Ocaliva

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
Obeticholic kyseliny
Dostupné s:
Intercept Pharma International Ltd
ATC kód:
A05AA04
INN (Mezinárodní Name):
obeticholic acid
Terapeutické skupiny:
Žlučová a jaterní terapie
Terapeutické oblasti:
Cirhóza jater, biliární
Terapeutické indikace:
Ocaliva je indikován k léčbě primární biliární cholangitidou (také známý jako primární biliární cirhóza) v kombinaci s ursodeoxycholic kyselinou (UDCA) u dospělých pacientů s nedostatečnou odpovědí na UDCA nebo jako monoterapie u dospělých schopen tolerovat UDCA.
Přehled produktů:
Revision: 11
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/004093
Datum autorizace:
2016-12-12
EMEA kód:
EMEA/H/C/004093

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

25-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

25-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

14-05-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

25-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

25-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

14-05-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

25-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

25-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

14-05-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

25-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

25-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

14-05-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

25-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

25-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

14-05-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

25-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

25-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

14-05-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

25-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

25-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

14-05-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

25-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

25-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

14-05-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

25-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

25-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

14-05-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

25-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

25-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

14-05-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

25-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

25-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

14-05-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

25-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

25-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

14-05-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

25-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

25-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

14-05-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

25-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

25-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

14-05-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

25-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

25-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

14-05-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

25-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

25-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

14-05-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

25-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

25-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

14-05-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

25-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

25-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

14-05-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

25-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

25-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

14-05-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

25-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

25-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

14-05-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

25-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

25-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

14-05-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

25-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

25-01-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

25-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

25-01-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

25-01-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

25-01-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

14-05-2018

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: Informace pro pacienta

Ocaliva 5 mg potahované tablety

Ocaliva 10 mg potahované tablety

acidum obeticholicum

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou.

Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Ocaliva a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ocaliva užívat

Jak se přípravek Ocaliva užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Ocaliva uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Ocaliva a k čemu se používá

Přípravek Ocaliva obsahuje léčivou látku kyselinu obeticholovou (agonista farnesoidního X

receptoru), která pomáhá zlepšit funkci Vašich jater tím, že snižuje tvorbu a hromadění žluči v játrech

a snižuje zánět.

Tento přípravek se používá k léčbě dospělých pacientů s jaterní chorobou nazývanou primární biliární

cholangitida (též primární biliární cirhóza), a to buď samostatně, nebo společně s jiným léčivem,

kyselinou ursodeoxycholovou.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ocaliva užívat

Neužívejte přípravek Ocaliva

jestliže jste alergický(á) na kyselinu obeticholovou nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6).

jestliže máte zcela neprůchodné žlučové cesty (játra, žlučník a žlučovody).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Ocaliva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud se funkce Vašich jater zhorší, lékař možná bude muset dávku přípravku Ocaliva upravit. Váš

lékař bude od počátku léčby prostřednictvím krevních testů pravidelně sledovat stav Vašich jater.

Při užívání přípravku Ocaliva se může vyskytnout svědění, někdy i silné (intenzivní nebo na velké

části těla). Lékař může na svědění předepsat další léky nebo upravit dávku přípravku Ocaliva. Jestliže

se u Vás projeví těžko snesitelné svědění, informujte svého lékaře.

Děti a dospívající

Tento léčivý přípravek se u dětí a dospívajících nepoužívá.

Další léčivé přípravky a přípravek Ocaliva

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Zejména svého lékaře informujte, pokud užíváte tzv. pryskyřice vázající žlučové kyseliny

(cholestyramin, kolestipol nebo kolesevelam), které se používají ke snížení hladin cholesterolu v krvi,

protože ty mohou snížit účinek přípravku Ocaliva. Pokud některý z těchto přípravků užíváte, užijte

přípravek Ocaliva alespoň 4 až 6 hodin před užitím pryskyřic vázajících žlučové kyseliny nebo 4až

6 hodin po užití těchto pryskyřic; snažte se o co největší časový odstup.

Během užívání přípravku Ocaliva může dojít ke zvýšení hladin některých léčivých přípravků, jako je

např. teofylin (přípravek na podporu dýchání) nebo tizanidin (lék uvolňující ztuhlost a stažení svalů),

a Váš lékař je musí sledovat. Pokud spolu s přípravkem Ocaliva užíváte přípravky, jako je warfarin

(přípravek na ředění krve), bude u Vás lékař možná muset častěji sledovat srážlivost krve.

Těhotenství

S použitím přípravku Ocaliva v těhotenství nejsou žádné zkušenosti. Přípravek Ocaliva byste

v těhotenství z preventivních důvodů neměla užívat.

Kojení

Není známo, zda se tento přípravek vylučuje do lidského mateřského mléka. Na základě posouzení

prospěšnosti kojení pro dítě a prospěšnosti léčby pro Vás Váš lékař rozhodne, zda byste měla přerušit

kojení nebo zda ukončit/přerušit podávání přípravku Ocaliva.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento léčivý přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek Ocaliva obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

3.

Jak se přípravek Ocaliva užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená počáteční dávka je jedna 5 mg potahovaná tableta podávaná ústy jednou denně nebo

jednou týdně, v závislosti na funkci Vašich jater.

Váš lékař může dávku upravit podle funkce jater nebo při těžko snesitelném svědění.

V závislosti na tom, jak Váš organismus bude na léčbu reagovat, Váš lékař může po 3 až 6 měsících

dávku navýšit na 10 mg jednou denně nebo dvakrát týdně, podle Vaší funkce jater. Lékař s Vámi

probere jakoukoli změnu dávkování.

Přípravek Ocaliva můžete užívat s jídlem nebo bez jídla. Pokud užíváte pryskyřice vázající žlučové

kyseliny, užijte přípravek Ocaliva alespoň 4 až 6 hodin před jejich užitím nebo 4 až 6 hodin po užití

těchto pryskyřic (viz bod Další léčivé přípravky a přípravek Ocaliva).

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ocaliva, než jste měl(a)

Pokud nedopatřením užijete příliš mnoho tablet, může se u Vás vyskytnout svědění nebo nežádoucí

účinky související s funkcí jater, jako je např. zežloutnutí pokožky. Okamžitě se obraťte o radu na

lékaře nebo jděte do nemocnice.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ocaliva

Vynechejte zapomenutou dávku a následující dávku užijte v době, kdy byste ji užil(a) normálně.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Ocaliva

Přípravek Ocaliva byste měl(a) užívat tak dlouho, jak stanoví Váš lékař. Nepřestávejte přípravek

užívat, aniž byste se nejprve poradil(a) se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud se u Vás během užívání tohoto přípravku vyskytne

svědění kůže (pruritus) nebo se zhorší. Svědění pokožky je obecně velmi častý nežádoucí účinek

(může se vyskytnout u více než 1 pacienta z 10), který se dostavuje během prvního měsíce po zahájení

léčby přípravkem Ocaliva a v průběhu času se obvykle zmírňuje.

Další možné nežádoucí účinky:

Velmi časté nežádoucí účinky

bolest žaludku

pocit únavy

Časté nežádoucí účinky

(mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10)

nevyrovnanost hormonu štítné žlázy

závrať

rychlý nebo nepravidelný srdeční tep (palpitace)

bolest v ústech a krku

zácpa

svědící, suchá nebo zarudlá kůže (ekzém)

vyrážka

bolest kloubů

otoky rukou a nohou

horečka

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního

systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Ocaliva uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvi za „EXP“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Ocaliva obsahuje

Léčivou látkou je acidum obeticholicum (kyselina obeticholová).

Ocaliva 5 mg potahované tablety: Jedna potahovaná tableta obsahuje acidum

obeticholicum 5 mg.

Ocaliva 10 mg potahované tablety: Jedna potahovaná tableta obsahuje acidum

obeticholicum 10 mg.

Dalšími složkami jsou:

Jádro tablety: Mikrokrystalická celulóza (E 460), sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A)

(viz bod 2 „Přípravek Ocaliva obsahuje sodík“), magnesium-stearát.

Potahová vrstva: částečně hydrolyzovaný poly(vinylalkohol) (E 1203), oxid titaničitý

(E 171), makrogol (3350) (E 1521), mastek (E 553b), žlutý oxid železitý (E 172).

Jak přípravek Ocaliva vypadá a co obsahuje toto balení

Ocaliva 5 mg je žlutá, kulatá potahovaná tableta velikosti 8 mm s písmeny „INT“ na jedné

straně a číslicí „5“ na druhé straně potahované tablety.

Ocaliva 10 mg je žlutá, trojúhelníková potahovaná tableta s rozměry 8 mm × 7 mm s písmeny

„INT“ na jedné straně a číslicí „10“ na druhé straně potahované tablety.

Velikosti balení

1 lahvička s 30 nebo 100 potahovanými tabletami.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Intercept Pharma International Ltd.

Ormond Building

31 – 36 Ormond Quay Upper

Dublin 7

Irsko

Výrobce

Almac Pharma Services (Ireland) Limited

Finnabair Industrial Estate

Dundalk

Co.Louth

A91 P9KD

Irsko

Almac Pharma Services

Seagoe Industrial Estate

Portadown

Craigavon

BT63 5UA

Velká Británie

Millmount Healthcare Limited

Block-7, City North Business Campus

Stamullen

Co. Meath

K32 YD60

Irsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Nederland/Pays-Bas/Niederlande

Tél/Tel: +43 1 5037244

Lietuva

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Tel.: +370 672 12222

България

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Teл: +359 88 6666096

Luxembourg/Luxemburg

Intercept Pharma Nederland B.V.,

Pays-Bas/Niederlande

Tél/Tel.: +352 27861461

Česká republika

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Tel.: +420 251 512 947

Magyarország

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Tel.: +36 1 3192633

Danmark

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Østrig

Tlf: +46 70578 61 00

Malta

Intercept Pharma International Ltd.

Irlanda

Tel: +353 144 75 196

Deutschland

Intercept Pharma Deutschland GmbH

Tel: +49 30 30 80 767 5

Nederland

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Nederland

Tel: +43 1 5037244

Eesti

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Leedu

Tel: +370 672 12222

Norge

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Østerrike

Tlf: +46 70578 61 00

Ελλάδα

Intercept Pharma International Ltd.

Ιρλανδία

Τηλ: +353 144 75 196

Österreich

Intercept Pharma Austria GmbH

Tel: +43 1928 4012

España

Intercept Pharma Spain S.L.U.

Tel: +34 914 194 970

Polska

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Tel: +48 22 542 81 80

France

Intercept Pharma France SAS

Tél: +33 176 701 049

Portugal

Intercept Pharma Portugal, Unipessoal Lda

Tel: +351 308 805 674

Hrvatska

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Austrija

Tel: +43 1 5037244

România

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Tel:

+407 303 522 42

Ireland

Intercept Pharma International Ltd.

Ireland

Tel: +353 144 75 196

Slovenija

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Avstrija

Tel: +43 1 5037244

Ísland

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Austurríki

Tlf: +46 70578 61 00

Slovenská republika

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Tel: +421 902 566 333

Italia

Intercept Italia S.r.l.

Tel: +39 0236026571

Suomi/Finland

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Itävalta

Tlf: +46 70578 61 00

Κύπρος

Intercept Pharma International Ltd.

Ιρλανδία

Τηλ: +353 144 75 196

Sverige

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Österrike

Tlf: +46 70578 61 00

Latvija

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Lietuva

Tel: +370 672 12222

United Kingdom

Intercept Pharma UK & Ireland Ltd.

Tel: + 44 330 100 3694

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Tomuto léčivému přípravku bylo uděleno tzv. podmíněné schválení. Znamená to, že informace

o tomto přípravku budou přibývat.

Evropská agentura pro léčivé přípravky nejméně jednou za rok vyhodnotí nové informace o tomto

léčivém přípravku a tato příbalová informace bude podle potřeby aktualizována.

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky: http://www.ema.europa.eu/

. Na těchto stránkách naleznete též odkazy

na další webové stránky týkající se vzácných onemocnění a jejich léčby.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.

Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Ocaliva 5 mg potahované tablety

Ocaliva 10 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Ocaliva 5 mg potahované tablety

Jedna potahovaná tableta obsahuje acidum obeticholicum 5 mg.

Ocaliva 10 mg potahované tablety

Jedna potahovaná tableta obsahuje acidum obeticholicum 10 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta

Ocaliva 5 mg potahované tablety

Žlutá, kulatá tableta o průměru 8 mm s písmeny „INT“ vyraženými na jedné straně a číslicí „5“

vyraženou na druhé straně.

Ocaliva 10 mg potahované tablety

Žlutá, trojhranná tableta o rozměrech 8 mm × 7 mm s písmeny „INT“ vyraženými na jedné straně

a číslicí „10“ vyraženou na druhé straně.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Ocaliva je indikován k léčbě primární biliární cholangitidy (označované též primární biliární

cirhóza, PBC) v kombinaci s kyselinou ursodeoxycholovou (ursodeoxycholic acid, UDCA)

u dospělých pacientů s nedostatečnou odpovědí na UDCA nebo jako monoterapie u dospělých

pacientů, kteří netolerují léčbu UDCA.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Před zahájením léčby kyselinou obeticholovou musí být znám stav jater daného pacienta. Počáteční

dávka a její titrace u populace pacientů s PBC je uvedena v tabulce 1.

Tabulka 1: Dávkovací režim u populace pacientů s PBC

Stadium/klasifikace

Pacienti bez cirhózy nebo

Třída A dle Child-Pugha

Třída B nebo C dle Child-Pugha

nebo dekompenzovaná cirhóza

Počáteční dávka

5 mg jednou denně

5 mg jednou týdně

Titrace dávky

U pacientů, kde hladina alkalické

fosfatázy (ALP) nebo celkového

bilirubinu po 6 měsících léčby

přiměřeně neklesla, ale kyselina

obeticholová je tolerována, má

být dávka titrována až na 10 mg

jednou denně.

U pacientů, kde hladina ALP nebo

celkového bilirubinu po 3 měsících

léčby přiměřeně neklesla, ale

kyselina obeticholová je tolerována,

má být dávka titrována až na 5 mg

dvakrát týdně (podávaných s

odstupem alespoň 3 dny) a následně

na 10 mg dvakrát týdně (se stejným

odstupem), pokud na léčbu reagují a

snášejí ji.

Maximální dávky

10 mg jednou denně

10 mg dvakrát týdně (alespoň 3 dny

od sebe)

Pacientům užívajícím kyselinu obeticholovou není nutné upravovat dávkování souběžně podávané

UDCA.

Kontrola a úprava dávkování při těžkém pruritu

Strategie kontroly zahrnují přidání pryskyřic vázajících žlučové kyseliny nebo antihistaminik.

U pacientů, kteří vykazují těžkou nesnášenlivost v důsledku pruritu, je třeba uvážit alespoň jeden

z těchto postupů:

Pacienti bez cirhózy nebo s třídou A dle Child-Pugha

Dávku obeticholové kyseliny lze snížit na:

5 mg obden u pacientů, kteří netolerují 5 mg jednou denně,

5 mg jednou denně u pacientů, kteří netolerují 10 mg jednou denně.

Dávku obeticholové kyseliny lze dočasně vysadit na dobu až 2 týdnů s následným opětovným

nasazením redukované dávky.

Aby se dosáhlo optimální odpovědi, lze dávku zvýšit na 10 mg jednou denně, pokud bude

tolerována.

Pacienti s třídou B nebo C dle Child-Pugha nebo s dekompenzovanou cirhózou

Dávku kyseliny obeticholové lze snížit na:

5 mg jednou týdně, pro pacienty netolerující 5 mg dvakrát týdně

10 mg jednou týdně, pro pacienty netolerující 10 mg dvakrát týdně

Dávku obeticholové kyseliny lze dočasně vysadit na dobu až dvou týdnů, s případným

obnovením se sníženou dávkou.

Aby se dosáhlo optimální odpovědi, lze dávku zvýšit na 10 mg dvakrát týdně, pokud bude

dávka tolerována.

Lze zvážit ukončení léčby obeticholovou kyselinou u pacientů, u kterých nadále přetrvává

nesnesitelný pruritus.

Pryskyřice vázající žlučové kyseliny

Pacienti užívající pryskyřice vázající žlučové kyseliny mají užívat obeticholovou kyselinu alespoň 4

až 6 hodin před užitím pryskyřice vázající žlučové kyseliny nebo 4 až 6 hodin po užití pryskyřice nebo

s co největším odstupem (viz bod 4.5).

Vynechaná dávka

Pokud dojde k vynechání dávky, je třeba ji přeskočit a pokračovat následující dávkou podle

normálního rozvrhu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradili vynechanou dávku.

Zvláštní populace

Porucha funkce jater

Doporučené dávky jsou uvedeny v tabulce 1. Viz také body 4.4 a 5.2.

Starší pacienti (≥ 65 let)

Údaje ohledně starších pacientů jsou omezené. Pro starší pacienty není třeba upravovat dávkování (viz

bod 5.2).

Porucha funkce ledvin

Údaje ohledně pacientů s mírnou a středně těžkou poruchou renální funkce jsou omezené a v případě

těžké poruchy renální funkce nejsou k dispozici vůbec. Pro pacienty s poruchou funkce ledvin není

třeba upravovat dávkování (viz bod 5.2).

Pediatrická populace

Použití obeticholové kyseliny u pediatrické populace při léčbě PBC není relevantní.

Způsob podání

Tableta se užívá perorálně s jídlem nebo bez jídla.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Úplná obstrukce žlučovodů.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Nežádoucí příhody související s játry

U pacientů užívajících obeticholovou kyselinu bylo hlášeno zvýšení hladin alaninaminotransferázy

(ALT) a aspartátaminotransferázy (AST). Byly též hlášeny klinické známky a příznaky jaterní

dekompenzace. K těmto příhodám docházelo již v prvním měsíci léčby. Nežádoucí příhody související

s játry byly primárně hlášeny při dávkách převyšujících maximální doporučenou dávku 10 mg jednou

denně (viz bod 4.9).Po uvedení přípravku na trh bylo hlášeno závažné poškození jater a úmrtí při

častějším podávání kyseliny obeticholové, než je doporučeno, a to u pacientů se středně závažným až

závažným snížením funkce jater.

Po zahájení léčby je u všech pacientů třeba monitorovat možnou progresi PBC a provádět laboratorní

a klinická vyšetření k posouzení, zda není třeba dávku upravit. Pacienty se zvýšeným rizikem jaterní

dekompenzace, např. při laboratorních výsledcích svědčících o zhoršení funkce jater nebo progresi do

jaterní cirhózy, je nutno pečlivě monitorovat. Dávky je třeba snížit tam, kde došlo k progresi do

pokročilé fáze onemocnění (tj. z třídy A dle Child-Pugha na třídu B nebo C, viz body 4.2 a 5.2).

Těžký pruritus

Těžký pruritus byl hlášen u 23 % pacientů léčených v rameni s obeticholovou kyselinou 10 mg,

u 19 % pacientů v rameni s odstupňovanou dávkou obeticholové kyseliny a u 7 % pacientů v rameni

s placebem. Střední doba nástupu těžkého pruritu byla 11 dní u pacientů v rameni s dávkou

obeticholové kyseliny 10 mg, 158 dní v rameni s odstupňovanou dávkou obeticholové kyseliny

a 75 dní v rameni s placebem. Strategie kontroly zahrnují přidání pryskyřic vázajících žlučové

kyseliny nebo antihistaminik, snížení dávky, snížení frekvence podávání a/nebo dočasné přerušení

podávání (viz body 4.2 a 4.8).

Pomocné látky

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Léčivé přípravky ovlivňující obeticholovou kyselinu

Pryskyřice vázající žlučové kyseliny

Pryskyřice vázající žlučové kyseliny, např. cholestyramin, kolestipol nebo kolesevelam, adsorbují

a snižují absorpci žlučových kyselin a mohou snižovat účinnost obeticholové kyseliny. Pokud jsou

souběžně podávány pryskyřice vázající žlučové kyseliny, je třeba obeticholovou kyselinu užít alespoň

4 až 6 hodin před užitím pryskyřice vázající žlučové kyseliny nebo 4 až 6 hodin po užití pryskyřic

nebo s co největším odstupem.

Léčivé přípravky ovlivněné obeticholovou kyselinou

Warfarin

Mezinárodní normalizovaný poměr (INR) se snižuje po souběžném podávání warfarinu a obeticholové

kyseliny. INR je třeba sledovat a dávku warfarinu případně upravit, aby se při souběžném podávání

warfarinu a obeticholové kyseliny

udržel INR v cílovém rozmezí.

Interakce se substráty CYP1A2 s úzkým terapeutickým indexem

Obeticholová kyselina může zvyšovat expozici souběžně podávaným léčivým přípravkům, které jsou

substráty CYP1A2. Doporučuje se terapeutické monitorování substrátů CYP1A2 s úzkým

terapeutickým indexem (např. teofylin a tizanidin).

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje o podávání obeticholové kyseliny těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie reprodukční

toxicity na zvířatech nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky (viz bod 5.3). Podávání

přípravku Ocaliva v těhotenství se z preventivních důvodů nedoporučuje.

Kojení

Není známo, zda se obeticholová kyselina vylučuje do lidského mateřského mléka. Na základě studií

na zvířatech a zamýšlené farmakologie se nepředpokládá, že by obeticholová kyselina narušila kojení

nebo růst či vývoj kojence (viz bod 5.3). Na základě posouzení prospěšnosti kojení pro dítě

a prospěšnosti léčby pro matku musí být rozhodnto, zda přerušit kojení nebo ukončit/přerušit podávání

přípravku Ocaliva.

Fertilita

Nejsou dostupné žádné údaje o fertilitě u lidí. Studie na zvířatech nenaznačují přímé nebo nepřímé

účinky na fertilitu a reprodukci (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Ocaliva nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky byly pruritus (63 %) a únava (22 %). Nejčastějším

nežádoucím účinkem vedoucím k vysazení byl pruritus. Pruritus se většinou vyskytl během prvního

měsíce léčby a obvykle při dalším podávání přípravku po čase vymizel.

Tabulkový přehled nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky hlášené u obeticholové kyseliny jsou uvedeny v tabulce níže podle třídy

orgánových systémů a frekvence podle MedDRA. Frekvence jsou definovány takto: velmi časté

(≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), vzácné (≥ 1/10 000

až < 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000) a není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Tabulka 2. Frekvence nežádoucích účinků u pacientů s PBC

Třída orgánových systémů

Velmi časté

Časté

Endokrinní poruchy

Abnormální funkce štítné žlázy

Poruchy nervového systému

Závrať

Srdeční poruchy

Palpitace

Respirační, hrudní a mediastinální

poruchy

Bolest v orofaryngeální oblasti

Gastrointestinální poruchy

Bolest a diskomfort břicha

Zácpa

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Pruritus

Ekzém, vyrážka

Poruchy svalové a kosterní

soustavy a pojivové tkáně

Artralgie

Celkové poruchy a reakce v místě

aplikace

Únava

Periferní edém, pyrexie

Popis vybraných nežádoucích účinků

Ukončení léčby

Nežádoucí účinky vedoucí k ukončení léčby se vyskytly u 1 % pacientů (pruritus) v rameni

s odstupňovanou dávkou obeticholové kyseliny a u 11 % pacientů (pruritus a únava) v rameni

s dávkou obeticholové kyseliny10 mg.

Pruritus

Přibližně 60 % pacientů mělo pruritus v anamnéze při zařazení do studie fáze III. Pruritus vyplývající

z léčby obvykle nastoupil během prvního měsíce po zahájení léčby.

V porovnání s pacienty, kteří začínali na dávce 10 mg jednou denně v rameni s obeticholovou

kyselinou 10 mg, vykazovali pacienti v rameni s odstupňovanou dávkou obeticholové kyseliny nižší

výskyt pruritu (70 % vs. 56 %) a nižší míru vysazení z důvodu pruritu (10 % vs. 1 %).

Procentuální podíl pacientů, kteří vyžadovali intervenci (tj. úpravy dávkování, přerušení léčby nebo

nasazení antihistaminik nebo pryskyřic vázajících žlučové kyseliny), byl 41 % v rameni s dávkou

obeticholové kyseliny 10

mg, 34 % v rameni s odstupňovanou dávkou obeticholové kyseliny a 19 % v

rameni s placebem.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Nejvyšší jednotlivá dávka obeticholové kyseliny, které byli vystaveni zdraví dobrovolníci, byla dávka

500 mg. Dávky 250 mg byly opakovaně podávány po 12 po sobě jdoucích dní a u některých pacientů

se vyskytl pruritus a reverzibilní zvýšení hodnot jaterních aminotransferáz. U pacientů s PBC, kterým

byla kyselina obeticholová podávána v dávce 25 mg jednou denně (2,5násobek nejvyšší doporučené

dávky) nebo 50

mg jednou denně (5násobek nejvyšší doporučené dávky), byly hlášeny na dávce

závislé nežádoucí účinky související s játry (např. ascites, vzplanutí primární biliární cholangitidy,

nový nástup ikteru) a zvýšení hodnot aminotransferáz a bilirubinu (až po hodnoty více než

3 × převyšující horní limit normálu [upper limit of normal, ULN]). V případě předávkování je třeba

pacienty pečlivě sledovat a podle potřeby nasadit podpůrnou léčbu.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Léčba žlučníku a jater, přípravky obsahující žlučové kyseliny a jejich

deriváty, ATC kód: A05AA04

Mechanismus účinku

Obeticholová kyselina je selektivní, silný agonista farnesoidního X receptoru (FXR), nukleárního

receptoru ve velkém množství exprimovaného v játrech a střevech. FXR je považován za klíčový

regulátor dráhy žlučových kyselin a zánětlivých, fibrotizujících a metabolických drah. Aktivací FXR

se snižuje intracelulární koncentrace žlučových kyselin v hepatocytech potlačením syntézy de novo

z cholesterolu a také zvýšením transportu žlučových kyselin z hepatocytů. Těmito mechanismy se

omezuje celkový objem žlučových kyselin v oběhu při současné podpoře produkce žluči, a tím se

snižuje expozice jater žlučovým kyselinám.

Klinická účinnost a bezpečnost

V randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované 12měsíční studii fáze III s paralelními

skupinami (POISE) byla hodnocena bezpečnost a účinnost obeticholové kyseliny u 216 pacientů

s PBC, kteří užívali UDCA po dobu nejméně po 12 měsíců (stabilní dávka ≥ 3 měsíce), nebo kteří

netolerovali UDCA a neužívali ji ≥ 3 měsíce. Pacienti byli do hodnocení zařazeni, pokud u nich

alkalická fosfatáza (ALP) byla vyšší nebo rovna 1,67násobku horního limitu normálu (ULN) a/nebo

pokud celkový bilirubin byl vyšší než 1×ULN, ale nižší než 2×ULN. Pacienti byli randomizováni

(1:1:1) a jednou denně užívali placebo, obeticholovou kyselinu 10 mg, nebo odstupňovanou dávku

obeticholové kyseliny (5 mg zvýšených na 10 mg po 6 měsících v závislosti na léčebné odpovědi

a snášenlivosti). Většina (93 %) pacientů byla léčena v kombinaci s UDCA a menší počet (7 %)

pacientů netolerujících UDCA dostával placebo, obeticholovou kyselinu (10 mg) nebo odstupňovanou

dávku obeticholové kyseliny (5 mg až 10 mg) jako monoterapii. ALP a celkový bilirubin byly

vyhodnocovány jako kategorické proměnné v primárním složeném cílovém parametru i jako průběžné

proměnné v průběhu času.

Populace studie byla převážně ženského pohlaví (91 %) a bílé rasy (94 %). Průměrný věk byl 56 let

a většina pacientů byla mladší 65 let. Průměrné výchozí hodnoty ALP byly v rozmezí od 316 U/l do

327 U/l. Průměrné výchozí hodnoty celkového bilirubinu byly v rozmezí od 10 μmol/l do 12 μmol/l ve

všech léčebných skupinách a 92 % pacientů bylo v normálním rozmezí.

Léčba obeticholovou kyselinou 10 mg nebo odstupňovanou dávkou obeticholové kyseliny (5 mg až

10 mg) vedla v porovnání s placebem ke klinicky a statisticky významnému zvýšení (p < 0,0001)

počtu pacientů, kteří kdykoli v průběhu studie dosáhli primárního složeného cílového parametru (viz

tabulka 3). Odpovědi se projevily již za 2 týdny a závisely na dávce (obeticholová kyselina 5 mg ve

srovnání s 10 mg za 6

měsíců, p = 0,0358).

Tabulka 3.

Procentuální podíl pacientů s PBC, kteří dosáhli primárního složeného cílového

parametru

a

za 6 měsíců a za 12 měsíců s UDCA nebo bez UDCA

b

Obeticholová

kyselina

10 mg

c

(N = 73)

Obeticholová

kyselina

Odstupňovaná

dávka

c

(N = 70)

Placebo

(N = 73)

6. měsíc

Reagující, n (%)

Odpovídající 95 % CI

37 (51)

39 %, 62 %

24 (34)

23 %, 45 %

5 (7)

1 %, 13 %

Hodnota p

< 0,0001

< 0,0001

irelevantní

12. měsíc

Reagující, n (%)

Odpovídající 95 % CI

35 (48)

36 %, 60 %

32 (46)

34 %, 58 %

7 (10)

4 %, 19 %

Hodnota p

< 0,0001

< 0,0001

irelevantní

Složky primárního cílového parametru

e

ALP méně než 1,67násobek

ULN, n (%)

40 (55)

33 (47)

12 (16)

Snížení ALP o nejméně

15 %, n (%)

57 (78)

54 (77)

21 (29)

Celkový bilirubin menší

nebo rovný ULN

n (%)

60 (82)

62 (89)

57 (78)

Procentuální podíl pacientů, u nichž bylo dosaženo odpovědi definované jako ALP menší než 1,67násobek

ULN, celkový bilirubin v normálním rozmezí a snížení ALP o nejméně 15 %. Chybějící hodnoty byly

považovány za absenci odpovědi. K výpočtu 95 % intervalu spolehlivosti (CI) byl použit Fisherův exaktní test.

16 pacientů (7 %) v hodnocení bylo netolerantních a nebyla jim souběžně podávána UDCA: 6 pacientů (8 %)

v rameni obeticholové kyseliny 10 mg, 5 pacientů (7 %) v rameni s odstupňovanou dávkou obeticholové

kyseliny a 5 pacientů (7 %) v rameni s placebem.

Pacienti byli randomizováni (1:1:1) do ramen s obeticholovou kyselinou 10 mg jednou denně po celou dobu

12 měsíců hodnocení, odstupňovanou dávkou obeticholové kyseliny (5 mg jednou denně po dobu úvodních

6 měsíců s možností dávku zvýšit na 10 mg jednou denně na zbývajících 6 měsíců, pokud pacient toleroval

obeticholovou kyselinu, ale vykazoval hodnoty ALP rovné 1,67násobku ULN nebo vyšší, celkový bilirubin

převyšující ULN nebo snížení ALP o méně než 15 %), nebo placebo.

Odstupňovaná dávka obeticholové kyseliny a obeticholová kyselina 10 mg versus placebo. Hodnoty p jsou

stanoveny pomocí Cochran–Mantel–Haenszelova testu se stratifikací podle netolerance UDCA a hodnoty ALP

před léčbou vyšší než 3násobek ULN a/nebo AST vyšší než 2násobek ULN a/nebo celkový bilirubin převyšující

ULN.

Míry odpovědi byly vypočítány na základě analýzy pozorovaných případů (tj. [n = pozorovaný reagující]/[N =

populace Intention to Treat (všichni léčení pacienti, ITT)]); procento pacientů s hodnotami ve 12. měsíci je 86 %

u ramene s obeticholovou kyselinou 10 mg, 91 % u ramene s odstupňovanou dávkou obeticholové kyseliny

a 96 % u ramene s placebem.

Průměrná výchozí hodnota celkového bilirubinu byla 0,65 mg/dl a byla v normálním rozmezí (tj. nižší nebo

rovna ULN) u 92 % zařazených pacientů.

Průměrné snížení ALP

Průměrná snížení ALP byla hlášena již ve 2. týdnu a byla udržena do 12. měsíce u pacientů, u nichž

bylo zachováno stejné dávkování po celou dobu 12 měsíců. U většiny pacientů v rameni

s odstupňovanou dávkou obeticholové kyseliny, u nichž bylo dávkování obeticholové kyseliny

zvýšeno z 5 mg jednou denně na 10 mg jednou denně, bylo hlášeno další snížení ALP ve 12. měsíci

.

Průměrné snížení gama glutamyltransferázy (GGT)

Průměrné snížení (95 % CI) GGT bylo o 178 (137, 219) U/l v rameni s obeticholovou kyselinou

10 mg, o 138 (102, 174) U/l v rameni s odstupňovanou dávkou obeticholové kyseliny a o 8 (−32, 48)

U/l v rameni s placebem

.

Monoterapie

U 51 pacientů s PBC s výchozí hodnotnou ALP rovnou 1,67násobku ULN nebo vyšší a/nebo

s celkovým bilirubinem převyšujícím ULN byla vyhodnocena biochemická odpověď na obeticholovou

kyselinu v monoterapii (24 pacientů užívalo obeticholovou kyselinu 10 mg jednou denně a 27 pacientů

užívalo placebo) ve společné analýze dat z randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované

12měsíční studie fáze III (POISE) a z randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované

3měsíční studie. Ve 3. měsíci bylo dosaženo odpovědi pro složený cílový parametr u 9 (38 %)

pacientů léčených obeticholovou kyselinou v porovnání s 1 (4 %) pacientem léčeným placebem.

U pacientů léčených obeticholovou kyselinou došlo k průměrnému snížení (95 % CI) ALP o 246 (165,

327) v porovnání se zvýšením o 17 (−7, 42) U/l u pacientů léčených placebem.

Pediatrická populace

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla o zproštění povinnosti předložit výsledky studií

s přípravkem Ocaliva u všech podskupin pediatrické populace u PBC (informace o použití u dětí viz

bod 4.2).

Tento léčivý přípravek byl registrován postupem tzv. podmíněného schválení. Znamená to, že jsou

očekávány další důkazy o jeho přínosech.

Evropská agentura pro léčivé přípravky nejméně jednou za rok vyhodnotí jakékoli nové informace

o tomto léčivém přípravku a tento souhrn údajů o přípravku bude podle potřeby aktualizován.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Obeticholová kyselina je absorbována při maximální plazmatické koncentraci (C

) dosažené za

střední dobu (t

) přibližně 2 hodin. Současné podání s jídlem nezmění intenzitu absorpce

obeticholové kyseliny.

Distribuce

Obeticholová kyselina a její konjugáty jsou vázány proteiny lidské plazmy z více než 99 %.

Distribuční objem obeticholové kyseliny je 618 l. Distribuční objem glykoobeticholové

a tauroobeticholové kyseliny nebyl stanoven.

Biotransformace

Obeticholová kyselina je v játrech konjugována s glycinem nebo taurinem a vylučována do žluči. Tyto

glycinové nebo taurinové konjugáty jsou absorbovány v tenkém střevě, což vede k enterohepatální

recirkulaci. Konjugáty mohou být střevní mikroflórou dekonjugovány v ileu a tračníku, což vede ke

konverzi na obeticholovou kyselinu, která je reabsorbována nebo vyloučena ve stolici, což je primární

cesta eliminace.

Po denním podávání obeticholové kyseliny došlo ke kumulaci glycinových a taurinových konjugátů

obeticholové kyseliny, jejichž farmakologické působení je obdobné jako u původního léčiva. Poměr

metabolitu k původnímu léčivu po denním podávání je 13,8 u glycinových a 12,3 u taurinových

konjugátů obeticholové kyseliny. Vytváří se i třetí metabolit obeticholové kyseliny, 3-glukuronid,

avšak jeho farmakologické působení se považuje za minimální.

Eliminace

Po podání radioaktivně značené obeticholové kyseliny bylo více než 87 % vyloučeno ve stolici. Méně

než 3 % je vylučováno močí.

Proporcionalita dávky v čase

Při opakovaném podávání dávek 5, 10 a 25 mg jednou denně po dobu 14 dní se systémová expozice

obeticholové kyseliny zvyšuje proporcionálně s dávkou. Expozice glykoobeticholové

a tauroobeticholové kyseliny a celkové obeticholové kyseliny se zvyšují více než proporcionálně

s dávkou.

Zvláštní populace

Starší pacienti

Údaje ohledně starších pacientů (≥ 65 let) jsou omezené. Z populační farmakokinetické analýzy dat

pacientů do 65 let věku vyplynulo, že není předpoklad, že by věk významně ovlivňoval clearance

obeticholové kyseliny z oběhu.

Pediatrická populace

S obeticholovou kyselinou nebyly provedeny žádné farmakokinetické studie u pacientů mladších

18 let.

Pohlaví

Populační farmakokinetická analýza naznačila, že pohlaví nemá vliv na farmakokinetiku obeticholové

kyseliny.

Rasa

Populační farmakokinetická analýza naznačila, že není předpoklad, že by rasa měla vliv na

farmakokinetiku obeticholové kyseliny.

Porucha funkce ledvin

Vylučování obeticholové kyseliny ledvinami je minimální; méně než 3 % dávky bylo detekováno

v moči. Z populační farmakokinetické analýzy vyplývá, že funkce ledvin nemá významný vliv na

farmakokinetiku obeticholové kyseliny.

Porucha funkce jater

Obeticholová kyselina je metabolizována v játrech a střevech. Systémová expozice obeticholové

kyseliny, jejích aktivních konjugátů a endogenních žlučových kyselin se zvyšuje u pacientů se středně

těžkou až těžkou poruchou funkce jater (třída B respektive C dle Childa a Pugha) v porovnání se

zdravou kontrolní skupinou. U pacientů se středně těžkou až těžkou poruchou funkce jater se proto

vyžaduje režim s úpravou dávkování k dosažení plazmatické expozice podobné expozici pacientů bez

poruchy funkce jater (viz bod 4.2).

Dopad mírné poruchy funkce jater (třída A dle Childa a Pugha) na farmakokinetiku obeticholové

kyseliny byl zanedbatelný a dávkování u pacientů s mírnou poruchou funkce jater tedy nebylo nutné

upravovat.

U pacientů s mírnou, středně těžkou a těžkou poruchou funkce jater (třída A, B respektive C dle

Childa a Pugha) se průměrná AUC celkové obeticholové kyseliny, tedy součtu obeticholové kyseliny

Přečtěte si celý dokument

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/96192/2018

EMEA/H/C/004093

Ocaliva (acidum obeticholicum)

Přehled pro přípravek Ocaliva a proč byl přípravek registrován v EU

Co je Ocaliva a k čemu se používá?

Ocaliva se používá k léčbě dospělých s onemocněním jater zvaným primární biliární cholangitida.

Primární biliární cholangitida je autoimunitní onemocnění, při kterém dochází k postupné destrukci

drobných žlučovodů v játrech. Tyto kanálky přenášejí tekutinu zvanou žluč z jater do střev, kde

napomáhá trávení tuků. V důsledku poškození kanálků dochází k hromadění žluči v játrech, což vede k

poškození jaterní tkáně. To může vést ke zjizvení a selhání jater a zvýšení rizika rozvoje nádorového

onemocnění jater.

Přípravek Ocaliva obsahuje léčivou látku kyselinu obeticholovou. Používá se spolu s dalším léčivým

přípravkem, kyselinou ursodeoxycholovou (UDCA), u pacientů s nedostatečnou odpovědí na samotnou

kyselinu ursodeoxycholovou nebo samostatně u pacientů, kteří tuto kyselinu nemohou užívat.

Primární biliární cholangitida je vzácné onemocnění a přípravek Ocaliva byl stanoven dne 27. července

2010 jako „léčivý přípravek pro vzácná onemocnění“. Další informace o tomto vzácném onemocnění

naleznete zde: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation.

Jak se přípravek Ocaliva používá?

Přípravek Ocaliva je k dispozici ve formě tablet (5 a 10 mg) a jeho výdej je vázán na lékařský předpis.

Doporučená počáteční dávka je 5 mg jednou denně nebo 5 mg jednou týdně v závislosti na míře

poruchy funkce jater pacienta (kterou je třeba stanovit před zahájením léčby přípravkem Ocaliva).

Pokud je přípravek Ocaliva dobře snášen, lze po několika měsících jeho dávku zvýšit. U pacientů, u

kterých se vyskytlo těžko snesitelné svědění (možný nežádoucí účinek přípravku Ocaliva), může být

zapotřebí dávku přípravku snížit nebo léčbu ukončit.

Více informací o používání přípravku Ocaliva naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na

veterinárního lékaře či lékárníka.

Ocaliva (acidum obeticholicum)

EMA/96192/2018

strana 2/3

Jak přípravek Ocaliva působí?

Léčivá látka v přípravku Ocaliva, kyselina obeticholová, je modifikovaná forma kyseliny žlučové (hlavní

složky žluči). Působí především prostřednictvím navázání se na receptory v játrech a střevech

(farnesoidní X receptory), které kontrolují tvorbu žluči. Navázáním se na tyto receptory snižuje

přípravek Ocaliva tvorbu žluči v játrech, což zabraňuje jejímu hromadění a poškozování jaterní tkáně.

Jaké přínosy přípravku Ocaliva byly prokázány v průběhu studií?

Přípravek Ocaliva byl srovnáván s placebem (neúčinným přípravkem) v jedné hlavní studii, do které

bylo zařazeno 217 dospělých s primární biliární cholangitidou, kteří buď užívali kyselinu

ursodeoxycholovou po dobu alespoň 1 roku, nebo kyselinu ursodeoxycholovou užívat nemohli.

Měřítkem účinnosti byl počet pacientů, u kterých po roce léčby došlo ke snížení hladin bilirubinu a

alkalické fosfatázy (ALP) v krvi, ukazatelů poškození jater, o alespoň 15 % (u ALP) a pod určitou

hodnotu považovanou za normální (u bilirubinu).

Ze studie vyplývá, že přípravek Ocaliva byl v rámci snížení hladin bilirubinu a ALP v krvi účinnější než

placebo: ke snížení hladin o požadovanou míru došlo u 47 % (34 ze 73) pacientů léčených přípravkem

Ocaliva 10 mg a u 46 % (32 ze 70) pacientů léčených rostoucí dávkou přípravku Ocaliva (z 5 mg na

10 mg), a to ve srovnání s 10 % (7 ze 73) pacientů, kteří užívali placebo.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Ocaliva?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Ocaliva jsou svědění (které může postihnout více než 6

osob z 10) a únava (která může postihnout více než 2 osoby z 10). Svědění je rovněž nejčastější

nežádoucí účinek, který může vést k přerušení léčby. Ve většině zaznamenaných případů se svědění

vyskytlo během prvního měsíce léčby a v průběhu času s pokračující léčbou vymizí. Úplný seznam

nežádoucích účinků hlášených v souvislosti s přípravkem Ocaliva je uveden v příbalové informaci.

Přípravek Ocaliva se nesmí používat u pacientů se zcela neprůchodnými žlučovody. Úplný seznam

omezení je uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Ocaliva registrován v EU?

U pacientů s primární biliární cholangitidou existují omezené možnosti léčby. Bylo prokázáno, že

přípravek Ocaliva snižuje hladiny bilirubinu a ALP v krvi u pacientů s primární biliární cholangitidou,

včetně pacientů, kteří nemohou být léčeni kyselinou ursodeoxycholovou. Míra poklesu bilirubinu a ALP

svědčila o zlepšení onemocnění jater. Klinické přínosy přípravku Ocaliva je však nutné prokázat v

dalších studiích. Bezpečnostní profil přípravku byl považován za příznivý a nežádoucí účinky byly

přijatelné a zvládnutelné podpůrnou léčbou (např. svědění) a úpravou dávky. Evropská agentura pro

léčivé přípravky rozhodla, že přínosy přípravku Ocaliva převyšují jeho rizika a může tak být registrován

k použití v EU.

Přípravku Ocaliva byla udělena „podmíněná registrace“. Znamená to, že se očekávají další poznatky

o tomto léčivém přípravku, které je společnost povinna poskytnout. Evropská agentura pro léčivé

přípravky každoročně vyhodnotí jakékoli nové informace a tento přehled bude podle potřeby

aktualizován.

Jaké informace o přípravku Ocaliva nebyly dosud předloženy?

Jelikož přípravku Ocaliva byla udělena podmíněná registrace, společnost, která přípravek Ocaliva

dodává na trh, předloží s ohledem na potvrzení účinnosti a bezpečnosti přípravku další údaje ze dvou

Ocaliva (acidum obeticholicum)

EMA/96192/2018

strana 3/3

studií. První studie má prokázat klinický přínos přípravku Ocaliva a druhá bude zkoumat přínosy

přípravku Ocaliva u pacientů se středně závažným až závažným onemocněním jater.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Ocaliva?

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla zahrnuta doporučení a opatření pro bezpečné

a účinné používání přípravku Ocaliva, která by měla být dodržována zdravotnickými pracovníky

i pacienty.

Jako u všech léčivých přípravků, údaje o používání přípravku Ocaliva jsou průběžně sledovány.

Nežádoucí účinky nahlášené v souvislosti s přípravkem Ocaliva jsou pečlivě hodnoceny a jsou učiněna

veškerá nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů.

Další informace o přípravku Ocaliva

Přípravek Ocaliva obdržel rozhodnutí o registraci platné v celé EU dne 12. prosince 2016.

Další informace k přípravku Ocaliva jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

Tento přehled byl naposledy aktualizován v 03-2018.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace