OLMESARTAN/AMLODIPIN ZENTIVA

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
AMLODIPIN-BESILÁT (AMLODIPINI BESILAS) ; OLMESARTAN-MEDOXOMIL (OLMESARTANUM MEDOXOMILUM)
Dostupné s:
Zentiva, k.s., Praha
ATC kód:
C09DB02
INN (Mezinárodní Name):
AMLODIPINE BESILATE (AMLODIPINE BESYLATE) ; OLMESARTAN-MEDOXOMIL (OLMESARTANUM MEDOXOMILUM)
Dávkování:
20MG/5MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
98; 90; 56; 30; 14; 28 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
OLMESARTAN-MEDOXOMIL A AMLODIPIN
Přehled produktů:
OLMESARTAN/AMLODIPIN ZENTIVA
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
58/ 815/16-C

Přečtěte si celý dokument

Sp.zn. sukls41289/2018

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro uživatele

Olmesartan/Amlodipin Zentiva 20 mg/5 mg potahované tablety

Olmesartan/Amlodipin Zentiva 40 mg/5 mg potahované tablety

Olmesartan/Amlodipin Zentiva 40 mg/10 mg potahované tablety

olmesartanum medoxomilum/amlodipinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Olmesartan/Amlodipin Zentiva a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Olmesartan/Amlodipin Zentiva užívat

Jak se přípravek Olmesartan/Amlodipin Zentiva užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Olmesartan/Amlodipin Zentiva uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Olmesartan/Amlodipin Zentiva a k čemu se používá

Přípravek Olmesartan/Amlodipin Zentiva obsahuje dvě léčivé látky, olmesartan-medoxomil a

amlodipin (ve formě amlodipin-besilátu). Obě tyto látky pomáhají upravit vysoký krevní tlak.

Olmesartan-medoxomil patří do skupiny léčiv označovaných jako „antagonisté angiotensinu II“.

Tato léčiva snižují krevní tlak roztažením krevních cév.

Amlodipin patří do skupiny látek označovaných jako „blokátory vápníkových kanálů“.

Amlodipin zabraňuje prostupu vápníku do stěny krevních cév, čímž zabraňuje zužování

krevních cév, a tím rovněž snižuje krevní tlak.

Působení obou těchto látek přispívá k zabránění stažení krevních cév, takže krevní cévy jsou uvolněny

a krevní tlak klesá.

Přípravek Olmesartan/Amlodipin Zentiva se používá k léčbě vysokého krevního tlaku u pacientů,

jejichž krevní tlak není dostatečně upraven samotným olmesartan-medoxomilem nebo amlodipinem.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Olmesartan/Amlodipin Zentiva

užívat

Neužívejte přípravek Olmesartan/Amlodipin Zentiva:

Jestliže jste alergický(á) na olmesartan-medoxomil nebo na amlodipin nebo na určitou skupinu

blokátorů vápníkových kanálů, tzv. dihydropyridiny, nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6). Domníváte-li se, že byste mohl(a) být alergický(á), poraďte se

před užitím přípravku Olmesartan/Amlodipin Zentiva se svým lékařem.

Jestliže jste déle než 3 měsíce těhotná (užívání přípravku Olmesartan/Amlodipin Zentiva je také

lepší se vyvarovat v časném těhotenství – viz bod „Těhotenství a kojení“).

Pokud máte cukrovku nebo poruchu funkce ledvin a užíváte lék snižující krevní tlak obsahující

aliskiren

Jestliže máte závažné onemocnění jater, při poruše sekrece žluči nebo problémy s odtokem žluči

ze žlučníku (např. žlučovými kameny), nebo jestliže máte žloutenku jakéhokoliv typu (žluté

zbarvení kůže a očí).

Jestliže máte velmi nízký krevní tlak.

Jestliže trpíte nedostatečným prokrvením tkání s příznaky jako např. nízký krevní tlak, pomalý

tep, rychlý tlukot srdce (šok včetně kardiogenního šoku). Kardiogenním šokem se rozumí šok

kvůli vážným srdečním problémům.

Jestliže je tok krve z Vašeho srdce je zablokován, např. kvůli zúžení aorty (aortální stenóza).

Jestliže Vaše srdce pracuje s nízkým výkonem (což se projevue zkrácením dechu nebo otoky

končetin) po srdeční příhodě (akutním infarktu myokardu).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Olmesartan/Amlodipin Zentiva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Prosím, informujte svého lékaře, jestliže užíváte kterýkoli z následujících léků pro léčbu vysokého

krevního tlaku:

ACE inhibitory (např. enalapril, lisinopril, ramipril) a to zejména, pokud máte problémy

s ledvinami spojenými s cukrovkou

Aliskiren.

Váš lékař vám může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství

elektrolytů (např. draslíku) v krvi. Viz také bod „Neužívejte přípravek Olmesartan/Amlodipin

Zentiva”.

Jestliže máte některý z uvedených zdravotních problémů, informujte svého lékaře, než začnete užívat

tento přípravek:

Problémy s ledvinami nebo transplantovanou ledvinu.

Onemocnění jater.

Srdeční selhání nebo problémy se srdečními chlopněmi nebo srdečním svalem.

Silné zvracení, průjem, pokud užíváte vysoké dávky léků zvyšujících tvorbu moči (diuretik – léky

k odvodnění) nebo máte dietu s nízkým obsahem soli ve stravě.

Zvýšená hladina draslíku v krvi.

Problémy s nadledvinami (hormony produkující žlázy uložené na horních částech ledvin).

Informujte svého lékaře pokud trpíte dlouhodobým silným průjmem, který zapříčinil pokles Vaší

tělesné hmotnosti. Lékař zhodnotí vaše obtíže a rozhodne o další léčbě za účelem úpravy vašeho

krevního tlaku.

Stejně jako u jiných léků snižujících krevní tlak by mohl nadměrný pokles krevního tlaku u pacientů s

poruchami prokrvení srdce nebo mozku způsobit srdeční infarkt nebo mozkovou mrtvici. Lékař Vám

proto bude pečlivě kontrolovat krevní tlak.

Jestliže se domníváte, že jste těhotná (nebo že byste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat svého

lékaře. Užívání přípravku Olmesartan/Amlodipin Zentiva se v časné fázi těhotenství nedoporučuje a

přípravek nesmí být užíván, jestliže jste těhotná déle než tři měsíce, protože by užívání přípravku v

tomto období mohlo vážně poškodit Vaše dítě (viz bod „Těhotenství a kojení“).

Děti a dospívající (mladší 18 let)

Podávání přípravku Olmesartan/Amlodipin Zentiva dětem a dospívajícím mladším 18 let se

nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a přípravek Olmesartan/Amlodipin Zentiva

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka, jestliže užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době

kterýkoli z následujících léků:

Další léky ke snížení krevního tlaku, protože účinek přípravku Olmesartan/Amlodipin Zentiva jimi

může být zesílen. Váš lékař Vám může upravit dávku a/nebo učinit jiná opatření, pokud užíváte

ACE inhibitor nebo aliskiren (viz body „Neužívejte přípravek Olmesartan/Amlodipin Zentiva“ a

„Upozornění a opatření“).

Doplňky draslíku, náhrady solí obsahující draslík, léky zvyšující tvorbu moči (diuretika) nebo

heparin (lék používaný k ředění krve a prevenci krevních sraženin). Užívání těchto léků současně

s přípravkem Olmesartan/Amlodipin Zentiva Vám může zvýšit hladinu draslíku v krvi.

Lithium (lék k léčbě změn nálady a některých druhů deprese), neboť se při současném užívání

lithia a přípravku Olmesartan/Amlodipin Zentiva může zvýšit toxicita lithia. Jestliže musíte

lithium užívat, lékař Vám bude kontrolovat hladinu lithia v krvi.

Nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID, léky k mírnění bolesti, otoků a jiných příznaků zánětu,

včetně zánětu kloubů) užívané současně s přípravkem Olmesartan/Amlodipin Zentiva mohou

zvýšit riziko selhání ledvin. Účinek přípravku Olmesartan/Amlodipin Zentiva může být

nesteroidními protizánětlivými léky oslaben.

Kolesevelam-hydrochlorid, lék snižující hladinu cholesterolu v krvi, protože účinek přípravku

Olmesartan/Amlodipin Zentiva může být oslaben. Váš lékař Vám může doporučit užívání

přípravku Olmesartan/Amlodipin Zentiva nejméně 4 hodiny před užitím kolesevelam-

hydrochloridu.

Některá antacida (léky používané při poruchách trávení nebo při pálení žáhy), protože účinek

přípravku Olmesartan/Amlodipin Zentiva může být mírně oslaben.

Léky k léčbě HIV/AIDS (např. ritonavir, indinavir, nelfinavir) nebo k léčbě plísňových infekcí

(např. ketokonazol, itrakonazol).

Diltiazem, verapamil (léky užívané při poruchách srdečního rytmu a vysokém krevním tlaku).

Rifampicin, erythromycin, klarithromycin (antibiotika - k léčbě infekcí způsobených bakteriemi).

Třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum), bylinný lék.

Dantrolen (infúze k léčbě závažných problémů s tělesnou teplotou).

Simvastatin, lék užívaný ke snížení hladiny cholesterolu a tuků (triglyceridů) v krvi

Takrolimus, cyklosporin (používané k úpravě Vaší imunitní odpovědi tak, aby Vaše tělo přijalo

transplantovaný orgán).

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek Olmesartan/Amlodipin Zentiva s jídlem a pitím

Přípravek Olmesartan/Amlodipin Zentiva může být užíván s jídlem nebo nezávisle na jídle. Tablety

polkněte a zapijte je dostatečným množstvím tekutiny (např. jednou sklenicí vody). Je-li to možné,

užívejte Vaši denní dávku přípravku každý den ve stejnou dobu, např. při snídani.

Pacienti užívající Olmesartan/Amlodipin Zentiva nemají konzumovat grapefruitovou šťávu ani

grapefruit. Grapefruit a grapefruitová šťáva mohou zapříčinit zvýšení hladiny účinné látky amlodipinu

v krvi, což může vést k nepředvídatelnému zesílení účinku přípravku Olmesartan/Amlodipin Zentiva

na pokles krevního tlaku.

Starší pacienti

Jestliže jste starší 65 let, lékař Vám bude při každém zvyšování dávky pravidelně kontrolovat krevní

tlak, aby se ujistil, že se Vám krevní tlak nesnížil příliš.

Černošští pacienti

Stejně jako u jiných podobných léků může být u černošských pacientů účinek na snižování krevního

tlaku přípravkem Olmesartan/Amlodipin Zentiva poněkud nižší.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Jestliže se domníváte, že jste těhotná (nebo že byste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat svého

lékaře. Lékař Vám obvykle doporučí ukončit užívání přípravku Olmesartan/Amlodipin Zentiva dříve,

než otěhotníte, nebo ihned jakmile zjistíte, že jste těhotná, a doporučí Vám užívání jiného léku místo

přípravku Olmesartan/Amlodipin Zentiva. Užívání přípravku Olmesartan/Amlodipin Zentiva se v

časné fázi těhotenství nedoporučuje a přípravek nesmí být užíván, jestliže jste těhotná déle než tři

měsíce, protože by užívání přípravku po třetím měsíci těhotenství mohlo vážně poškodit Vaše dítě.

Pokud otěhotníte během léčby přípravkem Olmesartan/Amlodipin Zentiva, vyhledejte, prosím,

neprodleně lékaře a informujte jej.

Kojení

Amlodipin prokazatelně přechází do mateřského mléka v malých množstvích. Jestliže kojíte nebo se

chystáte začít kojit, poraďte se se svým lékařem, než začnete přípravek Olmesartan/Amlodipin Zentiva

užívat. Užívání přípravku Olmesartan/Amlodipin Zentiva se nedoporučuje kojícím matkám. Jestliže si

přejete kojit, zejména máte-li novorozené nebo předčasně narozené dítě, lékař Vám může vybrat jiný

lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při léčbě vysokého krevního tlaku byste mohl(a) pociťovat ospalost, nevolnost, závrať nebo bolesti

hlavy. Pokud pocítíte takové účinky, neřiďte ani neobsluhujte stroje, dokud příznaky nevymizí.

Poraďte se se svým lékařem.

Přípravek Olmesartan/Amlodipin Zentiva obsahuje monohydrát laktosy a sodík

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete

tento léčivý přípravek užívat.

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné tabletě, to znamená, že je v

podstatě „bez sodíku“.

3.

Jak se přípravek Olmesartan/Amlodipin Zentiva užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku Olmesartan/Amlodipin Zentiva je 1 tableta denně.

Tablety mohou být užívány s jídlem nebo bez jídla. Tabletu polkněte a zapijte ji

dostatečným množstvím tekutiny (např. sklenicí vody). Tablety nesmíte žvýkat. Nezapíjejte

grapefruitovou šťávou.

Je-li to možné, užívejte Vaši denní dávku přípravku každý den ve stejnou dobu, např. při snídani.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Olmesartan/Amlodipin Zentiva, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku Olmesartan/Amlodipin Zentiva, než jste měl(a), mohl(a) byste mít

nízký krevní tlak provázený příznaky jako je závrať, rychlá nebo pomalá srdeční činnost.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Olmesartan/Amlodipin Zentiva, než jste měl(a), nebo pokud

přípravek náhodně požilo dítě, vyhledejte ihned lékaře nebo nejbližší nemocnici. Balení tohoto

přípravku nebo tuto příbalovou informaci vezměte s sebou.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Olmesartan/Amlodipin Zentiva

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, následující den užijte Vaši normální dávku přípravku jako

obvykle. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Olmesartan/Amlodipin Zentiva

Je důležité, abyste pokračoval(a) v užívání přípravku Olmesartan/Amlodipin Zentiva, dokud Vám

lékař neoznámí ukončení léčby.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Pokud se objeví, jsou často mírné a nevyžadují ukončení léčby.

Následující dva nežádoucí účinky mohou být závažné, přestože postihují jen málo pacientů:

Při léčbě přípravkem Olmesartan/Amlodipin Zentiva se můžou vyskytnout alergické reakce

(mohou postihnout celé tělo) s otokem obličeje, úst a/nebo hrtanu, spolu se svěděním a vyrážkou.

Jestliže se taková reakce objeví, přestaňte užívat přípravek Olmesartan/Amlodipin Zentiva a

vyhledejte ihned lékaře.

Závažné kožní reakce zahrnující silnou kožní vyrážku, kopřivku, zarudnutí kůže po celém těle,

závažné svědění, tvorbu puchýřů, olupování a otoky pokožky, záněty sliznic (Stevens- Johnsonův

syndrom, toxická epidermální nekrolýza). Jestliže se taková reakce objeví, přestaňte užívat

přípravek Olmesartan/Amlodipin Zentiva a vyhledejte ihned lékaře.

U citlivějších jedinců nebo jako výsledek alergické reakce může přípravek Olmesartan/Amlodipin

Zentiva způsobit přílišný pokles krevního tlaku. To by mohlo vyvolat závažnou malátnost nebo

mdloby. Při výskytu takových obtíží přestaňte užívat přípravek Olmesartan/Amlodipin

Zentiva, ihned kontaktujte lékaře a lehněte si do vodorovné polohy.

Další možné nežádoucí účinky přípravku Olmesartan/Amlodipin Zentiva:

Časté (mohou postihnout méně než 1 pacienta z 10):

Závrať, bolest hlavy, otok kotníků, chodidel, nohou, rukou nebo paží, únava.

Méně časté (mohou postihnout méně než 1 pacienta ze 100):

Sexuální nečinnost, nedostatek energie, brnění a necitlivost v rukou a chodidlech, závrať při

vzpřimování se, závrať, bušení srdce, rychlý tlukot srdce, kašel, nízký krevní tlak s příznaky jako

závrať, malátnost, problémy s dýcháním, zácpa, průjem, sucho v ústech, zažívací obtíže, pocit na

zvracení, bolest v nadbřišku, zvracení, kožní vyrážka, bolest zad, svalové křeče, bolest v pažích a

nohou, časté nucení na močení, neschopnost erekce nebo udržení erekce, slabost.

Hlášeny byly také změny hodnot některých krevních testů, a to následující: zvýšení nebo snížení

hladiny draslíku v krvi, zvýšení hladiny kreatininu v krvi, zvýšení hladiny kyseliny močové, zvýšení

hodnot jaterních funkčních testů (hladiny gama-glutamyl transferázy).

Vzácné (mohou postihnout méně než 1 pacienta z 1000):

Mdloby, alergie na přípravek, červenání a pocit tepla v obličeji, kopřivka, otok obličeje.

Nežádoucí účinky zaznamenané při užívání samotného olmesartan-medoxomilu nebo samotného

amlodipinu, ale ne při užívání přípravku Olmesartan/Amlodipin Zentiva nebo s vyšší četností:

Olmesartan-medoxomil

Časté (mohou postihnout méně než 1 pacienta z 10):

Zánět průdušek, kašel, bolest v krku, rýma nebo ucpaný nos, bolest břicha, průjem, zažívací potíže,

střevní chřipka, pocit na zvracení, bolest kloubů nebo kostí, bolest zad, krev v moči, infekce močových

cest, bolest hrudníku, příznaky chřipky, bolest.

Změny hodnot krevních testů jako zvýšení hladiny tuků (hypertriglyceridemie), močoviny nebo

kyseliny močové a zvýšení hodnot testů funkcí jater a svalů.

Méně časté (mohou postihnout méně než 1 pacienta ze 100):

Snížení počtu krevních destiček, které může vyvolat snadnou tvorbu modřin nebo prodloužení doby

krvácení, rychlé alergické reakce, které mohou postihnout celé tělo a mohou zapříčinit problémy

s dýcháním i rychlý pokles krevního tlaku, který může vést až k mdlobám (anafylaktické reakce),

angina (bolest nebo nepříjemný pocit na hrudi, známý jako angina pectoris), alergická kožní vyrážka,

kožní vyrážka, svědění, kopřivka, bolest svalů, otok obličeje, pocit nepohody.

Vzácné (mohou postihnout méně než 1 pacienta z 1000):

Otok obličeje, úst a/nebo hrtanu, akutní selhání ledvin a ledvinová nedostatečnost, netečnost (letargie).

Amlodipin

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 pacienta z 10):

Edém (zadržování tekutin v těle).

Časté (mohou postihnout méně než 1 pacienta z 10):

Ospalost, zčervenání a pocit horkosti v obličeji, bolest břicha, pocit na zvracení, otok kotníků, poruchy

vidění (včetně dvojitého vidění a rozmazaného vidění), bušení srdce, průjem, zácpa, zažívací potíže,

křeče, slabost, problémy s dýcháním.

Méně časté (mohou postihnout méně než 1 pacienta ze 100):

Deprese, podrážděnost, potíže se spaním, poruchy spánku, změny nálad včetně pocitů úzkosti, změny

chuti, mdloby, třes, zvonění v uších (tinitus), zhoršení anginy pectoris (bolest nebo nepříjemný pocit

na hrudi), poruchy srdečního rytmu, rýma nebo ucpaný nos, vypadávání vlasů, kožní vyrážka,

nadměrné pocení, svědění, nafialovělé tečky nebo skvrny na kůži v důsledku drobných krvácení

(purpura), změna barvy kůže, kopřivka, bolest kloubů nebo svalů, zvýšená nutnost močení,

problémy při močení, nucení na močení v noci, zvětšení prsů u mužů, bolest na hrudi, pocit nepohody,

zvýšení nebo snížení tělesné hmotnosti.

Vzácné (mohou postihnout méně než 1 pacienta z 1000):

Zmatenost.

Velmi vzácné (mohou postihnout méně než 1 pacienta z 10 000):

Snížení počtu bílých krvinek v krvi, což může zvýšit riziko infekcí, snížení počtu krevních destiček v

krvi, které může vyvolat snadnou tvorbu podlitin nebo prodloužení doby krvácení, vzestup hladiny

glukosy v krvi, zvýšená napjatost svalů nebo zvýšená resistence k pasivním pohybům (hypertonie),

brnění nebo necitlivost v rukou a chodidlech, srdeční záchvat, zánět krevních cév, zánět žaludeční

sliznice, zbytnění dásní, zánět jater nebo slinivky břišní, vzestup hodnot jaterních enzymů, zežloutnutí

kůže a očí, zvýšená citlivost kůže na světlo, alergické reakce (svědění, vyrážka, otok obličeje, úst

a/nebo hrtanu se svěděním a vyrážkou), závažné kožní reakce jako je silná vyrážka, kopřivka,

zčervenání kůže po celém těle, silné svědění, tvorba puchýřů, olupováním kůže, zánět sliznic

(mukózních membrán), někdy život ohrožující.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit):

Třes, ztuhlost pohybů, ztuhlost v obličeji (maskovitý obličej), zpomalení pohybů a šouravá, nejistá

chůze.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu. Nahlášením

nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

5.

Jak přípravek Olmesartan/Amlodipin Zentiva uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Uchovávejte blistr v

krabičce, aby byl léčivý přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce za „EXP“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Olmesartan/Amlodipin Zentiva obsahuje

Jedna potahovaná tableta obsahuje olmesartanum medoxomilum 20 mg a amlodipinum 5 mg (ve

formě amlodipini besilas).

Jedna potahovaná tableta obsahuje olmesartanum medoxomilum 40 mg a amlodipinum 5 mg (ve

formě amlodipini besilas).

Jedna potahovaná tableta obsahuje olmesartanum medoxomilum 40 mg a amlodipinum 10 mg (ve

formě amlodipini besilas).

Dalšími složkami jsou:

Jádro tablety: předbobtnalý kukuřičný škrob, silicifikovaná mikrokrystalická celulosa, sodná sůl

kroskarmelosy, monohydrát laktosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát.

Potahová vrstva tablety: částečně hydrolyzovaný polyvinylalkohol, makrogol 4000, oxid titaničitý

(E171), mastek, žlutý oxid železitý (E172, jen Olmesartan/Amlodipin Zentiva 40 mg/5 mg

potahované tablety), červený oxid železitý (E172, jen Olmesartan/Amlodipin Zentiva 40 mg/5 mg

potahované tablety a 40 mg/10 mg potahové tablety), černý oxid železitý (E172, jen

Olmesartan/Amlodipin Zentiva 40 mg/5 mg potahované tablety).

Jak přípravek Olmesartan/Amlodipin Zentiva vypadá a co obsahuje toto balení

Olmesartan/Amlodipin Zentiva 20 mg/5 mg potahované tablety jsou bílé, kulaté, hladké potahované

tablety o průměru 6,61 mm.

Olmesartan/Amlodipin Zentiva 40 mg/5 mg potahované tablety jsou oranžové, kulaté, hladké

potahované tablety o průměru 9,1 mm.

Olmesartan/Amlodipin Zentiva 40 mg/10 mg, potahované tablety: jsou červené, kulaté, hladké

potahované tablety o průměru 9,1 mm.

Olmesartan/Amlodipin Zentiva potahované tablety jsou dostupné v balení po 14, 28, 30, 56, 90, 98

potahovaných tabletách. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37, Praha 10, Česká Republika.

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika: Olmesartan/Amlodipin Zentiva

Estonsko: Olmesartan medoxomil/Amlodipine Zentiva

Německo: Olmesartan Amlodipin Zentiva

Itálie: Olmesartan Medoxomil e Amlodipina Zentiva

Litva: Olmesartan medoxomil/Amlodipine Zentiva

Portugalsko: Olmesartan +Amlodipina Zentiva

Rumunsku: Olmesartan medoxomil/Amlodipină Zentiva

Velká Británie: Olmesartan/Amlodipine

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 6. 4. 2018

Přečtěte si celý dokument

Sp.zn. sukls41289/2018

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Olmesartan/Amlodipin Zentiva 20 mg/5 mg potahované tablety

Olmesartan/Amlodipin Zentiva 40 mg/5 mg potahované tablety

Olmesartan/Amlodipin Zentiva 40 mg/10 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Olmesartan/Amlodipin Zentiva 20 mg/5 mg potahované tablety:

Jedna potahovaná tableta obsahuje olmesartanum medoxomilum 20 mg a amlodipinum 5 mg (ve

formě amlodipini besilas).

Pomocná látka se známým účinkem: Jedna tableta obsahuje 5,6 mg monohydrátu laktosy a 0,4 mg

sodíku.

Olmesartan/Amlodipin Zentiva 40 mg/5 mg potahované tablety:

Jedna potahovaná tableta obsahuje olmesartanum medoxomilum 40 mg a amlodipinum 5 mg (ve

formě amlodipini besilas).

Pomocná látka se známým účinkem: Jedna tableta obsahuje 11,2 mg monohydrátu laktosy a 0,8 mg

sodíku.

Olmesartan/Amlodipin Zentiva 40 mg/10 mg potahované tablety:

Jedna potahovaná tableta obsahuje olmesartanum medoxomilum 40 mg a amlodipinum 10 mg (ve

formě amlodipini besilas).

Pomocná látka se známým účinkem: Jedna tableta obsahuje 11,2 mg monohydrátu laktosy a 0,8 mg

sodíku.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety

Olmesartan/Amlodipin Zentiva 20 mg/5 mg potahované tablety

Bílé, kulaté, hladké potahované tablety.

Průměr tablety: 6,61 mm (rozmezí: 6,4-6,8 mm)

Olmesartan/Amlodipin Zentiva 40 mg/5 mg potahované tablety

Oranžové, kulaté, hladké potahované tablety

Průměr tablety: 9,1 mm (rozmezí: 8,9-9,3 mm).

Olmesartan/Amlodipin Zentiva 40 mg/10 mg, potahované tablety

Červené, kulaté, hladké potahované tablety.

Průměr tablety: 9,1 mm (rozmezí: 8,9-9,3 mm).

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba esenciální hypertenze.

Olmesartan/Amlodipin Zentiva je určen dospělým pacientům, jejichž krevní tlak není dostatečně

upraven olmesartan-medoxomilem nebo amlodipinem v monoterapii (viz bod 4.2 a bod 5.1).

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí

Doporučené dávkování přípravku Olmesartan/Amlodipin Zentiva je 1 tableta denně.

Olmesartan/Amlodipin Zentiva 20 mg/5 mg smí být podáván pacientům, jejichž krevní tlak není

dostatečně upraven 20 mg olmesartan-medoxomilu nebo 5 mg amlodipinu v monoterapii.

Olmesartan/Amlodipin Zentiva 40 mg/5 mg smí být podáván pacientům, jejichž krevní tlak není

dostatečně upraven přípravkem Olmesartan/Amlodipin Zentiva 20 mg/5 mg.

Olmesartan/Amlodipin Zentiva 40 mg/10 mg smí být podáván pacientům, jejichž krevní tlak není

dostatečně upraven přípravkem Olmesartan/Amlodipin Zentiva 40 mg/5 mg.

Před převedením na fixní kombinaci se doporučuje postupná titrace dávek jednotlivých složek. Kde je

to klinicky vhodné, lze zvážit přímé převedení z monoterapie na fixní kombinaci.

Pacienti užívající tablety s olmesartan-medoxomilem a amlodipinem odděleně mohou být převedeni

na přípravek Olmesartan/Amlodipin Zentiva obsahující stejné dávky obou látek.

Olmesartan/Amlodipin Zentiva lze užívat s jídlem nebo nezávisle na jídle.

Starší pacienti (65 let a starší)

U starších pacientů není obvykle nutné upravovat doporučené dávkování, ale zvyšování dávky musí

být prováděno opatrně (viz bod 4.4 a 5.2).

Pokud je třeba titrovat až na maximální dávku 40 mg olmesartan-medoxomilu denně, je třeba pečlivě

kontrolovat pacientovi krevní tlak.

Porucha funkce ledvin

Maximální dávka olmesartan-medoxomilu u pacientů s lehkou až středně těžkou poruchou funkce

ledvin (clearance kreatininu 20–60 ml/min) je 20 mg olmesartan-medoxomilu jednou denně, a to z

důvodu nedostatku zkušeností s vyšším dávkováním u této skupiny pacientů. Podávání přípravku

Olmesartan/Amlodipin Zentiva pacientům s těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu <20

ml/min) se nedoporučuje (viz bod 4.4, 5.2).

U pacientů se středně těžkou poruchou funkce ledvin se doporučuje kontrolovat hladiny draslíku a

kreatininu.

Porucha funkce jater

Pacientům s lehkou až středně těžkou poruchou funkce jater má být přípravek Olmesartan/Amlodipin

Zentiva podáván s opatrností (viz bod 4.4, 5.2).

U pacientů se středně těžkou poruchou funkce jater se doporučuje začínat dávkou 10 mg olmesartan-

medoxomilu jednou denně, maximální dávka nesmí překročit 20 mg jednou denně. U pacientů s

poruchou funkce jater, kteří již užívají diuretika a/nebo jiná antihypertenziva, se doporučuje pečlivé

kontrolování krevního tlaku a funkce ledvin. Zkušenosti s podáním olmesartan-medoxomilu

pacientům se středně těžkou poruchou funkce jater nejsou.

Stejně jako u ostatních antagonistů kalcia je poločas amlodipinu prodloužen u pacientů s poruchou

funkce jater a doporučení pro dávkování nebyla stanovena. Proto má být přípravek

Olmesartan/Amlodipin Zentiva podáván těmto pacientům s opatrností. Farmakokinetika amlodipinu

při těžké poruše funkce jater nebyla studována. Léčba pacientů s poruchou funkce jater má být

zahajována nejnižší dávkou amlodipinu, která by se poté měla pomalu titrovat. Požívání přípravku

Olmesartan/Amlodipin Zentiva pacienty s těžkou poruchou funkce jater je kontraindikováno (viz bod

4.3).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Olmesartan/Amlodipin Zentiva nebyla u dětí a dospívajících ve věku

pod 18 let stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Tablety mají být polykány a zapíjeny dostatečným množstvím tekutiny (např. jednou sklenicí vody).

Tablety se nesmí žvýkat a mají být užívány každý den ve stejnou dobu.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku(y), na deriváty dihydropyridinu nebo na kteroukoli pomocnou látku

uvedenou v bodě 6.1.

Druhý a třetí trimestr těhotenství (viz bod 4.4 a 4.6)

Závažná porucha funkce jater a obstrukce žlučových cest (viz bod 5.2)

Souběžné užívání přípravku Olmesartan/Amlodipin Zentiva s přípravky obsahujícími aliskiren je

kontraindikováno u pacientů s onemocněním diabetes mellitus nebo poruchou funkce ledvin (GFR

<60 ml/min/1,73m

) (viz bod 4.5 a 5.1).

Vzhledem k obsahu amlodipinu je přípravek Olmesartan/Amlodipin Zentiva kontraindikován také u

pacientů s:

závažnou hypotenzí

šokem (včetně kardiogenního šoku)

obstrukcí výtokového traktu levé srdeční komory (např. vysoký stupeň aortální stenózy)

hemodynamicky nestabilním srdečním selháním po akutním infarktu myokardu.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Pacienti s hypovolemií nebo deplecí sodíku

U pacientů s nedostatkem tekutin a/nebo sodíku v důsledku intenzivní léčby diuretiky, omezení soli ve

stravě, průjmu nebo zvracení se může objevit symptomatická hypotenze, zejména po první dávce. Před

podáním přípravku Olmesartan/Amlodipin Zentiva se doporučuje úprava takového stavu nebo pečlivé

sledování pacienta lékařem na počátku léčby.

Jiné stavy se stimulací systému renin-angiotensin-aldosteron

U pacientů, jejichž tonus cév a funkce ledvin závisejí převážně na činnosti systému renin-angiotensin-

aldosteron (např. u pacientů se závažným městnavým srdečním selháním nebo základním

onemocněním ledvin, včetně stenózy renální arterie), byla léčba jinými léčivými přípravky

ovlivňujícími tento systém, např. antagonisty angiotensinu II, spojena s akutní hypotenzí, azotemií,

oligurií nebo vzácně s akutním selháním ledvin.

Renovaskulární hypertenze

Pokud jsou pacienti s bilaterální stenózou renálních arterií nebo stenózou renální arterie jediné

fungující ledviny léčeni přípravky, které ovlivňují systém renin-angiotensin-aldosteron, je u těchto

pacientů zvýšené riziko závažné hypotenze a renální insuficience.

Porucha funkce ledvin a transplantace ledvin

Pokud užívají přípravek Olmesartan/Amlodipin Zentiva pacienti s poruchou funkce ledvin, doporučuje

se pravidelné kontrolování hladiny draslíku a kreatininu v séru. Podávání přípravku

Olmesartan/Amlodipin Zentiva pacientům se závažným poškozením funkce ledvin (clearance

kreatininu < 20 ml/min) se nedoporučuje (viz bod 4.2, 5.2). S podáváním přípravku

Olmesartan/Amlodipin Zentiva pacientům po nedávné transplantaci ledvin nebo pacientům s poruchou

funkce ledvin v terminální fázi (tj. clearance kreatininu <12 ml/min) nejsou zkušenosti.

Duální blokáda systému renin-angiotensin-aldosteron (RAAS)

Existují důkazy, že současné užívání ACE inhibitorů, antagonistů angiotensinu II nebo aliskirenu

zvyšuje riziko hypotenze, hyperkalemie a snížení funkce ledvin (včetně akutního selhání ledvin).

Duální blokáda RAAS současným užitím ACE inhibitorů, antagonistů angiotensinu II nebo aliskirenu

se proto nedoporučuje (viz bod 4.5 a 5.1).

Pokud je terapie duální blokádou považována za naprosto nezbytnou, má být podávána pod dohledem

specialisty a za častého a pečlivého monitorování funkce ledvin, hladiny elektrolytů a krevního tlaku.

Pacienti s diabetickou nefropatií by neměli současně užívat ACE inhibitory a antagonisty angiotensinu

Porucha funkce jater

Pacienti s poruchou funkce jater jsou vystaveni působení amlodipinu a olmesartan-medoxomilu ve

zvýšené míře (viz bod 5.2). Je-li přípravek Olmesartan/Amlodipin Zentiva podáván pacientům s

lehkým až středně těžkou poruchou funkce jater, je třeba těmto pacientům věnovat pozornost.

U pacientů se středně těžkou poruchou funkce jater nesmí dávka olmesartan-medoxomilu překročit 20

mg (viz bod 4.2). U pacientů s poruchou funkce jater má být podávání amlodipinu zahajováno dávkou

na dolní hranici dávkového rozmezí a zahajování léčby i zvyšování dávky musí být prováděno

opatrně. Podávání přípravku Olmesartan/Amlodipin Zentiva pacientům se těžkou poruchou funkce

jater je kontraindikováno (viz bod 4.3).

Hyperkalemie

Stejně jako u jiných antagonistů angiotensinu II a ACE inhibitorů se v průběhu léčby může objevit

hyperkalemie, zejména při poškození funkce ledvin a/nebo srdečním selhání (viz bod 4.5). U takto

ohrožených pacientů se doporučuje pečlivé sledování hladin draslíku v séru.

Současné podávání doplňků draslíku, kalium šetřících diuretik, náhrad solí obsahujících draslík nebo

jiných léčivých přípravků, které by mohly zvyšovat hladinu draslíku (např. heparin atd.), musí být

prováděno s opatrností a za častého kontrolování hladin draslíku.

Lithium

Stejně jako u jiných antagonistů angiotensinu II se současné užívání přípravku Olmesartan/Amlodipin

Zentiva a lithia nedoporučuje (viz bod 4.5).

Stenóza aortální nebo mitrální chlopně; obstrukční hypertrofická kardiomyopatie

Protože přípravek Olmesartan/Amlodipin Zentiva obsahuje amlodipin, je stejně jako u všech ostatních

vazodilatancií u pacientů se stenózou aortální nebo mitrální chlopně nebo obstrukční hypertrofickou

kardiomyopatií indikována zvláštní opatrnost.

Primární hyperaldosteronismus

Pacienti s primárním hyperaldosteronismem obvykle neodpovídají na léčbu antihypertenzivy

působícími inhibici systému renin-angiotensin-aldosteron. Proto se podávání přípravku

Olmesartan/Amlodipin Zentiva těmto pacientům nedoporučuje.

Srdeční selhání

U citlivých jedinců lze v důsledku inhibice systému renin-angiotensin-aldosteron očekávat změny

funkce ledvin. U pacientů se závažným srdečním selháním, jejichž ledvinové funkce by mohly záviset

na činnosti systému renin-angiotensin-aldosteron, byla léčba ACE inhibitory a antagonisty receptoru

pro angiotensin spojena s oligurií a/nebo progresivní azotemií a (vzácně) akutním selháním ledvin

a/nebo úmrtím.

Pacienti se srdečním selháním mají být léčeni s opatrností. V dlouhodobé, placebem kontrolované

studii byl amlodipin podáván pacientům se závažným srdečním selháním (NYHA III a IV). Hlášená

incidence pulmonálního edému byla vyšší ve skupině užívající amlodipin než ve skupině užívající

placebo (viz bod 5.1). Blokátory kalciových kanálů včetně amlodipinu, musí být podávány opatrně

pacientům s městnavým srdečním selháním, protože by mohly zvyšovat riziko budoucích

kardiovaskulárních příhod a mortality.

Sprue-like enteropatie

Několik měsíců až let po zahájení léčby byl velmi vzácně u pacientů užívajících olmesartan hlášen

silný, chronický průjem s výrazným úbytkem tělesné hmotnosti, zřejmě způsobený lokální opožděnou

hypersenzitivní reakcí. Biopsie střev často prokázaly atrofii klků. Pokud se u pacienta v průběhu léčby

olmesartanem objeví takové příznaky a je vyloučena jiná etiologie, měl by být olmesartan vysazen a

léčba olmesartanem nemá být obnovena. Pokud do týdne po vysazení průjem neustane, doporučuje se

konzultace s dalším specialistou (např. gastroenterologem).

Etnické rozdíly

Stejně jako u všech ostatních antagonistů angiotensinu II může být antihypertenzní působení přípravku

Olmesartan/Amlodipin Zentiva u černošských pacientů poněkud nižší než u jiných pacientů, zřejmě

vzhledem k vyšší prevalenci stavů s nízkou hladinou reninu v černošské populaci s hypertenzí.

Starší pacienti

U starších pacientů se má zvyšování dávky provádět s opatrností (viz bod 5.2).

Těhotenství

Terapie antagonisty angiotensinu II nesmí být započata v těhotenství. Pokud není pokračování léčby

antagonisty angiotensinu II považováno za nezbytné, pacientky, které chtějí otěhotnět, mají být

převedeny na alternativní antihypertenzní léčbu, která má stanovený bezpečnostní profil při užívání v

těhotenství. Pokud je těhotenství diagnostikováno, léčba antagonisty angiotensinu II musí být ihned

ukončena, a je-li to vhodné, musí být zahájena alternativní léčba (viz bod 4.3 a 4.6).

Jiné

Stejně jako u jiných antihypertenziv může prudký pokles krevního tlaku u pacientů s ischemickou

chorobou srdeční nebo ischemickým cerebrovaskulárním onemocněním vyústit v infarkt myokardu

nebo cévní mozkovou příhodu.

Upozornění na pomocné látky

Přípravek Olmesartan/Amlodipin Zentiva potahované tablety obsahuje monohydrát laktosy. Pacienti

se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy, úplným nedostatkem laktázy nebo

malabsorpcí glukosy a galaktosy nemají tento přípravek užívat.

Tento přípravek obsahuje méně než 1mmol sodíku (23 mg) v jedné tabletě, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Možné interakce vztahující se k souběžnému užívání s přípravkem Olmesartan/Amlodipin Zentiva

Interakce, které je třeba brát v úvahu při souběžném užívání

Jiná antihypertenziva

Antihypertenzní účinek přípravku Olmesartan/Amlodipin Zentiva může být zvýšen souběžným

užíváním jiných antihypertenziv (např. alfa-blokátorů, diuretik).

Potenciální interakce vztahující se ke olmesartan-medoxomilu obsaženému v přípravku

Olmesartan/Amlodipin Zentiva

Souběžné užívání se nedoporučuje

ACE inhibitory, antagonisté angiotensinu II nebo aliskiren

Data z klinických studií data ukázala, že duální blokáda systému renin-angiotensin-aldosteron (RAAS)

při kombinovaném užívání ACE inhibitorů, blokátorů receptorů pro angiotensin II nebo aliskirenu je

spojena s vyšší frekvencí výskytu nežádoucích účinků jako je hypotenze, hyperkalemie a snížení

funkce ledvin (vč. akutního selhání ledvin) ve srovnání s terapií pouze jednou látkou působící na

RAAS. (viz bod 4.3, 4.4 a 5.1).

Léčivé přípravky ovlivňující hladinu draslíku

Současné užívání kalium-šetřících diuretik, doplňků draslíku, náhrad solí obsahujících draslík nebo

jiných léčivých přípravků, které by mohly zvyšovat hladinu draslíku v séru (např. heparin, ACE

inhibitory), by mohlo vést ke zvýšení draslíku v séru (viz bod 4.4). Pokud mají být v kombinaci s

přípravkem Olmesartan/Amlodipin Zentiva předepsány léčivé přípravky, které ovlivňují hladinu

draslíku, doporučuje se sledování hladiny draslíku v séru.

Lithium

Při souběžném podávání lithia s ACE inhibitory a vzácně s antagonisty angiotensinu II bylo hlášeno

reverzibilní zvýšení koncentrace lithia v séru a jeho toxicity. Proto se souběžné užívání přípravku

Olmesartan/Amlodipin Zentiva a lithia nedoporučuje (viz bod 4.4). Ukáže-li se, že souběžné užívání

přípravku Olmesartan/Amlodipin Zentiva a lithia je nutné, doporučuje se pečlivé sledování hladiny

lithia v séru.

Souběžné užívání vyžadující opatrnost

Nesteroidní antiflogistika (NSAID) včetně selektivních inhibitorů COX-2, acetylsalicylové kyseliny (>

3 g/den) a neselektivních NSAID

Pokud jsou antagonisté angiotensinu II podávány souběžně s NSAID, může dojít k oslabení

antihypertenzního působení. Navíc souběžné užívání antagonistů angiotensinu II a NSAID by mohlo

zvýšit riziko zhoršení funkce ledvin a mohlo by vést ke zvýšení hladiny draslíku v séru. Proto se při

zahajování takové současné léčby doporučuje sledování funkcí ledvin a přiměřená hydratace pacienta.

Sekvestrant žlučových kyselin kolesevelam

Současné užívání sekvestrantu žlučových kyselin kolesevelam-hydrochloridu snižuje systémovou

expozici a maximální koncentraci olmesartanu v plasmě a snižuje t

Podání olmesartan-medoxomilu nejméně 4 hodiny před dávkou kolesevelam-hydrochloridu snižuje

účinek lékové interakce. Doporučuje se tedy olmesartan-medoxomil podávat nejméně 4 hodiny před

kolesevelam-hydrochloridem (viz bod 5.2.).

Další informace

Po léčbě antacidy (hydroxid hlinitý, hořečnatý) bylo pozorováno mírné snížení biologické dostupnosti

olmesartanu.

Olmesartan-medoxomil neměl významný vliv na farmakokinetiku nebo farmakodynamiku warfarinu

ani na farmakokinetiku digoxinu. Souběžné podávání olmesartan-medoxomilu s pravastatinem nemělo

u zdravých dobrovolníků klinicky významný vliv na farmakokinetiku žádné z látek.

Olmesartan neměl in vitro klinicky významný inhibiční účinek na enzymy lidského cytochromu P450

1A1/2, 2A6, 2C8/9, 2C19, 2D6, 2E1 a 3A4 a neměl žádný nebo měl minimální indukční účinek na

aktivitu cytochromu P450 u potkanů. Klinicky významné interakce mezi olmesartanem a léčivými

přípravky metabolizovanými výše zmíněnými enzymy cytochromu P450 se nepředpokládají.

Možné interakce vztahující se k amlodipinu obsaženému v přípravku Olmesartan/Amlodipin Zentiva

Účinky jiných léčivých přípravků na amlodipin

Inhibitory CYP3A4

Současné užívání amlodipinu se silnými nebo středně silnými inhibitory CYP3A4 (inhibitory proteáz,

azolová antimykotika, makrolidy jako erytromycin nebo klarithromycin, verapamil nebo diltiazem) by

mohlo vyvolat signifikantní zvýšení expozice amlodipinu a zvýšit riziko hypotenze. Klinický důsledek

těchto farmakokinetických změn by mohl být výraznější ve stáří. Proto se doporučuje důkladné

klinické sledování pacientů a případně úprava dávky.

Induktory CYP3A4

Při souběžné léčbě se známými induktory CYP3A4 se mohou měnit plazmatické koncentrace

amlodipinu. Proto je zapotřebí během souběžné léčby, zejména silnými induktory CYP3A4

(např. rifampicin, třezalka tečkovaná), a po ní monitorovat krevní tlak a případně zvážit úpravu

dávky.

Užívání amlodipinu s grapefruity nebo grapefruitovou šťávou se nedoporučuje, protože biologická

dostupnost amlodipinu by mohla být u některých pacientů zvýšena, což by mohlo vést ke zvýšení

hypotenzivního účinku.

Dantrolen (infúze)

U zvířat jsou ve spojitosti s hyperkalemií po podání verapamilu a i.v. dantrolenu pozorovány letální

ventrikulární fibrilace a kardiovaskulární kolaps. Vzhledem k riziku hyperkalemie se doporučuje

vyhnout se současnému podávání blokátorů kalciových kanálů, jako je amlodipin, u pacientů

náchylných k maligní hypertermii a při zvládání maligní hypertermie.

Účinek amlodipinu na jiné léčivé přípravky

Antihypertenzní účinek amlodipinu zvyšuje účinek dalších antihypertenziv. Ve studiích klinických

interakcí amlodipin neovlivňoval farmakokinetiku atorvastatinu, digoxinu ani warfarinu.

Simvastatin

Současné užívání opakovaných dávek 10 mg amlodipinu s 80 mg simvastatinu vyústilo v 77% zvýšení

expozice simvastatinu ve srovnání s případy, kdy byl simvastatin podáván samostatně. U pacientů

užívajících amlodipin omezte dávku simvastatinu na 20 mg denně.

Takrolimus

Souběžné podávání takrolimu s amlodipinem zvyšuje riziko nárůstu hladiny takrolimu v krvi, avšak

mechanismus této interakce není zcela objasněn. Podávání amlodipinu pacientům léčeným takrolimem

vyžaduje tedy sledování hladiny takrolimu v krvi a případné přizpůsobení dávky tak, aby se předešlo

toxickému účinku takrolimu.

Cyklosporin

Studie interakcí mezi cyklosporinem a amplodipinem nebyly provedeny u zdravých dobrovolníků ani

jiné populace, s výjimkou pacientů po transplantaci ledviny, u kterých byly pozorovány rozdíly v

nárůstu koncentrace cyclosporinu (průměrně 0-40%). Je tedy třeba zvážit sledování hladiny

cyclosporinu u pacientů po transplantaci ledviny léčených amlodipinem; může být nutné i snížení

dívky cyclosporinu.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství (viz bod 4.3)

O užívání přípravku Olmesartan/Amlodipin Zentiva těhotnými pacientkami nejsou údaje. Studie

reprodukční toxicity na zvířatech nebyly s přípravkem Olmesartan/Amlodipin Zentiva provedeny.

Olmesartan-medoxomil

Užívání antagonistů angiotensinu II se v prvním trimestru těhotenství nedoporučuje (viz bod 4.4).

Užívání antagonistů angiotensinu II je kontraindikováno ve druhém a třetím trimestru těhotenství (viz

bod 4.3 a 4.4).

Epidemiologické údaje týkající se rizika teratogenity po užívání ACE inhibitorů v prvním trimestru

těhotenství nebyly průkazné, malé zvýšení rizika však nelze vyloučit. Epidemiologické údaje z

kontrolovaných studií týkajících se rizik užívání antagonistů angiotensinu II chybí, ale pro tuto

skupinu léků může existovat podobné riziko. Pokud není pokračování léčby blokátory angiotensinu

považováno za nezbytné, pacientky, které plánují otěhotnět, musí být převedeny na alternativní

antihypertenzní léčbu, která má stanovený bezpečnostní profil pro užívání v těhotenství. Pokud je

diagnostikováno těhotenství, léčba antagonisty angiotensinu II musí být ihned ukončena, a je-li to

potřebné, musí být zahájena alternativní léčba.

Je prokázáno, že užívání antagonistů angiotensinu II v druhém a třetím trimestru těhotenství indukuje

u lidí fetotoxicitu (pokles renálních funkcí, oligohydramnion, retardace osifikace lebky) a neonatální

toxicitu (selhání ledvin, hypotenze, hyperkalemie) (viz bod 5.3).

Pokud byla žena vystavena působení antagonistů angiotensinu II ve druhém trimestru či později,

doporučuje se ultrazvukové vyšetření lebky a funkcí ledvin.

Kojenci, jejichž matky užívaly antagonisty angiotensinu II, musí být pečlivě sledováni kvůli hypotenzi

(viz bod 4.3 a 4.4).

Amlodipin

Údaje získané od omezeného počtu exponovaných těhotných žen neprokazují, že amlodipin nebo jiní

antagonisté kalcia mají škodlivý vliv na zdraví plodu. Existuje však riziko prolongovaného porodu.

Proto se užívání přípravku Olmesartan/Amlodipin Zentiva v prvním trimestru těhotenství

nedoporučuje a je kontraindikováno ve druhém a třetím trimestru těhotenství (viz bod 4.3 a 4.4).

Kojení

Olmesartan se vylučuje do mléka samic potkanů. Avšak není známo, zda olmesartan prostupuje do

lidského mateřského mléka. Amlodipin je vylučován do mateřského mléka. Množství, které z matky

přejde do kojence, má odhad interkvartilního rozpětí 3–7 % (max. 15 %) mateřské dávky. Účinek

amlodipinu na kojence není známý.

Protože nejsou k dispozici žádné informace o užívání olmesartanu v období kojení, užívání přípravku

Olmesartan/Amlodipin Zentiva se nedoporučuje a preferuje se alternativní léčba s lépe stanoveným

bezpečnostním profilem v období kojení, a to zejména pokud je kojeno novorozené nebo předčasně

narozené dítě.

Fertilita

U některých pacientů léčených blokátory kalciových kanálů byly hlášeny reverzibilní biochemické

změny v hlavičce spermií. Klinická data týkající se možného vlivu amlodipinu na fertilitu nejsou

dostatečná. V jedné studii na potkanech byly zjištěny nežádoucí účinky na fertilitu samců (viz bod

5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Olmesartan/Amlodipin Zentiva má zanedbatelný nebo mírný vliv na schopnost řídit nebo

obsluhovat stroje.

U pacientů užívajících antihypertenziva se může příležitostně objevit závrať, bolest hlavy, nauzea

nebo únava, které mohou zhoršit jejich schopnost reagovat. Opatrnost se doporučuje zejména na

počátku léčby.

4.8

Nežádoucí účinky

Olmesartan-medoxomil / amlodipin

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky během léčby olmesartan-medoxomilem / amlodipinem

jsou periferní edém (11,3 %), bolest hlavy (5,3 %) a závrať (4,5 %).

Nežádoucí účinky olmesartan-medoxomilu / amlodipinu z klinických studií, poregistračních studií

bezpečnosti a spontánního hlášení jsou shrnuty v tabulce uvedené níže spolu s nežádoucími účinky

samotných složek olmesartan-medoxomilu a amlodipinu podle známého bezpečnostního profilu těchto

látek.

Pro klasifikaci výskytu nežádoucích účinků se používá následující terminologie: velmi časté (≥ 1/10),

časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1000 až < 1/100), vzácné (≥ 1/10000 až < 1/1000), velmi

vzácné (< 1/10000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Třídy

orgánových

systémů podle

databáze

MedDRA

Nežádoucí účinky

Četnost

kombinace

Olmesartan/Amlodipin

Olmesartan

Amlodipin

Poruchy krve a

lymfatického

systému

Leukocytopenie

Velmi

vzácné

Trombocytopenie

Méně časté

Velmi

vzácné

Poruchy

imunitního

systému

Alergické

reakce/Přecitlivělost na

lék

Vzácné

Velmi

vzácné

Anafylaktická reakce

Méně časté

Poruchy

Hyperglykemie

Velmi

metabolismu a

výživy

vzácné

Hyperkalemie

Méně časté

Vzácné

Hypertriglyceridemie

Časté

Hyperurikemie

Časté

Psychiatrické

poruchy

Zmatenost

Vzácné

Deprese

Méně časté

Nespavost

Méně časté

Podrážděnost

Méně časté

Pokles libida

Méně časté

Změny nálady (včetně

úzkosti)

Méně časté

Poruchy

nervového

systému

Závrať

Časté

Časté

Časté

Dysgeuzie

Méně časté

Extrapyramidální

porucha

Není známo

Bolest hlavy

Časté

Časté

Časté

(především

na začátku

léčby)

Hypertonie

Velmi

vzácné

Hypestezie

Méně časté

Méně časté

Letargie

Méně časté

Parestezie

Méně časté

Méně časté

Periferní neuropatie

Velmi

vzácné

Posturální závrať

Méně časté

Poruchy spánku

Méně časté

Somnolence

Časté

Synkopa

Vzácné

Méně časté

Třes

Méně časté

Poruchy oka

Porucha vidění (včetně

diplopie)

Časté

Poruchy ucha a

labyrintu

Tinnitus

Méně časté

Vertigo

Méně časté

Méně časté

Srdeční poruchy

Angina pectoris

Méně časté

Méně časté

(včetně

agravace

anginy

pectoris)

Arytmie (včetně

bradykardie, komorová

tachykardie a fibrilace

síní)

Méně časté

Infarkt myokardu

Velmi

vzácné

Palpitace

Méně časté

Časté

Tachykardie

Méně časté

Cévní poruchy

Zrudnutí

Vzácné

Časté

Hypotenze

Méně časté

Vzácné

Méně časté

Ortostatická hypotenze

Méně časté

Vaskulitida

Velmi

vzácné

Respirační,

hrudní a

mediastinální

poruchy

Bronchitida

Časté

Kašel

Méně časté

Časté

Méně časté

Dyspnoe

Méně časté

Časté

Faryngitida

Časté

Rinitida

Časté

Méně časté

Gastrointestináln

í poruchy

Bolest břicha

Časté

Časté

Střevní změny (včetně

průjmu a zácpy)

Časté

Zácpa

Méně časté

Průjem

Méně časté

Časté

Sucho v ústech

Méně časté

Méně časté

Dyspepsie

Méně časté

Časté

Časté

Gastritida

Velmi

vzácné

Gastroenteritida

Časté

Gingivální hyperplazie

Velmi

vzácné

Nauzea

Méně časté

Časté

Časté

Pankreatitida

Velmi

vzácné

Sprue-like enteropatie

(viz bod 4.4)

Velmi

vzácné

Bolest v nadbřišku

Méně časté

Zvracení

Méně časté

Méně časté

Méně časté

Poruchy jater a

žlučových cest

Zvýšení jaterních

enzymů

Časté

Velmi

vzácné

(většinou

odpovídající

cholestáze)

Hepatitida

Velmi

vzácné

Žloutenka

Velmi

vzácné

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Alergická dermatitida

Méně časté

Alopecie

Méně časté

Angioneurotický edém

Vzácné

Velmi

vzácné

Erythema multiforme

Velmi

vzácné

Exantém

Méně časté

Méně časté

Exfoliativní dermatitida

Velmi

vzácné

Hyperhidróza

Méně časté

Fotosensitivita

Velmi

vzácné

Pruritus

Méně časté

Méně časté

Purpura

Méně časté

Quinckeho edém

Velmi

vzácné

Vyrážka

Méně časté

Méně časté

Méně časté

Změna barvy kůže

Méně časté

Stevens-Johnsonův

syndrom

Velmi

vzácné

Kopřivka

Vzácné

Méně časté

Méně časté

Toxická epidermální

nekrolýza

Není známo

Poruchy svalové

a kosterní

soustavy a

pojivové tkáně

Otok kotníků

Časté

Artalgie

Méně časté

Artritida

Časté

Bolest zad

Méně časté

Časté

Méně časté

Svalové spasmy

Méně časté

Vzácné

Časté

Myalgie

Méně časté

Méně časté

Bolest končetin

Méně časté

Bolest kostí

Časté

Poruchy ledvin a

močových cest

Akutní selhání ledvin

Vzácné

Hematurie

Časté

Zvýšená frekvence

močení

Méně časté

Poruchy močení

Méně časté

Nykturie

Méně časté

Polakisurie

Méně časté

Ledvinová

nedostatečnost

Vzácné

Infekce močových cest

Časté

Poruchy

reprodukčního

systému a prsu

Erektilní

dysfunkce/impotence

Méně časté

Méně časté

Gynekomastie

Méně časté

Celkové poruchy

a reakce v místě

aplikace

Astenie

Méně časté

Méně časté

Časté

Bolest na hrudi

Časté

Méně časté

Edém obličeje

Vzácné

Méně časté

Únava

Časté

Časté

Časté

Příznaky podobné

chřipce

Časté

Letargie

Vzácné

Malátnost

Méně časté

Méně časté

Edém

Časté

Velmi časté

Bolest

Časté

Méně časté

Periferní edém

Časté

Časté

Edém s tvorbou dolíčků

Časté

Vyšetření

Zvýšení kreatininu v

krvi

Méně časté

Vzácné

Zvýšení kreatinin

fosfokinázy v krvi

Časté

Snížení draslíku v krvi

Méně časté

Zvýšení močoviny v krvi

Časté

Zvýšení kyseliny

močové v krvi

Méně časté

Zvýšení

gamaglutamyltransferáz

y v krvi

Méně časté

Snížení tělesné

hmotnosti

Méně časté

Zvýšení tělesné

hmotnosti

Méně časté

V časové souvislosti s užíváním antagonistů angiotensinu II byly hlášeny jednotlivé případy

rhabdomyolýzy.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky

na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Příznaky

Zkušenosti s předávkováním kombinací olmesartan/amlodipin nejsou. Nejpravděpodobnějšími účinky

olmesartan-medoxomilu při předávkování jsou hypotenze a tachykardie; při stimulaci parasympatiku

(vagu) by se mohla objevit bradykardie. Při předávkování amlodipinem lze očekávat nadměrnou

periferní vazodilataci s výraznou hypotenzí a možnou reflexní tachykardií. Hlášena byla výrazná,

potenciálně dlouhotrvající systémová hypotenze vedoucí až k šoku s možným fatálním vyústěním.

Opatření

Pokud k požití došlo v nedávné době, v úvahu může připadat výplach žaludku. U zdravých jedinců

bylo prokázáno, že podání živočišného uhlí ihned nebo do 2 hodin po požití amlodipinu značně

snižuje absorpci amlodipinu.

Při klinicky významné hypotenzi v důsledku předávkování kombinací olmesartan/amlodipin je nutná

aktivní podpora kardiovaskulárního systému včetně pečlivého sledování funkcí srdce a plic, zvednutí

končetin a sledování objemu cirkulujících tekutin a vyloučené moči.

Při obnově tonu cév a krevního tlaku může být prospěšné podání vasokonstrikční látky, a to za

předpokladu, že k jejímu použití není žádná kontraindikace. Intravenózní podání kalcium-glukonátu

může být užitečné při snaze zvrátit účinek blokády kalciových kanálů.

Protože amlodipin se značně váže na proteiny, dialýza není pravděpodobně přínosná. Dialyzovatelnost

olmesartan-medoxomilu není známa.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antagonisté angiotensinu II a blokátory kalciových kanálů, ATC kód:

C09DB02

Mechanismus účinku

Olmesartan/Amlodipin Zentiva je kombinací antagonisty angiotensinu II, olmesartan-medoxomilu, a

blokátoru kalciových kanálů, amlodipin-besilátu. Kombinace těchto léčivých látek má aditivní

antihypertenzní účinek, snižuje krevní tlak více než samotně podávané jednotlivé složky.

Klinická účinnost a bezpečnost

Olmesartan/amlodipin

Ve dvojitě zaslepené, randomizované, placebem kontrolované studii s faktoriálním uspořádáním, která

trvala 8 týdnů a do které bylo zařazeno 1940 pacientů (71 % bělošských pacientů a 29 % pacientů

jiného původu), léčba každou dávkou kombinace olmesartan/amlodipin vedla k významně

výraznějšímu snížení diastolického a systolického krevního tlaku než léčba příslušnými látkami v

monoterapii.

Průměrná změna systolického/diastolického krevního tlaku byla závislá na dávce: -24/-14 mmHg

(kombinace 20 mg/5 mg), -25/-16 mmHg (kombinace 40 mg/5 mg) a -30/-19 mmHg (kombinace 40

mg/10 mg).

Olmesartan/amlodipin 40 mg/5 mg snížil systolický/diastolický krevní tlak vsedě o dalších 2,5/1,7

mmHg oproti olmesartan/amlodipinu 20 mg/5 mg. Obdobně olmesartan/amlodipin 40 mg/10 mg snížil

systolický/diastolický krevní tlak vsedě o dalších 4,7/3,5 mmHg oproti olmesartan/amlodipinu 40

mg/5 mg.

Procento pacientů, u kterých bylo dosaženo cílového krevního tlaku (< 140/90 mmHg u pacientů bez

diabetu a < 130/80 mmHg u pacientů s diabetem), bylo 42,5 %, 51,0 % a 49,1 % u

olmesartan/amlodipinu 20 mg/5 mg, 40 mg/5 mg, respektive 40 mg/10 mg.

Většiny antihypertenzního účinku olmesartan/amlodipinu bylo obvykle dosaženo již v prvních dvou

týdnech léčby.

Druhá dvojitě zaslepená, randomizovaná, placebem kontrolovaná studie hodnotila účinnost přidání

amlodipinu při léčbě bělošských pacientů, jejichž krevní tlak nebyl dostatečně upraven osmitýdenní

monoterapií 20 mg olmesartan-medoxomilu.

U pacientů, kteří pokračovali v užívání pouze 20 mg olmesartan-medoxomilu, se

systolický/diastolický krevní tlak po dalších osmi týdnech léčby snížil o -10,6/-7,8 mmHg. Přidání 5

mg amlodipinu po dobu osmi týdnů snížilo systolický/diastolický krevní tlak o -16,2/-10,6 mmHg (p =

0,0006).

Procento pacientů, u kterých bylo dosaženo cílového krevního tlaku (< 140/90 mmHg u pacientů bez

diabetu a < 130/80 mmHg u pacientů s diabetem), bylo 44,5 % u kombinace 20 mg/5 mg v porovnání

s 28,5 % ve skupině užívající 20 mg olmesartan-medoxomilu.

Další studie hodnotila přidání různých dávek olmesartan-medoxomilu při léčbě bělošských pacientů,

jejichž krevní tlak nebyl dostatečně upraven osmitýdenní monoterapií 5 mg amlodipinu.

U pacientů, kteří pokračovali v užívání pouze 5 mg amlodipinu, se systolický/diastolický krevní tlak

po dalších osmi týdnech léčby snížil o -9,9/-5,7 mmHg. Přidání 20 mg olmesartan-medoxomilu snížilo

systolický/diastolický krevní tlak o -15,3/-9,3 mmHg, přidání 40 mg olmesartan-medoxomilu snížilo

systolický/diastolický krevní tlak o -16,7/-9,5 mmHg (p < 0,0001).

Procento pacientů, u kterých bylo dosaženo cílového krevního tlaku (< 140/90 mmHg u pacientů bez

diabetu a < 130/80 mmHg u pacientů s diabetem), bylo 29,9 % ve skupině, která pokračovala v

užívání pouze 5 mg amlodipinu, a 53,5 % ve skupině užívající olmesartan/amlodipin 20 mg/5 mg,

resp. 50,5 % ve skupině užívající olmesartan/amlodipin 40 mg/5 mg.

Randomizovaná data porovnávající u pacientů s nekompenzovanou hypertenzí užívání středně vysoké

dávky olmesartan/amlodipinu s užíváním maximální dávky amlodipinu nebo olmesartanu v

monoterapii nejsou k dispozici.

Tři studie potvrdily, že účinek olmesartan/amlodipinu na snižování krevního tlaku při podání jednou

denně přetrvává po celý dávkovací interval, tj. 24 hodin, přičemž poměr through-to-peak byl 71 % až

82 % systolické a diastolické odpovědi a 24hodinová účinnost byla potvrzena ambulantním

monitorováním krevního tlaku.

Antihypertenzní účinek olmesartan/amlodipinu se téměř nelišil v závislosti na věku a pohlaví.

Srovnatelný antihypertenzní účinek byl také zaznamenán u pacientů s diabetem a bez diabetu.

Ve dvou otevřených nerandomizovaných rozšířených studiích byla přetrvávající účinnost

olmesartan/amlodipinu 40 mg/5 mg potvrzena po jednom roce užívání u 49–67 % pacientů.

Olmesartan-medoxomil

Olmesartan-medoxomil, který je součástí přípravku Olmesartan/Amlodipin Zentiva, je selektivním

antagonistou receptoru typu 1 (AT1) pro angiotensin II. Olmesartan-medoxomil se rychle přeměňuje

na farmakologicky účinný metabolit, olmesartan. Angiotensin II je primárně vazoaktivním hormonem

systému renin-angiotensin-aldosteron a hraje významnou úlohu v patofyziologii hypertenze.

Účinky angiotensinu II zahrnují vazokonstrikci, stimulaci syntézy a uvolňování aldosteronu, stimulaci

srdce a reabsorpci sodíku v ledvinách. Olmesartan potlačuje vazokonstrikční účinek angiotensinu II a

jeho vliv na sekreci aldosteronu blokádou jeho vazby na AT1

receptor ve tkáních včetně hladké

svaloviny cév a nadledvinek. Účinek olmesartan nezávisí na zdroji a cestě syntézy angiotensinu II.

Selektivní antagonismus receptorů pro angiotensin II (AT1) olmesartanem způsobuje zvýšení hladin

reninu a koncentrací angiotensinu I a II v plasmě a pokles plasmatické koncentrace aldosteronu.

Při hypertenzi vede účinek olmesartan-medoxomilu k dlouhodobému, na dávce závislému snížení

arteriálního krevního tlaku. Hypotenze po první dávce, tachyfylaxe při dlouhodobé léčbě ani rebound

hypertenze po náhlém ukončení léčby nebyly zaznamenány.

Při podávání jednou denně pacientům s hypertenzí vyvolává olmesartan-medoxomil účinné a plynulé

snížení krevního tlaku po celý 24hodinový dávkovací interval. Podávání jednou denně způsobuje

podobný pokles krevního tlaku jako podávání dvakrát denně při stejné celkové denní dávce.

Při trvalé léčbě je maximálního snížení krevního tlaku antihypertenzní dosaženo do 8 týdnů po

zahájení, ale podstatné snížení krevního tlaku je pozorováno již po 2 týdnech léčby. Vliv olmesartan-

medoxomilu na mortalitu a morbiditu dosud není znám.

Randomizovaná studie Randomised Olmersartan and Diabetes Microalbuminuria (ROADMAP) se

4447 pacienty s diabetus mellitus 2. typu, normoalbuminurií a nejméně jedním dalším rizikovým

kardiovaskulárním faktorem sledovala, zda léčba olmesartanem může oddálit nástup

mikroalbuminurie. Medián sledování byl 3,2 let a pacienti v této době užívali olmesartan nebo placebo

jako přídatnou léčbu k jiným antihypertenzivům, s výjimkou ACE inhibitorů nebo antagonistů

angiotensinu II.

U primárního cílového parametru studie prokázala významné snížení rizika v době do nástupu

mikroalbuminurie ve prospěch olmesartanu. Po úpravě kvůli rozdílům v krevním tlaku

toto snížení rizika již nebylo statisticky významné. Mikroalbuminurie se rozvinula u 8,2 % (178 z

2160) pacientů ve skupině s olmesartanem a u 9,8 % (210 z 2139) ve skupině s placebem.

Co se týče sekundárních cílových parametrů, kardiovaskulární příhody se objevily u 96 pacientů

(4,3 %) užívajících olmesartan a 94 pacientů (4,2 %) užívajících placebo. Incidence

mortality z kardiovaskulárních příčin byla vyšší u olmesartanu než u placeba (15 pacientů

(0,7 %) versus 3 pacienti (0,1 %)) navzdory podobným poměrům u nefatální cévní mozkové příhody

(14 pacientů (0,6 %) versus 8 pacientů (0,4 %)), nefatálního infarktu myokardu (17 pacientů (0,8 %)

versus 26 pacientů (1,2 %)) a mortalitě z nekardiovaskulárních příčin (11 pacientů (0,5 %) versus 12

pacientů (0,5 %)). Celková mortalita byla u olmesartanu početně zvýšená (26 pacientů

(1,2 %) versus 15 pacientů (0,7 %)), což bylo dáno zejména vyšším počtem fatálních

kardiovaskulárních příhod.

Studie Olmesartan Reducing Incidence of End-stage Renal Disease in Diabetic Nephropathy Trial

(ORIENT) zkoumala účinky olmesartanu na renální a kardiovaskulární ukazatele u 577

randomizovaných japonských a čínských pacientů s diabetes mellitus 2. typu a zjevnou nefropatií.

Medián sledování byl 3,1 let, pacienti v tomto období užívali olmesartan nebo placebo k jiným

antihypertenzivům včetně ACE inhibitorů jako přídatnou léčbu.

Primární kombinovaný cílový parametr (doba do prvního zdvojnásobení kreatininu v séru, konečné

stádium onemocnění ledvin, úmrtí z jakékoli příčiny) byl pozorován u 116 pacientů ze skupiny

užívajících olmesartan (41,1 %) a 129 pacientů ze skupiny užívající placebo (45,4 %) (HR

0,97 (95% CI 0,75 až 1,24); p=0,791). Kombinovaný sekundární kardiovaskulární cílový parametr byl

pozorován u 40 pacientů léčených olmesartan (14,2 %) a 53 pacientů užívajících

placebo (18,7 %). Tento kombinovaný kardiovaskulární cílový parametr zahrnoval úmrtí z

kardiovaskulárních příčin u 10 (3,5 %) pacientů užívajících olmesartan versus 3 (1,1 %)

užívajících placebo, celkovou mortalitu 19 (6,7 %) versus 20 (7,0 %), nefatální cévní mozkovou

příhodu 8 (2,8 %) versus 11 (3,9 %) a nefatální infarkt myokardu 3 (1,1 %) versus 7 (2,5 %).

Amlodipin

Amlodipin, který je součástí přípravku Olmesartan/Amlodipin Zentiva, je blokátorem kalciových

kanálů, který inhibuje transmembránový přestup iontů vápníku skrze kanály L-typu závislé na

potenciálu v srdci a hladké svalovině. Experimentální data ukazují, že amlodipin se váže na

dihydropyridinová i nedihydropyridinová vazebná místa. Amlodipin je relativně selektivní vůči cévám

a tedy na buňky hladké svaloviny cév účinkuje více než na buňky srdečního svalu. Antihypertenzní

účinek amlodipinu se odvozuje od přímého relaxačního působení na hladkou svalovinu arterií, což

vede ke snížení periferního odporu a tím i krevního tlaku.

U pacientů s hypertenzí amlodipin způsobuje dlouhodobé snížení arteriálního krevního tlaku závislé

na dávce. Hypotenze po první dávce, tachyfylaxe při dlouhodobé léčbě ani rebound hypertenze po

náhlém ukončení léčby nebyly zaznamenány.

Po podání terapeutických dávek pacientům s hypertenzí vyvolává amlodipin účinné snížení krevního

tlaku, a to v poloze v leže, v sedě i ve stoje. Dlouhodobé užívání amlodipinu není spojeno s

významnými změnami srdeční frekvence nebo hladiny katecholaminů v plasmě. U pacientů s

hypertenzí a normálními funkcemi ledvin snižují terapeutické dávky amlodipinu renální vaskulární

rezistenci a zvyšují rychlost glomerulární filtrace a efektivní průtok plasmy ledvinami, aniž by se

měnila filtrační frakce nebo proteinurie.

Ve studiích hemodynamiky u pacientů se srdečním selháním a v klinických studiích založených na

námahových testech, kterým byly podrobeni pacienti se srdečním selháním NYHA II-IV, bylo

zjištěno, že amlodipin nezpůsobuje zhoršení klinického stavu, což bylo posuzováno podle

snášenlivosti cvičení, ejekční frakce levé komory a klinických známek a příznaků.

V placebem kontrolované studii (PRAISE), která byla navržena pro zhodnocení pacientů se srdečním

selháním NYHA III-IV léčených digoxinem, diuretiky a ACE inhibitory, bylo prokázáno, že

amlodipin nezvyšuje u pacientů se srdečním selháním riziko mortality ani kombinované riziko

mortality a morbidity.

V následné dlouhotrvající, placebem kontrolované studii (PRAISE-2) s amlodipinem u pacientů se

srdečním selháním třídy NYHA III a IV bez klinických příznaků nebo objektivních nálezů svědčících

pro probíhající ischemickou chorobu, při stabilních dávkách ACE inhibitorů, digitalisu a diuretik,

neměl amlodipin žádný účinek na celkovou nebo kardiovaskulární mortalitu. U stejné populace byl

amlodipin spojován se zvýšeným počtem hlášení plicního edému, navzdory absenci podstatných

rozdílů v incidenci zhoršení srdečního selhání ve srovnání s placebem.

Studie léčby pro prevenci infarktu myokardu (ALLHAT): Randomizovaná dvojitě zaslepená studie

morbidity-mortality nazvaná Antihypertensive and Lipid- Lowering Treatment to Prevent Heart

Attack Trial (ALLHAT) byla provedena k porovnání novějších lékových terapií: amlodipinu 2,5-10

mg/d (blokátor kalciových kanálů) nebo lisinoprilu 10-40 mg/d (ACE inhibitor) jako léků první volby

oproti thiazidovým diuretikům, chlortalidonu 12,5-25 mg/d při mírné až středně závažné hypertenzi.

Celkem 33357 pacientů s hypertenzí ve věku 55 let nebo starších bylo randomizováno a sledováno v

průměru 4,9 let. Pacienti měli alespoň jeden další rizikový faktor ICHS včetně: infarktu myokardu

nebo cévní mozkové příhody v anamnéze (>6 měsíců před zařazením) nebo dokumentované jiné

aterosklerotické kardiovaskulární onemocnění (celkem 51,5%), diabetes mellitus typu 2 (36,1 %),

HDL-C < 35 mg/dl (11,6 %), hypertrofii levé komory diagnostikovaná elektrokadriograficky nebo

echokardiograficky (20,9 %), současné kouření cigaret (21,9%).

Primární cílový parametr byl složen z fatální ischemické choroby srdeční nebo nefatálního infarktu

myokardu. V primárním cílovém parametru nebyl žádný významný rozdíl mezi léčbou založenou na

amlodipinu a léčbou založenou na chlortalidonu: RR 0,98, 95% CI (0,90-1,07) p=0,65. Mezi

sekundárními sledovanými cílovými parametry byla incidence srdečního selhání (součást

kombinovaného kardiovaskulárního cílového parametru) výrazně vyšší ve skupině amlodipinu v

porovnání se skupinou chlortalidonu (10,2 % vs. 7,7 %, RR 1,38, 95% CI [1,25-1,52] p<0,001).

Avšak v mortalitě z jakékoliv příčiny nebyl významný rozdíl mezi terapií založenou na amlodipinu a

terapií založenou na chlortalidonu (RR 0,96 95% CI [0,89-1,02] p=0,20).

Studie ONTARGET byla vedena u pacientů s anamnézou kardiovaskulárního nebo

cerebrovaskulárního onemocnění nebo u pacientů s diabetes mellitus 2. typu se známkami poškození

cílových orgánů. Studie VA NEPHRON-D byla vedena u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a

diabetickou nefropatií.

V těchto studiích nebyl prokázán žádný významně příznivý účinek na renální a/nebo kardiovaskulární

ukazatele a na mortalitu, ale v porovnání s monoterapií bylo pozorováno zvýšené riziko hyperkalemie,

akutního poškození ledvin a/nebo hypotenze. Vzhledem k podobnosti farmakodynamických vlastností

jsou tyto výsledky relevantní rovněž pro další inhibitory ACE a antagonisty angiotensinu II.

Inhibitory ACE a antagonisté angiotensinu II proto nesmí pacienti s diabetickou nefropatií užívat

současně.

Studie ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease

Endpoints) byla navržena tak, aby zhodnotila přínos přidání aliskirenu k standardní terapii inhibitorem

ACE nebo antagonistů angiotensinu II u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a chronickým

onemocněním ledvin, kardiovaskulárním onemocnění, nebo obojím. Studie byla předčasně ukončena z

důvodu zvýšení rizika nežádoucích komplikací. Kardiovaskulární úmrtí a cévní mozková příhoda byly

numericky častější ve skupině s aliskirenem než ve skupině s placebem a zároveň nežádoucí účinky a

sledované závažné nežádoucí účinky (hyperkalemie, hypotenze a renální dysfunkce) byly častěji

hlášeny ve skupině s aliskirenem oproti skupině užívající placebo.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Olmesartan/amlodipin

Po perorálním podání olmesartan/amlodipinu je dosaženo jeho maximálních koncentrací v plasmě za

1,5–2 hodiny, resp. 6–8 hodin. Rychlost a rozsah absorpce olmesartan/amlodipinu odpovídá rychlosti

a rozsahu absorpce po užití tablet obou látek samostatně. Potrava neovlivňuje biologickou dostupnost

olmesartan/amlodipinu.

Olmesartan-medoxomil

Absorpce a distribuce

Olmesartan-medoxomil je proléčivo. Během absorpce z gastrointestinálního traktu je rychle

přeměňován esterázami ve střevní sliznici a v portální krvi na farmakologicky účinný metabolit

olmesartan. V plasmě ani exkretech nebyl objeven žádný nezměněný olmesartan-medoxomil nebo

nezměněný postranní řetězec medoxomilové složky. Průměrná absolutní biologická dostupnost

olmesartanu z tabletové formy byla 25,6 %.

Průměrné maximální koncentrace (C

) olmesartanu v plasmě je dosaženo přibližně do 2 hodin po

perorálním podání olmesartan-medoxomilu a koncentrace olmesartanu v plasmě se zvyšuje přibližně

lineárně se zvyšující se jednotlivou per orální dávkou až do cca 80 mg.

Potrava má minimální vliv na biologickou dostupnost olmesartanu, a proto olmesartan-medoxomil smí

být podáván s jídlem i nezávisle na jídle. Ve farmakokinetice olmesartanu nebyly pozorovány klinicky

významné pohlavími rozdíly.

Olmesartan se silně váže na plasmatické proteiny (99,7 %), avšak potenciál pro klinicky významné

interakce způsobené vytěsněním z vazby na proteiny mezi olmesartanem a jinými souběžně

podávanými léčivými látkami, které se také velmi vážou na plasmatické proteiny, je nízký (což bylo

potvrzeno nepřítomností klinicky významných interakcí mezi olmesartan-medoxomilem a

warfarinem). Vazba olmesartanu na krevní buňky je zanedbatelná. Průměrný distribuční objem po

intravenózním podání je malý (16–29 l).

Biotransformace a eliminace

Celková clearance olmesartanu z plasmy byla typicky 1,3 l/h (CV 19 %) a ve srovnání s průtokem

krve játry byla relativně pomalá (cca 90 l/hod). Po jednorázovém perorálním podání olmesartan-

medoxomilu označeného uhlíkem

C se 10–16 % podané radioaktivity vyloučilo ledvinami (převážná

většina do 24 hodin po podání dávky) a zbytek objevené radioaktivity se vyloučil stolicí. Na základě

systémové dostupnosti 25,6 % lze spočítat, že vstřebaný olmesartan se vylučuje jak ledvinami (cca 40

%) tak hepatobiliární cestou (cca 60 %). Všechna objevená radioaktivita byla identifikována jako

olmesartan. Žádný jiný významný metabolit nebyl zaznamenán. Enterohepatální oběh olmesartanu je

minimální. Protože velký podíl olmesartanu se vylučuje ve žluči, je podání pacientům s obstrukcí

žlučových cest kontraindikováno (viz bod 4.3).

Terminální eliminační poločas olmesartanu po opakovaném perorálním podání je 10–15 hodin.

Ustáleného stavu je dosaženo po několika prvních dávkách a po 14 dnech opakovaného podávání není

patrná další akumulace léčiva. Renální clearance je přibližně 0,5–0,7 l/hod a je nezávislá na dávce.

Lékové interakce

Sekvestrant žlučových kyselin kolesevelam: Současné užívání 40 mg olmesartan-medoxomilu a

3,75 mg kolesevelam-hydrochloridu zdravým jedincům mělo za následek 28% snížení v C

a 39%

snížení AUC olmesartanu. Slabší efekt, 4% snížení C

a 15% snížení AUC, byl pozorován pokud by

olmesartan-medoxomil podáván 4 hodiny před kolesevelam-hydrochloridu. Terminální eliminační

poločas olmesartanu byl snížen o 50-52% bez ohledu na to, zda byl podáván souběžně s nebo 4 hodiny

před kolesevelam-hydrochloridem (viz bod 4.5).

Amlodipin

Absorpce a distribuce

Po perorálním podání terapeutických dávek je amlodipin dobře vstřebáván, maximální hladiny v krvi

je dosaženo za 6-12 hodin po podání. Odhaduje se, že absolutní biologická dostupnost je mezi 64 a 80

%. Distribuční objem je přibližně 21 l/kg. V studiích in vitro bylo prokázáno, že přibližně 97,5 %

cirkulujícího amlodipinu se váže na plasmatické bílkoviny. Vstřebávání amlodipinu není ovlivněno

současnou konzumací jídla.

Biotransformace a eliminace

Terminální plasmatický poločas eliminace je okolo 35-50 hodin a odpovídá dávkování jednou denně.

Amlodipin je rozsáhle metabolizován játry na neúčinné metabolity; 10 % amlodipinu v nezměněné

podobě a 60 % metabolitů se vylučuje močí.

Olmesartan-medoxomil/amlodipin

Zvláštní populace

Pediatrická populace (mladší 18 let)

Farmakokinetické údaje o pediatrických pacientech nejsou k dispozici.

Starší pacienti (65 let a starší)

U starších pacientů (65–75 let) s hypertenzí je AUC olmesartanu v ustáleném stavu zvýšena o

přibližně 35 % a u velmi starých pacientů (≥ 75 let) o přibližně 44 % ve srovnání s mladšími

věkovými skupinami (viz bod 4.2). To by mohlo alespoň částečně souviset se středním poklesem

funkce ledvin v této skupině pacientů. Doporučené dávkování pro starší pacienty je však stejné, i když

při zvyšování dávek je třeba opatrnosti. Čas potřebný k dosažení maximální plasmatické koncentrace

amlodipinu je podobný u starších i mladších subjektů. U starších pacientů má clearance amlodipinu

snižující se tendenci, což vede ke zvýšení AUC a eliminačního poločasu. Zvýšení AUC a eliminačního

poločasu u pacientů s městnavým srdečním selháním odpovídalo v této studii očekávání (viz bod 4.4).

Porucha funkce ledvin

V porovnání se zdravými dobrovolníky se u pacientů s poruchou funkce ledvin AUC olmesartanu v

ustáleném stavu zvyšuje o 62 %, 82 % a 179 % u pacientů s lehkou, středně těžkou a těžkou poruchou

funkce ledvin (viz bod 4.2, 4.4).

Amlodipin je rozsáhle metabolizován na neúčinné metabolity. Deset procent látky se vylučuje v

nezměněné podobě močí. Změny v plasmatické koncentraci amlodipinu nejsou ve vzájemném vztahu

se stupněm poškození ledvin. U těchto pacientů smí být amlodipin podáván v běžných dávkách.

Amlodipin není dialyzovatelný.

Porucha funkce jater

Po jednorázovém perorálním podání jsou hodnoty AUC olmesartanu při lehké a středně těžké poruše

funkce jater o 6%, respektive 65 % vyšší než u odpovídajících skupin zdravých dobrovolníků.

Nevázaná frakce olmesartanu v druhé hodině po podání je u zdravých dobrovolníků, pacientů s lehkou

poruchou funkcejater a pacientů se středně těžkou poruchou funkce jater 0,26 %, 0,34 % respektive

0,41 %. Po opakovaném podání pacientům se středně závažnou poruchou funkce jater je průměrná

AUC olmesartanu opět o 65 % vyšší než u odpovídající skupiny zdravých dobrovolníků. Průměrné

hodnoty C

olmesartanu jsou u pacientů s poruchou funkce jater srovnatelné s hodnotami u zdravých

dobrovolníků. Olmesartan-medoxomil nebyl hodnocen u pacientů s těžkou poruchou funkce jater (viz

bod 4.2, 4.4).

K podávání amlodipinu pacientům s poruchou funkce, jater jsou k dispozici velmi omezená klinická

data. U pacientů s poruchou funkce jater se clearance amlodipinu snižuje a poločas se prodlužuje, což

má za následek zvýšení AUC o přibližně 40–60 % (viz bod 4.2, 4.4).

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Na základě preklinického toxikologického profilu každé ze složek se neočekává zvýšení toxicity při

kombinac obou látek, protože cílem působení každé z látek jsou rozdílné orgány, tj. ledviny u

olmesartan-medoxomilu a srdce u amlodipinu.

Ve tříměsíční studii toxicity po opakovaném perorálním podávání kombinace olmesartan-

medoxomil/amlodipin potkanům byly pozorovány následující změny: pokles v červeném krevním

obrazu a změny ledvin, přičemž obojí by mohlo být vyvoláno olmesartan-medoxomilem; střevní

změny (dilatace lumen a difúzní zbytnění sliznice ilea a colonu), nadledvin (hypertrofie

glomerulárních kortikálních buněk a vakuolizace fascikulárních kortikálních buněk) a hypertrofie

mlékovodů v prsní žláze, což by mohlo být vyvoláno amlodipinem. Tyto změny nezvyšovaly dříve

hlášenou ani existující toxicitu jednotlivých složek, ani nevyvolávaly nové toxické působení.

Synergické toxické působení nebylo pozorováno.

Olmesartan-medoxomil

Ve studiích chronické toxicity u potkanů a psů vykazoval olmesartan-medoxomil účinky podobné

účinkům jiných antagonistů AT1

receptorů a ACE inhibitorů: zvýšení močoviny v krvi (BUN) a

kreatininu v krvi, snížení hmotnosti srdce, snížení některých ukazatelů červených krvinek (počet

erytrocytů, hemoglobin, hematokrit), histologické známky poškození ledvin (regenerační léze epitelu

ledvin, zbytnění bazální membrány, dilatace tubulů). Tyto nežádoucí účinky způsobené

farmakologickým působením olmesartan-medoxomilu se vyskytly také v preklinických studiích u

jiných antagonistů AT1

receptorů a ACE inhibitorů a mohou být sníženy současným perorálním

podáváním chloridu sodného. U obou živočišných druhů bylo zaznamenáno zvýšení aktivity reninu v

plasmě a hypertrofie/hyperplasie juxtaglomerulárních buněk ledvin. Zdá se, že tyto změny, které jsou

typickým skupinovým efektem u ACE inhibitorů a antagonistů AT1

receptorů, se nejeví klinicky

relevantní.

Stejně jako u jiných antagonistů AT1

receptorů bylo zjištěno, že olmesartan-medoxomil zvyšuje

incidenci zlomů chromozomů v buněčných kulturách in vitro. V několika in vivo studiích, ve kterých

byly použity velmi vysoké dávky olmesartan-medoxomilu (až 2000 mg/kg), nebyly pozorovány žádné

významné účinky. Souhrnná data z komplexního programu testování genotoxicity naznačují, že

olmesartan velmi pravděpodobně nemá v podmínkách klinického použití genotoxické účinky.

Ve dvouleté studii na potkanech ani ve dvou šestiměsíčních studiích karcinogenity na transgenních

myších nebyl olmesartan-medoxomil karcinogenní.

V reprodukčních studiích na potkanech olmesartan-medoxomil neovlivňoval plodnost a nebyly

zaznamenány žádné známky teratogenního působení. Jako u jiných antagonistů angiotensinu II bylo

přežití potomků po expozici olmesartan-medoxomilu sníženo a po expozici samic v pozdní fázi

březosti a během kojení byla zaznamenána dilatace ledvinové pánvičky. Jako u jiných antihypertenziv

bylo prokázáno, že olmesartan-medoxomil je toxičtější pro březí samice králíků než pro březí samice

potkanů, avšak známky fetotoxického působení nebyly pozorovány.

Amlodipin

Reprodukční toxikologie

Reprodukční studie provedené na potkanech a myších při podávání dávek přibližně 50krát vyšších než

je maximální doporučená dávka pro člověka (převedeno na mg/kg) prokázaly opoždění porodu,

prodloužení doby trvání porodu a snížené přežívání mláďat.

Poruchy fertility

Vliv na fertilitu potkanů, kterým byl podáván amlodipin (samci 64 dnů a samice 14 dnů před pářením)

v dávkách až 10 mg/kg/den (osminásobek * maximální doporučené dávky 10 mg na mg/m

člověka), nebyl zaznamenán. V jiné studii na potkanech, ve které samci potkanů dostávali amlodipin-

besilát po dobu 30 dnů v dávce srovnatelné s dávkou pro člověka v mg/kg, byl zjištěn pokles hladiny

folikuly-stimulujícího hormonu v plasmě a testosteronu a také snížení hustoty spermatu a počtu

zralých spermií a Sertoliho buněk.

Kancerogenita, mutagenita

U potkanů a myší, kterým byl amlodipin podáván v potravě po dobu 2 let v koncentracích

vypočtených tak, aby byly zajištěny hladiny denních dávek 0,5, 1,25 a 2,5 mg/kg/den, nebyla

prokázána žádná známka kancerogenity. Nejvyšší dávky (pro myši podobné, pro potkany dvakrát*

vyšší než doporučená maximální klinicky používaná dávka 10 mg; přepočteno na mg/m

) byly blízké

maximální tolerované dávce pro myši, nikoli však pro potkany. Studie mutagenity neodhalily žádný

vliv spojený s podáváním léčiva na genové ani chromosomální úrovni.

*Založeno na tělesné hmotnosti pacienta 50 kg

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety

Předbobtnalý kukuřičný škrob

Silicifikovaná mikrokrystalická celulosa, (mikrokrystalická celulosa a koloidní oxid křemičitý)

Sodná sůl kroskarmelosy

Monohydrát laktosy

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Magnesium-stearát

Potahová vrstva tablety:

Částečně hydrolyzovaný polyvinylalkohol,

Makrogol 4000

Oxid titaničitý (E171)

Mastek

Žlutý oxid železitý (E172) (jen potahované tablety Olmesartan/Amlodipin Zentiva 40 mg/5mg),

Červený oxid železitý (E172) (jen potahované tablety Olmesartan/Amlodipin Zentiva 40 mg/5 mg a

40 mg/10 mg)

Černý oxid železitý (E172) (jen potahované tablety Olmesartan/Amlodipin Zentiva 40 mg/5 mg)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání

Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5

Druh obalu a obsah balení

OPA/A1/PVC-Al blistr, krabička.

Velikosti balení: 14, 28, 30, 56, 90, 98 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky na likvidaci.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká Republika.

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Olmesartan/Amlodipin Zentiva 20 mg/5 mg potahované tablety: 58/815/16-C

Olmesartan/Amlodipin Zentiva 40 mg/5 mg potahované tablety: 58/816/16-C

Olmesartan/Amlodipin Zentiva 40 mg/10 mg potahované tablety: 58/817/16-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

29. 11. 2017

10.

DATUM REVIZE TEXTU

6. 4. 2018

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace