NOROMECTIN 140 mg

Základní informace

 • Název přípravku:
 • NOROMECTIN 140 mg Perorální pasta
 • Dávkování:
 • 140mg
 • Léková forma:
 • Perorální pasta
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • NOROMECTIN 140 mg Perorální pasta
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • koně
 • Terapeutické oblasti:
 • Avermektiny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9938052 - 1 x 7.49 g - aplikátor

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/050/02-C
 • Datum autorizace:
 • 14-07-2002
 • Poslední aktualizace:
 • 05-03-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE,

POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited, Rossmore Industrial Estate, Monaghan, Irsko.

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Norbrook Manufacturing Ltd, Rossmore Industrial Estate, Monaghan, Irsko.

Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Newry, Severní Irsko BT35 6 JP.

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

NOROMECTIN 140 mg perorální pasta pro koně

Ivermectinum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 aplikátor (7,49 g) obsahuje

Léčivá látka:

Ivermectinum

140 mg

Bílá homogenní, perorální pasta

4.

INDIKACE

Léčba a prevence parazitárních onemocnění způsobených následujícími parazity: Dospělci a arteriální

larvální stadiia – Strongylus vulgaris, dospělci a tkáňové larvální stadiia – Strongylus edentatus,

dospělci S. equinus a Triodontophorus spp. Malí strongylidé, dospělci, včetně benzimidazol-

rezistentních kmenů: Cyathostomum spp., Cylicocyclus spp., Cylicostephanus spp., Cylicodontophorus

spp., Gyocephalus spp. Dospělí a nezralí plicní parazité Dictyocaulus arnfieldi, dospělá a nezralá

stádia Oxyuris equi, dospělci a nezralá stádia Parascaris equorum, dospělci Trichostrongylus axei,

Habronema muscae, Strongyloides westeri, mikrofilarie Onchocerca spp., orální a žaludeční stádia

larev střečka Gastrophilus spp.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

Nepoužívat u psů a koček z důvodu možného výskytu vážných nežádoucích účinků.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Při silné invazi Onchocerca může dojít po aplikaci přípravku k reakci (svědění, otoky) zapříčiněné

velkým množstvím odumřelých mikrofilárií. Příznaky mizí spontánně v několika dnech, případně se

doporučuje symptomatická léčba.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Koně.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání

Koně - obecná doporučená dávka je 0,2 mg ivermectinu na 1 kg ž.hm. jednorázově perorálně.

Aplikátor 7,49 g obsahuje 140 mg ivermectinu, množství dostatečné k ošetření 700 kg živé hmotnosti.

Hříbata - aplikace od 6-8 týdnů stáří s opakováním po 6-8 týdnech.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Aplikuje se na kořen jazyka. Po aplikaci je třeba podržet na několik vteřin hlavu koně či hříběte, aby

došlo k polknutí aplikované dávky.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso: 34 dní

Nepoužívat u koní, jejichž mléko je určeno pro lidský konzum.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C

Chraňte před světlem

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Z důvodu zvýšení rizika možného vývoje rezistence, které by mohlo vést k neúčinné terapii, je třeba

přistupovat k podání přípravku obezřetně a vyhnout se následujícím praktikám:

- příliš častému a opakujícímu se používání anthelmintik ze stejné skupiny, příliš dlouhé době

podávání

- poddávkování, z důvodu špatného stanovení živé hmotnosti, chybného podání přípravku.

Za použití vhodných testů (např. Testu redukce počtu vajíček-FECRT) mají být vyšetřeny podezřelé

klinické případy na rezistenci k anthelmintikům. Tam, kde výsledky testu potvrzují rezistenci k

určitému anthelmintiku, by mělo být použito anthelmintikum náležející do jiné skupiny a mající jiný

způsob účinku.

Použití přípravku by mělo být založeno na základě místní epidemiologické informace o citlivosti

gastrointestinálních nematod a doporučení, jak omezit další selekci rezistence k anthelmintikům.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Avermektiny nemusí být dobře snášeny necílovými zvířaty (případy nesnášenlivosti s fatálním

koncem byly zaznamenány u psů, zejména kolií a jejich kříženců, a také u želv).

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

V průběhu aplikace přípravku nekuřte, nejezte a nepijte. Po použití přípravku si důkladně umyjte ruce

vodou a mýdlem. Zabraňte kontaktu přípravku s očima. V případě zasažení očí vypláchněte zasažené

oko proudem pitné vody. Pokud podráždění oka přetrvává, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte

příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Přípravek nesmí kontaminovat vodní toky, protože je extrémně nebezpečný pro ryby a další vodní

organismy. Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červen 2019

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.