OXALIPLATIN STRIDES 5 MG/ML KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK, INF CNC SOL 1X40ML/200MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
OXALIPLATINA (OXALIPLATINUM)
Dostupné s:
Strides Arcolab International Limited, Watford
ATC kód:
L01XA03
Dávkování:
5MG/ML
Léková forma:
Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku
Podání:
Infuze
Jednotky v balení:
1X40ML, Injekční lahvička
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
44/ 474/12-C
Datum autorizace:
0000-00-00

Přečtěte si celý dokument

1/10

Přílohač. 1 krozhodnutíoregistracisp.zn. sukls72051/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACEPRO UŽIVATELE

OXALIPLATIN STRIDES5 MG/MLKONCENTRÁTPRO INFUZNÍ ROZTOK

(OXALIPLATINUM)

Přečtětesi pozorněceloupříbalovouinformacidříve, nežzačnetepřípravekOxaliplatin

Stridespoužívat.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, žesi ji budetepotřebovat přečístznovu.

- Máte-lijakékolidalšíotázky, zeptejte sesvého lékařenebo lékárníka.

- Pokud seu Vás kterýkoliznežádoucích účinků vyskytne vzávažnémířenebo pokud si

všimnete jakýchkoliv nežádoucíchúčinků, kterénejsou uvedenyvtéto příbalové

informaci, prosím, sdělteto svému lékaři nebo lékárníkovi.

Vpříbalové informaci naleznete:

1. Co je přípravek Oxaliplatin Strides 5 mg/ml a k čemu se používá.

2. Čemu musítevěnovat pozornost, nežzačnete přípravek Oxaliplatin Strides 5 mg/ml

užívat.

3. Jak se přípravek Oxaliplatin Strides 5 mg/ml užívá.

4. Možnénežádoucí účinky.

5. Jak přípravek OxaliplatinStrides 5 mg/ml uchovávat.

6. Dalšíinformace.

1. CO JEPŘÍPRAVEKOXALIPLATIN STRIDES5 MG/ML A KČEMU SE

POUŽÍVÁ

Přípravek Oxaliplatin Strides sepoužívá pro léčbukarcinomu (zhoubného nádoru) tlustého

střeva(léčbakarcinomu tlustého střevastádiaIIIpo kompletníresekci (odstranění) primárního

nádoru,metastatického karcinomu tlustého střevaakonečníku).PřípravekOxaliplatin Strides

sepoužívá vkombinaci sjinýmiprotinádorovýmilékyoznačovanýmijako5-fluorouracil

(5FU)aleukovorin (kyselinafolinová).

Přípravek Oxaliplatin Strides je protinádorovýlékaobsahuje platinu.

2. ČEMU MUSÍTEVĚNOVATPOZORNOST, NEŽZAČNETEPŘÍPRAVEK

OXALIPLATIN STRIDES5 MG/MLPOUŽÍVAT

NepoužívejtepřípravekOxaliplatinStrides 5 mg/ml:

-jestližejstealergický/á(přecitlivělý/á) naoxaliplatinu nebo nakteroukoliv dalšísložku

přípravku Oxaliplatin Strides

-jestližekojíte.

-jestližemátesníženýpočet červených nebo bílýchkrvinek.

-jestližejižtrpíte brněnímanecitlivostí prstů na rukou anebo nohou amátepotížepři

provádění jemné motoriky,jako jezapínání knoflíků naoblečení

2/10

-jestližemátezávažnépotížesledvinami.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravkuOxaliplatinStrides 5 mg/ml jezapotřebí:

-jestližese uvás někdyvyskytlaalergickáreakcenalékyobsahující platinu, jako je

karboplatina, cisplatina.Alergickéreakcese mohou objevit během kterékolivinfuze

oxaliplatiny.

-jestližemátestřednětěžkou nebo lehkou poruchufunkceledvin.

-jestližemátejakékoliv problémys játry.

Oxaliplatina může způsobovatneplodnost, , kterýmůžebýt ireverzibilní.

Mužským pacientům seproto doporučuje nepočínat dítě během léčbya6měsíců po jejím

ukončení a dálese doporučuje vyhledat před léčbou pomoc ohledněkonzervacespermií.

Mužštípacienti bymělipoužívat odpovídající antikoncepční opatření během a 6 měsíců po

ukončení léčby.

Obraťtese nasvého lékaře, pokud sekterékolizvýšeuvedených varování na Vás vztahuje

nebo vminulostivztahovalo.

Vzájemnépůsobení sdalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékařenebo lékárníkaovšech lécích, kteréužívátenebo jste

užíval(a) vnedávnédobě, ato io lécích, kteréjsoudostupnébezlékařského předpisu.

Těhotenství a kojení

Těhotenstvíběhem léčbyoxaliplatinou senedoporučuje. Během léčbyjenutné používat

účinnou metodu antikoncepce. Pacientkybymělypoužívat odpovídající antikoncepční

opatření během léčbya4měsíc pojejímukončení.

Pokud jste těhotná nebo plánujete otěhotnět, je velmi důležité, abyste to prodiskutovalase

svým lékařempředtím,nežnastoupítena jakoukoliv léčbu.

Pokud otěhotníteběhem Vaší léčby, musíteokamžitěinformovat svéholékaře.

V průběhu léčbyoxaliplatinou senesmíkojit.

Poraďte sese svým lékařem nebo lékárníkem dříve, nežzačnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředkůa obsluhastrojů

Léčbaoxaliplatinou můžezpůsobit zvýšenériziko vzniku závratí, nevolnostiazvracení a

jiných neurologických příznaků, kteréovlivňujíchůzi a rovnováhu. Pokud setyto potížeu vás

vyskytnou, neřiďte vozidlaani neobsluhujte stroje.

Pokud máteproblémysezrakem při užívání přípravku Oxaliplatin Strides, neřiďte vozidla,

neobsluhujtetěžkéstroje, ani se nepouštějtedo nebezpečných aktivit.

3. JAKSEOXALIPLATIN STRIDES5 MG/MLPOUŽÍVÁ

Přípravek Oxaliplatin Strides je určen pouzepro dospělé.

Pouzekjednorázovému použití.

3/10

Dávkování

Dávkaoxaliplatinyzávisínavelikostipovrchu Vašeho těla. Tasevypočítázvaší výškya

hmotnosti. Obvykládávkapro dospělévčetně starších pacientů je 85 mg/m² tělesného

povrchu. Dávka, kterou dostanete, budedálezáviset navýsledcích krevníchtestů azdase již

dříve u vás vyskytlyvedlejšíúčinkyoxaliplatiny.

Způsoba cesta podání

Oxaliplatina vám bude předepsánaodborníkem naléčbu rakoviny.

Budete léčen/a zdravotníkem, kterýstanoví požadovanou dávku oxaliplatiny.

Oxaliplatina sepodávápomalou injekcí do žíly(intravenózní infuze) po dobu 2 až6

hodin.

Oxaliplatina vám bude podávánavestejnou dobu jako folinovákyselinaapřed infuzí 5-

fluorouracilu.

Četnost podání

Obvykle budete dostávatinfuzi každé2 týdny.

Trvání léčby

Trvání léčbybudestanoveno Vašímlékařem.

Při kompletnímodstranění nádoru budeVašeléčbatrvat maximálně 6 měsíců.

Jestližejsteužil(a)vícepřípravkuOxaliplatinStrides, nežjsteměl(a)

Vzhledem ktomu, žeje lék podáván zdravotníkem, jenepravděpodobné,žeobdržítepříliš

málo nebo příliš mnoho přípravku.

Vpřípaděpředávkování se u Vás můževyskytnout zvýšenývýskyt vedlejších účinků.Lékař

Vám poskytneodpovídající léčbu protitěmto vedlejším účinkům.

Máte-lijakékolidalšídotazyk Vaší léčbě, zeptejtese svého lékaře, sestrynebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍÚČINKY

Podobnějako všechnyléky, můžemít ipřípravekOxaliplatin Strides nežádoucí účinky, které

seale nemusívyskytnoutu každého.

Nežádoucíúčinkymohou být:

Velmi časté: postihují vícenež1 pacienta z10.

Časté: postihují 1 až10pacientů ze100.

Méněčasté: postihují 1 až10 pacientů z1000.

Vzácné: postihují 1 až10pacientů z10000.

Velmi vzácné: postihujíméněnež1 pacientaz10000.

Neznámé: četnostnení možnéodhadnout zdostupných údajů.

Vyskytnou-lise uVás jakékoliv vedlejšíúčinky, jedůležité, abyste informovalisvého lékaře

před Vaší dalšíléčbou.

Nížejsouuvedenyvedlejší účinky, kterébyse uVás mohlyvyskytnout.

Pokud seu vás objeví některéznásledujících potíží, okamžitě to sděltesvému lékaři:

abnormální tvorbamodřin, krvácení nebo příznakyinfekce, jako jsoubolestivkrku a

vysokáteplota,

4/10

přetrvávající nebo těžkýprůjem nebo zvracení,

přítomnost krvenebo tmavěhnědých, kávovězbarvených zrníček vevašich zvratcích,

stomatitidanebo mukositida (zámnět sliznic dutinyústní-bolestivértynebo vředy

vústech),

nevysvětlitelné respirační příznaky, jako jesuchýkašel, potížesdýchánímnebo chrůpky,

skupinapříznaků, jako jsou bolestihlavy, změněnémentálnífunkce, křečeaporuchy

vidění od rozostřeného vidění ažpo ztrátu zraku (příznakyreverzibilního posteriorního

leukoencefalopatického syndromu,cožje vzácnéneurologickéonemocnění).

Jinéznáménežádoucíúčinkyoxaliplatinyjsou:

Velmi časté(postihují vícenež1 z10 pacientů)

Oxaliplatina můževyvolat poruchu nervů (periferní neuropatie). Můžete mítpocitbrnění

anebo necitlivosti prstů narukou anohou, kolem úst nebo hrdla, kterémohou být někdy

doprovázenykřečemi.

Tyto příznakyjsoučastovyvolánychladem, například při otevírání ledničkynebo při

držení studeného nápoje.Takése uvás mohou vyskytnoutpotížepři provádění jemných

motorických úkonů, jakoje například zapínání knoflíků našatech.Ikdyžvevětšině

případů tyto příznakysamykompletně ustoupí, existujemožnostpřetrvávání příznaků

periferní senzorickéneuropatiei po ukončení léčby.

U některých osob sevyskytlo brnění a pocitypodobnéšoku procházející pažeminebo

trupem, pokud majíohnutýkrk.

Oxaliplatina můženěkdyzpůsobit nepříjemné pocityvkrku, zejménapři polykání a

způsobit pocit dušnosti.

Tento pocit, pokud se objeví, se obvykle dostaví během infuzenebo několik hodin po

infuzi a můžebýt vyvolán expozicí chladu.

Ikdyžje tento pocti nepříjemný, nebudemít dlouhého trvání a odezní beznutnosti

jakékoliléčby.

Vkonečném důsledku můžeVáš lékař rozhodnout ažo změněléčby.

Oxaliplatina můžezpůsobovat průjem, mírnounauzeu (nevolnost) azvracení.Lékypro

prevenci nevolnostiVám obvykle lékař podápředléčbou alzejipokračovat ipo ní.

Oxaliplatina způsobuje dočasnýpokles počtu červených krvinek.

Sníženýpočet červenýchkrvinek můžezpůsobovat anémii (pokles počtu červených

krvinek), abnormálníkrvácivostnebo vznik modřin (v důsledku poklesu počtu destiček).

Pokles počtu bílých krvinek můžezpůsobit náchylnost kinfekcím.

Lékař Vám před zahájenímléčby,apřed každou následnou sérií léčby, odeberekrev pro

kontrolu, žemátedostatek krevních buněk.

Nepříjemná pocitv blízkosti či vmístě injekčníhovpichu vprůběhu aplikaceinfuze.

Teplota, zimnice(třesavka), mírnánebo střednětěžkáúnava, tělesné bolesti.

Změnahmotnosti, ztráta nebo sníženáchuť kjídlu, poruchychuti, zácpa.

Bolestihlavy, bolestizad.

Zánět motorických nervů, ztuhlost krku, abnormálnípocitynajazyku, kterépřípadněmění

řeč, stomatitida/mukositida(bolestirtů nebo vředyúst).

Bolestižaludku.

5/10

Abnormální krvácení zahrnující krvácení znosu.

Kašel, dýchací potíže

Alergickéreakce, kožní vyrážka, kterámůžebýtčervenáasvědivá, mírnáztráta vlasů

(alopecie).

Změnyv krevních testech zahrnující ty, kterésouvisí sabnormalitami funkcejater.

Časté(postihují 1 až10 pacientů ze100)

Infekcevdůsledku poklesu počtu bílých krvinek.

Poruchytrávení a pálenížáhy, škytavka, návalyhorka, závratě.

Zvýšenépocení a onemocnění nehtů, loupáníkůže.

Bolestinahrudníku.

Onemocnění plic arýma

Bolestikloubů a kostí

Bolestipři močení a změnyfunkceledvin, změnyfrekvencemočení, dehydratace.

Krev vmoči nebo stolici,zánětyžil, sraženinyvplicích.

Vysokýkrevní tlak.

Depreseanespavost.

Zánět spojivek azrakovépotíže.

Méněčasté(postihují 1 až10 pacientů z1000)

Zácpanebo zánět střev.

Nervozita.

Vzácné(postihují 1 až10 pacientů z10000)

Ztráta sluchu.

Zjizvení a zduření vplicích spotížemipři dýchání, někdyfatálními (intersticiálníplicní

choroba).

Reverzibilníkrátkodobá ztráta zraku.

Velmi vzácné(postihují méněnež1 z10000 pacientů)

Přítomnostkrvenebo tmavěhnědých, kávovězbarvených částicvezvratcích.

Frekvenceneznámá(nelzestanovit)

Křeče(záchvat křečí).

Pokud sekterýkoliznežádoucích účinků vyskytnevzávažnémířenebo pokud sivšimnete

jakýchkoliv nežádoucíchúčinků, kterénejsou uvedenyvtéto příbalovéinformaci, prosím,

sdělteto svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAKPŘÍPRAVEKOXALIPLATIN STRIDES5 MG/ML UCHOVÁVAT

Uchovávejtemimo dosahadohled dětí.

Datumpoužitelnosti

Přípravek Oxaliplatin Strides nepoužívejte po uplynutídobypoužitelnosti,kteráje uvedenána

lahvičceaobalu zazkratkou „EXP (používanápro dobu použitelnosti). Dobapoužitelnosti se

vztahujekposlednímu dni uvedeného měsíce.

6/10

Nepoužívejte přípravekOxaliplatin Strides, pokud si všimneteviditelnýchznámek jeho

zkažení, například vzniku částicči změnybarvy.

Uchovávání vašeho léku

Tento léčivýpřípravek nevyžaduje žádnézvláštnípodmínkyuchovávání.Chraňte před

chladem a mrazem.

Podmínkypro uchovávání pronaředěnéroztokyjsou uvedenyvinformacích určených pro

lékařskéazdravotnicképrofesionály.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co obsahujepřípravekOxaliplatinStrides 5 mg/ml

LéčiválátkavpřípravkuOxaliplatin Strides 5 mg/ml koncentrátu pro infuzní roztok je

oxaliplatinum.

Dalšípomocnélátkou jepouzevodanainjekci.

JakpřípravekOxaliplatin Strides 5 mg/ml vypadá a co obsahujetoto balení

Přípravek Oxaliplatin Strides 5 mg/ml jekoncentrát pro infuzní roztok (koncentrovanýroztok,

kterýjeponaředěnínaroztok možno podat jako pomalou kapací infuzi).

Jeto čirý, bezbarvýroztok bezviditelnýchčástic, obsaženýveskleněných lahvičkách.

1 mlkoncentrátu pro infuzní roztok obsahuje 5 mgoxaliplatiny.

10 mllahvičkaobsahuje50 mgoxaliplatiny.

20 mllahvičkaobsahuje100 mgoxaliplatiny.

40 mllahvičkaobsahuje200 mgoxaliplatiny.

Lahvičkysedodávajívbalenípo jednom kuse..

Přípravek Oxaliplatin Strides koncentrát pro infuzní roztok musí být před vstříknutímdo žíly

naředěn.

Tento leták neobsahujevyčerpávající informaceoVašem léku. Pokud mátenějakéotázky

nebo sinejsteněčímjisti, zeptejte sesvého lékařenebo lékárníka.

Držitelrozhodnutí oregistraci a výrobce

Držitel rozhodnutío registraci:

Strides ArcolabInternationalLtd.

Unit 4, Metro Centre, Tolpits Lane,

Watford, HertfordshireWD 189SS

Velká Británie

Výrobce

Strides Arcolab Polska Sp.z.o.o.

10, DaniszewskaStr

03-230 Warsaw

Polsko

Tento léčivý přípravekjeregistrovánvčlenskýchstátechEHSpodnásledujícími názvy

Pro NL/H/1977

7/10

Nizozemsko Oxaliplatine Strides 5 mg/ml concentraat voor oplossingvoor

infusie

Rakousko Oxaliplatin Strides 5 mg/ml Konzentrat zurHerstellungeiner

Infusionslösung

Belgie Oxaliplatine Strides 5 mg/ml concentraat voor oplossingvoor

infusie

Bulharsko Oxaliplatin Strides 5 mg/ml Концентратзаинфузионен

разтвор

Kypr Oxaliplatin Strides 5 mg/ml Πυκνό διάλυμαγιαπαρασκευή

διαλύματος προςέγχυσης

Česká republika Oxaliplatin Strides 5 mg/mlkoncentrát pro infuzní roztok

Německo Oxaliplatin Strides 5 mg/ml Konzentrat zurHerstellungeiner

Infusionslösungg

Dánsko Oxaliplatin Strides 5 mg/ml Koncentrat till infusionsvaeske,

opløsning

Estonsko Oxaliplatin Strides

Řecko Oxaliplatin Strides 5 mg/ml Πυκνό διάλυμαγιαπαρασκευή

διαλύματος προςέγχυση

Španělsko Oxaliplatino Strides 5 mg/ml concentrado parasolución para

perfusión

Finsko Oxaliplatin Strides 5 mg/mlInfuusiokonsentraatti, liuostavarten

Francie Oxaliplatine Strides ArcolabInternational 5 mg/ml solution à

diluer pour perfusion

Maďarsko Oxaliplatin Strides 5 mg/ml Koncentrátumoldatosinfúzióhoz

Irsko Oxaliplatin Strides 5 mg/ml concentrateforsolution for

infusion

Island Oxaliplatin Strides 5 mg/ml innrennslisþykkni, lausn

Itálie Oxaliplatino Strides

Lotyšsko Oxaliplatin Strides 5 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma

pagatavošanai

Litva Oxaliplatin Strides 5 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui

Lucembursko Oxaliplatine Strides 5 mg/ml solution àdiluer pour perfusion

Malta Oxaliplatin Strides 5 mg/ml konċentratgħal soluzzjonigħall-

infużjoni

Norsko Oxaliplatin Strides 5 mg/ml konsentrat tilinfusjonsvæske

Polsko Oxaliplatin Strides

Portugalsko Oxaliplatina Strides

Rumunsko OxaliplatinăStrides ArcolabInternational 5 mg/ml concentrat

pentru soluţie perfuzabilă

Švédsko Oxaliplatin Strides 5 mg/ml koncentrat till infusionsvätska,

lösning

Slovenskárepublika Oxaliplatina Strides 5 mg/ml infúznykoncentrát

Slovinsko Oksaliplatin Strides Arcolab 5 mg/ml koncentrat zaraztopino za

infundiranje

Velká Británie Oxaliplatin 5 mg/ml concentrateforsolution for infusion

Tato příbalová informacebyla naposledy schválena:1.8.2012

8/10

Následující informacejeurčenapouzepro zdravotnicképracovníky:

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACIADALŠÍ MANIPULACI

Stejnějakouostatníchpotenciálnětoxickýchsloučeninjetřebadbátopatrnostipřimanipulaci

apřípravěroztoků oxaliplatiny.

Pokyny promanipulaci

Manipulacestěmitocytotoxickýmilátkamiprováděnázdravotnickýmpersonálemvyžaduje

zvýšenou pozornost, abybyla zajištěnaochranamanipulující osobyajeho/jejího okolí.

Přípravainjekčníhoroztokucytotoxickélátkymusíbýtprováděnavyškolenýmodborným

personálemseznalostípoužívanéholéčivéhopřípravkuazapodmínek,kterézaručují

integritupřípravku,ochranuprostředíazejménaochranupersonálu,kterýsléčivými

přípravkyzachází,vsouladuspředpisyzdravotnickéhozařízení.Vyžadujetopřípravu

prostoru, kterýbudepro tento účel vyhrazen. Vtomto prostoru je zakázáno kouřit, jíst či pít.

Personálmusíobdržetodpovídajícímateriálypromanipulaci,zejménaoděvsdlouhými

rukávy,ochrannémasky,čepice,ochrannérukavice,sterilníjednorázovérukavice,ochranné

krytypracovní oblasti, nádobyasběrnésáčkynaodpad.

Sexkrementyazvratkyjetřebazacházet sopatrností.

Jetřebavarovat těhotné ženy,abyse vyhýbalymanipulaci scytotoxickýmilátkami.

Sjakýmikolivpoškozenýminádobamimusízacházetstejnějakoskontaminovaným

odpadem.Kontaminovanýodpadjetřebaspálitvevhodněoznačenýchpevnýchkontejnerech.

Viznížeuvedenákapitola „Likvidace“.

Pokudbykoncentrátneboinfuzníroztokoxaliplatinypřišeldostykuskůžínebosliznicemi,

okamžitěje opláchněte důkladněvodou.

Zvláštní opatření při podávání

- NEPOUŽÍVEJTE injekční vybavení obsahující hliník.

- NEPODÁVEJTE nezředěné.

- Jakoředidlolzepoužítpouzeinfuzníroztok5%glukózy(50mg/ml).NEŘEĎTEpro

infuzi pomocí roztoků chloridu sodného nebo jiných roztoků obsahujících chloridy.

- NEMÍCHEJTEsžádnýmijinýmiléčivýmipřípravkyvestejnéminfuznímvaku,anije

nepodávejtesoučasně stejnou infuzní linkou.

- NEMÍCHEJTEsalkalickýmiléčivýmipřípravkyneboroztoky,zejménanes5-

fluorouracilem(5FU),spřípravkykyselinylistové(FA)obsahujícímitrometamoljako

pomocnoulátkučisoletrometamolujinýchúčinnýchlátek.Alkalickéléčivépřípravky

nebo roztokybudou mít nežádoucí vliv na stabilitu oxaliplatiny.

9/10

Návodkpoužitískyselinoulistovou(FA)(veforměkalciumfolinátunebofolinátu

disodného)

Intravenózníinfuse85mg/m²oxaliplatinyve250až500ml5%roztokuglukózy(50mg/ml)

jepodávánasoučasněskyselinoulistovou(FA)intravenózníinfuzív5%roztokuglukózy

(50mg/ml) po dobu 2 až6hodin, pomocí Y-linkyzavedenétěsněpřed místo infuze.

Tytodvaléčivépřípravkysenesmíkombinovatvestejnéminfuznímvaku.Kyselinalistová

nesmíobsahovattrometamoljakopomocnoulátkuasmíseředitpouzeizotonickým5%

roztokemglukózy(50mg/ml),nikdynealkalickýmiroztokyčiroztokyobsahujícímichlorid

sodnýnebo jinéchloridy.

Návod kpoužití s5-fluorouracilem

Oxaliplatinujetřebavždypodávatpředfluoropyrimidiny–tzn.před5-fluorouracilem(5FU).

Po podání oxaliplatinylinku propláchněteateprvepoté podejte5-fluorouracil(5FU).

Ředění pro intravenózní infuzi

Odebertepožadovanémnožstvíkoncentrátu zlahvičky(lahviček) arozřeďteve250až500 ml

5%roztokuglukózy(50mg/ml),abystedosáhlikoncentraceoxaliplatinymezi0,20až0,60

mg/ml.Rozsahkoncentrace,vkterébylaprokázánafyzikálněchemickástabilitaoxaliplatiny,

je 0,20 až2,0 mg/ml.

Podávejtenitrožilní infuzí.

Pootevřeníazředěnív5%roztokuglukózy(50mg/ml)bylaprokázánachemickáafyzikální

stabilitapo dobu 48 hodin při teplotě 2 až8°Capo dobu 24 hodin při teplotě25°C.

Zmikrobiologického hlediska jenutné tento infuzní přípravek ihned použit.

Pokudnenípootevřeníihnedspotřebován,jsouobvykléskladovacíčasyapodmínkypřed

jehopoužitímnazodpovědnostikaždéhouživatele,alenormálněbynemělypřesáhnout24

hodinpřiteplotěod2do8°C,pokudbyloředěníprováděnozakontrolovanýcha

validovaných aseptických podmínek.

Zkontrolujte roztok vizuálně před použitím. Používejtepouzečiréroztokybezčástic.

Tentoléčivýpřípravekjeurčenpouzenajednopoužití.Veškerýnepoužitýinfuzníroztokje

třebazlikvidovat (vizkapitola „likvidace“níže).

NIKDYpro zředění nepoužívejte chlorid sodnýnebo roztokyobsahující chloridy.

Kompatibilitaroztokuoxaliplatinyproinfuzibylatestovánasreprezentativnímiaplikačními

setyzPVC.

Infuze

Podávání oxaliplatinynevyžaduje prehydrataci.

Oxaliplatina zředěnáv 250 až500 ml5%roztoku glukózy(50 mg/ml)pro podání

koncentracevětšínež0,20 mg/ml musí být podávánainfuzí centrálním žilním katétrem nebo

periferní žilou po dobu 2 až6 hodin. Je-lioxaliplatina podávánaspolu s5-fluorouracilem

(5FU), musí infuzeoxaliplatinypředcházet podání 5-fluorouracilu (5FU).

10/10

Likvidace

Zbytkyléčivéhopřípravkuatakévšechnymateriály,kterésepoužívalyprozředěnía

podávání,jenutnézničitdlestandardníchpostupůdanéhozdravotnickéhozařízení,platných

pro cytotoxickélátkyavsouladu smístnímipožadavkynalikvidaci nebezpečného odpadu.

Přečtěte si celý dokument

1/22

Přílohač. 2krozhodnutíoregistraci sp.zn.sukls72051/2010

SOUHRN ÚDAJŮ OPŘÍPRAVKU

1. NÁZEVPŘÍPRAVKU

Oxaliplatin Strides5 mg/mlkoncentrát pro infuzníroztok

2. KVALITATIVNÍ AKVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 mlkoncentrátu pro infuzní roztok obsahujeoxaliplatinum5 mg.

10 mlkoncentrátu pro infuzní roztok obsahujeoxaliplatinum50 mg.

20 mlkoncentrátu pro infuzní roztok obsahujeoxaliplatinum100 mg.

40 mlkoncentrátu pro infuzní roztok obsahujeoxaliplatinum200 mg.

Úplnýseznam pomocných látek vizbod 6.1.

3. LÉKOVÁFORMA

Koncentrát pro infuzníroztok.

Roztok mápH mezi 4,5 a6,0 aosmolalitu menší než305 mosm/l.

Čirábezbarvákapalinabezviditelných částic.

4. KLINICKÉÚDAJE

4.1 Terapeutickéindikace

Oxaliplatinajevkombinacis5-fluorouracilem(5FU)akyselinoulistovou(FA)

indikovánapro:

adjuvantníléčbukarcinomutračníkustádiaIII(DukesC)pokompletníresekci

primárního nádoru.

léčbumetastatického kolorektálního karcinomu.

4.2 Dávkování a způsobpodání

Přípravainjekčníhoroztokucytotoxickýchlátekmusíbýtprováděnavyškoleným

odbornýmpersonálemseznalostípoužívanéholéčivéhopřípravkuzapodmínek,které

zaručujíintegrituléčivéhopřípravku,ochranuživotníhoprostředíazejménaochranu

personálu,kterýsléčivýmipřípravkyzachází,vsouladuspředpisyzdravotnického

zařízení.Tovyžadujepřípravuprostoru,kterýbudeprotento účel vyhrazeno.Vtomto

prostoruje zakázáno kouřit, jíst nebo pít(vizbod6.6).

2/22

Dávkování

POUZEPRO DOSPĚLÉ

Doporučenádávkaoxaliplatinyvadjuvantní léčběje 85 mg/m 2 intravenózně,

opakovaněkaždédvatýdnyve12cyklech(6 měsíců).

Doporučenádávkaoxaliplatinyvléčběmetastatickéhokolorektálníhokarcinomuje

85mg/m²,opakovaněkaždé2týdny,pokudnedojdekezhoršeníchorobynebo

nepřijatelnétoxicitě.

Podávanoudávku je třebaupravitdleindividuální snášenlivosti(vizbod 4.4).

Oxaliplatinasemávždypodávatpředfluoropyrimidiny–tzn.před5-

fluorouracilem(5-FU).

Oxaliplatinasepodávájako2-až6hodinováintravenózníinfuzeve250až500ml

5%roztokuglukózy(50mg/ml)kdosaženíkoncentracemezi0,20mg/mla0,70

mg/ml;0,70mg/mljenejvyššíkoncentracevklinicképraxiprodávkuoxaliplatiny85

mg/m 2 .

Oxaliplatinasepoužíváhlavněvkombinaciskontinuálníinfuzí5-fluorouracilu

(5FU).Přidvoutýdennímléčebnémschématubylkombinovánbolusakontinuální

infuze5-fluorouracilu.

Zvláštnískupinypacientů

-Porucha ledvin:

Oxaliplatina senesmípodávat u pacientů stěžkou poruchou ledvin (vizbody4.3 a

5.2).

Upacientůsmírnouažstřednětěžkouporuchouledvinjedoporučenádávka

oxaliplatiny85mg/m 2 (vizbody4.4a5.2).

-Jaternínedostatečnost:

VklinickéstudiifázeIzahrnujícípacientysrůznýmstupněmjaterníhopoškozeníse

ukázalo,žefrekvenceazávažnosthepatobiliárníchporuchsouvisísprogresí

onemocněníazhoršenýmijaternímitestynapočátkuterapie.Běhemklinického

sledovánínebylotřebaprovéstžádnouzvláštníúpravudávkyupacientů

sabnormálnímijaternímitesty.

-Starší pacienti:

Pokudbylaoxaliplatinapoužitasamostatněnebovkombinacis5-fluorouracilem

(5FU),nebyloupacientůstarších65letpozorovánozvýšenízávažnétoxicity.V

důsledkutohonebylonutnéspeciálněupravovatdávkováníustaršíchpacientů.

3/22

-Pediatričtí pacienti:

Neexistujížádnérelevantníindikacepropoužitíoxaliplatinyudětí.Účinnost

oxaliplatinyvmonoterapiiupediatricképopulacesesolidnímitumorynebyla

stanovena(vizbod 5.1).

Způsob podání

Oxaliplatina sepodáváintravenózní infuzí.

Podávání oxaliplatinynevyžaduje hyperhydrataci.

Oxaliplatinazředěnáv250až500ml5%roztokuglukózy(50mg/ml)propodání

koncentracevětšínež0,20mg/mlmusíbýtpodávánainfúzícentrálnímžilnímkatétrem

nebodoperifernížílypodobu2až6hodin.Infuzeoxaliplatinymusívždypředcházet

podání5-fluorouracilu(5FU).

Vpřípaděextravazacejenutné okamžitěukončitpodávání.

Návod k použití:

Předpoužitímsemusíoxaliplatinarozředit.

Kředěníkoncentrátunainfuzníroztoklzepoužítpouze5%roztokglukózy(vizbod

6.6).

4.3 Kontraindikace

Oxaliplatina jekontraindikovánaupacientů, kteří:

-jsoupřecitlivělínaoxaliplatinu nebo nakteroukolipomocnou látku,

-kojí,

-majímyelosupresizjištěnoupředzahájenímprvníhocyklu,doloženouvýchozím

počtem neutrofilů <2x10 9 /lanebo počtemtrombocytů<100x10 9 /l,

-majíperifernísenzorickouneuropatiisfunkčníporuchoupředprvnímcyklem

léčby,

-mají těžceporušenou funkci ledvin (clearancekreatininu menší než30 ml/min)

(vizbod 5.2).

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Oxaliplatinulzepodávatpouzenaspecializovanýchonkologickýchodděleních apod

dohledem zkušeného onkologa.

Porucha funkceledvin

Pacientismírnouažstřednětěžkouporuchouledvinmusíbýtdůkladněmonitorováni

sohledem na nežádoucí reakceadávku jetřebaupravovat dletoxicity(vizbod 5.2).

4/22

Reakcez přecitlivělosti

Jetřebazajistitzvláštnídohledpropacientysanamnézoualergickýchprojevůnajiné

produktyobsahujícíplatinu.Vpřípaděanafylaktickýchprojevůmusíbýtokamžitě

přerušenainfuzeamusísezahájitodpovídajícísymptomatickáléčba.Opakované

podáníoxaliplatinyutakovýchpacientůjekontraindikováno.Zkříženéreakce,někdy

fatální, bylyhlášenyu všech sloučenin platiny.

Vpřípaděextravazaceoxaliplatinyjenutnéinfúziokamžitězastavitazahájit

obvykloulokální symptomatickou léčbu.

Neurologicképříznaky

Neurologickoutoxicituoxaliplatinyjetřebadůkladněmonitorovat,zejménapokudje

oxaliplatinapodávánaspolusdalšímiléčivýmipřípravkysespecifickou

neurologickoutoxicitou.Neurologickévyšetřenímusíbýtprováděnopředkaždým

podánímav pravidelných intervalechponěm.

Upacientů,unichždojdevprůběhunebopo2-hodinovéinfuzikevznikuakutní

laryngofaryngeálnídysestézie(vizbod4.8),musíbýtdalšípodáníoxaliplatiny

provedeno infuzí 6-hodinovou.

Periferní neuropatie

Pokudseobjevíneurologicképříznaky(parestézie,dysestézie),musínásledné

doporučenéúpravydávkováníoxaliplatinyvycházetztrváníazávažnostitěchto

příznaků:

-Pokudpříznakytrvajídélenežsedmdníazpůsobujíkomplikace,jetřeba

následujícídávkuoxaliplatinysnížitz85mg/m 2 na65mg/m 2 (metastázující

onemocnění) nebo 75 mg/m 2 (adjuvantní léčba).

-Pokudparestéziebezfunkčníhopostiženípřetrvávajídodalšíhocyklu,jetřeba

následujícídávkuoxaliplatinysnížitz85mg/m 2 na65mg/m 2 (metastázující

onemocnění) nebo na75mg/m 2 (adjuvantní léčba).

-Pokudparestéziesfunkčníporuchoupřetrvávádodalšíhocyklu,jetřebapodávání

oxaliplatinyukončit.

-Pokudsetytopříznakypoukončeníléčbyoxaliplatinouzmírní,lzezvážit

obnovení léčby.

Pacientyjetřebainformovatomožnostipřetrvávánípříznakůperifernísenzorické

neuropatiepoukončeníléčby.Lokalizovanéstřednětěžképarestézieneboparestézie,

kterénarušujífunkčníaktivity,mohoupřetrvávataž3rokypoukončeníadjuvantní

léčby.

Reverzibilníposteriorníleukoencefalopatickýsyndrom (RPLS)

Případyreverzibilníhoposteriorníholeukoencefalopatického syndromu (RPLSneboli

PRES,posteriorníreverzibilníencefalopatickýsyndrom)bylyhlášenyu pacientů,

kterým byla podávánaoxaliplatinavkombinaci schemoterapií.RPLSje vzácné,

reverzibilní, rychle sevyvíjející neurologickéonemocnění, kterémůžezahrnovat

5/22

křeče, hypertenzi, bolestihlavy, zmatenost, slepotu adalšívizuálníaneurologické

poruchy(vizbod4.8).DiagnózaRPLSje založenanapotvrzení pomocí

zobrazovacích metod mozku, nejlépeMR(magnetickárezonance).

Nevolnost, zvracení, průjem, dehydratacea hematologickézměny

Gastrointestinálnítoxicita,kterásemanifestujejakonevolnostazvracení,opravňuje

profylaktickouanebo terapeutickou antiemetickou terapii(vizbod 4.8).

Těžkýprůjemnebozvracenímůžezpůsobitdehydrataci,paralytickýileus,intestinální

obstrukci,hypokalemii,metabolickouacidózuaporuchuledvin,zejménapři

kombinaci oxaliplatinys5-fluorouracilem (5FU).

Objeví-lisehematologickátoxicita(početneutrofilů<1,5x10 9 /lnebopočettrombocytů

<50x10 9 /l),jetřebadalšícyklusterapieoddálitaždonávratuhematologických

hodnotnapřijatelnéhodnoty.Krevníobrazvčetnědiferenciálníhorozpočtubílých

krvinekje třebavyšetřitpřed zahájením léčbyapřed každou následujícíkúrou.

Pacientimusíbýtadekvátněinformovániorizikuprůjmučizvracení,mukositidyči

stomatitidyaneutropenie,kteréjespojenospodávánímoxaliplatinya5-fluorouracilu

(5FU),abymohliokamžitěkontaktovatsvéhoošetřujícíholékařekvůliodpovídající

léčbě.

Objeví-lisemukositidačistomatitidasnebobezneutropenie,jetřebadalšíléčbu

odložitaždoodezněnímukositidyčistomatitidynastupeň1neboméněanebodo

hodnotypočtu neutrofilů na≥ 1,5 x10 9 /l.

Podává-liseoxaliplatinavkombinacis5-fluorouracilem(5FU)(snebobezkyseliny

listové,angl.zkr.FA),jetřebaprovéstobvyklouúpravudávky5-fluorouracilukvůli

jehotoxicitě.

Objeví-liseprůjemstupně4,neutropeniestupně3až4(neutrofily<1,0x10 9 /l)či

trombocytopeniestupně3až4(destičky<50x10 9 /l),jetřeba,kroměnutnostisnížení

dávky5-fluorouracilu(5FU),snížitdávkuoxaliplatinyz85mg/m²na65mg/m²

(metastázujícíonemocnění)nebo75mg/m 2 (adjuvantníléčba)

Plicní

Vpřípaděnevysvětlenýchrespiračníchpříznaků,jakojeneproduktivníkašel,

dyspnea,chrůpkyaradiologickyzjištěnéplicníinfiltráty,jetřebapodávání

oxaliplatinypřerušit,dokudnáslednáplicnívyšetřenínevyloučíintersticiálníplicní

chorobu nebo plicní fibrózu (vizbod 4.8).

Jaterní

Vpřípaděabnormálníchjaterníchtestůneboportálníhypertenze,kterénejsouzjevně

důsledkemjaterníchmetastáz,jetřebazvážitvelmivzácnépřípadyporuchyjaterních

cévzpůsobenéléky.

Těhotenství

Použití u těhotných žen vizbod 4.6.

6/22

Fertilita

Vpreklinickýchstudiíchbylyuoxaliplatinypozoroványgenotoxickéúčinky.Protose

mužskýmpacientůmléčenýmoxaliplatinounedoporučujepočítdítěběhemléčbya6

měsícůpojejímukončeníadoporučujesevyhledatpomocohledněkonzervace

spermiípředléčbou,protožeoxaliplatinamůžemítantifertilníúčinek,kterýbymohl

být ireverzibilní.

Ženybynemělyotěhotnětběhemléčbyoxaliplatinouamělybyužívatefektivní

metodu antikoncepce(vizbod 4.6).

4.5 Interakcesjinými léčivými přípravky a jinéformy interakce

Upacientů,kteřídostalijednudávku85mg/m 2 oxaliplatinytěsněpředpodáním5-

fluorouracilunebylapozorovánažádnázměnaintenzityexpozicevůči5-

fluorouracilu(5FU).

Invitronebylounásledujícíchlátekpozorovánožádnévýznamnévytěsnění

oxaliplatinyzvazbynaplazmaticképroteiny:erythromycin,salicyláty,granisetron,

paklitaxel anatrium-valproátsodný.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Ženyvplodném věku/antikoncepce

Vpreklinických studiíchbylypozoroványgenotoxickéúčinky. Proto sedoporučuje

mužskýmpacientům, kteří jsou léčení oxaliplatinou, abynepočínali dítěběhem léčby

aještě6 měsíců pojejímukončení.

Ženybytakéneměly,během léčbyoxaliplatinouaještě4 měsícepo jejím ukončení,

otěhotnět, proto jetřebazavést antikoncepční opatření.

Těhotenství

Vsoučasnostinejsoukdispozicižádnéúdajetýkajícísebezpečnostipřípravkupři

podáváníběhemtěhotenství.Studienazvířatechukázalyreprodukčnítoxicitu(viz

bod5.3).Nazákladěvýsledkůstudiínazvířatechafarmakologickéhoúčinku

sloučeninysenedoporučujepoužívatoxaliplatinuběhemtěhotenství,zejménaběhem

prvníhotrimestru.Podáváníoxaliplatinyjemožnézvažovatpouzepozhodnocení

poměru přínosu arizikapro plod a spředchozímsouhlasem pacienta.

Kojení

Uvolněníoxaliplatinydomateřskéhomlékanebylostudováno.Kojeníje

kontraindikováno běhemléčbyoxaliplatinou.

Fertilita

Oxaliplatina můžemítantifertilníúčinky(vizbod 4.4).

Nazákladěfarmakologického účinku sloučeninymůžeoxaliplatina způsobovat

neplodnost.Mužštípacientibyse měliporaditohledněmožnostiuschování spermií.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovatstroje

Nebylyprovedenyžádnéstudiezabývajícíseúčinkynaschopnostříditaobsluhovat

stroje.Nicméně,léčbaoxaliplatinouvedoucíkezvýšenémurizikuzávratí,nevolnosti

7/22

azvraceníadalšíchneurologickýchpříznaků,kteréovlivňujíchůziarovnováhu,

můževést kmírnémučistřednětěžkému ovlivnění schopnostiřídit a používat stroje.

Poruchyzraku,zejménapřechodnáztrátazraku(reverzibilnípoukončeníléčby),

můžeovlivnitschopnostpacientaříditapoužívatstroje.Protojetřebapacienty

varovat o možném vlivu těchto příhod naschopnost řídit nebo používat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

Nejčastějšínežádoucíúčinkyoxaliplatinyvkombinacis5-fluorouracilem/kyselinou

listovou(5FU/FA)bylygastrointestinální(průjem,nevolnost,zvraceníamukositida),

hematologické(neutropenie,trombocytopenie)aneurologické(akutníakumulativní

dávkouvyvolanáperifernísenzorickáneuropatie).Celkověbylytytonežádoucí

účinkyčastějšíazávaznějšíukombinaceoxaliplatinya5FU/FA,nežusamotné

kombinace5FU/FA.

Frekvenceuvedenévtabulceníževycházízklinickýchstudiípřiléčběmetastázapři

adjuvantníléčbě(zahrnující1108pacientůveskupiněskombinací

oxaliplatina/5FU/FA a 416 pacientů s kombinací 5FU/FA) a z

postmarketingovýchzkušeností.

Frekvencevtétotabulcejsoudefinoványnásledujícímzpůsobem:velmičasté

(>1/10),časté(>1/100,<1/10),méněčasté(>1/1000,<1/100),vzácné(>1/10000,

<1/1000), velmi vzácné(<1/10000) aneznámé (nelzeurčitzdostupnýchúdajů).

Dalšípodrobnosti jsou uvedenypodtabulkou.

Třída

orgánového

systému

MedDRA Velmi časté

Časté

Méněčasté

Vzácné

Infekcea

infestace*

-infekce

-rinitida

-infekce

horních

cest

dýchacích

-neutropenická

sepse

Poruchy krve

a

lymfatického

systému*

-anemie

-neutropenie

-

trombocytope

nie

-leukopenie

-lymfopenie -febrilní

neutropenie -

imunoalergick

á

trombocytope

nie

-hemolytická

anemie

Poruchy

imunitního

systému* -

alergie/alergi

ckáreakce+

8/22

Poruchy

metabolismu

a výživy

-anorexie

-

hyperglykemi

e

-

hypokalemie

-

hypernatremi

e

-dehydratace

-metabolická

acidóza

Psychiatrické

poruchy

-deprese

-nespavost -nervozita

Poruchy

nervového

systému*

-periferní

senzorická

neuropatie

-senzorická

porucha

-dysgeuzie

-bolest hlavy -závratě

-motorická

neuritida

-meningismus

-dysarthrie

-syndrom

posteriorní

reverzibilní

leukoencefalo

patie(RPLS

nebo

PRES)**(viz

bod 4.4)

Poruchy oka

-

konjunktivitida

-poruchyzraku

-přechodné

snížení

zrakové

ostrosti

-porucha

zorného pole

-neuritida

zrak. nervu

-přechodná

ztráta zraku,

reverzibilnípo

ukončení

léčby

Poruchy ucha

a labyrintu -ototoxicita

-hluchota

Cévní

poruchy

-krvácení

-zčervenání

-hluboká žilní

trombóza

-hypertenze

Respirační,

hrudní a

mediastinální

poruchy -dušnost

-kašel

-epistaxe -škytavka

-plicní embolie -intersticiální

plicní choroba,

někdyfatální

-plicní

fibróza**

9/22

Gastrointestiná

lní poruchy*

-nevolnost

-průjem

-zvracení

-stomatitida/

mukositida

-bolesti

břicha

-zácpa -dyspepsie

-

gastroesofageál

ní reflux

-krvácení z

rekta

-

gastrointestinál

ní krvácení

-ileus

-intestinální

obstrukce

-kolitida

zahrnující

průjem

způsobený

Clostridium

difficile

-pankreatitida

Poruchy kůže

a podkožní

tkáně

-kožní

poruchy

-alopecie

-exfoliacekůže

(tzn. syndrom

ruka-noha)

-erythematozní

vyrážka

-vyrážka

-hyperhidróza

-onemocnění

Poruchy

svalovéa

kosterní

soustavy a

pojivové

tkáně -bolest zad

-artralgie

-bolestikostí

Poruchy

ledvina

močových

cest

-hematurie

-dysurie

-abnormální

frekvence

močení

Celkové

poruchy a

reakce

vmístě

aplikace

-únava

-horečka++

-astenie

-bolest

-reakce

vmístě

vpichu+++

Vyšetření

-zvýšení

jaterních

enzymů

-zvýšení

alkalické

fosfatázyv

krvi

-zvýšení

hladiny

bilirubinu

-zvýšení

hladiny

kreatininu

vkrvi

-pokles

hmotnosti

(metastázující

onemocnění)

10/22

krevní laktát

dehydrogenáz

y

-zvýšení

hmotnosti

(adjuvantní

léčba)

* Vizdetailnípopisníže

** Vizbod 4.4.

+Velmičastéalergie/alergickéreakce,objevujícísehlavněběheminfuze,které

mohoubýtněkdyfatální.Běžnéalergickéreakce,jakojekožnívyrážka(zejména

kopřivka), zánět spojivekarýma.

Častéanafylaktickéneboanafylaktoidníreakce,zahrnujícíbronchospasmus,

angioedem, hypotenzi, pocit bolestinahrudníkuaanafylaktickýšok.

++Velmičastáhorečka,zimnice(třes),buďvdůsledkuinfekce(snebobezfebrilní

neutropenie) nebo ev. naimunologickém podkladě.

+++Bylyhlášenyreakcevmístěinjekce,zahrnujícílokálníbolestivost,zarudnutí,

otokatrombózu.Extravazacemůžezpůsobovatlokálníbolestiazánět,kterýmůže

býttěžkýamůžezpůsobovatkomplikacezahrnujícínekrózu,zejménapřiinfuzi

oxaliplatinyperiferní žílou (vizkapitola 4.4).

Poruchy jatera žlučovýchcest

Velmi vzácné(<1/10000):

Obstrukčnísyndromjaterníchsinusoidů,známýtakéjakovenookluzivníhepatopatie

nebopatologickámanifestacesouvisejícísjaternímiporuchami,jakonapříklad

peliózoujater,nodulárníregenerativníhyperplaziíaperisinusoidálnífibrózou.

Klinickámanifestacemůžezahrnovatportálníhypertenzianebozvýšeníhodnot

transamináz.

Poruchy ledvinamočovýchcest

Velmi vzácné(<1/10000):

Akutní tubulární nekróza, akutníintersticiálnínefritida aakutnírenálníselhání.

Poruchy krvea lymfatického systému

Výskytupacientů(%)dle stupnězávažnosti

Oxaliplatina a 5FU/FA

85 mg/m²každé 2týdny Metastatické postižení Adjuvantníléčba

Všechny

stupně Stupeň 3 Stupeň 4 Všechny

stupně Stupeň

3 Stupeň 4

Anemie 82,2 3 <1 75,6 0,7 0,1

Neutropenie 71,4 28 14 78,9 28,8 12,3

Trombocytopenie 71,6 4 <1 77,4 1,5 0,2

Febrilníneutropenie 5,0 3,6 1,4 0,7 0,7 0,0

11/22

Neutropenická sepse 1,1 0,7 0,4 1,1 0,6 0,4

Zkušenostiafrekvencepo uvedení na trhneznámé

Hemolyticko-uremickýsyndrom

Gastrointestinální poruchy

Výskytupacientů(%)dle stupnězávažnosti

Oxaliplatina a 5FU/FA

85 mg/m²každé 2týdny Metastázujícíonemocnění Adjuvantní léčba

Všechny

stupně Stupeň

3 Stupeň 4 Všechny

stupně Stupeň 3 Stupeň 4

Nevolnost 69,9 8 <1 73,7 4,8 0,3

Průjem 60,8 9 2 56,3 8,3 2,5

Zvracení 49,0 6 1 47,2 5,3 0,5

Mukositida/Stomatitida 39,9 4 <1 42,1 2,8 0,1

Doporučuje seprofylaxeanebo léčbaúčinnýmiantiemetiky.

Dehydratace,paralytickýileus,intestinálníobstrukce,hypokalemie,metabolická

acidózaaporuchaledvinmohoubýtzpůsobenytěžkýmprůjmemnebozvracením,

zejménavkombinaci oxaliplatinys5-fluorouracilem (vizbod 4.4).

Poruchy nervového systému

Toxicitaomezujícídávkuoxaliplatinyjeneurologickéhocharakteru.Zahrnuje

senzorickouperiferníneuropatiicharakterizovanoudysestéziíaneboparestézií

končetin,snebobezkřečí,častovyvolanýmichladem.Tytopříznakyseobjevujíažu

95%léčenýchpacientů.Trvánítěchtopříznaků,kteréobvykleustupujímezi

jednotlivýmiléčebnýmikúrami, seprodlužujespočtem léčebnýchcyklů.

Výskytbolestianebofunkčníporuchyjsou,vzávislostinatrvánípříznaků,indikací

pro úpravu dávkynebo dokoncepřerušeníléčby(vizbod 4.4).

Tatofunkčníporuchazahrnujepotížesjemnoumotorikouajemožnýmdůsledkem

senzoricképoruchy.Rizikovznikutrvalýchpotížíjeasi10%přikumulativnídávce

850 mg/m² (10 cyklů)aasi20 %při kumulativnídávce1020 mg/m² (12 cyklů).

Vevětšiněpřípadůseneurologicképříznakyzlepšujínebozcelaustupujípo

přerušeníléčby.Přiadjuvantníléčběkarcinomutlustéhostřevanemělo6měsícůpo

jejímukončení87%pacientůžádnénebopouzemírnépříznaky.Během3-letého

sledováníseasiu3%pacientůdostavilaperzistujícílokalizovanáparestéziestřední

intenzity(2,3%)neboparestézie,kterémohouinterferovatsfunkčnímiaktivitami

(0,5%).

Bylyhlášenyakutníneurosenzoricképrojevy(vizbod5.3).Vznikajíběhemněkolika

hodinpopodáníačastoseobjevujípřiexpozicivůčichladu.Obvykleseprezentují

jakopřechodnéparestézie,dysestézieahypestézie.Akutnísyndrom

12/22

faryngolaryngeálnídysestézieseobjevujeu1až2%pacientůajecharakterizován

subjektivnímipocityporuchypolykánínebodušnosti/pocitudušení,bezjakékoliv

objektivníznámkyrespiračnítísně(žádnácyanózačihypoxie)nebolaryngospasmuči

bronchospasmu(žádnýstridornebodušnost).Ačkolibylavtakovýchpřípadech

aplikovánaantihistaminikaabronchodilatátory,příznakyjsourychlereverzibilníipři

absenciléčby.Prodlouženíinfuzenapomáháredukovatincidencitohotosyndromu

(vizbod 4.4).

Zřídkabylypozoroványdalšípříznaky,jako napříkladspasmus čelisti/svalové

kontrakce–mimovolní/svalovézáškuby/myoklonus, poruchykoordinace/abnormality

chůze/ataxie/poruchyrovnováhy,pocitytísně/tlaku/neklidu/bolestiv hrdlenebo na

hrudi.

Dále můžebýt svýšeuvedenýmipříznakyspojenadysfunkcehlavových nervůnebo

semohou téžobjevit izolovanápříznaky,jakonapříklad ptóza, diplopie, afonienebo

dysfonie,chrapot, někdypopisovanésouhrnnějako paralýzahlasivek,abnormální

pocitynajazyku nebo dysartrie, někdypopisoványjakoafázie, neuralgie trigeminu /

bolestiv obličeji/ bolestiočí, sníženázrakováostrost, poruchyzornéhopole.

Běhemléčbyoxaliplatinoubylyhlášenydalšíneurologicképříznaky,jakonapříklad

dysartrie,ztrátahlubokýchšlachovýchreflexůaLhermitteůvpříznak.Bylyhlášeny

ojedinělépřípadyneuritidyzrakovéhonervu.

Zkušenostiafrekvencepo uvedení na trhneznámé

Křeče

Alergické reakce

Výskytalergických reakcíupacientů(%) dlestupnězávažnosti

Oxaliplatina a 5FU/FA

85 mg/m²každé 2týdny Metastázujícíonemocnění Adjuvantníléčba

Všechny

stupně Stupeň

3 Stupeň 4 Všechny

stupně Stupeň

3 Stupeň

4

Alergické reakce/Alergie 9,1 1 <1 10,3 2,3 0,6

4.9 Předávkování

Neexistuježádnéspecifickéantidotumprotioxaliplatině.Vpřípadechpředávkování

jemožnéočekávatprohloubenínežádoucíchúčinků.Jetřebazahájitmonitorování

hematologických parametrů aposkytnoutsymptomatickouléčbu.

5 FARMAKOLOGICKÉVLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutickáskupina:jináantineoplastika, platinové sloučeniny.

13/22

ATC kód:L01XA03

Oxaliplatinajeprotinádorovýlék,kterýpatříketříděsloučeninzaloženýchnaplatině,

vnichžjeatomplatinyvkomplexus1,2-diaminocyklohexanem(„DACH“)a

oxalátovou skupinou.

Oxaliplatinatvoříjedinýenantiomer,(SP-4-2)-[(1R,2R)-cyklohexan-1,2-diamin-kN,

kN'][ethandioato(2-)-kO 1 , kO 2 ]platina].

Oxaliplatinavykazuješirokéspektrumcytotoxicityinvitroaprotinádorovéaktivityin

vivourůznýchmodelovýchnádorovýchsystémů,včetněmodelůkolorektálního

karcinomučlověka.Oxaliplatinatakévykazujeinvitroiinvivoaktivituurůzných

modelů rezistencenacisplatinu.

Vkombinacis5-fluorouracilem(5FU)bylinvitroiinvivopozorovánsynergický

cytotoxickýúčinek.

Studie,ikdyžstálenezcelaobjasněného,mechanismuúčinkuoxaliplatinyukazují,že

vodníderivátybiotransformaceoxaliplatinyinteragujísDNAzavznikupříčných

vazebmeziiuvnitřmolekulDNAsnáslednýmnarušenímsyntézyDNAvedoucím

kcytotoxickým a protinádorovým účinkům.

Účinnostoxaliplatiny(85mg/m 2 opakovanékaždédvatýdny)přijejíkombinacis5-

fluorouracilem/kyselinoulistovou(5FU/FA)upacientůsmetastatickým

kolorektálnímkarcinomembyladokumentovánavetřech klinických studiích:

-komparativnístudieIII.fázeEFC2962nacelkem420pacientechvprvnílinii

léčby,náhodněvybranýchdodvouskupin:buďskombinací5-fluorouracilu/

kyselinylistové(LV5FU2,N=210),nebokombinacíoxaliplatiny/5-

fluorouracilu/kyselinylistové(FOLFOX4,N=210),

-komparativnístudieIII.fázeEFC4584nacelkem821předléčenýchpacientech,

refrakterníchnairinotecan(CPT-11)+kombinaci5-fluorouracilu/kyseliny

listové,náhodněvybranýchdotřískupin:buďpouze5-fluorouracil/kyselina

listová(LV5FU2,N=275),nebosamotnáoxaliplatina(N=275),nebo

kombinaceoxaliplatinys5-fluorouracilem/kyselinoulistovou(FOLFOX4,N=

271),

-azávěremnekontrolovanástudieII.fázeEFC2964zahrnujícípacientyrefrakterní

na5-fluorouracil/kyselinulistovou,kterýmbylapodánakombinaceoxaliplatiny

a5-fluorouracilu/kyselinylistové (FOLFOX4, N=57).

Dvěklinickéstudie,EFC2962vprvníliniiléčbyaEFC4584napředléčených,

náhodněvybraných,pacientech,ukázalyvýznamněvyššímíruodpovědia

prodlouženípřežíváníbezprogrese(PFS)/časdoprogrese(TTP)vesrovnáníse

samostatnouléčbou5-fluorouracilem/kyselinoulistovou.VestudiiEFC4584

provedenénapředléčenýchrefrakterníchpacientechnedosáhlrozdílvmediánu

celkovéhopřežití(OS)mezikombinovanouoxaliplatinoua5FU/FAstatistické

významnosti.

14/22

Míraodpovědi uFOLFOX4 proti LV5FU2

Míraodpovědi, %(95%IS)

nezávisléradiologické přezkoumání

analýzouITT LV5FU2 FOLFOX4 Oxaliplatina

jakojediná

látka

Prvnílinieléčby

EFC2962

Hodnoceníodpovědikaždých 8 týdnů 22

(16-27) 49

(42-56) NA*

log-ranktest:

hodnota p=0,0001

Předléčenípacienti

EFC4584

(refrakternína CPT-11 + 5FU/FA)

Hodnoceníodpovědikaždých 6 týdnů

0,7

(0,0-2,7)

11,1

(7,6-15,5)

1,1

(0,2-3,2)

log-ranktest:

hodnota p<0,0001

Předléčenípacienti

EFC2964

(refrakternína 5FU/FA)

Hodnoceníodpovědikaždých 12 týdnů

23

(13-36)

* NA:neaplikovatelné

Mediánpřežití bezprogrese(PFS) /mediánčasudo progrese(TTP)

FOLFOX4 versus LV5FU2

MediánPFS/TTP,měsíce(95 %IS)

nezávisléradiologické přezkoumání

analýzou ITT LV5FU2 FOLFOX4 Oxaliplatina

jako jediná

látka

Prvnílinieléčby

EFC2962 (PFS) 6,0

(5,5-6,5) 8,2

(7,2-8,8) NA*

log-ranktest:

hodnota p=0,0003

Předléčenípacienti

EFC4584 (TTP)

(refrakternína

CPT-11 + 5FU/FA)

2.6

(1.8-2.9)

5.3

(4.7-6.1)

2.1

(1.6-2.7)

log-ranktest:

hodnota p<0,0001

Předléčenípacienti

EFC2964

(refrakternína 5FU/FA)

5.1

(3.1-5.7)

* NA:neaplikovatelné.

15/22

Mediáncelkového přežití (OS) přistudiiFOLFOX4 versus LV5FU2

Medián OS,měsíce

(95 %IS)

analýza ITT LV5FU2 FOLFOX4 Oxaliplatina

jako jediná

látka

Léčba prvnívolby

EFC2962 14,7

(13,0-18,2) 16,2

(14,7-18,2) NA*

log-ranktest:

hodnota p=0,12

Předléčenípacienti

EFC4584*

(refrakternína

CPT-11 + 5FU/FA)

8,8

(7,3-9,3)

9,9

(9,1-10,5)

8,1

(7,2-8,7)

log-ranktest:

hodnota p=0,09

Předléčenípacienti

EFC2964

(refrakternína 5FU/FA)

10,8

(9,3-12,8)

* NA:neaplikovatelné.

Upředléčenýchpacientů(EFC4584),kteříbylisymptomatičtínapočátkustudie,seu

vyššíhopodílupacientůléčenýchoxaliplatinoua5-fluorouracilem/kyselinou

listovoudosáhlovýznamnézlepšeníjejichpříznakůsouvisejícíchschorobouve

srovnáníspacientyléčenýmipomocípouze5-fluorouracilu/kyselinylistové(27,7%

proti14,6%, p=0,0033).

Unepředléčenýchpacientů(EFC2962)nebylvžádnémaspektukvalityživotamezi

uvedenýmidvěmaléčebnýmiskupinamizjištěnžádnýstatistickyvýznamnýrozdíl.

Nicméně,skórekvalityživotabyloobecnělepšívkontrolnískupiněpřiměření

celkovéhozdravotníhostavuapocitubolestiahoršíveskupiněsoxaliplatinoukvůli

nevolnostiazvracení.

VpřípaděadjuvantníléčbybylodokomparativnístudiefázeIIIMOSAIC(EFC3313)

náhodněvybránocelkem2246pacientů(899vestádiuII/DukesB2a1347vestádiu

III/DukesC)pokompletníresekciprimárníhonádorutlustéhostřevaprotestování

kombinace5FU/FA(LV5FU2,N=1123,B2/C=448/675)nebokombinace

oxaliplatiny/5FU/FA (FOLFOX4,N =1123,B2/C=451/672).

EFC 3313:3-letépřežitíbezchoroby (analýza ITT)* pro celkovoupopulaci

Léčebnérameno LV5FU2 FOLFOX4

Procentuální3-leté přežitíbezprogrese

(95%IS) 73,3

(70,6-75,9) 78,7

(76,2-81,1)

Mírarizika(95 %IS) 0,76

(0,64-0,89)

16/22

Stratifikovaný log ranktest hodnota p=0,0008

* medián sledování 44,2měsíců (všichnipacientisledovániminimálně3roky)

Studieukázalacelkovouvýznamnouvýhoduv3-letémpřežitíbezchorobyu

kombinovanéléčbyoxaliplatina/5FU/FA(FOLFOX4)oprotikombinaci5FU/FA

(LV5FU2).

EFC 3313:3-letépřežitíbezchoroby (analýza ITT)* dlestádia choroby

Stádiumpacienta StádiumII

(DukesB2) StádiumIII

(DukesC)

Léčebnáskupina LV5FU2 FOLFOX4 LV5FU2 FOLFOX4

Procento 3-letého přežitíbez

progrese

(95 %IS)

84,3

(80,9-87,7)

87,4

(84,3-90,5)

65,8

(62,2-69,5)

72,8

(69,4-

76,2)

Mírarizika(95 %IS) 0,79

(0,57-1,09) 0,75

(0,62-0,90)

Stratifikovaný log-ranktest hodnota p=0,151 hodnota p=0,002

* medián sledování 44,2měsíců (všichni pacientisledováni minimálně3 roky)

Celkovépřežití (analýza ITT)

Vdoběprováděníanalýzy3-letéhopřežitíbezprojevuchoroby,kterébylo

primárnímkoncovýmbodemstudieMOSAIC,bylostálenaživu85,1%pacientůve

skupiněFOLFOX4oproti83,8%veskupiněLV5FU2.Topopřevedenínacelkové

sníženírizikamortalityo10%veprospěchFOLFOX4nedosahovalostatistické

významnosti(mírarizika =0,90).

HodnotyproFOLFOX4resp.LV5FU2činily92,2%versus92,4%usubpopulaceve

stádiuII(DukesB2)(mírarizika=1,01)a80,4%versus78,1%usubpopulaceve

stádiuIII(Dukes C) (mírarizika =0,87).

Monoterapie oxaliplatinoubylahodnocenau pediatricképopulaceve2 studiíchI.fáze

(69pacientů)a2studiíchII.fáze(166pacientů).Byloléčenocelkem235

pediatrickýchpacientů(7měsícůaž22letvěku)sesolidníminádory.Účinnost

samotnéoxaliplatinynebylahodnocenauléčenýchpediatrickýchpopulací.Nábor

doobou studiíII.fázebyl zastavenzdůvodunedostatečnénádorovéodpovědi.

5.2 Farmakokinetickévlastnosti

Farmakokinetikajednotlivýchúčinnýchláteknebylastanovena.Farmakokinetika

ultrafiltrovatelnéplatiny,představovanésměsívšechnenavázaných,účinnýchi

neúčinnýchdruhůplatiny,bylapo1až5cyklechdvouhodinovýchinfuzí130mg/m²

oxaliplatinykaždýtřetítýden,nebopo1až3cyklechdvouhodinovýchinfuzí85

mg/m² každýdruhýtýdennásledující:

17/22

Souhrnodhadůfarmakokinetickýchparametrůplatinystanovenýchvultrafiltrátupo

několikanásobnýchdávkách85mg/m 2 oxalipatinykaždédvatýdny,nebo130mg/m 2

každétři týdny

Parametr

dávky C

max AUC

0-48 AUC t

1/2 α t

1/2 β t

1/2 γ V

ss CL

Jednotka μg

/ml μg.h

/ml μg.h

/ml h h h l l/h

85 mg/m 2

Průměr 0,814 4,19 4,68 0,43 16,8 391 440 17,4

0,193 0,647 1,40 0,35 5,74 406 199 6,35

130 mg/m 2

Průměr 1,21 8,20 11,9 0,28 16,3 273 582 10,1

0,10 2,40 4,60 0,06 2,90 19,0 261 3,07

PrůměrnéhodnotyAUC

0-48 aC

bylystanovenyve3.cyklu(85mg/m 2 )nebov5.cyklu

(130mg/m 2 ).

PrůměrnéhodnotyAUC,V

aCLbylystanovenyv1.cyklu.

HodnotyC

,AUC,AUC

0-48 ,V

aCLbylystanovenynekompartmentovouanalýzou.

Hodnotyt

α,t

β at

γbylystanovenykompartmentovouanalýzou(kombinacecyklů1až3).

Nakonci2-hodinovéinfuzeje15%podanéplatinypřítomnovsystémovémoběhu,

zbývajících85%jerychledistribuovánodotkánínebovyloučenomočí.Ireverzibilní

vazbanačervenékrvinkyaplazmuvedektomu,žebiologicképoločasyplatiny

vkrvijsoublízképřirozenémuobratučervenýchkrvinekasérovéhoalbuminu.V

ultrafiltrátuplazmynebylapozorovánažádnáakumulacejakpodávce85mg/m 2

každédvatýdny,takpodávce130mg/m 2 každétřitýdny,arovnovážnéhostavubylo

dosaženov 1.cyklu. Variabilitau pacientů imezi pacientyje obecněnízká.

Biotransformaceinvitrojepovažovánazadůsledekneenzymatickédegradacea

neexistujedůkazzprostředkovánímetabolismudiamonocyklohexanovéhokruhu

(DACH)cytochromem P450.

Oxaliplatinapodléháupacientůrozsáhlébiotransformacianakonci2-hodinové

infuzenelzevultrafiltrátuplazmydetekovatžádnouintaktníúčinnoulátku.Vdelších

časovýchintervalechbylovsystémovémoběhuidentifikovánoněkolikcytotoxických

produktůbiotransformacezahrnujícíchmonochlor-,dichlor-adihydro-DACHplatiny

spolu smnoha neaktivními konjugáty.

Platina jevylučovánazejménamočí, sobvyklouclearance48 hodinpo podání.

Do 5dnů je přibližně54%celkové dávkyvyloučeno močía<3%vestolici.

Vliv poruchyledvin navylučováníoxaliplatinybyl studován u pacientů srůznými

stupni renálnífunkce.Oxaliplatina sepodávala v dávce85 mg/m 2 v kontrolní

18/22

skupiněs normálnífunkcí ledvin (CLcr >80ml/min, n=12)apacientůmsmírnou

(CLcr =50až80 ml/min,n=13) astřední (CLcr =30 až49 ml/min, n=11)poruchou

ledvinav dávce65mg/m 2 u pacientů s těžkou poruchou ledvin (CLcr<30 ml/min,

n=5).Průměrnáexpozicebyla 9, 4, 6a3 cyklyafarmakokinetickéúdaje z1. cyklu

bylyzískányod 11, 13, 10 a4 pacientů.

Došlo kezvýšení AUC plazmatického ultrafiltrátu(PUF) platinyapoměru

AUC/dávkaakpoklesucelkové arenálníCLaVssakezhoršeníporuchyledvin,

zejménav (malé)skupiněpacientů stěžkou poruchou ledvin–bodovýodhad (90%

IS) průměrných poměrůstavurenálníhofunkceoprotinormálu bylu pacientů

smírným, respektivestřednětěžkým či těžkým selháním ledvinstanovenpro

parametrAUC/dávkanásledovně:1,36 (1,08,1,71), 2,34 (1,82,3,01)a4,81(3,49,

6,64).

Vylučováníoxaliplatinyvýznamněkorelujesclearancekreatininu.Upacientů

smírným, střednětěžkým, resp. těžkým selháním ledvin byla celková CL PUF

platiny 0,74 (0,59, 0,92),0,43 (0,33, 0,55)a0,21 (0,15, 0,29)aVssbyl0,52 (0,41,

0,65), 0,73 (0,59, 0,91)a0,27 (0,20, 0,36).Celkovátělesná clearancePUFplatiny

bylatedysníženáo 26%u mírné,o57%u střední, resp.o79%u těžképoruchy

ledvin vesrovnání spacientysnormálnífunkcí ledvin.

RenálníclearancePUFplatinybyla sníženáu pacientů sporuchou funkceledvin o

30%u mírné, 65%u střední a 84%u těžképoruchyledvin ve srovnání spacienty

snormálnífunkcí.

Sezvyšujícímsestupněmporuchyledvinse,zejménauskupinystěžkýmpostižením,

zvyšovalbeta-poločasPUFplatiny.Navzdorymalémupočtupacientůstěžkourenální

dysfunkcíjsoutytoúdajeupacientůstěžkýmselhánímledvinalarmujícíajetřebaje

zohlednit při předepisování oxaliplatinypacientům sporuchou ledvin (vizbod 4.2, 4.3

a4.4).

5.3 Předklinické údajevztahující se kbezpečnosti

Cílovéorgányidentifikovanéupředklinickýchdruhů(myši,potkani,psianeboopice)

vestudiíchsjednouivícedávkamizahrnovalykostnídřeň,gastrointestinálnísystém,

ledviny,varlata,nervovýsystémasrdce.Toxicitypozorovanénacílovýchorgánech

zvířatjsouvsouladusnálezyujinýchléčivýchpřípravkůobsahujícíchplatinua

obecněuDNApoškozujícíchcytotoxickýchléčivýchpřípravkůpoužívanýchpro

léčburakovinyučlověka,svýjimkouúčinkůnasrdce.Účinkynasrdcebyly

pozoroványpouzeupsůazahrnovalyelektrofyziologicképoruchysletální

komorovoufibrilací.Kardiotoxicitajepovažovánazaspecifickoupropsynejenz

důvodu,žebylapozorovánaupsůsamotných,aletaképroto,žedávkypodobné

dávkám,kteréprodukujíletálníkardiotoxicituupsů (150mg/m 2 ),bylydobře

toleroványučlověka.Předklinickéstudievyužívajícísenzorickéneuronypotkanů

naznačují,žeakutníneurosenzoricképříznakysouvisejícísoxaliplatinoumohou

zahrnovat interakci snapěťově řízenýmisodíkovýmikanály.

Oxaliplatinabylamutagenníaklastogennívsavčíchtestovacíchsystémecha

způsobovalaembryofetálnítoxicituupotkanů.Oxaliplatinajepovažovánaza

pravděpodobnýkarcinogen, i kdyžstudiekarcinogenitynebylyprovedeny.

19/22

6 FARMACEUTICKÉÚDAJE

6.1 Seznampomocnýchlátek

Vodanainjekci

6.2 Inkompatibility

Zředěnýléčivýpřípraveksenesmímísitsjinýmiléčivýmipřípravkyvjednom

infuznímvakuneboinfuznílince.Dlenávodukpoužitípopsanémvbodě6.6je

možnéoxaliplatinu podávat souběžněskyselinou listovou (FA)pomocí Y-spojky.

-NEMÍCHEJTEsalkalickýmiléčivýmipřípravkyneboroztoky,zejménanes5-

fluorouracilem(5FU)čipřípravkykyselinyfolinové(FA),kteréobsahují

trometamoljakopomocnoulátkučitrometamolovésolijinýchléčivýchlátek.

Alkalickélékyčiroztokynežádoucímzpůsobemovlivnístabilituoxaliplatiny(viz

bod 6.6).

-NEŘEĎTEoxaliplatinufyziologickýmroztokemčijinýmiroztokyobsahujícími

chloridovéanionty(včetněchloridu vápenatého,draselnéhonebo sodného).

-NEMÍCHEJTEsjinýmiléčivýmipřípravkyvestejnéminfuznímvakunebo

infuznílince(vizbod6.6,kdejsouuvedenypokynyprosouběžnépodávání

skyselinoufolinovou).

-NEPOUŽÍVEJTE injekční vybavení obsahujícíhliník.

6.3 Doba použitelnosti

Neotevřenélahvičky:2 roky

Pootevřeníanaředěnív5%roztokuglukózy(50mg/ml)bylaprokázánachemickáa

fyzikálnístabilitapřiuchovávánído48hodinpřiteplotě2až8°C,nebo24hodinpři

teplotě 25°C.

Zmikrobiologického hlediskaje třebainfuzní roztok ihned použít.

Pokudneníspotřebovánihned,jsouobvykléčasovéintervalyapodmínkyskladování

meziotevřenímapoužitímnazodpovědnostiuživatele,alenormálněbyneměly

přesáhnout24hodinpřiteplotěod2do8°C,pokudbyloředěníprováděnoza

kontrolovaných avalidovaných aseptických podmínek.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivýpřípravek nevyžaduje žádnézvláštnípodmínkyuchovávání.Chraňte

před chladem a mrazem.

Podmínkyuchovávánírekonstituovanéholéčivého přípravku vizčást 6.3.

6.5 Druhobalua velikost balení

20/22

20mlbezbarváskleněnálahvičkatypuI,uvnitř potaženásilikonem,

sbromobutylovou pryžovou zátkou a šedýmhliníkovým uzávěrem (pertle), která

obsahuje10 mlkoncentrátu.

20 mlčiráskleněnálahvičkatypuI,uvnitř potaženásilikonem, sbromobutylovou

pryžovou zátkou a červeným hliníkovým uzávěrem (pertle), kteráobsahuje20 ml

koncentrátu.

50 mlčiráskleněnálahvičkatypuI, se silikonemuvnitř,uvnitř potaženásilikonem,

sbromobutylovou pryžovou zátkou a šedým hliníkovým uzávěrem (pertle), která

obsahuje40 mlkoncentrátu.

Velikostbalení:1 lahvičkav 1 balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravkua pro zacházení sním

Podobnějakouostatníchpotenciálnětoxickýchsloučeninjetřebapřimanipulacia

přípravěroztoků oxaliplatinydbátopatrnosti.

Pokyny promanipulaci

Manipulacestoutocytotoxickoulátkouprováděnázdravotnickýmpersonálem

vyžadujezvýšenoupozornost,abybylazajištěnaochranamanipulujícíosobya

jeho/jejího okolí.

Přípravainjekčníhoroztokucytotoxickélátkymusíbýtprováděnavyškoleným

odbornýmpersonálemseznalostípoužívanéholéčivéhopřípravkuzapodmínek,které

zaručujíintegrituléčivéhopřípravku,ochranuprostředíazejménaochranupersonálu,

kterýsléčivýmipřípravkyzachází,vsouladuspředpisyzdravotnickéhozařízení.To

vyžadujepřípravuprostoru,kterýbudeprotentoúčelvyhrazen.Vtomtoprostoruje

zakázáno kouřit, jístčipít.

Personálmusíobdržetodpovídajícímateriálypromanipulaci,zejménaoděvs

dlouhýmirukávy,ochrannémasky,čepice,ochrannérukavice,sterilníjednorázové

rukavice, ochrannékrytypracovní oblasti, nádobyasběrnésáčkynaodpad.

Sexkrementyazvratkyjetřebazacházet sopatrností.

Jetřebaupozornittěhotnéženy,ženesmímanipulovatscytotoxickýmilátkami.

Sjakýmikolivpoškozenýminádobamisemusízacházetstejnějakos

kontaminovanýmodpadem.Kontaminovanýodpadjetřebaspálitvevhodně

označenýchpevných nádobách.Viznížeuvedenákapitola „Likvidace“.

Pokudbykoncentrátneboinfuzníroztokoxaliplatinypřišeldostykuskůžínebo

sliznicemi, okamžitěmístoopláchněte důkladněvodou.

Zvláštní opatření při podávání

-NEPOUŽÍVEJTE injekční vybavení obsahujícíhliník.

-NEPODÁVEJTE nezředěné.

21/22

-Jako ředicí roztokpoužívejtepouzeinfuzní roztok 5%glukózy(50mg/ml).Infuzi

NEŘEĎTE roztokychloridu sodného nebojinýmichloridyobsahujícímiroztoky.

-NEMÍCHEJTEsžádnýmijinýmiléčivýmipřípravkyvestejnéinfuzníláhvi,ani

podávejtesoučasněstejnou infuzní linkou.

-NEMÍCHEJTEsalkalickýmiléčivýmipřípravkyneboroztoky,zejménanes5-

fluorouracilem(5FU)aspřípravkykyselinylistové(FA),kteréobsahují

trometamoljakopomocnoulátkučitrometamolovésolijinýchúčinnýchlátek.

Alkalickéléčivépřípravkyneboroztokybudoumítnežádoucívlivnastabilitu

oxaliplatiny.

Návodkpoužitískyselinoulistovou(FA)(veforměkalciumfolinátunebofolinátu

disodného)

Dávkaoxaliplatiny85mg/m²jepodávánapodobu2až6hodinintravenózníinfusív

250až500ml5%roztokuglukózy(50mg/ml)souběžně–azapoužitíY-linky

zavedenétěsněpředmístoinfuze–sintravenózníinfuzíkyselinylistové(FA)v5%

roztoku glukózy(50mg/ml).

Tytodvaléčivépřípravkysenesmíkombinovatvestejnéminfuznímvaku.Kyselina

listovánesmíobsahovattrometamoljakopomocnoulátkuamusíseředitjenpomocí

izotonického5%roztokuglukózy(50mg/ml),nikdynevalkalickýchroztocíchnebo

roztocích obsahujících chlorid sodnýnebojinéchloridy.

Návod kpoužití s5-fluorouracilem

Oxaliplatinasemusívždypodávatpředfluoropyrimidiny–tzn.před5-fluorouracilem

(5-FU).Popodáníoxaliplatinylinkupropláchněteateprvepotépodejte5-fluorouracil

(5-FU).

Ředění pro intravenózníinfuzi

Odebertepožadovanémnožstvíkoncentrátuzlahvičky(lahviček)arozřeďtehodo

250až500ml5%roztokuglukózy(50mg/ml)tak,abystedosáhlikoncentraci

oxaliplatinymezi0,20až0,60mg/ml.Rozsahkoncentrace,vnížbylaprokázána

fyzikálněchemickástabilitaoxaliplatiny,jemezi0,20 a2,0 mg/ml.

Podávejtenitrožilní infuzí.

Pootevřeníanaředěnív5%roztokuglukózy(50mg/ml)bylaprokázánachemickáa

fyzikálnístabilitapříuchovávánípodobu48hodinpřiteplotě2až8°C,nebopo

dobu 24 hodin při teplotě25°C.

Zmikrobiologického hlediskaje třebatento infuznípřípravek ihnedpoužít.

Pokudneníspotřebovánihned,jsouobvykléčasovéintervalyapodmínkyuchovávání

meziotevřenímapoužitímnazodpovědnostiuživatele,alenormálněbyneměly

přesáhnout24hodinpřiteplotěod2do8°C,pokudbyloředěníprováděnoza

kontrolovaných avalidovaných aseptických podmínek.

Roztokpřed použitímvizuálnězkontrolujte.Používejtepouzečiréroztokybezčástic.

22/22

Tentoléčivýpřípravekjeurčenpouzenajednopoužití.Veškerýnepoužitýinfuzní

roztok jetřebazlikvidovat(vizbod„Likvidace“níže).

NIKDYnepoužívejtepronaředěníroztokyobsahujícíchloridsodnýnebojiné

chloridy.

Kompatibilitainfuzníhoroztokuoxaliplatinybylatestovánasreprezentativním

aplikačnímsetem na báziPVC.

Infuze

Podávání oxaliplatinynevyžaduje prehydrataci.

Oxaliplatinanaředěnáv250až500ml5%roztokuglukózy(50mg/ml)propodání

koncentracevětšínež0,20mg/mlmusíbýtpodávánainfuzícentrálnímžilním

katétremneboperifernížiloupodobu2až6hodin.Je-lioxaliplatinapodávánaspolu

s5-fluorouracilem(5FU),musíinfuzeoxaliplatinypředcházetpodání5-fluorouracilu

(5FU).

Likvidace

Zbytkyléčivého přípravku atakévšechnymateriály,kterése používalypronaředěnía

podávání,jenutnézničitdlestandardníchpostupůdanéhozdravotnickéhozařízení,

platnýchprocytotoxickélátkyavsouladusmístnímipožadavkynalikvidaci

nebezpečného odpadu.

7 DRŽITELROZHODNUTÍ OREGISTRACI

Strides ArcolabInternationalLtd.

Unit 4, Metro Centre, Tolpits Lane,

Watford, HertfordshireWD 189SS

Velká Británie

8 REGISTRAČNÍ ČÍSLO

44/474/12-C

9 DATUMPRVNÍ REGISTRACE /PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

1.8.2012

10. DATUMREVIZETEXTU

1.8.2012

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace