C.I.: 984, 58871) ve srovnání se zdravými dobrovolníky. Hodnota C

naloxonu se u

pacientů s mírnou, středně těžkou a těžkou poruchou funkce ledvin zvýšila průměrně na 1076 %

(90% C.l.: 154, 7502), 858 % (90% C.I.: 123, 5981) a 1675 % (90% C.I.: 240, 11676) ve srovnání

se zdravými dobrovolníky. Vzhledem k nedostatečnému množství dat se t

1/2Z

a odpovídající

naloxonu nepočítaly. Srovnání biologické dostupnosti naloxonu bylo tudíž založeno na

hodnotách AUC

. Poměry mohly být ovlivněny nemožností plně charakterizovat profily plazmy s

naloxonem u zdravých jedinců.

Naloxon-3-glukuronid

U pacientů s mírnou, středně těžkou a těžkou poruchou funkce ledvin se hodnota AUC

naloxon-

3-glukuronidu zvýšila průměrně na 220 % (90% C.I.: 148, 327), 370 % (90% C.I.: 249, 550) a

525 % (90% C.I.: 354, 781) ve srovnání se zdravými dobrovolníky. Hodnota C

naloxon-3-

glukuronidu se u pacientů s mírnou, středně těžkou a těžkou poruchou funkce ledvin zvýšila

průměrně na 148 % (90% C.I.: 110, 197), 202 % (90% C.I.: 151, 271) a 239 % (90% C.I.: 179,

320) ve srovnání se zdravými dobrovolníky. U hodnoty t

1/2Z

naloxon-3-glukuronidu nedošlo v

průměru k žádné významné změně mezi pacienty s poruchou funkce ledvin a zdravými jedinci.

Zneužití

Aby se zabránilo narušení vlastnosti prodlouženého uvolňování, nesmí se přípravek Duoxona drtit,

lámat na kousky ani žvýkat, protože to vede k rychlejšímu uvolňování aktivních látek. Kromě toho

má naloxon pomalé vylučování, je-li podán intranasálně. Obě tyto vlastnosti znamenají, že zneužití

přípravku Duoxona nebude mít zamýšlený účinek. U potkanů, závislých na oxykodonu, vedlo

intravenózní podání oxykodonu/naloxonu v poměru 2:1 k abstinenčním příznakům.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Nejsou k dispozici žádné údaje ze studií reprodukční toxicity pro kombinaci oxykodonu a

naloxonu.

Studie provedené pro jednotlivé složky na samicích i samcích potkanů ukázaly, že oxykodon v

dávkách do 8 mg/kg živé hmotnosti nemá vliv na fertilitu a raný vývoj embrya a nezpůsobil

malformace u potkanů v dávkách do 8 mg/kg a u králíků v dávkách 125 mg/kg živé hmotnosti.

U králíků však byl při statistickém hodnocení jednotlivých plodů pozorován zvýšený výskyt

vývojových změn v souvislosti s dávkou (zvýšený výskyt 27 obratlů před kostí křížovou,

nadbytečné páry žeber). Při statistickém hodnocení těchto parametrů pomocí vrhů se zvýšil pouze

výskyt 27 obratlů před kostí křížovou a pouze ve skupině, které byla podávána dávka 125 mg/kg,

což je dávka, která vyvolala silné farmakotoxické účinky u březích zvířat. Studie prenatálního a

postnatálního vývoje potkanů generace F1 ukázala, že tělesná hmotnost potkanů, kterým byla

podávána denní dávka 6 mg/kg, byla nižší ve srovnání s tělesnou hmotností kontrolní skupiny při

dávkách snižujících hmotnost matky a příjem potravy (NOAEL 2 mg/kg tělesné hmotnosti). Nebyl

pozorován účinek na fyzické, reflexologické a smyslové vývojové parametry ani na indexy chování

a reprodukce. Standardní studie perorální reprodukční toxicity naloxonu ukazují, že vysoké

perorální dávky naloxonu nebyly teratogenní ani embryo/fetotoxické a nemají nepříznivý vliv na

perinatální a postnatální vývoj. Naloxon ve velmi vysokých dávkách (800 mg/kg/denně), které

vyvolaly významnou toxicitu u samic potkanů (např. snížení tělesné hmotnosti, křeče), způsobil

zvýšenou úmrtnost mláďat v období ihned po porodu. U přeživších mláďat však nebyly pozorovány

žádné účinky na vývoj nebo chování.

15/17

Dlouhodobé studie karcinogenity kombinace oxykodon/naloxon ani samostatného oxykodonu se

neprováděly. U naloxonu se prováděla 24měsíční studie perorální karcinogenity na potkanech při

dávkování

mg/kg/den.

Výsledky

ukazují,

naloxon

není

těchto

podmínek

karcinogenní.

Oxykodon a naloxon jako samostatné přípravky vykazují klastogenní potenciál v případě

in vitro

studií. Žádné podobné účinky ovšem nebyly zjištěny za podmínek

in vivo

, a to ani při toxických

dávkách. Výsledky naznačují, že mutagenní riziko přípravku Duoxona je u lidí v případě

terapeutických koncentrací považováno za nepravděpodobné.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety:

Poly(vinyl-acetát)

povidon K30

natrium-lauryl-sulfát

koloidní bezvodý oxid křemičitý

mikrokrystalická celulosa

magnesium-stearát

Potahová vrstva:

Duoxona 5 mg/2,5 mg

polyvinylalkohol

oxid titaničitý (E171)

makrogol 3350

mastek

Duoxona 10 mg/5 mg

polyvinylalkohol

oxid titaničitý (E171)

červený oxid železitý (E172)

makrogol 3350

mastek

Duoxona 20 mg/10 mg

polyvinylalkohol

oxid titaničitý (E171)

makrogol 3350

mastek

Duoxona 30 mg/15 mg

polyvinylalkohol,

oxid titaničitý (E171)

žlutý oxid železitý (E172)

makrogol 3350

mastek

16/17

Duoxona 40 mg/20 mg

polyvinylalkohol,

oxid titaničitý (E171)

červený oxid železitý (E172)

makrogol 3350

mastek

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

Blistr:

3 roky

Lahvička:

3 roky

Použitelnost po prvním otevření: 3 měsíce

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Blistr:

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Lahvička:

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

6.5 Druh obalu a obsah balení

Blistr

Dětský bezpečnostní Al//PVC/PE/PVDC blistr

Lahvička

Bílá HDPE lahvička s bílým dětským bezpečnostním šroubovacím uzávěrem z PP,

garantujícím

neporušenost obalu.

Velikost balení:

Blistr: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100 tablet s prodlouženým uvolňováním

Lahvička: 50, 100, 250 tablet s prodlouženým uvolňováním

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

17/17

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Neuraxpharm Bohemia s.r.o.

náměstí Republiky 1078/1

110 00 Praha 1 – Nové Město

Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Duoxona 5 mg/2,5 mg:

65/373/18-C

Duoxona 10 mg/5 mg:

65/374/18-C

Duoxona 20 mg/10 mg:

65/375/18-C

Duoxona 30 mg/15 mg:

65/376/18-C

Duoxona 40 mg/20 mg:

65/377/18-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

13.3.2019

10.

DATUM REVIZE TEXTU

6. 11. 2019

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace