NOROCARP 50 mg

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Karprofen
Dostupné s:
Norbrook Laboratories, Ltd.
ATC kód:
QM01AE
INN (Mezinárodní Name):
Carprofen (Carprofenum)
Dávkování:
50mg
Léková forma:
Tableta
Terapeutické skupiny:
psi
Terapeutické oblasti:
Deriváty kyseliny propionové
Přehled produktů:
9939478 - 100 x 1 tableta - blistr - AL
Registrační číslo:
96/003/07-C
Datum autorizace:
2007-01-15

SOUHRNÚDAJŮOPŘÍPRAVKU

1. NÁZEVVETERINÁRNÍHOLÉČIVÉHOPŘÍPRAVKU

NOROCARP50mgtableta

2. KVALITATIVNÍAKVANTITATIVNÍSLOŽENÍ

1tabletaobsahuje

Léčiválátka:

Carprofenum50mg

Kompletníseznampomocnýchlátekvizbod6.1

3. LÉKOVÁFORMA

Tableta

Popis:bílékulatétablety

4. KLINICKÉÚDAJE

4.1 Cílovédruhyzvířat

Psi.

4.2 Indikacesupřesněnímprocílovýdruhzvířat

NOROCARP50mgjeindikovánkezmírněnízánětůabolestíjakpřiakutních,takichronických

muskuloskeletárníchonemocněníchjakonapř.degenerativníonemocněníkloubů.NOROCARP50mg

jsoutakéurčenyktlumeníbolestíaantiinflamatorníléčběpooperačníchstavůupsů.

4.3 Kontraindikace

ZdůvodunedostatkuspecifickýchúdajůopoužitíNOROCARP50mgukočekjetakovépoužití

kontraindikováno.

Nepřekračovatdoporučenédávky.

Neaplikovatsoučasněnebovprůběhudalších24hodinjinéNSAIDs.

NěkteréNSAIDsmajívysokouafinitukplazmatickýmproteinůmamohousoutěžitsjinýmiléčivy

svysokouafinitoukplazmatickýmproteinům,cožmůževyvolattoxickýefekt.

Nepoužívatuzvířattrpícíchsrdečními,jaterními,ledvinovýmichorobami,kdejemožnostvýskytu

gastrointestinálníulceracenebokrvácení,nebokdejezjevnákrevnídyskrasienebohypersenzitivita

napřípravek.

Vzhledemkabsencistudiípoužitípřípravkuubřezíchzvířatnenítakovépoužitíindikováno.

4.4 Zvláštníupozorněníprokaždýcílovýdruh

Použitíuzvířatmladšíchnež6týdnůneboustarýchzvířatpředstavujeurčitériziko.

Pokudjepoužitínezbytné,jetřebazredukovatdávkyazvířatapečlivěklinickysledovat.

Vyhnoutsepoužitíudehydratovaných,hypovolemickýchnebohypotenzníchzvířat;kdehrozízvýšení

renálnítoxicity.

NSAIDsmohouzapříčinitinhibicifagocytózyaspolupůsobitpřiléčbězánětůspojenýchsbakteriální

infekcí,případnásouběžnáantimikrobiálníléčbabymělabýtzvážena.

4.5 Zvláštníopatřenípropoužití

Zvláštníopatřenípropoužitíuzvířat

Nejsou.

Zvláštníopatřeníurčenéosobám,kterépodávajíveterinárníléčivýpřípravekzvířatům

Nejsou.

4.6 Nežádoucíúčinky(frekvenceazávažnost)

Nejsou.

4.7 Použitívprůběhubřezostialaktace

Vzhledemkabsencistudiípoužitípřípravkuubřezíchzvířatnenítakovépoužitíindikováno.

4.8 Interakcesdalšímiléčivýmipřípravkyadalšíformyinterakce

Neaplikovatsoučasněnebovprůběhudalších24hodinjinéNSAIDs.

NěkteréNSAIDsmajívysokouafinitukplazmatickýmproteinůmamohousoutěžitsjinýmiléčivy

svysokouafinitoukplazmatickýmproteinům,cožmůževyvolattoxickýefekt.

Jetřebasevyhnoutsoučasnéaplikacipotencionálněnefrotoxickýchléčiv.

4.9 Podávanémnožstvíazpůsobpodání

Properorálnípodání.

Počátečnídennídávku2až4mg/kgž.hm.sedoporučujerozdělitna2stejnédávky.

Posedmidnechmůžebýttatodávkaredukovánana2mg/kgž.hm./denpodanévjedinédennídávce

vzávislostinaklinickéodezvě.

Délkaléčbyjezávislánaklinickéodezvě.Pacientbymělbýtpo14dnechléčbyvyšetřenveterinárním

lékařem.

4.10 Předávkování(symptomy,prvnípomoc,antidota)(pokudjetonutné)

Neexistuježádnéspecifickéantidotumpřipředávkováníkarprofenem;postupujesepodleobecných

zásadpodpůrnéterapiepřipředávkováníNSAIDs.

4.11 Ochrannélhůty

Neníurčenopropotravinovázvířata.

5. FARMAKOLOGICKÉVLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamickévlastnosti

Farmakoterapeutickáskupina:Nesteroidníantiflogistikum,ATCvetkód:QM01AE91

Karprofen2-arylpropionovákyselinajelátkasprotizánětlivými,analgetickýmiaantipyretickými

účinkyařadísedoskupinynesteroidníchantiinflamatorníchléčiv(NSAIDs).

Karprofen,jakovětšinadalšíchNSAIDs,jeinhibitoremenzymucyclooxygenázypodílejícíhose

nakaskáděkyselinyarachidonové.Inhibicesyntézyprostaglandinůkarprofenemjeslabávesrovnánís

jehoantiinflamatorníaanalgetickoupotencí.

5.2 Farmakokinetickéúdaje

Karprofenjerychleabsorbován.Karprofenmámalýdistribučníobjem,pomalousystémovou

clearanceapoločaseliminačnífázeje3,2-11,77hod.Hlavnímiproduktybiotransformaceupsůjsou

esteryglukuronidůanásledujeoxidacenaC-7aC-8fenolovýchjader.Převažujebiliárnísekrece,

70%sevyloučívefécés,zatímcocca8-15%sevyloučímočí

6. FARMACEUTICKÉÚDAJE

6.1 Seznampomocnýchlátek

Mikrokrystalickácelulóza

Monohydrátlaktózy

Sodnásůlkroskarmelosy

Povidon40

Natrium-lauryl-sulfát

Magnesium-stearát

6.2 Inkompatibility

Nejsou.

6.3 Dobapoužitelnosti

Dobapoužitelnostiveterinárníholéčivéhopřípravkuvneporušenémobalu2roky.

6.4 Zvláštníopatřeníprouchovávání

Uchovávejtevsuchupřiteplotědo25°CUložtemimodosahdětí.

6.5 Druhasloženívnitřníhoobalu

Blistryzhliníkovéfólieá10tablet.Blistryjsouvloženydopapírovékrabičky

Velikostbalení:100tablet.

6.5 Zvláštníopatřeníprozneškodňovánínepoužitéhoveterinárníholéčivéhopřípravkunebo

odpadu,kterýpocházíztohotopřípravku

Všechennepoužitýveterinárníléčivýpřípravekneboodpad,kterýpocházíztohotopřípravku,

musíbýtlikvidovánpodlemístníchprávníchpředpisů.

7. DRŽITELROZHODNUTÍOREGISTRACI

NorbrookLaboratoriesLimited,StationWorks,Newry,SeverníIrskoBT356JP.

8. REGISTRAČNÍČÍSLO

96/003/07-C

9. DATUMREGISTRACE/PRODLOUŽENÍREGISTRACE

15.1.2007

10. DATUMREVIZETEXTU

leden2007

Document Outline

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace