OPTIMMUNE 2 mg

Základní informace

 • Název přípravku:
 • OPTIMMUNE 2 mg Oční mast
 • Léková forma:
 • Oční mast
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • OPTIMMUNE 2 mg Oční mast
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Inhibitory kalcineurinu
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9938457 - 1 x 3.5 g - aplikátor

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/070/99-C
 • Datum autorizace:
 • 20-12-1999
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Optimmune oční mast pro psy

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Intervet International B.V.

Wim dce Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nizozemsko

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Schering-Plough Sante Animale

La Grindoliere, Zone Artisale

F-49500 Sergé

Francie

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Optimmune oční mast pro psy

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Obsah v 1 g:

Léčivá látka:

Ciclosporinum

2 mg

4.

INDIKACE

Léčba chronických a rekurentních konjuktivitid vzniklých autoimunitním působením. Je přímo

indikován k léčbě keratokonjunktivitis sicca (KCS, suché oko) a chronické superficiální keratitidy

(pannus).

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě plísňových nebo virových onemocnění

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Lehké podráždění očí (např. zarudnutí, blefarospazmus, konjunktivitida) byly hlášeny ve vzácných

případech v prvních dnech terapie. Pokud podráždění přetrvává déle jako 7 dní, léčba má být

přerušena.

Zánět a otok kůže očního víčka byly pozorovány ve velmi vzácných případech.

Navíc, ve velmi vzácných případech byly hlášeny případy svědění, částečně spojeny se silným

škrábáním a kožními lézemi, a ztrátou srsti v prostoru kolem očí. Může to být spojeno s přetečením

nadbytečné masti.

Systémové reakce jako jsou zvýšená salivace, letargie, nechutenství a dávení byly pozorovány ve

velmi ojedinělých případech, pro které nejsou k dispozici žádné potvrzené závěry týkající se

kauzálního vztahu.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

- velmi časté (nežádoucí účinek(nky) se projevil(y) u více než 1 z 10 ošetřených zvířat)

- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 ošetřených zvířat)

- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 ošetřených zvířat)

- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 ošetřených zvířat)

- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Podávejte lokálně do spojivkového vaku.

Aplikujte malé množství masti (asi 1/2 cm proužek) do postiženého oka každých 12 hodin.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Jakékoli nečistoty v oku by měly být odstraněny před aplikací jemným vyčištěním nebo výplachem.

vhodným, nedráždivým roztokem.

Zabraňte kontaminaci obsahu při aplikaci.

Uzavírejte přípravek mezi aplikacemi.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnost uvedené na krabičce po EXP.

Doba použitelnosti po prvním otevření balení 28 dnů

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Pro uživatele:

Zamezte kontaktu přípravku s pokožkou.

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat gumové či latexové rukavice.

Po aplikaci přípravku si umyjte ruce.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Květen 2017

15.

DALŠÍ INFORMACE

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Klinické zkušenosti ukazují, že u 90 % postižených psů KCS je nutné celoživotní podávání. Avšak

pokud je v takovýchto případech léčba udržována, prognóza onemocnění je dobrá pokud je navíc

pacient pod pravidelným odborným dohledem.

Obdobně i léčba chronické superficiální keratitidy může vyžadovat dlouhodobé podávání, neboť

dochází k exacerbaci onemocnění působením ultrafialového záření. V takovémto případě pak může

být léčba omezena nebo vyhrazena pouze na určitá období roku.

Při terapii KCS je velmi důležité udržovat léčbu. Studie totiž prokázaly, že tvorba slz klesá během 24

hodin od přerušení aplikace.

Zvýšení produkce slz od zahájení aplikace se očekává během 10 dní, ale může trvat až maximálně do

6 týdnů.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, prosím, kontaktujte

příslušného reprezentanta držitele rozhodnutí o registraci.