NOVAPIO 30MG Tableta

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
PIOGLITAZON-HYDROCHLORID (PIOGLITAZONI HYDROCHLORIDUM)
Dostupné s:
Novatin Limited, Mosta
ATC kód:
A10BG03
INN (Mezinárodní Name):
PIOGLITAZONE HYDROCHLORIDE (PIOGLITAZONI HYDROCHLORIDE)
Dávkování:
30MG
Léková forma:
Tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
196; 112; 98; 90; 84; 56; 50; 30; 28; 14
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
PIOGLITAZON
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
18/ 135/17-C

Přečtěte si celý dokument

Sp.zn.

sukls86576/2020

Příbalová informace

- informace pro pacienta

Novapio 15 mg tablety

Novapio 30 mg tablety

Novapio 45 mg tablety

pioglitazonum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je Novapio a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Novapio užívat

3. Jak se Novapio užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak Novapio uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je Novapio

a k čemu se používá

Novapio obsahuje pioglitazon. Je to antidiabetický lék, který se používá na léčbu onemocnění

diabetes mellitus II. typu (cukrovka nevyžadující aplikaci inzulínu) u dospělých, když

metformin není vhodný nebo neúčinkuje dostatečně. Tento typ cukrovky se obvykle objevuje

v dospělosti.

Trpíte-li cukrovkou 2. typu, Novapio pomáhá kontrolovat hladinu Vašeho krevního cukru tím,

že Váš organismus lépe využívá vlastní inzulín. Po 3 až 6 měsících od začátku léčby Váš

lékař zkontroluje, zda má Novapio správný účinek.

Přípravek Novapio může být používán samostatně u pacientů, kteří nemohou užívat

metformin a u kterých se nepodařilo dietou a cvičením regulovat hladinu cukru v krvi, nebo

může být přidán k léčbě jinými přípravky (jako je metformin, derivát sulfonylurey nebo

inzulín), kterými se nepodařilo dostatečně regulovat hladinu cukru v krvi.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete

Novapio

užívat

Neužívejte

Novapio:

-jestliže jste alergický(á) na pioglitazon nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6).

jestliže máte srdeční selhání nebo jste ho měl(a) v minulosti.

jestliže máte jaterní onemocnění.

jestliže jste měl(a) diabetickou ketoacidózu (komplikace cukrovky, způsobující rychlý

pokles hmotnosti, nevolnost nebo zvracení).

jestliže máte nebo jste někdy měl(a) rakovinu močového měchýře.

jestliže máte krev v moči a Váš lékař tento stav ještě nevyšetřil.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Novapio se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem (viz také bod 4):

jestliže Váš organismus zadržuje vodu (retence tekutin) nebo máte problémy se

selháváním srdce, zvláště pokud jste starší 75 let. Jestliže užíváte protizánětlivé léky,

které mohou rovněž způsobit zadržování vody v těle a otoky, informujte o tom svého

lékaře.

jestliže máte zvláštní typ diabetického onemocnění oka nazývaný makulární edém

(otok zadní části oka).

jestliže máte cysty na vaječnících (polycystický ovariální syndrom). Vzhledem

k účinku přípravku je zde zvýšená možnost, že otěhotníte. Užívejte příslušnou

antikoncepci tak, abyste se vyhnula neplánovanému těhotenství.

jestliže máte jaterní nebo srdeční problémy. Před začátkem užívání Novapio Vám

bude odebrána krev, tak aby byla zkontrolována funkce jater. Tyto kontroly se mohou

pravidelně opakovat. U některých pacientů s dlouhotrvajícím diabetes mellitus 2. typu

a srdečním onemocněním nebo předchozí mozkovou mrtvicí, kteří byli léčeni

přípravkem Novapio a inzulínem, došlo k rozvoji srdečního selhání. Informujte co

nejdříve svého lékaře, pokud zaznamenáte příznaky srdečního selhávání, jako je

nezvyklá dušnost, nebo rychlý nárůst tělesné hmotnosti nebo ohraničený otok (edém).

Pokud užíváte Novapio společně s dalšími antidiabetickými léky, je pravděpodobnější, že

hladina Vašeho krevního cukru by mohla klesat pod normální hodnoty (hypoglykémie).

Mohou se objevit změny ve Vašem krevním obrazu (anémie).

Zlomeniny kostí

U pacientů, především u žen, užívajících pioglitazon se objevila vyšší četnost zlomenin kostí.

Tuto skutečnost vezme při léčbě cukrovky Váš lékař v úvahu.

Děti a dospívající

Použití u dětí a dospívajících do 18 let věku se nedoporučuje.

Další léčivé

přípravky a přípravek

Novapio

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné

době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez

lékařského předpisu.

Ve většině případů můžete užívat i další léky, pokud užíváte Novapio. Přesto určité léky mají

pravděpodobně vliv na hodnotu cukru ve Vaší krvi:

gemfibrozil (užívá se na snížení hladiny cholesterolu)

rifampicin (užívá se na léčbu tuberkulózy a jiných infekcí)

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některý z těchto léků. Bude Vám

zkontrolována hladina cukru v krvi a Vaše dávka Novapiou bude dle potřeby upravena.

Novapio

s jídlem a pitím

Tablety můžete užívat nezávisle na jídle. Tablety zapijte sklenicí vody.

Těhotenství a kojení

Sdělte svému lékaři:

zda jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět.

zda kojíte nebo zamýšlíte kojit své dítě.

Lékař Vám doporučí přerušit léčbu tímto přípravkem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha

strojů

Tento přípravek neovlivní Vaši schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje,

buďte však opatrní, pokud se u Vás objeví poruchy zraku.

Novapio

obsahuje monohydrát laktózy.

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete

tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se Novapio

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si

nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá počáteční dávka přípravku je jedna tableta s 15 mg nebo 30 mg pioglitazonu denně.

Lékař Vám může dávku zvýšit maximálně na 45 mg jednou denně. Lékař Vám řekne, jakou

dávku máte užívat.

Budete-li mít pocit, že je účinek přípravku Novapio příliš slabý, řekněte to svému lékaři.

Jelikož se Novapio používá v kombinaci s jinými léky k léčbě cukrovky (např. inzulín,

chlorpropamid, glibenklamid, gliklazid, tolbutamid), řekne Vám Váš lékař, zda máte užívat

nižší dávky těchto léků.

Lékař Vás v průběhu léčby přípravkem Novapio bude pravidelně zvát k odběrům krve z

důvodů kontroly funkce Vašich jater.

Držíte-li při cukrovce zvláštní dietu pro diabetiky, pokračujte v ní i při léčbě přípravkem

Novapio.

Pravidelně sledujte svoji váhu, v případě jejího zvýšení to sdělte lékaři.

Jestliže jste užil(a) více přípravku

Novapio

, než jste měl(a)

Pokud omylem užijete více tablet přípravku nebo přípravek užije dítě nebo někdo jiný, sdělte

to okamžitě lékaři nebo lékárníkovi. Váš krevní cukr by mohl klesnout pod normální hladinu

a tuto hladinu lze zvýšit požitím cukru. Je doporučováno nosit s sebou kostku cukru, sladkost,

sušenku nebo slazený ovocný džus.

Jestliže jste zapomněl(a) užít

Novapio

Snažte se užívat přípravek Novapio každý den, jak Vám bylo předepsáno. Zapomenete-li si

však dávku vzít, vezměte si následující dávku jako obvykle.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat

Novapio

Aby bylo dosaženo správného léčebného účinku, měl by se Novapio užívat každý den. Pokud

jste přestal(a) užívat Novapio, může se zvýšit hladina Vašeho krevního cukru.

Informujte svého lékaře předtím, než přestanete lék užívat.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře

nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

U pacientů se vyskytly zejména tyto závažné nežádoucí účinky:

Vyskytly se časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí) případy selhání srdce u pacientů

užívajících Novapio v kombinaci s inzulínem. Příznaky jsou nezvyklá dušnost, rychlý nárůst

tělesné hmotnosti nebo lokální otoky (edémy). Pokud pozorujete některý z těchto příznaků,

zvláště pokud je Vám více než 65 let, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

U pacientů užívajících Novapio byla zaznamenána rakovina močového měchýře, a to s

frekvencí méně častou (může postihnout až 1 ze 100 lidí). Příznaky zahrnují krev v moči,

bolest při močení nebo náhlé nucení na močení. Pokud se u Vás vyskytne některý z těchto

příznaků, informuje o tom co nejdříve svého lékaře.

Lokální otoky (edémy) se vyskytly velmi často (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí) u

pacientů užívajících Novapio v kombinaci s inzulínem. Pokud pozorujete takové nežádoucí

účinky, poraďte se co nejdříve se svým lékařem.

Zlomeniny kostí se vyskytly často (mohou postihnout až 1 z 10 lidí) u žen užívajících

Novapio a byly hlášeny i u mužů (četnost výskytu z dostupných údajů nelze určit) užívajících

Novapio. Pokud pozorujete takové nežádoucí účinky, poraďte se co nejdříve se svým

lékařem.

U pacientů užívajících Novapio se též vyskytla porucha zraku (rozmazané vidění) v důsledku

otoku (nebo tekutiny) očního pozadí (četnost výskytu z dostupných údajů nelze určit). Pokud

se u Vás tento příznak vyskytl poprvé, nebo pokud již máte rozmazané vidění a příznaky se

zhoršují, kontaktujte co nejdříve svého lékaře.

U pacientů užívajících Novapio byly hlášeny alergické reakce (četnost výskytu z dostupných

údajů nelze určit). Přestaňte užívat tento léčivý přípravek a vyhledejte co nejdříve svého

lékaře, pokud se u Vás vyskytne závažná alergická reakce včetně kopřivky, otoku tváře, rtů,

jazyka nebo krku, který může způsobit dechové nebo polykací obtíže.

Jiné nežádoucí účinky, které se vyskytly u některých pacientů užívajících Novapio:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí)

- infekce dýchacích cest

- porucha zraku

- zvýšení tělesné hmotnosti

- necitlivost

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí)

- zánět vedlejších dutin nosních (sinusitida)

- poruchy spánku (nespavost)

Není známo (četnost výskytu z dostupných údajů nelze určit)

- zvýšení hladin jaterních enzymů

- alergické reakce

Další nežádoucí účinky se vyskytly u některých pacientů užívajících Novapio v kombinaci

s jinými antidiabetickými léky:

Velmi časté (může postihnout více než 1 z 10 lidí)

- snížení hladiny krevního cukru (hypoglykémie)

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí)

- bolest hlavy

- závratě

- bolesti kloubů

- impotence

- bolesti zad

- dušnost

- mírné snížení počtu červených krvinek

- nadýmání

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí)

- cukr v moči, bílkovina v moči

- zvýšení hodnot enzymů

- točení hlavy (závrať)

- zvýšené pocení

- únava

- zvýšená chuť k jídlu

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které

nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na

adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5. Jak

přípravek Novapio

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za

EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se

svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají

chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Novapio obsahuje

Léčivou látkou v přípravku Novapio je pioglitazonum.

Jedna tableta Novapio 15 mg obsahuje pioglitazonum 15 mg (jako pioglitazoni

hydrochloridum).

Jedna tableta Novapio 30 mg obsahuje pioglitazonum 30 mg (jako pioglitazoni

hydrochloridum).

Jedna tableta Novapio 45 mg obsahuje pioglitazonum 45 mg (jako pioglitazoni

hydrochloridum).

Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, vápenatá sůl karmelózy, hyprolóza

(E465), magnesium-stearát (E572).

Jak Novapio

vypadá a co obsahuje toto balení

Novapio 15 mg jsou bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní tablety s průměrem

přibližně 5,0 mm s vyraženým označením „P“ na jedné straně a označením „15“ na

druhé straně.

Novapio 30 mg jsou bílé až téměř bílé, kulaté, ploché tablety s průměrem přibližně

7,0 mm s vyraženým označením „PIO“ na jedné straně a označením „30“ na druhé

straně.

Novapio 45 mg jsou bílé až téměř bílé, kulaté, ploché tablety s průměrem přibližně 8,0

mm s vyraženým označením „PIO“ na jedné straně a označením „45“ na druhé straně.

Tablety jsou v blistrech, v baleních obsahujících 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98, 112 nebo 196

tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Novatin Limited

230, Second Floor

Eucharistic Congress Road

Mosta, MST 9039

Malta

Výrobce

LABORATORI FINDACIÓ DAU

Pol. Ind. Consorci Zona Franca c/C, 12-14

08012 Barcelona

Španělsko

Tento léčivý přípravek je v

členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

15.3.2020

Česká republika

Novapio 15mg/30mg/45mg

Chorvatsko

Novapio 15mg/30mg/45mg

Přečtěte si celý dokument

Sp.zn.

sukls86576/2020

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Novapio 15 mg tablety

Novapio 30 mg tablety

Novapio 45 mg tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Novapio 15 mg tablety

Jedna tableta obsahuje pioglitazonum 15 mg (jako pioglitazoni hydrochloridum).

Pomocná látka se známým účinkem:

Jedna tableta obsahuje 37,24 mg monohydrátu laktózy (viz bod 4.4).

Novapio 30 mg tablety

Jedna tableta obsahuje pioglitazonum 30 mg (jako pioglitazoni hydrochloridum).

Pomocná látka se známým účinkem:

Jedna tableta obsahuje 74,46 mg monohydrátu laktózy (viz bod 4.4).

Novapio 45 mg tablety

Jedna tableta obsahuje pioglitazonum 45 mg (jako pioglitazoni hydrochloridum).

Pomocná látka se známým účinkem:

Jedna tableta obsahuje 111,70 mg monohydrátu laktózy (viz bod 4.4).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Tableta

Novapio 15 mg tablety

Bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní, nepotahované tablety o průměru přibližně 5,0 mm s vyrytým

označením „P“ na jedné straně a označením „15“ na druhé straně.

Novapio 30 mg tablety

Bílé až téměř bílé, kulaté, ploché, nepotahované tablety s průměrem přibližně 7,0 mm s vyrytým

označením „PIO“ na jedné straně a označením „30“ na druhé straně.

Novapio 45 mg tablety

Bílé až téměř bílé, kulaté, ploché, nepotahované tablety s průměrem přibližně 8,0 mm s vyrytým

označením „PIO“ na jedné straně a označením „45“ na druhé straně.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Pioglitazon je indikován jako léčivý přípravek druhé nebo třetí volby k léčbě diabetes mellitus II. typu,

a to níže popsaným způsobem:

v monoterapii

- u dospělých pacientů (především s nadváhou) s nedostatečnou kompenzací dietou a fyzickou

aktivitou, kterým nelze podávat metformin pro intoleranci nebo kontraindikaci.

v perorální terapii v dvojkombinaci

- s metforminem u dospělých pacientů (především s nadváhou) s nedostatečnou glykemickou

kontrolou i přes maximální tolerovanou dávkou metforminu v perorální monoterapii

- s derivátem sulfonylurey u dospělých pacientů s nedostatečnou glykemickou kontrolou i přes

maximální tolerovanou dávkou derivátu sulfonylurey v perorální monoterapii a to pouze u pacientů,

kterým nelze podávat metformin pro intoleranci nebo kontraindikaci.

v perorální terapii v trojkombinaci

- s metforminem a derivátem sulfonylurey, u dospělých pacientů (především s nadváhou)

s nedostatečnou glykemickou kontrolou při perorální terapii v dvojkombinaci

- Pioglitazon je také indikován v kombinaci s inzulínem u dospělých pacientů s diabetes mellitus

II. typu s nedostatečnou kontrolou glykémie inzulínem, u kterých není možné použít metformin

z důvodu kontraindikace nebo intolerance (viz bod 4.4).

Po zahájení léčby pioglitazonem má být odpověď pacientů na léčbu posouzena po 3-6 měsících (např.

snížení HbA1c). Pokud u pacientů není dosaženo adekvátní odpovědi, léčba pioglitazonem

má být ukončena. Vzhledem k potenciálnímu riziku při dlouhodobé léčbě má být trvání

dosaženého přínosu léčby potvrzováno při následných běžných kontrolách (viz bod 4.4).

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Léčbu pioglitazonem lze zahájit úvodní dávkou 15 mg nebo 30 mg jednou denně. Dávka může být

postupně zvyšována až na 45 mg jednou denně.

V kombinaci s inzulínem je možné podávat dosavadní dávky inzulínu i po zahájení léčby

pioglitazonem. V případě hypoglykémie je třeba snížit dávku inzulínu.

Zvláštní populace

Starší pacienti

U starších pacientů není úprava dávky nutná (viz bod 5.2). Lékaři mají zahájit léčbu s co nejnižší

možnou dávkou a zvyšovat tuto dávku postupně, zejména pokud je pioglitazon podáván v kombinaci s

inzulínem (viz bod 4.4 Retence tekutin a srdeční selhání).

Porucha funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu

>

4 ml/ min) není úprava dávky nutná (viz

bod 5.2). O použití pioglitazonu u dialyzovaných pacientů nejsou žádné údaje, proto se pioglitazon

nesmí u těchto pacientů používat.

Porucha funkce jater

U pacientů s poruchou funkce jater se pioglitazon nesmí používat (viz bod 4.3 a 4.4).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost Novapiou u dětí a mladistvých do 18 let nebyla stanovena. Nejsou dostupné

žádné údaje.

Způsob podání

Tablety pioglitazonu se užívají perorálně jednou denně nezávisle na jídle. Tablety mají být

polknuty a zapity sklenicí vody.

4.3 Kontraindikace

Pioglitazon je kontraindikován u pacientů:

- s hypersenzitivitou na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1

- se srdečním selháním nebo anamnézou srdečního selhání (NYHA funkční třída I až IV)

- s poruchou funkce jater

- s diabetickou ketoacidózou

- s probíhající nebo prodělanou rakovinou močového měchýře

- s nevyšetřenou makroskopickou hematurií

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Retence tekutin a srdeční selhání

Pioglitazon může vyvolat retenci tekutin, která může vést k exacerbaci nebo prohloubení srdečního

selhání. Při léčbě pacientů s alespoň jedním rizikovým faktorem pro rozvoj srdečního selhávání (např.

předchozí infarkt myokardu nebo symptomatická ischemická choroba srdeční nebo u starších

pacientů) by lékaři měli zahájit léčbu nejnižší možnou dávkou a její zvyšování by mělo být postupné.

U pacientů by měly být sledovány možné symptomy srdečního selhávání, přírůstek váhy nebo edémy,

obzvlášť pokud mají sníženou srdeční rezervu. Z postmarketingového období byly hlášeny případy

srdečního selhání u pacientů léčených pioglitazonem v kombinaci s inzulínem nebo u pacientů se

selháním srdce v anamnéze. Pokud je pioglitazon podáván společně s inzulínem, měly by být u

pacientů sledovány možné symptomy srdečního selhávání, přírůstek váhy nebo edémy. Vzhledem

k tomu, že oba léky, inzulín a pioglitazon, mohou způsobovat retenci tekutin, může jejich současné

užívání zvyšovat riziko edémů. Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny případy periferního edému a

srdečního selhání u pacientů užívajících souběžně pioglitazon a nesteroidní antirevmatika včetně

selektivních inhibitorů COX-2.V případě zhoršení srdečních funkcí je třeba léčbu pioglitazonem

přerušit.

U pacientů mladších 75 let s diabetes mellitus II. typu a pre-existujícím makrovaskulárním

onemocněním byla provedena studie zaměřená na hodnocení kardiovaskulárních výsledků léčby. K

existující antidiabetické a kardiovaskulární terapii byl až po dobu 3,5 let přidán pioglitazon nebo

placebo. Tato studie ukázala zvýšený počet hlášení srdečního selhání, nicméně tato skutečnost nevedla

ke zvýšení mortality ve studii.

Starší pacienti

Pouze s opatrností by mělo být zváženo současné podání pioglitazonu s inzulínem u starších pacientů,

protože tato kombinace zvyšuje riziko vážného srdečního selhání.

Před zahájením léčby a v jejím průběhu by u starších pacientů měl být vzhledem k rizikům

souvisejícím s věkem (zvláště rakovina močového měchýře, zlomeniny a srdeční selhání) pečlivě

zvážen přínos a rizika léčby.

Rakovina močového měchýře

Případy karcinomu močového měchýře byly zjištěny v metaanalýze kontrolovaných klinických

hodnocení častěji s pioglitazonem (19 případů z 12 506 pacientů, 0,15 %) než v kontrolních skupinách

(7 případů z 10 212 pacientů, 0,07 %), HR=2,64 (95 % CI 1,11-6,31, P=0,029).

Po vyloučení pacientů, u kterých byla expozice studijnímu přípravku kratší než 1 rok v okamžiku

diagnózy karcinomu močového měchýře, bylo 7 případů (0,06 %) ve skupině pioglitazonu a 2 případy

(0,02 %) v kontrolní skupině. Epidemiologické studie také naznačily malé zvýšení rizika karcinomu

močového měchýře u diabetických pacientů léčených pioglitazonem, přestože ne ve všech studiích

bylo zjištěno statisticky významné zvýšené riziko.

Před zahájením léčby pioglitazonem by měly být posouzeny rizikové faktory pro vznik rakoviny

močového měchýře (rizika včetně věku, kouření v anamnéze, expozice některým profesním nebo

chemoterapeutickým látkám, např. cyklofosfamid nebo předchozí ozařování v pánevní oblasti).

Před zahájením léčby pioglitazonem by měla být vyšetřena případná makroskopická hematurie.

Pacienti by měli být poučeni, že by měli okamžitě hlásit svému lékaři makroskopickou hematurii nebo

jiné symptomy jako dysurii nebo náhlé nucení na močení, které se objeví během léčby.

Sledování jaterních funkcí

Při postmarketingovém sledování byly vzácně hlášeny poruchy funkce jater (viz bod 4.8). Proto se

u pacientů léčených pioglitazonem doporučuje pravidelná kontrola jaterních testů. Kontrola jaterních

transamináz by měla být provedena u všech pacientů před zahájením léčby. Léčbu pioglitazonem není

možno zahájit u pacientů se zvýšenou hladinou jaterních transamináz (ALT > 2,5násobek horní

hranice normy) nebo s jinými příznaky onemocnění jater.

Po zahájení léčby pioglitazonem je doporučena kontrola hladiny jaterních enzymů v pravidelných

intervalech dle posouzení klinického stavu. Dojde-li během léčby ke zvýšení hodnot ALT

na trojnásobek horní hranice, je třeba jaterní testy co nejdříve zopakovat. Pokud je i nadále

hodnota ALT trojnásobně vyšší oproti normě, musí být léčba pioglitazonem přerušena. Při výskytu

příznaků onemocnění jater, jako jsou např. nevysvětlitelná nevolnost, zvracení, bolesti břicha, únava,

nechutenství a/nebo tmavá moč, musí být jaterní testy rovněž vyšetřeny. Rozhodnutí, zda pokračovat

v léčbě pioglitazonem, by mělo být podloženo klinickým zhodnocením stavu pacienta a výsledky

laboratorních testů. Objeví-li se žloutenka, musí být léčba léčivým přípravkem přerušena.

Zvýšení tělesné hmotnosti

V klinických studiích bylo prokázáno zvýšení tělesné hmotnosti v závislosti na dávce, které může být

způsobeno hromaděním tuku a v některých případech spojeno s retencí tekutin. V některých případech

může být zvýšení hmotnosti symptomem srdečního selhání, a proto by měla být hmotnost pečlivě

kontrolována. Součástí léčby cukrovky je i dieta. Pacienti mají být poučeni o nutnosti dodržovat dietu

s kontrolovaným přísunem kalorií.

Hematologie

V průběhu léčby pioglitazonem došlo k mírnému snížení průměrného hemoglobinu (relativní snížení o

4 %) a hematokritu (relativní snížení o 4,1 %) v souhlase s hemodilucí. Podobné změny byly

pozorovány u metforminu (relativní snížení hemoglobinu o 3-4 % a hematokritu o 3,6-4,1 %) a v

menším rozsahu i u derivátu sulfonylurey a inzulínu (relativní snížení hemoglobinu o 1-2 % a

hematokritu o 1-3,2 %) při srovnávacích studiích s pioglitazonem.

Hypoglykemie

Jako důsledek zvýšené senzitivity k inzulínu může být u pacientů užívajících pioglitazon

v dvojkombinaci nebo trojkombinaci s derivátem sulfonylurey nebo v dvojkombinaci s inzulínem

přítomno vyšší riziko hypoglykemie související s dávkou léků. Může být nezbytná redukce dávky

derivátu sulfonylurey nebo inzulínu.

Oční poruchy

Při léčbě thiazolidindiony, včetně pioglitazonu, byly v rámci postmarketingového sledování hlášeny

případy nového vzniku, případně zhoršení diabetického makulárního edému se snížením zrakové

ostrosti. Mnozí z těchto pacientů hlásili současný výskyt periferních otoků. Není jasné, zda existuje

přímá souvislost mezi pioglitazonem a makulárním edémem, předepisující lékaři by si však měli být

vědomi možnosti vzniku makulárního edému, pokud pacienti udávají poruchy zrakové ostrosti.

V těchto případech by měla být zvážena příslušná oftalmologická péče.

Ostatní

Zvýšený výskyt zlomenin u žen byl pozorován v souhrnné analýze hlášení zlomenin jako nežádoucích

účinků z randomizovaných, kontrolovaných dvojitě zaslepených klinických studií, které zahrnovaly

8100 pacientů léčených pioglitazonem a 7400 pacientů léčených komparátorem po dobu až 3,5 let.

Zlomeniny byly pozorovány u 2,6 % žen léčených pioglitazonem ve srovnání s 1,7 % žen léčených

komparátorem. Zvýšení četnosti výskytu zlomenin nebylo pozorováno u mužů léčených

pioglitazonem (1,3 %) oproti komparátoru (1,5 %).

Vypočítaná incidence zlomenin byla 1,9 fraktur na 100 pacientoroků u žen léčených pioglitazonem

oproti 1,1 fraktur na 100 pacientoroků u žen léčených komparátorem. Pozorované navýšení rizika

zlomenin u žen léčených pioglitazonem v tomto souboru je tedy 0,8 fraktur na 100 pacientoroků.

V 3,5leté studii kardiovaskulárního rizika PROactive došlo ke zlomeninám u 44 z 870 pacientek

léčených pioglitazonem (5,1 %, 1 fraktura na 100 pacientoroků) ve srovnání s 23 pacientkami se

zlomeninami z 905 pacientek léčených komparátorem (2,5 %, 0,5 fraktur na 100 pacientoroků). U

mužů léčených pioglitazonem nebylo pozorováno zvýšení četnosti výskytu zlomenin (1,7 %) oproti

komparátoru (2,1 %).

Některé epidemiologické studie naznačily podobně zvýšené riziko fraktur u mužů i žen.

Riziko zlomenin má být vzato do úvahy při dlouhodobé léčbě pacientů pioglitazonem (viz bod 4.8).

V důsledku zvýšeného účinku inzulínu může vést léčba pioglitazonem k obnovení ovulace u pacientek

se syndromem polycystických ovárií. Tyto pacientky mohou otěhotnět. Měly by si toho být vědomy

a přejí-li si otěhotnět nebo otěhotní, léčba pioglitazonem musí být přerušena (viz bod 4.6).

Pioglitazon by měl být používán se zvýšenou opatrností v případě současného podávání inhibitorů

(např. gemfibrozil) nebo induktorů (např. rifampicin) cytochromu P450 2C8. Je zapotřebí důkladná

kontrola glykémie. Měla by být také zvážena úprava dávky v doporučeném rozmezí nebo změna

antidiabetické léčby (viz bod 4.5).

Tablety přípravku Novapio obsahují monohydrát laktózy. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy

s intolerancí galaktózy, úplným nedostatkem laktázy nebo malabsorbcí glukózy a galaktózy nemají

tento přípravek užívat.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Ve studiích interakcí se ukázalo, že pioglitazon neovlivňuje významně farmakokinetiku nebo

farmakodynamiku digoxinu, warfarinu, fenprokumonu a metforminu. Nezdá se, že by současné podání

pioglitazonu a derivátu sulfonylurey ovlivnilo její farmakokinetiku. Ve studiích u lidí nebyla zjištěna

indukce hlavních indukovatelných podtypů cytochromu P450, 1A, 2C8/9 a 3A4.

V in vitro studiích nebyla zjištěna inhibice žádného podtypu cytochromu P450. Nepředpokládají se

žádné interakce s léky, které jsou těmito enzymy metabolizovány, jako je např. perorální antikoncepce,

cyklosporin, blokátory vápníkového kanálu a inhibitory HMGCoA reduktázy.

Současné podávání pioglitazonu s gemfibrozilem má za následek trojnásobné zvýšení AUC

pioglitazonu. Vzhledem k možnému zvýšení výskytu nežádoucích účinků souvisejících s dávkou může

být zapotřebí snížit dávku pioglitazonu, pokud je podáván současně s gemfibrozilem. Je zapotřebí

důkladná kontrola glykémie (viz bod 4.4). Současné podávání pioglitazonu s rifampicinem (induktor

cytochromu P450 2C8) má za následek snížení AUC pioglitazonu o 54 %. Pokud je podáván

pioglitazon společně s rifampicinem, může být zapotřebí zvýšení dávky pioglitazonu. Je zapotřebí

důkladná kontrola glykémie (viz bod 4.4).

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

O bezpečnosti pioglitazonu v těhotenství nejsou k dispozici žádné klinické údaje. Ve studiích

na zvířatech bylo pozorováno omezení růstu plodu, což lze přisuzovat snížení hyperinzulinémie

u matky a zvýšení inzulínové rezistence v těhotenství, čímž je snížena dostupnost metabolických

substrátů potřebných pro růst plodu. Relevance tohoto mechanizmu u lidí není známa, proto se

pioglitazon v těhotenství nesmí podávat.

Kojení

Bylo zjištěno, že se pioglitazon vylučuje do mléka kojících potkanů. Není známo, zda se vylučuje

do mateřského mléka u lidí. Z tohoto důvodu se pioglitazon nesmí kojícím ženám podávat.

Fertilita

Studie fertility na zvířatech neukázaly žádný vliv na oplodnění nebo index fertility.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Novapio nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit motorová vozidla či obsluhovat

stroje. Přesto pacienti, u nichž se objeví poruchy zraku, by měli řídit a obsluhovat stroje s opatrností.

4.8 Nežádoucí účinky

Seznam nežádoucích účinků v tabulce

Následuje výčet nežádoucích účinků s pravděpodobným nebo alespoň možným vztahem k léčbě, které

se vyskytly častěji než u placeba (>0,5 %) a které nebyly ojedinělé u pacientů užívajících pioglitazon

ve dvojitě zaslepených klinických studiích (řazeno v souhlase s MedDRA podle orgánových systémů

a absolutní frekvence). Frekvence nežádoucích účinků je definována: velmi časté (≥1/10); časté

(≥1/100 až ˂1/10); méně časté (≥1/1000 až ˂ 1/100); vzácné (≥1/10000 až ˂ 1/1000); velmi

vzácné (˂ 1/10000); není známo (z dostupných údajů nelze určit). V každé třídě orgánových systémů

jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající frekvence výskytu a klesající závažnosti.

Nežádoucí účinky

Frekvence výskytu nežádoucích účinků při léčbě pioglitazonem

v léčebných režimech

Mono-

therapie

Léčba v kombinaci

metformin

sulfo-

nylurea

metformin

a sulfo-

nylurea

insulin

Infekce a infestace

infekce horních cest

dýchacích

časté

časté

časté

časté

časté

bronchitis

časté

sinusitis

méně časté

méně časté

méně časté

méně časté

méně časté

Novotvary benigní,

maligní a blíže

neurčené (zahrnující

cysty a polypy)

rakovina močového

měchýře

méně časté

méně časté

méně časté

méně časté

méně časté

Poruchy krve a

lymfatického systému

anémie

časté

Poruchy imunitního

systému

hypersenzitivita a

alergické reakce

není známo

není známo

není známo

není známo

není známo

Poruchy metabiolismu

a výživy

hypoglykémie

méně

časté

velmi časté

časté

zvýšená chuť k jídlu

mén

časté

Poruchy nervového

systému

hypestézie

časté

časté

časté

časté

časté

bolest hlavy

časté

méně časté

závrať

časté

nespavost

méně časté

méně časté

méně časté

méně časté

méně časté

Poruchy oka

Poruchy zraku

časté

časté

méně časté

makulární edém

není známo

není známo

není známo

není známo

není známo

Poruchy ucha a

labyrintu

vertigo

méně časté

Srdeční poruchy

Srdeční selhání

časté

Respirační, hrudní a

mediastinální poruchy

dyspnoea

časté

Gastrointestinální

poruchy

flatulence

méně časté

časté

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

potivost

méně časté

Poruchy svalové a

kosterní soustavy a

pojivové tkáně

zlomeniny kostí

časté

časté

časté

časté

časté

bolesti kloubů

časté

časté

časté

bolesti v zádech

časté

Poruchy ledvin a

močových cest

hematurie

časté

glykosurie

méně časté

proteinurie

méně časté

Poruchy

reprodukčního systému

a prsu

poruchy erekce

časté

Celkové poruchy a

reakce v místě aplikace

edém

velmi časté

únava

méně časté

Vyšetření

zvýšení tělesné

hmotnosti6

časté

časté

časté

časté

časté

zvýšení hladiny

kreatininfosfokinázy v

krvi

časté

zvýšení

laktátdehydrogenázy

méně časté

zvýšení

alaninaminotransferázy

není známo

není známo

není známo

není známo

není známo

Popis vybraných nežádoucích účinků

1 Po uvedení přípravku na trh byly u pacientů léčených pioglitazonem hlášeny hypersenzitivní

reakce. Tyto reakce zahrnovaly anafylaxi, angioedém a kopřivku.

2 Poruchy zraku se vyskytovaly především v počátku léčby a souvisely s přechodnými změnami

turgoru a indexu lomu oční čočky při změnách hladin krevního cukru, jak bývá patrno u léčby jinými

antidiabetiky.

3 V kontrolovaných klinických studiích byl výskyt srdečního selhání stejný u pioglitazonu jako

ve skupinách léčených metforminem, sulfonylureou stejně jako při podávání placeba, ale byl vyšší při

kombinační léčbě s inzulínem. Ve studii u pacientů s preexistujícím významným makrovaskulárním

onemocněním byl výskyt vážného srdečního selhání po přidání pioglitazonu k dosavadní terapii

zahrnující inzulín vyšší o 1,6 % oproti placebu. Nicméně tato skutečnost nevedla ke zvýšení mortality

ve studii. V této studii bylo u pacientů, kteří dostávali pioglitazon a inzulín, pozorováno vyšší procento

pacientů se srdečním selháním ve věku ≥ 65 let ve srovnání s pacienty pod 65 let věku (9,7 % ve

srovnání s 4,0 %). U pacientů na inzulínu bez pioglitazonu byla incidence srdečního selhání 8,2 % ve

věku ≥ 65 let ve srovnání s 4,0 % u pacientů pod 65 let. Srdeční selhání bylo hlášeno při

marketingovém podávání pioglitazonu a častěji však v případech podávání v kombinaci s inzulínem

nebo u pacientů s anamnézou srdečního selhání.

4 Byla provedena souhrnná analýza zlomenin hlášených jako nežádoucí účinek v randomizovaných,

dvojitě zaslepených klinických studiích kontrolovaných komparátorem, které zahrnovaly

8100 pacientů léčených pioglitazonem a 7400 pacientů léčených komparátorem po dobu až 3,5 let.

Byl pozorován zvýšený výskyt zlomenin u žen užívajících pioglitazon (2,6 %) ve srovnání

s komparátorem (1,7 %). Zvýšení četnosti výskytu zlomenin nebylo pozorováno u mužů léčených

pioglitazonem (1,3 %) oproti komparátoru (1,5 %).

V 3,5leté studii PROactive došlo ke zlomeninám u 44 z 870 (5,1 %) pacientek léčených pioglitazonem

ve srovnání se zlomeninami u 23 z 905 (2,5 %) pacientek léčených komparátorem. U mužů léčených

pioglitazonem (1,7 %) nebylo pozorováno zvýšení rizika zlomenin oproti komparátoru (2,1 %). Po

uvedení přípravku na trh byly hlášeny zlomeniny kostí jak u mužů, tak u žen (viz bod 4.4).

5 Otoky se vyskytly u 6-9 % pacientů léčených pioglitazonem v kontrolovaných klinických studiích

v průběhu jednoho roku. Výskyt otoků ve srovnávacích skupinách (sulfonylurea, metformin) činil

2-5 %. Otoky byly mírné až středně závažné a obvykle nevyžadovaly ukončení léčby.

6 V aktivních srovnávacích kontrolovaných studiích bylo u pacientů s monoterapií pioglitazonem

průměrné zvýšení tělesné hmotnosti 2-3 kg za rok, podobně jako v aktivní srovnávací skupině

léčených sulfonylureou. V kombinačních studiích pioglitazonu podávaného s metforminem činilo

průměrné zvýšení 1,5 kg za rok a v kombinaci se sulfonylureou 2,8 kg. Ve srovnávacích studiích při

přidání sulfonylurey k metforminu se tělesná hmotnost zvýšila za rok průměrně o 1,3 kg a při přidání

metforminu k sulfonyluree byl průměrný pokles tělesné hmotnosti 1,0 kg.

7 V klinických studiích s pioglitazonem byl výskyt více než trojnásobného zvýšení ALT nad horní

hranici normy stejný jako u placeba, ale menší než ve srovnávacích skupinách u metforminu

a sulfonylurey. Průměrné hladiny jaterních enzymů se při podávání pioglitazonu snížily. Při

postmarketingovém sledování se vzácně objevilo zvýšení hladin jaterních enzymů a hepatocelulární

dysfunkce. Velmi vzácně byly pozorovány i fatální případy, vztah k pioglitazonu však nebyl potvrzen.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9 Předávkování

Pacienti v klinických studiích užívali pioglitazon v dávkách vyšších, než je doporučená maximální

dávka 45 mg/den. Maximální uváděná dávka byla 120 mg/den po čtyři dny a poté 180 mg/den

po sedm dní bez jakýchkoli příznaků.

Při kombinované léčbě se sulfonylureou nebo inzulínem může dojít k hypoglykémii. V případě

předávkování je třeba provést podpůrná opatření a zahájit symptomatickou léčbu.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: léky na léčbu Diabetes Mellitus, léky snižující hladinu glukózy v krvi

vyjma inzulínu; ATC kód: A10BG03.

Účinky pioglitazonu jsou pravděpodobně zprostředkovány snížením inzulínové rezistence. Zdá se, že

pioglitazon účinkuje prostřednictvím aktivace specifických jaderných receptorů (gama receptor

aktivovaný proliferátorem peroxizomu), která vede ke zvýšení citlivosti na inzulín v buňkách jater,

tukové tkáně a kosterního svalstva u zvířat. Zjistilo se, že léčba pioglitazonem snižuje tvorbu glukózy

v játrech a zvyšuje periferní eliminaci glukózy v případě inzulínové rezistence.

U pacientů s diabetes mellitus II.typu se vlivem léčby pioglitazonem zlepšily hodnoty glykémie

nalačno i po jídle. Zlepšení kontroly glykémie je spojeno se sníženou koncentrací inzulínu nalačno

i po jídle. Za účelem stanovení doby, po které dochází k selhání léčby (definované jako přítomnost

HbA1c≥ 8,0 % po prvních šesti měsících léčby), bylo prodlouženo trvání klinické studie

srovnávající monoterapii pioglitazonem vs. gliclazidem.Ve srovnání s pioglitazonem Kaplan-

Meierova analýza prokázala kratší dobu do selhání léčby u pacientů léčených gliclazidem. Po dvou

letech byla kontrola glykémie (definovaná jako HbA1c˂ 8,0 %) udržena u 69 % pacientů léčených

pioglitazonem ve srovnání s 50 % pacientů léčených gliclazidem. Ve dvouleté studii srovnávající

kombinované podávání metforminu společně s pioglitazonem nebo gliclazidem, byla kontrola

glykémie, měřené jako průměrná změna HbA1c od počáteční hodnoty, v prvním roce léčby podobná

v obou skupinách. Ve druhém roce bylo zhoršení HbA1c menší u pioglitazonu ve srovnání

s gliclazidem.

V placebem kontrolované studii byli pacienti s nedostatečnou kontrolou glykémie po tříměsíční

optimalizaci léčby inzulínem po dobu 12 měsíců randomizováni do skupiny s podáváním pioglitazonu

nebo placeba. U pacientů ve skupině s pioglitazonem došlo k redukci HbA1c o 0,45 % ve srovnání s

pacienty léčenými pouze inzulínem a ve skupině s pioglitazonem došlo také k redukci dávky inzulínu.

Analýza HOMA (homeostasis model assessment) uvádí zlepšení funkce beta-buněk stejně jako

zvýšení citlivosti na inzulín při podávání pioglitazonu. Dvouleté klinické studie ukázaly přetrvání

tohoto účinku.

V jednoletých klinických studiích pioglitazon konzistentně statisticky významně snižoval poměr

albumin/kreatinin ve srovnání s počátečním stavem.

Účinek pioglitazonu (45 mg v monoterapii versus placebo) byl studován v malé 18týdenní studii

u diabetiků II. typu. Podávání pioglitazonu vedlo k signifikantnímu zvýšení tělesné hmotnosti,

přičemž množství viscerálního tuku bylo významně nižší, zatímco objem extraabdominálního tuku

vzrostl. Změny distribuce tělesného tuku při podávání pioglitazonu provázelo zlepšení citlivosti

na inzulín. Ve většině klinických studií bylo v porovnání s placebem pozorováno snížení celkové

plazmatické hladiny triglyceridů a volných mastných kyselin a zvýšení hladiny HDL cholesterolu a

malé, ale klinicky nevýznamné zvýšení hladiny LDL cholesterolu.

Při srovnání s placebem, metforminem nebo gliklazidem v klinických studiích trvajících až dva roky

pioglitazon redukoval celkové plazmatické hladiny triglycedridů a volných mastných kyselin a

zvyšoval hladinu HDL cholesterolu. Ve srovnání s placebem pioglitazon nezvýšil statisticky

významně hladinu LDL cholesterolu, zatímco u metforminu a gliclazidu bylo pozorováno její snížení.

Ve 20týdenní studii pioglitazon redukoval jak hladinu triglyceridů nalačno, tak zlepšil postprandiální

hypertriglyceridemii svým účinkem na absorbované triglyceridy i na triglyceridy syntetizované

v játrech. Tyto účinky byly nezávislé na účinku pioglitazonu na glykémii a byly statisticky významně

odlišné od účinků glibenclamidu.

V klinické studii PROactive, placebem kontrolované studii zaměřené na hodnocení kardiovaskulárních

výsledků léčby bylo 5238 pacientů s diabetes mellitus II. typu a preexistujícím významným

makrovaskulárním onemocněním randomizováno k přidání pioglitazonu nebo placeba k existující

antidiabetické a kardiovaskulární terapii po dobu až 3,5 let. Průměrný věk studijního souboru byl

62 let, průměrné trvání diabetu 9,5 let. Přibližně jedna třetina pacientů byla léčena inzulínem

v kombinaci s metforminem a/nebo sulfonylureou. Kritériem pro zařazení pacientů do studie byl

alespoň jeden z následujících nálezů: infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, perkutánní srdeční

intervence nebo bypass koronární artérie, akutní koronární syndrom, ischemická choroba srdeční nebo

obstruktivní onemocnění periferních artérií. Téměř polovina pacientů prodělala předchozí srdeční

infarkt a přibližně 20% pacientů cévní mozkovou příhodu. U přibližně poloviny studijního souboru

byla přítomna nejméně dvě vstupní kritéria kardiovaskulárních příhod. Téměř všechny subjekty (95%)

užívaly kardiovaskulární léčivé přípravky (betablokátory, ACE inhibitory, angiotensin II antagonisty,

blokátory kalciových kanálů, nitráty, diuretika, aspirin, statiny, fibráty).

Ačkoli studie nebyla úspěšná s ohledem na primární endpoint, který zahrnoval mortalitu z jakéhokoli

důvodu, nefatální infarkt myokardu, mozkovou mrtvici, akutní koronární syndrom, závažnou amputaci

nohy, koronární revaskularizaci a revaskularizaci dolních končetin, výsledky naznačují, že nejsou

žádné dlouhodobé kardiovaskulární problémy související s používáním pioglitazonu. Nicméně došlo

ke zvýšení výskytu edémů, nárůstu tělesné hmotnosti a srdečního selhání. Nebylo pozorováno zvýšení

mortality z důvodu srdečního selhávání.

Pediatrická populace

Evropská léková agentura rozhodla o zproštění povinnosti předložit výsledky studií s pioglitazonem u

všech podskupin pediatrické populace s diabetes mellitus typu II (informace o použití u dětí viz bod

4.2.).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Pioglitazon se po perorálním podání rychle vstřebává, maximální plazmatická koncentrace

nezměněného pioglitazonu je obyčejně dosažena 2 hodiny po podání. V rozmezí dávky 2-60 mg bylo

zjištěno lineární zvyšování plazmatické koncentrace závislé na velikosti dávky. Rovnovážný stav je

dosažen po 4-7 dnech podávání léku. Opakované podávání nevede ke kumulaci látky ani jejích

metabolitů. Příjem potravy neovlivňuje vstřebávání. Absolutní biologická dostupnost pioglitazonu je

vyšší než 80 %.

Distribuce

Odhadovaný distribuční objem pioglitazonu u člověka je 0,25 l/kg.

Pioglitazon a všechny jeho aktivní metabolity se výrazně vážou na plazmatické bílkoviny (

>

99 %).

Biotransformace

Pioglitazon je významně metabolizován v játrech prostřednictvím hydroxylace alifatických

methylénových skupin, k čemuž dochází převážně na cytochromu P450 2C8, i když se těchto procesů

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace