OLANZAPIN LILLY 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY, POR TBL FLM 56X5MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
OLANZAPIN (OLANZAPINUM)
Dostupné s:
ELI LILLY ČR, s.r.o., Praha
ATC kód:
N05AH03
Dávkování:
5MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
56, Blistr
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
68/ 028/11-C
Datum autorizace:
0000-00-00

Přečtěte si celý dokument

Přílohač. 2 krozhodnutí oregistraci sp.zn.sukls139426-27/2010; sukls139429/2010;

sukls139431-32/2010; sukls139434/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE

OLANZAPIN LILLY 2,5 mgpotahované tablety

OLANZAPIN LILLY 5 mg potahované tablety

OLANZAPIN LILLY 7,5 mgpotahované tablety

OLANZAPIN LILLY 10 mg potahované tablety

OLANZAPIN LILLY 15 mg potahované tablety

OLANZAPIN LILLY 20 mg potahované tablety

olanzapinum

Přečtěte si pozorněceloupříbalovouinformace dříve,nežzačnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovouinformaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky,zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravekbyl předepsán Vám.Nedávejte jej žádné další osobě. Mohlbyjí ublížit, a to

i tehdy,má-listejné příznakyjako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinkůvyskytne vzávažnémíře, nebo pokudsi všimnete

jakýchkoli nežádoucíchúčinků,které nejsou uvedenyv této příbalové informaci, prosím, sdělte

to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je přípravek OLANZAPIN LILLY akčemu se používá

2. Čemu musítevěnovat pozornost, než začnete přípravek OLANZAPIN LILLY užívat

3. Jak se přípravek OLANZAPIN LILLY užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek OLANZAPIN LILLY uchovávat

6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK OLANZAPIN LILLYA KČEMU SE POUŽÍVÁ

OLANZAPINLILLY patří do skupinylékůnazývaných antipsychotika.

OLANZAPIN LILLY sepoužívá k léčběnemoci, jejímižpříznaky jsou pocity,že slyšíte, vidíte nebo

vnímáte věci,které neexistují, chybná přesvědčení, neobvyklá podezřívavost a uzavření se do sebe.

Lidé trpící touto nemocí se rovněž mohou cítit depresivní, úzkostnínebo vnapětí.

OLANZAPIN LILLY se také používá kléčběstavu, jehož příznaky jsou pocit povznesené nálady,

pocit nadměrného množství energie, mnohemmenšípotřeba spánku než obvykle, překotnářeč

a myšlenkyaněkdyvýrazná podrážděnost. Je také stabilizátor nálady, který zabraňuje znovuobjevení

zneschopňujících extrémůnálady ve smyslu povznesené nebo pokleslé (depresivní) nálady, které tento

stav provázejí.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽZAČNETE PŘÍPRAVEK

OLANZAPINLILLYUŽÍVAT

Neužívejtepřípravek OLANZAPIN LILLY:

jestliže jstealergický(á) (přecitlivělý(á) na léčivou látku nebona kteroukolivdalšísložku

přípravku OLANZAPIN LILLY. Přecitlivělost se projeví jako vyrážka, svědění, opuchlý

obličej, oteklértynebo dušnost. Dojde-li k tomupoužití přípravku OLANZAPIN LILLY,

oznamte to ošetřujícímu lékaři.

jestliže trpíteočními problémy, jako je určitý typglaukomu(zvýšený tlak voku).

/6 1

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku OLANZAPIN LILLY jezapotřebí:

Lékytohoto typu mohou způsobovat mimovolní pohybyobličeje nebo jazyka.Dojde-li k tomu

po podání přípravku OLANZAPIN LILLY, oznamteto lékaři.

Velmi zřídkamohou lékytohototypuzpůsobovat horečku, zrychlené dýchání, pocení, svalovou

ztuhlost a otupělost nebo ospalost. Dojde-li k tomu, oznamte to ihned lékaři.

Užití léku OLANZAPIN LILLY u starších pacientůs demencí se nedoporučuje, protože může

mít vážné nežádoucí účinky.

Trpíte-li některou z následujících chorob, oznamte toco nejdříve ošetřujícímu lékaři.

cukrovka

srdeční onemocnění

onemocnění jater nebo ledvin

Parkinsonovanemoc

padoucnice (epilepsie)

potíže s prostatou

střevní neprůchodnost (paralytickýileus)

krevní onemocnění

mozková mrtvice nebo malámozková příhoda (přechodné příznaky mrtvice)

Pokudjste někdymozkovou mrtvici nebomaloumozkovou příhodu prodělal/a v minulosti, sdělte to

prosímvy, váš příbuznýnebo opatrovníkvašemulékaři.

Je-li vámvíce než 65 let,může lékařjako běžné opatření kontrolovat váš krevní tlak.

Přípravek OLANZAPIN LILLY není určen pacientům do 18 let.

Vzájemnépůsobení s dalšími léčivými přípravky:

BěhemléčbypřípravkemOLANZAPINLILLY užívejte jiné lékypouze se souhlasem vašeho lékaře.

Současné užívání přípravku OLANZAPIN LILLY s lékyprotidepresím, úzkosti, nebo s takovými,

které vámpomáhají spát (trankvilizéry), můžezpůsobovat otupělost.

Užíváte-li fluvoxamin (antidepresivum)nebo ciprofloxacin (antibiotikum),mělibyste o tom

informovat lékaře, protože může být nutné změnit dávkypřípravku OLANZAPIN LILLY.

Prosím, informujtesvého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Zvláštěupozorněte

lékaře, užíváte-li lékyna Parkinsonovunemoc.

Užívání přípravku OLANZAPIN LILLY s jídlem a pitím

BěhemléčbypřípravkemOLANZAPIN LILLY bysteneměli pít žádný alkohol,kombinace přípravku

OLANZAPIN LILLY s alkoholemmůžezpůsobovat otupělost.

Těhotenství a kojení

V případětěhotenství nebopodezření natěhotenství informujte conejdříve lékaře. Běhemtěhotenství

přípravek neužívejte, pokud jste o tomnejednala s lékařem. Tento lék byvámneměl být podán, když

kojíte, jelikožsemalémnožství přípravku OLANZAPIN LILLYmůže dostat domateřského mléka.

Řízení dopravních prostředkůa obsluha strojů:

Léčba přípravkemOLANZAPIN LILLY můžezpůsobovat pocit otupělosti. V tomto případěneřiďte

motorová vozidla, neobsluhujte stroje a uvědomte svého lékaře.

Důležité informace o některých složkách přípravku OLANZAPIN LILLY:

Přípravek OLANZAPIN LILLY obsahuje laktózu. Jestliže vás lékařdříve informoval, že trpíte

nesnášenlivostí některých cukrů, před zahájenímužívání tohoto léčivého přípravku lékaře kontaktujte.

/6 2

3. JAK SE PŘÍPRAVEK OLANZAPINLILLY UŽÍVÁ

Vždyužívejtepřípravek OLANZAPINLILLY přesněpodle pokynůsvého lékaře. Pokud sinejste

jistý/á, poraďte se sesvýmlékařemnebolékárníkem.

Váš lékařurčí, koliktabletpřípravku OLANZAPIN LILLY brát a jak dlouho jeužívat. Denní dávka

přípravku OLANZAPIN LILLY se pohybuje mezi 5 až 20 mg. Objeví-li se znovu příznakynemoci,

oznamte to lékaři, ale nepřestaňte s užívánímpřípravku OLANZAPIN LILLY, pokud tak lékař

nerozhodne.

Tabletypřípravku OLANZAPIN LILLY byste měli užívat jednoudennědle radysvého lékaře.

Pokuste se tablety užívat vždyve stejnou dennídobu.Není důležité, zda běhemjídlači nalačno.

Potahované tabletypřípravku OLANZAPIN LILLY jsou určenyk podání ústy. Tabletypřípravku

OLANZAPINLILLY spolkněte celé s trochou vody.

Jestližejsteužil(a) více přípravku OLANZAPIN LILLY, nežjste měl(a):

U pacientů, kteří užili větší množství přípravku OLANZAPIN LILLY nežměli, seprojevily

následující příznaky: zrychlení srdečního tepu, rozčilení/agresivita, problémysřečí, nezvyklépohyby

(zvláštětváře nebo jazyka), snížená úroveňvnímání. Další známkymohou být:náhlá zmatenost, křeče

(epileptické), kóma, kombinace horečky,zrychlenéhodýchání, pocení, ztuhlosti svalůa ospalostiči

spavosti, zpomalení dýchání, aspirace (vdechnutínapř. potravynebo tekutiny),vysokýnebonízký

krevní tlak, abnormální srdeční rytmus. Uvědomte ihned svého lékaře nebo nemocnici. Ukažte lékaři

své balení přípravku.

Jestližejstezapomněl(a) užít přípravek OLANZAPIN LILLY:

Vezmětesi lék ihned,jak si to uvědomíte. Neberte sidvědávky běhemjednohodne.

Jestližejstepřestal(a) užívat přípravek OLANZAPIN LILLY

Nepřestávejteužívat přípravek pouze proto, že se cítíte lépe. Je důležité, abyste přípravek

OLANZAPIN LILLY užíval/a tak dlouho, jakurčil váš lékař.

Pokudukončíte užívání přípravku OLANZAPIN LILLY náhle, mohou se u vásobjevit příznakyjako

je pocení, neschopnost spát, třes, úzkostnebo nevolnost a zvracení.Váš lékařvámmůže navrhnout

před ukončenímléčbysnižovat dávku postupně.

Máte-li jakékoli další otázky,týkající se užívání tohotopřípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobnějakovšechny lékymůžemít i přípravek OLANZAPIN LILLY nežádoucí účinky,které se ale

nemusí vyskytnoutu každého.

Velmičasté nežádoucí účinky: projevujíse u 1 pacienta z 10

Přibývání naváze.

Nespavost.

Zvýšení hodnot hormonu prolaktinuv krvi.

Časté nežádoucí účinky:projevují se u 1až 10 pacientůze 100

Změnyhladinněkterých krvinek a tukůvkrvi.

Zvýšení hladinycukrův krvi a moči.

/6 3

Pocit zvýšeného hladu.

Závratě.

Neklid.

Třes.

Svalová ztuhlost nebo křeče (včetněsvalůovládajících pohybyočí).

Problémysřečí.

Neobvyklé pohyby(obzvlášťobličeje ajazyka).

Zácpa.

Sucho vústech.

Vyrážka.

Slabost.

Silná únava.

Hromaděnívodyvedoucí kotokůmrukou, kotníkůnebo nohou.

Někteří nemocní mohou na počátku léčbypociťovat závratěnebo mít pocit na omdlení

(s pomalou srdečníčinností), obzvlášťpři vstávání z lehu nebosedu.Tyto pocityobvykle samy

zmizí, v opačnémpřípaděto oznamtesvému lékaři.

Sexuální poruchy,jakonapř. snížená pohlavní touha umužůa žen nebo poruchyerekce umužů.

Méněčasté nežádoucí účinky: projevují se u 1 až 10 pacientůz 1 000

Pomalá srdečníčinnost.

Přecitlivělost na sluneční světlo.

Neschopnost udržet moč.

Padání vlasů.

Vynechání nebo prodloužení menstruačního cyklu.

Změnyprsůumužůažen, jako např. nenormální tvorbamléka nebo nenormální zvětšení prsů.

Další možné nežádoucíúčinky: jejichčetnost nemůžebýt z dostupných údajůodhadnuta

Alergické reakce (např. otokv ústech a krku, svědění, vyrážka).

Vývoj cukrovkynebo zhoršení stavu cukrovky, občas spojené s ketoacidózou (ketonyvkrvi

nebo moči) nebo bezvědomím.

Snížení normální tělesné teploty.

Křeče, obvykle spojené s jejich předchozímvýskytem(epilepsie).

Kombinace horečky,zrychleného dýchání, pocení, svalové ztuhlosti a otupělosti neboospalosti.

Křeče svalůovládajících pohyby očí, způsobující protáčení očí.

Abnormální srdeční rytmus.

Náhlé nevysvětlitelné úmrtí.

Krevní sraženinyzpůsobující např. hlubokou žilnítrombózou v dolních končetinách nebo plicní

embolii.

Zánět slinivky způsobující silné bolesti břicha, zvýšenou teplotu anevolnost.

Jaterní onemocnění projevující se zežloutnutímpokožkyabělma očí.

Svalové onemocnění projevující se bolestminejasného původu.

Potíže při močení.

Prodlouženáa/nebo bolestivá erekce.

Běhemužívání olanzapinu semůže u starších pacientůs demencí vyskytnout mozková mrtvice, zápal

plic, problémy s udrženímmoči, pády, extrémní únava, zrakové halucinace, zvýšená tělesná teplota,

zarudnutí kůže a poruchychůze. U této skupinypacientůbylov několika případech hlášeno úmrtí.

U pacientůs Parkinsonovouchorobou může OLANZAPIN LILLYzhoršovat její příznaky.

Užívání lékůtohoto typu po delší dobuvzácněvyvolává u některých žen tvorbu mléka, vynecháníči

nepravidelnost menstruačního cyklu. Vpřípaděpřetrvávání těchto účinkůoznamte tuto skutečnost

/6 4

lékaři. Velmivzácněse u dětí narozených matkám, které užívalypřípravek OLANZAPIN LILLY ve

třetí třetinětěhotenství, objeviltřes, ospalost nebo netečnost.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinkůvyskytne vzávažnémíře, nebo pokudsi všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků,které nejsou uvedenyv tétopříbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

5.JAK PŘÍPRAVEK OLANZAPINLILLY UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimodosah a dohled dětí.

Přípravek OLANZAPIN LILLY nepoužívejte po uplynutí dobypoužitelnosti, uvedené na obalu.

Přípravek OLANZAPIN LILLY uchovávejte v původnímobalu, aby byl chráněn před světlema

vlhkostí.

Prosíme, vraťte nepoužitelné léčivo do lékárny.Léčivé přípravkysenesmí vyhazovat do odpadních

vodnebo domácího odpadu. Zeptejte se svéholékárníka, jak máte likvidovat přípravky,kteréjiž

nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životníprostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek OLANZAPIN LILLYobsahuje

- Léčivou látkouje olanzapinum. Jedna potahovaná tableta přípravku OLANZAPINLILLY

obsahuje 2,5mg, 5mg, 7,5mg, 10mg, 15mgnebo 20mgléčivé látky.Přesné množství je

zobrazeno na vašembalení přípravku OLANZAPIN LILLY.

Pomocné látky.

Jádro tablet přípravkůOLANZAPIN LILLY 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20mg

obsahuje tytopomocné látky:monohydrát laktosy,hyprolosa, krospovidon, mikrokrystalická

celulosa, magnesium-stearát.

Potah tablet tvoří tytopomocné látky:

SÍLA TABLETY POMOCNÉLÁTKY v potahu tablety

OLANZAPIN LILLY 2,5 mg, 5mg, 7,5 mga

10 mgtablety hypromelóza, karnaubskývosk, potahová

soustava opadryYS-1-18027A bílá (obsahuje

hypromelosu, oxid titaničitý, makrogol,

polysorbát80), modrý inkoust (obsahuješelak,

makrogol, propylenglykol,indigokarmín E132)

OLANZAPIN LILLY 15 mgtablety hypromelóza, karnaubskývosk, potahová

soustava opadryY-30-10671-A modrá

(obsahuje hypromelosu, oxid titaničitý,

monohydrát laktosy, triacetin, indogokarmín

E132)

OLANZAPIN LILLY 20 mgtablety hypromelóza, karnaubskývosk, ,potahová

soustava opadryY-30-14631-A růžová

(obsahuje hypromelosu, oxid titaničitý,

monohydrát laktosy,červený oxid železitý

E172)

/6 5

Jak přípravek OLANZAPIN LILLYvypadáa coobsahuje toto balení

OLANZAPINLILLY 2,5 mg: Bílé kulaté potahované tablety s potiskem„Lilly“ ačíselným

rozlišením„4112“.

OLANZAPINLILLY 5 mg: Bílé kulaté potahované tablety s potiskem„Lilly“ ačíselným

rozlišením„4115“.

OLANZAPINLILLY 7,5 mg: Bílé kulaté potahované tablety s potiskem„Lilly“ ačíselným

rozlišením„4116“.

OLANZAPINLILLY 10 mg: Bílé kulaté potahované tablety s potiskem„Lilly“ ačíselným

rozlišením„4117“.

OLANZAPINLILLY 15 mg: Modré oválné potahované tablety s vyražením „Lilly“ ačíselným

rozlišením„4415“.

OLANZAPINLILLY 20 mg: Růžovéoválné potahované tablety s vyražením „Lilly“ a

číselnýmrozlišením„4420“

Balení přípravku OLANZAPIN LILLY tabletyobsahuje 28,35,56nebo 70tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikostibalení.

Držitelrozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutío registraci: Eli LillyČR, s.r.o, Praha,Česká republika

Výrobce: Lilly S.A., Avda.de la Industria30, 28108Alcobendas, Madrid, Španělsko.

Datum poslední revize textů: 12.1.2011

Přečtěte si celý dokument

Přílohač. 3 krozhodnutí oregistraci sp.zn. sukls139427/2010

SOUHRN ÚDAJŮO PŘÍPRAVKU

NÁZEV PŘÍPRAVKU

OLANZAPIN LILLY 5 mgpotahované tablety

2. KVALITATIVNÍA KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje 5 mgolanzapinum.

Pomocná látka: Jedna potahovaná tableta obsahuje 156 mgmonohydrát laktózy.

Úplný seznampomocných látek viz bod 6.1

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety

Popis tablety: Bílé kulaté potahované tablety s potiskem„Lilly“ ačíselným rozlišením„4115“.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Dospělí

Olanzapin je indikován proléčbu schizofrenie.

Olanzapin je účinný při udržení klinického zlepšení běhempokračující terapie u pacientů, kteří na

začátku léčbyodpověděli zlepšením.

Olanzapin je indikován kléčběstřednětěžkých až těžkých manických epizod.

Olanzapin je indikovanýkprevenci recidivyu pacientůs bipolárníporuchou, ukterých léčba manické

epizodyolanzapinembylaúčinná (viz bod 5.1).

4.2Dávkováníazpůsob podání

Dospělí

Schizofrenie: Doporučená počáteční dávka olanzapinuje 10 mg/den.

Manická epizoda: Počáteční dávka je 15mgv jedné dennídávce vmonoterapii nebo 10 mgdenně

v kombinaci (viz bod5.1).

Prevence recidivybipolární poruchy: Doporučená počáteční dávka je 10 mg/den. U pacientů, kteří byli

v manickéepizoděléčeni olanzapinem,pokračujte pro prevenci rekurence v terapii stejnou dávkou.

Pokudse objeví nová manická, smíšená nebo depresivní epizoda, léčba olanzapinembyměla

pokračovat (s optimalizacídávkypodlepotřeby)s přídatnou terapiípříznakůporuchynáladypodle

klinické indikace.

/15 1

Běhemléčbyschizofrenie, manických epizod a prevence recidivybipolární poruchymůže být denní

dávkovánínásledněpřizpůsobeno na základěindividuálníhoklinického stavu vrozmezí 5-20 mg/den.

Zvýšení na vyšší než doporučenou počáteční dávku jevhodné jenpo patřičnémopětovnémklinickém

vyšetření a nemělo byse zpravidla objevit v intervalechkratších než 24 hodin. Olanzapin může být

podáván bezohleduna jídlo, protože absorpce není ovlivňována potravou.Při vysazování olanzapinu

byse mělo zvážit postupnésnižování dávky.

Děti a dospívající

Podávání olanzapinu dětemamladistvímdo 18 let se vzhledemk nedostatečnýmúdajům o

bezpečnosti a účinnosti nedoporučuje.V krátkodobých studiích uadolescentních pacientůbyly

hlášenyve srovnání se studiemi u dospělých vyšší hodnoty přibývání na váze a hladin lipidůa

prolaktinu(vizbod 4.4, 4.8, 5.1 a 5.2).

Starší pacienti

U pacientůstarších 65 let není běžněnižší počátečnídávka (5 mg/den) nutná, aleměla bybýt

v odůvodněnýchpřípadech zvážena (viz bod 4.4).

Poškození ledvin a/nebo jater

Je vhodné zvážit nižší počáteční dávku(5 mg) u těchto pacientů. Vpřípaděstřednězávažného

poškození jater (cirhóza, Child-Pugh class A nebo B) bypočáteční dávka měla být 5 mga zvyšována

byměla být opatrně.

Pohlaví

Ženámve srovnání s mužinení třeba upravovat počáteční dávku a dávkové rozmezí.

Kuřáci

Nekuřákůmvesrovnání s kuřákynení třeba upravovatpočáteční dávku a dávkovérozmezí.

Při přítomnosti více než jednohofaktoru,který zpomaluje metabolizmus (žensképohlaví,vyššívěk,

nekuřák) by semělo zvážitsnížení počáteční dávky. Zvyšovánídávek bymělo být obezřetné, i kdyžje

indikované.

(Viz body4.5a 5.2)

4.3 Kontraindikace

Přecitlivělost na léčivou látku nebojiné složkypřípravku. Pacienti se známýmrizikemangulárního

glaukomu.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Při antipsychotické léčběmůže trvat několikdní až týdnů, než dojde ke zlepšení klinickéhostavu

pacienta. Po tuto dobubyměl být pacient pod pečlivou kontrolou.

Psychózy a poruchy chovánísouvisejících s demencí

Olanzapin není schválen pro léčbu psychózya poruch chování souvisejících s demencía není

doporučen kpodáváníu této skupinypacientůz důvodu zvýšené incidencemortalitya zvýšeného

rizika cerebrovaskulárních příhod. V placebemkontrolovaných studiích (v trvání6-12 týdnů) u

starších pacientů(průměrný věk 78let)s psychózoua poruchamichovánísouvisejícími sdemencí

byla u pacientůléčených olanzapinemdvojnásobná incidence úmrtí ve srovnání spacientyužívajícími

placebo (3,5%vs. 1,5%resp.). Vyšší incidence úmrtí nesouvisela s dávkouolanzapinu (průměrná

denní dávka 4,4 mg) nebos délkou léčby. Rizikovými faktory,které semohou podílet na zvýšené

mortalitěu této skupinypacientů, jsou věk nad 65let, dysfagie, sedace,malnutrice a dehydratace,

plicní onemocnění (např. pneumonie, ev. i s aspirací)nebo současné užívání benzodiazepinů. Vyšší

/15 2

incidence úmrtí u pacientůléčených olanzapinemve srovnání s pacienty užívajícími placebo bylavšak

na uvedených rizikových faktorech nezávislá.

Ve stejných klinických studiích bylyhlášenycerebrovaskulární nežádoucí příhody (např. iktus,

tranzitorní ischemické ataky), včetněúmrtí. U pacientůléčených olanzapinembylo zaznamenáno

trojnásobné zvýšení výskytucerebrovaskulárních nežádoucích příhod ve srovnánís placebem(1,3%

vs. 0,4%, resp.). U všech pacientůléčených olanzapinemnebo placebem, u nichž se cerebrovaskulární

příhoda vyskytla, bylypřítomnyrizikové faktory. K faktorům, které bylyzjištěny jako rizikovéu

pacientůléčených olanzapinem, patřil věk nad 75let a vaskulární a/nebo smíšená demence. Účinnost

olanzapinu vtěchto studiích nebyla stanovena.

Parkinsonovachoroba

Použití olanzapinu na léčbupsychózysouvisející s podávánímdopaminovéhoagonistyupacientů

s Parkinsonovou chorobouse nedoporučuje. V klinických studiíchbylovelmičasto a s vyšší frekvencí

než u placeba zaznamenáno zhoršení parkinsonské symptomatikyahalucinací (viz bod 4.8 Nežádoucí

účinky) a olanzapin nebylv léčení psychotickýchpříznakůúčinnější než placebo. V těchto studiích

muselimít pacienti na začátku studie stabilní nejnižšíúčinnoudávku antiparkinsonika (dopaminový

agonista). Totoantiparkinsonikumjimbylo podávánove stejné dávce po celou zbývající dobustudie.

Počáteční dávka olanzapinu byla 2,5 mg/den a podle uvážení lékařemohla být titrována do maximální

dávky15mg/den.

Neuroleptický maligní syndrom (NMS)

NMS je potenciálněživot ohrožující stav spojený spodávánímantipsychotik. Vzácné případy

označené jakoNMS byly rovněž hlášeny v souvislosti s olanzapinem.Klinické příznakyNMSjsou

hyperpyrexie,svalová rigidita, alterovaná psychika a autonomní instabilita (nepravidelný pulz anebo

tlak krve, tachykardie, pocení a arytmie). Další příznakymohou zahrnovat zvýšenouhladinu

kreatinfosfokinázy, myoglobinurii(rhabdomyolýzu) aakutní renální selhání. Pokud se u pacienta

objeví příznakypodezřelé ze spojení s NMS nebo pokudse objeví nevysvětlitelněvysoká horečka i

bez dalších klinických známek NMS,musí být všechna antipsychotika včetněolanzapinu vysazena.

Hyperglykémie a diabetes

Zřídka byly hlášenyhyperglykémie a/nebo exacerbacediabetu, spojené příležitostněs ketoacidózou

nebo komatem, včetněněkolika fatálních případů(vizbod 4.8). Vněkterých případech tomu

předcházelo zvýšení tělesné hmotnosti, cožmohlo být predispozičnímfaktorem. V souladu

s používanými pravidlyantipsychotické léčbyje doporučeno příslušné klinické monitorování.U

pacientůléčených jakýmikoliv antipsychotickými přípravky,včetněpřípravku OLANZAPIN LILLY,

bymělybýt sledoványznámkya příznakyhyperglykémie (jako jepolydipsie, polyurie, polyfagie a

slabost) a pacienti s diabetemnebo s rizikovými faktorypro rozvojdiabetu byměli být pravidelně

monitorováni s ohledemna zhoršení kontrolyhladinyglukózy. Pravidelněbyměla být kontrolována

tělesná hmotnost.

Změny hladinlipidů

V placebemkontrolovaných klinických studiíchbyly upacientůléčených olanzapinempozorovány

nežádoucí změnyhladinlipidů(viz bod4.8). Změnylipidovéhoprofilu bymělybýtošetřenypodle

klinické potřeby,obzvláštěu pacientůs dyslipidemií au pacientůs rizikovými faktoryprorozvoj

poruch lipidů. U pacientůléčených jakýmikoliv antipsychotickýmipřípravky, včetněpřípravku

OLANZAPIN LILLY, by v souladus používanými pravidlyantipsychotické léčbymělybýt

pravidelněkontroloványhladinylipidů.

Anticholinergní aktivita

Ačkoliv bylain vitroprokázána anticholinergní aktivita, zkušenosti běhemklinických studií ukázaly

nízkou incidenci souvisejících příhod. Protože klinickézkušenosti s podávánímolanzapinu u pacientů

s jinýmsouběžnýmonemocněnímjsou omezené, doporučuje se zvýšená pozornost, pokud je

olanzapin předepisován pacientůms hypertrofií prostaty,paralytickýmileem nebo podobnými stavy.

/15 3

Jaterní funkce

Často, obzvlášťv počátcíchléčby, bylopozorovánopřechodné asymptomatickézvýšení hladiny

jaterních transamináz, ALT a AST. U pacientůs vyšší hladinou ALT a/nebo AST se známkami a

příznakypoškození jater, se sníženou funkcí jater v anamnézea u pacientůléčených potenciálně

hepatotoxickými přípravky je třeba opatrnosti. V případěvyšší hladinyALT a/nebo AST běhemléčby

je třeba hladinu sledovat azvážit snížení dávek. Je-li u pacientůdiagnostikována hepatitida (včetně

hepatocelulárního, cholestatického nebokombinovaného poškozeníjater), je třebaléčbu olanzapinem

ukončit.

Neutropenie

Opatrnosti je třeba u pacientůs nižšímpočtemleukocytůa/nebo neutrofilůz jakýchkolivpříčin, u

pacientůužívajících lékyzpůsobující neutropenii, upacientůs anamnézou polékovéhoútlumukostní

dřeněnebo útlumemkostní dřenězpůsobenýmsouběžnýmonemocněním, radiační terapií nebo

chemoterapií,u pacientůshypereozinofilií nebo s myeloproliferativní chorobou. Neutropenie byla

běžněhlášenapři současnémpodávání olanzapinu a valproátu (vizbod4.8).

Přerušení léčby

Při náhlémpřerušení léčbyolanzapinembylyvelmizřídka ( 0,01%) hlášenyakutní příznakyjako

pocení, nespavost, třes, úzkost, nevolnost nebo zvracení.

QT interval

V klinickýchstudiích bylou pacientůléčených olanzapinemklinicky významnéprodlouženíQTc

intervalu (korekce QT podle Fridericii [QTcF]≥500 millisekund [ms]kdykolivpo vstupnímvyšetření

u pacientůse vstupníhodnotou QTcF<500 ms)méněčasté (0,1% až1%) ,bez signifikantníchrozdílův

průvodních srdečních příhodách ve srovnání s placebem. Přesto je třeba, jako u ostatních

antipsychotik, zvýšené opatrnosti, je-li olanzapin předepisován s lékemprodlužujícímQTc interval,

obzvlášťu starších pacientů, upacientůs vrozenýmprodlouženímQT intervalu, městnavýmsrdečním

selháním,srdeční hypertrofií, hypokalémií nebo hypomagnesémií.

Tromboembolismus

Časová souvislost léčbyolanzapinemažilního tromboembolismubyla hlášena velmi vzácně

(<0.01%). Kauzální vztah mezi výskytemžilního tromboembolismua léčbou olanzapinemnebyl

stanoven. Avšak protože upacientůse schizofrenií jsoučasto přítomnyzískané rizikové faktory

žilního tromboembolismu, je nutné vzítv úvahuvšechnymožné rizikové faktory VTE (venous

thromboembolism), např. imobilizaci pacientů, a vykonat preventivní opatření.

Obecná CNS aktivita

Vzhledemkprimárnímuúčinku olanzapinu na centrální nervovou soustavu je třeba opatrnostipři

současnémužívání s jinými centrálněpůsobícími lékyči alkoholem. Protože olanzapin působíin vitro

jako dopaminový antagonista,může působit protiúčinku přímých a nepřímých agonistůdopaminu.

Křeče

Olanzapin by měl být používán opatrněupacientůs křečemi v anamnéze, anebou těch, kteří majípro

křeče dispozice. U pacientůléčených olanzapinembyly křeče hlášenyzřídka. Ve většinětěchto

případůbylyhlášenykřečev anamnézeči jiné rizikové faktory.

Pozdní dyskineze

V ročních nebo kratších srovnávacích studiích byl olanzapin statistickyvýznamněméněčasto spojen

s náhlou dyskinezí. Přesto riziko pozdnídyskineze při dlouhodobémužívání vzrůstá, a proto

u pacienta léčeného olanzapinemsesymptomypozdní dyskineze by semělo zvážit snížení dávky

anebo přerušení podávání.Tytosymptomysemohou přechodnězhoršit neboobjevit popřerušení

léčby.

/15 4

Posturální hypotenze

V klinickýchstudiích bylazřídka u starších pacientůpozorována posturální hypotenze. U pacientů

starších 65 let je jako u ostatních antipsychotikdoporučeno pravidelněměřit krevní tlak.

Náhlá srdeční smrt

V postmarketingovémsledování olanzapinu bylyupacientůléčených olanzapinemnahlášenypřípady

náhlé srdeční smrti. V retrospektivní observační kohortové studiibylo riziko předpokládané náhlé

srdeční smrtiu pacientůléčených olanzapinempřibližnědvojnásobné oprotipacientům,kteří neužívali

antipsychotika.V této studii bylo rizikopři užívání olanzapinu porovnatelné s rizikemužívání

atypických antipsychotik spojenýchdo jedné analýzy.

Použití udětí a dospívajících mladších 18let

Olanzapin není indikovánpro použití vléčbědětí a dospívajících. Klinická hodnocení provedená u

pacientůve věkovémrozmezí 13-17 letukázala různé nežádoucí účinky, včetněnárůstu tělesné

hnotnosti, změnymetabolických parametrůa zvýšení hladinyprolaktinu. Dlouhodobé důsledky

spojené s těmito příhodaminebylystudoványa zůstávají neznámy(viz body 4.8a 5.1).

Laktóza

Tabletypřípravku OLANZAPIN LILLY obsahují laktózu. Pacienti se vzácnýmivrozenými poruchami

tolerance galaktózy,deficitemlaktázynebo špatnou absorpcí glukózy a galaktózybytentopřípravek

neměli používat.

4.5Interakces jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Studie interakcí bylyprovedenypouze udospělých.

Možnosti ovlivnění účinku olanzapinu

Vzhledemk tomu, že je olanzapin metabolizován izoenzymemCYP1A2, mohou látky, které

specifickytento izoenzymindukují neboinhibují, ovlivnit farmakokinetikuolanzapinu.

Indukce CYP1A2

Kouření a karbamazepin mohouindukovatmetabolizmus olanzapinu, což můževést ke snížení

koncentrace olanzapinu. Bylo pozorováno zanedbatelné, případnějen mírné zvýšení clearance

olanzapinu. Ikdyžje klinický dopad pravděpodobněminimální,doporučuje seklinické monitorování

a v nezbytných případech jemožné zvážit zvýšení dávek olanzapinu(viz bod4.2).

Inhibice CYP1A2

Prokázalo se, že fluvoxamin, specifický inhibitor CYP1A2, významnězpomalujemetabolizmus

olanzapinu. Průměrné zvýšení maximální koncentrace olanzapinu fluvoxaminembylo54% u žen

nekuřaček a 77%u mužůkuřáků. Průměrné zvýšení plochypod křivkou koncentrace léčiva (AUC)

bylo52%u žen a 108%umužů. U pacientůužívajících fluvoxamin nebojiný inhibitor CYP1A2, jako

např. ciprofloxacin, je třeba uvážit snížení počáteční dávkyolanzapinu. Při zahájení léčbyinhibitorem

CYP1A2 je třeba uvážit snížení dávek olanzapinu.

Snížení biologické dostupnosti

Aktivní uhlí snižuje biologickou dostupnost olanzapinu poperorálnímpodání o50až 60%, proto byse

mělo užívat nejméně2 hodinypřednebo po užitíolanzapinu.

Fluoxetin (inhibitor CYP2D6), jednorázové dávky antacida (hliník,hořčík) nebocimetidinu neměly

významný vliv na farmakokinetikuolanzapinu.

Možnosti ovlivnění účinku jinýchlékůolanzapinem

Olanzapin může působit proti účinkům přímých a nepřímých agonistůdopaminu.

/15 5

Olanzapin in vitro neinhibuje hlavní izoenzymyCYP450 (např. 1A2, 2D6, 2C9, 2C19, 3A4).

Neočekávajíse proto žádné zvláštní interakce, což dokazují i in vivo studie, které neprokázaly inhibici

metabolizmunásledujícíchléčivých látek: tricyklická antidepresiva (reprezentujícípřevážněCYP2D6

cestumetabolizace, warfarin (CYP2C9),theofylin (CYP1A2) nebodiazepam(CYP3A4 a 2C19).

Olanzapin nevykazoval interakci se současněpodávánýmlithiemnebo biperidenem.

Terapeutické monitorováníplazmatických hladinvalproátu neukázalo, že je při zahájení přídatné

medikace olanzapinemnutná úprava dávkování.

Obecná aktivita CNS

Zvýšená opatrnost je zapotřebí u pacientůpožívajících alkohol neboužívajících léčivé přípravky

působící tlumivěna CNS.

Současné užívání olanzapinu a léčivých přípravkůproléčbu Parkinsonovy chorobya demence není

doporučeno (viz bod4.4).

QTc interval

Zvýšená opatrnost je zapotřebí u pacientůužívajících současněolanzapin a léčivé přípravky, ukterých

je známo, žeprodlužujíQTc interval (viz bod 4.4).

4.6Těhotenství a kojení

Neexistují žádné přiměřené a dobře vedené studie u gravidních žen. Pacientky by mělybýt poučené,

abylékaře informovali o graviditěaneboplánované graviditěběhemužívání olanzapinu. Avšak kvůli

nedostatku zkušeností byolanzapin měl býtvgraviditěpodávanýpouze tehdy, když jeho prospěšnost

vyváží potenciální nebezpečí pro plod.

Velmi zřídka bylyudětí narozených matkám, které užívaly olanzapin ve třetímtrimestru těhotenství,

hlášenyspontánní nežádoucí příhody jakotřes, hypertonie, letargie a ospalost.

Ve studii u kojících zdravých žen byl olanzapin vylučován do mateřského mléka.Průměrná expozice

dítěte (mg/kg) v stacionárnímstavu byla odhadnuta na1,8%z dávkyolanzapinu podanéhomatce

(mg/kg).Pacientkyje třeba poučit, aby běhemužívání olanzapinu nekojily.

4.7Účinky na schopnostřídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinkynaschopnostřídit neboobsluhovat strojenebylyprovedeny.Jelikož olanzapin

může způsobit ospalost a závratě, pacienti byměli být opatrní při obsluze strojůvčetněřízení

motorových vozidel.

4.8 Nežádoucí účinky

Dospělí

Nejčastěji hlášenými (pozorované u≥1% pacientů)nežádoucími účinkyspojenými s užíváním

olanzapinu vklinických studiích byla ospalost, přibývání na váze, eozinofilie, zvýšené hladiny

prolaktinu, cholesterolu, glukózya triglyceridů(viz bod 4.4),glykosurie, zvýšená chuťk jídlu,

závratě, akatizie, parkinsonismus (viz bod 4.4), dyskineze, ortostatická hypotenze, anticholinergní

účinky, přechodné asymtpomatické zvýšení jaterních transamináz (viz bod4.4),rash, asténie,únava a

otok.

/15 6

Následující tabulka podává seznamnežádoucích účinkůa laboratorních nálezůpozorovanýchve

spontánníchhlášeních a v klinických hodnoceních. V každé skupiněčetností jsounežádoucí účinky

seřazenypodle klesající závažnosti.

Ohodnoceníčetnosti výskytu: velmičasté( 10%),časté(1%až10%),méněčasté (0,1%až

1%), vzácné ( 0,01%až0,1%),velmi vzácné(0,01%) a není známo (z dostupných údajůnelze

určit).

Velmičasté ČastéMéněčastéNení známo

Poruchy krve a lymfatického systému

Eozinofilie Leukopenie

Neutropenie Thrombocytopenie

Poruchy imunitního systému

Alergická reakce

Poruchy metabolismua výživy

Přibývání naváze 1 Zvýšené hladiny

cholesterolu 2,3

Zvýšené hladiny

glukózy 4

Zvýšené hladiny

triglyceridů 2,5

Glykosurie

Zvýšená chuťk jídlu Vznik nebo exacerbace

diabetu, spojené

příležitostně

s ketoacidózou nebo

komatem, včetně

několika fatálních

případů(viz bod4.4)

Hypotermie

Poruchy nervového systému

OspalostZávratě

Akatizie 6

Parkinsonismus 6

Dyskineze 6 Křeče, kdyvevětšině

případůbylyhlášeny

křeče v anamnézeči

jiné rizikovéfaktory

pro vznik křečí

Neuroleptický maligní

syndrom(viz bod4.4)

Dystonie (včetně

okulogyrické krize)

Tardivní dyskineze

Příznaky z vysazení 7

Srdeční poruchy

Bradykardie

Prodloužení QTc

intervalu (vizbod4.4) Ventrikulární

tachykardie/fibrilace,

náhlá smrt (viz bod

4.4)

Cévní poruchy

Ortostatická hypotenze Tromboembolismus

(včetněpulmonární

embolie a hluboké žilní

trombózy)

Gastrointestinální poruchy

Mírné přechodné

anticholinergní účinky

včetněobstipace

a suché ústní sliznice Pankreatitida

Poruchy jater a žlučových cest

Přechodné

asymptomatické

zvýšení hladiny

jaterních transamináz Hepatitida (včetně

hepatocelulárního,

cholestatického nebo

kombinovaného

/15 7

Velmičasté Časté Méněčasté Není známo

(ALT, AST) obzvlášť

na počátku léčby(viz

bod 4.4) poškození jater)

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Rash Fotosenzitivní reakce

Alopecie

Poruchy svalové a kosterní soustavy apojivové tkáně

Rhabdomyolýza

Poruchy ledvin a močových cest

Inkontinence močiRetardace startu

močení

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Priapismus

Celkové poruchy a reakce v místěaplikace

Astenie

Únava

Otok

Vícenásobná vyšetření

Zvýšené plazmatické

hladinyprolaktinu8 Vysoká hladina

kreatinfosfokinázy

Zvýšená hodnoty

celkového bilirubinu Zvýšené hodnoty

alkalické fosfatázy

Klinickyvýznamné zvýšení tělesné hmotnosti bylopozorována napříčvšemi základnímikategoriemi

dle BMI (BodyMass Index). Při krátkodobé léčbě(medián trvání 47 dnů) bylo výšení tělesné

hmotnosti o≥7%velmičasté (22,2%), o≥15%časté (4,2%) a o≥25%byloméněčasté (0,8%). Při

dlouhodobém užívání (nejméně48 týdnů) bylo upacientůzvýšení tělesné hmotnosti o≥7%, o≥15%

a o≥25%velmičasté (64,4%, 31,7%, resp. 12,3%).

Průměrné zvýšení hodnot lipidůnalačno (celkovýcholesterol, LDL cholesterol a triglyceridy)bylo

vyšší u pacientůbez prokázané poruchy regulace tukůna začátku léčby.

Pozorovánopro normální počáteční hladinynalačno (< 5,17 mmol/l), kdy došloke zvýšení hladin na

vysoké (≥6,2 mmol/l). Změnypočátečních hodnot celkového cholesterolu nalačno z hraničních (≥

5,17 - <6,2mmol/l) na vysoké (≥6,2mmol/l) bylyvelmičasté.

Pozorovánopro normální počátečníhladinyglukózynalačno (< 5,56 mmol/l), kdydošlo ke zvýšení

hladin na vysoké (≥7 mmol/l). Změnypočátečních hodnotglukózy nalačno z hraničních (≥5,56 - <7

mmol/l) na vysoké (≥7 mmol/l) bylyvelmičasté.

Pozorovánopro normální počáteční hladinynalačno (< 1,69 mmol/l), které vzrostlyna vysoké(≥

2,26 mmol/l). Změnypočátečních hladin triglyceridůnalačno z hraničních hodnot (≥1,69 mmol/l - <

2,26 mmol/l) na vysoké (≥2,26mmol/l) bylyvelmičasté.

6 V klinických studiíchbylvýskytparkinsonismu a dystonie u pacientůléčených olanzapinemčíselně

vyšší, ale statistickyse signifikantněnelišil od placeba. Parkinsonismus, akathisie a dystoniese

vyskytly vzácněji při užívání olanzapinu než při užívání odpovídajících dávek haloperidolu. Vzhledem

k nedostatkupodrobnýchinformací o akutních a pozdních extrapyramidových příznacích v anamnéze

není možné rozhodnout, zda olanzapinzpůsobuje tardivnídyskinezi a/nebo další pozdní

extrapyramidové příznakyméněčasto.

Při náhlémpřerušení léčbyolanzapinembylyhlášenyakutní příznakyjakopocení, nespavost, třes,

úzkost, nevolnost a zvracení.

/15 8

V klinickýchhodnoceních trvajících až 12 týdnůpřekročily plazmatické koncentrace prolaktinu

hormíhranici normálního rozmezí u přibližně30% pacientůléčených olanzapinems normální

počáteční hladinouprolaktinu. U většiny těchto pacientůbylo zvýšení obvyklemírné a zůstalo pod

dvojnásobkemhorní hranice normálního rozmezí.Upacientůse schizofrenií klesalyprůměrné změny

hladinyprolaktinu s pokračující léčbou, zatímco u pacientůs jinými diagnózami bylopozorováno

průměrnézvyšování hladiny prolaktinu.Průměrné změnybylymalé. Obecněvzato bylyu pacientů

léčených olanzapinempotenciálněsouvisející klinické projevytýkající se prsůa menstruace (např.

amenorea, zvětšení prsou,galaktorea u žen a gynekomastie/zvětšení prsouu mužů) méněčasté. Možné

nežádoucí účinkysouvisející se sexuální funkcí (např.erektilní dysfunkce u mužůa snížené libidou

oboupohlaví)bylypozoroványčasto.

Dlouhodobé užívání(nejméně48 týdnů)

Procento pacientů, ukterých se projevily nežádoucí účinky-klinicky významný vzestup tělesné

hmotnosti, glukózy, celkového/LDL/HDL cholesterolu nebotriglyceridů-se v průběhučasu zvyšuje.

U dospělých pacientů, kteří dokončili léčbu v délce 9-12 měsíců, se stupeňnárůstu hladiny glukózy

v krvi zpomalil přibližněpo6měsících.

Další informace týkající se specifickýchpopulací

V klinickýchstudiích u starších pacientůs demencí byla léčba olanzapinemspojena s vyšší incidencí

úmrtí acerebrovaskulárních nežádoucích příhod ve srovnání s placebem(viz také4.4). Velmičasté

nežádoucí účinkyspojené s užívánímolanzapinu u tétoskupinypacientůbylyabnormální chůze a

pády.Často bylypozorované pneumonie, zvýšení tělesné teploty,letargie, erythém,zrakové

halucinace a inkontinence moči.

V klinickýchstudiích upacientůs Parkinsonovou chorobous psychózou související s podáváním

dopaminového agonistybylo velmičastoa s vyšší frekvencí než uplaceba zaznamenáno zhoršení

parkinsonskésymtpomatiky a halucinace.

V jedné klinické studii u pacientův manické fázi bipolární poruchy mělaléčba valproátem

v kombinaci s olanzapinemza následek4,1% incidenci neutropenie; potenciálněpřispívajícím

faktorembymohlybýtvysoké plazmatické hladinyvalproátu. Současné podání olanzapinu s lithiem

nebo valproátemvedlo ke zvýšení výskytu( 10%) tremoru, suchav ústech, zvýšené chuti k jídlu

a přibývánína váze. Poruchyřeči byly také hlášenyčasto. Při léčběolanzapinemv kombinaci

s lithiemnebo divalproexemdošlo v akutní fázi léčby (trvající max. 6 týdnů) kezvýšení tělesné

hmotnosti o 7%u 17,4%pacientů. Dlouhodobá léčba olanzapinem(trvajícímax. 12 týdnů)

pro prevencirecidivy u pacientůs bipolární poruchoubyla doprovázena zvýšenímtělesné hmotnosti o

>7%u 39,9%pacientů.

Děti a dospívající

Olanzapin není indikovánpro použití vléčbědětí a dospívajících mladších 18 let. Ačkoli nebyly

provedenystudie navržené pro porovnání dospívajících a dospělých pacientů, data z klinických

hodnocení dospívajících byla srovnána s údaji získanými ze studií u dospělých.

Následující tabulka shrnuje nežádoucí účinkyhlášené s vyššíčetností výskytuudospívajících pacientů

(ve věku 13-17 let) oprotidospělýmpacientům, nebo nežádoucí účinkyidentifikované pouze

v průběhukrátkodobýchklinických hodnocení u dospívajících pacientů. Klinickyvýznamnézvýšení

tělesné hmotnosti (≥7%) se zdá, že se vesrovnání s dospělou populací vyskytujeu dospívajících

pacientůs vyšší frekvencí. Velikost váhového přírůstkua procentodospívajících,u kterých došlo ke

klinickyvýznamnémunárůstu tělesné hmotnosti, bylyvyšší přidlouhodobémužívání (nejméně24

týdnů)ve srovnání s krátkodobýmužíváním.

V každé skupiněčetností jsou nežádoucíúčinkyseřazenypodle klesající závažnosti.

Ohodnoceníčetnosti výskytu: velmičasté( 10%),časté(1%až10%).

/15 9

Poruchy metabolismua výživy

Velmičasté: Přibývání naváze 9 , zvýšené hladinytriglyceridů 10 , zvýšená chuťk jídlu.

Časté: zvýšené hladinycholesterolu 11

Poruchy nervového systému

Velmičasté:Sedace (zahrnující: hypersomnie, lethargie, ospalost).

Gastrointestinální poruchy

Časté: Sucho v ústech

Poruchy jater a žlučových cest

Velmičasté:Zvýšení hladinyjaterních transamináz (ALT/AST; viz bod 4.4).

Vícenásobná vyšetření

Velmičasté:Snížené hodnotycelkového bilirubinu,zvýšení hodnotyGMT, zvýšení plazmatických

hladin prolaktinu 12 .

Při krátkodobé léčbě(medián trvání 22dnů)bylo zvýšení tělesnéhmotnosti (kg) o≥7%velmičasté

(40,6%), zvýšení tělesné hmotnosti o≥15%byločasté (7,1%) a zvýšení o≥25%byločasté (2,5%).

Při dlouhodobémužívání (nejméně24 týdnů) došlo knárůstu tělesné hmotnosti u 89,4%o≥7%, u

55,3%o≥15%a u 29,1%o≥25%oproti počáteční tělesné hmotnosti.

10 Pozorovánopronormální počáteční hladinynalačno (< 1,016mmol/l), které vzrostlyna vysoké (≥

1,467 mmol/l) a změnypočátečních hladin triglyceridůnalačno zhraničních hodnot (≥1,016 mmol/l -

< 1,467 mmol/l) na vysoké(≥1,467 mmol/l).

Změnypočátečních hodnot celkovéhocholesterolu nalačno, kdydošlo ke zvýšení hladin z

normálních (< 4,39 mmol/l) na vysoké (≥5,17 mmol/l), bylypozoroványčasto. Změnypočátečních

hodnot celkového cholesterolu nalačno zhraničních (≥4,39 - < 5,17 mmol/l) navysoké (≥5,17

mmol/l) bylyvelmičasté.

Zvýšení plazmatické hladinyprolaktinu bylohlášeno u 47,4%dospívajících pacientů.

4.9Předávkování

Známky a příznaky

Mezi velmičasté příznaky(výskyt 10%)předávkování patří tachykardie, agitovanost/agresivita,

dysartrie, různé extrapyramidové příznakyanižší stupeňvědomí mezi sedací akomatem.

Další zdravotněvýznamnédůsledkypředávkovánízahrnujídelirium, křeče, koma,možný

neuroleptický maligní syndrom, útlumdýchání, aspirace, hypertenzi nebo hypotenzi, srdeční arytmii

2%případůpředávkování) a zástavu dýchání a srdečníčinnosti. Smrtelnépřípadyse vyskytly už po

akutnímpředávkovánídávkou450 mg, ale rovněž bylo popsáno přežití po akutnímpředávkování

dávkou 2g perorálníhoolanzapinu.

Léčba předávkování

Proti olanzapinu neexistuježádné specifické antidotum.

Nedoporučuje se vyvolánízvracení. Mohoubýt indikoványjiné standardnípostupypoužívané při

léčběpředávkování (např.výplach žaludku, podání aktivního uhlí).Ukázalo se, žesoučasné podání

aktivníhouhlí snižuje biologickoudostupnostolanzapinupo perorálnímpodání o 50-60%.

Podle klinického stavu je potřebné zahájit symptomatickou léčbu asledování vitálních funkcí,

zahrnující léčbu hypotenze, cirkulačníhokolapsu a podporu funkcedýchání. Nesmí být používán

adrenalin, dopamin nebo jiná sympatomimetika, protože stimulaceadrenergních receptorůmůže

prohloubithypotenzi. Sledování kardiovaskulárních parametrůje nezbytné kvůlidiagnostice možných

poruch srdečního rytmu. Pacientmusí být až do zotavení pod stálýmlékařskýmdohledema musíbýt

sledoványjehovitální funkce.

/15 10

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: diazepiny, oxazepinyathiazepiny, ATC kód: N05A H03

Olanzapin je antipsychotická, antimanická a náladu stabilizující látka, která vykazuje široké

farmakologické působení nařadu receptorových systémů.

V preklinických studiích vykazuje olanzapin širokouafinitu křaděreceptorů(K

<100 nM)pro

serotonin 5HT

2A/2C , 5HT

, 5HT

, dopamin D

1, D

3, D

, cholinergní muskarinové receptory (M

), 

adrenergní a histaminové H

receptory. Behaviorální studie na zvířatechprokázaly

antagonistické působení olanzapinu na 5HT, dopaminovéa cholinergní receptory konzistentní

s receptorovýmprofilem. Olanzapin vykazoval větší in vitro afinitu k serotoninovým5HT

2 receptorům

než k dopaminovýmD

a vyšší 5HT

než D

aktivituna in vivomodelech. Elektrofyziologickéstudie

ukázaly,že olanzapin selektivněsnižuje aktivitu mezolimbických (A10) dopaminergních neuronůbez

výraznějšího účinkuna striatální (A9) dráhyovládající motoriku. Olanzapin oslabuje podmíněnou

vyhýbací odpověďv předpovědnémtextu antipsychotické aktivityvdávkách nižších než jsou ty, které

vyvolávajíkatalepsii, t.j. vpředpovědnémtestumotorických nežádoucích účinků. Na rozdíl od

typických antipsychotikolanzapin zesilňuje odpověďv “anxiolytickémtestu”.

Ve studii pozitronové emisní tomografie (PET) účinkujednorázovédávky(10mg) u zdravých

dobrovolníkůobsazoval olanzapin více 5HT

receptorynež dopaminové D

receptoryNavíc SPECT

zobrazovací studie odhalila, že obsazenost D

receptorůu schizofrenních pacientůodpovídajících na

olanzapin byla nižší než u pacientůodpovídajících najiná antipsychotika a risperidon, zatímco

u pacientůodpovídajícíchna klozapin byla srovnatelná.

Ve dvou ze dvouplacebo kontrolovaných a dvou ze tří porovnávacích studií s aktivnímkomparátorem

s více než 2 900 schizofrenními pacienty s pozitivnímii negativními symptomyvykazoval olanzapin

statistickyvýznamněvětšízlepšení jak u negativních,tak i pozitivních symptomů.

V mezinárodnídvojitězaslepené srovnávací studii zahrnující 1481 pacientůse schizofrenií,

shizoafektními a příbuznými chorobamis různými stupnipřidružených depresivních symptomů

(výchozí hodnota 16,6 naMontgomery-Asberg škále)prokázala analýza skóre změn náladymezi

výchozími akonečnými hodnotami statistickyvýznamné zlepšení (p=0,001)veprospěch

olanzapinu (-6,0) oprotihaloperidolu(-3,1).

U pacientůs manickou nebo smíšenou epizodoubipolární poruchy vykázal olanzapin ve snížení

manických symptomůza 3 týdny vyšší účinnost než placebo a valproát semisodium(divalproex).

Olanzapin také vykázal srovnatelnouúčinnost s haloperidolemve smyslu podílupacientů

v symptomatické remisimánie a deprese po 6 a 12 týdnech. Ve studii u pacientůléčených lithiem

nebo valproátemminimálně2 týdny vedlo přidáníolanzapinu vdávce 10 mg(v kombinaci s lithiem

nebo valproátem) k větší redukci symptomůmánie než léčba lithiemnebo valproátemvmonoterapii

za 6 týdnů.

Ve 12-měsíční studii prevence recidivyu pacientůsmanickou epizodou,kteří dosáhli remisepři léčbě

olanzapinema byli poté randomizováni k užíváníolanzapinu nebo placeba, prokázal olanzapin vůči

placebu v primárnímparametru recidivy bipolární poruchystatisticky významnou superioritu.

Olanzapin také vykázal ve srovnání s placebemstatistickyvýznamnou výhodu vprevenci recidivy

jak manie, tak deprese.

Ve druhé 12-měsíční studii prevence recidivyupacientůs manickou epizodou,kteří dosáhli remise pi

léčběkombinací olanzapinu a lithia a byli poté randomizováni k užívání samotného olanzapinu nebo

/15 11

lithia, bylolanzapin v primárnímparametru recidivybipolární poruchystatisticky noninferiorní vůči

lithiu (olanzapin 30,0%, lithium38,3%; p=0,055).

V 18-měsíční studii s kombinační léčbou u pacientůsmanickou nebo smíšenou epizodou,kteří byli

stabilizováni při léčběolanzapinemspolu se stabilizátoremnálady(lithiumnebo valproát), nebyla

dlouhodobá kombinační léčba olanzapinemspolu s lithiemnebo valproátemstatistickyvýznamně

superiorní vůči léčběsamotnýmlithiemnebo valproátemv prodloužení dobydorecidivy bipolární

poruchydefinované podle syndromových(diagnostických) kritérií.

Pediatrická populace

Zkušenosti s používánímu dospívajících(od 13do17let věku) jsouomezenynakrátkodobá data

účinnosti uschizofrenie (6týdnů)a mánie spojené s bipolární poruchou typu I(3týdny), zahrnující

méněnež 200 dospívajících. Olanzapin bylužíván ve flexibilní dávce od 2,5mgpři zahájení léčbyaž

po 20mg/den. V průběhuléčbyolanzapinemdošlo udospívajícíchk signifikantněvyššímunárůstu

tělesné hmotnosti ve srovnání s dospělými. Velikost změn hladin nalačno celkovémcholesterolu,

LDL cholesterolu, triglyceridůa prolaktinu (viz body4.4 a 4.8) bylau dospívajících větší než u

dospělých. Údaje o přetrvávání účinkunejsou k dispozici a jsou pouze omezené údaje o dlouhodobé

bezpečnosti (viz body 4.4a 4.8).

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Olanzapin sepo perorálnímpodání dobře vstřebává a dosahuje maximální koncentrace v plazměza

5 až 8 hodin.Vstřebávání není ovlivněno jídlem.Absolutní perorální biologická dostupnostvztažena

k intravenóznímupodánínebyla stanovena.

Olanzapin je metabolizovaný v játrech cestou konjugace a oxidace. V cirkulaci se zmetabolitůobjeví

hlavně10-N-glukuronid, který neprostupuje hematoencefalickou bariérou. Cytochromy

P450-CYP1A2 a P450-CYP2D6 přispívají k tvorběN-desmethyl a 2-hydroxymethyl metabolitů,

vykazujících významněnižší in vivofarmakologickouaktivitunež olanzapin vestudiích na zvířatech.

Převážnáčástfarmakologické aktivityjezpůsobená původnímolanzapinem. Po perorálnímpodání se

průměrný poločas vylučování olanzapinu u zdravýchjedincůlišil podle věku a pohlaví.

U zdravých starších jedinců(65 let a více) byl průměrný poločas vylučování prodloužený vporovnání

se zdravýmijedinci pod65let (51,8h versus 33,8 h)a clearance bylasnížena (17,5 versus 18,2l/h).

Farmakokinetická odchylkapozorovanáu starších jedincůje v mezích odchyleknormálních jedinců.

U 44 schizofrenických pacientůstarších 65 let nebyl při dávkách 5-20 mg/den pozorován zvláštní

výskyt nežádoucíchúčinků.

U žen oprotimužům bylprůměrný poločas vylučování poněkudprodloužen (36,7 versus 32,3h)

a clearance byla snížena (18,9 versus 27,3 l/h). Přestovykazuje olanzapin (5-20mg) srovnatelný

bezpečnostní profil u žen (n=467) jakou mužů(n=869).

Renální insuficience u pacientů(creatininová clearance <10 ml/min) ve srovnáníse zdravými

nezpůsobovalavýznamný rozdíl poločasu eliminace (37,7versus 32,4 h)nebo clearance

(21,2versus 25,0 l/h) Studie rovnováhyukázala, že približně57%radioaktivněznačeného olanzapinu

se objevilo vmoči převážnějako metabolity.

U kuřákůs mírnýmpoškozenímjater bylprůměrný poločas vylučování prodloužen

(48,8h versus39,3h) a clearance snížena analogickyke zdravýmnekuřákům(18 l/h a 14,1 l/h).

U nekuřákůoproti kuřákům(ženyi muži) byl průměrný poločas vylučování prodloužen

(38,6v. 30,4h) a clearancesnížena (18,6 v. 27,7 l/h).

Plazmatická clearance olanzapinu je nižší u starších než u mladších jedinců, u žennež u mužů

a u nekuřákůoproti kuřákům.Závažnost vlivuvěku,pohlaví a kouření na clearance a poločas

vylučováníolanzapinu je malý v porovnánís celkovou variabilitou mezi jednotlivci.

/15 12

Klinická studie nepopisuježádnérozdíly farmakokinetických parametrůmezi bělochy, Japonci

aČíňany.

Při plazmatické koncentraci 7 až 1 000 ng/ml seolanzapin váže přibližněz 93%na plazmatické

bílkoviny,předevšímna albumín a kyselý 

-glykoprotein.

Pediatrická populace

Dospívající (od 13 do 17 let věku): Farmakokinetika olanzapinujepodobná udospívajícíchi

dospělých. Vklinickýchhodnoceních byla u dospívajích průměrnáexpozice olanzapinu vyšší

přibližněo 27%. Demografické rozdílymezi dospívajícími a dospělýmizahrnují nižší průměrnou

tělesnou hmotnost a menší počet kuřákůmezi dospívajícími. Tyto faktorymožná přispívají kvyšší

průměrnéexpozici u dospívajích.

5.3Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

Akutní toxicita (po jednorázové dávce

Příznaky toxicitypo perorálnímpodání hlodavcůmobsahovalysilnouneuroleptickou složku:

hypoaktivitu,kóma,třes, klonické křeče, slinění a zpomalení zvyšování hmotnosti. Střední letální

dávka u myšíbyla přibližně210 mg/kg au potkanů175mg/kg. Psi tolerovali jednorázovou perorální

dávku 100 mg/kg s nulovou mortalitou. Mezi klinické příznakypatřil útlum, ataxie, třes, zrychlený

pulz, dušnost,mióza a anorexie. U opic vyvolala jednorázová perorální dávka až do 100 mg/kg

vyčerpanost a vyšší dávkyčástečné bezvědomí.

Toxicita poopakovaném podávání

Ve studiích, které trvalyumyší až 3měsíce a u potkanůa psůaž 1rok, se ukázaly jako hlavníúčinky

deprese CNS,anticholinergní účinkya hematologické poruchy. Na depresi CNSse vyvinula tolerance.

Růstové parametrybylypři vysokých dávkách sníženy. Reverzibilní účinkyspojené se zvýšenou

hladinouprolaktinu upotkanůzahrnovaly pokles hmotnosti ováriía uteru, a morfologické změny

vaginálního epitelu a prsnížlázy.

Hematologická toxicita

U všech druhůbylypozorované účinkyna hematologické ukazatele včetněna dávce závislého poklesu

počtu leukocytůvkrviumyší a nespecifického poklesu leukocytův krvi upotkanů. Navzdorytomu

nebyl dokázaný hematotoxický účinek na kostní dřeň. U několika psů, kterýmbylo podáváno

8 až 10 mg/kg/den (celková expozice olamzapinu [AUC]je 12-15krát vyšší než dostáváčlověk -

12 mg), se vyvinula reverzibilní neutropenie, trombocytopenie neboanémie. U psůs cytopeniínebyly

pozorované žádné nepříznivé účinkyna progenitorovéa proliferující buňkykostní dřeně.

Reprodukční toxicita

Olanzapin nemá žádný teratogenní účinek. U potkaních samcůsedace ovlivnila páření. Estrální cykly

bylyovlivněnédávkou1,1mg/kg (což je 3-násobek maximální dávkypročlověka), a reprodukční

parametrybylyu potkanůovlivněné dávkou3 mg/kg (což je 9-násobek maximální dávky pro

člověka). U potomstva potkanů, kterýmbyl podávanýolanzapin, bylopozorované opoždění fetálního

vývoje a přechodný pokles aktivity.

Mutagenita

Olanzapin seneukázal jako mutanogenní nebo klastogenní v žádnémze standardních testů, které

zahrnovalybakteriální testy mutagenityin vitro a invivo testyu savců.

Kancerogenita

Na základěvýsledkůstudií na myších a potkanech bylo zjištěno, že olanzapin není kancerogenní.

/15 13

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1Seznam pomocných látek

Jádro tablety:

monohydrát laktosy

hyprolosa

krospovidon

mikrokrystalická celulosa

magnesium-stearát

Obal tablety:

hypromelóza

karnaubský vosk

potahová soustava opadryYS-1-18027A bílá (obsahuje hypromelosu, oxid titaničitý, makrogol,

polysorbát 80)

modrý inkoust (obsahuje šelak,makrogol, propylenglykol,indigokarmín E132)

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se

6.3 Doba použitelnosti

3 roky

6.4Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v původnímobalu, abybylpřípravek chráněn před světlema vlhkostí.

6.5Druh obalu a velikost balení

Druh obalu: Al/Al blistr, krabička

Velikost balení: 28, 35, 56, 70 potahovaných tablet

Na trhu nemusí být všechny velikostibalení.

6.6Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Eli LillyČR, s.r.o,Praha,Česká republika

8.REGISTRAČNÍČÍSLO(A)

OLANZAPIN LILLY 5 mgpotahované tablety: 68/028/11-C

/15 14

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENIÍREGISTRACE

Datumprvní registrace: 12.1.2011

10. DATUM REVIZE TEXTU

12.1.2011

Document Outline

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace