NORESMEA 1MG/0,5MG Potahovaná tableta

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
NORETHISTERON-ACETÁT (NORETHISTERONI ACETAS) ; HEMIHYDRÁT ESTRADIOLU (ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM)
Dostupné s:
Sandoz s.r.o., Praha
ATC kód:
G03FA01
INN (Mezinárodní Name):
NORETHINDRONE ACETATE (NORETHISTERONE ACETATE) ; HEMIHYDRATE ESTRADIOL (ESTRADIOL HEMIHYDRICUM)
Dávkování:
1MG/0,5MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
28 KAL; 84(3X28) KALBLI Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
NORETHISTERON A ESTROGEN
Přehled produktů:
NORESMEA
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
56/ 882/15-C
Datum autorizace:
2017-09-01
EAN kód:
4030855507030

Přečtěte si celý dokument

1/10

Sp. zn. sukls49908/2022

Příbalová informace: informace pro uživatele

Noresmea 1 mg/0,5 mg potahované tablety

estradiol/norethisteron-acetát

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Noresmea a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Noresmea užívat

Jak se přípravek Noresmea užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Noresmea uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Noresmea a k čemu se používá

Noresmea je přípravek kontinuální kombinované hormonální substituční terapie (HST). Obsahuje dva

typy ženských hormonů, estrogen a progestagen. Přípravek Noresmea se používá pro ženy po

menopauze, od jejichž poslední přirozené menstruace uběhl již minimálně 1 rok.

Přípravek Noresmea se užívá:

Ke zmírnění nepříjemných příznaků po menopauze

V průběhu menopauzy ženské tělo snižuje množství produkovaných estrogenů, což způsobuje

symptomy, jako jsou návaly horka v obličeji, na krku a na hrudi. Přípravek Noresmea zmírňuje

tyto postmenopauzální symptomy. Přípravek Noresmea Vám bude předepsán, pokud tyto

symptomy závažně ovlivňují Váš denní život.

K prevenci osteoporózy

U některých žen po menopauze se může rozvinout křehkost kostí (tzv. osteoporóza). Všechny

dostupné možnosti léčby byste měla probrat se svým lékařem. Pokud je u Vás zvýšeno riziko

zlomenin z důvodu osteoporózy a jiné přípravky pro Vás nejsou vhodné, můžete přípravek

Noresmea užívat jako prevenci osteoporózy po menopauze.

Přípravek Noresmea je určena ženám, kterým nebyla odstraněna děloha a které mají více než rok od

poslední menstruace.

Zkušenosti s léčbou žen starších 65 let jsou omezené.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Noresmea užívat

Anamnéza a pravidelné lékařské prohlídky

Používání HST s sebou nese rizika, která je třeba brát v úvahu při rozhodování, zda léčbu zahájit, či

zda v ní dále pokračovat.

2/10

Zkušenosti s léčbou žen s předčasnou menopauzou (z důvodu selhání vaječníků nebo chirurgického

zákroku), jsou omezené. Pokud máte předčasnou menopauzu, může být užívání HST různé. Prosím

konzultujte to se svým lékařem.

Před zahájením léčby (nebo znovu užíváním) přípravku Noresmea, bude Váš lékař vyžadovat osobní i

rodinnou anamnézu. Váš lékař se rozhodne o provedení preventivní prohlídky. Což může zahrnovat

vyšetření prsou a/nebo interní vyšetření, pokud to bude nezbytné.

Po zahájení léčby přípravkem Noresmea musíte chodit na pravidelné lékařské prohlídky (alespoň

jedenkrát ročně). V rámci těchto prohlídek můžete s lékařem prodiskutovat přínosy a rizika užívání

přípravku Noresmea.

Choďte na pravidelné prohlídky prsů dle doporučení lékaře.

Neužívejte přípravek

Noresmea:

Jestliže se na Vás vztahuje některý z níže uvedených bodů. Pokud si u některého z bodů nejste jistá,

poraďte se se svým lékařem

dříve, než začnete přípravek Noresmea užívat.

Nezačínejte léčbu přípravkem Noresmea:

jestliže je u Vás zjištěna

rakovina prsu

, pokud jste ji prodělala nebo je u Vás na ni podezření

jestliže je u Vás zjištěna

rakovina podmíněná estrogeny

, jako například rakovina děložní

sliznice (endometria), prodělala jste ji nebo je-li u Vás na ni podezření

jestliže trpíte

neobjasněným krvácením z pochvy

jestli trpíte, nebo byl u Vás někdy zjištěn stav nazývaný

nadměrné zesílení děložní sliznice

(hyperplazie endometria), který není léčen

jestliže trpíte, nebo se u Vás někdy objevily

krevní sraženiny v žilách

(trombóza), v dolních

končetinách (trombóza hlubokých žil) nebo v plicích (plicní embolie)

jestliže trpíte nebo se u Vás někdy objevila

porucha krevní srážlivosti

(jako je nedostatek

proteinu C, proteinu S, nebo nedostatek antitrombinu)

jestliže máte nebo jste prodělala onemocnění způsobené krevní sraženinou v tepnách, jako je

infarkt myokardu, mrtvice nebo angina pectoris

jestliže trpíte nebo jste trpěla

onemocněním jater

a testy Vašich jaterních funkcí se ještě

nevrátily do normálu

jestliže trpíte

vzácným onemocněním krve zvaným porfyrie

, které se v rodině dědí

jestliže jste

alergická

na estradiol, norethisteron-acetát nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6).

Pokud se u Vás některý z výše uvedených stavů objeví poprvé poté, co jste začala užívat přípravek

Noresmea, okamžitě ho vysaďte a ihned kontaktujte lékaře.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Noresmea se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Před zahájením léčby informujte lékaře, jestliže se u Vás vyskytly níže uvedené stavy, neboť se

mohou objevit znovu nebo se mohou během léčby přípravkem Noresmea zhoršit. Pokud tomu tak je,

lékař Vás může zvát na kontroly častěji:

děložní fibroidy uvnitř dělohy

růst děložní sliznice mimo dělohu (endometrióza) či dřívější výskyt nadměrného růstu děložní

sliznice (hyperplazie endometria)

zvýšené riziko vzniku krevních sraženin (viz bod „Krevní sraženiny v žilách (trombóza)“)

zvýšené riziko onemocnění rakovinou podmíněnou estrogeny (pokud například matka, sestra či

babička onemocněly rakovinou prsu)

vysoký krevní tlak

jaterní onemocnění, jako je benigní (nezhoubný) nádor jater

diabetes (cukrovka)

žlučové kameny

migrény nebo těžké bolesti hlavy

3/10

onemocnění imunitního systému, které může postihnout mnoho orgánů těla (systémový lupus

erythematodes, SLE)

epilepsie

astma

onemocnění ovlivňující ušní bubínek a sluch (otoskleróza)

velmi vysoká hladina tuku v krvi (tzv. triglyceridy)

zadržování tekutin v důsledku problémů se srdcem nebo ledvinami

nesnášenlivost laktosy

dědičný a získaný angioedém.

Ukončete léčbu přípravkem Noresmea a okamžitě vyhledejte lékaře

Pokud u Vás zjistíte kterýkoli z následujících příznaků při užívání HST:

kterýkoli ze stavů vyjmenovaných v bodě „Neužívejte přípravek Noresmea“

žluté zabarvení Vaší kůže nebo bělma očí (žloutenka). Toto může být příznakem onemocnění

jater.

vysoké zvýšení Vašeho krevního tlaku (symptomy mohou být bolesti hlavy, únava, závratě)

postihne-li Vás vůbec poprvé bolest hlavy typu migrény

pokud otěhotníte

otok obličeje, jazyka a/nebo hrdla a/nebo potíže s polykáním nebo kopřivka spolu s dušností,

což může naznačovat angioedém

projeví-li se u Vás známky krevní sraženiny, jako je:

bolestivý otok a zarudnutí dolních končetin

náhlá bolest na prsou

potíže s dechem.

Více informací, viz bod „Krevní sraženiny v žilách (trombóza)“.

Upozornění:

Přípravek Noresmea není antikoncepce. Pokud od Vaší poslední menstruace uplynulo

méně než 12 měsíců nebo jste mladší 50 let, můžete stále potřebovat pro zabránění početí antikoncepci.

Poraďte se se svým lékařem.

HST a rakovina

Nadměrné zesílení děložní sliznice (hyperplazie endometria) a rakovina děložní sliznice

(rakovina endometria).

Užívání HST pouze na bázi estrogenů zvyšuje riziko nadměrného zesílení děložní sliznice

(hyperplazie endometria) a rakovinu děložní sliznice (rakovina endometria).

Progestagen obsažený v estradiol/norethisteron acetátu Vás chrání před tímto dodatečným rizikem.

Nepravidelné krvácení

Může se u Vás objevit nepravidelné krvácení nebo tzv. špinění v průběhu prvních 3 – 6 měsíců užívání

estradiol/norethisteron acetátu.

Pokud však nepravidelné krvácení:

trvá déle než prvních 6 měsíců

začne po delší době než prvních 6 měsíců užívání přípravku Noresmea

pokračuje, i když jste užívání přípravku Noresmea ukončila

navštivte svého lékaře, jakmile to bude možné.

Rakovina prsu

Celkové údaje prokazují zvýšené riziko rakoviny prsu u žen užívajících kombinaci estrogen-

progestagen nebo hormonální substituční terapii (HST), obsahující pouze estrogen. Zvýšení rizika

závisí na délce užívání HST. Projeví se v průběhu 3 let užívání. Po ukončení HST dodatečné riziko

v průběhu času klesá, ale může přetrvávat až po dobu 10 let nebo více, pokud jste HST užívala po

dobu delší 5 let.

4/10

Srovnání

Rakovina prsu je v průběhu 5letého období diagnostikována v průměru u 13 až 17 žen z 1000 ve věku

50 až 54 let, které neužívají HST.

U žen ve věku 50 let, které začnou užívat HST obsahující samotný estrogen a budou ji užívat

po dobu 5 let, se vyskytne 16 až 17 případů na 1000 žen (tj. o 0 až 3 případy více).

U žen ve věku 50 let, které začnou užívat kombinovanou estrogen-progestagenovou HST a budou ji

užívat po dobu 5 let, bude diagnostikována rakovina prsu u 21 žen z 1000 (tj. 4 až 8 případů navíc).

Rakovina prsu je v průběhu 10letého období diagnostikována v průměru u 27 žen z 1000 ve věku 50

až 59 let, které neužívají HST.

U žen ve věku 50 let, které začnou užívat HST obsahující samotný estrogen a budou ji užívat po dobu

10 let, bude rakovina prsu diagnostikována u 34 žen z 1000 (tj. o 7 případů více).

U žen ve věku 50 let, které začnou užívat kombinovanou estrogen-progestagenovou HST a budou ji

užívat po dobu 10 let, bude rakovina prsu diagnostikována u 48 žen z 1 000 (tj. o 21 případů více).

Pravidelně si prsy kontrolujte. Navštivte svého lékaře, jakmile zjistíte jakékoliv změny, jako:

dolíčky v kůži

změny na bradavkách

jakékoliv bulky, které uvidíte nebo nahmatáte.

Dále se doporučuje účastnit se mamografického screeningového programu, pokud je Vám tato

možnost nabídnuta. Při mamografickém screeningovém vyšetření je důležité, abyste upozornila

zdravotní sestru či personál obsluhující mamograf, že užíváte hormonální substituční terapii, protože

tato léčba může zvyšovat denzitu prsů, což může ovlivnit výsledky mamogramu. Při zvýšené denzitě

prsů nemusí mamografie odhalit všechny bulky.

Rakovina vaječníků

Výskyt rakoviny vaječníků je poměrně vzácný – mnohem vzácnější než nádorové onemocnění prsu.

Užívání HST obsahující samotný estrogen či kombinaci estrogenu a progestagenu je spojeno s mírně

zvýšeným rizikem rakoviny vaječníků.

Riziko rakoviny vaječníků se mění s věkem. Například u přibližně 2 žen z 2 000 ve věku 50 až 54 let,

které neužívají HST, bude během 5letého období diagnostikována rakovina vaječníků. U žen, které

užívaly HST po dobu 5 let, budou přibližně 3 případy na 2 000 uživatelek (tj. přibližně 1 případ navíc).

Účinky HST na srdce a krevní oběh

Krevní sraženiny v žilách (trombóza)

Riziko krevních sraženin v žilách

je u žen užívajících HST 1,3 až 3násobně vyšší než u žen, jež HST

neužívají, a to zvláště v prvním roce léčby.

Krevní sraženina může být vážná, a pokud pronikne do plic, může způsobit bolest na hrudi, dušnost,

bezvědomí nebo dokonce úmrtí.

Pravděpodobnost, že se u Vás vyskytne krevní sraženina v žilách, je vyšší, pokud jste vyššího věku či

pokud se na Vás vztahuje jakýkoli z níže uvedených případů. Informujte svého lékaře, pokud některá z

uvedených situací platí i pro Vás:

nemůžete chodit po dlouhou dobu z důvodu velké operace, zranění či nemoci (viz bod 3,

„Pokud musíte podstoupit operaci“)

máte výraznou nadváhu (BMI >30 kg/m

máte problémy s krevními sraženinami, které vyžadují dlouhodobou léčbu přípravky

zamezujícími vzniku krevních sraženin

někdo z Vašich blízkých příbuzných měl krevní sraženinu v dolních končetinách, plicích nebo

jiných orgánech

5/10

máte systémový lupus erythematodes (SLE)

máte rakovinu.

Příznaky krevní sraženiny najdete v bodě „Ukončete léčbu přípravkem Noresmea a okamžitě

vyhledejte lékaře“.

Srovnání

U padesátiletých žen, které neužívají HST, lze v průběhu 5 let předpokládat vznik krevní sraženiny

v žilách v průměru u 4 až 7 žen z 1000.

U padesátiletých žen, které užívají estrogen-progestagenovou HST, lze v průběhu 5 let předpokládat

počet případů výskytu krevní sraženiny u 9 až 12 žen z 1000 (tj. 5 případů navíc).

Onemocnění srdce (infarkt myokardu)

Neexistuje důkaz o tom, že HST pomáhá v prevenci infarktu myokardu.

U žen nad 60 let užívajících estrogen-progestagenovou HST je o něco pravděpodobnější vznik

onemocnění srdce než u žen, které žádnou HST neužívají.

Cévní mozková příhoda (mrtvice)

Riziko výskytu cévní mozkové příhody je přibližně 1,5 krát vyšší u uživatelek HST než u žen, které

HST neužívají. Počet dodatečných případů cévní mozkové příhody v důsledku užívání HST s věkem

stoupá.

Srovnání

U padesátiletých žen, které neužívají HST, lze v průběhu 5 let předpokládat vznik cévní mozkové

příhody v průměru u 8 žen z 1000. U padesátiletých žen, které užívají estrogen-progestagenovou HST,

lze v průběhu 5 let předpokládat počet případů výskytu cévní mozkové příhody u 11 žen z 1000 (tj. 3

případy navíc).

Ostatní stavy

Užívání HST nezabraňuje ztrátě paměti. Existují některé případy vyššího rizika ztráty paměti u žen,

které začaly s užíváním HST po 65. roce věku. Pokud potřebujete radu, poraďte se se svým lékařem.

Další léčivé přípravky a přípravek Noresmea

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala

nebo které možná budete užívat.

Některé léčivé přípravky mohou ovlivňovat účinek estradiol/norethisteron acetátu. To může vést

k nepravidelnému krvácení. Vztahuje se na následující léčivé přípravky:

léky užívané k léčbě

epilepsie

(jako je fenobarbital, fenytoin, karbamazepin)

léky užívané k léčbě

tuberkulózy

(jako je rifampicin a rifabutin)

léky užívané k léčbě

HIV infekce

(jako je nevirapin, efavirenz, ritonavir a nelfinavir)

rostlinné léčivé přípravky obsahující

třezalku tečkovanou

(Hypericum perforatum)

léky užívané k léčbě infekce žloutenky typu C (jako je telaprevir).

Přípravky k léčbě virové hepatitidy C (HCV) (jako je kombinovaná léčba

ombitasvirem/paritaprevirem/ritonavirem s nebo bez dasabuviru a také léčba

glekaprevirem/pibrentasvirem) mohou způsobit zvýšení hodnot jaterních krevních testů (zvýšení

hladin jaterního enzymu ALT) u žen, které užívají kombinovanou hormonální antikoncepci obsahující

ethinylestradiol. Přípravek Noresmea obsahuje estradiol místo ethinylestradiolu. Není známo, zda se

může vyskytnout zvýšení hladin jaterního enzymu ALT u žen, které užívají přípravek Noresmea

současně s přípravky pro kombinovanou léčbu virové hepatitidy C (HCV). Poraďte se se svým

lékařem.

6/10

Jiné léčivé přípravky mohou zvyšovat účinek estradiol/norethisteron acetátu:

léčivé přípravky obsahující

ketokonazol

(fungicidní látka).

Estradiol/norethisteron acetát může ovlivnit souběžnou léčbu cyklosporinem.

Informujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka

o všech lécích, které užíváte nebo které jste v

nedávné době užívala, včetně přípravků dostupných bez lékařského předpisu, o bylinných léčivých

přípravcích a ostatních přírodních přípravcích.

Laboratorní testy

Pokud potřebujete podstoupit vyšetření krve, oznamte svému lékaři, nebo laboratornímu personálu, že

užíváte přípravek Noresmea, protože tento přípravek může ovlivnit výsledky některých krevních testů.

Noresmea s jídlem a pitím

Tablety lze užívat jak během jídla a pití, tak i bez něj.

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Přípravek Noresmea je určen pouze ženám po menopauze. Pokud otěhotníte, okamžitě ukončete

užívání přípravku Noresmea a navštivte svého lékaře.

Kojení

Přípravek Noresmea nesmíte užívat, jestliže kojíte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Noresmea nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Noresmea obsahuje laktosu

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se přípravek

Noresmea

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívejte jednu tabletu denně, a to každý den přibližně ve stejnou dobu bez přerušení.

První tabletu vyjměte z kalendářového blistru podle dne v týdnu, kdy začínáte přípravek Noresmea

užívat (např. "Po" pro pondělí). Další tablety jsou pak z blistru vyjímány každý den ve směru šipky, až

dokud blistr není vyprázdněn. Jakmile využíváte všech 28 tablet z kalendářového balení, pokračujte v

užívání tablet z dalšího balení.

Léčbu přípravkem Noresmea můžete začít

kterýkoli vhodný den.

Avšak, přecházíte-li z léčby HST, při níž máte každý měsíc krvácení, začněte léčbu přípravkem

Noresmea ihned po skončení krvácení.

Váš lékař by Vám měl předepsat nejnižší účinnou dávku, která zmírní Vaše symptomy, a to po co

možná nejkratší dobu. Poraďte se se svým lékařem, jestliže si myslíte, že je Vaše dávka příliš vysoká,

nebo příliš nízká.

Pokud musíte podstoupit operaci

Jestliže musíte podstoupit operaci, oznamte svému lékaři, že užíváte přípravek Noresmea. Může se stát,

že budete muset přípravek přestat užívat 4 až 6 týdnů před plánovanou operací, aby se snížilo riziko

7/10

vzniku krevní sraženiny (viz bod 2, „Krevní sraženiny v žilách”). Zeptejte se svého lékaře, kdy můžete

opět začít přípravek Noresmea užívat.

Jestliže jste užila více přípravku Noresmea, než jste měla

Jestliže jste užila více přípravku Noresmea, než jste měla, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.

Předávkování přípravkem Noresmea může způsobit pocit nevolnosti nebo zvracení.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Noresmea

Pokud jste zapomněla užít tabletu v pravidelnou dobu, užijte ji během dalších 12 hodin. Pokud již 12

hodin uběhlo, pokračujte v užívání další den jako normálně. Nezdvojnásobujte následující dávku,

abyste nahradila vynechanou dávku.

Pokud Vám nebyla odstraněna děloha, může opomenutí dávky zvýšit pravděpodobnost výskytu

krvácení a špinění.

Jestliže jste přestala užívat přípravek Noresmea

Pokud si přejete léčbu přípravkem Noresmea ukončit, nejprve se poraďte se svým lékařem. Ten Vám

vysvětlí účinky ukončení léčby a seznámí Vás s dalšími možnostmi léčby.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Přecitlivělost/alergie

(méně časté: může postihnout až 1 ze 100 uživatelek)

I když se jedná o méně častý účinek, může se objevit přecitlivělost a alergie. Příznaky

přecitlivělosti/alergie mohou zahrnovat jeden nebo více z následujících projevů: kopřivka, svědění,

otok, potíže s dýcháním, nízký krevní tlak (bledá a studená pokožka, rychlý srdeční tep), pocit závratě,

pocení, což mohou být příznaky anafylaktické reakce/šoku. Pokud se některý z těchto příznaků u Vás

objeví,

přestaňte přípravek Noresmea užívat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc

Následující onemocnění byly hlášeny mnohem více u žen užívajících HST ve srovnání s ženami, které

HST neužívají:

rakovina prsu

nadměrné zesílení nebo rakovina děložní sliznice (hyperplazie nebo rakovina endometria)

rakovina vaječníků

krevní sraženina v žilách dolních končetin nebo plicích (venózní tromboembolické

onemocnění)

onemocnění srdce

cévní mozková příhoda

pravděpodobná ztráta paměti, pokud pacientky začínají užívat HST po 65. roce.

Více informací o těchto nežádoucích účincích najdete v bodě 2. „Čemu musíte věnovat pozornost, než

začnete přípravek Noresmea užívat“.

Během léčby aktivními látkami přípravku Noresmea byly pozorovány následující nežádoucí účinky:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 uživatelek):

bolest nebo citlivost prsou

vaginální krvácení.

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 uživatelek):

8/10

vaginální infekce způsobené plísněmi

vaginální zánět

zadržování tekutin v těle a tím způsobený nárůst tělesné hmotnosti

deprese nebo zhoršení existující deprese

bolest hlavy

migréna nebo zhoršení existující migrény

nevolnost

bolest zad

zvětšení nebo otoky prsů (edém)

výskyt děložních fibroidů (nezhoubné nádory dělohy), zhoršení existujících fibroidů nebo

jejich opětovný výskyt

otoky paží a nohou (periferní edém)

zvýšení hmotnosti.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 uživatelek):

alergická reakce

nervozita

zánět povrchových žil (povrchová tromboflebitida)

bolest nebo diskomfort břicha, plynatost či nadýmání

vypadávání vlasů, nadměrný růst ochlupení, akné

svědění

kopřivka

žádná úleva od symptomů (neúčinnost léku)

křeče v nohou.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 uživatelek):

krevní sraženiny v cévách nohou nebo plic (hluboká žilní trombóza, plicní embolie). Více

informací bod „Další nežádoucí účinky kombinované HST“.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 uživatelek):

rakovina děložní sliznice (rakovina endometria). Více informací bod „Další nežádoucí účinky

kombinované HST“.

nadměrné zesílení děložní sliznice (hyperplazie endometria)

nespavost

úzkost

změny v sexuálních potřebách

závratě

poruchy vidění

zvýšení krevního tlaku nebo zhoršení vysokého krevního tlaku

infarkt a cévní mozková příhoda (mrtvice).

Více informací bod „Další nežádoucí účinky

kombinované HST“.

pálení žáhy

zvracení

onemocnění žlučníku

tvorba žlučových kamenů, zhoršení existujících žlučových kamenů nebo jejich opětovný

výskyt

zvýšená sekrece kožního mazu

kožní vyrážka

akutní nebo opakovaně se vyskytující edém (angioneurotický edém)

vaginální a genitální svědění

snížení tělesné hmotnosti.

9/10

Další nežádoucí účinky kombinované HST

onemocnění žlučníku

různá onemocnění kůže:

změna zabarvení kůže zejména na obličeji a krku známé jako „těhotenské

skvrny“ (chloasma)

bolestivé zarudnutí uzlinek v kůži (erythema nodosum)

vyrážka s ostře ohraničeným zarudnutím nebo vřídky (erythema multiforme)

červené už purpurové zabarvení kůže a/nebo sliznic (purpura).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro

kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-

nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Noresmea uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Noresmea obsahuje

Léčivými látkami jsou 1 mg estradiolu (jako hemihydrát estradiolu) a 0,5 mg norethisteron-

acetátu.

Dalšími složkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, kopovidon, mastek, magnesium-

stearát.

Potahová vrstva tablet obsahuje: hypromelosu, hyprolosu, mastek, hydrogenovaný bavlníkový

olej, oxid titaničitý.

Jak přípravek Noresmea vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Noresmea jsou bílé kulaté, bikonvexní, potahované tablety o průměru 6 mm, balené v

průhledných PVC/Al blistrech.

Velikosti balení:

28 a 84 (3x 28) potahovaných tablet (v kalendářních blistrech po 28 potahovaných tabletách)

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

10/10

Sandoz s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 – Nusle, Česká

republika

Výrobce

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, Sachsen-Anhalt, 39179, Barleben, Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru registrovaný pod

těmito názvy:

Česká republika

Noresmea

Německo

ESTRAMON comp 1 mg/0,5 mg Filmtabletten

Dánsko

Noresmea

Norsko

Noresmea

Švédsko

Noresmea

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 1. 5. 2022.

Přečtěte si celý dokument

1/14

Sp. zn. sukls49908/2022

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Noresmea 1 mg/0,5 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje:

1 mg estradiolu (jako hemihydrát estradiolu) a 0,5 mg norethisteron-acetátu.

Pomocná látka se známým účinkem

Jedna potahovaná tableta obsahuje 56,7 mg laktózy (jako monohydrát).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Bílá, kulatá, bikonvexní potahovaná tableta o průměru 6 mm.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Hormonální substituční terapie (HST) symptomů z nedostatku estrogenů u žen po menopauze,

více než 1 rok od poslední menstruace.

Prevence osteoporózy u žen po menopauze s vysokým rizikem budoucích fraktur, které

netolerují nebo mají kontraindikovanou léčbu jinými léčivými přípravky určenými pro prevenci

osteoporózy.

Zkušenosti s léčbou žen starších 65 let jsou omezené.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Noresmea je kontinuální kombinovaný substituční hormonální přípravek určený pro ženy s intaktní

dělohou.

Perorálně se užívá jedna tableta denně bez přerušení, nejlépe ve stejnou denní dobu.

Pro zahájení a v průběhu léčby postmenopauzálních symptomů by měla být použita nejnižší možná

účinná dávka po co možná nejkratší dobu (viz bod 4.4).

Jestliže po 3 měsících léčby nedochází k uspokojivému zlepšení symptomů, je možné přejít na

kombinovaný přípravek obsahující vyšší dávku.

U žen bez menstruace, které hormonální substituční terapii neužívají, nebo u žen při převodu z jiného

kontinuálního kombinovaného přípravku HST lze začít s léčbou přípravkem Noresmea kterýkoli den.

2/14

U žen, které přecházejí ze sekvenční hormonální substituční terapie, by léčba měla začít, jakmile

skončí krvácení způsobené vysazením léčby.

Zapomene-li pacientka užít tabletu, měla by ji užít co nejdříve, jakmile je to možné v průběhu

následujících 12 hodin. Pokud uplynulo více než 12 hodin, nepoužitá tableta by měla být

znehodnocena. Zapomenutí dávky může zvýšit pravděpodobnost výskytu krvácení a špinění.

Způsob podání

Perorální podání.

4.3

Kontraindikace

Známý, v anamnéze uváděný nebo suspektní karcinom prsu

Známá, v anamnéze uváděná nebo suspektní, estrogenně podmíněná maligní neoplazie (např.

karcinom endometria)

Nediagnostikované genitální krvácení

Neléčená hyperplazie endometria

Nedávné nebo aktivní venózní tromboembolické onemocnění (trombóza hlubokých žil, plicní

embolie)

Známé trombofilní poruchy (např. nedostatek proteinu C, proteinu S nebo antitrombinu viz bod

4.4)

Aktivní nebo dříve prodělané arteriální tromboembolické onemocnění (např. angina pectoris,

infarkt myokardu)

Akutní onemocnění jater nebo v anamnéze uváděné onemocnění jater, pokud se jaterní testy

nevrátily k normálu

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1

Porfyrie

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Léčba hormonální substituční terapií by měla být zahájena pouze pokud postmenopauzální symptomy

nepříznivě ovlivňují kvalitu života. V každém případě by mělo být minimálně jednou ročně provedeno

pečlivé posouzení rizik a přínosů a podávání přípravků HST by mělo pokračovat jen pokud přínos

převažuje nad riziky.

Důkazy týkající se rizika spojeného s léčbou předčasné menopauzy pomocí hormonální substituční

terapie jsou omezené. Avšak vzhledem k nízké míře absolutního rizika u mladších žen může být

poměr přínosů a rizika u těchto žen příznivější než u starších žen.

Lékařské vyšetření/kontrolní vyšetření

Před zahájením nebo obnovením hormonální substituční terapie je třeba zjistit kompletní osobní a

rodinnou anamnézu. Lékařské vyšetření (včetně vyšetření pánve a prsů) by mělo vzít v úvahu zjištěné

údaje, kontraindikace použití tohoto přípravku a upozornění. V průběhu léčby se doporučují

pravidelné prohlídky, jejichž četnost a charakter je pro jednotlivé pacientky individuální. Ženy je

nutno seznámit s tím, jaké změny prsů by měly oznámit svému lékaři nebo zdravotní sestře (viz níže

„Karcinom prsu“). Vyšetření, včetně příslušných zobrazovacích metod jako například mamografie, by

měla být prováděna v souladu se současnou běžnou screeningovou praxí a modifikována na základě

individuálních klinických potřeb pacientky.

Stavy vyžadující dohled

Je-li pacientka postižena dále uvedenými stavy, nebo jestliže se u ní takové stavy vyskytly již dříve

a/nebo se zhoršily během těhotenství nebo při předchozí hormonální léčbě, měla by být pod přísným

3/14

dohledem. Je nutné vzít v úvahu, že tyto stavy se mohou během léčby přípravkem Noresmea projevit

znovu nebo se mohou zhoršit.

Jedná se především o následující stavy:

Leiomyomy (děložní fibroidy) nebo endometrióza

Rizikové faktory pro tromboembolické poruchy (viz dále)

Rizikové faktory nádorů podmíněných estrogeny, např. dědičnost karcinomu prsu z první linie

Hypertenze

Jaterní poruchy (např. adenom jater)

Diabetes mellitus s nebo bez poškození cév

Cholelithiáza

Migréna nebo (těžké) bolesti hlavy

Systémový lupus erythematodes

V anamnéze uváděná hyperplazie endometria (viz dále)

Epilepsie

Astma

Otoskleróza

Důvody okamžitého vysazení léčby

Léčbu je třeba přerušit, jsou-li zjištěny kontraindikace a v případě dále uvedených stavů:

žloutenka nebo zhoršení funkce jater

signifikantní zvýšení krevního tlaku

nový výskyt bolestí hlavy typu migrén

těhotenství.

Hyperplazie a karcinom endometria

U žen s intaktní dělohou, se riziko hyperplazie a karcinomu endometria zvyšuje, jsou-li po delší dobu

podávány samotné estrogeny. Hlášené zvýšení rizika karcinomu endometria u pacientek užívajících

samotné estrogeny je 2 až 12ti násobně vyšší ve srovnání s ženami, které HST neužívají, a to v

závislosti na délce léčby a dávce estrogenu (viz bod 4.8). Po ukončení léčby může zvýšené riziko

přetrvávat po dobu více než deseti let.

Cyklické přidání progestagenu po dobu nejméně 12 dní v měsíci / 28 denní cyklus, nebo kontinuální

kombinovaná estrogen-progestagenová léčba u žen, jimž nebyla odstraněna děloha, zabraňuje tomuto

nadměrnému riziku spojenému s hormonální substituční léčbou samotným estrogenem.

V prvních měsících léčby může docházet ke krvácení a špinění. Pokud krvácení nebo špinění trvá déle

než jen několik prvních měsíců léčby, projeví se po určité době léčby nebo pokračuje i po vysazení

léčby, je třeba zjistit jeho důvod. Vyšetření může zahrnovat i endometriální biopsii, aby byla

vyloučena endometriální maligní neoplazie.

Karcinom prsu

Celkové údaje prokazují zvýšené riziko karcinomu prsu u žen užívajících kombinaci estrogen-

progestagen nebo hormonální substituční léčbu samotným estrogenem. Toto riziko je závislé na délce

léčby HST.

Kombinovaná léčba estrogenem a progestagenem

Randomizovaná placebem kontrolovaná studie (Women's Health Initiative study (WHI)) a

metaanalýza prospektivních epidemiologických studií shodně uvádějí zvýšené riziko karcinomu prsu u

žen užívajících kombinovanou estrogen-progestagenovou HST. Zvýšení rizika vzniku karcinomu prsu

se projeví po přibližně 3 (1 - 4) letech léčby (viz bod 4.8).

Monoterapie estrogenem

Studie WHI neuvádí zvýšené riziko karcinomu prsu u žen po hysterektomii užívajících HST

samotným estrogenem. Observační studie zaznamenaly ve většině případů mírně zvýšené riziko

4/14

diagnostikovaného karcinomu prsu, které je nižší než riziko u pacientek podstupujících kombinovanou

léčbu estrogenem a progestagenem (viz bod 4.8).

Výsledky rozsáhlé metaanalýzy prokázaly, že po ukončení léčby

zvýšené riziko v průběhu času klesá

a doba potřebná k navrácení na výchozí úroveň závisí na délce předchozího užívání HST. Pokud byla

HST užívána déle než 5 let, riziko může přetrvávat 10 let i déle.

Přípravky HST, zvláště přípravky kombinované estrogen-progestagenové léčby, zvyšovaly denzitu

mamografických nálezů, což může nepříznivě ovlivnit radiologické stanovení karcinomu prsu.

Karcinom ovarií

Rakovina vaječníků je mnohem vzácnější než rakovina prsu. Epidemiologické důkazy z rozsáhlé

metaanalýzy naznačují mírně zvýšené riziko rakoviny vaječníků u žen, které užívají HST obsahující

samotný estrogen či kombinaci estrogen-progestagen. Toto riziko se projeví během 5 let užívání a po

vysazení léčby se postupně snižuje.

Některé jiné studie, včetně hodnocení WHI, naznačují, že užívání kombinované HST může být

spojeno s podobným nebo o něco nižším rizikem (viz bod 4.8).

Venózní tromboembolické onemocnění

Hormonální substituční terapie je spojena s 1,3 až 3krát vyšším rizikem vzniku venózního

tromboembolického onemocnění jako je například hluboká žilní trombóza nebo plicní embolie.

Pravděpodobnost výskytu takových případů je vyšší v prvním roce podávání HST než později

(viz bod 4.8).

Pacientky, u nichž jsou známy trombofilní stavy, jsou vystaveny zvýšenému riziku venózního

tromboembolického onemocnění a hormonální substituční terapie může uvedené riziko zvyšovat.

U těchto pacientek je proto HST kontraindikována (viz bod 4.3).

Obecně uznávanými rizikovými faktory venózního tromboembolického onemocnění jsou užívání

estrogenů, vyšší věk, velký chirurgický zákrok, dlouhodobá imobilizace, obezita (BMI > 30 kg/m

těhotenství/poporodní období, systémový lupus erythematodes (SLE) a onkologická onemocnění. O

možné úloze výskytu křečových žil při venózním tromboembolickém onemocnění nepanuje jednotný

názor.

Stejně jako u všech pacientek po operaci je třeba zvážit profylaktická opatření zabraňující vzniku

pooperačního venózního tromboembolického onemocnění. Jestliže po plánovaném chirurgickém

zákroku následuje dlouhodobá imobilizace, je doporučeno dočasné vysazení hormonální substituční

terapie, a to 4 až 6 týdnů před operací. Léčbu HST není vhodné znovu nasadit, dokud není pacientka

zcela pohyblivá.

Ženám, které v osobní anamnéze venózní tromboembolické onemocnění nemají, avšak trombóza se

vyskytla v mladším věku u jejich příbuzných prvního stupně, je možno nabídnout screening. Je však

nutno pečlivě zvážit omezení screeningu, protože jím mohou být identifikovány pouze některé

trombofilní defekty.

Je-li identifikován trombofilní defekt, kdy je vyloučena trombóza u členů rodiny, nebo pokud je tento

defekt závažný (např. nedostatek antitrombinu, proteinu S nebo proteinu C či se jedná o kombinaci

defektů), je HST kontraindikována.

Ženy, jimž je již podávána chronická antikoagulační léčba, vyžadují pečlivé zvážení poměru přínosu a

rizika při používání HST.

5/14

Vznikne-li venózní tromboembolické onemocnění po zahájení léčby, je třeba léčbu přerušit. Pacientky

je nutné informovat, aby se okamžitě obrátily na svého lékaře v případě, že si povšimnou možného

příznaku tromboembolického onemocnění (např. bolestivý otok nohy, náhlá bolest na prsou, dušnost).

Onemocnění koronárních artérií (CAD)

Z randomizovaných kontrolovaných studií nevyplývá důkaz o ochraně proti infarktu myokardu u žen s

existující CAD či bez ní, jež užívaly kombinovanou estrogen-progestagenovou léčbu či léčbu

samotnými estrogenovými přípravky.

Relativní riziko CAD během užívání kombinované estrogen-progestagenové HST je lehce zvýšeno.

Vzhledem k tomu, že absolutní výchozí riziko CAD je silně závislé na věku, je počet dodatečných

případů CAD, které jsou důsledkem estrogen-progestagenové léčby, u zdravých žen blížících se

menopauze velmi nízký, avšak bude se zvyšovat s přibývajícím věkem.

Ischemická cévní mozková příhoda

Kombinovaná estrogen-progestagenová léčba i léčba samotnými estrogeny je spojena s 1,5násobným

zvýšením rizika ischemické cévní mozkové příhody. Relativní riziko se nemění s věkem či s dobou,

která uplynula od menopauzy. Avšak vzhledem k tomu, že výchozí riziko cévní mozkové příhody je

silně závislé na věku, bude se celkové riziko cévní mozkové příhody u žen užívajících HST zvyšovat s

věkem (viz bod 4.8).

Hepatitida C

V průběhu klinických studií s kombinovanou léčbou virové hepatitidy C (HCV) léčivými látkami

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir s nebo bez dasabuviru, bylo prokazatelně častější zvýšení hladin ALT

na více než pětinásobek horní hranice normálních hodnot (ULN) u žen, které užívají léčivé přípravky

obsahující ethinylestradiol, jako jsou kombinovaná hormonální kontraceptiva (CHC). Kromě toho

bylo také u pacientek léčených glekaprevirem/pibrentasvirem pozorováno zvýšení ALT, a to zejména

u žen užívajících přípravky s obsahem ethinylestradiolu, jako jsou CHC. Ženy užívající léčivé

přípravky obsahující jiné estrogeny než ethinylestradiol, jako je například estradiol, měly zvýšení

hladin ALT obdobné jako ženy, které neužívaly žádné estrogeny. Avšak vzhledem k omezenému

počtu žen užívajících jiné typy estrogenů je nutná opatrnost při současném podávání s kombinovanou

léčbou léčivými látkami ombitasvir/paritaprevir/ritonavir s dasabuvirem nebo bez něj a také léčbou

glekaprevirem/pibrentasvirem. Viz bod 4.5.

Další stavy

Estrogeny mohou způsobit retenci tekutin, a proto by pacientky se srdeční nebo ledvinovou dysfunkcí

měly být pečlivě sledovány.

Exogenní estrogeny mohou vyvolat nebo zhoršit příznaky dědičného a získaného angioedému.

Ženy, u nichž byla zaznamenána předchozí hypertriglyceridémie, by měly být během estrogenové

nebo hormonální substituční terapie pečlivě sledovány, protože při aplikaci estrogenové terapie byly u

takových pacientek zaznamenány vzácné případy výrazného zvýšení triglyceridů v plazmě, které

vedly k pankreatitidě.

Estrogeny zvyšují hladinu globulinu vázajícího hormony štítné žlázy (TBG), což má za následek

zvýšení celkového objemu tyroidních hormonů v krevním oběhu, který je měřen jako jód vázaný na

bílkoviny v séru (PBI), hladin T4 (

stanovenými sloupcovou metodou či radioimunoanalýzou

) nebo

hladin T3 (

stanovenými radioimunoanalýzou

). Vazebný poměr T3 je nižší, neboť odráží zvýšenou

hladinu TBG. Koncentrace volného T4 a T3 zůstávají nezměněné. Může být zvýšena hladina dalších

vazebných bílkovin v séru, tj. globulinu vážícího kortikoidní hormony (CBG), globulinu vážícího

pohlavní hormony, což vede ke zvýšení hladiny kortikosteroidů, resp. pohlavních hormonů v krevním

oběhu. Koncentrace volných nebo biologicky aktivních hormonů zůstávají beze změny. Hladina

dalších plazmatických bílkovin může být zvýšena (substrát angiotensinogen/renin, alfa-I-antitrypsin,

ceruloplasmin).

6/14

Užívání HST nezlepšuje kognitivní funkce. Existuje však určitý důkaz o zvyšujícím se riziku

pravděpodobné demence u žen, které začaly s léčbou kontinuálními kombinovanými přípravky či

pouze estrogenovými přípravky po 65. roku života.

Přípravek Noresmea obsahuje laktózu. Pacientky se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí

galaktózy, úplným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy nemají tento přípravek

užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Při souběžném užívání látek, o nichž je známo, že indukují aktivitu enzymů metabolizujících léky,

zejména cytochromu P450, jako jsou antikonvulziva (např. fenobarbital, fenytoin, karbamazepin) a

antiinfektiva (např. rifampicin, rifabutin, nevirapin, efavirenz), může dojít ke zvýšení metabolismu

estrogenů a progestagenů.

Ritonavir, telaprevir a nelfinavir, ačkoli je o nich známo že působí jako silné inhibitory, pokud jsou

užívány spolu se steroidními hormony, vykazují naopak indukující vlastnosti. Bylinné přípravky

obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum) mohou indukovat metabolismus estrogenů a

progestagenů.

Klinicky může zvýšený metabolismus estrogenů a progestagenů vést ke sníženému účinku a změnám

profilu děložního krvácení.

Léčivé přípravky, jež inhibují aktivitu jaterních mikrosomálních enzymů metabolizujících léky, např.

ketokonazol, mohou zvyšovat hladinu léčivých látek přípravku Noresmea v krevní plasmě.

Současné podávání cyklosporinu a estradiol/norethisteron acetátu může způsobit zvýšení hladin

cyklosporinu, kreatininu a transamináz v krevní plasmě v důsledku sníženého metabolizmu

cyklosporinu v játrech.

Další interakce

Během klinických studií s kombinovanou léčbou virové hepatitidy C (HCV) léčivými látkami

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir s nebo bez dasabuviru, bylo prokazatelně častější zvýšení hladin ALT

na více než pětinásobek horní hranice normálních hodnot (ULN) u žen, které užívají léčivé přípravky

obsahující ethinylestradiol, jako jsou kombinovaná hormonální kontraceptiva (CHC). Ženy užívající

léčivé přípravky obsahující jiné estrogeny než ethinylestradiol, jako je například estradiol, měly

zvýšení hladin ALT obdobné jako ženy, které neužívaly žádné estrogeny. Avšak vzhledem

k omezenému počtu žen užívajících jiné typy estrogenů je nutná opatrnost při současném podávání

s kombinovanou léčbou léčivými látkami ombitasvir/paritaprevir/ritonavir s dasabuvirem nebo bez něj

a také léčbou glekaprevirem/pibrentasvirem (viz bod 4.4).

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Přípravek Noresmea není během těhotenství indikován.

Dojde-li během užívání přípravku Noresmea k otěhotnění, měla by být léčba okamžitě ukončena.

Z klinického hlediska údaje o omezeném počtu exponovaných těhotných žen neukazují žádné

nežádoucí účinky norethisteronu na plod. Při podávání vyšších dávek přípravků perorální

antikoncepce a hormonální substituční terapie, než je běžné, byla zjištěna maskulinizace plodů

ženského pohlaví. Výsledky většiny epidemiologických studií, které souvisejí s neúmyslnou expozicí

plodů kombinací estrogenů a progestagenů, nenaznačují teratogenní ani fetotoxický účinek.

Kojení

7/14

Přípravek Noresmea není během kojení indikován.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Noresmea nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Klinické zkušenosti:

Nejčastěji popisovanými nežádoucími účinky zaznamenanými při klinických studiích s

estradiol/norethisteron acetátem bylo vaginální krvácení a bolest/citlivost prsů, jež byly zjištěny

přibližně u 10 % až 20 % pacientek. Vaginální krvácení se obvykle projevilo v počátečních měsících

léčby. Bolest prsů obvykle po několika měsících léčby zmizela. Všechny nežádoucí účinky zjištěné v

randomizovaných klinických studiích, kdy byl ve skupině pacientek, jimž byl podáván

estradiol/norethisteron acetátem, ve srovnání se skupinou užívající placebo zjištěn jejich vyšší výskyt

a kde může celkový závěr pravděpodobně souviset s léčbou, jsou uvedeny v následující tabulce.

Třídy orgánových

systémů

Velmi časté

1/10

Časté

1/100 až <1/10

Méně časté

1/1 000 až

<1/100

Vzácné

1/10 000 až

<1/1 000

Infekce a

infestace

genitální

kandidóza nebo

vaginitida, rovněž

viz „Poruchy

reprodukčního

systému a prsu“

Poruchy

imunitního

systému

přecitlivělost,

rovněž viz

„Poruchy kůže a

podkožní tkáně“

Poruchy

metabolismu a

výživy

retence tekutin,

rovněž viz

„Celkové poruchy

a reakce v místě

aplikace“

Psychiatrické

poruchy

deprese, nebo

zhoršení deprese

nervozita

Poruchy

nervového

systému

bolest hlavy,

migréna nebo

zhoršená migréna

Cévní poruchy

povrchová

tromboflebitida

hluboké žilní

tromboembolické

onemocnění,

plicní embolie

Gastrointestinální

poruchy

nauzea

bolest břicha,

břišní distenze

nebo břišní

diskomfort,

flatulence nebo

nadýmání

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

alopecie,

hirsutismus nebo

8/14

akné, pruritus

nebo kopřivka

Poruchy svalové a

kosterní soustavy

a pojivové tkáně

bolest zad

křeče nohou

Poruchy

reprodukčního

systému a prsu

bolest nebo

citlivost prsou,

vaginální

hemoragie

edém nebo

zvětšení prsů,

zhoršení stavu

děložních fibroidů

nebo opakovaný

výskyt děložních

fibroidů nebo

děložní fibroidy

Celkové poruchy

a reakce v místě

aplikace

periferní edém

Neúčinnost léku

Vyšetření

zvýšení tělesné

hmotnosti

Zkušenosti z postmarketingového sledování:

Kromě výše uvedených nežádoucích účinků léku byly spontánně hlášeny i dále uvedené nežádoucí

účinky, o nichž panuje názor, že mohou souviset s léčbou estradiol/norethisteron acetátem. Uváděný

výskyt těchto spontánních nežádoucích účinků léku je velmi vzácný (< 1/10 000, není známo (z

dostupných údajů nelze určit)). Zkušenosti z postmarketingového sledování jsou ovlivněny

nedostatečným hlášením nežádoucích účinků léku, a to především nežádoucích účinků běžných a

dobře známých. Uváděná četnost proto musí být z tohoto hlediska posuzována:

Benigní a maligní neoplazie (včetně cyst a polypů): rakovina endometria

Poruchy imunitního systému: generalizované reakce přecitlivělosti (např. anafylaktická

reakce/šok)

Psychiatrické poruchy: nespavost, úzkosti, snížení nebo zvýšení libida

Poruchy nervového systému: závratě, cévní mozková příhoda

Poruchy oka: poruchy vidění

Srdeční poruchy: infarkt myokardu

Cévní poruchy: zhoršení hypertenze

Gastrointestinální poruchy: dyspepsie, zvracení

Poruchy jater a žlučových cest: onemocnění žlučníku, cholelitiáza, zhoršená cholelitiáza,

opakovaná cholelitiáza

Poruchy kůže a podkožní tkáně: seborea, vyrážka, angioneurotický edém

Poruchy reprodukčního systému a prsu: hyperplazie endometria, vulvovaginální pruritus

Vyšetření: snížení tělesné hmotnosti, zvýšení krevního tlaku

Další nežádoucí účinky byly hlášeny v souvislosti s podáváním estrogenů/progestagenů:

poruchy kůže a podkožní tkáně: alopecie, chloasma, multiformní erytém, nodózní erytém,

vaskulární purpura.

pravděpodobná demence ve věku nad 65 let (viz bod 4.4).

Riziko karcinomu prsu

U žen užívajících kombinovanou estrogen-progestagenovou HST po dobu delší než 5 let je hlášeno až

dvojnásobně zvýšené riziko diagnostikování karcinomu prsu.

U pacientek užívajících samotné estrogeny je zvýšení rizika nižší, než riziko pozorované u

kombinované estrogen-progestagenové léčby.

Míra rizika je závislá na délce užívání (viz bod 4.4).

9/14

Odhady absolutního rizika založené na výsledcích nejrozsáhlejší randomizované, placebem

kontrolované studie (WHI) a nejrozsáhlejší metaanalýzy prospektivních epidemiologických studií jsou

prezentovány dále.

Největší metaanalýza prospektivních epidemiologických studií

Odhad dodatečného rizika vzniku karcinomu prsu po pětiletém užívání u žen s BMI 27 (kg/m

2

)

Věk při zahájení HST

(roky)

Incidence na 1000

žen, které nikdy

neužívaly HST,

v pětiletém období

(50-54 let)*

Poměr rizik

Další případy na 1000

žen užívajících HST

po pětiletém období

HST samotným estrogenem

13,3

Kombinovaná estrogen-progestagenová terapie

13,3

* Odvozeno ze základní incidence v Anglii v roce 2015 u žen s BMI 27 (kg/m

Pozn: Protože se výchozí incidence karcinomu prsu liší v jednotlivých zemích EU, bude se také počet

případů karcinomu prsu navíc proporcionálně měnit.

Odhad dodatečného rizika vzniku karcinomu prsu po desetiletém užívání u žen s BMI

27 (kg/m

2

)

Věk při zahájení HST

(roky)

Incidence na 1000

žen, které nikdy

neužívaly HST,

v desetiletém období

(50-59 let)*

Poměr rizik

Další případy na 1000

žen užívajících HST

po desetiletém období

HST samotným estrogenem

26,6

Kombinovaná estrogen-progestagenová terapie

26,6

20,8

* Odvozeno ze základní incidence v Anglii v roce 2015 u žen s BMI 27 (kg/m

Pozn: Protože se výchozí incidence karcinomu prsu liší v jednotlivých zemích EU, bude se také počet

případů karcinomu prsu navíc proporcionálně měnit.

US WHI studie – dodatečné riziko karcinomu prsu po pěti letech užívání

Věkové rozmezí

(roky)

Výskyt za 5 let na

1000 žen ve větvi

užívající placebo

Poměr rizika a 95%

CI

Další případy za dobu

5 let na 1000 žen

užívajících HST

(95%CI)

CEE samotný estrogen

50 – 79

0,8 (0,7 – 1,0)

-4 (-6 – 0)*

CEE+MPA estrogen-progestagen**

50 - 79

1,2 (1,0 – 1,5)

+4 (0 – 9)

* WHI studie u žen po hysterektomii a které nevykazovaly zvýšené riziko karcinomu prsu.

** Pokud byla analýza omezena na ženy, které před započetím studie neužívaly HST, nebylo během

prvních 5 let léčby zjevné zvýšené riziko. Po 5 letech bylo riziko vyšší než u žen neužívajících HST.

Riziko karcinomu endometria

U žen s intaktní dělohou neužívajících HST je riziko karcinomu endometria cca 5 případů na každých

1000 žen.

10/14

U žen s intaktní dělohou není užívaní HST na bázi samotných estrogenů doporučeno, neboť to zvyšuje

riziko karcinomu endometria (viz bod 4.4).

V závislosti na délce užívání samotných estrogenů a na dávce estrogenů se zvyšuje riziko karcinomu

endometria v epidemiologických studiích v rozsahu o 5 až 55 diagnostikovaných případů navíc na

každých 1000 žen ve věku 50 až 65 let.

Přidání progestagenu k terapii samotnými estrogeny po dobu minimálně 12 dní v cyklu může zabránit

tomuto zvýšenému riziku. V MW (

Million Women Study

) studii nezvýšilo užívání kombinované

(sekvenční nebo kontinuální) HST po dobu 5 let riziko karcinomu endometria (RR =1,0 (0,8-1,2)).

Karcinom ovarií

Užívání HST obsahující samotný estrogen nebo kombinaci estrogen-progestagen je spojováno s mírně

zvýšeným rizikem diagnózy karcinomu ovarií (viz bod 4.4).

Podle metaanalýzy 52 epidemiologických studií existuje u žen, které v současnosti užívají HST,

zvýšené riziko karcinomu ovarií oproti ženám, které HST nikdy neužívaly (RR 1,43, 95% CI 1,31–

1,56). U žen ve věku 50–54 let, které užívaly HST po dobu 5 let, připadá přibližně 1 případ navíc na 2

000 pacientek. U žen ve věku 50–54 let, které HST neužívají, bude během 5letého období

diagnostikován karcinom ovarií přibližně u 2 žen z 2 000.

Riziko venózní tromboembolie

HST je spojena s 1,3 až 3násobným zvýšením relativního rizika vzniku venózní tromboembolie, tj.

trombóza hlubokých žil nebo plicní embolie. Vznik těchto případů je více pravděpodobný během

prvního roku užívání HST (viz bod 4.4). Výsledky studie WHI jsou prezentovány níže.

WHI Studie - dodatečné riziko venózního tromboembolického onemocnění po pěti letech užívání

Věkové rozmezí

(roky)

Výskyt za 5 let na

1 000 žen ve větvi

užívající placebo

Poměr rizika a 95%

CI

Případy navíc za 5 let

užívání na 1 000 žen

užívajících HST (95%

CI)

Samotný estrogen podávaný perorálně*

50 – 59

1,2 (0,6 – 2,4)

1 (-3 – 10)

Kombinace estrogen-progestagen podávaná perorálně

50 - 59

2,3 (1,2 – 4,3)

5 (1 – 13)

* studie u žen po hysterektomii.

Riziko ischemické choroby srdeční

Riziko ischemické choroby srdeční je u žen nad 60 let užívajících kombinovanou estrogen-

progestagenovou HST lehce zvýšeno (viz bod 4.4).

Riziko ischemické cévní mozkové příhody

Léčba samotným estrogenem či estrogen/progestagenem je spojena s až 1,5násobným zvýšením

relativního rizika vzniku ischemické cévní mozkové příhody. Riziko hemoragické cévní mozkové

příhody se s užíváním HST nezvyšuje.

Relativní riziko není závislé na věku nebo době trvání léčby, ale výchozí riziko je silně závislé na věku.

Celkové riziko cévní mozkové příhody u žen užívajících HST se bude s věkem zvyšovat (viz bod 4.4).

WHI Studie kombinované - dodatečné riziko ischemické cévní mozkové příhody * po 5 letech

užívání

Věkové rozmezí

(roky)

Výskyt za dobu 5 let

na 1 000 žen ve větvi

užívající placebo

Poměr rizika a 95%

CI

Případy navíc za 5 let

užívání na 1000 žen

užívajících HST (95%

CI)

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace