OASIS PRO WHITE COTTON

Česká republika - čeština - Ecolab

Koupit nyní

Bezpečnostní list Bezpečnostní list (SDS)
25-01-2022
Dostupné s:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Registrační číslo:
116820E

Dokumenty v jiných jazycích

Bezpečnostní list Bezpečnostní list
bulharština 25-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
španělština 24-11-2017
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
dánština 25-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
němčina 24-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
estonština 25-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
řečtina 26-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
angličtina 26-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
francouzština 24-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
italština 26-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
lotyština 26-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
litevština 26-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
maďarština 26-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
nizozemština 24-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
polština 27-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
portugalština 27-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
rumunština 27-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
slovenština 27-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
slovinština 27-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
finština 25-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
švédština 25-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
ruština 19-09-2021
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
norština 26-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
ukrajinština 28-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
chorvatština 25-01-2022
Bezpečnostní list Bezpečnostní list
srbština 27-01-2022

Přečtěte si celý dokument

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Oasis Pro White Cotton

116820E

1 / 15

Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Název výrobku

Oasis Pro White Cotton

X7NM-KMFY-PC0V-GJW8

Kód výrobku

116820E

Použití látky nebo směsi

Osvěžovač vzduchu

Druh látky

Směs

Pouze pro profesionální uživatele.

Informace k ředění produktu

3.0 % - 8.0 %

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití

Osvěžovače vzduchu

Doporučená omezení použití

Pouze pro průmyslové a profesionální použití.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma

Ecolab s.r.o.

Voctářova 2449/5,

180 00 Praha 8, Česká republika +420 296 114 040

office.prague@ecolab.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé

situace

+420228881362

+32-(0)3-575-5555 Transevropský

Telefonní číslo

toxikologického informačního

centra

+420 224 919 293 / 224 915 402 (nepřetržitě)

Datum vyhotovení/revize

25.05.2021

Verze

Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

KONCENTRÁT PRODUKTU

Vážné poškození očí, Kategorie 1

H318

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Není nebezpečnou látkou nebo směsí.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Oasis Pro White Cotton

116820E

2 / 15

2.2 Prvky označení

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

KONCENTRÁT PRODUKTU

Výstražné symboly

nebezpečnosti

Signální slovo

Nebezpečí

Standardní věty o

nebezpečnosti

H318

Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné

zacházení

Prevence:

P280e

Používejte ochranné brýle/ obličejový štít.

Opatření:

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut

opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní

čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout

snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ

INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku:

C13 - alkoholy, rozvětvené, ethoxylované

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Není nebezpečnou látkou nebo směsí.

2.3 Další nebezpečnost

KONCENTRÁT PRODUKTU

Není známo.

Oddíl 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

KONCENTRÁT PRODUKTU

Nebezpečné složky

Chemický název

Č. CAS

Č.ES

č. REACH

Klasifikace

NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008

Koncentrace:

C13 - alkoholy,

rozvětvené, ethoxylované

69011-36-5

POLYMER

Akutní toxicita Kategorie 4; H302

Vážné poškození očí Kategorie 1; H318

>= 5 - < 10

etoxylované alkoholy =/<

c15 mastných kyselin (=/<

5 mol eo)

68213-23-0

01-2119489387-20

Akutní toxicita Kategorie 4; H302

Vážné poškození očí Kategorie 1; H318

Dlouhodobá (chronická) nebezpečnost pro

vodní prostředí Kategorie 3; H412

>= 3 - < 5

Benzensulfonová

kyselina, dimethyl, sodná

sůl

1300-72-7

215-090-9

01-2119513350-56

Podráždění očí Kategorie 2; H319

>= 1 - < 2.5

Parfemační složka

28219-61-6

Podráždění očí Kategorie 2; H319

>= 0.1 - <

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Oasis Pro White Cotton

116820E

3 / 15

248-908-8

Dlouhodobá (chronická) nebezpečnost pro

vodní prostředí Kategorie 1; H410

0.25

Látky, které mají pracovní limit expozice :

kyselina citronová

77-92-9

201-069-1

01-2119457026-42

Látky a směsi korozivní pro kovy

Kategorie 1; H290

Podráždění očí Kategorie 2; H319

Korozívní vůči kovům Kategorie 1

5 - 100 %

>= 0.25 - <

APLIKAČNÍ ROZTOK PRODUKTU

Poznámky

Neobsahuje nebezpečné složky

Úplné znění H-vět uvedených v tomto oddílu viz oddíl 16.

Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

KONCENTRÁT PRODUKTU

Při styku s očima

Okamžitě oplachujte velkým množstvím vody i pod víčky po dobu

nejméně 15 minut. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a

pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Ihned

přivolejte lékaře.

Při styku s kůží

Vyplachujte velkým množstvím vody.

...

Přečtěte si celý dokument

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace