OSCILLOCOCCINUM 1G Granule v jednodávkovém obalu

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
(ANAS BARBARIAE HEPATIS ET CORDIS EXTR. 200 K)
Dostupné s:
Boiron, Messimy
ATC kód:
V12
INN (Mezinárodní Name):
(ANAS BARBARIAE HEPATIS ET CORDIS EXTR. 200 K)
Dávkování:
1G
Léková forma:
Granule v jednodávkovém obalu
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
1; 6; 30 Obal na tablety
Druh předpisu:
volně prodejné léčivé přípravky
Terapeutické oblasti:
HOMEOPATIKA (ČESKÁ ATC SKUPINA)
Přehled produktů:
OSCILLOCOCCINUM
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
93/ 364/92-C
Datum autorizace:
0000-00-00
EAN kód:
3352712006113

Přečtěte si celý dokument

sp.zn.sukls23626/2019

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

OSCILLOCOCCINUM granule v

jednodávkovém obalu

Anas barbariae, hepatis et cordis extractum 200 K

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci

dříve

,

než začnete ten

t

o přípravek užíva

t,

protože

obsahuje pro V

ás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co

naleznete v této

příbalové informaci

Co je přípravek OSCILLOCOCCINUM a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek OSCILLOCOCCINUM užívat

Jak se přípravek OSCILLOCOCCINUM užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek OSCILLOCOCCINUM uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

CO JE

PŘÍPRAVEK OSCILLOCOCCINUM A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

OSCILLOCOCCINUM je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k prevenci a

léčbě chřipkových stavů, jako jsou např. horečka, zimnice, bolest hlavy, únava a bolesti svalů.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

OSCILLOCOCCINU

M UŽÍVAT

Neužívejte přípravek

OSCILLOCOCCINUM

jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku OSCILLOCOCCINUM se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Další léčivé

přípravky a příprave

k OSCILLOCOCCINUM

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Neočekávají se žádné interakce s jinými léky.

Těho

tens

tví a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek se může užívat během těhotenství a kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek OSCILLOCOCCINUM nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek

OSCILLOCOCCINUM

obsahuje sacharózu a

monoh

ydrát laktóz

y.

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

3.

JAK SE

PŘÍPRAVEK OSCILLOCOCCINUM UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Orální podání (podání do dutiny ústní).

Doporučené dávkování přípravku je:

D

ospělí, dospívající

a d

ěti

:

preventivně v období zvýšeného výskytu chřipkových stavů se užívá 1 dávka 1x týdně.

co nejdříve při prvních příznacích chřipkových stavů se užívá 1 dávka 3x denně po dobu 1 až

3 dnů.

Celý obsah jednodávkového obalu nechat rozpustit pod jazykem.

U dětí do 2 let rozpustit celý obsah jednodávkového obalu v malém množství vody.

Délka užívání přípravku

p

ři léčbě chřipkových

stavů

:

Pokud se do 3 dnů příznaky onemocnění nezlepší nebo se zhorší, poraďte se s lékařem nebo

lékárníkem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku

OSCILLOCOCCINUM

, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku OSCILLOCOCCINUM, než jste měl(a), poraďte se se svým

lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste zapomně

l(

a) užít

příprave

k OSCILLOCOCCINUM

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Neočekávají se žádné nežádoucí účinky.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

JAK

PŘÍPRA

VEK OSCIL

LOCOCCINUM UCHOVÁVAT

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Neužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a jednodávkovém

obalu za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek OSCILLOCOCCINUM obsahuje

Léčivou látkou v 1 dávce (1 g granulí) je:

Anas barbariae, hepatis et cordis extractum 200 K .................. 0,01 ml

Pomocnými látkami jsou:

sacharóza, monohydrát laktózy.

Jak

přípravek OSCILLOCOCCINUM vypadá a co obsahuje toto balení

Granule v jednodávkovém obalu (polypropylenová tuba s polyethylenovým víčkem) s obsahem 1 g,

krabička.

Balení obsahuje 1 dávku po 1 g.

Balení obsahuje 3 dávky po 1 g.

Balení obsahuje 6 dávek po 1 g.

Balení obsahuje 30 dávek po 1 g.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie

Výrob

ci

BOIRON, 20 rue de la Libération, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon, Francie

BOIRON, 2 avenue de lʼOuest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

BOIRON CZ, s.r.o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz.

Zkratky uvedené na krabičce: Lot = číslo šarže, EXP = použitelné do.

Tato příbalová informace byla naposledy

r

evidována

16. 9. 2019

Přečtěte si celý dokument

sp.zn.sukls23626/2019

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

OSCILLOCOCCINUM granule v jednodávkovém obalu

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna dávka (1 g granulí) obsahuje:

Anas barbariae, hepatis et cordis extractum 200 K.................0,01 ml

Pomocné látky se známým účinkem: sacharóza a monohydrát laktózy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Granule v jednodávkovém obalu

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

OSCILLOCOCCINUM je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k prevenci a

léčbě chřipkových stavů, jako jsou např. horečka, zimnice, bolest hlavy, únava a bolesti svalů.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

D

ospělí, dospívající a

d

ěti

:

preventivně v období zvýšeného výskytu chřipkových stavů se užívá 1 dávka 1x týdně.

co nejdříve při prvních příznacích chřipkových stavů se užívá 1 dávka 3x denně po dobu 1 až

3 dnů.

Celý obsah jednodávkového obalu nechat rozpustit pod jazykem.

U dětí do 2 let rozpustit celý obsah jednodávkového obalu v malém množství vody.

Způsob podání

Orální podání.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozo

rn

ění

a opatření pro použití

Tento léčivý přípravek obsahuje sacharózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí

fruktózy, malabsorpcí glukózy a galaktózy nebo se sacharázo-izomaltázovou deficiencí nemají tento

přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje laktózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí

galaktózy, úplným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy nemají tento přípravek

užívat.

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné

formy interakce

Žádné interakce se neočekávají.

4.6

Fertilita, t

ěhotenství a kojení

Tento léčivý přípravek se může užívat během těhotenství a kojení.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Tento léčivý přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat

stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Neočekávají se žádné nežádoucí účinky.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Neočekává se žádné nebezpečí plynoucí z předávkování.

5.

FAR

MAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Homeopatika, ATC kód: V12

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Neuplatňuje se.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k

bezpečnosti

Neuplatňuje se.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Sacharóza, monohydrát laktózy.

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba p

ouž

itelnosti

5 let

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a obsah

balení

Kartonová krabička s 1, 3, 6 nebo 30 jednodávkovými obaly (polypropylenová tuba

s polyethylenovým víčkem) s obsahem 1 g granulí.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípra

vku

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

7.

DRŽ

ITEL ROZHO

DNUTÍ O REGISTRACI

BOIRON

2 avenue de l’Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Francie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

93/364/92-C

9.

DATUM PRVNÍ

REGISTRACE

/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 10. 6. 1992

Datum posledního prodloužení registrace: 17. 10. 2012

10.

DATUM REVIZE TEXTU

16. 9. 2019

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace