Octacillin pro prasata 800 mg/ g

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Octacillin pro prasata 800 mg/ g Prášek pro perorální roztok
 • Dávkování:
 • 800mg/ g
 • Léková forma:
 • Prášek pro perorální roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Octacillin pro prasata 800 mg/g Prášek pro perorální roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • prasata
 • Terapeutické oblasti:
 • Peniciliny s rozšířeným spektrem
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9900216 - 1 x 100 g - sáček

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/010/11-C
 • Datum autorizace:
 • 10-03-2011
 • Poslední aktualizace:
 • 11-02-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Část IB-2

OZNAČENÍ OBALU

OCTACILLIN

PRÁŠEK PRO PODÁNÍ V PITNÉ VODĚ

PRO PRASATA

Celý text bude vytištěn na sáčku/ pytli

Pro tento druh označení je použit speciální formát rozvržení

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

=

VNITŘNÍ OBAL

=

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Octacillin 800 mg/g prášek pro přípravu perorálního roztoku pro prasata, amoxicillinum

trihydricum

2.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 gram prášku obsahuje:

Léčivá látka:

Amoxicillinum trihydricum 800 mg odpovídající 697 mg amoxicillinum

3.

LÉKOVÁ FORMA

Bílý až světle žlutobílý prášek pro přípravu perorálního roztoku.

4.

VELIKOST BALENÍ

100 g / 250 g / 500 g / 1,0 kg.

5.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Prasata.

6.

INDIKACE

Léčba infekcí způsobených bakteriemi citlivými na amoxicilin:

Prasata:

Pleuropneumonie, způsobená Actinobacillus pleuropneumoniae,

Meningitida, způsobená Streptococcus suis.

7.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u zvířat se známou přecitlivělostí na penicilin nebo jiné látky ze skupiny

betalaktamů.

Nepoužívat u králíků a hlodavců jako jsou morčata, křečci nebo pískomilové.

8.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Mohou se objevit hypersenzitivní reakce, přičemž jejich závažnost se pohybuje od kožní

vyrážky po anafylaktický šok. Pokud se vyskytnou podezření na nežádoucí účinky, léčbu je

nutné přerušit.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu lékaři.

9.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Prasata: Doporučená denní dávka je 14 mg amoxicilinu - odpovídající 16 mg amoxicilinu

trihydrátu - na kg živé hmotnosti, tj. 20 mg přípravku na kg živé hmotnosti, což je

ekvivalentně 1 g přípravku na 50 kg živé hmotnosti, denně. Přípravek je podáván v pitné

vodě, po dobu 3 až 5 po sobě jdoucích dní. Na dobu 5 dní, je třeba léčbu prodloužit, v případě

závažných infekcí, stanoví-li tak ošetřující veterinární lékař.

Pulzní dávkování: přípravek se doporučuje podávat jednou denně v pitné vodě po omezenou

dobu. Vypněte napájecí systém na cca dvě hodiny (v teplém počasí na kratší čas) tj. do doby

medikace. Vypočtenou denní dávku prášku nasypte na povrch 5-10 litrů vody. Důkladně

promíchejte, dokud se prášek nerozpustí. Tento roztok vmíchejte do takového objemu pitné

vody, které bude vypito cca do 2-3 hodin.

Kontinuální medikace: v níže uvedené tabulce je doporučení pro podávání přípravku za

předpokladu, že denní spotřeba pitné vody je 100 litrů na den, na základě odhadované

spotřeby vody 1 litr na 10 kg živé hmotnosti u prasat do stáří 4 měsíců a 0,66 litru na 10 kg

živé hmotnosti u prasat starších než 4 měsíce.

Prasata do stáří 4 měsíců:

20 g prášku/100 litrů/den

Prasata starší 4 měsíců:

30 g prášku/100 litrů/den

V případě kontinuální léčby, medikovaná voda musí být měněna dvakrát denně.

Na základě dávky, která má být použita, počtu a hmotnosti ošetřovaných zvířat, může být

vypočítáno přesné denní množství přípravku. Pro výpočet koncentrace přípravku, v pitné

vodě, lze použít následující vzorec:

20 mg přípravku / kg živé

hmotnosti/ den

Průměrná živá hmotnost (kg)

zvířat, která mají být léčena

= . mg přípravku na litr

pitné vody

Průměrná spotřeba vody (l) na zvíře z předchozího dne*

* Připravte takové množství medikované vody, které bude spotřebováno v následujících 12 hodinách. Všechnu

nepoužitou medikovanou vodu je třeba, po 12 hodinách zlikvidovat - pro následujících 12 hodin - by měla být

připravena čerstvá medikovaná voda.

K zajištění správného dávkování by měla být živá hmotnost stanovena co nejpřesněji, aby se

zabránilo poddávkování. Příjem medikované vody závisí na klinickém stavu zvířat. Pro

zajištění správného dávkování je třeba koncentraci amoxicilinu adekvátně upravit. Maximální

koncentrace zásobního roztoku medikované vody je přibližně 8 g přípravku na litr. Nastavení

dávkovače by mělo být změněno odpovídajícím způsobem. Ujistěte se, že v období, kdy je

podávána medikovaná voda, nemají zvířata přístup k vodě nemedikované. Jakmile je všechna

medikovaná voda vypita, podejte opět vodu nemedikovanou. Veškerou nespotřebovanou

medikovanou vodu po 12 hodinách zlikvidujte. Pro podávání vypočteného množství

přípravku se doporučuje použití kalibrovaných vah.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso: 2 dny

11.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Nevhodné použití veterinárního léčivého přípravku může zvýšit prevalenci bakterií

rezistentních k amoxicilinu. Použití přípravku by mělo být založeno na výsledcích testů

citlivosti a zohlednit oficiální a místní antibiotickou politiku.

Příjem medikované vody prasaty může být v důsledku nemoci změněn. V případě

nedostatečného příjmu vody by měla být prasata léčena parenterálně. Nepoužívat u zvířat se

závažnými poruchami ledvin, včetně anurie a oligurie.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Peniciliny a cefalosporiny mohou po injekci, inhalaci, požití nebo po kožním kontaktu

vyvolat hypersensitivitu (alergii). Hypersensitivita na peniciliny může vést ke zkříženým

reakcím s cefalosporiny a naopak. Příležitostně mohou být alergické reakce na tyto látky i

vážné. Lidé se známou přecitlivělostí na peniciliny a/nebo cefalosporiny by se měli vyhnout

kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

S přípravkem zacházejte obezřetně. Abyste zamezili jakémukoliv kontaktu s přípravkem,

dodržujte veškerá bezpečnostní opatření. Při práci s přípravkem nekuřte, nejezte ani nepijte.

Během přípravy a podávání medikované vody zamezte vdechování přípravku a jeho kontaktu

s pokožkou. Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem používejte gumové rukavice a

vhodný respirátor. Bezprostředně po manipulaci s přípravkem si umyjte ruce a potřísněnou

kůži.

V případě zasažení očí nebo kontaktu přípravku s pokožkou opláchněte postižené místo

velkým množstvím čisté vody, pokud dojde k podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokud se rozvinou postexpoziční příznaky jako kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a

ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Otok obličeje, rtů, očí nebo

potíže s dýcháním jsou vážné symptomy a je doporučeno v těchto případech vyhledat lékařské

ošetření.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Studie u laboratorních zvířat (krys, králíků) neprokázaly teratogenní, embryotoxický nebo

maternotoxický účinek amoxicilinu. Bezpečnost veterinárního léčivého přípravku u prasnic

během březosti a laktace nebyla stanovena. V době březosti a laktace lze použít pouze po

zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem. .

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Baktericidní účinek amoxicilinu je antagonizován farmaceutiky s bakteriostatickým účinkem.

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být

mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Nejsou známy.

12.

DATUM EXSPIRACE

EXP {měsíc/ rok}; Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě po EXP

13.

DOBA POUŽITELNOSTI A ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 1 měsíc.

Doba použitelnosti po rozpuštění nebo rekonstituci podle návodu: 12 hodin.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Po prvním otevření uchovávejte při teplotě do 25

C. Veškerý zbývající obsah sáčku může být

uchováván po dobu 1 měsíce, pokud se uchovává na suchém místě a je opětovně uzavřen

svorkou (po přeložení okraje otevřeného sáčku).

Po 1. otevření spotřebujte do:

14.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

15.

OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ

TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata - veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

16.

OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dosah dětí.

17.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A

DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ

ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Eurovet Animal Health BV, Handelsweg 25, 5531-AE Bladel, Nizozemsko

18.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

96/010/11-C

19.

ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Lot {číslo}

20.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Leden 2012

21.

DALŠÍ INFORMACE

Registrované velikosti balení: 100 g, 250 g, 500 g, 1,0 kg.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.