Noromectin 10 mg/ ml

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Noromectin 10 mg/ ml Injekční roztok
 • Dávkování:
 • 10mg/ ml
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Noromectin 10 mg/ml Injekční roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • prasata, skot
 • Terapeutické oblasti:
 • Avermektiny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9938263 - 1 x 100 ml - injekční lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/065/00-C
 • Datum autorizace:
 • 20-11-2000
 • Poslední aktualizace:
 • 05-03-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited, Rossmore Industrial Estate, Monaghan, Irsko

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže

Norbrook Manufacturing Ltd, Rossmore Industrial Estate, Monaghan, Irsko.

Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Newry, Severní Irsko BT35 6 JP.

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Noromectin 10 mg/ml injekční roztok

Ivermectinum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml bezbarvého až světle žlutého čirého roztoku obsahuje:

Léčivá látka:

Ivermectinum 10 mg

4. INDIKACE

Skot

Léčba parazitóz způsobených následujícími parazity:

- žaludeční a střevní hlístice rodů Haemonchus, Ostertagia, Trichostrongylus, Oesophagostomum,

Strongyloides, Nematodirus, Trichuris, Toxocara, Bunostomum, Cooperia

- plicní hlístice rodu Dictyocaulus,

- ostatní hlístice rodů Thelazia

- střečci rodu Hypoderma

- vši rodů Linognathus, Haematopinus, a Solenopotes

- zákožky rodů Psoroptes, Sarcoptes, Chorioptes

Přípravek se může používat k potlačení šíření zákožky Chorioptes bovis, ale nemusí nastat úplná

eliminace.

Prasata

Léčba parazitóz způsobených následujícími parazity:

- žaludeční a střevní hlístice rodů Ascaris, Hyostrongylus,

Oesophagostomum, Strongyloides

- plicní hlístice rodu Metastrongylus

- ostatním hlístice - Stephanurus dentatus

- vši Haematopinus suis

- zákožky Sarcoptes scabiei var suis

5. KONTRAINDIKACE

Nepodávejte intravenózně a intramuskulárně.

Nepoužívat v laktaci. Nepoužívat u skotu méně než 60 dní před otelením.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Ačkoliv je Noromectin injekční roztok velmi dobře snášen, mohou se příležitostně vyskytnout mírné

místní reakce.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot, prasata.

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Obecná doporučená dávka u skotu je 0,2 mg účinné látky / kg ž.hm., tj. 1 ml přípravku na 50 kg ž. hm.

jednorázově subkutánně, u prasat 0,3 mg účinné látky / kg ž.hm., tj. 1 ml přípravku na 33 kg ž. hm.

také jednorázově subkutánně.

9.

POKYN PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

U prasat pod 16 kg ž. hm. musí být dávkování přesné, a proto použijte injekční stříkačky s kalibrací po

0,1 ml.

Tento přípravek neobsahuje antimikrobiální konzervans. Očistěte septum před odebráním každé

dávky. Používejte suché, sterilní jehly a stříkačky.

Z důvodu zvýšení rizika možného vývoje rezistence, které by mohlo vést k neúčinné terapii, je třeba

přistupovat k podání přípravku obezřetně a vyhnout se následujícím praktikám:

příliš častému a opakujícímu se používání anthelmintik ze stejné skupiny, příliš

dlouhé době podávání

poddávkování, z důvodu špatného stanovení živé hmotnosti, chybného podání

přípravku nebo nedostatečné kalibrace dávkovacího zařízení (pokud je použito)

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Prasata: maso: 28 dnů.

Skot: maso: 49 dnů.

Nepoužívat u krav, jejichž mléko je určeno pro lidský konzum.

Nepoužívat u skotu méně než 60 dní před otelením.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního balení : 28 dní.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Za použití vhodných testů (např. Testu redukce počtu vajíček-FECRT) mají být vyšetřeny podezřelé

klinické případy na rezistenci k anthelmintikům. Tam, kde výsledky testu potvrzují rezistenci

k určitému anthelmintiku, by mělo být použito anthelmintikum náležející do jiné skupiny a mající jiný

způsob účinku.

Použití tohoto přípravku musí být založené na místní epidemiologické informaci o vnímavosti

nematodů a doporučeních, jak zamezit dalšímu vývoji rezistence na antihelmintika.

V průběhu aplikace přípravku nekuřte, nejezte a nepijte.

Po manipulaci s přípravkem si důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem.

V případě zasažení pokožky nebo očí opláchněte exponované místo velkým množstvím vody. Pokud

se dostaví potíže, vyhledejte lékařskou pomoc.

Předcházejte náhodnému samopodání injekce. Chraňte jehlu až do okamžiku podání přípravku.

V případě náhodného samopodání injekce, přípravek může způsobit podráždění a/nebo bolest v místě

vpichu. V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte lékařskou

pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu ošetřujícímu lékaři.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÉHO PŘÍPRAVKU

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Léčivá látka přípravku je toxická pro včely a vodní organismy, její vstup do vodních ekosystémů může

být příčinou dlouhotrvajících změn v životním prostředí. Zamezte kontaminaci vodních toků přípravkem.

Léčivý přípravek se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu. Všechen

nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován

podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Duben 2019

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.