Nuceiva

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
Botulotoxin typu A
Dostupné s:
Evolus Pharma Limited
ATC kód:
M03AX01
INN (Mezinárodní Name):
botulinum toxin type a
Terapeutické skupiny:
Ostatní myorelaxancia, periferně působící léky
Terapeutické oblasti:
Stárnutí Kůže
Terapeutické indikace:
Přechodné zlepšení vzhledu středně těžkých a těžkých svislých čar mezi obočím vidět při maximálním zamračení (glabelární linky), kdy závažnost výše obličejových linií má důležitý psychologický dopad u dospělých pod 65 let věku.
Přehled produktů:
Revision: 2
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/004587
Datum autorizace:
2019-09-27
EMEA kód:
EMEA/H/C/004587

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

19-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

19-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

19-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

19-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

13-08-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

13-08-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

19-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

19-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

19-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

19-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

19-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

19-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

19-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

19-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

19-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

19-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

19-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

19-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

19-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

19-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

19-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

19-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

19-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

19-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

19-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

19-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

19-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

19-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

19-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

19-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

19-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

19-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

13-08-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

13-08-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

13-08-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

13-08-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

19-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

19-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

13-08-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

13-08-2020

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

19-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

19-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

19-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

19-02-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

13-08-2020

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

13-08-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

19-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

19-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

01-01-1970

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro uživatele

NUCEIVA 50 jednotek prášek pro injekční roztok

toxinum botulinicum typus A

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to lékaři nebo

lékárníkovi.Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek NUCEIVA a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek NUCEIVA používat

Jak se přípravek NUCEIVA používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek NUCEIVA uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek NUCEIVA a k čemu se používá

Přípravek NUCEIVA obsahuje léčivou látku botulotoxin typu A.

Zabraňuje stažení svalů, které vede k dočasné paralýze. Působí tak, že blokuje nervové signály

vysílané do svalů, do nichž byl aplikován.

Přípravek NUCEIVA se používá k dočasnému zlepšení vzhledu svislých vrásek mezi obočím. Používá

se u dospělých mladších 65 let, na které mají tyto vrásky významný psychologický dopad.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek NUCEIVA používat

Přípravek NUCEIVA nesmíte používat:

jestliže jste alergický(á) na botulotoxin typu A nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6),

jestliže máte myasthenii gravis nebo Lambert-Eatonův syndrom (chronická onemocnění

postihující svaly),

jestliže máte infekci nebo zánět v navrhovaných místech vpichu.

Upozornění a opatření

K nežádoucím účinkům, které pravděpodobně souvisejí s šířením botulotoxinu z místa vpichu, dochází

velmi vzácně (jedná se například o svalovou slabost, potíže s polykáním nebo pronikání potravy či

tekutiny do dýchacích cest). U pacientů, jimž byla podána doporučená dávka, se může objevit zvýšená

svalová slabost.

Okamžitě navštivte svého lékaře, pokud máte po ošetření potíže s polykáním, řečí nebo dýcháním.

Přípravek NUCEIVA se nedoporučuje u pacientů, kteří mají problémy s polykáním (dysfagie)

a dýcháním.

Příliš časté nebo nadměrné dávkování může vést k tvorbě protilátek. Tvorba protilátek může

zabránit botulotoxinu typu A v působení i při jiných použitích. Aby se tomu zabránilo, je třeba

dodržet alespoň tříměsíční odstup mezi jednotlivými dávkami.

Velmi vzácně může po injekci botulotoxinu dojít k alergické reakci.

Po ošetření může dojít k poklesu očního víčka.

Informujte svého lékaře, jestliže:

jste v minulosti měl(a) po injekci botulotoxinu problémy,

měsíc od prvního ošetření nezpozorujete žádné významné zlepšení vzhledu vašich vrásek,

máte určitá onemocnění, která mají vliv na Váš nervový systém (jako je amyotrofická laterální

skleróza nebo motorická neuropatie),

máte infekci nebo zánět v navrhovaných místech vpichu,

svaly, do nichž má být přípravek injekčně aplikován, jsou oslabené nebo ochablé,

máte krvácivou poruchu, neboť injekce může vést ke vzniku hematomu.

Děti a dospívající

Použití přípravku NUCEIVA se u osob mladších 18 let nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a přípravek NUCEIVA

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Botulotoxin se nedoporučuje používat společně s aminoglykosidovými antibiotiky, spektinomycinem

nebo jinými léčivými přípravky, které zabraňují přenosu nervových signálů do svalů.

Informujte svého lékaře, pokud Vám byl v nedávné době podán léčivý přípravek obsahující

botulotoxin (což je léčivá látka v přípravku NUCEIVA), neboť může dojít k nadměrnému zesílení

účinku přípravku NUCEIVA.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Použití přípravku NUCEIVA se v těhotenství a u žen, které by mohly otěhotnět a nepoužívají

antikoncepci, nedoporučuje.

Přípravek NUCEIVA se nedoporučuje u kojících žen.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Kvůli svalové slabosti, závrati a poruchám zraku v důsledku aplikace tohoto léčivého přípravku

mohou být řízení nebo obsluha strojů nebezpečné. Neřiďte ani neobsluhujte stroje, dokud tyto účinky

neodezní.

Přípravek NUCEIVA obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

3.

Jak se přípravek NUCEIVA používá

Jednotkové dávky přípravku NUCEIVA nejsou zaměnitelné s dávkami jiných přípravků obsahujících

botulotoxin.

Injekce přípravku NUCEIVA mohou podávat pouze lékaři, kteří mají odpovídající kvalifikaci

a zkušenosti s léčbou glabelárních vrásek viditelných při maximálním zamračení.

Obvyklá dávka přípravku NUCEIVA je 20 jednotek. Injekce přípravku NUCEIVA o doporučeném

objemu 0,1 ml (4 jednotky) Vám bude podána do každého z 5 míst vpichu.

Ke zlepšení závažnosti vrásek mezi obočím obvykle dochází během několika dnů po ošetření.

O odstupu mezi jednotlivými ošetřeními rozhodne Váš lékař.

Jak se přípravek NUCEIVA aplikuje

Přípravek NUCEIVA se podává injekcí do svalu (intramuskulárně) přímo v postižené oblasti nad

a mezi obočím.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky se obvykle objeví během několika prvních dnů po podání injekce a jsou přechodné.

Většina nežádoucích účinků má mírný nebo středně závažný charakter.

Pokud máte po podání přípravku NUCEIVA jakékoli potíže s dýcháním, polykáním nebo řečí,

okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Pokud se u Vás vyskytne kopřivka, otok – včetně otoku tváře či hrdla – nebo sípot, či pokud pocítíte

celkovou slabost a bude se Vám obtížně dýchat, okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků popisují tyto kategorie:

Časté

(mohou postihnout

až 1 osobu z 10)

Bolest hlavy, svalová dysbalance (nerovnováha) vedoucí ke zdviženému nebo

asymetrickému obočí, pokles očního víčka, hematom v místě vpichu

Méně časté

(mohou postihnout

až 1 osobu ze 100)

Poruchy čití, mírná bolest hlavy, suché oko, otok očního víčka, otok oka,

záškuby svalů, v místě vpichu: zčervenání, bolest, brnění

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek NUCEIVA uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Neotevřená injekční lahvička

Nepoužívejte přípravek NUCEIVA po uplynutí doby použitelnosti uvedené na injekční lahvičce

a krabičce za „EXP“.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek NUCEIVA obsahuje

Léčivou látkou je: toxinum botulinicum typus A 50 jednotek.

Dalšími složkami jsou lidský albumin a chlorid sodný.

Jak přípravek NUCEIVA vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek NUCEIVA je k dispozici ve formě bílého prášku pro injekční roztok v průhledné skleněné

injekční lahvičce.

Jedno balení obsahuje jednu injekční lahvičku.

Držitel rozhodnutí o registraci

Evolus Pharma Limited

70 Sir John Rogerson’sQuay

Dublin 2

Irsko

Výrobci

BaggermanFarmanet N.V.

Barrierweg 3G

5622 CL Eindhoven

Nizozemsko

Další informace o tomto přípravku získáte u držitele rozhodnutí o registraci.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

měsíc RRRR

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE JSOU URČENY POUZE PRO ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY:

Jednotky botulotoxinu nejsou mezi jednotlivými léčivými přípravky zaměnitelné. Doporučené dávky

uvedené v jednotkách se liší od jiných přípravků obsahujících botulotoxin.

Rekonstituci je třeba provádět v souladu se správnou klinickou praxí, zejména s ohledem na

aseptickou techniku. Přípravek NUCEIVA je rekonstituován injekčním roztokem chloridu sodného

o koncentraci 9 mg/ml (0,9%). Pro získání rekonstituovaného injekčního roztoku o koncentraci

4 jednotky / 0,1 ml je třeba natáhnout do stříkačky 1,25 ml injekčního roztoku chloridu sodného

o koncentraci 9 mg/ml (0,9%).

Střední část pryžové zátky je třeba očistit alkoholem. Je nutné pomalu vstříknout rozpouštědlo skrz

pryžovou zátku do injekční lahvičky pomocí jehly, přičemž je třeba injekční lahvičkou opatrně otáčet,

aby se předešlo tvorbě bublinek. Pokud vakuum nezpůsobí vtažení rozpouštědla do injekční lahvičky,

Množství rozpouštědla přidaného do injekční lahvičky o obsahu

10050 jednotek

(injekční roztok chloridu sodného o koncentraci 9 mg/ml

(0,9%))

1,25 ml

Výsledná dávka

(počet jednotek na

0,1 ml)

4,0 jednotky

injekční lahvičku je nutné zlikvidovat. Rekonstituovaný injekční roztok je třeba před použitím

vizuálně zkontrolovat a ověřit, zda je čirý a bezbarvý a neobsahuje žádné částice.

Rekonstituovaný přípravek NUCEIVA (50 jednotek / 1,25 ml) se aplikuje pomocí sterilní jehly

o velikosti 30 G. Čtyři jednotky (4 jednotky / 0,1 ml) se aplikují do každého z 5 míst vpichu (viz

obrázek 1): 2 injekce do každého

musculus corrugator

(zdola a shora do střední části) a 1 injekce do

musculus procerus

, čímž je dosaženo celkové dávky 20 jednotek.

Obrázek 1: Místa vpichu

Aby se snížilo riziko ptózy očních víček, je třeba postupovat takto:

Je třeba se vyvarovat podání přípravku v blízkosti

musculus levator palpebrae superioris

zejména u pacientů s výraznějšími depresory obočí.

Injekce do laterálního

musculus corrugator

se aplikují alespoň 1 cm nad hranu orbity.

Zajistěte, aby podaný objem / podaná dávka byly přesné a pokud možno co nejmenší.

Postup pro bezpečnou likvidaci použitých injekčních lahviček, stříkaček a materiálů:

Okamžitě po použití a před likvidací je nutné nepoužitý rekonstituovaný roztok přípravku NUCEIVA

v injekční lahvičce a/nebo stříkačce inaktivovat 2 ml roztoku chlornanu sodného v ředění 0,5 % nebo

1 %. Po inaktivaci je třeba jej zlikvidovat v souladu s místními požadavky.

Použité injekční lahvičky, stříkačky a materiály se nemají vyprazdňovat a musí být vyhozeny do

příslušného kontejneru a zlikvidovány v souladu s místními předpisy.

Doporučení pro případ jakékoli nehody během manipulace s botulotoxinem:

V případě jakéhokoli nehody při manipulaci s přípravkem, ať už ve formě vakuově vysušeného

prášku, nebo v rekonstituované podobě, je nutné okamžitě učinit náležitá opatření popsaná níže.

Toxin je vysoce citlivý na teplo a určité chemické látky.

Jakýkoli vysypaný/vylitý přípravek je třeba utřít: v případě vakuově vysušeného přípravku se

použije absorpční materiál impregnovaný roztokem chlornanu sodného (SAVO) a v případě

rekonstituovaného přípravku suchý absorpční materiál.

Kontaminovaný povrch je třeba očistit pomocí absorpčního materiálu impregnovaného

roztokem chlornanu sodného (SAVO) a poté vysušit.

Pokud se injekční lahvička rozbije, opatrně posbírejte kousky rozbitého skla, aby nedošlo

k poranění kůže, a setřete přípravek podle výše uvedených pokynů.

Pokud dojde ke kontaktu přípravku s kůží, omyjte postiženou oblast naředěným roztokem

chlornanu sodného a poté ji důkladně opláchněte vodou.

Pokud se přípravek dostane do očí, důkladně je vypláchněte vodou nebo roztokem k výplachu

očí.

Jestliže dojde k poranění (říznutí, píchnutí) osoby podávající injekci, je třeba postupovat podle

výše uvedených pokynů a učinit vhodná lékařská opatření v závislosti na podané dávce.

Tyto pokyny pro použití, manipulaci a likvidaci je třeba přísně dodržovat.

Příbalová informace: informace pro uživatele

NUCEIVA 100 jednotek prášek pro injekční roztok

toxinum botulinicum typus A

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to lékaři nebo

lékárníkovi.Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek NUCEIVA a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek NUCEIVA používat

Jak se přípravek NUCEIVA používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek NUCEIVA uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek NUCEIVA a k čemu se používá

Přípravek NUCEIVA obsahuje léčivou látku botulotoxin typu A.

Zabraňuje stažení svalů, které vede k dočasné paralýze. Působí tak, že blokuje nervové signály

vysílané do svalů, do nichž byl aplikován.

Přípravek NUCEIVA se používá k dočasnému zlepšení vzhledu svislých vrásek mezi obočím. Používá

se u dospělých mladších 65 let, na které mají tyto vrásky významný psychologický dopad.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek NUCEIVA používat

Přípravek NUCEIVA nesmíte používat:

jestliže jste alergický(á) na botulotoxin typu A nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6),

jestliže máte myasthenii gravis nebo Lambert-Eatonův syndrom (chronická onemocnění

postihující svaly),

jestliže máte infekci nebo zánět v navrhovaných místech vpichu.

Upozornění a opatření

K nežádoucím účinkům, které pravděpodobně souvisejí s šířením botulotoxinu z místa vpichu, dochází

velmi vzácně (jedná se například o svalovou slabost, potíže s polykáním nebo pronikání potravy či

tekutiny do dýchacích cest). U pacientů, jimž byla podána doporučená dávka, se může objevit zvýšená

svalová slabost.

Okamžitě navštivte svého lékaře, pokud máte po ošetření potíže s polykáním, řečí nebo dýcháním.

Přípravek NUCEIVA se nedoporučuje u pacientů, kteří mají problémy s polykáním (dysfagie)

a dýcháním.

Příliš časté nebo nadměrné dávkování může vést k tvorbě protilátek. Tvorba protilátek může

zabránit botulotoxinu typu A v působení i při jiných použitích. Aby se tomu zabránilo, je třeba

dodržet alespoň tříměsíční odstup mezi jednotlivými dávkami.

Velmi vzácně může po injekci botulotoxinu dojít k alergické reakci.

Po ošetření může dojít k poklesu očního víčka.

Informujte svého lékaře, jestliže:

jste v minulosti měl(a) po injekci botulotoxinu problémy,

měsíc od prvního ošetření nezpozorujete žádné významné zlepšení vzhledu vašich vrásek,

máte určitá onemocnění, která mají vliv na Váš nervový systém (jako je amyotrofická laterální

skleróza nebo motorická neuropatie),

máte infekci nebo zánět v navrhovaných místech vpichu,

svaly, do nichž má být přípravek injekčně aplikován, jsou oslabené nebo ochablé,

máte krvácivou poruchu, neboť injekce může vést ke vzniku hematomu.

Děti a dospívající

Použití přípravku NUCEIVA se u osob mladších 18 let nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a přípravek NUCEIVA

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Botulotoxin se nedoporučuje používat společně s aminoglykosidovými antibiotiky, spektinomycinem

nebo jinými léčivými přípravky, které zabraňují přenosu nervových signálů do svalů.

Informujte svého lékaře, pokud Vám byl v nedávné době podán léčivý přípravek obsahující

botulotoxin (což je léčivá látka v přípravku NUCEIVA), neboť může dojít k nadměrnému zesílení

účinku přípravku NUCEIVA.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Použití přípravku NUCEIVA se v těhotenství a u žen, které by mohly otěhotnět a nepoužívají

antikoncepci, nedoporučuje.

Přípravek NUCEIVA se nedoporučuje u kojících žen.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Kvůli svalové slabosti, závrati a poruchám zraku v důsledku aplikace tohoto léčivého přípravku

mohou být řízení nebo obsluha strojů nebezpečné. Neřiďte ani neobsluhujte stroje, dokud tyto účinky

neodezní.

Přípravek NUCEIVA obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

3.

Jak se přípravek NUCEIVA používá

Jednotkové dávky přípravku NUCEIVA nejsou zaměnitelné s dávkami jiných přípravků obsahujících

botulotoxin.

Injekce přípravku NUCEIVA mohou podávat pouze lékaři, kteří mají odpovídající kvalifikaci

a zkušenosti s léčbou glabelárních vrásek viditelných při maximálním zamračení.

Obvyklá dávka přípravku NUCEIVA je 20 jednotek. Injekce přípravku NUCEIVA o doporučeném

objemu 0,1 ml (4 jednotky) Vám bude podána do každého z 5 míst vpichu.

Ke zlepšení závažnosti vrásek mezi obočím obvykle dochází během několika dnů po ošetření.

O odstupu mezi jednotlivými ošetřeními rozhodne Váš lékař.

Jak se přípravek NUCEIVA aplikuje

Přípravek NUCEIVA se podává injekcí do svalu (intramuskulárně) přímo v postižené oblasti nad

a mezi obočím.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky se obvykle objeví během několika prvních dnů po podání injekce a jsou přechodné.

Většina nežádoucích účinků má mírný nebo středně závažný charakter.

Pokud máte po podání přípravku NUCEIVA jakékoli potíže s dýcháním, polykáním nebo řečí,

okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Pokud se u Vás vyskytne kopřivka, otok – včetně otoku tváře či hrdla – nebo sípot, či pokud pocítíte

celkovou slabost a bude se Vám obtížně dýchat, okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků popisují tyto kategorie:

Časté

(mohou postihnout

až 1 osobu z 10)

Bolest hlavy, svalová dysbalance (nerovnováha) vedoucí ke zdviženému nebo

asymetrickému obočí, pokles očního víčka, hematom v místě vpichu

Méně časté

(mohou postihnout

až 1 osobu ze 100)

Poruchy čití, mírná bolest hlavy, suché oko, otok očního víčka, otok oka,

záškuby svalů, v místě vpichu: zčervenání, bolest, brnění

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek NUCEIVA uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.

Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

NUCEIVA 50 jednotek prášek pro injekční roztok

NUCEIVA 100 jednotek prášek pro injekční roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna injekční lahvička obsahuje toxinum botulinicum typus A 50 jednotek produkovaného bakterií

Clostridium botulinum

Jedna injekční lahvička obsahuje toxinum botulinicum typus A 100 jednotek produkovaného bakterií

Clostridium botulinum

0,1 ml rekonstituovaného roztoku obsahuje 4 jednotky.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro injekční roztok.

Bílý prášek.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek NUCEIVA je indikován k dočasnému zlepšení vzhledu středně závažných až závažných

svislých vrásek mezi obočím viditelných při maximálním zamračení (glabelární vrásky) u dospělých

do 65 let věku, pokud závažnost těchto vrásek má na pacienta významný psychologický dopad.

4.2

Dávkování a způsob podání

Přípravek NUCEIVA mohou podávat pouze lékaři, kteří mají odpovídající kvalifikaci a zkušenosti

s léčbou glabelárních vrásek a s používáním požadovaného vybavení.

Dávkování

Doporučenou dávkou na jedno místo vpichu jsou 4 jednotky / 0,1 ml. Pět míst vpichu (viz obrázek 1):

2 injekce do každého

musculus corrugator

(zdola a shora do střední části) a 1 injekce do

musculus

procerus

, čímž je dosaženo celkové dávky 20 jednotek.

Jednotky botulotoxinu nejsou mezi jednotlivými léčivými přípravky zaměnitelné. Doporučené dávky

se liší od jiných přípravků obsahujících botulotoxin.

Pokud se po počáteční léčbě nevyskytnout nežádoucí účinky, může být proveden další cyklus léčby,

a to s odstupem minimálně 3 měsíců mezi počáteční a opakovanou léčbou.

V případě selhání léčby (při maximálním zamračení není patrné žádné zlepšení vzhledu glabelárních

vrásek) lze po 1 měsíci od prvního cyklu léčby zvážit toto:

analýza příčin selhání, například nevhodná injekční technika, podání do nesprávných svalů nebo

tvorba protilátek neutralizujících toxin,

opětovné vyhodnocení vhodnosti léčby botulotoxinem typu A.

Účinnost a bezpečnost opakovaných injekcí nebyla hodnocena pro dobu delší než 12 měsíců.

Starší pacienti

U pacientů starších 65 let jsou o přípravku NUCEIVA k dispozici pouze omezené klinické údaje (viz

bod 5.1). Přípravek NUCEIVA se u pacientů starších 65 let nedoporučuje používat.

U starších osob není nutná specifická úprava dávky.

Pediatrická populace

Použití přípravku NUCEIVA u pediatrické populace není relevantní.

Způsob podání

Intramuskulární podání.

Po rekonstituci je třeba přípravek NUCEIVA použít k léčbě pouze jednoho pacienta během jednoho

sezení.

Opatření, která je třeba přijmout před manipulací s přípravkem nebo jeho podáním

Návod k použití, opatření před manipulací s přípravkem nebo jeho podáním a pokyny ohledně

zacházení s injekčními lahvičkami přípravku a jejich likvidace viz bod 6.6.

Je třeba zajistit, aby při podání přípravku NUCEIVA do svislých vrásek mezi obočím viditelných při

maximálním zamračení (rovněž známých jako glabelární vrásky) nedošlo k jeho injekčnímu podání do

krevní cévy (viz bod 4.4).

Bezprostředně po podání je třeba se vyhnout fyzické manipulaci v místě vpichu (například mnutí).

Pokyny pro podání v případě glabelárních vrásek viditelných při maximálním zamračení

Rekonstituovaný přípravek NUCEIVA (50 jednotek / 1,25 ml, 100 jednotek / 2,5 ml) se aplikuje

pomocí sterilní jehly o velikosti 30 G.

Aby se snížilo riziko ptózy očních víček, je třeba postupovat takto:

2 injekce se aplikují do každého

musculus corrugator

(zdola a shora do střední části) a 1 injekce

musculus procerus

, čímž je dosaženo celkové dávky 20 jednotek.

Je třeba se vyvarovat podání přípravku v blízkosti

musculus levator palpebrae superioris

zejména u pacientů s výraznějšími depresory obočí.

Injekce do laterálního

musculus corrugator

se aplikují alespoň 1 cm nad hranu orbity.

Obrázek 1: Místa vpichu

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Celkové poruchy svalové činnosti (například myasthenia gravis nebo Lambert-Eatonův syndrom.

Infekce nebo zánět v navrhovaných místech vpichu.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Obecně

Před podáním přípravku NUCEIVA je třeba rozumět anatomii a anatomickým znakům

musculus

corrugator supercilii

a okolním cévním a nervovým strukturám v oblasti glabely. Je třeba se

vyvarovat injekčního podání do zranitelných anatomických struktur, jako jsou nervy a krevní cévy.

S injekčním podáním jsou spojovány lokalizovaná bolest, zánět, parestezie, hypestezie, citlivost,

otok/edém, erytém, lokalizovaná infekce, krvácení a/nebo hematom. Bolest a/nebo úzkost

v souvislosti s injekcí vedou k vazovagálním reakcím, včetně přechodné symptomatické hypotenze

a synkopy.

Pokud je cílový sval výrazně oslabený či atrofovaný, je zapotřebí postupovat opatrně.

Je nutné zajistit, aby při podání přípravku NUCEIVA do glabelárních vrásek viditelných při

maximálním zamračení nedošlo k jeho injekčnímu podání do krevní cévy (viz bod 4.2).

Po ošetření existuje riziko ptózy očních víček (viz bod 4.2).

Pokud předchozí injekce botulotoxinu vedly ke komplikacím, je zapotřebí obezřetnosti.

Krvácivé poruchy

Při použití přípravku NUCEIVA u pacientů s krvácivými poruchami je zapotřebí obezřetnosti, neboť

podání injekce může vést ke vzniku hematomu.

Lokální a vzdálené šíření účinků toxinu

Nežádoucí reakce, které pravděpodobně souvisejí s šířením toxinu do míst vzdálených od místa

podání, jsou u botulotoxinu hlášeny velmi vzácně (viz bod 4.8). Potíže s polykáním a dýcháním jsou

závažné a mohou být příčinou úmrtí. Injekční podání přípravku NUCEIVA se nedoporučuje

u pacientů s anamnézou dysfagie a aspirace.

Pokud se vyskytnou poruchy polykání, řeči nebo dýchání, je třeba, aby pacienti či osoby, které je

ošetřují, okamžitě vyhledali lékařskou pomoc.

Již přítomné neuromuskulární poruchy

U pacientů s nerozpoznanými neuromuskulárními poruchami může v důsledku podání obvyklých

dávek botulotoxinu typu A existovat zvýšené riziko klinicky významných systémových účinků, včetně

závažné dysfagie a nedostatečnosti dýchacích cest. V některých z těchto případů trvala dysfagie

několik měsíců a vyžadovala zavedení žaludeční vyživovací sondy (viz bod 4.3).

Obezřetnosti je rovněž zapotřebí při použití botulotoxinu typu A k léčbě pacientů s amyotrofickou

laterální sklerózou nebo neuromuskulárními poruchami periferních částí těla.

Hypersenzitivní reakce

Po injekčním podání botulotoxinu se může velmi vzácně vyskytnout anafylaktická reakce. Je proto

nutné, aby byl k dispozici epinefrin (adrenalin) nebo jiné opatření proti anafylaxi.

Tvorba protilátek

Během léčby botulotoxinem může dojít k tvorbě protilátek proti botulotoxinu typu A. Některé z těchto

protilátek mají neutralizující účinek, a mohou tudíž vést k selhání léčby botulotoxinem typu A.

Přípravek NUCEIVA se smí použít pouze k léčbě jednoho pacienta během jednoho sezení.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly provedeny žádné studie interakcí.

Účinek botulotoxinu může být teoreticky umocněn aminoglykosidovými antibiotiky,

spektinomycinem nebo jinými léčivými přípravky, které interferují s neuromuskulárním přenosem

(například léčivými přípravky blokujícími neuromuskulární přenos).

Účinek podání více botulotoxinů různých sérotypů současně nebo v rozmezí několika měsíců není

znám. Nadměrná neuromuskulární slabost může být zhoršena podáním jiného botulotoxinu před

odezněním účinků dříve podaného botulotoxinu.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Adekvátní údaje o podávání botulotoxinu typu A těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie

reprodukční toxicity na zvířatech jsou nedostatečné (viz bod 5.3). Podávání přípravku NUCEIVA se

v těhotenství a u žen ve fertilním věku, které nepoužívají antikoncepci, nedoporučuje.

Kojení

Není známo, zda je přípravek NUCEIVA vylučován do lidského mateřského mléka. Přípravek

NUCEIVA se během kojení nemá podávat.

Fertilita

Účinek přípravku NUCEIVA na fertilitu není znám. Byly však prokázány účinky jiného botulotoxinu

typu A na fertilitu samců a samic zvířat.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek NUCEIVA má malý nebo mírný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Existuje

potenciální riziko astenie, svalové slabosti, závratě nebo poruch zraku, což může mít vliv na schopnost

řídit a obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

Po ošetření přípravkem NUCEIVA se mohou vyskytnout závažné nežádoucí účinky včetně ptózy očních

víček, imunitní reakce, šíření toxinu do míst vzdálených od místa podání, rozvoje či zhoršení

neuromuskulárních

poruch

a hypersenzitivních

reakcí.

Nejčastěji

hlášenými

nežádoucími

účinky

v průběhu léčby jsou bolest hlavy, která se vyskytuje u 9 % pacientů, a ptóza očních víček, která se

vyskytuje u 1 % pacientů.

Tabulkový přehled nežádoucích účinků

Tabulka 1

Nežádoucí účinky spojené s přípravkem NUCEIVA jsou roztříděny podle tříd orgánových

systémů a frekvence takto: velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1 000 až

< 1/100), vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000).

Třída orgánových systémů

Preferovaný název

Frekvence

Infekce a infestace

Infekce horních cest dýchacích

Vzácné

Psychiatrické poruchy

Deprese

Vzácné

Poruchy nervového systému

Bolest hlavy

Časté

Závrať, migréna, poruchy

svalového tonu, porucha řeči

Méně časté

Dysestezie, mírná bolest hlavy,

hypestezie, parestezie, poruchy čití

Vzácné

Poruchy oka

Ptóza očních víček

Časté

Astenopie, blefarospasmus,

ptóza obočí, edém očního

víčka, otok oka, rozmazané

vidění

Méně časté

Diplopie, suché oko,

senzorická porucha očního

víčka

Vzácné

Poruchy ucha a labyrintu

Vertigo

Vzácné

Cévní poruchy

Zrudnutí

Vzácné

Respirační, hrudní

a mediastinální poruchy

Epistaxe

Vzácné

Gastrointestinální poruchy

Průjem

Vzácné

Poruchy kůže a podkožní

tkáně

Pruritus

Méně časté

Kožní cysta, erytém, fotosenzitivní

reakce, kožní rezistence, napjatost

kůže

Vzácné

Poruchy svalové a kosterní

soustavy a pojivové tkáně

Svalové fascikulace,

muskuloskeletální bolest, myalgie,

bolest šíje

Vzácné

Celkové poruchy a reakce

v místě aplikace

Vznik hematomu v místě aplikace,

onemocnění podobné chřipce,

vznik hematomu v místě vpichu,

bolest v místě vpichu, otok místa

vpichu

Časté

V místě vpichu: erytém,

parestezie, pruritus, bolest,

citlivost

Vzácné

Vyšetření

Vyšetření nitroočního tlaku

Vzácné

Poranění, otravy

a procedurální

komplikace

Kontuze

Méně časté

Otok po zákroku, bolesti hlavy

spojené se zákrokem

Vzácné

Poznámka:

Z 1 659 osob ošetřených přípravkem NUCEIVA se vzácné nežádoucí účinky vyskytly

pouze u 1 osoby. Méně časté nežádoucí účinky se vyskytly u 2 až 7 osob.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky v souvislosti s aplikací

Nežádoucí účinky v souvislosti s aplikací, které byly hlášeny po podání přípravku NUCEIVA, jsou

z hlediska jednotlivých typů účinků méně časté, souhrnně vzato pak časté. Zahrnují vznik hematomu

v místě aplikace a v místě vpichu, bolest v místě vpichu a otok místa vpichu. Mezi vzácně se

vyskytující hlášené nežádoucí účinky v místě vpichu patří erytém, parestezie, pruritus, bolest

a citlivost.

Nežádoucí účinky třídy látek botulotoxiny typu A

Svalová atrofie

Svalovou atrofii lze očekávat při opakované léčbě botulinem po flacidní paralýze ošetřovaných svalů.

Šíření toxinu

Nežádoucí reakce, které pravděpodobně souvisejí s šířením toxinu do míst vzdálených od místa podání

(například svalová slabost, potíže s dýcháním, dysfagie či zácpa), byly u botulotoxinu hlášeny velmi

vzácně (viz bod 4.4).

Hypersenzitivní reakce

Po injekčním podání botulotoxinu se může velmi vzácně vyskytnout anafylaktická reakce. Je proto

nutné, aby byl k dispozici epinefrin (adrenalin) nebo jiné opatření proti anafylaxi.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Příznaky předávkování

Známky předávkování nemusí být patrné bezprostředně po podání injekce. V případě náhodného

injekčního podání nebo požití je třeba, aby pacienta sledoval lékař z hlediska známek a příznaků

celkové slabosti nebo svalové paralýzy. U pacientů vykazujících příznaky otravy botulotoxinem

typu A (celková slabost, ptóza, diplopie, poruchy polykání a řeči nebo paréza dýchacích svalů) je třeba

zvážit hospitalizaci.

Příliš časté nebo nadměrné dávkování může zvýšit riziko tvorby protilátek, což může vést k selhání

léčby.

Předávkování přípravkem NUCEIVA závisí na dávce, místě vpichu a vlastnostech podkladové tkáně.

V důsledku náhodného injekčního podání botulotoxinu typu A nebyly pozorovány žádné případy

systémové toxicity. Nadměrné dávky mohou způsobit celkovou a výraznou neuromuskulární paralýzu

v místě podání nebo v místech vzdálených od místa podání. Nebyly hlášeny žádné případy požití

botulotoxinu typu A.

Léčba předávkování

V případě předávkování je třeba, aby pacienta sledoval lékař z hlediska příznaků nadměrné svalové

slabosti nebo svalové paralýzy. V případě potřeby je nutné zahájit symptomatickou léčbu.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Myorelaxancia, jiná periferně působící myorelaxancia, ATC kód:

M03AX01.

Mechanismus účinku

Botulotoxin typu A (produkovaný bakterií

Clostridium botulinum

) blokuje periferní uvolňování

acetylcholinu na presynaptických zakončeních cholinergních nervů tak, že štěpí protein SNAP-25,

který je nezbytný pro úspěšné vázání acetylcholinu a jeho uvolňování z váčků nacházejících se na

nervových zakončeních, což vede k denervaci svalu a flacidní paralýze.

Po podání injekce dochází díky vysoké afinitě k počátečnímu rychlému navázání toxinu na určité

receptory na povrchu buněk. Poté následuje přenos toxinu plazmatickou membránou formou receptory

zprostředkované endocytózy. Nakonec je toxin uvolněn do vnitrobuněčné tekutiny a dochází

k postupné inhibici uvolňování acetylcholinu. Klinické známky se projeví do 2 až 3 dnů, přičemž

hlavní nástup účinku je viditelný do 4 týdnů od podání injekce.

K zotavení po intramuskulární injekci, tj. k obnovení nervových zakončení a opětovnému propojení

synapsí, obvykle dochází do12 týdnů od aplikace.

Klinická účinnost a bezpečnost

Glabelární vrásky

Do evropské/kanadské klinické studie bylo zahrnuto 540 pacientů se středně závažnými až závažnými

glabelárními vráskami viditelnými při maximálním zamračení, kteří pociťovali významný

psychologický dopad těchto vrásek (na náladu, ve formě úzkostí nebo deprese).

Injekční podání přípravku NUCEIVA významně zlepšilo závažnost glabelárních vrásek při

maximálním zamračení o 1 bod nebo více po dobu až 139 dnů (podle hodnocení závažnosti

glabelárních vrásek při maximálním zamračení výzkumným pracovníkem).

Tabulka 2 – Primární cílový parametr účinnosti – stupeň závažnosti glabelárních vrásek:

0 (žádné) či 1 (mírné) v den 30 podle hodnocení výzkumným pracovníkem při maximálním

zamračení, populace dle protokolu

Pacienti

s odpovědí –

primární cílový

parametr

účinnosti

Placebo

BOTOX

NUCEIVA

Absolutní rozdíl

BOTOX

placebo

NUCEIVA

vs. placebo

NUCEIVA

vs. BOTOX

Počet

2/48

202/244

205/235

Procentní podíl

4,2 %

82,8 %

87,2 %

78,6 %

83,1 %

4,4 %

(% CI)

(0,0; 9,8)

(78,1; 87,5)

(83,0; 91,5)

(66,5;

85,5)

(70,3; 89,4)

(–1,9; 10,8)

Hodnota p

< 0,001

< 0,001

Stupnice GLS (Glabellar Line Scale, stupnice závažnosti glabelárních vrásek): 0 = žádné vrásky, 1 =

mírné, 2 = středně závažné, 3 = závažné.

Dva dny po podání injekce bylo 12,2 % (6 ze 49) pacientů léčených placebem, 57 % (139 z 244)

pacientů léčených přípravkem BOTOX a 54,2 % (130 z 240) pacientů léčených přípravkem

NUCEIVA považováno výzkumnými pracovníky za pacienty s odpovědí na léčbu (tj. vykazujícími

žádné nebo jen mírné glabelární vrásky při maximálním zamračení).

Tabulka 3 – Průzkumný cílový parametr účinnosti – stupeň závažnosti glabelárních vrásek:

0 (žádné) či 1 (mírné) v den 30 podle hodnocení výzkumným pracovníkem při maximálním

zamračení u pacientů léčených přípravkem NUCEIVA v porovnání s hodnotou závažnosti

glabelárních vrásek při maximálním zamračení na začátku studie, populace s léčebným

záměrem

Hodnota závažnosti glabelárních vrásek při

maximálním zamračení na začátku studie

NUCEIVA (n = 245)

GLS = 0 v den 30 při

maximálním zamračení

GLS = 1 v den 30 při

maximálním zamračení

2 (středně závažné)

Počet

35/62

25/62

Procentní podíl

56,5 %

40,3 %

3 (závažné)

Počet

41/179

108/179

Procentní podíl

22,9 %

60,3 %

Stupnice závažnosti glabelárních vrásek (GLS): 0 = žádné vrásky, 1 = mírné, 2 = středně závažné, 3 =

závažné. Jmenovatele vycházejí z počtu pacientů s konkrétní závažností při maximálním zamračení na

začátku studie, u nichž je známa jak hodnota závažnosti glabelárních vrásek při maximálním

zamračení na začátku studie, tak její hodnota v den 30 podle hodnocení výzkumným pracovníkem.

Tabulka 4 – Průzkumný cílový parametr účinnosti – stupeň závažnosti glabelárních vrásek:

0 (žádné) či 1 (mírné) v den 30 podle hodnocení výzkumným pracovníkem při maximálním

zamračení u pacientů léčených přípravkem NUCEIVA v porovnání s kategoriemi závažnosti

glabelárních vrásek při uvolněném obličeji na začátku studie, populace s léčebným záměrem

Kategorie závažnosti glabelárních

vrásek při uvolněném obličeji na

začátku studie

NUCEIVA (n = 245)

GLS = 0 v den 30 při

maximálním zamračení

GLS = 1 v den 30 při

maximálním zamračení

≤ 1

(tj. žádné nebo mírné)

Počet

61/103

40/103

Procentní podíl

59,2 %

38,8 %

> 1 (tj. středně závažné nebo závažné)

Počet

15/138

93/138

Procentní podíl

10,9 %

67,4 %

Stupnice závažnosti glabelárních vrásek (GLS): 0 = žádné vrásky, 1 = mírné, 2 = středně závažné, 3 =

závažné. Jmenovatele vycházejí z počtu pacientů s konkrétní závažností při uvolněném obličeji na

začátku studie, u nichž je známa jak hodnota závažnosti glabelárních vrásek při maximálním

zamračení na začátku studie, tak její hodnota v den 30 podle hodnocení výzkumným pracovníkem.

Injekční podání přípravku NUCEIVA rovněž zmírnilo závažnost glabelárních vrásek při uvolněném

obličeji (průzkumný cílový parametr).

Tabulka 5 – Průzkumný cílový parametr účinnosti – zlepšení stupně závažnosti glabelárních

vrásek o >/= 2 body v den 30 podle hodnocení výzkumným pracovníkem při uvolněném obličeji,

populace dle protokolu

Pacienti

s odpovědí –

průzkumný

cílový parametr

účinnosti

Placebo

BOTOX

NUCEIVA

Absolutní rozdíl

BOTOX

vs. placebo

NUCEIVA

vs. placebo

NUCEIVA

vs. BOTOX

Počet

0/27

36/149

32/133

Procentní podíl

24,2 %

24,1 %

24,2 %

24,1 %

–0,1 %

(% CI)

(0,0; 12,8)

(17,5; 31,8)

(17,1; 32,2)

(11,4;

32,3)

(11,3;

32,4)

(-10,1; 9,9)

Hodnota p

0,003

0,003

0,984

U pacientů starších 65 let jsou k dispozici pouze omezené klinické údaje fáze 3 o přípravku

NUCEIVA.

Doba odpovědi ve studii fáze 3 hodnocená na základě zlepšení stupně závažnosti glabelárních vrásek

o 1 bod byla 139 dnů.

Dvou otevřených nekontrolovaných studií trvajících 1 rok se zúčastnilo celkem 922 pacientů.

V průběhu těchto studií pacienti podstoupili v průměru 3 ošetření.

Psychologický dopad glabelárních vrásek byl potvrzen při zahájení účasti ve studii a ačkoli nebylo

možné prokázat žádné přínosné účinky na psychický stav, v porovnání s placebem byly prokázány

Přečtěte si celý dokument

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/249428/2019

EMEA/H/C/004587

Nuceiva (toxinum botulinicum typus A)

Přehled pro přípravek Nuceiva a proč byl přípravek registrován v EU

Co je přípravek Nuceiva a k čemu se používá?

Nuceiva je léčivý přípravek, který se používá k dočasnému zlepšení vzhledu svislých vrásek mezi

obočím. Používá se u dospělých mladších 65 let, jejichž vrásky jsou středně závažné až závažné a mají

na ně významný psychologický dopad.

Přípravek Nuceiva obsahuje léčivou látku botulotoxin typu A.

Jak se přípravek Nuceiva používá?

Přípravek Nuceiva se podává injekčně do svalů na čele, jejichž stahování způsobuje svislé vrásky mezi

obočím. Aplikuje se injekcí do pěti různých míst nad a mezi obočím. Pokud se během počáteční léčby

nevyskytnou nežádoucí účinky, lze přípravek uvedeným způsobem znovu aplikovat, a to s odstupem

minimálně 3 měsíců.

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Musí být podáván lékařem, který má zkušenosti

s léčbou svislých vrásek mezi obočím a s používáním požadovaného vybavení. Více informací

o používání přípravku Nuceiva naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na svého lékaře či

lékárníka.

Jak přípravek Nuceiva působí?

Léčivou látku v přípravku Nuceiva, botulotoxin typu A, produkuje bakterie Clostridium botulinum. Toxin

omezuje uvolňování acetylcholinu, což je chemický posel, který způsobuje stahování svalů. Když se

přípravek Nuceiva podá injekčně přímo do svalů nad a mezi obočím, svaly se uvolní, což napomůže

snížení viditelnosti svislých vrásek.

Jaké přínosy přípravku Nuceiva byly prokázány v průběhu studií?

V hlavní studii, do které bylo zařazeno 540 dospělých se středně závažnými až závažnými svislými

vráskami, jež měly vliv na jejich náladu nebo byly příčinou příznaků úzkosti či deprese, bylo

prokázáno, že přípravek Nuceiva snižuje viditelnost svislých vrásek mezi obočím.

V této studii byl přípravek Nuceiva porovnáván s jiným léčivým přípravkem obsahujícím botulotoxin

typu A a s placebem (neúčinným přípravkem). Účinnost léčby byla hodnocena pomocí standardní

Nuceiva (toxinum botulinicum typus A)

EMA/249428/2019

strana 2/2

4bodové stupnice (zvané stupnice závažnosti glabelárních vrásek), kdy 0 znamená žádné vrásky,

1 mírné vrásky, 2 středně závažné vrásky a 3 závažné vrásky.

30 dnů po léčbě mělo mírné nebo žádné svislé vrásky mezi obočím 87 % (205 z 235) dospělých,

kterým byl podán přípravek Nuceiva, oproti 83 % (202 z 244) pacientů léčených jiným léčivým

přípravkem obsahujícím botulotoxin typu A a 4 % (2 ze 48) pacientů, kterým bylo podáno placebo.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Nuceiva?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Nuceiva (které mohou postihnout až 1 osobu z 10) jsou

bolest hlavy a pokleslá oční víčka. Mezi závažné nežádoucí účinky patří pokleslá oční víčka, imunitní

reakce (kdy obranný systém těla vytváří protilátky proti botulotoxinu, v důsledku čehož přípravek

přestane účinkovat), šíření toxinu do jiných částí těla (což může zapříčinit svalovou slabost, potíže

s dýcháním nebo polykáním a zácpu), rozvoj či zhoršení poruch postihujících svaly a nervy

a přecitlivělost (alergické reakce). Úplný seznam nežádoucích účinků přípravku Nuceiva je uveden

v příbalové informaci.

Přípravek Nuceiva se nesmí používat u osob s onemocněními postihujícími svaly, jako je myasthenia

gravis nebo Lambert-Eatonův syndrom, a u osob, které mají infekci nebo zánět v plánovaném místě

vpichu. Úplný seznam omezení je uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Nuceiva registrován v EU?

Přípravek Nuceiva je u dospělých se středně závažnými až závažnými svislými vráskami mezi obočím

přinejmenším stejně účinný jako jiný léčivý přípravek obsahující botulotoxin typu A a účinnější než

placebo. Nežádoucí účinky zaznamenané u přípravku Nuceiva odpovídají nežádoucím účinkům

očekávaným u tohoto typu přípravku a nevzbuzují žádné významné obavy. Další údaje o dlouhodobé

bezpečnosti tohoto přípravku budou shromážděny po jeho uvedení na trh.

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla, že přínosy přípravku Nuceiva převyšují jeho rizika,

a může tak být registrován k použití v EU.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Nuceiva?

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla zahrnuta doporučení a opatření pro bezpečné

a účinné používání přípravku Nuceiva, která by měla být dodržována zdravotnickými pracovníky

i pacienty.

Jako u všech léčivých přípravků jsou údaje o používání přípravku Nuceiva průběžně sledovány.

Nežádoucí účinky nahlášené v souvislosti s přípravkem Nuceiva jsou pečlivě hodnoceny a jsou učiněna

veškerá nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů.

Další informace o přípravku Nuceiva

Další informace o přípravku Nuceiva jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na

adrese ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/nuceiva

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace