OESTROPHAN 0.25 mg/ ml

Základní informace

 • Název přípravku:
 • OESTROPHAN 0.25 mg/ ml Injekční roztok
 • Dávkování:
 • 0.25mg/ ml
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • OESTROPHAN 0.25 mg/ml Injekční roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • klisny, krávy, jalovice, prasnice
 • Terapeutické oblasti:
 • Prostaglandiny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9991053 - 1 x 10 ml - injekční lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 99/238/80-C
 • Datum autorizace:
 • 16-12-1980
 • Poslední aktualizace:
 • 11-02-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

OESTROPHAN 0,25 mg/ml injekční roztok

1.

JMÉNO

A

ADRESA

DRŽITELE

ROZHODNUTÍ

O

REGISTRACI

A

DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE,

POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Bioveta, a. s.

Komenského 212

683 23 Ivanovice na Hané

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

OESTROPHAN 0,25 mg/ml injekční roztok

Cloprostenolum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml čirého, bezbarvého roztoku obsahuje:

Léčivá látka: Cloprostenolum (ut natrium) 0,25 mg

Pomocné látky: Chlorokresol

1 mg

4.

INDIKACE

Biotechnické

Skot - synchronizace a vyvolání říje u jalovic a krav;

Prasnice - indukce porodů;

Klisny - přerušení normální a patologické březosti (v první polovině gravidity)

Terapeutické

Funkční poruchy vaječníků, postpartální a postservisní anestrus (u klisen tichá říje, persistující

diestrus,embryonální odúmrť, laktační anestrus, ukončení pseudogravidity), postpuerperální

chronické endometritidy, pyometra, přerušení normální a patologické březosti v první

polovině gravidity, kombinovaná terapie folikulárních cyst (od 10. dne po podání HCG nebo

LHRH, po zjištění pozitivní ovariální odezvy), indukce porodu.

5.

KONTRAINDIKACE

Přípravek nesmí být užíván u březích zvířat, u kterých indukce porodu nebo abortu není

požadována.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Krávy, prasnice, klisny.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Synchronizace říje

Skot 2 ml přípravku (500 μg účinné látky) 2krát v odstupu 10 dnů. První dávka přípravku se

aplikuje v libovolné fázi pohlavního cyklu (u krav v období 40-60 dnů po porodu). 11. den po

první aplikaci se podá druhá dávka, 14. den (72-76 hodin po druhé aplikaci) se provede

inseminace (bez ohledu na zevní příznaky říje) s následující reinseminací (15. den). Každému

použití přípravku k vyvolání synchronizace říje u skotu musí předcházet vyšetření pohlavních

orgánů, předpokladem pro zařazení zvířat do skupin je fyziologický stav pohlavních orgánů, u

jalovic tělesná i pohlavní vyspělost.

Funkční poruchy vaječníků

Skot 2 ml přípravku, inseminace při první říji. Pokud se říje nedostaví, opakuje se aplikace

přípravku 11. den po první aplikaci s následnou inseminací za 72 - 76 hodin, event. s

reinseminací.

Při terapii folikulárních cyst se aplikují 2 ml jednorázově, nejdříve 10. den po podání HCG

nebo LHRH po zjištění pozitivní ovariální odezvy. Říje se dostaví 3.den po aplikaci

Oestrophanu.

Postpuerperální onemocnění dělohy

Skot - aplikují se 2 ml přípravku, (podle potřeby možno léčbu doplnit intrauterinní aplikací

pěnových přípravků, event. výplachem nejlépe současně s aplikací), 11. den opakovaná

aplikace, 14. den inseminace a 15. den reinseminace.

Přerušení březosti

Skot - 2 ml přípravku (další ošetření podle klinického stavu);

Prasnice - 0,7 ml pro toto (0,175 mg účinné látky) se aplikuje od 111. dne gravidity. Většina

indukovaných porodů se dostaví do 40 hodin po aplikaci mezi 24. - 35. hodinou.

Klisny - jednorázová aplikace 1,0 ml (0,250 mg účinné látky); u cyklujících klisen se aplikuje

v době od 5. do 13. dne po říji; nejvhodnější dobou pro připuštění je 4.-6. den po aplikaci.

Způsob podání

Skot: intramuskulární podání.

Prasnice, klisny: intramuskulární podání.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Před použitím čtěte příbalovou informaci

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso: 1 den

Mléko: Bez ochranných lhůt.

Nepoužívat u koní, jejichž maso je určeno pro lidskou spotřebu.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25

Chraňte před světlem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu 10ml balení: 28 dnů

Uchovávat mimo dosah dětí.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Před použitím přípravku, k vyvolání synchronizace říje u skotu, musí předcházet vyšetření

pohlavních orgánů. Předpokladem pro zařazení zvířat do skupin je fyziologický stav

pohlavních orgánů, u jalovic tělesná i pohlavní vyspělost.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Zabraňte kontaktu přípravku s pokožkou a očima. V případě zasažení pokožky nebo očí

opláchněte exponovanou část ihned po expozici proudem pitné vody.

Předcházejte náhodnému samopodání injekce. Chraňte jehlu až do okamžiku podání

přípravku. V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte

lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Těhotné ženy by se měly vyhnout kontaktu s tímto veterinárním léčivým přípravkem.

Po použití přípravku si umyjte ruce.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Přípravek nesmí být používán v průběhu březosti s výjimkou indikovaných případů; přípravek

nemá negativní vliv na průběh ani kvalitu laktace.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota)

Vzhledem k velké terapeutické šíři, dobré celkové snášenlivosti a poměrem mezi aplikační

dávkou pro toto a LD

nelze běžným způsobem dosáhnout takové koncentrace účinné látky v

organizmu ošetřeného zvířete, která by poškozovala jeho zdravotní stav.

13.

ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ

PRO

ZNEŠKODŇOVÁNÍ

NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Září 2016

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.