ORFIRIL 300MG Enterosolventní tableta

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
NATRIUM-VALPROÁT (NATRII VALPROAS)
Dostupné s:
Desitin Arzneimittel GmbH, Hamburg
ATC kód:
N03AG01
INN (Mezinárodní Name):
SODIUM VALPROATE (NATRII VALPROAS)
Dávkování:
300MG
Léková forma:
Enterosolventní tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
50 III; 100 III; 50 I Obal na tablety
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
KYSELINA VALPROOVÁ
Přehled produktů:
ORFIRIL
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
21/ 142/92-B/C
Datum autorizace:
2016-08-05
EAN kód:
4031649001048

sp.zn. sukls328132/2019

Příbalová informace: informace pro pacienta

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o

bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak

hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Orfiril 300 mg enterosolventní tablety

Orfiril 600 mg enterosolventní tablety

natrii valproas

VAROVÁNÍ

Orfiril, natrii valproas, může vážně poškodit nenarozené dítě, pokud se užívá v těhotenství.

Jste-li žena, která může otěhotnět, musíte používat účinnou metodu kontroly početí (antikoncepce) bez

přerušení po celou dobu léčby přípravkem Orfiril. Váš lékař ji s Vámi prodiskutuje, ale musíte se též

řídit pokyny uvedenými v bodě 2 této příbalové informace.

Domluvte si neprodleně schůzku se svým lékařem, pokud plánujete těhotenství nebo máte podezření,

že jste těhotná.

Nepřestávejte užívat přípravek Orfiril, dokud Vám lékař neřekne, protože Váš stav se může zhoršit.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Orfiril a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Orfiril užívat

Jak se přípravek Orfiril užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Orfiril uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Orfiril a k čemu se používá

Orfiril se používá k léčbě

epilepsie,

mánie, což je stav, kdy můžete cítit velké vzrušení, rozjásanost, rozrušení, nadšení nebo

hyperaktivitu. Mánie nastává při onemocnění zvaném „bipolární porucha“. Orfiril se užívá v

případech, kdy není možné užívat lithium.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Orfiril užívat

Neužívejte přípravek Orfiril

jestliže jste alergický(á) na natrium-valproát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6)

jestliže máte nebo jste měl(a) onemocnění jater a/nebo trpíte vážnými problémy s játry či

slinivkou břišní

jestliže váš pokrevný příbuzný zemřel na problémy s játry během léčby natrium-valproátem

jestliže trpíte porfyrií, onemocněním provázeným zvýšenou tvorbou a vylučováním porfyrinů

(červené zbarvující látky neobsahující železo) do moči a stolice

pokud máte genetickou odchylku, která působí mitochondriální poruchu (např. Alpersův-

Huttenlocherův syndrom)

pokud trpíte poruchou cyklu močoviny (určitá porucha látkové přeměny).

Bipolární porucha

Jste-li těhotná, nesmíte užívat přípravek Orfiril k léčbě bipolární poruchy.

Jste-li žena, která může otěhotnět, nesmíte užívat přípravek Orfiril k léčbě bipolární poruchy,

pokud nepoužíváte účinnou metodu kontroly početí (antikoncepci) během celé doby léčby

přípravkem Orfiril. Nepřestávejte užívat přípravek Orfiril ani používat antikoncepci bez porady

se svým lékařem. Váš lékař Vám poskytne další doporučení (viz níže v části „Těhotenství,

kojení a plodnost – Důležitá rada pro ženy“).

Epilepsie

Jste-li těhotná, smíte užívat přípravek Orfiril k léčbě epilepsie pouze v případě, že pro Vás

neexistuje jiná účinná léčba.

Jste-li žena, která může otěhotnět, nesmíte užívat přípravek Orfiril k léčbě epilepsie, pokud

nepoužíváte účinnou metodu kontroly početí (antikoncepci) během celé doby léčby přípravkem

Orfiril. Nepřestávejte užívat přípravek Orfiril ani používat antikoncepci bez porady se svým

lékařem. Váš lékař Vám poskytne další doporučení (viz níže v části „Těhotenství, kojení a

plodnost – Důležitá rada pro ženy“).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Orfiril se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

To platí zejména:

jestliže se u Vás nebo u Vašeho dítěte objeví náhlé možné klinické příznaky poškození jater

během prvních 6 měsíců léčby, obzvláště v případě horečky, zvracení, únavy, slabosti,

lhostejnosti, nechutenství, ztráty chuti k běžnému jídlu, nechuti k valproátu, pocitu na zvracení,

opakovaného zvracení, bolesti břicha, žloutenky (zežloutnutí kůže nebo bělma očí), krvácení z

nosu, podlitin, otoku nohou a/nebo rukou, zhoršení epilepsie. V takovém případě okamžitě

kontaktujte svého lékaře. U dětí mají být tyto klinické příznaky pečlivě sledovány.

jestliže máte poruchu funkce kostní dřeně,

jestliže se podává dětem a dospívajícím, obzvláště těm s vícenásobným postižením a závažnými

formami epilepsie, těm, kterým je podáván více než jeden lék, a novorozencům a dětem

mladším než tři roky,

jestliže trpíte poruchou srážlivosti krve (tedy abnormálním krvácením nebo sklonem k snadné

tvorbě modřin),

jestliže je podezření na vzácné dědičné onemocnění s enzymatickým deficitem. Pokud je

podezření na poruchu cyklu močoviny, má být provedeno před zahájením léčby přípravkem

Orfiril vyšetření látkové přeměny z důvodu rizika zvýšení hladiny amoniaku v krvi.

jestliže Vaše ledviny řádně nepracují,

jestliže máte nízký obsah proteinů (bílkovin) v krvi,

jestliže máte specifické, generalizované onemocnění imunitního systému (systémový lupus

erythematodes),

při změnách v menstruaci, což může být příznakem syndromu polycystických vaječníků,

jestliže kvůli zvýšené chuti k jídlu přibíráte na váze,

jestliže máte diabetes mellitus (cukrovku), lékař Vám bude kontrolovat hladinu ketonů v moči,

protože natrium-valproát může způsobit falešně pozitivní výsledek těchto testů,

jestliže se chystáte na chirurgický nebo zubařský zákrok. V takovém případě Vašeho lékaře

informujte, že užíváte tento přípravek.

pokud se ve Vaší rodině vyskytuje genetická (dědičná) odchylka, která působí mitochondriální

poruchu

jestliže Vám chybí enzym zvaný karnitin-palmitoyl transferáza (CPT) II. typu a máte silné

bolesti svalů, protože to může být příznakem poškození svalů.

Je třeba věnovat zvýšenou pozornost následujícím příznakům poškození jater a slinivky břišní:

Snížení antiepileptického účinku vyznačující se návratem nebo zvýšením frekvence epileptických

záchvatů, netečnost, slabost, nechutenství, pocit na zvracení nebo opakované zvracení, bolest

v nadbřišku, nespecificke břišní potíže, krvácení z nosu, otoky nohou nebo jiných částí těla,

zmatenost, nepokoj a pohybové poruchy. Ve velmi vzácných případech bylo zaznamenáno poškození

slinivky břišní s podobnými příznaky.

Dojde-li k závažné poruše funkce jater nebo poškození slinivky břišní, léčba přípravkem Orfiril musí

být okamžitě přerušena.

Léčba přípravkem Orfiril vyžaduje důkladné lékařské sledování a pravidelné krevní testy za účelem

kontroly krevního obrazu, včetně krevních destiček, funkce jater a slinivky břišní. Je důležité tyto

kontroly provádět. Platí to zejména v průběhu prvního roku léčby a pro pacienty před operací nebo

zubním ošetřením.

Pokud nečekaně krvácíte ze sliznic nebo jste náchylný(á) k tvorbě podlitin, musíte o tom informovat

svého lékaře.

Podávání přípravku Orfiril může vést ke zvýšeným hladinám amoniaku v krvi (viz také bod 4 „Možné

nežádoucí účinky“). Pokud se u Vás objeví příznaky jako netečnost, ospalost, zvracení, nízký krevní

tlak nebo zhoršení epilepsie, kontaktujte svého lékaře.

Na začátku léčby můžete přibýt na váze. Měl(a) byste se pravidelně vážit. V případě potřeby byste se

měl(a) poradit se svým lékařem o vhodných opatřeních.

Někteří z pacientů léčených antiepileptiky jako je natrium-valproát trpěli představami, že si ublíží či

vezmou život. Jestliže kdykoli pocítíte stejné myšlenky, okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Prosím, ihned se obraťte se na svého lékaře, pokud u Vás kdykoliv v minulosti nastal kterýkoliv ze

shora uvedených stavů.

Podobně jako u jiných antiepileptik u některých pacientů může při užívání valproátu dojít ke zhoršení

záchvatů.

Děti a dospívající

Bezpečnost a účinnost přípravku Orfiril v léčbě manických epizod u bipolární poruchy nebyla

hodnocena u dětí a dospívajících do 18 let.

Proto Orfiril není určen k léčbě mánie u dětí a dospívajících do 18 let věku.

Další léčivé přípravky a Orfiril

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Účinek jiných léků na Orfiril

Účinek přípravku Orfiril může být oslaben, jestliže se používá s jinými léky, například:

přípravky k léčbě epilepsie (antiepileptika) (fenobarbital, primidon, fenytoin a karbamazepin),

meflochin (používaný k prevenci malárie),

rifampicin (antibiotikum používané k léčbě tuberkulózy),

kolestyramin (používá se ke snižování hladiny cholesterolu v krvi),

karbapenemy (antibiotika určená k léčbě bakteriálních infekcí). Kombinace kyseliny valproové

(natrium-valproátu) s karbapenemy je třeba se vyvarovat, protože může snížit její účinek.

léky užívané k léčbě HIV infekce (inhibitory proteázy, jako je lopinavir nebo ritonavir).

Účinek nebo nežádoucí účinky přípravku Orfiril mohou být zesíleny, jestliže se užívá s jinými léky,

například:

felbamát (antiepileptikum),

kyselina acetylsalicylová (používá se proti bolesti nebo horečce a k ředění krve),

cimetidin (léčivo používané k léčbě žaludečních vředů),

fluoxetin (přípravek k léčbě deprese),

erythromycin (antibiotikum).

Působení přípravku Orfiril na jiné léky

Orfiril může posilovat účinek nebo nežádoucí účinky jiných léků, jako jsou:

jiná antiepileptika (fenobarbital, primidon, fenytoin, lamotrigin, felbamát, etosuximid,

karbamazepin, rufinamid),

léky k ředění krve, jako například kyselina acetylsalicylová a warfarin,

nimodipin (používá se ke zvýšení krevního oběhu v mozku),

zidovudin (přípravek k léčbě HIV infekce),

barbituráty (používané při nespavosti a k léčbě epilepsie),

benzodiazepiny, např. diazepam nebo lorazepam (používané při nespavosti a léčbě úzkostných

stavů),

antidepresiva a přípravky k léčbě duševních onemocnění,

propofol (používá se k znecitlivění během chirurgických nebo diagnostických výkonů).

Přípravek Orfiril může oslabovat účinek jiných léků, jako je

olanzapin (lék používaný k léčbě duševních onemocnění).

Další léky vyžadující opatrnost

Jestliže se současně užívá s lithiem, je zapotřebí pravidelně sledovat koncentrace obou léčiv ve Vaší

krvi.

V některých případech bylo souběžné podávání kyseliny valproové a topiramátu (antiepileptikum)

nebo acetazolamidu (lék na léčbu zvýšeného tlaku v oku tj. glaukomu) spojováno se zvýšeným

rizikem poškození mozku v důsledku vysokých hladin amoniaku v krvi.

V kombinaci s kvetiapinem (přípravek k léčbě duševních onemocnění) se zvyšuje riziko nízkého počtu

bílých krvinek.

Je možné, že jiná léčiva, která mohou poškodit játra, včetně alkoholu, mohou zvyšovat riziko

poškození jater natrium-valproátem.

Orfiril může ovlivnit hladiny kodeinu ve Vaší krvi.

Zásah do laboratorních testů:

jestliže máte cukrovku, přípravek Orfiril může zapříčinit falešně

pozitivní výsledky močových testů na ketolátky. Informujte proto vždy lékaře, že užíváte Orfiril.

Přípravek Orfiril s jídlem, pitím a alkoholem

Enterosolventní tablety se užívají asi 1 hodinu před jídlem nerozkousané a zapíjí se dostatečným

množstvím tekutin (přibližně jednou sklenicí vody).

Konzumování alkoholu během léčby přípravkem Orfiril může zvyšovat nebezpečí poškození jater.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Důležitá rada pro ženy

Bipolární porucha

Jste-li těhotná, nesmíte užívat přípravek Orfiril k léčbě bipolární poruchy.

Jste-li žena, která může otěhotnět, nesmíte užívat přípravek Orfiril k léčbě bipolární poruchy,

pokud nepoužíváte účinnou metodu kontroly početí (antikoncepci) během celé doby léčby

přípravkem Orfiril. Nepřestávejte užívat přípravek Orfiril ani používat antikoncepci bez

porady se svým lékařem. Váš lékař Vám poskytne další doporučení.

Epilepsie

Jste-li těhotná, smíte užívat přípravek Orfiril k léčbě epilepsie pouze v případě, že pro Vás

neexistuje jiná účinná léčba.

Jste-li žena, která může otěhotnět, nesmíte užívat přípravek Orfiril k léčbě epilepsie, pokud

nepoužíváte účinnou metodu kontroly početí (antikoncepci) během celé doby léčby

přípravkem Orfiril. Nepřestávejte užívat přípravek Orfiril ani používat antikoncepci bez

porady se svým lékařem. Váš lékař Vám poskytne další doporučení.

Rizika valproátu, je-li užíván během těhotenství (bez ohledu na onemocnění, pro které je užíván)

Sdělte neprodleně svému lékaři, pokud plánujete otěhotnět nebo jste těhotná.

Valproát přináší riziko, je-li užíván během těhotenství. Čím je vyšší dávka, tím je riziko větší,

ale všechny dávky přinášejí riziko.

Může dojít k vážným vrozeným vadám a ovlivnění způsobu vývoje dítěte během jeho růstu.

Vrozené vady, které byly hlášeny, zahrnují

spina bifida

(rozštěp páteře, kdy kosti nejsou

správně vyvinuty); malformace (znetvoření) obličeje a lebky; malformace srdce, ledvin,

močových cest a pohlavních orgánů; defekty (vady) končetin.

Užíváte-li valproát během těhotenství, je u Vás vyšší riziko než u ostatních těhotných žen, že

Vaše dítě bude mít vrozené vady vyžadující odbornou léčbu. Jelikož je valproát používán

mnoho let, je známo, že u žen užívajících valproát mělo přibližně 10 ze 100 dětí vrozené vady.

Toto lze porovnat s 2-3 dětmi na 100 dětí narozených ženám, které neměly epilepsii.

Odhaduje se, že až 30-40 % předškolních dětí, jejichž matky užívaly valproát během

těhotenství, může mít problémy s vývojem v raném dětství. Tyto děti mohou být opožděné v

rozvoji chůze a mluvení, mohou být intelektuálně méně schopné než jiné děti a mohou mít

potíže s řečí a pamětí.

Poruchy autistického spektra jsou mnohem častěji diagnostikovány u dětí vystavených

valproátu a existují určité důkazy, že se u nich mnohem pravděpodobněji mohou objevit

příznaky poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD).

Než Vám lékař předepíše tento léčivý přípravek, vysvětlí Vám, co by se mohlo stát Vašemu

dítěti, pokud byste otěhotněla během užívání valproátu. Pokud byste se později rozhodla, že

chcete mít dítě, nesmíte přerušit užívání Vašeho léčivého přípravku ani používání

antikoncepce, dokud se neporadíte se svým lékařem.

Jste-li rodič nebo opatrovník dívky léčené valproátem, musíte kontaktovat lékaře, jakmile se u

dívky, užívající valproát, objeví první menstruace.

Plánujete-li otěhotnět, zeptejte se svého lékaře na užívání kyseliny listové. Kyselina listová

může snižovat celkové riziko výskytu

spina bifida

(rozštěp páteře) a časného potratu, které

existuje u všech těhotenství. Je však nepravděpodobné, že sníží riziko vrozených vad

v souvislosti s užíváním valproátu.

Prosím, přečtěte a vyberte si situace, které se Vás týkají, z možností uvedených níže:

ZAČÍNÁM S LÉČBOU PŘÍPRAVKEM ORFIRIL

UŽÍVÁM PŘÍPRAVEK ORFIRIL A NEPLÁNUJI TĚHOTENSTVÍ

UŽÍVÁM PŘÍPRAVEK ORFIRIL A PLÁNUJI TĚHOTENSTVÍ

JSEM TĚHOTNÁ A UŽÍVÁM PŘÍPRAVEK ORFIRIL

ZAČÍNÁM S LÉČBOU PŘÍPRAVKEM ORFIRIL

Pokud Vám lékař poprvé předepisuje přípravek Orfiril, vysvětlí Vám rizika pro nenarozené dítě, pokud

byste otěhotněla. Pokud můžete otěhotnět, musíte se ujistit, že používáte účinnou metodu antikoncepce

po celou dobu léčby přípravkem Orfiril bez přerušení. Poraďte se se svým lékařem nebo centrem pro

plánování rodičovství, pokud potřebujete radu ohledně antikoncepce.

Klíčová sdělení:

Před zahájením léčby přípravkem Orfiril musí být těhotenství vyloučeno na základě výsledku

těhotenského testu, potvrzeného lékařem.

Musíte používat účinnou metodu kontroly početí (antikoncepci) během celé doby léčby

přípravkem Orfiril.

Musíte se se svým lékařem poradit o vhodných metodách kontroly početí (antikoncepce).

Lékař Vám poskytne informaci, jak předejít otěhotnění, a může Vás odeslat ke specialistovi,

aby vám poskytl doporučení ohledně kontroly početí.

Musíte absolvovat pravidelné (alespoň jednou ročně) návštěvy u specialisty se zkušenostmi s

léčbou bipolární poruchy nebo epilepsie. Během těchto návštěv se Váš lékař ujistí, že jste si

dobře vědoma a rozumíte všem rizikům a doporučením týkajícím se užívání valproátu během

těhotenství.

Informujte svého lékaře, pokud chcete otěhotnět.

Informujte neprodleně svého lékaře, pokud jste těhotná nebo se domníváte, že můžete být

těhotná.

UŽÍVÁM PŘÍPRAVEK ORFIRIL A NEPLÁNUJI TĚHOTENSTVÍ

Pokud pokračujete s léčbou přípravkem Orfiril a neplánujete těhotenství, ujistěte se, že používáte

účinnou metodu antikoncepce po celou dobu léčby přípravkem Orfiril bez přerušení. Poraďte se se

svým lékařem nebo centrem pro plánování rodičovství, pokud potřebujete radu ohledně antikoncepce.

Klíčová sdělení:

Musíte používat účinnou metodu kontroly početí (antikoncepci) během celé doby léčby

přípravkem Orfiril.

Musíte se se svým lékařem poradit o vhodných metodách kontroly početí (antikoncepce).

Lékař Vám poskytne informaci, jak předejít otěhotnění, a může Vás odeslat ke specialistovi,

aby vám poskytl doporučení ohledně kontroly početí.

Musíte absolvovat pravidelné (alespoň jednou ročně) návštěvy u specialisty se zkušenostmi s

léčbou bipolární poruchy nebo epilepsie. Během těchto návštěv se Váš lékař ujistí, že jste si

dobře vědoma a rozumíte všem rizikům a doporučením týkajícím se užívání valproátu během

těhotenství.

Informujte svého lékaře, pokud chcete otěhotnět.

Informujte neprodleně svého lékaře, pokud jste těhotná nebo se domníváte, že můžete být

těhotná.

UŽÍVÁM PŘÍPRAVEK ORFIRIL A PLÁNUJI TĚHOTENSTVÍ

Plánujete-li těhotenství, nejprve si domluvte návštěvu u svého lékaře.

Nepřestávejte užívat přípravek Orfiril ani používat antikoncepci, dokud se neporadíte se svým

lékařem. Váš lékař Vám poskytne další doporučení.

U dětí narozených matkám, které užívaly valproát, je vážné riziko vrozených vad a problémů

s vývojem, které je mohou vážně zneschopňovat. Váš lékař Vás odešle ke specialistovi se zkušenostmi

s léčbou bipolární poruchy nebo epilepsie, aby byly včas přehodnoceny jiné možnosti léčby. Váš

specialista může učinit několik opatření, aby byl průběh Vašeho těhotenství co nejhladší a rizika pro

Vaše nenarozené dítě co nejvíce omezena.

Váš specialista může rozhodnout o změně dávkování přípravku Orfiril nebo o převedení na užívání

jiného léčivého přípravku, nebo přerušit léčbu přípravkem Orfiril dlouho předtím, než otěhotníte. Je to

proto, aby se ujistil, že Vaše onemocnění je stabilní (ustálené).

Plánujete-li otěhotnět, zeptejte se svého lékaře na užívání kyseliny listové. Kyselina listová může

snižovat celkové riziko výskytu

spina bifida

(rozštěp páteře) a časného potratu, které existuje u všech

těhotenství. Je však nepravděpodobné, že sníží riziko vrozených vad v souvislosti s užíváním

valproátu.

Klíčová sdělení:

Nepřestávejte užívat přípravek Orfiril, dokud Vám to lékař neřekne.

Nepřestávejte používat Vaši metodu kontroly početí (antikoncepci) dříve, než se poradíte se

svým lékařem, a společně nevypracujete plán, jak zajistit, že Váš stav bude pod kontrolou a

rizika pro Vaše dítě budou omezena.

Nejdříve si domluvte návštěvu u lékaře. Během této návštěvy se Váš lékař ujistí, že jste si

dobře vědoma všech rizik a doporučení ohledně užívání valproátu během těhotenství a že jim

rozumíte.

Váš lékař se bude snažit převést Vás na užívání jiného léčivého přípravku nebo přerušit léčbu

přípravkem Orfiril dlouho předtím, než otěhotníte.

Domluvte si neprodleně návštěvu u lékaře, pokud jste těhotná nebo se domníváte, že můžete

být těhotná.

JSEM TĚHOTNÁ A UŽÍVÁM PŘÍPRAVEK ORFIRIL

Nepřestávejte užívat přípravek Orfiril, dokud se neporadíte se svým lékařem, protože Váš stav by se

mohl zhoršit. Domluvte si neprodleně návštěvu u lékaře, pokud jste těhotná nebo se domníváte, že

můžete být těhotná. Váš lékař Vám poskytne další doporučení.

U dětí narozených matkám užívajícím valproát je vážné riziko vrozených vad a problémů s vývojem,

které je mohou vážně zneschopňovat.

Budete odeslána ke specialistovi se zkušenostmi s léčbou bipolární poruchy nebo epilepsie, aby byly

včas přehodnoceny jiné možnosti léčby.

Za výjimečných okolností, kdy je přípravek Orfiril jedinou dostupnou možností léčby během

těhotenství, budete pečlivě sledována z hlediska léčby Vašeho stavu a kontroly vývoje Vašeho

nenarozeného dítěte. Vám a Vašemu partnerovi může být poskytnuto poradenství a podpora týkající se

užívání valproátu v těhotenství.

Zeptejte se svého lékaře na užívání kyseliny listové. Kyselina listová může snižovat celkové riziko

výskytu

spina bifida

(rozštěp páteře) a časného potratu, které existuje u všech těhotenství. Je však

nepravděpodobné, že sníží riziko vrozených vad v souvislosti s užíváním valproátu.

Klíčová sdělení:

Domluvte si neprodleně návštěvu u lékaře, pokud jste těhotná nebo se domníváte, že můžete

být těhotná.

Nepřestávejte užívat přípravek Orfiril, dokud Vám to lékař neřekne.

Ujistěte se, že jste byla odeslána ke specialistovi se zkušenostmi v léčbě epilepsie nebo

bipolární poruchy k přehodnocení jiných možností léčby.

Musíte se důkladně poradit o rizicích přípravku Orfiril během těhotenství, včetně teratogenity

(vrozené vady a defekty) a účinků na vývoj dítěte.

Ujistěte se, že jste byla odeslána ke specialistovi na prenatální sledování (před narozením

dítěte), aby byl zjištěn případný výskyt malformací (vad).

Ujistěte se, že jste přečetla příručku pro pacienta, kterou jste obdržela od svého lékaře. Váš

lékař s Vámi prodiskutuje Každoročně podepisovaný formulář s informacemi o riziku, požádá

Vás o jeho podepsání a uloží jej. Od svého lékárníka též obdržíte kartu pacienta pro

připomenutí rizik valproátu během těhotenství.

Kojení

Valproát se vylučuje do mateřského mléka. S ohledem na příns kojení pro dítě a na prospěšnost léčby

pro matku lékař rozhodne, zda se přeruší kojení nebo ukončí podávání přípravku Orfiril.

Plodnost

Orfiril může snížit Vaši plodnost. Jednotlivé zprávy však ukázaly, že tento účinek je vratný po

vysazení léku.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Během léčby natrium-valproátem se mohou zhoršit Vaše reakční schopnosti. Měl(a) byste to vzít

v úvahu, když je zapotřebí zvýšené pozornosti, například během řízení vozidla a obsluhy strojů. O

případném vykonávání těchto činností se poraďte se svým lékařem.

Důležité informace o některých složkách přípravku Orfiril

Orfiril 300 mg: Tento léčivý přípravek obsahuje 1,8 mmol (41,4 mg) sodíku (hlavní složka kuchyňské

soli) v jedné tabletě. To odpovídá 2 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou

pro dospělého.

Orfiril 600 mg: Tento léčivý přípravek obsahuje 3,6 mmol (82,8 mg) sodíku (hlavní složka kuchyňské

soli) v jedné tabletě. To odpovídá 4 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou

pro dospělého.

3.

Jak se přípravek Orfiril užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Léčba přípravkem Orfiril musí být zahájena a kontrolována specialistou se zkušenostmi s léčbou

epilepsie nebo bipolární poruchy.

Orfiril lze získat pouze na lékařský předpis. Váš lékař Vám předepíše dávkování, které je speciálně

upraveno pro Vás. Vždy dodržujte předpis svého lékaře.

Epilepsie:

Dávkování léku Orfiril je individuální, závisí na terapeutickém účinku u každého pacienta.

Doporučená počáteční dávky u dospělých a dětí je 5 - 10 mg/kg tělesné hmotnosti. Dávka by se poté

měla postupně zvyšovat, dokud nebude dosaženo nejúčinnější dávky. Celkovou denní dávku lze

podávat ve 2 až 4 dávkách.

Mánie:

Denní dávku stanoví lékař a bude Vás individuálně kontrolovat.

Úvodní dávka

Doporučená úvodní denní dávka je 750 mg.

Průměrná denní dávka

Doporučené denní dávky se obvykle pohybují v rozsahu 1000 až 2000 mg.

Způsob použití:

Enterosolventní tablety Orfiril se užívají asi 1 hodinu před jídlem nerozkousané a zapíjí se

dostatečným množstvím tekutin (přibližně jednou sklenicí vody).

Jestliže jste užil(a) více přípravku Orfiril, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku, než jste měl(a), obraťte se na svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Orfiril

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si ji co nejdříve, jak si na to vzpomenete. Dále

pokračujte podle původního harmonogramu dávkování. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste

nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Orfiril

Nikdy neměňte dávku bez toho, že byste se poradil(a) s lékařem. Nepřestávejte užívat svůj lék bez

toho, že byste se nejprve poradil(a) se svým lékařem, protože jinak tím můžete ohrozit úspěch léčby.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou poruchy týkající se žaludku a střev s bolestí, pocitem na

zvracení a zvracením, které se vyskytují přibližně u 20 % pacientů.

Pokud zpozorujete některý z následujících příznaků, ihned se spojte se svým lékařem:

abnormální krvácení nebo tendence ke snadné tvorbě modřin, bolest břicha, chvění (třes), problémy

s rovnováhou, zmatenost, halucinace, změny nálady, výrazná kožní vyrážka, trhavé svalové pohyby,

zhoršená bdělost a ospalost a jiné mentální poruchy.

Následující příznaky mohou být spojovány s poškozením jater nebo méně častým poškozením slinivky

břišní:

zvýšení počtu křečí, pocit tělesné slabosti, ztráta chuti k jídlu, pocit na zvracení, opakované zvracení,

bolest břicha neznámého původu, otoky nohou nebo jiných částí těla, ztráta zájmu o emoční,

společenský nebo fyzický život, poruchy vědomí se zmateností nebo neklidem, a pohybové poruchy.

Jestliže se u Vás takové příznaky objeví, je zapotřebí se okamžitě obrátit na svého lékaře. Tyto

nežádoucí účinky se musí velmi pozorně sledovat u dětí.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny při léčbě přípravkem Orfiril. Četnost nežádoucích účinků

je uvedena v závorkách.

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí):

bolest břicha,

pocit na zvracení,

zvracení.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 lidí):

změny v krvi (snížený počet krevních destiček a bílých krvinek),

zvýšená hladina amoniaku v krvi (hyperamonemie),

zvýšená tělesná hmotnost nebo snížená tělesná hmotnost,

zvýšená či snížená chuť k jídlu,

ospalost,

agresivita*, pohybový neklid*, porucha pozornosti*,

poruchy paměti, rychlé mimovolní pohyby očí (nystagmus), závrať,

chvění (třes),

kožní potíže, jako je pálení, píchání, svědění nebo brnění, bez zjevné fyzické příčiny

(parestezie),

somnolence (spavost),

průjem,

problémy s dásněmi, především zvětšení dásní (hyperplasie), zánět sliznice dutiny ústní,

dočasná ztráta vlasů, blednutí vlasů a kučeravění vlasů,

vynechání menstruace (amenorea),

onemocnění vaječníků (polycystická ovaria),

změny hodnot jaterních testů,

poruchy nehtu a nehtového lůžka.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí):

krvácení,

netečnost

přechodné kóma (v některých případech spojené se zvýšenou frekvencí záchvatů),

zvýšené množství mužských hormonů (androgenů), což může vést k maskulinizaci a

nadměrnému ochlupení mužského typu u žen (hirsutismus), akné nebo vypadávání vlasů s

typicky mužskými znaky (jako například ustupující vlasová linie).

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 lidí):

snížení počtu a kvality krvetvorných buněk v míše (myelodysplastický syndrom),

zvětšení červených krvinek (makrocytóza), snížení jejich počtu (makrocytární anémie),

zvýšené hladiny inzulínu,

nízké hladiny určitých proteinů v krvi (vazebného proteinu pro inzulinu-podobný růstový

faktor I),

otoky nohou a/nebo rukou,

podrážděnost,

halucinace,

zmatenost,

abnormální chování*, poruchy učení*, hyperaktivita (včetně psychomotorické hyperaktivity*),

porucha porozumění, pamětí a myšlení (kognitivní porucha),

bolest hlavy,

akutní rozpad kosterního svalu (rhabdomyolýza),

porucha hybnosti (ataxie),

zvýšené napětí svalů (spasticita),

stav se sníženou bdělostí (stupor), v některých případech provázen zvýšenou frekvencí

záchvatů,

zvýšené slinění,

zánět slinivky břišní, někdy končící úmrtím,

zhoršená funkce jater včetně jaterního selhání, někdy končící úmrtím,

neplodnost u mužů,

kožní vyrážka,

imunologické poruchy kůže (včetně alergických reakcí, erythema multiforme),

porucha imunitního systému (onemocnění lupus erythematodes),

zánět krevních cév,

nízká tělesná teplota,

menstruační bolesti, které narušují běžné aktivity (dysmenorea),

obezita,

snížení koncentrace alespoň jednoho koagulačního faktoru, stejně jako zhoršené shlukování

krevních destiček se změnami v koagulačních testech (viz bod „Upozornění a opatření“ a

„Těhotenství, kojení a plodnost“,

nedostatek biotinu (vitamín B),

snížená funkce štítné žlázy,

dvojité vidění.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 000 lidí):

poruchy kostní dřeně,

poruchy srážení krve, delší krvácení,

změny ve složení krve (nedostatek různých typů krevních buněk, anémie),

nízké hladiny sodíku v krvi (hyponatremie),

duševní poruchy a jiné postižení mozku,

svalová ztuhlost, chudost pohybů, svalový třes (přechodné extrapyramidové poruchy např.

parkinsonský syndrom),

onemocnění mozku,

zhoršení sluchu a ušní šelest (tinnitus),

těžká forma tvorby puchýřů a reakce sliznic (Stevens-Johnsonův syndrom, Lyellův syndrom),

ledvinové obtíže (Fanconiho syndrom),

noční pomočování u dětí,

abnormální nálezy při testech funkce štítné žlázy.

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit):

útlum (sedace),

nízké hladiny sodíku v krvi jako součást syndromu zadržování vody v krvi a sníženého

množství moči (SIADH),

syndrom zahrnující kožní vyrážku, zvětšené mízní uzliny, horečku a možné postižení jiných

orgánů (syndrom DRESS),

Byly hlášeny případy kostních poruch včetně osteopenie (prořídnutí kostní tkáně), osteoporózy

(řídnutí kostí) a zlomenin. Pokud jste dlouhodobě léčen(a) antiepileptiky, nebo pokud Vám v

minulosti byla diagnostikována osteoporóza, nebo pokud užíváte steroidy, poraďte se se svým

lékařem nebo lékárníkem.

voda na plicích (eozinofilní pleurální výpotek),

vážný nedostatek určitého typu krvinek (agranulocytóza),

otoky obličeje, úst, jazyka nebo jiných částí těla, které mohou způsobit dýchací potíže

(angioedém),

alergické reakce,

zhoršení záchvatů,

abnormální tvorba spermií (se sníženým počtem a/nebo sníženou aktivitou spermií),

zánět ledvin, zhoršení funkce ledvin, selhání ledvin.

* Tyto nežádoucí účinky jsou pozorovány převážně u dětí.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro

kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-

ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Orfiril uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek Orfiril nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za „Použitelné do:“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu. Lahvičku vždy dobře uzavřete.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Orfiril obsahuje

Léčivou látkou je natrii valproas. Jedna enterosolventní tableta obsahuje 300 mg nebo 600 mg

natrii valproas.

Pomocné látky jsou kalcium-behenát, mikrokrystalická celulosa, hydrolyzovaná želatina,

makrogol 6000, disperze kopolymeru MA/EA 1:1 30%, natrium-lauryl-sulfát, polysorbát 80,

koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek, oxid titaničitý (E 171), triacetin.

Jak přípravek Orfiril vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku:

Orfiril 300 mg: Bílé až lehce nažloutlé, kulaté, bikonvexní enterosolventní tablety o průměru

10,2 - 10,5 mm.

Orfiril 600 mg: Bílé až lehce nažloutlé, oválné, bikonvexní enterosolventní tablety.

Orfiril 300 mg - Balení obsahující 50 enterosolventních tablet: bezbarvá skleněná lahvička s PE

víčkem nebo bílá PE lahvička se šroubovacím PP uzávěrem, krabička

Orfiril 300 mg - Balení obsahující 100 enterosolventních tablet: bílá PP lahvička s PE víčkem nebo

bílá PE lahvička se šroubovacím PP uzávěrem, krabička

Orfiril 600 mg - Balení obsahující 50 enterosolventních tablet: bílá PP lahvička s PE víčkem nebo bílá

PE lahvička se šroubovacím PP uzávěrem, krabička

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Desitin Arzneimittel GmbH,

Weg beim Jäger 214, 22335 Hamburg,

Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Desitin Pharma spol. s r.o.

Opletalova 25

111 21 Praha 1, Česká republika

tel. (+420) 222 245 375

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 16. 1. 2020

Podrobné a aktualizované informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici po sejmutí QR kódu

umístěného v této příbalové informaci za pomoci chytrého telefonu. Stejné informace jsou rovněž

dostupné na webové stránce www.valproat.cz.

Karta pro pacientky

Důležité informace - valproát: Antikoncepce a těhotenství

CO MUSÍTE VĚDĚT *

Jméno:……………………………………………………………… Datum:……………………

Valproát je účinný lék používaný k léčbě epilepsie a bipolární poruchy (a migrény).

Valproát může vážně poškodit zdraví nenarozeného dítěte, pokud se užívá během těhotenství.

Po celou dobu užívání valproátu nepřetržitě používejte spolehlivou antikoncepci.

Nezapomeňte navštívit svého odborného lékaře nejméně jednou ročně.

*Toto platí pro všechny dívky a ženy užívající valproát, které by mohly otěhotnět.

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získaní nových informací o bezpečnosti.

Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Pokud se u Vás

vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48,

100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Důležité informace - valproát: Antikoncepce a těhotenství

CO MUSÍTE DĚLAT *

Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci.

Nepřestávejte nikdy užívat valproát, pokud Vám to neřekne lékař, protože Váš zdravotní stav by se mohl

zhoršit.

Pokud plánujete těhotenství, nepřestávejte užívat valproát ani antikoncepci, dokud se neporadíte s lékařem.

Pokud si myslíte, že jste těhotná: ihned si domluvte návštěvu u svého lékaře.

Požádejte svého lékaře o Informační příručku pro pacientky. Více informací o užívání valproátu naleznete

na www.valproat.cz.

*Toto platí pro všechny dívky a ženy užívající valproát, které by mohly otěhotnět.

Ponechte si tuto kartičku bezpečně uloženou, abyste si ji mohla kdykoliv znovu přečíst.

1/19

sp.zn. sukls

328132/2019

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o

bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.

Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Orfiril 300 mg enterosolventní tablety

Orfiril 600 mg enterosolventní tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Orfiril 300 mg

Jedna enterosolventní tableta obsahuje natrii valproas 300 mg.

Orfiril 600 mg

Jedna enterosolventní tableta obsahuje natrii valproas 600 mg.

Pomocná látka se známým účinkem:

Orfiril 300 mg obsahuje 1,8 mmol (41,4 mg) sodíku v jedné tabletě.

Orfiril 600 mg obsahuje 3,6 mmol (82,8 mg) sodíku v jedné tabletě.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Enterosolventní tableta

Popis přípravku:

Orfiril 300 mg: Bílé až lehce nažloutlé, kulaté, bikonvexní enterosolventní tablety o průměru

10,2 - 10,5 mm.

Orfiril 600 mg: Bílé až lehce nažloutlé, oválné, bikonvexní enterosolventní tablety.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba

generalizovaných záchvatů ve formě absencí,

myoklonických a tonicko-klonických záchvatů,

fokálních a sekundárně generalizovaných záchvatů.

Kombinovaná léčba u dalších forem záchvatových onemocnění, jako fokální záchvaty se

simplexní a komplexní symptomatologií, a fokální záchvaty se sekundární generalizací, pokud

tyto záchvatové formy nereagují na obvyklou antiepileptickou terapii.

manické epizody dospělých pacientů s bipolární poruchou, u nichž není léčba lithiem tolerována

nebo je kontraindikována. Pokračování léčby po manické epizodě lze zvážit u pacientů s akutní

mánií, kteří odpovídali na léčbu valproátem.

Pediatrická populace:

2/19

U malých dětí (do 2 let) je natrium-valproát jen ve výjimečných případech lékem první volby a lze jej

podávat s největší opatrností po bedlivém zvážení rizik a prospěchu terapie, pokud možno pouze jako

monoterapii.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dívky a ženy, které by mohly otěhotnět

Léčba valproátem musí být zahájena a sledována specialistou se zkušenostmi s léčbou epilepsie nebo

bipolární poruchy. Valproát se má používat k léčbě dívek a žen, které by mohly otěhotnět, pouze

tehdy, pokud jiná léčba není účinná nebo není tolerována.

Valproát se předepisuje a vydává v souladu s Programem prevence početí pro přípravky s obsahem

valproátu (body 4.3 a 4.4).

Valproát se má přednostně předepisovat jako monoterapie a v nejnižší účinné dávce, pokud možno ve

formě s prodlouženým uvolňováním. Denní dávka se má rozdělit do nejméně dvou dílčích dávek (viz

bod 4.6).

Epilepsie:

Dávkování určí a sleduje lékař individuálně s cílem dosáhnout úlevy od záchvatů při ještě nejnižší

možné dávce, zejména v průběhu těhotenství.

Při terapii natrium-valproátem se doporučuje pozvolné zvyšování dávky až k dosažení dávky

optimálně účinné. Při monoterapii natrium-valproátem se doporučená počáteční dávka pohybuje

zpravidla mezi 5-10 mg/kg tělesné hmotnosti, každých 4-7 dní je možno dávku zvýšit asi o 5 mg/kg

tělesné hmotnosti. Udržovací dávky při dlouhodobé terapii jsou následující:

Děti

30 mg natrium-valproátu / kg

Dospívající

25 mg natrium-valproátu / kg

Dospělí a starší pacienti

20 mg natrium-valproátu / kg

Celkovou denní dávku lze podávat ve 2 až 4 dávkách.

Nástup plného účinku lze v některých případech očekávat až po 4 - 6 týdnech podávání, proto se nemá

denní dávka příliš rychle zvyšovat nad průměrné doporučené hodnoty.

Lze doporučit následující dávkovací schéma

Věk

Tělesná

hmotnost cca.

Průměrná dávka mg/den

Děti

7 – 12 let

20 – 40 kg

600 – 1200 mg

Dospívající

do 18 let

40 – 60 kg

600 – 1500 mg

Dospělí

nad 60 kg

1200 – 2100 mg

* Vzhledem k obsahu léčivé látky jsou pro děti a kojence vhodnější jiné lékové formy.

Plazmatická koncentrace za steady-state by neměla přesáhnout 100 μg/ml (měření před první

ranní dávkou).

Pokud se valproát užívá v kombinované léčbě s jinými antiepileptiky, nebo pokud je jím

substituována předchozí antiepileptická terapie, je nutno dávku předchozích antiepileptik snížit,

zvláště fenobarbitalu. Je-li předchozí antiepileptikum vysazováno, je nutno je vysazovat

postupně.

3/19

Protože enzymatickou indukcí podmíněné zrychlené odbourávání natrium-valproátu (viz bod 4.5)

se po vysazení některých antiepileptik vrací postupně k nižším hodnotám, je nutné 4 - 6 týdnů po

jejich vysazení zkontrolovat plazmatickou hladinu kyseliny valproové a případně přiměřeně

upravit dávku.

Délka léčby je individuální a musí ji stanovit ošetřující lékař.

Antiepileptická léčba je v zásadě dlouhodobá.

O nasazení, délce užívání a ukončení léčby natrium-valproátem rozhoduje v jednotlivých

případech odborný lékař (neurolog, neuropediatr). Obvykle lze počítat s postupným snižováním

dávky a vysazováním medikace po dvou až tříletém bezzáchvatovém průběhu. Medikace se

vysazuje postupným snižováním dávek v průběhu dalšího 1 - 2 let.

Děti mohou dávce stanované na kg tělesné hmotnosti postupně „odrůst“, pokud se nezhorší nález

na EEG.

Manické epizody u bipolární poruchy:

Dospělí:

Denní dávka by měla být stanovena a individuálně kontrolována ošetřujícím lékařem.

Doporučená úvodní denní dávka je 750 mg. Mimo to byl v klinických studiích prokázán

přijatelný bezpečnostní profil úvodní dávky 20 mg valproátu na kilogram tělesné hmotnosti.

Lékové formy s řízeným uvolňováním je možné podávat jednou nebo dvakrát denně. Dávka by

měla být zvyšována co možná nejrychleji až do dosažení nejnižší terapeutické dávky, která

zabezpečí požadovaný klinický účinek. Denní dávka by měla být přizpůsobena klinické odpovědi

pacienta tak, aby bylo možné individuálně stanovit nejnižší účinnou dávku.

Průměrná denní dávka valproátu se obvykle pohybuje v rozmezí 1 000 až 2 000 mg. Pacienti,

kterým jsou podávány denní dávky vyšší než 45 mg/kg tělesné hmotnosti, by měli být pečlivě

monitorováni.

Při pokračování léčby manických epizod u bipolární poruchy je třeba individuálně upravit

dávkování na nejnižší možnou účinnou dávku.

Pediatrická populace:

Bezpečnost a účinnost přípravku Orfiril v léčbě manických epizod u bipolární poruchy nebyla

hodnocena u pacientů mladších 18 let.

Způsob podání

Enterosolventní tablety se užívají asi 1 hodinu před jídlem nerozkousané a zapíjí se dostatečným

množstvím tekutin (přibližně jednou sklenicí vody).

4.3

Kontraindikace

Orfiril je kontraindikován v následujících situacích:

hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1,

probíhající nebo doznívající jaterní onemocnění a/nebo s manifestní závažná porucha funkce

jater a pankreatu,

jaterní onemocnění v rodinné anamnéze,

pokud se u pokrevných příbuzných pacienta po podání natrium-valproátu již vyskytly závažné

jaterní poruchy s letálním zakončením,

porfyrie

porucha cyklu močoviny (viz bod 4.4).

Léčba epilepsie

4/19

v období těhotenství, pokud je k dispozici jiná vhodnější alternativní léčba (viz body 4.4 a 4.6).

u žen, které by mohly otěhotnět, pokud nejsou splněny podmínky Programu prevence početí

(viz body 4.4 a 4.6).

Léčba bipolární poruchy

v období těhotenství (viz body 4.4 a 4.6).

u žen, které by mohly otěhotnět, pokud nejsou splněny podmínky Programu prevence početí

(viz body 4.4 a 4.6).

Valproát je kontraindikován u pacientů se známými mitochondriálními poruchami způsobenými

mutacemi jaderného genu kódujícího mitochondriální enzym polymerázu γ (POLG), například

Alpersův-Huttenlocherův syndrom, a u dětí mladších 2 let, u kterých je podezření na možný výskyt

poruchy související s POLG (viz bod 4.4).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Zvláštní pozornost vyžadují:

kojenci a děti, je-li nutná kombinace více antiepileptik,

pacienti s poškozením kostní dřeně (pečlivé sledování krevního obrazu),

děti a dospívající s mnohočetným postižením a s těžkými formami záchvatů,

pacienti s poruchami krevní srážlivosti,

pacienti s vrozenými enzymatickými defekty,

pacienti s insuficiencí ledvin a s hypoproteinemií.

nemocní se systémovým lupus erythematodes (valproát může indukovat reakce imunitního

systému).

Porucha funkce jater a pankreatu

Zřídka se mohou vyskytnout těžká poškození jater s fatálním zakončením. Nejčastěji jsou postiženi

kojenci a děti do 3 let s těžkými epileptickými záchvaty, zvláště se současným organickým

poškozením mozku, s mentální retardací a/nebo s vrozenými metabolickými defekty. U této skupiny je

nutno podávat natrium-valproát se zvláštní opatrností a jako monoterapii. Zkušenost ukázala, že

četnost jaterních poškození nad věkovou hranicí 3 let (a zvláště pak od 10 let věku výše) výrazně

klesá. Ve většině případů se jaterní poškození začne projevovat v průběhu prvních 6 měsíců léčby,

nejčastěji mezi 2. až 12. týdnem po zahájení léčby valproátem a obvykle při kombinované léčbě

několika antiepileptiky.

Závažnému nebo i fatálnímu poškození jater mohou předcházet nespecifické příznaky, jako jsou

například zvýšená frekvence záchvatů, celková tělesná nevůle, ztráta chuti k jídlu, zvracení, bolesti

v nadbřišku, lokalizované nebo generalizované edém a letargie. Výskyt těchto příznaků je zapotřebí

pečlivě sledovat.

Léčba natrium-valproátem se musí neprodleně přerušit, jestliže se objeví podezření na závažnou

jaterní dysfunkci nebo poškození pankreatu. Ztrojnásobení hodnot aspartátaminotransferázy (AST) a

alaninaminotransferázy (ALT) v séru, abnormální prodloužení protrombinového času, zvýšení

hodnota alkalické fosfatázy a bilirubinu a změny v hodnotách bílkovin mohou být považovány za

kritérium přerušení.

U malých dětí je natrium-valproát jen ve výjimečných případech léčivou látkou první volby a lze ji

podávat s největší opatrností po bedlivém zvážení rizik a prospěchu terapie, pokud možno pouze jako

monoterapii.

Následující časový plán klinického a laboratorního vyšetření (viz dále) platí pro děti:

Před zahájením terapie, poté jednou měsíčně po dobu 6 měsíců, a dále poté dvakrát v 3měsíčních

intervalech. Kromě toho se doporučuje, aby rodiče/opatrovníci měli telefonický kontakt s ošetřujícím

lékařem pravidelně mezi laboratorními kontrolami, aby se zajistilo včasné zjištění toxických nebo

jiných klinických příznaků.

5/19

Laboratorní testy, které je zapotřebí provést před zahájením léčby:

Celkový krevní obraz včetně krevních destiček, hodnoty srážlivosti (tromboplastinový čas = P-TT-

SPA, fibrinogen), sérová amyláza, AST, ALT, alkalická fosfatáza, celkový bilirubin, bílkoviny, krevní

glukóza.

Laboratorní testy během léčby:

V případě, že se nevyskytly žádné klinické anomálie, postačuje stanovení celkového krevního obrazu

(včetně krevních destiček) a jaterních aminotransferáz. Každé druhé vyšetření by však mělo zahrnovat

test stanovující parametry srážlivosti (viz shora).

Po 12 měsících léčby bez anomálií jsou 2 až 3 vyšetření (klinické a laboratorní, v tomto pořadí) za rok

všeobecně postačující.

U dospívajících a dospělých

je riziko vážných nebo dokonce fatálních komplikací velmi malé. Proto

po provedení důkladného klinického vyšetření a laboratorních testů

před započetím léčby

(jako u dětí,

viz shora), se doporučuje, aby se vyšetření celkového krevního obrazu (včetně krevních destiček),

jaterních funkcí a funkcí pankreatu prováděla v pravidelných intervalech, zejména v průběhu prvních

šesti měsíců.

Ošetřující lékař se však nemůže spolehnout pouze na změnu laboratorních nálezů v krvi, protože ty

nemusí být vždy změněny. Anamnéza a vyšetření mají pro rozhodnutí zásadní význam. Kromě toho je

nutné vzít v úvahu i to, že hodnoty jaterních enzymů, hlavně na začátku léčby, mohou být u některých

jednotlivců přechodně zvýšené bez toho, že by se prokázala jaterní dysfunkce.

Hyperamonemie

Během léčby Orfirilem se může zvýšit hladina plazmatického amoniaku. Proto je nutno při výskytu

příznaků jako apatie, somnolence, zvracení, hypotenze, stejně jako při zvýšení frekvence záchvatů

zkontrolovat hladiny amoniaku a natrium-valproátu v plazmě, případně redukovat dávku Orfirilu.

Pokud je podezření na poruchu cyklu močoviny, mělo by být provedeno před zahájením léčby

kyselinou valproovou vyšetření metabolizmu močoviny z důvodu rizika vzniku hyperamonemie.

Občas, zvláště při vysokých dávkách, se může vyskytnout prodloužené krvácení a/nebo

trombocytopenie. Proto by se pacienti s neočekávaným krvácením sliznic nebo zvýšenou tendencí

tvorby hematomů měli podrobit následujícím vyšetřením.

Zvláštní pozornosti je zapotřebí, pokud je tromboplastinový čas podstatně prodloužený při jiných

současných změnách laboratorních parametrů, jako je pokles fibrinogenu a faktorů srážlivosti krve

(hlavně faktor VIII) nebo zvýšený bilirubin či jaterní enzymy. Před operačními či dentálními výkony

se doporučuje stanovit trombocyty, tromboplastinový čas, dobu krvácení a fibrinogen.

U pacientů s insuficiencí ledvin je nutno vzít v úvahu možnost zvýšení sérové hladiny natrium-

valproátu a přiměřeně tomu redukovat dávky.

Vysazení natrium-valproátu nebo přechod na jiné antiepileptikum musí být proveden opatrně a

postupně. Náhlé změny mohou způsobit náhlé zvýšení počtu epileptických záchvatů.

Součastné podávání kyseliny valproové/natrium-valproátu a karbapenemů není doporučeno (viz bod

4.5).

Paradoxní zhoršení záchvatů

Podobně jako u jiných antiepileptik mohou někteří pacienti užívající valproát paradoxně zaznamenat

reverzibilní zhoršení závažnosti (včetně status epilepticus) a/nebo zvýšení četnosti výskytu záchvatů

případně nástup jiných typů záchvatů. Dostupné údaje ukazují, že toto riziko je u valproátu nízké.

Nicméně, pacienti musí být upozorněni, aby neprodleně vyhledali svého lékaře v případě zhoršení

záchvatů (viz bod 4.8).

6/19

Sebevražedné myšlenky a chování

Během léčby antiepileptiky v různých indikacích byly u některých pacientů hlášeny případy

sebevražedných představ a chování. Metaanalýza randomizovaných placebem kontrolovaných

klinických studií antiepileptik rovněž prokázala mírně zvýšené riziko sebevražedných představ a

chování. Mechanismus vzniku není znám a dostupná data nevylučují možnost zvýšeného rizika u

natrium-valproátu.

Proto by u pacientů měly být sledovány příznaky sebevražedných představ či chování a zvážena

vhodná léčba. Pacienti (a osoby poskytující pacientům péči) by měli být upozorněni na to, že v případě

výskytu symptomů sebevražedného myšlení či chování, by měli vyhledat lékařskou pomoc.

Zvýšení tělesné hmotnosti

Pacienta je třeba na začátku léčby upozornit na možné zvýšení tělesné hmotnosti. Je třeba podniknout

vhodná opatření za účelem udržení správné hmotnosti.

Program prevence početí

Valproát má vysoký teratogenní potenciál a u dětí exponovaných valproátu

in utero

je vysoké riziko

vrozených malformací a poruch vývoje nervového systému (viz bod 4.6).

Orfiril je kontraindikován v následujících situacích:

Léčba epilepsie

v období těhotenství, pokud je k dispozici jiná vhodnější alternativní léčba (viz body 4.3 a 4.6).

u žen, které by mohly otěhotnět, pokud nejsou splněny podmínky Programu prevence početí (viz

body 4.3 a 4.6).

Léčba bipolární poruchy

v období těhotenství (viz body 4.3 a 4.6).

u žen, které by mohly otěhotnět, pokud nejsou splněny podmínky Programu prevence početí (viz

body 4.3 a 4.6).

Podmínky Programu prevence početí:

Předepisující lékař musí zajistit, aby

v každém případě byly vyhodnoceny individuální okolnosti, včetně diskuse s pacientkou, aby se

zajistilo její zapojení, aby byly prodiskutovány terapeutické možnosti a pacientka porozuměla

rizikům a opatřením nezbytným k minimalizaci rizika.

u všech pacientek byla zhodnocena možnost otěhotnění.

pacientka porozuměla a pochopila rizika vrozených malformací a poruch vývoje nervového

systému, včetně závažnosti těchto rizik pro děti exponované valproátu

in utero

pacientka porozuměla nutnosti podstoupit těhotenský test před zahájením léčby a v průběhu

léčby, podle potřeby.

pacientka byla poučena ohledně antikoncepce a je schopna používat účinnou antikoncepci (další

informace naleznete v podbodu Antikoncepce v tomto upozornění v rámečku) bez přerušení po

celou dobu trvání léčby valproátem.

pacientka porozuměla potřebě pravidelného (alespoň jednou ročně) přehodnocování léčby

specialistou se zkušenostmi v léčbě epilepsie nebo bipolární poruchy.

pacientka porozuměla nutnosti konzultace se svým lékařem, jakmile plánuje těhotenství, aby se

zajistila včasná konzultace a převedení na jiné alternativní léčebné možnosti před početím a

přerušením používání kontracepce.

pacientka porozuměla, že v případě těhotenství je třeba se neprodleně poradit se svým lékařem.

pacientka obdržela příručku pro pacienta.

pacientka potvrdila, že rozumí rizikům a nezbytným opatřením v souvislosti s léčbou valproátem

(Každoročně podepisovaný formulář s informacemi o riziku).

7/19

Tyto podmínky se týkají také žen, které nejsou v současné době sexuálně aktivní, pokud

předepisující lékař zvážil, že nemá přesvědčivé důkazy o nemožnosti otěhotnění.

Dívky

Předepisující lékař musí zajistit, že rodiče/opatrovníci dívky rozumí nutnosti kontaktovat

specialistu, jakmile u dívky, užívající valproát, nastane menarché.

Předepisující lékař musí zajistit, že rodičům/opatrovníkům dívky, u níž nastalo menarché, byly

poskytnuty veškeré informace o riziku vrozených malformací a poruch vývoje nervového

systému, včetně závažnosti těchto rizik u dětí exponovaných valproátu

in utero

U pacientek, u nichž nastalo menarché, musí předepisující specialista každoročně přehodnocovat

potřebu léčby valproátem a zvažovat alternativní léčebné možnosti. Pokud je valproát jedinou

vhodnou léčbou, je třeba prodiskutovat potřebu použití účinné antikoncepce a všechny další

podmínky programu prevence početí. Specialista musí vynaložit veškeré úsilí, aby převedl dívku

na alternativní léčbu před dosažením její dospělosti.

Těhotenský test

Před zahájením léčby valproátem musí být vyloučeno těhotenství. Léčba valproátem nesmí být

zahájena u žen, které by mohly otěhotnět, bez negativního výsledku těhotenského testu (těhotenský

test z krevní plazmy) potvrzeného zdravotníkem, aby se vyloučilo neúmyslné použití v těhotenství.

Antikoncepce

Ženy, které by mohly otěhotnět, a kterým je předepsán valproát, musí používat účinnou

antikoncepci bez přerušení po celou dobu trvání léčby valproátem. Těmto pacientkám musí být

poskytnuty veškeré informace o prevenci početí a doporučeno poradenství, pokud nepoužívají

účinnou antikoncepci. Má se použít alespoň jedna účinná metoda antikoncepce (nejlépe nezávislá

na uživatelce, jako je nitroděložní tělísko nebo implantát) nebo dvě doplňkové formy antikoncepce,

včetně bariérové metody. V každém případě mají být při výběru kontracepční metody posouzeny

individuální okolnosti včetně diskuse s pacientkou, aby se zajistilo její zapojení a dodržování

zvolených opatření. I v případě, že pacientka má amenoreu, musí dodržovat všechna doporučení

ohledně účinné antikoncepce.

Každoroční přehodnocení léčby specialistou

Specialista má alespoň jednou ročně zhodnotit, jestli je valproát pro pacientku nejvhodnější léčbou.

Specialista má s pacientkou prodiskutovat Každoročně podepisovaný formulář s informacemi o

riziku při zahájení léčby a během každoročního přehodnocení a zaručit, že pacientka rozumí jeho

obsahu.

Plánování těhotenství

Pokud žena s epilepsií plánuje otěhotnět, musí specialista se zkušenostmi s léčbou epilepsie

přehodnotit léčbu valproátem a zvážit alternativní možnosti léčby. Je třeba vynaložit veškeré úsilí

k přechodu na vhodnou alternativní léčbu před početím a před přerušením používání kontracepce

(viz bod 4.6). Není-li změna léčby možná, má být žena dále poučena o rizicích valproátu pro

nenarozené dítě pro podporu jejího informovaného rozhodování ohledně plánování rodičovství.

Pokud žena s bipolární poruchou plánuje otěhotnět, musí se poradit se specialistou se zkušenostmi

s léčbou bipolární poruchy a léčba valproátem má být přerušena a podle potřeby nahrazena jinou

alternativní léčbou v době před početím a před přerušením používání kontracepce.

V případě těhotenství

Pokud žena užívající valproát otěhotní, musí být neprodleně odeslána ke specialistovi, aby byla

přehodnocena léčba valproátem a zváženy alternativní možnosti léčby. Pacientky exponované

valproátu během těhotenství a jejich partneři musí být odesláni ke specialistovi se zkušenostmi

v teratologii, aby posoudil situaci a poskytl poradenství ohledně expozice v těhotenství (viz bod

4.6).

8/19

Lékárník musí zajistit, že

při každém výdeji valproátu je pacientce poskytnuta karta pacienta a pacientka rozumí jejímu

obsahu.

pacientky jsou upozorněny, aby v případě plánování nebo podezření na těhotenství

nepřerušovaly léčbu valproátem, ale okamžitě kontaktovaly specialistu.

Edukační materiály

V rámci pomoci zdravotnickým pracovníkům a pacientkám vyvarovat se expozice valproátu během

těhotenství, poskytuje držitel rozhodnutí o registraci edukační materiály, aby zdůraznil upozornění a

poskytl doporučení ohledně užívání valproátu u žen, které by mohly otěhotnět, a detaily Programu

prevence početí. Příručka pacienta a karta pacienta musí být poskytnuty všem ženám užívajícím

valproát, které by mohly otěhotnět.

Každoročně podepisovaný formulář s informacemi o riziku musí být použit při zahájení léčby a při

každoročním přehodnocení léčby valproátem prováděném specialistou.

Poznámka:

V některých studiích

in vitro

se ukázalo, že natrium-valproát stimuluje replikaci viru humánní

imunodeficience. Klinický význam tohoto jevu není známý.

Pacienti se známou nebo suspektní mitochondriální poruchou

Valproát může vyvolat nebo zhoršit klinické projevy základních mitochondriálních onemocnění, které

jsou způsobeny mutacemi mitochondriální DNA i nukleárního genu kódujícího POLG. U pacientů s

dědičnými neurometabolickými syndromy způsobenými mutacemi genu pro mitochondriální enzym

polymerázu γ (POLG), například Alpersův-Huttenlocherův syndrom, se ve zvýšené míře vyskytuje

valproátem indukované akutní jaterní selhání a s ním související případy úmrtí.

Na poruchy související s POLG je třeba pomýšlet u pacientů s pozitivní rodinnou anamnézou nebo u

pacientů s projevy, které by mohly svědčit pro poruchu spojenou s POLG. Jedná se mimo jiné o

encefalopatii nejasného původu, refrakterní epilepsii (fokální, myoklonickou), status epilepticus při

přijetí, vývojové opoždění, regresi psychomotorického vývoje, axonální senzoricko-motorickou

neuropatii, myopatii, cerebelární ataxii, oftalmoplegii nebo komplikovanou migrénu s okcipitální

aurou. Testování na mutace POLG je třeba provádět v souladu se současnou klinickou praxí

diagnostického hodnocení těchto poruch (viz bod 4.3).

Pacienty s deficitem karnitin-palmitoyl transferázy (CPT) II. typu je třeba upozornit na zvýšené riziko

rhabdomyolýzy při užívání kyseliny valproové.

Informace o pomocných látkách

Orfiril 300 mg: Tento léčivý přípravek obsahuje 1,8 mmol (41,4 mg) sodíku v jedné tabletě, což

odpovídá 2 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou podle WHO pro

dospělého, který činí 2 g sodíku.

Orfiril 600 mg: Tento léčivý přípravek obsahuje 3,6 mmol (82,8 mg) sodíku v jedné tabletě, což

odpovídá 4 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou podle WHO pro

dospělého, který činí 2 g sodíku.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Při kombinaci natrium-valproátu s dalšími antiepileptiky je nutno vzít v úvahu možnost vzájemného

ovlivnění plazmatických hladin všech podávaných léků.

Hladinu kyseliny valproové ovlivňují:

Antiepileptika

9/19

Enzym indukující antiepileptika, jako fenobarbital, fenytoin a karbamazepin, mohou zvýšit vylučování

kyseliny valproové a tím snížit její účinnost. Hladiny metabolitů kyseliny valproové mohou být

zvýšeny při současném podávání s fenytoinem nebo fenobarbitalem. Proto u pacientů léčených těmito

dvěma látkami mají být pozorně sledovány příznaky a projevy hyperamonemie.

Antibiotika ze skupiny karbapenemů

Při současném podávání karbapenemů a kyseliny valproové byly hlášeny případy, kdy hladina kyseliny

valproové v krvi poklesla, a to až o 60 – 100 % v průběhu dvou dnů. Vzhledem k uvedené rychlosti a

míře poklesu je současné podávání karbapenemů považováno za obtížně zvladatelné, proto se má lékař

u pacientů stabilizovaných na kyselině valproové této kombinace vyvarovat (viz bod 4.4).

Felbamát

Felbamát v závislosti na dávce zvyšuje lineárně plazmatické koncentrace volné kyseliny valproové o 18

Meflochin

Meflochin zvyšuje odbourávání kyseliny valproové a kromě toho se vyznačuje prokonvulzivními

účinky. Jeho současné podávání s valproátem může proto vyvolat epileptické záchvaty.

Cimetidin, fluoxetin a erythromycin

Plazmatická koncentrace kyseliny valproové se může zvyšovat při současném podávání cimetidinu,

fluoxetinu a erythromycinu.

Antikoagulancia (warfarin) a kyselina acetylsalicylová

Při současném užívání natrium-valproátu s antikoagulancii nebo s kyselinou acetylosalicylovou se

může objevit zvýšená krvácivost. Kromě toho kyselina acetylosalicylová snižuje vazbu valproové

kyseliny na plazmatické proteiny. Proto je nutno při současném podávání pravidelně kontrolovat

krevní srážlivost. Kombinaci natrium-valproátu a kyseliny acetylosalicylové při horečkách a bolestech

je lépe se vyhnout, zvláště u kojenců a malých dětí.

Rifampicin

Rifampicin může snižovat hladinu valproátu v krvi, což vede ke ztrátě terapeutického účinku. Proto

může být při současném podávání s rifampicinem nutné upravit dávku valproátu.

Inhibitory proteázy

Inhibitory proteázy, jako je lopinavir, ritonavir, snižují při současném podání plazmatické hladiny

valproátu.

Kolestyramin

Kolestyramin může vést ke snížení plazmatické hladiny valproátu.

Kyselina valproová ovlivňuje:

Fenobarbital a primidon

Významné je zvýšení koncentrace fenobarbitalu vlivem natrium-valproátu, které se klinicky projeví

výrazně zvýšeným sedativním působením fenobarbitalu, zvláště u dětí. Pokud k tomuto fenoménu

dojde, je nutno dávky fenobarbitalu, resp. primidonu (primidon se metabolizuje přes fenobarbital)

snížit. Zejména v průběhu prvních 14 dní podávání takové kombinace je nutno pacienta pečlivě

sledovat.

Fenytoin

Při

stávající

terapii

fenytoinem

může

přidání

Orfirilu

zvýšit

koncentraci

volného

fenytoinu

(nenavázaného na plazmatické bílkoviny a farmakologicky účinného), aniž by došlo ke zvýšení celkové

plazmatické hladiny fenytoinu. V důsledku toho se zvyšuje riziko nežádoucích účinků, zvláště pak

poškození mozku.

10/19

Karbamazepin

Valproát zpomaluje epoxidhydrolázu, která metabolizuje karbamazepin-epoxid, aktivní metabolit

karbamazepinu. Hladiny karbamazepin-10,11-epoxidu se tak mohou zvýšit do toxické oblasti navzdory

tomu, že je hladina karbamazepinu v terapeutickém rozsahu.

Lamotrigin

Valproát utlumuje metabolizmus lamotriginu, jehož dávkování je tak nutno přiměřeně upravit. Zdá se,

že při kombinované léčbě léky obsahujícími kyselinu valproovou a lamotriginem se zvyšuje riziko

kožních reakcí.

Felbamát

Kyselina valproová může až o 50 % zvýšit plazmatickou hladinu felbamátu.

Kodein

Valproát ovlivňuje metabolizmus a vazbu na plazmatické proteiny u kodeinu.

Etosuximid

Natrium-valproát zvyšuje koncentraci etosuximidu v plazmě s rizikem nežádoucích účinků. Při

kombinované léčbě těmito dvěma léky se doporučuje kontrola plazmatických hladin etosuximidu.

Nimodipin

Při současném používání může významně vzrůst hladina nimodipinu kvůli metabolické inhibici.

Barbituráty, benzodiazepiny, neuroleptika a antidepresiva

Valproát

může

zesilovat

centrálně

tlumivé

účinky

barbiturátů,

benzodiazepinů,

neuroleptik

antidepresiv. Při takové kombinaci je nutné pacienta pečlivě sledovat a dávkování přiměřeně upravit.

Antikoagulancia

Valproát může ovlivňovat účinky antikoagulačních přípravků jako warfarin a kyselina acetylsalicylová.

Diazepam

U zdravých dobrovolníků valproát vytěsňoval diazepam z vazebných míst na plazmatickém albuminu a

inhiboval jeho metabolizmus. Při kombinované léčbě může být zvýšená koncentrace nevázaného

diazepamu, plazmatická clearance a distribuční objem volného diazepamu mohou být sníženy (o 25 %

a 20 %). Poločas zůstává přesto nezměněn.

Lorazepam

U zdravých subjektů způsobovala současná léčba valproátem a lorazepamem pokles plazmatické

koncentrace lorazepamu na 40 %.

Zidovudin

Kyselina valproová může zvýšit sérovou koncentraci zidovudinu, a tím potencovat riziko toxicity

zidovudinu.

Olanzapin

Kyselina valproová může snížit plazmatické koncentrace olanzapinu.

Rufinamid

Kyselina valproová může způsobit zvýšení plazmatické hladiny rufinamidu. Toto zvýšení je závislé na

koncentraci kyseliny valproové. Opatrnosti je třeba zejména u dětí, protože tento účinek postihuje ve

větší míře tuto populaci.

Propofol

Kyselina valproová může zvýšit krevní hladinu propofolu. Snížení dávky propofolu má být zváženo,

pokud je podáván současně s valproátem.

11/19

Jiné interakce

Testy na ketolátky

Natrium-valproát je částečně metabolizován na ketolátky, proto je nutno u nemocných s diabetem, kde

je podezření na ketoacidózu, počítat s možností falešně pozitivních laboratorních testů na ketolátky v

moči.

Topiramát, acetazolamid

Současné podávání valproátu a topiramátu nebo acetazolmidu bylo spojeno s encefalopatií a/nebo

hyperamonémií. U pacientů léčených těmito dvěma látkami by měly být pozorně sledovány příznaky a

projevy hyperamonemické encefalopatie.

Kvetiapin

Při současném podávání valproátu a kvetiapinu se může zvýšit riziko neutropenie/leukopenie.

Antikoncepce

U žen používajících hormonální antikoncepci nebyla pozorována tendence k poklesu plazmatických

hladin účinných hormonů, protože natrium-valproát neindukuje žádné enzymy.

Hepatotoxické látky

Není vyloučeno, že jiné potenciálně hepatotoxické látky (včetně alkoholu) zesilují riziko

hepatotoxického působení natrium-valproátu.

Lithium

V kombinaci s léčbou lithiem je zapotřebí pravidelně sledovat koncentrace obou léčivých látek

v plazmě.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Valproát

kontraindikován

k léčbě

bipolární

poruchy

během

těhotenství.

Valproát

kontraindikován k léčbě epilepsie během těhotenství, pokud existuje jiná vhodná alternativa léčby

epilepsie. Valproát je kontraindikován u žen, které by mohly otěhotnět, pokud nejsou splněny

podmínky Programu prevence početí (viz body 4.3 a 4.4).

Těhotenství a riziko vzniklé užíváním valproátu

Užívání valproátu v monoterapii a valproátu v kombinované léčbě je spojeno s abnormálními

výsledky těhotenství. Dostupné údaje naznačují, že antiepileptická polyterapie včetně valproátu je

spojena s vyšším rizikem výskytu kongenitálních malformací plodu než monoterapie valproátem.

Kongenitální malformace

Údaje získané z metaanalýzy (včetně registrů a kohortových studií) ukázaly, že 10,73 % dětí žen s

epilepsií, které užívaly valproát v monoterapii během těhotenství, trpí vrozenými vadami (95 % CI:

8,16 - 13,29). Jedná se o větší riziko závažných malformací než u běžné populace, pro kterou je toto

riziko asi 2-3 %. Riziko je závislé na dávce, ale nelze stanovit prahovou hodnotu, pod níž žádné riziko

neexistuje.

Dostupné údaje ukazují zvýšený výskyt méně a více závažných malformací. Mezi nejčastější typy

malformací patří defekty neurální trubice, faciální dysmorfismus, rozštěp rtu a patra, kraniostenóza,

srdeční, renální a urogenitální vady, defekty končetin (včetně bilaterální aplazie radia) a anomálie

zahrnující různé tělesné systémy.

Teratogenita a účinky na vývoj

Údaje ukazují, že expozice valproátu

in utero

může mít nepříznivé účinky na duševní a fyzický vývoj

exponovaných dětí. Zdá se, že riziko je závislé na dávce. Na základě dostupných údajů ale prahovou

dávku, pod níž nehrozí riziko, není možné stanovit. Přesné gestační období s rizikem těchto účinků

není určité a možnost rizika v průběhu celého těhotenství nelze vyloučit.

12/19

Studie u dětí předškolního věku vystavených

in utero

valproátu ukazují, že až 30-40 % má zpoždění v

raném vývoji, jako např. mluví a chodí později, mají snížené intelektové schopnosti, špatné jazykové

dovednosti (mluvení a porozumění) a problémy s pamětí.

Inteligenční kvocient (IQ), měřený dětem školního věku (6 let), které mají v anamnéze expozici

valproátu

in utero

, byl v průměru o 7-10 bodů nižší než u dětí vystavených jiným antiepileptikům. I

když roli přídatných faktorů nelze vyloučit, existují důkazy, že riziko ovlivnění intelektu u dětí

vystavených valproátu může být nezávislé na mateřském IQ.

K dispozici jsou pouze omezené údaje o dlouhodobých výsledcích.

Dostupné údaje ukazují, že děti vystavené valproátu

in utero

mají zvýšené riziko poruchy autistického

spektra (přibližně trojnásobně) a dětského autismu (zhruba pětinásobně) ve srovnání se studovanou

běžnou populací.

Omezené údaje naznačují, že děti vystavené valproátu

in utero

mají větší pravděpodobnost, že se u

nich objeví porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD).

Dívky a ženy, které by mohly otěhotnět (viz výše a bod 4.4)

Pokud žena plánuje těhotenství

Pokud žena s epilepsií plánuje otěhotnět, musí specialista se zkušenostmi s léčbou epilepsie

přehodnotit léčbu valproátem a zvážit alternativní možnosti léčby. Je třeba vynaložit veškeré úsilí

k přechodu na vhodnou alternativní léčbu před početím a před přerušením používání kontracepce (viz

bod 4.4). Není-li změna léčby možná, má být žena dále poučena o rizicích valproátu pro nenarozené

dítě pro podporu jejího informovaného rozhodování ohledně plánování rodičovství.

Pokud žena s bipolární poruchou plánuje otěhotnět, musí se poradit se specialistou se zkušenostmi

s léčbou bipolární poruchy a léčba valproátem má být přerušena a v případě potřeby nahrazena jinou

alternativní léčbou v době před početím a před přerušením používání kontracepce.

Těhotné ženy

Valproát je kontraindikován k léčbě bipolární poruchy během těhotenství. Valproát je kontraindikován

k léčbě epilepsie během těhotenství, pokud existuje jiná vhodná alternativní léčba epilepsie (viz body

4.3 a 4.4).

Pokud žena užívající valproát otěhotní, musí být neprodleně odeslána ke specialistovi, aby byly

zváženy alternativní možnosti léčby. Během těhotenství mohou mateřské tonicko-klonické záchvaty a

status epilepticus s hypoxií představovat velké riziko úmrtí matky a nenarozeného dítěte.

Pokud těhotná žena, navzdory známým rizikům valproátu v těhotenství a po pečlivém zvážení

alternativní léčby, musí za výjimečných okolností užívat valproát k léčbě epilepsie, doporučuje se:

užívat nejnižší účinnou dávku a rozdělit denní dávku valproátu do několika menších dílčích dávek

užívaných během dne. Použití lékové formy s prodlouženým uvolňováním může být vhodnější než

jiné lékové formy, aby se zabránilo vysokým vrcholovým plazmatickým koncentracím (viz bod

4.2).

Všechny pacientky exponované valproátu během těhotenství a jejich partneři musí být odesláni ke

specialistovi se zkušenostmi v teratologii, aby posoudil situaci a poskytl poradenství ohledně expozice

v těhotenství. Musí se provádět specializované prenatální sledování, aby se zjistil možný výskyt

defektů neurální trubice nebo jiných malformací. Podávání kyseliny listové před otěhotněním může

snížit riziko defektů neurální trubice, které se mohou vyskytnout u všech těhotenství. Dostupné údaje

však nenaznačují, že je podávání kyseliny listové prevencí výskytu vrozených vad nebo malformací

způsobených expozicí valproátu.

Riziko u novorozenců

13/19

Případy hemoragického syndromu byly hlášeny velmi vzácně u novorozenců, jejichž matky užívaly

valproát během těhotenství. Tento hemoragický syndrom souvisí s trombocytopenií,

hypofibrinogenemií a/nebo se snížením dalších koagulačních faktorů. Afibrinogenemie byla také

hlášena a může být fatální. Nicméně tento syndrom je třeba odlišit od poklesu faktorů vitamínu K

vyvolaných fenobarbitalem a enzymatickými induktory. Proto se u novorozenců musí provést

vyšetření počtu trombocytů, hladiny fibrinogenu v plazmě, koagulačních faktorů a koagulační

testy.

Byly hlášeny případy hypoglykémie u novorozenců, jejichž matky užívaly valproát během třetího

trimestru těhotenství.

Případy hypothyreózy byly hlášeny u novorozenců, jejichž matky užívaly valproát během

těhotenství.

Abstinenční syndrom (jako je zejména agitovanost, podrážděnost, hyperexcitabilita, nervozita,

hyperkineze, tonické poruchy, třes, křeče a poruchy příjmu potravy) se může projevit u

novorozenců, jejichž matky užívaly valproát během posledního trimestru těhotenství.

Kojení

Valproát je vylučován do mateřského mléka v koncentraci v rozmezí od 1 % do 10 % hladiny v séru

matky. Hematologické poruchy byly prokázány u kojených novorozenců/kojenců léčených žen (viz

bod 4.8).

S ohledem na přínos kojení pro dítě a na prospěšnost léčby pro matku je třeba rozhodnout, zda přerušit

kojení nebo přerušit/ukončit podávání přípravku Orfiril.

Fertilita

Amenorea, polycystická ovaria a zvýšená hladina testosteronu byly hlášeny u žen užívajících valproát

(viz bod 4.8). Podávání valproátu může také narušit fertilitu u mužů (viz bod 4.8). Kazuistiky ukazují,

že dysfunkce fertility je reverzibilní po ukončení léčby.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Na počátku léčby natriium-valproátem, při zvýšených dávkách nebo v kombinaci s jinými léčivy

působícími v CNS se může prodlužovat reakční doba do té míry, že nezávisle na omezeních

plynoucích ze základního onemocnění omezuje schopnost řídit a obsluhovat stroje. Ve zvýšené míře to

platí při současném požívání alkoholu.

4.8

Nežádoucí účinky

Nejčastějšími hlášenými nežádoucími účinky natrium-valproátu jsou gastrointestinální poruchy, které

se vyskytují přibližně u 20 % pacientů. Případy těžkého (a dokonce fatálního) poškození jater byly

pozorovány zejména u dětí léčených vysokými dávkami nebo v kombinaci s jinými antiepileptiky.

Nežádoucí účinky jsou uvedeny níže podle tříd orgánových systémů MedDRA a frekvence výskytu:

Velmi časté (

1/10)

Časté (

1/100,

1/10)

Méně časté (

1/1000,

1/100)

Vzácné (

1/10000,

1/1000)

Velmi vzácné (

1/10 000)

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Novotvary benigní, maligní a blíže neurčené (zahrnující cysty a polypy)

Vzácné: Myelodysplastický syndrom.

Poruchy krve a lymfatického systému

Časté: Trombocytopenie, leukopenie.

Méně časté: Krvácení.

Vzácné: Makrocytární anémie, makrocytóza.

14/19

Velmi vzácné: Poruchy kostní dřeně, snížení koncentrace fibrinogenu a/nebo srážecího faktoru VIII,

porucha

agregace

krevních

destiček,

prodloužení

doby

krvácení,

lymfopenie,

neutropenie,

pancytopenie, anémie, aplázie červené krevní řady.

Není známo: Agranulocytóza.

Poruchy imunitního systému

Vzácné: Lupus erythematodes.

Není známo: Alergické reakce (viz také

„Poruchy kůže a podkožní tkáně“

,

angioedém, léková

vyrážka s eosinofilií a syndromem systémových symptomů (DRESS).

Endokrinní poruchy

Méně časté: Hyperandrogenismus (hirsutismus, virilismus, akné, alopecie mužského typu a/nebo

zvýšené androgeny).

Vzácné: Hypotyreóza.

Poruchy metabolismu a výživy

Časté: Hyperamonémie, zvýšená tělesná hmotnost (viz bod 4.4) nebo snížená tělesná hmotnost,

zvýšení nebo ztráta chuti k jídlu.

Vzácné: Hyperinzulinémie, nízké hladiny vazebného proteinu pro inzulinu-podobný růstový faktor I,

obezita.

Velmi vzácné: Hyponatrémie, abnormální nálezy v testech funkce štítné žlázy (klinický význam není

znám).

Není známo: Syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu (SIADH).

Psychiatrické poruchy

Časté: Agrese*

, agitovanost*

, porucha pozornosti*

Vzácné: Podrážděnost, halucinace, konfuze, abnormální chování*

, psychomotorická hyperaktivita*

poruchy učení*

Poruchy nervového systému

Časté: Ospalost, třes, parestesie, somnolence, poruchy paměti, nystagmus, závratě.

Méně časté: Letargie, přechodné kóma, v některých případech spojené se zvýšenou frekvencí

záchvatů.

Vzácné: Bolest hlavy, hyperaktivita, spasticita, ataxie, stupor (někdy doprovázený zvýšenou incidencí

záchvatů), kognitivní porucha, diplopie.

Velmi vzácné: Encefalopatie*

, demence při mozkové atrofii, reverzibilní extrapyramidové poruchy

(např. parkinsonismus).

Není známo: Sedace, paradoxní zhoršení záchvatů.

Poruchy ucha a labyrintu

Velmi vzácné: Zhoršení sluchu, tinitus.

Cévní poruchy

Vzácné: Vaskulitida.

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Není známo: Eosinofilní pleurální výpotek.

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté: Gastroitestinální obtíže (bolest, nausea, zvracení).

Časté: Průjem, poruchy dásní (zejména hyperplazie dásně), stomatitida.

Vzácné: Pankreatitida, někdy s fatálním zakončením, hypersalivace.

Poruchy jater a žlučových cest

Časté: Změny v jaterních testech.

Vzácné: Závažné poruchy jaterních funkcí*

včetně jaterního selhání, někdy s fatálním zakončením.

15/19

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté: Přechodné vypadávaní vlasů, blednutí vlasů a kučeravění vlasů, poruchy nehtu a nehtového

lůžka.

Vzácné: Exantém, erythema multiforme.

Velmi vzácné: Stevensův-Johnsonův syndrom, Lyellův syndrom.

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Vzácné: Rhabdomyolýza (viz bod 4.4).

Není známo: U pacientů dlouhodobě léčených přípravkem Orfiril byly hlášeny případy snížené kostní

denzity, osteopenie, osteoporózy a zlomenin. Mechanismus, kterým Orfiril ovlivňuje kostní

metabolismus, nebyl rozpoznán.

Poruchy ledvin a močových cest

Velmi vzácné: Fanconiho syndrom, enuréza u dětí.

Není známo: Intersticiální nefritida, zhoršení funkce ledvin, selhání ledvin.

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Časté: Amenorhea, polycystická ovaria.

Vzácné: Dysmenorea, neplodnost u mužů.

Není známo: Abnormální spermatogeneze (se sníženým počtem a/nebo sníženou pohyblivostí

spermií).

Vrozené, familiální a genetické vady

Kongenitální malformace a vývojové poruchy (viz bod 4.4 a bod 4.6).

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Vzácné: Hypotermie, edémy.

Vyšetření

Vzácné: Snížení hladiny koagulačních faktorů (nejméně jednoho) v krvi, abnormální výsledky

koagulačních testů (jako je prodloužení protrombinového času, prodloužení aktivovaného parciálního

tromboplastinového času, prodloužení trombinového času, prodloužení INR) (viz bod 4.4 a 4.6),

deficit biotinu/deficit biotinidázy.

Tyto nežádoucí účinky jsou pozorovány převážně u pediatrické populace.

Ve vzácných případech po užití léku obsahujícího kyselinu valproovou byly pozorovány případy

encefalopatie, jejíž patogeneze je nejasná, a po vysazení léku je reversibilní. V několika takových

případech byla přitom popisována zvýšená hladina amoniaku a v případech kombinované léčby

fenobarbitalem i zvýšená hladina fenobarbitalu. V ojedinělých případech, především při vyšších

dávkách nebo při kombinaci s jinými antiepileptiky, se vyskytly chronické encefalopatie. Byly

spojovány s neurologickými symptomy a poruchami vyšších kortikálních funkcí, jejichž vznik také

nebyl dosud uspokojivě vysvětlen.

Zvláštní pozornost se musí věnovat následujícím příznakům poškození jater: snížení

antiepileptického účinku, které se projeví zmnožením epileptických záchvatů nebo jejich opakovaným

výskytem, pocit tělesné slabosti, nechutenství, nausea nebo opakované zvracení, bolest v nadbřišku,

bolest neznámé etiologie, tvorba generalizovaného nebo lokalizovaného edému, apatie, poruchy

vědomí se zmateností, nepokojem a poruchami pohyblivosti. Ve velmi vzácných případech bylo

zjištěno poškození pankreatu s podobnými klinickými příznaky. Podobné příznaky se musí velmi

pozorně sledovat u dětí a kojenců. Jestliže shora uvedené příznaky přetrvávají nebo jsou silné, je

zapotřebí provést příslušné laboratorní vyšetření kromě důkladného klinického vyšetření (viz bod 4.4).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

16/19

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv,

Šrobárova 48,

100 41 Praha 10,

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

4.9

Předávkování

Při každém zjištěném předávkování je nutno předpokládat možnost kombinované intoxikace užitím

více druhů léků, např. při suicidiálním pokusu.

Natrium-valproát má při terapeutické plazmatické hladině 50 - 100 μg/ml relativně nízkou toxicitu.

Případy akutní intoxikace i při plazmatické hladině nad 100 μg/ml jsou velice vzácné jak u dospělých,

tak i u dětí. V literatuře je známo jen několik případů akutního a chronického předávkování s fatálním

zakončením.

Symptomy předávkování

Mezi příznaky intoxikace patří zmatenost, sedace až kóma, svalová slabost, hyporeflexie až areflexie.

V jednotlivých případech byla rovněž pozorována hypotenze, mióza, kardiovaskulární a respirační

poruchy, edém mozku, metabolická acidóza a hypokalcemie.

Vysoké plazmatické hladiny způsobují u dětí, stejně jako u dospělých abnormální neurologické reakce

a/nebo změny chování.

Protože přípravky s valproátem obsahují sodík, může při předávkování dojít k hypernatremii.

Léčba předávkování

Specifické antidotum není známo. Proto léčba intoxikace spočívá v udržení vitálních funkcí a v

podpoře vylučování kyseliny valproové z organismu. Pokud je to možné, je na místě do 30 minut po

požití toxické dávky vyvolat zvracení, resp. provést výplach žaludku s následným podáním aktivního

uhlí. Nezbytná je intenzivní lékařská péče.

Hemodialýza, forsírovaná diuréza mohou být účinné, peritoneální dialýza má jen malou účinnost.

S efektivitou dalších postupů - perfuze krve přes aktivní uhlí, kompletní náhrada plasmy a výměnná

transfuze - nejsou dostatečné zkušenosti. Z toho důvodu se doporučuje, zvláště u dětí, pouze intenzivní

interní léčba bez speciálních detoxikačních postupů, ale se sledováním plazmatických koncentrací

natrium-valproátu.

V jediném případě byl popsán pozitivní vliv intravenózního podání naloxonu na projasnění poruchy

vědomí.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antiepileptika, deriváty mastných kyselin, kyselina valproová

ATC kód:

N03AG01

Kyselina valproová je antiepileptikum, které nemá chemickou podobnost s ostatními skupinami

antiepileptik. V pokusech na zvířatech i v klinických studiích má valproová kyselina protizáchvatový

účinek. Předpokládaným principem účinku kyseliny valproové je jednak zvýšení presynaptické inhibice

17/19

mediátorů gama-aminomáslené kyseliny (GABA) ovlivněním jejího metabolizmu a jednak přímé

postsynaptické působení na iontové kanály neuronální membrány.

Vícelékové transportní proteiny odstraňují léky z mozku a mohou snížit koncentraci antiepileptik

v místě působení. Exprese příliš velkého počtu těchto vícelékových transportérů může mít za následek

rezistenci vůči léku, a tak vést ke vzniku epileptického stavu nebo epilepsie rezistentní na léčbu.

Předklinické a

in vitro

studie prokázaly, že se valproát neodstraňuje z mozku vícelékovými

transportéry. Proto vytvoření rezistence vůči léčbě vícelékovými transportéry je u valproátu

nepravděpodobné.

Kyselina valproová je velice málo rozpustná ve vodě (1 : 800), zatímco natrium-valproát se rozpouští

ve vodě snadno (1:0,4)

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Po perorálním podání se kyselina valproová a její sodná sůl rychle a téměř plně absorbuje z trávicího

traktu. Doba potřebná pro dosažení maximální plasmatické koncentrace závisí na lékové formě, v

případě enterosolventních přípravků je této koncentrace dosaženo za 2 – 8 hodin. Není lineární závislost

mezi dávkou a plazmatickou koncentrací. Terapeutické rozmezí plazmatické koncentrace je mezi 50 -

100 μg/ml. Při koncentracích nad 100 μg/ml je vyšší riziko výskytu nežádoucích účinků, popř. až

intoxikace. Steady-state se dosahuje zpravidla po 3-4 dnech užívání.

V likvoru je koncentrace kyseliny valproové asi o 10 % nižší než v plazmě.

Distribuční objem je závislý na věku pacientů a dosahuje 0,13 - 0,23 l/kg u dospělých a 0,13 až 0,19

l/kg u mladších osob.

Valproová kyselina se váže z 90 – 95 % na plazmatické bílkoviny, zejména na albumin. U vyšších dávek

se vazba na bílkoviny snižuje. Vazba na plazmatické proteiny je nižší také u hepatálních a renálních

poškození. V jedné studii byly zjišťovány zvýšené hladiny volné kyseliny valproové (8,5 až nad 20 %)

u pacientů s renální insuficiencí.

Biotransformace

Biotransformace probíhá glukuronizací a beta-, omega- a omega-1-oxidací. Přibližně 20 % podané látky

se vylučuje močí jako ester-glukuronid. Existuje více než 20 metabolitů, z nichž ty, které vznikají

omega-oxidací, se považují za hepatotoxické. Méně než 5 % podané kyseliny valproové se vylučuje

močí v nezměněné formě. Hlavním metabolitem je 3-ketovalproová kyselina, která přestupuje ze 3 – 60

% do moči. U toho metabolitu je u myší prokázána antikonvulsivní účinnost, u lidí však nebyl dosud

tento efekt prokázán.

Eliminace

Plazmatická clearance byla v jedné studii 12,7 ml/min. u epileptiků; u zdravých dobrovolníků se

pohybuje mezi 5 - 10 ml/min; při užívání enzymy-indukujících léčiv se clearance zvyšuje. Plazmatický

poločas je při monoterapii cca 12 - 16 hodin a i při dlouhodobé léčbě se nemění.

Při kombinované léčbě s jinými antiepileptiky (např. primidonem, fenytoinem, fenobarbitalem nebo

karbamazepinem) se poločas snižuje na 4 - 9 hodin, v závislosti na enzymatické indukci. U novorozenců

a dětí do věku 18 měsíců se hodnoty plazmatického poločasu pohybují mezi 10 až 67 hodinami. Nejdelší

poločasy byly pozorovány u novorozenců bezprostředně po porodu, v průběhu 2 měsíců se hodnoty

přibližovaly poločasu dospělých.

U jaterních poruch se poločas prodlužuje. V případech předávkování se poločas blížil až 30 hodinám.

V těhotenství vzrůstá s distribučním objemem ve třetím trimestru i hepatální a renální clearance s

možností poklesu plazmatických hladin i při zvýšené dávce.

Kyselina valproová prochází placentární bariérou a přestupuje do mateřského mléka. Za podmínek

steady-state dosahuje koncentrace v mateřském mléce asi 10 % plazmatické koncentrace.

18/19

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Akutní toxicita

Testy akutní toxicity natrium-valproátu na různých živočišných druzích vykázaly hodnoty LD

podle

živočišného druhu mezi 1200 až 1600 mg/kg tělesné hmotnosti při perorálním podání a 750 - 950 mg/kg

tělesné hmotnosti při i.v. podání.

Chronická toxicita

Při pokusech testujících chronickou toxicitu u různých druhů zvířat při dávkování od 250 mg/kg tělesné

hmotnosti výše u laboratorního potkana a od 90 mg/kg tělesné hmotnosti výše u psa byly prokázány

atrofie varlat, degenerace ductus deferens a insuficientní spermatogeneze společně se změnami plicní

tkáně a prostaty.

Mutagenní a tumorogenní potenciál

Testy mutagenity prováděné na bakteriích, na myších a potkanech dopadly negativně. Dlouhodobé

pokusy na tumorogenní potenciál byly prováděny na myších a na laboratorních potkanech. U velice

vysokých dávek byl zaznamenán zvýšený výskyt podkožních sarkomů u samců laboratorního potkana.

Reprodukční toxikologie (teratogenita)

Expozice kyselinou valproovou v prvním a na počátku druhého trimestru gravidity bývá spojována se

zvýšením rizikem defektů uzávěru neurální trubice (spina bifida, meningomyelokéla apod.) a dalších

„uzávěrových“ defektů, jako jsou skeletální a kardiální malformace a hypospadie u plodů mužského

pohlaví. Tyto vývojové vady se vyskytují v proměnlivé četnosti také při terapii jinými antiepileptiky.

Oboustranná aplázie radia se považuje za sice řídký, avšak specifický následek podávání kyseliny

valproové. Kromě toho je užívání natrium-valproátu v těhotenství spojováno s výskytem některých

anomálií, jako dysmorfie a anomálie prstů a nehtů.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

kalcium-behenát

mikrokrystalická celulosa

koloidní bezvodý oxid křemičitý

hydrolyzovaná želatina

makrogol 6000

disperze kopolymeru MA/EA 1:1 30%

natrium-lauryl-sulfát

polysorbát 80

mastek

oxid titaničitý (E 171)

triacetin

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

5 let

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

19/19

Uchovávejte v původním obalu. Lahvičku vždy dobře uzavřete.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Orfiril 300 mg - Balení obsahující 50 enterosolventních tablet: bezbarvá skleněná lahvička s PE

víčkem nebo bílá PE lahvička se šroubovacím PP uzávěrem, krabička

Orfiril 300 mg - Balení obsahující 100 enterosolventních tablet: bílá PP lahvička s PE víčkem nebo

bílá PE lahvička se šroubovacím PP uzávěrem, krabička

Orfiril 600 mg - Balení obsahující 50 enterosolventních tablet: bílá PP lahvička s PE víčkem nebo bílá

PE lahvička se šroubovacím PP uzávěrem, krabička

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6.

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Desitin Arzneimittel GmbH,

Weg beim Jäger 214, 22335 Hamburg,

Německo

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Orfiril 300 mg: 21/142/92-B/C

Orfiril 600 mg: 21/142/92-C/C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 7. července 1992

Datum posledního prodloužení: 16. ledna 2013

10.

DATUM REVIZE TEXTU

16. 1. 2020

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace