NORMEG 750 MG, POR TBL FLM 20X750MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
LEVETIRACETAM (LEVETIRACETAMUM)
Dostupné s:
Zentiva, k.s., Praha
ATC kód:
N03AX14
Dávkování:
750MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
20, Blistr
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
21/ 256/12-C
Datum autorizace:
0000-00-00

Přečtěte si celý dokument

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls159246/2012

Příbalová informace: informace pro uživatele

Normeg 250 mg

Normeg 500 mg

Normeg 750 mg

Normeg 1000 mg

Potahované tablety

Levetiracetamum

Přečtětesipozorněceloupříbalovouinformacidříve,nežzačnetetentopřípravekužívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tentopřípravek byl předepsánvýhradněVám.Nedávejte jej žádnédalšíosobě. Mohl byjíublížit,

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytnekterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejněpostupujtevpřípadějakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalové

informaci.

Co naleznete v tétopříbalové informaci

Co je přípravekNormega kčemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravekNormegužívat

Jak sepřípravekNormegužívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravekNormeguchovávat

Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Normeg a kčemu se používá

Normegjelék proti epilepsii (lék určený k léčbě záchvatů u nemocných s epilepsií).

Normegseužívá:

samostatněupacientůod16letsnovědiagnostikovanouepilepsiíkléčběparciálníchzáchvatůs

nebo bez sekundární generalizace

společně s dalšími léky proti epilepsii k léčbě:

parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u pacientů starších než 1 měsíc

myoklonických záchvatů u pacientů od 12 let s juvenilní myoklonickou epilepsií

primárněgeneralizovanýchtonicko-klonickýchzáchvatůupacientůod12letsidiopatickou

generalizovanou epilepsií.

Pro kojence a děti do 6 let je vhodnější lékovou formou perorální roztok.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Normeg užívat

Neužívejte přípravekNormeg

Jestližejstealergický(á)(přecitlivělý/á)nalevetiracetamnebonakteroukolidalšísložkutohoto

přípravku(uvedenou v bodu 6).

Upozornění a opatření

Jestližemátepotížesledvinami,dbejtepokynůlékaře,kterýmůžerozhodnout,zdamábýtVaše

dávka upravena.

Jestližesivšimnetepomaléhorůstuneboneočekávanéhovývojepubertyusvýchdětí,prosím

kontaktujte lékaře.

PokudbyuVásdošlokezhoršenízáchvatů(např.zvýšenípočtuzáchvatů),kontaktujtesvého

lékaře.

Uněkolika osob léčených antiepileptiky, jakojeNormeg, sevyskytlymyšlenkyna sebepoškození

čisebevraždu.PokudseuVásobjevíjakýkolipříznakdepresea/nebosebevražednýchmyšlenek,

obraťte se, prosím, na svého lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravekNormeg

Prosím,informujte svého lékaře nebo lékárníkao všech lécích, které užíváte,kteréjste v nedávné době

užíval(a) nebokterémožná budeteužívat.

Užívání přípravkuNormegsjídlem,pitímaalkoholem

Levetiracetammůžeteužívatspolusjídlemnebobezněj.Probezpečnostléčbynepožívejteběhem

užívánílevetiracetamualkohol.

Těhotenství,kojenía fertilita

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Levetiracetamsenesmíužívatběhemtěhotenství,pokudtonenínaprostonezbytné.Neníznámo

možnérizikoproVašenenarozenédítě.Levetiracetamvykazovalvestudiíchnazvířatechnežádoucí

vliv na reprodukci,avšak ve vyšší dávce,nežkterou potřebujete ke kontrole Vašich záchvatů.

Běhemléčbysenedoporučuje kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

LevetiracetammůženarušitVašischopnostříditvozidloaobsluhovatstrojeazařízení,protožemůže

způsobit ospalost. K tomu dochází spíše na začátku léčby nebo po zvýšení dávky. Neměl(a) byste řídit

neboobsluhovatstroje,dokudsenezjistí,zdaVašeschopnostvykonávattytočinnostinenínegativně

ovlivněna.

3. Jak se přípravek Normeg užívá

Vždy užívejtetentopřípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem.

PřípravekNormegsemusíužívatdvakrátdenně,polovinadennídávkyránoapolovinadennídávky

večer, každý den v přibližně stejnou dobu.

Užívejte tolik tablet, kolik Vám určí Váš lékař.

Způsob podání

Spolkněte tabletu přípravku Normeg s dostatečným množstvím tekutiny (např. sklenice vody).

Monoterapie

Dávka pro dospělé a dospívající (od 16 let):

Obvyklá dávka: v rozmezí 1000 mg až 3000 mg každý den.

Pokud užívátelevetiracetam poprvé, Váš lékař Vám předepíše nižší dávku během 2 týdnů předtím, než

Vámpředepíše nejnižší obvyklou dávku.

Přídatná terapie

Dávka pro dospělé a dospívající (12-17 let) s hmotností 50 kg a více:

Obvyklá dávka: v rozmezí 1000 mg až 3000 mg každý den.

Dávka pro kojence (6-23 měsíců), děti (2-11 let) a dospívající (12-17 let) s hmotností nižší než 50 kg:

Váš lékařVámpředepíšenejvhodnějšílékovou formulevetiracetamu podleVašehověku,hmotnosti a

dávky.

Děti mladší než 25 měsícůmajíužívat lékovou formu perorálního roztoku.

Obvyklá dávka: 20 mg/kg až 60 mg/kg denně.

Dávka pro kojence (1 měsíc až méně než 6 měsíců):

Pro kojence je vhodnější forma perorálního roztoku.

Doba léčby:

Levetiracetamjeurčenkdlouhodobéléčbě.Jetřebapokračovatvléčbělevetiracetamemtak

dlouho, jak Vám doporučil lékař.

Neukončujteléčbunáhlebezporadysesvýmlékařem,takovéukončeníléčbybymohlovéstke

zvýšenémuvýskytuzáchvatů.PokudseVášlékařrozhodnekukončeníléčbylevetiracetamem,

doporučí Vám, jaklevetiracetampostupně vysadit.

Půlicí rýha není určena krozlomení tablety.

Jestliže jste užil(a) více tablet přípravkuNormeg, než jste měl(a)

Možnénežádoucíúčinkypřipředávkovánílevetiracetamemjsou:ospalost,motorickýneklid,

agresivita, snížení bdělosti, útlum dýchání a kóma.

Jestliže jste užil(a) více tablet, než jste měl(a), vyhledejte svého lékaře. Váš lékař určí nejlepší možnou

léčbu předávkování.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravekNormeg

Pokudsizapomenetevzítjednunebovícedávekpřípravku,vyhledejtesvéholékaře.Nezdvojujte

následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravekNormeg

Přiukončováníléčby,stejnějakoujinýchantiepileptickýchpřípravků,jenutnovysazovat

levetiracetampostupně, aby se zabránilo zvýšenému výskytu záchvatů.

Máte-lijakékolidalšíotázky,týkajícíseužívánítohotopřípravku,zeptejtesesvéholékařenebo

lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobnějakovšechnylékymůžemítitentopřípraveknežádoucíúčinky,kterésealenemusí

vyskytnout u každého.

Sděltesvémulékaři,pokudseuVásvyskytnouněkteréznásledujícíchnežádoucíchúčinkůapokud

Vás tyto účinky znepokojují.

Některéznežádoucíchúčinkůjakoospalost,únavaazávratěsemohouvyskytovatčastějinapočátku

léčby nebo po zvýšení dávky. Tyto účinky by se měly časem snižovat.

Velmi časté (postihují více než 1 pacienta z 10):

nazofaryngitida (zánět nosohltanu)

somnolence (ospalost), bolest hlavy.

Časté (postihují 1 až 10 pacientů ze 100):

anorexie (ztráta chuti k jídlu)

deprese, nepřátelství nebo agresivita, úzkost, nespavost, nervozita nebo podrážděnost

křeče, poruchy rovnováhy, závratě (pocit nestability), letargie, třes (mimovolní chvění)

vertigo (pocit otáčení)

kašel

bolesti břicha, průjem, dyspepsie (zažívací potíže), zvracení, nevolnost

vyrážka

astenie (tělesná slabost)/únava.

Méně časté (postihují 1 až 10 pacientů ze 1000):

snížený počet krevních destiček, snížený počet bílých krvinek

úbytek tělesné hmotnosti, přibývání na váze

pokusosebevražduasebevražednépředstavy,duševníporuchy,abnormálníchování,

halucinace, hněv, zmatenost, emoční nestabilita/výkyvy nálady, neklid

amnézie(ztrátapaměti),poruchypaměti(zapomnětlivost),poruchykoordinace/ataxie

(porucha koordinace pohybů), parestezie (brnění), poruchy pozornosti (ztráta soustředění)

diplopie (dvojité vidění), rozmazané vidění

abnormální hodnoty testů jaterních funkcí

vypadávání vlasů, ekzém, svědění

svalová slabost, myalgie (bolest svalů)

poranění.

Vzácné (postihují 1 až 10 pacientů ze 10000):

infekce

snížený počet červených a/nebo bílých krvinek

sebevražda,poruchyosobnosti(problémyschováním), abnormálnímyšlení(pomalémyšlení,

neschopnost se soustředit)

nekontrolovanésvalovékřečepostihujícíhlavu,trupakončetiny,problémsovládáním

pohybů, hyperkineze (hyperaktivita)

zánět slinivky břišní

jaterní selhání, zánět jater

puchýře na kůži, v ústech, v okolí očí a pohlavních orgánů, kožní vyrážka.

PokudseuVásvyskytnekterýkoliznežádoucíchúčinků,sděltetosvémulékařinebolékárníkovi.

Stejněpostupujtevpřípadějakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalové

informaci.

5. Jak přípravekNormeguchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejtetento léčivýpřípravek po uplynutídoby použitelnosti uvedenéna papírové krabičce a na

blistru za "EXP". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujteléčivépřípravkydoodpadníchvodnebodomácíhoodpadu.Zeptejtesesvéholékárníka,

jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravekNormegobsahuje

Léčivou látkou je levetiracetamum.

Normeg250 mg: jedna potahovaná tableta obsahuje levetiracetamum 250 mg.

Normeg 500 mg: jedna potahovaná tableta obsahuje levetiracetamum 500 mg.

Normeg 750 mg: jedna potahovaná tableta obsahuje levetiracetamum 750 mg.

Normeg 1000 mg: jedna potahovaná tableta obsahuje levetiracetamum 1000 mg.

Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety:

Povidon 30, sodná sůl kroskarmelosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, stearyl-fumarát sodný.

Potah tablety:

Hypromelosa2910/5,makrogol6000,mastek,oxidtitaničitý(E171),simetikonováemulze(čištěná

voda 67,4 %, simetikon 30,0 %, methylcelulosa 2,5 %, kyselina sorbová 0,1 %).

Normeg 250 mg obsahuje také hlinitý lak indigokarmínu (E132).

Normeg 500 mg obsahuje také žlutý oxid železitý (E172).

Normeg 750 mg obsahuje také červený oxid železitý (E172) a žlutý oxid železitý (E172).

Jak přípravekNormegvypadá a co obsahuje toto balení

Potahovaná tableta.

Normeg 250 mg:Modrá podlouhlá potahovaná tableta s půlicí rýhou na obou stranách.

Normeg 500 mg:Žlutá podlouhlá potahovaná tabletas půlicí rýhou na obou stranách.

Normeg 750 mg:Oranžová podlouhlá potahovaná tableta s půlicí rýhou na obou stranách.

Normeg 1000 mg:Bílá až téměř bílá podlouhlá potahovaná tableta s půlicí rýhou na obou stranách.

Normeg250,500,750, 1000mgjebalenvPVC/Alblistrech,baleníobsahuje10,20,30,50,60,80,

100, 120 nebo 200 tablet.

Tj. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12 a 20 blistrů po 10 tabletách v papírové krabičce.

Držitel rozhodnutí o registraci

Zentiva, k.s., Praha, Česká republika

Výrobce

Zentiva, k.s., Praha, Česká republika

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

TentopřípravekjeregistrovánvnásledujícíchstátechpodnázvemNormeg:Estonsko,Bulharsko,

Česká republika,Litva,Polsko,Rumunsko,Slovinsko,Slovenská republika.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:15.8.2012.

Přečtěte si celý dokument

Příloha č.2k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls159246/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Normeg 250 mg

Normeg 500 mg

Normeg 750 mg

Normeg 1000 mg

potahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Normeg 250 mg: jednapotahovaná tableta obsahuje levetiracetamum 250 mg.

Normeg 500 mg:jedna potahovaná tableta obsahuje levetiracetamum 500 mg.

Normeg 750 mg:jedna potahovaná tableta obsahuje levetiracetamum 750 mg.

Normeg 1000 mg:jedna potahovaná tableta obsahuje levetiracetamum 1000 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahovanétablety

Normeg 250 mg:

Modrápodlouhlá potahovaná tabletasdélkoupřibližně12,6mm, šířkoupřibližně6,1mmapůlicírýhou

na obou stranách.

Normeg 500 mg:

Žlutápodlouhlá potahovaná tableta s délkou přibližně16,1 mm, šířkou přibližně7,6mm apůlicí rýhou na

obou stranách.

Normeg 750 mg:

Oranžovápodlouhlápotahovanátabletasdélkoupřibližně18,6mm,šířkoupřibližně8,6mmapůlicí

rýhou na obou stranách.

Normeg 1000 mg:

Bíláaž téměřbílápodlouhlápotahovanátabletasdélkou přibližně19,1mm, šířkoupřibližně10,1mma

půlicí rýhou na obou stranách.

Půlicí rýha není určena krozlomení tablety.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Levetiracetamjeindikovánjakomonoterapiepřiléčběparciálníchzáchvatůsnebobezsekundární

generalizace u pacientů od 16 let snově diagnostikovanou epilepsií.

Levetiracetamje indikován jako přídatná terapie

přiléčbě parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u dospělých, dětí a kojenců od

1měsíce sepilepsií,

při léčbě myoklonických záchvatů u juvenilnímyoklonické epilepsie u dospělých adospívajících

od 12 let,

při léčbě primárně generalizovaných tonicko-klonickýchzáchvatů u dospělých a dospívajícíchod

12 let s idiopatickou generalizovanou epilepsií.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Monoterapie

Dospělía dospívající od 16 let

Doporučená počátečnídávka je 250mgdvakrátdenně. Podvoutýdnechužívání byměla být zvýšenana

terapeutickoudávku500mgdvakrátdenně.Dávkamůžebýtdálezvyšovánao250mgdvakrátdenně

každé dva týdny v závislosti na klinické odpovědi. Maximální dávka je 1500 mg dvakrát denně.

Přídatná terapie

Dospělí(≥18 let) adospívající (12-17 let) s hmotností alespoň 50 kg

Počáteční terapeutická dávka je 500 mg dvakrát denně. S touto dávkou lze začít první den léčby.

Podleklinickéodpovědiasnášenlivosti lze denní dávkuzvýšitažna 1500mgdvakrátdenně.Dávkulze

zvyšovat nebo snižovatpo 500 mg dvakrát denně každé dva až čtyři týdny.

Zvláštní skupiny pacientů

Starší pacienti (65 letastarší)

Ustaršíchpacientůsporuchourenálníchfunkcí(vizníže„Porucharenálníchfunkcí“)sedoporučuje

dávku upravit.

Porucha renálních funkcí

Denní dávka musí být individuálně upravenapodle renálních funkcí.

Pro dospělé pacientyupravtedávkupodlenásledující tabulky. Připoužitítéto tabulky dávkování je nutno

nejprvestanovitpacientovuclearancekreatininu(CLcr)vml/min.Udospělýchadospívajícícho

hmotnosti50kgavícelzehodnotuCLcrvml/minzjistitzhladinkreatininuvséru(mg/dl)spoužitím

následující rovnice:

[140-věk (roky)]×hmotnost (kg)

CLcr (ml/min) =-----------------------------------------------------------(×0,85 u žen)

72×hladina kreatininu v séru (mg/dl)

CLcr se poté přepočítá podle následujícího vzorce na plochu povrchu těla („body surface area“, BSA):

CLcr (ml/min)

CLcr (ml/min/1,73 m²) =----------------------------------×1,73

BSA pacienta (m²)

Úpravadávkyudospělýchadospívajícíchpacientůshmotnostíalespoň50kgsporuchourenálních

funkcí:

Stupeň renální nedostatečnosti Clearance kreatininu

(ml/min/1,73m²) Dávka a frekvence podávání

Normální > 80 500–1500 mg dvakrát denně

Mírný 50-79 500–1000 mg dvakrát denně

Středně závažný 30-49 250-750 mg dvakrát denně

Závažný < 30 250-500 mg dvakrát denně

Dialyzovanípacientivkonečném

stadiu onemocnění ledvin (1) - 500–1000 mg jednou denně (2)

První den léčby levetiracetamem se doporučuje podat úvodní dávku750 mg.

Po dialýze se doporučuje podat dodatečnou dávku 250-500 mg.

Udětísporuchoufunkceledvinjetřebaupravitdávkulevetiracetamupodlerenálníchfunkcí,protože

clearance levetiracetamu závisí na renálních funkcích. Toto doporučení je založeno na studiis dospělými s

poruchou funkce ledvin.

Umladšíchdospívajících,dětiakojencůmůžebýtCLcrvml/min/1,73m²odhadnutazestanovení

sérového kreatininu (mg/dl)s použitím následujícího vzorce (Schwartzův vzorec):

Výška (cm)×ks

CLcr (ml/min/1,73 m 2 ) =-------------------------------------------

sérový kreatinin (mg/dl)

ks=0,45 pro donošené kojence do 1 roku věku; ks=0,55 pro dětimladší než 13 let a dospívající dívky;

ks=0,7 pro dospívající chlapce

Úpravadávkováníukojenců,dětíadospívajícíchpacientůshmotnostínižšínež50kgsporuchou

renálních funkcí:

Stupeň renální

nedostatečnosti Clearance

kreatininu

(ml/min/1,73 m 2 ) Dávka a frekvence podávání (1)

Kojenci od 1 měsíce

do méně než 6 měsíců Kojenci 6-23 měsíců, děti a

dospívající s hmotností pod 50 kg

Normální > 80 7-21 mg/kg dvakrát denně 10-30 mg/kgdvakrát denně

Mírný 50-79 7-14 mg/kg dvakrát denně 10-20 mg/kg dvakrát denně

Středně závažný 30-49 3,5-10,5 mg/kg dvakrát denně 5-15 mg/kg dvakrát denně

Závažný < 30 3,5-7mg/kg dvakrát denně 5-10 mg/kg dvakrát denně

Dialyzovaní pacienti

v konečném stadiu

onemocnění ledvin - 7-14 mg/kg jednou denně (2) (4) 10-20 mg/kg jednou denně (3) (5)

Pro dávky nižší než 250 mg a u pacientů neschopných polykat tablety se používá perorální roztok.

První den léčby levetiracetamemse doporučuje úvodní dávka 10,5 mg/kg.

První den léčby levetiracetamem se doporučuje úvodní dávka 15 mg/kg

Po dialýze se doporučuje dodatečná dávka 3,5-7mg/kg.

Po dialýze se doporučuje dodatečná dávka 5-10 mg/kg.

Porucha funkce jater

Upacientů s mírnouažstřednězávažnouporuchoujaterníchfunkcínení třebadávku nijak upravovat.U

nemocnýchsezávažnouporuchoujaterníchfunkcímůžehodnotaclearancekreatininupodhodnocovat

renálnínedostatečnost.Protosepřihodnotěclearancekreatininupod60ml/min/1,73m 2 doporučujeo

50%snížit denní udržovací dávku.

Pediatrická populace

Lékařmápředepsatnejvhodnějšílékovouformu,velikostbaleníasílupřípravkuvzhledemkvěku,

hmotnosti pacienta a dávce.

Léková forma tablety není vhodná pro podáváníkojencůma dětemmladšímnež 6 let. U této populacese

upřednostňuje formaperorálního roztoku. Navícsílydostupné u tablet nejsou vhodnépro počátečníléčbu

dětíshmotnostínižšínež25 kg, propacientyneschopnépolykattabletynebopropodánídáveknižších

než 250 mg. Ve všech těchto případechsemá použítperorální roztok.

Monoterapie

Bezpečnostaúčinnostlevetiracetamuumonoterapieudětíadospívajícíchdo16letještěnebyly

stanoveny.

Nejsou k dispozici žádné údaje.

Přídatná terapie prokojence ve věku 6-23 měsíců, děti (2-11 let) a dospívající (12-17 let) shmotností

nižší než 50 kg

U kojencůa děti mladšíchnež 6 letse upřednostňuje léková forma perorálního roztoku.

Počáteční terapeutická dávka je 10 mg/kg dvakrát denně.

Podleklinickéodpovědiasnášenlivostilzedávkuzvýšitažna30mg/kgdvakrátdenně.Změnadávky

nemápřekročitzvýšenínebosníženío10mg/kgdvakrátdenněkaždé2týdny.Másepoužítnejnižší

účinná dávka.

Dávka u dětí s hmotností 50 kg a vyšší je stejná jako u dospělých.

Doporučená dávka pro kojence od 6 měsíců, děti a dospívající:

Hmotnost Počáteční dávka:

10 mg/kg dvakrát denně Maximální dávka:

30 mg/kg dvakrát denně

6kg (1) 60 mg dvakrát denně 180 mg dvakrát denně

10 kg (1) 100 mg dvakrát denně 300 mgdvakrát denně

15 kg (1) 150 mg dvakrát denně 450 mg dvakrát denně

20 kg (1) 200 mg dvakrát denně 600 mg dvakrát denně

25 kg 250 mg dvakrát denně 750 mg dvakrát denně

od 50 kg (2) 500 mg dvakrát denně 1500 mg dvakrát denně

Udětíshmotností25kgneboméněsemáléčbazahájitpřednostněpediatrickoulékovouformou

(perorálním roztokem).

Dávka u dětí a dospívajících s hmotností od 50 kg je stejná jako u dospělých.

Přídatná terapie pro kojence ve věku 1 měsíc až méněnež 6 měsíců

U kojenců sepoužívá léková forma perorálníhoroztoku.

Způsob podání

Potahované tablety je nutno užívat perorálně, zapíjet dostatečným množství tekutiny, lze je užívat

spolu s jídlem nebo bez něj. Denní dávka se podává rozdělena do dvou stejných dávek.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku, jiné deriváty pyrrolidonu nebo na kteroukoli pomocnou látkuuvedenou

vbodu 6.1.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Ukončení léčby

Pokudjenutnoukončitléčbulevetiracetamem,doporučujesenazákladěsoučasnéklinicképraxe

vysazovatjejpostupně(tj.udospělýcha dospívajícíchshmotnostívícenež50kg:snižovánío500mg

dvakrát denně každé dva až čtyři týdny; u kojenců starších než 6 měsíců, dětí a dospívajícíchshmotností

nižší než 50 kg:dávkase másnižovat nejvýše o 10 mg/kg dvakrát denně každé dvatýdny; u kojenců (pod

6měsíců): snížení dávkynemápřekročit 7 mg/kg dvakrát denně každé2týdny).

Renální insuficience

Podávánílevetiracetamupacientům s poruchou renálních funkcí si můževyžádat úpravu dávky.

Unemocnýchstěžkouporuchoufunkcejaterjevhodnépředzvolenímdávkyprovéstzhodnocení

renálních funkcí (viz bod 4.2).

Sebevražda

Upacientůléčenýchantiepileptiky(včetnělevetiracetamu)bylyhlášenypřípadysebevraždy,pokusuo

sebevraždu,sebevražednýchpředstavachování.Metaanalýzarandomizovanýchplacebem

kontrolovaných studií s antiepileptiky prokázala mírně zvýšené riziko sebevražedných myšlenek achování.

Mechanismus vzniku tohoto rizika není znám.

Ztohotodůvodumajíbýtupacientůsledoványznámkydepresea/nebosebevražednýchpředstava

chováníamábýtzváženavhodnáléčba.Pacientům(ajejichošetřujícímosobám)semádoporučit,aby

okamžitě vyhledali lékařskou pomoc, pokud se u pacientů projeví známkydeprese a/nebo sebevražedných

představ či chování.

Pediatrická populace

Léková forma tablet není vhodná pro kojence a děti mladší než 6 let.

Dostupnéúdajeudětínenaznačujívlivnarůstapubertu.Avšakdlouhodobýúčinekudětínaučení,

inteligenci, růst, endokrinní funkce, pubertu a plodnost zatím není znám.

Udětído1roku sepilepsiínebyly bezpečnosta účinnostlevetiracetamudostatečněověřeny.Klinických

studií se účastnilo pouze 35 kojenců mladších než 1 rok s parciálními záchvaty a pouze13 z nich bylove

věku méně než6 měsíců.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Antiepileptika

Údajezpremarketingovýchklinickýchstudiíprovedenýchudospělýchukazují,želevetiracetam

neovlivňuje sérové koncentrace již podávaných antiepileptik (fenytoin, karbamazepin, kyselinavalproová,

fenobarbital,lamotrigin,gabapentinaprimidon)ažetatoantiepileptikaneovlivňujífarmakokinetiku

levetiracetamu.

Stejnějakoudospělých,aniudětíužívajícíchlevetiracetamdodávky60mg/kg/dennejsoudůkazyo

klinickyvýznamných interakcích léčivého přípravku.

Retrospektivníhodnocenífarmakokinetickýchinterakcíudětíadospívajícíchsepilepsií(4-17let)

potvrdilo,žepřídatnáléčbaperorálněužívanýmlevetiracetamemneovlivňujesérovékoncentracev

ustálenémstavusoučasněpodávanéhokarbamazepinuavalproátu.Údajenicméněnaznačují,že

antiepileptikaindukujícíenzymyzvyšujíclearancelevetiracetamuudětío20%.Dávkunenítřeba

upravovat.

Probenecid

Bylozjištěno, že probenecid (500mg čtyřikrát denně), blokátor renální tubulární sekrece, inhibujerenální

clearance primárního metabolitu, ne však levetiracetamu. Koncentrace uvedeného metabolituvšak zůstává

nízká.Lzeočekávat,žeostatníléčivépřípravkyvylučovanéaktivnítubulárnísekrecíbytakémohly

snižovatrenálníclearancemetabolitu.Účineklevetiracetamunaprobenecidnebylstudovánaúčinek

levetiracetamu na další aktivně vylučované léčivé přípravky, např. NSA,sulfonamidy amethotrexát, není

znám.

Perorální kontraceptiva ajiné farmakokinetické interakce

Levetiracetamvdávce1000mgdenněnemělvlivnafarmakokinetikuperorálníchkontraceptiv

(ethinylestradiolalevonorgestrel);endokrinníparametry(luteinizačníhormonaprogesteron)se

nezměnily. Levetiracetam v dávce 2000 mg denně neměl vliv na farmakokinetiku digoxinu aniwarfarinu.

Protrombinovéčasysenezměnily.Současnépodávánídigoxinu,perorálníchkontraceptivaniwarfarinu

neovlivnilo farmakokinetiku levetiracetamu.

Antacida

Nejsou k dispozici žádné údaje o vlivu antacid na vstřebávání levetiracetamu.

Jídlo a alkohol

Rozsah vstřebávání levetiracetamu nebyl jídlem ovlivněn, ale rychlost vstřebávání se mírně snížila.

Nejsou k dispozici žádné údaje o interakci levetiracetamu s alkoholem.

4.6 Fertilita, těhotenstvíakojení

Těhotenství

Nejsoukdispozicidostatečnéúdajeopodávánílevetiracetamutěhotnýmženám.Studienazvířatech

prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé.

Podávánílevetiracetamusevtěhotenstvíauženvreprodukčnímvěku,kterénepoužívajíantikoncepci,

nedoporučuje, pokud to není nezbytně nutné.

Fyziologickézměnyběhemgraviditymohoustejnějakoujinýchantiepileptikovlivnitkoncentraci

levetiracetamu. Během gravidity byly zaznamenány případysnížené koncentrace levetiracetamu vplazmě.

Kvýraznějšímupoklesudocházeloběhemtřetíhotrimestrugravidity(vtomtoobdobíbylakoncentrace

levetiracetamu v plazmě snížena až o 60%proti výchozí koncentraci předtěhotenstvím). Proto je třebapři

léčbělevetiracetamemzajistitvprůběhugravidityvhodnoumodifikacidávkování.Vysazení

antiepileptické léčby může vést k exacerbaci onemocnění, které může poškoditmatku i plod.

Kojení

Levetiracetamsevylučujedomateřskéhomléka.Protosekojenínedoporučuje.Pokudvšakjeléčba

levetiracetamemběhemkojenínezbytná,jetřebavzhledemkvýznamukojenízvážitpoměrrizikaa

přínosu léčby.

Fertilita

Vestudiíchnazvířatechnebylzjištěnžádnýúčineknafertilitu(vizbod5.3).Nejsoukdispozicižádné

údaje z klinické praxe, potenciální riziko u člověka není známo.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny.

Vzhledem k možné rozdílné individuální citlivosti mohouněkteří pacienti pociťovat somnolenci nebojiné

příznakysouvisejícíscentrálnímnervovýmsystémem,atozejménanazačátkuléčbynebopozvýšení

dávky.Protoseutěchtopacientůdoporučujeopatrnostpřiprováděnínáročnějšíchaktivit,např.řízení

vozidel nebo obsluhování strojů. Pacientům se nedoporučuje řídit nebo obsluhovat stroje,dokud se nezjistí,

že jejich schopnost vykonávat tyto činnosti není negativně ovlivněna.

4.8 Nežádoucí účinky

Shrnutíbezpečnostního profilu

Profilnežádoucíchúčinkůuvedenýnížejezaložennaanalýzesouhrnnýchplacebemkontrolovaných

klinickýchstudiívevšechstudovanýchindikacíchscelkem3416pacientyléčenýmilevetiracetamem.

Tyto údaje pocházejí z používání levetiracetamuvotevřenýchprodloužených studiíchizezkušeností po

uvedenípřípravkunatrh.Nejčastějihlášenénežádoucíúčinkybylynazofaryngitida,somnolence,bolest

hlavy,únavaazávratě.Bezpečnostníprofillevetiracetamujepodobnývevšechvěkovýchskupinách

(dospělí i pediatričtí pacienti) a ve všech schválených indikacích epilepsie.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky hlášené z klinických studií (u dospělých, dospívajících, dětí i kojencůstarších1 měsíc)

az postmarketingovýchzkušenostíjsouuvedenynížepodletřídorgánovýchsystémůa podlefrekvence.

Frekvencejedefinovánatakto:velmičasté(≥1/10),časté(≥1/100až<1/10),méněčasté(≥1/1000až

<1/100), vzácné (≥1/10000 až <1/1000)avelmi vzácné (<1/10000).

MedDRA TOS Frekvence

Velmi časté Časté Méně časté Vzácné

Infekce a

infestace nazofaryngitida infekce

Poruchykrvea

lymfatického

systému trombocytopenie,

leukopenie (1) pancytopenie (1,2) ,

neutropenie (1)

Poruchy

metabolismu a

výživy anorexie snížení tělesné

hmotnosti (1) ,zvýšení

tělesné hmotnosti

Psychiatrické

poruchy deprese,

hostilita/agresivita,

anxieta (1) , insomnie,

nervozita/podrážděnost sebevražedný

pokus (1) ,

sebevražedné

představy (1) ,

psychotická

porucha (1) ,

abnormálníchování

,halucinace (1) ,

hněv (1) , stav

zmatenosti (1) ,citová

labilita/výkyvy

dokonaná

sebevražda (1) ,

poruchyosobnosti,

abnormální myšlení

Poruchy

nervového

systému somnolence,

bolest hlavy konvulze, porucha

rovnováhy, závratě,

letargie, třes amnézie, porucha

paměti, poruchy

koordinace/ataxie,

parestezie (1) , poruchy

pozornosti choreoatetóza (1) ,

dyskineze (1) ,

hyperkineze

Poruchy oka diplopie,rozmazané

Popis vybraných nežádoucích účinků

Riziko anorexie je vyšší při současném podávání levetiracetamu a topimarátu.

V několika případech alopecie byla po vysazenílevetiracetamupozorována spontánní úprava stavu.

Pediatrická populace

Upacientůvevěku1měsícažméněnež4rokybylovplacebemkontrolovanýchaotevřených

prodloužených studiíchléčeno levetiracetamem celkem 190 pacientů. Šedesát(60) z těchto pacientů bylo

léčenolevetiracetamemvplacebemkontrolovanýchstudiích.Upacientůvevěku4-16letbylov

placebemkontrolovanýchaotevřenýchprodlouženýchstudiíchléčenolevetiracetamemcelkem645

pacientů.233těchtopacientůbyloléčenolevetiracetamemvplacebemkontrolovanýchstudiích.Vobou

těchto pediatrických skupinách jsou tyto údaje doplněny o zkušenosti po uvedení levetiracetamu na trh.

Profilnežádoucíchúčinkůlevetiracetamujeobecněpodobnývevšechvěkovýchskupináchavevšech

schválenýchindikacíchepilepsie.Výsledkybezpečnostiupediatrickýchpacientůbylyvplacebem

kontrolovanýchklinickýchstudiíchkonzistentnísbezpečnostním profilemlevetiracetamuudospělých,s

výjimkou behaviorálních a psychiatrických nežádoucích účinků, které byly častější u dětí než u dospělých.

Udětíadospívajícíchvevěku4-16letbylyzvracení(velmičasté,11,2%),agitovanost(časté,3,4%),

vidění

Poruchyuchaa

labyrintu vertigo

Respirační,

hrudní a

mediastinální

poruchy kašel

Gastrointestinální

poruchy bolestibřicha,průjem,

dyspepsie, zvracení,

nevolnost pankreatitida (1)

Poruchyjatera

žlučových cest abnormálnívýsledky

jaterníchfunkčních

testů (1) jaterní selhání (1) ,

hepatitida (1)

Poruchykůžea

podkožní tkáně vyrážka alopecie (1) , ekzém,

pruritus toxickáepidermální

nekrolýza (1) ,

Stevens-Johnsonův

syndrom (1) ,

multiformní

erytém (1)

Poruchysvalové

a kosterní

soustavy a

pojivové tkáně svalová slabost,

myalgie

Celkovéporuchy

areakcevmístě

aplikace astenie/únava

Poranění,otravy

a procedurální

komplikace poranění

(1)Nežádoucí účinky hlášené po uvedení na trh.

(2)V některých případech byl hlášený útlum kostní dřeně.

(časté,5,6%)aletargie(časté, 3,9%)hlášenyčastějinežuostatních věkovýchskupin nebovcelkovém

bezpečnostnímprofilu.Ukojencůadětívevěku1 měsícažméněnež4 rokybylypodrážděnost(velmi

časté, 11,7%)aporuchy koordinace(časté, 3,3%) hlášeny častěji než u ostatních věkových skupin nebo v

celkovém bezpečnostním profilu.

Dvojitězaslepenáplacebemkontrolovanábezpečnostnístudieudětísuspořádánímprohodnocenínon-

inferioritysledovalakognitivníaneuropsychologickýefektlevetiracetamuudětívevěku4-16lets

parciálnímizáchvaty.Bylostanoveno,ževeskupiněsplňujícípodmínkyprotokolu("per-protocol"

populace) selevetiracetam neodlišoval od placeba (non inferior) ve vztahu ke změně základního stavu ve

složenémskórehodnocenípamětiLeiter-Rzahrnujícímpozornostapaměť(Leiter-RAttentionand

Memory, MemoryScreenComposite score).Výsledkytýkajícísebehaviorálních aemocionálníchfunkcí

ukázalyzhoršeníu pacientůléčenýchlevetiracetamem,pokudjdeoagresivníchování,cožbyloměřeno

standardizovaným a systematickým způsobem za použití validovaných nástrojů (CBCL-Achenbach Child

BehaviorChecklist).Nicménějedincidostávajícílevetiracetamvdlouhodobéotevřenénáslednéstudii

nepocítilivprůměruzhoršeníchováníaemocionálníchfunkcí,zejménaměřítkaagresivníhochování

nebyla horší oproti základnímu stavu.

4.9 Předávkování

Symptomy

Při předávkovánílevetiracetamembyla pozorovánasomnolence, agitovanost, agresivita, poruchyvědomí,

respirační útlum a kóma.

Léčba předávkování

Poakutnímpředávkováníjetřebažaludekvyprázdnitvýplachemnebovyvolánímzvracení.Žádné

specifickéantidotumlevetiracetamuneníkdispozici.Léčbapředávkováníjesymptomatickáamůže

zahrnovatihemodialýzu.Účinnostvylučovánílevetiracetamudialýzouje60%aprimárníhometabolitu

74%.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antiepileptika, jiná antiepileptika, ATC kód: N03AX14

Léčiválátka,levetiracetam,jederivátpyrrolidonu(S-enantiomerα-etyl-2-oxo-1-pyrrolidinacetamidu),

chemicky nesouvisející s léčivými látkami obsaženými v současných antiepileptickýchpřípravcích.

Mechanismus účinku

Mechanismus účinku levetiracetamu stále ještě není plně objasněn, zdá se však, že je odlišný odostatních

v současnosti užívaných antiepileptik. Pokusyin vitroain vivonasvědčují tomu, želevetiracetam nemění

základní charakteristiky buněk ani normální přenos nervových vzruchů.

In vitrostudie ukazují, že levetiracetam ovlivňuje hladinu Ca 2+ v neuronech částečnou inhibicíkalciových

kanálůtypuNasníženímuvolňováníCa 2+ zintraneuronálníchzásob.Levetiracetamnavícčástečně

antagonizuje sníženízinkemabeta-karboliny indukovanéaktivity GABA-a glycinovýchkanálů.Mimoto

bylovinvitrostudiích prokázáno, žeselevetiracetamváže na specifické vazebné místo vmozkovétkáni

hlodavců.Tímtovazebnýmmístemjesynaptickývezikulárníprotein2A,kterýjepovažovánzasoučást

procesů fúze vezikulů a exocytózy neurotransmiterů. Levetiracetam a jehoanalogy mají různouvazebnou

afinituna synaptický vezikulární protein 2A.Tato vazebná afinitakoreluje sjejichschopností zabraňovat

vzniku záchvatů vaudiogenníchmodelech epilepsie u myší. Uvedená zjištěnínaznačují, že interakce mezi

levetiracetamem asynaptickým vezikulárním proteinem 2A byse mohla podílet najehoantiepileptickém

účinku.

Farmakodynamické účinky

Levetiracetamposkytujeochranupředzáchvatyvširokéškálezvířecíchmodelůparciálníchaprimárně

generalizovanýchzáchvatů,anižbymělpro-konvulzivníúčinky.Primárnímetabolitjeneaktivní.Ulidí

potvrdilopůsobenípřiparciálníigeneralizovanéepilepsii(epileptiformnívýboj/fotoparoxysmální

odpověď) široké spektrum farmakologického profilu levetiracetamu.

Klinická účinnost a bezpečnost

Přídatná léčba parciálních záchvatů s nebobez sekundární generalizace udospělých, dospívajících,dětí a

kojenců ve věku od 1 měsíce sepilepsií

Účinnostlevetiracetamuudospělýchbylaprokázánave3dvojitězaslepenýchplacebemkontrolovaných

studiích v denní dávce 1000 mg, 2000 mg nebo 3000 mg rozdělené do dvou dílčích dávek. Léčba trvala

až 18 týdnů. V analýze sdružených dat bylo procento pacientů,kteří dosáhli snížení frekvence parciálních

záchvatů za týden o 50% a více proti počátečnímu stavu při stabilní dávce (12/14 týdnů) 27,7%, 31,6% a

41,3%upacientůužívajících1000mg,2000mga3000mglevetiracetamua12,6%pacientů

užívajících placebo.

Pediatrická populace

Udětí(4-16let)bylaúčinnostlevetiracetamuprokázánavedvojitězaslepenéplacebemkontrolované

studii,dokterébylozařazeno198pacientůstrvánímléčby14týdnů.Vtétostudiibyllevetiracetam

užívánvefixnídávce60mg/kg/denrozdělenédodvoudílčíchdávek.44,6%pacientůléčených

levetiracetamema 19,6%pacientů užívajících placebodosáhlo snížení frekvence parciálních záchvatů za

týden proti počátečnímustavuo50%avíce. Při pokračujícídlouhodobé léčbě bylo11,4%pacientůbez

záchvatů po dobu alespoň 6 měsíců a 7,2%pacientů bylo bez záchvatů po dobu alespoň 1 roku.

U dětí (ve věku 1 měsíc až 4 roky) byla účinnost levetiracetamu stanovena ve dvojitě zaslepené placebem

kontrolovanéstudii,kterázahrnovala116pacientůaléčbatrvala5dní.Vtétostudiidostávalipacienti

dennídávku20mg/kg,25mg/kg,40mg/kgnebo50mg/kgperorálníhoroztokunazákladětitračního

rozpisu podle věku. V této studii byla použita dávka 20 mg/kg/den titrovaná do 40 mg/kg/den pro kojence

ve věkujedenměsíc až méně než 6 měsíců, a dávka 25 mg/kg/den titrovaná do 50 mg/kg/den pro děti ve

věku 6 měsíců až 4 roky. Celková denní dávka byla podávána rozděleně ve dvou dílčích dávkách.

Primárnímměřítkemúčinnostibylpodílpacientůodpovídajícíchnaléčbu(frekvencerespondérů,tj.

procentopacientůs≥50%poklesemprůměrnédennífrekvenceparciálníchzáchvatůoprotivýchozímu

stavu), kterýbylhodnocenzaslepeně centrálnímhodnotitelemprostřednictvím48hodinového video EEG

záznamu.Doanalýzyúčinnostibylozahrnuto109pacientů,kteřímělinejméně24hodinvideoEEG

záznamu v obou obdobích, výchozím i hodnoceném. 43,6%pacientů léčených levetiracetamem a 19,6%

pacientůužívajícíchplacebobylopovažovánozarespondéry.Výsledkyseshodujínapříčvěkovými

skupinami.Spokračujícídlouhodobouléčboubylo8,6%pacientůbezzáchvatůnejméněpodobu6

měsíců a 7,8%bylo bez záchvatů nejméně 1rok.

Monoterapiepřiléčběparciálníchzáchvatůsnebobezsekundárnígeneralizaceupacientůod16lets

nově diagnostikovanou epilepsií.

Účinnostlevetiracetamuvmonoterapii bylaprokázánavedvojitě zaslepenémparalelnímporovnání non-

inferiorityskarbamazepinemsřízenýmuvolňovánímu576pacientůsnověnebonedávno

diagnostikovanou epilepsií od 16 let. U pacientů musely být přítomny pouze spontánní parciální záchvaty

nebogeneralizovanétonicko-klonickézáchvaty.Pacientibylirandomizovánik užíváníkarbamazepinus

řízenýmuvolňovánímvdávce400-1200mg/dennebolevetiracetamu vdávce1000-3000 mg/den po

dobuaž 121 týdnů v závislosti na terapeutické odpovědi.

Bezzáchvatůpodobu6měsícůbylo73,0%pacientůslevetiracetamema72,8%pacientůs

karbamazepinem s řízeným uvolňováním; korigovaný absolutní rozdíl mezi léčbamibyl 0,2%(95%CI:-

7,8;8,2). Vícenežpolovinapacientů bylabezzáchvatůpo dobu 12měsíců(56,6%a58,5%pacientů s

levetiracetamem resp. karbamazepinem s řízeným uvolňováním).

Vestudiiodrážejícíklinickoupraximohlabýtvysazenasouběžnáantiepileptickáléčbaučástipacientů,

kteří odpověděli na přídatnou léčbu levetiracetamem (36 dospělých pacientů z 69).

Přídatná léčba myoklonickýchzáchvatůujuvenilní myoklonické epilepsie u dospělých a dospívajícíchod

12 let.

Účinnostlevetiracetamubylaprokázánavedvojitězaslepenéplacebemkontrolovanéstudiitrvající16

týdnů u pacientů od 12 let sidiopatickou generalizovanou epilepsií smyoklonickými záchvaty urůzných

syndromů. Většina pacientů trpěla juvenilní myoklonickou epilepsií.

V této studii byl levetiracetam užíván v dávce 3000 mg/den rozdělené do dvou denních dávek.

58,3%pacientůléčenýchlevetiracetamema23,3%pacientůsplacebemdosáhlosníženípočtudnůs

myoklonickýmzáchvatemzatýdenalespoňo50%.Připokračujícídlouhodobéléčběbylo28,6%

pacientůbezmyoklonickýchzáchvatůpodobualespoň6měsícůa21,0%pacientůbylobez

myoklonických záchvatů po dobu alespoň 1 roku.

Přídatná léčba primárně generalizovaných tonicko-klonických záchvatů u dospělých a dospívajícíchod 12

let s idiopatickougeneralizovanou epilepsií.

Účinnostlevetiracetamubylaprokázánavedvojitězaslepenéplacebemkontrolovanéstudiitrvající24

týdnů,kterázahrnovaladospělé,dospívajícíaomezenýpočetdětítrpícíchidiopatickougeneralizovanou

epilepsiísprimárněgeneralizovanýmitonicko-klonickýmizáchvaty(PGTC)urůznýchsyndromů

(juvenilnímyoklonickáepilepsie,juvenilníepilepsiesabsencemi,dětskáepilepsiesabsenceminebo

epilepsie sgeneralizovanými tonicko-klonickými záchvatypoprobuzení).Vtétostudiibyllevetiracetam

užívánvdávce3000mg/denudospělýchadospívajícíchnebo60mg/kg/denudětírozdělenédodvou

denních dávek.

72,2%pacientůléčenýchlevetiracetamema45,2%pacientůsplacebemdosáhlosníženífrekvence

primárněgeneralizovanýchtonicko-klonickýchzáchvatůzatýdeno50%avíce.Připokračující

dlouhodobéléčběbylo47,4%pacientůbeztonicko-klonickýchzáchvatůpodobualespoň6měsícůa

31,5%pacientů bylo bez tonicko-klonických záchvatů po dobu alespoň 1 roku.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Levetiracetamjevysocerozpustnálátkasvysokoupermeabilitou.Farmakokinetickýprofiljelineárnís

nízkou intra-a interindividuální variabilitou. Při opakovaném podávání nedochází ke změně clearance.K

dispozici nejsoužádnédůkazyorelevantní variabilitěmezi pohlavími,rasamianicirkadiánní variabilitě.

Farmakokinetický profil u zdravých dobrovolníků a pacientů s epilepsií je srovnatelný.

Vzhledemkúplnémualineárnímuvstřebávánílzeplazmatickéhladinypředvídatnazákladěperorální

dávky levetiracetamu, vyjádřené v mg/kg tělesné hmotnosti. Plazmatické hladiny levetiracetamu tedy není

nutno monitorovat.

Bylaprokázánavýznamnákorelacemeziplazmatickoukoncentracíakoncentracíveslináchudětíi

dospělých (poměr koncentrace ve slinách/koncentrace v plazmě se pohybují v rozmezí 1-1,7 pro tablety a

4hodiny po podáníi properorální roztok).

Dospělí a dospívající

Vstřebávání

Levetiracetamsepoperorálnímpodánírychlevstřebává.Absolutní biologickádostupnostpo perorálním

podání se blíží 100%.

Maximální plazmatickékoncentrace(C

) jsoudosaženy1,3hodiny popodánídávky. Ustálenéhostavu

se dosahuje po dvou dnech při dávkovacím režimu dvakrát denně.

Maximálních koncentrací (C

) ve výši 31 µg/ml seběžně dosahuje po jednorázové dávce 1000 mg a 43

µg/ml po opakované dávce 1000 mg dvakrát denně.

Rozsah vstřebávání nezávisí na dávce a není ovlivněn příjmem potravy.

Distribuce

Žádné údaje o distribuci v tkáních u člověka nejsou k dispozici.

Anilevetiracetamani jehoprimárnímetabolitseve významnémířenevážounabílkovinykrevníplazmy

(< 10%).

Distribuční objem levetiracetamu je přibližně 0,5-0,7 l/kg, což je hodnota blízká celkovému objemu vody

v organismu.

Biotransformace

Levetiracetamnenívlidskémorganismuvýrazněmetabolizován.Hlavnímetabolickoucestou(24%

dávky)jeenzymatickáhydrolýzaacetamidovéskupiny.IzoenzymyjaterníhocytochromuP450

nepodporujívznikprimárníhometabolitu ucb L057.Hydrolýza acetamidovéskupinybyla zjištěnavřadě

různých tkání včetně krvinek. Metabolit ucb L057 je farmakologicky neaktivní.

Bylyidentifikoványidvaméněvýznamnémetabolity.Jedenbylzískánhydroxylacípyrrolidonového

jádra(1,6%dávky)adruhýotevřenímpyrrolidonovéhokruhu(0,9%dávky).Dalšíneidentifikované

složky představovaly pouze0,6%dávky.

Invivonebylazjištěnažádnáenantiomerováinterkonverzeulevetiracetamuaniujehoprimárního

metabolitu.

Invitrobylozjištěno,želevetiracetamajehoprimárnímetabolitneinhibujíhlavníizoformyjaterního

cytochromu P450 u člověka (CYP34A, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 1A2), aktivitu glukuronyltransferázy

(UGT1A1aUGT1A6)aniepoxidhydroxylázy.Levetiracetaminvitronavícneovlivňujeglukuronidaci

kyseliny valproové.

Vkulturáchlidských hepatocytů měllevetiracetam minimální nebo žádný účinek na CYP1A2, SULT1E1

nebo UGT1A1. Levetiracetam způsoboval mírnou indukci CYP2B6 a CYP3A4.In vitroain vivoúdaje o

interakcisperorálnímikontraceptivy,digoxinemawarfarinemneukazují,žebyinvivodocházelok

významné indukci enzymů. Proto je interakce levetiracetamu s jinými látkami nepravděpodobná.

Vylučování

Plazmatickýpoločasudospělýchbyl7±1hodinanelišilsepodledávky,způsobupodáníanipři

opakovanéaplikaci.Průměrnácelkovásystémováclearancebyla0,96ml/min/kg.Hlavnícestouexkrece

bylamoč,kterousevylučovaloprůměrně95%dávky(přibližně93%dávkysevyloučilodo48 hodin).

Stolicí se vyloučilo pouze 0,3%dávky.

Kumulativní vylučování levetiracetamu močí běhemprvních 48 hodin dosáhla 66%dávky; v případě jeho

primárního metabolitu24%dávky. Renálníclearancelevetiracetamu je 0,6 ml/min/kg,proucbL057 4,2

ml/min/kg,cožukazuje,želevetiracetamsevylučujeglomerulárnífiltracísnáslednoutubulární

reabsorpcí a že primární metabolit se kromě glomerulární filtrace vylučuje i aktivní tubulární sekrecí.

Vylučování levetiracetamu koreluje s clearance kreatininu.

Starší pacienti

Ustaršíchpacientůjeeliminačnípoločasprodlouženýpřibližněo40%(10až11hodin).Tosouvisíse

snížením renálních funkcí u této populace (viz bod 4.2).

Porucha renálních funkcí

Zdánlivá systémová clearance levetiracetamu a jeho primárního metabolitu koreluje s clearance kreatininu.

Protoseunemocnýchsestřednězávažnouazávažnourenálníporuchoudoporučujeupravitudržovací

denní dávku levetiracetamu podle clearance kreatininu (viz bod 4.2).

U anurických dospělých jedinců s terminálním renálním selháním byl poločas mezi dialýzami přibližně 25

hodinaběhem dialýzy přibližně3,1hodin. Frakční vylučování levetiracetamuběhemtypické4hodinové

dialýzy činilo 51%.

Porucha funkce jater

Ujedincůsmírnouastřednězávažnouporuchoufunkcejaternedocházelokžádnévýznamnézměně

clearancelevetiracetamu.Uvětšinyjedincůsezávažnouporuchoufunkcejaterbylaclearance

levetiracetamu snížena o více než 50%v důsledku současnéporuchy renální funkce (viz bod4.2).

Pediatrická populace

Děti (4až12let)

Po perorálnímpodáníjednédávky(20mg/kg)dětems epilepsií(6-12 let) byl poločaslevetiracetamu6

hodin.Zdánlivásystémová clearancekorigovanánatělesnouhmotnostbylapřibližně o 30%vyššínežu

dospělých s epilepsií.

Po podáníopakovanýchdávek(20-60 mg/kg/den) dětemsepilepsií(4-12let)byllevetiracetamrychle

absorbován.Maximálníplazmatickékoncentracebylodosaženo0,5až1hodinupopodání.Bylo

pozorovánolineárníadávceúměrnézvýšenímaximálníplazmatickékoncentraceaplochypodkřivkou.

Eliminační poločas byl přibližně 5 hodin. Zdánlivá tělesná clearance byla 1,1 ml/min/kg.

Kojenci a děti (1 měsíc–4 roky)

Po jednorázovém podání (20 mg/kg)perorálníhoroztoku 100 mg/mldětem s epilepsií(1měsíc-4roky)

byllevetiracetamrychleabsorbovánamaximálníplazmatickákoncentracebylapozorovánapřibližně1

hodinu po podání. Farmakokinetické výsledky ukazují, že eliminační poločasjeu dětí kratší (5,3 hodiny)

nežudospělých(7,2hodiny),ažezdánlivátělesnáclearancejeudětírychlejší(1,5ml/min/kg)nežu

dospělých (0,96 ml/min/kg).

Vanalýzepopulačnífarmakokinetikyprovedenéupacientůvevěkuod1měsícedo16letkorelovala

tělesná hmotnost významně se zdánlivou clearance (clearance narůstala se zvýšením tělesné hmotnosti), a

sezdánlivým distribučnímobjemem. Naoba parametrymělvlivtaké věk.Tentoúčinekbylvýraznějšíu

mladších kojenců, ustupoval se zvyšujícím se věkem a kolem 4 let věku se stal zanedbatelným.

V obou analýzách populační farmakokinetiky došlo k asi 20%zvýšení zdánlivé clearance levetiracetamu,

když byl levetiracetampodáván spolu s antiepileptiky, které indukují tvorbu enzymů.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinickéúdajezískanénazákladěobvyklýchfarmakologickýchstudiíbezpečnosti,genotoxicitya

karcinogenity nenaznačují žádné zvláštní riziko pro člověka.

Nežádoucíúčinky,kterénebylypozoroványvklinických studiích,alebyly zjištěny u potkanůavmenší

mířeumyší,přiexpozicipodobnýmhladinámjakoučlověkaaspotenciálnímvýznamempropoužitív

klinicképraxi,bylyjaternízměnynaznačujícíadaptivníodpověď,jakojezvýšenáhmotnosta

centrilobulární hypertrofie, infiltrace tuku a zvýšená hladina jaterních enzymů v plazmě.

Žádnénežádoucí účinkynaplodnostsamcůnebosamicnebylypozoroványupotkanůvdávceaž1800

mg/kg/den (6násobek maximálnídoporučené denní dávky u lidí při přepočtunamg/m 2 nebonaexpozici)

u rodičů a F1 generace.

Dvě studie embryo-fetálního vývoje (EFDstudie) byly provedeny u potkanů s dávkami 400, 1200 a 3600

mg/kg/den.Přidávce3600mg/kg/dendošlopouzevjednéztěchtodvouEFDstudiíknepatrnému

sníženífetálníhmotnosti,spojenémushraničnímnárůstempočtukostníchvariant/menšíchanomálií.

Nedošlokžádnémuovlivněníembryomortalityanikezvýšenívýskytumalformací.NOAEL(dávkabez

pozorovanýchnežádoucíchúčinků)byla3600mg/kg/denprobřezísamicepotkanů(12násobek

maximální doporučené denní dávky u lidí při přepočtu na mg/m 2 ) a 1200 mg/kg/den proplody.

Čtyřistudieembryo-fetálníhovývoje(EFD)bylyprovedenyukrálíkůsdávkami200,600,800,1200a

1800mg/kg/den.Dávka1800mg/kg/denvedlakeznačnétoxicitěusamic-matekakesníženífetální

hmotnosti,spojenémusezvýšenýmvýskytemplodůskardiovaskulárními/kosternímianomáliemi.

NOAELbyla<200mg/kg/denprosamice-matkya200mg/kg/denproplody(odpovídámaximální

doporučené denní dávce u lidí při přepočtu na mg/m 2 ).

Studie perinatálního a postnatálního vývoje byla provedena u potkanů s dávkami levetiracetamu 70, 350 a

1800mg/kg/den.NOAELbyla≥1800mg/kg/denprosamiceF0,stejnějakopropřežití,růstavývoj

mláďat F1 až do odstavení (6násobek maximální doporučené denní dávky u lidí při přepočtu na mg/m 2 ).

Studiesnovorozencia mláďatyzvířatneukázalyupsůa potkanůžádnénežádoucí účinkynastandardní

výsledkyvývojeamaturacevdávkách do1800mg/kg/den(6-17násobek maximálnídoporučenédenní

dávky u lidí při přepočtu na mg/m 2 ).

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Normeg 250 mg

Jádrotablety:

Povidon 30

Sodná sůl kroskarmelosy

Koloidníbezvodý oxid křemičitý

Stearyl-fumarát sodný

Potah tablety:

Hypromelosa 2910/5

Makrogol 6000

Mastek

Oxid titaničitý (E171)

Simetikonováemulze(čištěnávoda67,4%,simetikon30,0%,methylcelulosa2,5%,kyselinasorbová

0,1%)

Hlinitý lak indigokarmínu (E132)

Normeg 500 mg

Jádro tablety:

Povidon 30

Sodná sůl kroskarmelosy

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Stearyl-fumarát sodný

Potah tablety:

Hypromelosa 2910/5

Makrogol 6000

Mastek

Oxid titaničitý (E171)

Simetikonováemulze(čištěnávoda67,4%,simetikon30,0%,methylcelulosa2,5%,kyselinasorbová

0,1%)

Žlutý oxid železitý (E172)

Normeg 750 mg

Jádro tablety:

Povidon 30

Sodná sůl kroskarmelosy

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Stearyl-fumarát sodný

Potah tablety:

Hypromelosa 2910/5

Makrogol 6000

Mastek

Oxidtitaničitý (E171)

Simetikonováemulze(čištěnávoda67,4%,simetikon30,0%,methylcelulosa2,5%,kyselinasorbová

0,1%)

Červený oxid železitý (E172)

Žlutý oxid železitý (E172)

Normeg1000 mg

Jádro tablety:

Povidon 30

Sodná sůl kroskarmelosy

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Stearyl-fumarát sodný

Potah tablety:

Hypromelosa 2910/5

Makrogol 6000

Mastek

Oxid titaničitý (E171)

Simetikonováemulze(čištěnávoda67,4%,simetikon30,0%,methylcelulosa2,5%,kyselinasorbová

0,1%)

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

3roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5 Druh obalu aobsahbalení

PVC/Al blistry.

Balení sblistry: 10,20, 30, 50, 60, 80, 100, 120 a200 tablet.

Tj. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10,12 a 20 blistrů po10 tabletách v papírové krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní požadavky na likvidaci

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLA

Normeg 250 mg: 21/254/12-C

Normeg 500 mg: 21/255/12-C

Normeg 750 mg: 21/256/12-C

Normeg1000 mg: 21/257/12-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

4.4.2012/

10. DATUM REVIZE TEXTU

15.8.2012

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace