NOROMECTIN 140 mg Perorální pasta

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Ivermectin
Dostupné s:
Norbrook Laboratories (Ireland) Limited
ATC kód:
QP54AA
INN (Mezinárodní Name):
Ivermectin (Ivermectinum)
Dávkování:
140mg
Léková forma:
Perorální pasta
Terapeutické skupiny:
koně
Terapeutické oblasti:
Avermektiny
Přehled produktů:
Kódy balení: 9938052 - 1 x 7.49 g - aplikátor
Registrační číslo:
96/050/02-C
Datum autorizace:
2002-07-14

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE,

POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited, Rossmore Industrial Estate, Monaghan, Irsko.

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Norbrook Manufacturing Ltd, Rossmore Industrial Estate, Monaghan, Irsko.

Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Newry, Severní Irsko BT35 6 JP.

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

NOROMECTIN 140 mg perorální pasta pro koně

Ivermectinum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 aplikátor (7,49 g) obsahuje

Léčivá látka:

Ivermectinum

140 mg

Bílá homogenní, perorální pasta

4.

INDIKACE

Léčba a prevence parazitárních onemocnění způsobených následujícími parazity: Dospělci a arteriální

larvální stadiia – Strongylus vulgaris, dospělci a tkáňové larvální stadiia – Strongylus edentatus,

dospělci S. equinus a Triodontophorus spp. Malí strongylidé, dospělci, včetně benzimidazol-

rezistentních kmenů: Cyathostomum spp., Cylicocyclus spp., Cylicostephanus spp., Cylicodontophorus

spp., Gyocephalus spp. Dospělí a nezralí plicní parazité Dictyocaulus arnfieldi, dospělá a nezralá

stádia Oxyuris equi, dospělci a nezralá stádia Parascaris equorum, dospělci Trichostrongylus axei,

Habronema muscae, Strongyloides westeri, mikrofilarie Onchocerca spp., orální a žaludeční stádia

larev střečka Gastrophilus spp.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

Nepoužívat u psů a koček z důvodu možného výskytu vážných nežádoucích účinků.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Při silné invazi Onchocerca může dojít po aplikaci přípravku k reakci (svědění, otoky) zapříčiněné

velkým množstvím odumřelých mikrofilárií. Příznaky mizí spontánně v několika dnech, případně se

doporučuje symptomatická léčba.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Koně.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání

Koně - obecná doporučená dávka je 0,2 mg ivermectinu na 1 kg ž.hm. jednorázově perorálně.

Aplikátor 7,49 g obsahuje 140 mg ivermectinu, množství dostatečné k ošetření 700 kg živé hmotnosti.

Hříbata - aplikace od 6-8 týdnů stáří s opakováním po 6-8 týdnech.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Aplikuje se na kořen jazyka. Po aplikaci je třeba podržet na několik vteřin hlavu koně či hříběte, aby

došlo k polknutí aplikované dávky.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso: 34 dní

Nepoužívat u koní, jejichž mléko je určeno pro lidský konzum.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C

Chraňte před světlem

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Z důvodu zvýšení rizika možného vývoje rezistence, které by mohlo vést k neúčinné terapii, je třeba

přistupovat k podání přípravku obezřetně a vyhnout se následujícím praktikám:

- příliš častému a opakujícímu se používání anthelmintik ze stejné skupiny, příliš dlouhé době

podávání

- poddávkování, z důvodu špatného stanovení živé hmotnosti, chybného podání přípravku.

Za použití vhodných testů (např. Testu redukce počtu vajíček-FECRT) mají být vyšetřeny podezřelé

klinické případy na rezistenci k anthelmintikům. Tam, kde výsledky testu potvrzují rezistenci k

určitému anthelmintiku, by mělo být použito anthelmintikum náležející do jiné skupiny a mající jiný

způsob účinku.

Použití přípravku by mělo být založeno na základě místní epidemiologické informace o citlivosti

gastrointestinálních nematod a doporučení, jak omezit další selekci rezistence k anthelmintikům.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Avermektiny nemusí být dobře snášeny necílovými zvířaty (případy nesnášenlivosti s fatálním

koncem byly zaznamenány u psů, zejména kolií a jejich kříženců, a také u želv).

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

V průběhu aplikace přípravku nekuřte, nejezte a nepijte. Po použití přípravku si důkladně umyjte ruce

vodou a mýdlem. Zabraňte kontaktu přípravku s očima. V případě zasažení očí vypláchněte zasažené

oko proudem pitné vody. Pokud podráždění oka přetrvává, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte

příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Přípravek nesmí kontaminovat vodní toky, protože je extrémně nebezpečný pro ryby a další vodní

organismy. Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červen 2019

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

NOROMECTIN 140 mg perorální pasta pro koně

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 aplikátor (7,49 g) obsahuje

Léčivá látka:

Ivermectinum

140 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1

3.

LÉKOVÁ FORMA

Perorální pasta.

Bílá homogenní pasta

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Koně.

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Léčba a prevence parazitárních onemocnění způsobených následujícími parazity: Dospělci a arteriální

larvální stadiia – Strongylus vulgaris, dospělci a tkáňové larvální stadiia – Strongylus edentatus,

dospělci

S. equinus

a Triodontophorus

spp. Malí strongylidé, dospělci, včetně benzimidazol-

rezistentních kmenů: Cyathostomum spp., Cylicocyclus spp., Cylicostephanus spp., Cylicodontophorus

spp., Gyocephalus spp. Dospělí a nezralí plicní parazité Dictyocaulus arnfieldi, dospělá a nezralá

stádia Oxyuris equi, dospělci a nezralá stádia Parascaris equorum, dospělci Trichostrongylus axei,

Habronema muscae, Strongyloides westeri, mikrofilarie Onchocerca spp., orální a žaludeční stádia

larev střečka Gastrophilus spp.

4.3

Kontraindikace

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

Nepoužívat u psů a koček z důvodu možného výskytu vážných nežádoucích účinků.

4.4

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Z důvodu zvýšení rizika možného vývoje rezistence, které by mohlo vést k neúčinné terapii, je třeba

přistupovat

podání

přípravku

obezřetně

vyhnout

následujícím

praktikám:

- příliš častému a opakujícímu se používání anthelmintik ze stejné skupiny, příliš dlouhé době

podávání

- poddávkování, z důvodu špatného stanovení živé hmotnosti, chybného podání přípravku.

Za použití vhodných testů (např. Testu redukce počtu vajíček-FECRT) mají být vyšetřeny podezřelé

klinické případy na rezistenci k anthelmintikům. Tam, kde výsledky testu potvrzují rezistenci k

určitému anthelmintiku, by mělo být použito anthelmintikum náležející do jiné skupiny a mající jiný

způsob účinku.

Použití přípravku by mělo být založeno na základě místní epidemiologické informace o citlivosti

gastrointestinálních nematod a doporučení, jak omezit další selekci rezistence k anthelmintikům.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Avermektiny nemusí být dobře snášeny necílovými zvířaty (případy nesnášenlivosti s fatálním

koncem byly zaznamenány u psů, zejména kolií a jejich kříženců, a také u želv).

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

V průběhu aplikace přípravku nekuřte, nejezte a nepijte. Po použití přípravku si důkladně umyjte ruce

vodou a mýdlem. Zabraňte kontaktu přípravku s očima. V případě zasažení očí vypláchněte zasažené

oko proudem pitné vody. Pokud podráždění oka přetrvává, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte

příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Při silné invazi Onchocerca může dojít po aplikaci přípravku k reakci (svědění, otoky) zapříčiněné

velkým množstvím odumřelých mikrofilárií. Příznaky mizí spontánně v několika dnech, případně se

doporučuje symptomatická léčba.

4.7

Použití v průběhu březosti a laktace

Aplikace doporučených dávek přípravku Noromectin pasta pro koně je bezpečná pro použití během

gravidity a laktace u klisen.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou.

4.9

Podávané množství a způsob podání

Perorální podání

Koně - obecná doporučená dávka je 0,2 mg ivermectinu na 1 kg ž.hm. jednorázově perorálně.

Aplikátor 7,49 g obsahuje 140 mg ivermectinu, množství dostatečné k ošetření 700 kg živé hmotnosti.

Hříbata - aplikace od 6-8 týdnů stáří s opakováním po 6-8 týdnech.

Aplikuje se na kořen jazyka. Po aplikaci je třeba podržet na několik vteřin hlavu koně či hříběte, aby

došlo k polknutí aplikované dávky.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota) (pokud je to nutné)

Neuvádí se.

4.11

Ochranné lhůty

Maso: 34 dní

Nepoužívat u koní, jejichž mléko je určeno pro lidský konzum.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Avermektiny

ATCvet kód: QP54AA01

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Ivermectin je 22, 23 - dihydroderivát avermectinu (který je fermentačním produktem tvořeným

Streptomyces avermitilis) a sestává ze 2 složek: B1a a B1b. Je antiparazitikem s nematocidní,

insekticidní a askaricidní účinností dokumentovanou u široké řady hospodářských zvířat.

Avermectiny stimulují GABA chloridové ionty a tím zapříčiňují irreversibilní neuromuskulární

blokádu nematodů, následované jejich paralýzou a hynutím parazitů.

5.2

Farmakokinetické údaje

Noromectin pasta pro koně je po aplikaci relativně rychle absorbován. Po perorálním podání

doporučené dávky je dosaženo: Cmax 29 ng/ml, Tmax za 7 hod., AUC 1485 ng/ml.h a t½ 55 hod. Je

vylučován zejména prostřednictvím žluče a trusu. Méně než 2% je vyloučeno močí. Ivermectin se

silně váže na bílkoviny, clearance je pomalá.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Hydrogenovaný ricinový olej

Hyprolosa

Oxid titaničitý (E171)

Voda pro injekci

Propylenglykol

6.2

Hlavní inkompatibility

Nejsou známy

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C

Chraňte před světlem

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

Bílý plastový aplikátor (tělo a píst z HDPE, dávkovací kroužek PP, uzávěr LDPE) o obsahu 7,49 g v

papírové krabičce.

6.5

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo

odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Přípravek nesmí kontaminovat vodní toky, protože je extrémně nebezpečný pro ryby a další vodní

organismy. Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited, Rossmore Industrial Estate, Monaghan, Irsko.

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

96/050/02-C

9.

DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

14.7.2002, 5.9.2012

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Červen 2019

DALŠÍ INFORMACE

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace