Norobrittin 150 mg/ml

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Ampicilin
Dostupné s:
Norbrook Laboratories, Ltd.
ATC kód:
QJ01CA
INN (Mezinárodní Name):
Ampicillin (Ampicillinum)
Léková forma:
Injekční suspenze
Terapeutické skupiny:
ovce, prasata, skot
Terapeutické oblasti:
Peniciliny s rozšířeným spektrem
Přehled produktů:
9971771 - 50 x 1 ml - lahvička - sklo; 9971772 - 100 x 1 ml - lahvička - sklo; 9938436 - 250 x 1 ml - lahvička - sklo
Registrační číslo:
96/516/94-C
Datum autorizace:
1994-04-13

Souhrnúdajůopřípravku

1.Názevpřípravku

Norobrittininj.adus.vet.

2.Složeníkvalitativníakvantitativní

50ml100ml250ml

Ampicillinum(uttrihydricum)7,5g15,0g37,5g

Pomocnélátky:Aluminiiidistearas,Octinolum,Ethylisoleas

3.Lékováforma

Injekčnísuspenze.

4.Farmakologickévlastnosti

Farmakodynamickévlastnosti

Ampicillin(beta-laktamovéantibiotikum)zabraňujeformováníbuněčnéstěny

bakterieinterferencívzávěrečnéfázisyntézypeptidoglykanů.

Antibiotikuminhibujeaktivitutranspeptidáz,kterékatalyzujíreakce

glykopeptidovýchpolymerůpřitvorběbuněčnéstěnybakterie.

AmpicillintrihydratprokazujeúčinnostprotibakteriímvčetněBordetella

bronchiseptica,Corynebacteriumpyogenes,Erysipelothrixrhusiopatiae,

Pasteurellahaemolytica,Pasteurellamultocida,Staphylococcusspp.

(neprodukujícípenicilinázu),Streptococcusspp.Norobrittinprokazujeurčitou

účinnostprotibakteriímSalmonellaspp.

Farmakokinetickévlastnosti

Norobrittininj.jepoaplikacirelativněrychleabsorbován.Vcílovýchtkáních

postiženýchinfekčnímprocesemdocházínásledněkvýraznémuantibakteriálnímu

působeníarelativněrychlémuzlepšenícelkovéhostavuorganismu.

Předklinickéúdajevztahujícísekbezpečnostipřípravku

Přípravekjevelmidobřesnášen,anizvýšenédávkynevyvolávajímístní

podráždění.

Dozimetrickéúdaje

Neuvádíse.

5.Klinickéúdaje

5.0.Cílovázvířata

Skot

Ovce

Prasata

5.1.Indikace

Léčbainfekčníchonemocněnívyvolanýchmikroorganismycitlivými

naampicilínuskotu,ovcíaprasat.Onemocněníalimentárního,respiratorního

aurogenitálníhotraktu,doplněklokálníléčbymastitid,antibiotickáoperačníclona

apod.

5.2.Kontraindikace

Přecitlivělostnaampicilin.Přípraveksenesmíaplikovat

intravenózněaintratekálně.Nepoužívatukrálíků,křečkůamorčat.

Nepoužívatuovcí,jejichžmlékojeurčenoprolidskýkonzum.

5.3.Nežádoucíúčinky

Někdysemohouvyskytnoutlokálníreakcevmístěvpichu,

kterévymizíběhem5-7dní.

5.4.Speciálníopatřenípřipoužívání

AčkolivjeNorobrittininj.velmidobřesnášen,mohousepříležitostněvyskytnout

mírnémístníreakce.Tentopřípravekneobsahujeantimikrobiálníkonzervans.

Očistěteseptumpředodebránímkaždédávky.Používejtesuché,sterilníjehlya

stříkačky.

5.5.Používánívprůběhugravidityalaktace

Norobrittininj.jebezpečnýpropoužitíběhemgravidityalaktace.

5.6.Interakcesjinýmiveterinárnímiléčivy

Nejsou.

5.7.Dávkováníazpůsobpodání

Obecnádávkaje7,5mg/kgž.hm.(t.j.1mlna20kgž.hm.)přihlubokém

intramuskulárnímpodáníjedenkrátdenněpodobu5dní.

5.8.Předávkování

Neuvádíse.

5.9.Zvláštníupozorněníprokaždýcílovýdruh

Není.

5.10.Ochrannélhůty

Masoskotu,ovcíaprasat18dní.Mlékokrav24hod(2dojení).

Nepoužívatuovcí,jejichžmlékojeurčenoprolidskýkonzum.

5.11.Speciálníbezpečnostníopatření,kterámajídodržovatosobyaplikující

přípravekzvířatům

Penicilínyacefalosporinymohouzapříčinitpřecitlivělostpoinjekčníaplikaci,

inhalaci,požitínebopokontaktuskůží.Přecitlivělostnapenicilínymůževést

kekřížovýmreakcímnacefalosporiny.Alergickéreakcenatytosubstancemohou

býtvážné.Nepoužívejtetentopřípravekpokudvíteosvépřecitlivělosti

napenicilínyanebojstebylinformován,ženemátemanipulovatstakovými

přípravky.Přimanipulacispřípravkemdodržujtevšechnadoporučenáopatření.

Popoužitípřípravkusiomyjteruce.Vpřípaděrozvinutíalergickýchpříznaků

(např.kožnívyrážky,otokytváře,rtu,očíneboztíženédýchání),vyhledejteihned

lékařskoupomoc!

6.Farmaceutickéúdaje

6.1.Inkompatibilita

Není.

6.2.Dobapoužitelnosti

DobapoužitelnostipřípravkuNorobrittininj.je2rokyoddatavýroby,

přiskladovánído25°C.Po1.otevřeníspotřebujtezbylémnožství

do28dnů.NepoužitýlékbezpečnězlikvidujtedleplatnýchpředpisůČR.

6.3.Opatřeníprouchovávání

Skladujtedo25°C.Chraňtepředsvětlem.Uložtemimodosahdětí.

6.4.Druhobaluavelikostbalení

Norobrittininj.jeexpedovánv50ml,100mla250mlčirýchskleněných

lékovkáchTypuIIspropichovacígumovouzátkouahliníkovoupertlí.

Vloženodopapírovéskládačky.

6.5.Držitelrozhodnutíoregistraci

NorbrookLaboratoriesLimited,StationWorks,

Newry,SeverníIrskoBT356JP.

6.6.Zvláštníopatřeníprolikvidacinespotřebovanéhopřípravkunebo

odpadovéhomateriálu

Popodáníprvnídávkyspotřebujtezbylémnožstvído28dnů.

NepoužitýlékbezpečnězlikvidujtedleplatnýchpředpisůČR.

7.Dalšíinformace

7.1.Registračníčíslo:96/516/94-C

7.2.Datumregistraceadatumprodlouženíregistrace

13.4.1994,10.8.2000,19.10.2005

7.3.Datumposlednírevizetextu:8.9.2005

Document Outline

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace