Norodine Equine

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Norodine Equine Perorální pasta
 • Léková forma:
 • Perorální pasta
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Norodine Equine Perorální pasta
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • koně
 • Terapeutické oblasti:
 • Kombinace sulfonamidů a trimethoprimu, včetně. deriváty
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9938298 - 3 x 45 g - aplikátor

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/101/98-C
 • Datum autorizace:
 • 09-12-1998
 • Poslední aktualizace:
 • 05-03-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE,

POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited, Rossmore Industrial Estate, Monaghan, Irsko

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Norbrook Manufacturing Ltd, Rossmore Industrial Estate, Monaghan, Irsko.

Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Camlough Road, Newry, Co Down,

BT35 6JP Severní Írsko.

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

NORODINE EQUINE perorální pasta

Trimethoprimum

Sulfadiazinum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 g bílé až světlehnědé perorální pasty obsahuje

Léčivá látka:

Trimethoprimum

58 mg

Sulfadiazinum

288,2 mg

Pomocné látky:

Methylparaben

1,8 mg

Propylparaben

0,2 mg

4.

INDIKACE

Léčba bakteriálních infekcí u koní (infekce trávícího traktu - diaroa, infekce respiračního traktu -

pneumonie, pleuritida, strangulace, infekce ran, septikémie, celková infekce).

Infekce vyvolané mikroorganizmy citlivými k účinným látkám:

Escherichia coli

Rhodococcus (Corynebacterium) equi

Staphylococcus spp.

Streptococcus spp.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u jatečných koní, viz bod 10.

Přecitlivělost na sulfonamidy, onemocnění jater, dyskrazie.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Koně.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Doporučená denní dávka je 30 mg kombinace účinných látek na 1 kg živé hmotnosti t.j. 1 aplikátor na

500 kg živé hmotnosti perorálně po dobu 5 dní, resp. ještě 2 dny po vymizení příznaků onemocnění.

Perorální podání.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Závit nastavte na živou hmotnost koně a sejměte čepičku ze špičky aplikátoru. Pasta se podává

perorálně koutkem tlamy. Vymáčkněte pastu na povrch jazyka. Jedno otočení závitu odpovídá dávce

na 50 kg ž.hm. Po podání vraťte čepičku na aplikátor.

Několik hodin před aplikací nekrmit (lepší absorpce účinných látek).

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Nepoužívat u koní, jejichž maso je určeno pro lidský konzum.

Nepoužívat u koní, jejichž mléko je určeno pro lidský konzum.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Chraňte před chladem nebo mrazem

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nepoužívat jeden aplikátor pro více jedinců.

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat ochranné rukavice. Po aplikaci

přípravku si umyjte ruce vodou a mýdlem. V případě potřísnění pokožky přípravkem omyjte zasažené

místo vodou a mýdlem. Při náhodném vniknutí léčiva do očí vyplachujte potřísněné oko tekoucí vodou

alespoň po dobu 15 minut. Pokud se dostaví potíže, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou

informaci nebo etiketu praktickému lékaři. V případě náhodného požití přípravku vypláchněte dutinu

ústní vodou, vypijte větší množství vody, vyvolejte zvracení a vyhledejte lékaře.

Osoby se známou přecitlivělostí na sulfonamidy by se měly vyhnout kontaktu s tímto veterinárním

léčivým přípravkem. Sulfonamidy mohou po přímé expozici vyvolat hypersensitivní reakci (alergii).

Příležitostně mohou být alergické reakce na tyto látky i vážné.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Duben 2019

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.