ORNIBRON H120+D274

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ORNIBRON H120+D274 Lyofilizát pro suspenzi
 • Léková forma:
 • Lyofilizát pro suspenzi
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ORNIBRON H120+D274 Lyofilizát pro suspenzi
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kur domácí
 • Terapeutické oblasti:
 • Živé virové vakcíny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9939096 - 1 x 200 dávka - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97/095/09-C
 • Datum autorizace:
 • 18-09-2009
 • Poslední aktualizace:
 • 11-04-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:

ORNIBRON H120 + D274, lyofilizát pro přípravu suspenze pro kura domácího

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Bioveta, a. s., Komenského 212/12, 683 23 Ivanovice na Hané, Česká republika

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ORNIBRON H120 + D274, lyofilizát pro přípravu suspenze pro kura domácího

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jedna vakcinační dávka obsahuje:

Léčivé látky:

Virus bronchitidis infectiosae avium, kmen H120 min. 10

-

max. 10

Virus bronchitidis infectiosae avium, kmen D274 min. 10

3,0

- max. 10

*

– 50% infekční dávka pro kuřecí embrya

Pomocné látky:

Lyofilizační médium

4.

INDIKACE

Aktivní imunizace kuřat od jednoho dne stáří k prevenci proti infekci vyvolané kmeny viru infekční

bronchitidy sérotypu Massachusetts a variantními kmeny korespondujícími k protektotypu D274.

Nástup imunity:

Imunita nastupuje do jednoho týdne po vakcinaci.

Doba trvání imunity:

Po primovakcinaci přetrvává imunita nejméně 6 týdnů.

Revakcinací se imunita prodlužuje.

5.

KONTRAINDIKACE

Vakcinovat pouze zdravá zvířata.

Nepoužívat u zvířat, která vykazují příznaky onemocnění.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Postvakcinační reakce se mohou vyskytnout zejména při nevhodné aplikaci vakcíny sprejem, jelikož

jemné mikrokapénky (zamlžení aerosolem) způsobují vdechování vakcinačního viru do dolních cest

dýchacích a následně vznik respiratorního onemocnění.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kur domácí.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTY A ZPŮSOB PODÁNÍ

Individuální okulonazální podání:

200 vakcinačních dávek se rozpustí v 10 ml sterilního rozpouštědla (např. voda na injekci).

Množství0,05 ml se kape okulonazálně tj. do spojivkového vaku a na nostrilu jednotlivým ptákům.

Hromadné podání rozprašováním:

K rozpuštění vakcíny se použije destilovaná voda, nebo chladná čistá voda beze zbytků chlóru a

železa. K vakcinaci se požívá zařízení určené výhradně k tomuto účelu, vytvářející kapénky o průměru

30 až 100 μm. Pro jednodenní kuřata se 1000 dávek rozpustí v objemu 200-250 ml a trysku

rozstřikovače je nutno nastavit tak, aby vytvářela “hrubý sprej”, tj.drobné kapénky padající jako

jemný déšť. Pro starší drůbež se 1000 dávek rozpustí v jednom litru vody a tryska rozstřikovače se

nastaví tak, aby vytvářela jemné kapénky. Vakcinační roztok se rozstřikuje rovnoměrně ve vzdálenosti

30 až 50 cm nad příslušným počtem kusů při tlumeném osvětlení.

Hromadné podání pitné vody:

Doporučuje se vakcinovat kuřata od 4. dne po vylíhnutí, kdy je předpoklad spolehlivého příjmu

vakcinační dávky v pitné vodě. Vakcína se podává ránov době, kdy je drůbež nejvíce žíznivá.

Vakcínase podává v závislosti na věku rozpuštěna v takovém množství pitné vody, které drůbež

vypije během 2 hodin.

Revakcinace proti infekční bronchitidě drůbeže se provádí za 28 až 35 dní a ve věku 10 až 12 týdnů.

Hromadná vakcinace hrubým sprejem a individuální okulonazální vakcinace zaručí lepší imunitní

odpověď než vakcinace do pitné vody.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Obsah antiseptických a dezinfekčních prostředků, přítomnost chlóru a železa ve vodě použité

k rozpouštění vakcíny má negativní vliv na vakcinační virus a nepříznivě ovlivňuje účinnost vakcíny.

Technické zařízení určené k aplikaci vakcíny, včetně napáječek, musí být udržováno v čistém stavu,

prosté stop detergentů a dezinfekčních činidel.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte v chladničce (2

C – 8

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: ihned spotřebovat.

Doba použitelnosti po rozpuštění podle návodu: spotřebovat do 3 hodin.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Při veškerých postupech souvisejících s podáním přípravku používejte obvyklá aseptická opatření.

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Vakcinační viry infekční bronchitidy se po aplikaci v organismu vakcinovaných kuřat množí a

rozšiřují. V době několika dnů po vakcinaci se vakcinační viry v omezené míře vylučují do prostředí,

kde se mohou šířit na další vnímavá zvířata. Bezpečnostní studie prokázaly, že vakcinační viry jsou

pro cílová zvířata bezpečné a pasážováním na cílovém zvířeti nedochází k zvýšení jejich virulence a

nevyvolávají klinické příznaky onemocnění. Proto není nutné v souvislosti s vakcinací přijímat

zvláštní veterinární a zootechnická opatření.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Lze vakcinovat pouze zdravou drůbež.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Při vakcinaci je třeba se vyvarovat virové expozici. Po ukončení vakcinace je nutné omýt a desinfikovat

ruce. Použité vybavení je potřebné omýt a zbytky vakcíny inaktivovat účinným desinfekčním prostředkem,

resp. působením tepla (var a pálení).

Březost:

Nebyla stanovena bezpečnost této vakcíny pro použití u ptáků během snášky.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným

veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném

veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Bylo prokázáno, že desetinásobek maximální dávky je bezpečný pro cílový druh při podání všemi

doporučovanými cestami a způsoby aplikace.

Inkompatibility:

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen

s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Likvidovat odpad vařením, spálením nebo ponořením do vhodného dezinfekčního přípravku

schváleného k tomuto účelu příslušnými úřady.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červenec 2017

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Vakcína je dodávána ve skleněných lékovkách typu I vyhovujících Ph.Eur., uzavřených pryžovou

lyofilizační zátkou a hliníkovým uzávěrem.

Individuální balení

1 x 200 dávek, 1 x 500 dávek, 1 x 1000 dávek, 1 x 2000 dávek

Skupinové balení

10 x 200 dávek, 10 x 500 dávek, 10 x 1000 dávek, 10 x 2000 dávek

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.