NOLIBETA 5MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
NEBIVOLOL-HYDROCHLORID (NEBIVOLOLI HYDROCHLORIDUM)
Dostupné s:
Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto
ATC kód:
C07AB12
INN (Mezinárodní Name):
NEBIVOLOL HYDROCHLORIDE (NEBIVOLOLI HYDROCHLORIDE)
Dávkování:
5MG
Léková forma:
Tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
56 II; 14 II; 28 II; 30 II; 90 II; 100 II; 14 I; 28 I; 30 I; 56 I
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
NEBIVOLOL
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
77/ 406/18-C
Datum autorizace:
2020-06-01

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls334582/2018

Příbalová informace: informace pro uživatele

Nolibeta 5 mg tablety

nebivololum

Přečtěte si pozorně celou

příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové informaci

Co je přípravek Nolibeta a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nolibeta užívat

Jak se přípravek Nolibeta užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Nolibeta uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je

přípravek

Nolibeta a k

čemu se používá

Přípravek

Nolibeta

tablety

obsahuje

nebivolol,

léčivou

látku

patřící

skupiny

selektivních

betablokátorů (tj. působí výběrově na srdeční a cévní systém). Zabraňuje zvýšení tepové frekvence a

kontroluje sílu srdečních stahů. Rozšiřuje také krevní cévy, což rovněž přispívá k snížení krevního tlaku.

Používá se k léčbě zvýšeného krevního tlaku (hypertenze) u dospělých.

Nolibeta se používá také k léčbě mírného a středně závažného chronického srdečního selhání u pacientů

ve věku 70 let a starších, a to v kombinaci s jinými léky.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Nolibeta

užívat

Neužívejte přípravek

Nolibeta:

jestliže jste alergický(á) na nebivolol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6).

jestliže máte jednu nebo více obtíží z níže uvedených:

nízký krevní tlak

závažné problémy s prokrvením rukou nebo nohou

velmi pomalou srdeční činnost (méně než 60 tepů za minutu)

některé

jiné

závažné

poruchy

srdeční

činnosti

(např.

druhý

nebo

třetí

stupeň

atrioventrikulárního bloku, poruchy srdeční vodivosti)

právě objevené nebo nedávno zhoršené srdeční selhání, anebo jste-li léčen(a) pro oběhový šok

způsobený akutním srdečním selháním do žíly podávaných léků na podporu činnosti srdce

astma nebo zúžení průdušek (nyní nebo v minulosti)

neléčený feochromocytom, nádor nacházející se nad horní částí ledvin (v nadledvinách)

poruchu funkce jater

metabolickou poruchu (metabolická acidóza), např. diabetická ketoacidóza.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Nolibeta se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Informujte svého lékaře, jestliže máte nebo se u Vás objeví některé z následujících obtíží:

neobvykle pomalá srdeční činnost

typ bolesti na hrudi způsobené mimovolnou srdeční křečí označovaná jako Prinzmetalova angina

pectoris

neléčené chronické srdeční selhání

první stupeň srdečního bloku (druh mírné poruchy srdeční vodivosti, který narušuje srdeční tep)

poruchy prokrvení rukou nebo nohou, např. Raynaudova nemoc nebo syndrom, bolesti podobné

křečím, které se objevují při chůzi

dlouhodobé dechové obtíže

cukrovka: Tento lék neovlivňuje hladinu cukru v krvi, ale může maskovat varovné příznaky nízké

hladiny cukru (např. bušení srdce, zrychlení srdeční činnosti).

nadměrná činnost štítné žlázy: Tento lék může maskovat příznaky neobvykle zrychlené srdeční

činnosti

alergie: Tento lék může zesílit Vaše reakce na pyly nebo jiné látky, na které jste alergický(á).

lupénka (kožní onemocnění – šupinaté růžové skvrny) nebo pokud jste někdy v minulosti měl(a)

lupénku

pokud máte podstoupit operaci, informujte vždy předem anesteziologa o tom, že užíváte

přípravek Nolibeta

pokud máte závažné poruchy funkce ledvin, neužívejte přípravek Nolibeta k léčbě srdečního

selhání a informujte svého lékaře.

Na začátku léčby chronického srdečního selhání budete pravidelně vyšetřován(a) zkušeným lékařem

(viz bod 3).

Tato léčba nemá být náhle ukončena, pokud to nenařídil a neposoudil Váš lékař (viz bod 3).

Děti a dospívající

Vzhledem k nedostatečným údajům o použití tohoto přípravku u dětí a dospívajících se podávání

přípravku Nolibeta dětem a dospívajícím nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a přípravek

Nolibeta

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat.

Informujte vždy svého lékaře, jestliže užíváte nebo je Vám aplikován kromě přípravku Nolibeta některý

z následujících léků:

Léky k úpravě krevního tlaku nebo léky k léčbě srdečních obtíží (např. amiodaron, amlodipin,

cibenzolin,

klonidin,

digoxin,

diltiazem,

disopyramid,

felodipin,

flekainid,

guanfacin,

hydrochinidin, lacidipin, lidokain, metyldopa, mexiletin, moxonidin, nikardipin, nifedipin,

nimodipin, nitrendipin, propafenon, chinidin, rilmenidin, verapamil).

Sedativa (zklidňující léky) a léky k léčbě psychóz (duševních onemocnění), např. barbituráty

(užívané také k léčbě epilepsie), fenothiazin (užívaný také k léčbě zvracení a pocitu na zvracení)

a thioridazin.

Léky k léčbě deprese, např. amitriptylin, paroxetin, fluoxetin.

Léky podávané k znecitlivění při operacích (anestetika).

Léky k léčbě astmatu, ucpaného nosu nebo některých onemocnění očí, např. glaukomu

(zvýšený tlak v očích) nebo rozšíření zornice.

Baklofen (lék uvolňující svalové křeče).

Amifostin (ochranný lék užívaný při léčbě nádorových onemocnění).

Všechny tyto léky mohou stejně jako přípravek Nolibeta ovlivňovat krevní tlak a/nebo funkci srdce.

Léky k léčbě překyselení žaludku nebo vředů (antacida), např cimetidin: přípravek Nolibeta

užívejte při jídle a antacidum mezi jídly.

Přípravek

Nolibeta

s jídlem a pitím

Přípravek Nolibeta můžete užívat před jídlem, během jídla nebo po jídle, anebo nezávisle na jídle.

Tablety zapíjejte nejlépe trochou vody.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek Nolibeta nemá být užíván v těhotenství, pokud to není nezbytně nutné.

V období kojení se užívání tohoto přípravku nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento přípravek může způsobovat závrať nebo únavu. Pokud se takové stavy objeví, neřiďte nebo

neobsluhujte stroje.

Přípravek

Nolibeta

obsahuje laktózu a sodík

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

3.

Jak se

přípravek

Nolibeta

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Léčba vysokého krevního tlaku (hypertenze)

Doporučená dávka je 5 mg (1 tableta) denně. Tablety se užívají nejlépe vždy ve stejnou denní

dobu.

Starší pacienti a pacienti s poruchou funkce ledvin obvykle zahajují léčbu ½ (půl) tablety denně.

Léčebné ovlivnění krevního tlaku bývá patrné po 1–2 týdnech léčby. Někdy je plného účinku

dosaženo až za 4 týdny.

Léčba chronického srdečního selhání

Léčbu zahajuje a pečlivě sleduje zkušený lékař.

Lékař zahájí Vaši léčbu ¼ (čtvrtkou) tablety denně. Tato dávka může být zvýšena po 1–2 týdnech

na ½ (polovinu) tablety denně, poté na 1 tabletu denně a následně až na 2 tablety denně, dokud

není dosaženo potřebné dávky. Lékař Vám v každém kroku léčby předepíše pro Vás vhodnou

dávku a Vy byste měl(a) pečlivě dodržovat lékařovy pokyny.

Maximální doporučená dávka je 10 mg (2 tablety) denně.

Při zahajování léčby a při každém zvyšování dávky bude třeba, abyste setrval(a) 2 hodiny pod

pečlivým dohledem zkušeného lékaře.

V případě potřeby Vám lékař může dávku léku i snížit.

Léčbu nesmíte náhle ukončit, protože by mohlo dojít ke zhoršení srdečního selhání.

Pacienti se závažnými poruchami funkce ledvin nemají tento přípravek užívat.

Přípravek užívejte jednou denně, nejlépe vždy ve stejnou denní dobu.

Váš lékař se může rozhodnout kombinovat přípravek Nolibeta s jinými léky vhodnými pro Váš

zdravotní stav.

Použití u dětí a dospívajících

Přípravek Nolibeta se nedoporučuje podávat dětem a dospívajícím.

Jestliže jste užil(a) více přípravku

Nolibeta

, než jste měl(a)

Jestliže jste náhodně

užil(a)

více přípravku,

informujte

okamžitě

svého lékaře

nebo

lékárníka.

Nejčastějšími příznaky a známkami předávkování přípravkem Nolibeta jsou velmi pomalá srdeční

činnost (bradykardie), nízký krevní tlak s možnými mdlobami (hypotenze), dušnost jako při astmatu

(bronchospasmus– zúžení průdušek) a akutní srdeční selhání.

Zatímco čekáte na příjezd lékaře, můžete užít živočišné uhlí (které je k dostání v lékárnách).

Jes

tliže jste zapomněl(a) užít přípravek

Nolibeta

Pokud zapomenete přípravek Nolibeta užít, ale vzpomenete si na to, že jste jej měl(a) užít, trochu

později, užijte denní dávku jako obvykle. Při dlouhé prodlevě (např. několik hodin), kdy se již blíží

užití další dávky, vynechejte zapomenutou dávku a v obvyklou dobu užijte až další plánovanou dávku.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Vyhýbejte se opakovanému

vynechávání dávek.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek

Nolibeta

Jestliže užíváte přípravek Nolibeta k léčbě vysokého krevního tlaku nebo chronického srdečního

selhání, musíte se vždy poradit se svým lékařem, než přestanete přípravek užívat.

Léčba přípravkem Nolibeta se nemá ukončit náhle, protože náhlé ukončení léčby může vést k

dočasnému zhoršení srdečního selhání. Pokud je třeba léčbu chronického srdečního selhání přípravkem

Nolibeta ukončit, denní dávka má být v týdenních intervalech postupně snižována, a to vždy na polovinu

předchozí dávky.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny při léčbě přípravkem Nolibeta jen v ojedinělých případech.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z těchto

příznaků, okamžitě kontaktujte svého lékaře:

alergická reakce postihující celé tělo s kožní vyrážkou rozšiřující se na celé tělo (hypersenzitivní

reakce);

rychlé vytvoření otoku, zejména v okolí rtů, očí nebo jazyka s možnými náhlými dechovými

obtížemi (angioedém).

Je-li

přípravek

Nolibeta

užíván k léčbě vysokého krevního tlaku, možné nežádoucí účinky jsou:

Časté

(mohou postihnout až 1 z 10 osob):

bolest hlavy

závrať

únava

neobvyklé svědění a brnění

průjem

zácpa

pocit na zvracení

potíže s dýcháním – zkrácený dech

oteklé ruce nebo nohy

Méně časté

(mohou postihnout až 1 ze 100 osob):

zpomalení srdeční činnosti nebo srdeční poruchy

nízký krevní tlak

bolesti nohou podobné křečím, které se objevují při chůzi

neobvyklé vidění

impotence (potíže s dosažením erekce)

pocity deprese

zažívací obtíže (dyspepsie), plynatost žaludku nebo střev, zvracení

kožní vyrážka, svědění

dušnost

jako

při

astmatu

způsobená

náhlými

křečemi

svalů

kolem

dýchacích

cest

(bronchospasmus)

noční můry

Velmi vzácné

(mohou postihnout až 1 z 10000 osob):

mdloby

zhoršení lupénky (kožní onemocnění – šupinaté růžové skvrny)

Není známo

(z dostupných údajů nelze zjistit):

typ kožní vyrážky vyznačující se světle červenými, vyvýšenými, svědivými pupeny alergického

nebo nealergického původu (kopřivka)

V klinických studiích léčby chronického srdečního selhání byly pozorovány následující nežádoucí

účinky:

Velmi časté

(mohou postihnout více než 1 z 10 osob):

zpomalení srdeční činnosti

závrať

Časté

(mohou postihnout až 1 z 10 osob):

zhoršení srdečního selhání

nízký krevní tlak (např. pocit závratě při rychlém vstávání)

nesnášenlivost přípravku

mírná porucha vedení vzruchů v srdci, která narušuje srdeční tep (AV blok prvního stupně)

otok dolních končetin (např. otok kotníků).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak

přípravek

Nolibeta

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na

obalu za EXP. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek

Nolibeta obsahuje

Léčivá látka je nebivololum. Jedna tableta obsahuje nebivololum 5 mg ve formě nebivololi

hydrochloridum 5,45 mg.

Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, sodná sůl kroskarmelosy,

hypromelosa, polysorbát 80, mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý a

magnesium-stearát. Viz bod 2 „Přípravek Nolibeta obsahuje laktózu a sodík“.

Jak p

řípravek

Nolibeta

vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní, nepotahované tablety, na jedné straně s vyraženým "5" a dělicím

křížem na straně druhé. Průměr: 9 mm. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Přípravek Nolibeta je dostupný v baleních obsahujících 14, 28, 30, 56, 90 a 100 tablet v blistrech.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

a výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie

Nebivolol Krka 5 mg tabletten

Česká republika, Estonsko

Nolibeta

Dánsko, Polsko, Portugalsko

Nebivolol Krka

Francie

Nebivolol Krka 5 mg, comprimé sécable

Itálie

Nebivololo Krka

Litva

Nebivolol Krka 5 mg tabletės

Lotyšsko

Nebivolol Krka 5 mg tabletes

Maďarsko

Nebivolol Krka 5 mg tabletta

Rakousko

Nebivolol HCS 5 mg Tabletten

Slovenská republika

Nebivolol Krka 5 mg tablety

Slovinsko

Nebivolol Krka 5 mg tablete

Španělsko

Nebivolol Krka 5 mg comprimidos EFG

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

30. 10. 2019

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls334582/2018

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Nolibeta 5 mg tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje nebivololum 5 mg ve formě nebivololi hydrochloridum 5,45 mg.

Pomocná látka se známým účinkem

Jedna tableta obsahuje 141,84 mg monohydrátu laktózy.

Úplný seznam pomocných látek, viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tableta

Bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní, nepotahované tablety, na jedné straně s vyraženým "5" a

dělicím křížem na straně druhé. Průměr: 9 mm.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Hypertenze

Léčba esenciální hypertenze u dospělých.

Chronické srdeční selhání (ChSS)

Léčba stabilizovaného mírného a středně závažného chronického srdečního selhání v kombinaci se

standardní terapií u starších pacientů ( ≥ 70 let).

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Hypertenze

Dospělí

Dávka je 5 mg (1 tableta) denně, nejlépe vždy ve stejnou denní dobu.

Antihypertenzní účinek je zřejmý po 1–2 týdnech léčby. Někdy se optimální účinek dostaví až po 4

týdnech.

Kombinace s jinými antihypertenzivy

Beta-blokátory se mohou užívat samostatně nebo současně s jinými antihypertenzivy. Aditivní

antihypertenzní účinek byl dosud pozorován jen při současném podávání nebivololu a

hydrochlorothiazidu v dávce 12,5–25 mg.

Pacienti s poruchou funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin je doporučená počáteční dávka 2,5 mg denně. Je-li to nutné, lze

denní dávku zvýšit na 5 mg.

Pacienti s poruchou funkce jater

Údaje o pacientech s poruchou funkce jater jsou omezené. Proto je podávání nebivololu těmto

pacientům kontraindikováno (viz bod 4.3).

Starší pacienti

U pacientů starších 65 let je doporučená počáteční dávka 2,5 mg denně. Je-li to nutné, lze denní dávku

zvýšit na 5 mg. S ohledem na omezené zkušenosti s léčbou pacientů starších 75 let je však třeba

postupovat opatrně a tyto pacienty pečlivě sledovat.

Pediatrická populace

U dětí a dospívajících nebyly provedeny žádné studie. Proto se použití u dětí a dospívajících

nedoporučuje.

Chronické srdeční selhání (ChSS)

Léčba stabilizovaného chronického srdečního selhání musí být zahájena postupným zvyšováním

dávkování, dokud není dosaženo optimální udržovací dávky pro konkrétního pacienta.

Pacienti mají mít stabilizované chronické srdeční selhání bez akutních atak během posledních šesti

týdnů. Doporučuje se, aby ošetřující lékař měl zkušenosti s léčbou chronického srdečního selhání.

Pokud pacient užívá léky k léčbě kardiovaskulárních onemocnění jako diuretika a/nebo digoxin

a/nebo ACE inhibitory a/nebo antagonisty angiotenzinu II, dávkování těchto léků má být během

posledních 2 týdnů před zahájením podávání nebivololu ustáleno.

Počáteční zvyšování dávky má být prováděno v následujících krocích, a to v 1–2 týdenních

intervalech, podle snášenlivosti přípravku pacientem: dávka 1,25 mg nebivololu se zvýší na 2,5 mg

nebivololu jedenkrát denně, poté na 5 mg jedenkrát denně a následně na 10 mg jedenkrát denně.

Maximální doporučená dávka je 10 mg nebivololu (2 tablety) jedenkrát denně.

Zahájení léčby a každé zvýšení dávky má být provedeno pod dohledem zkušeného lékaře po dobu

alespoň dvou hodin, aby bylo zaručeno, že klinický stav pacienta (zvláště s ohledem na krevní tlak,

tepovou frekvenci, poruchy vedení, známky zhoršení srdečního selhání) zůstal stabilizovaný.

Výskyt nežádoucích účinků může zabránit dosažení maximálních doporučených dávek. V případě

potřeby může být dosažená dávka také snížena, a to postupně až na přijatelnou dávku.

Při zhoršení srdečního selhání nebo intoleranci přípravku během titrační fáze se doporučuje nejdříve

snížit dávku nebivololu, nebo pokud je to nutné (při závažné hypotenzi, zhoršení srdečního selhání s

akutním pulmonálním edémem, kardiogenním šoku, symptomatické bradykardii nebo AV bloku),

okamžitě ukončit léčbu.

Léčba stabilizovaného chronického srdečního selhání nebivololem je obvykle dlouhodobá.

Léčbu nebivololem se nedoporučuje ukončit náhle, protože takové ukončení by mohlo vést k

přechodnému zhoršení srdečního selhání. Pokud je nutné ukončení léčby, dávkování má být postupně

snižováno v týdenních intervalech vždy na polovinu.

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Při lehké až středně těžké poruše funkce ledvin není úprava dávkování vyžadována, protože

zvyšování dávkování na maximální dobře snášenou dávku je vždy individuální. Zkušenosti s

podáváním přípravku pacientům s těžkou poruchou funkce ledvin (kreatinin v séru ≥ 250 µmol/l)

nejsou, a proto se podávání nebivololu těmto pacientům nedoporučuje.

Pacienti s poruchou funkce jater

Údaje o pacientech s poruchou funkce jater jsou omezené. Proto je podávání přípravku nebivolol

těmto pacientům kontraindikováno.

S

tarší pacienti

Úprava dávkování není třeba, protože zvyšování dávkování na maximální dobře snášenou dávku je

vždy individuální.

Pediatrická populace

U dětí a dospívajících nebyly provedeny žádné studie. Proto se použití u dětí a dospívajících

nedoporučuje.

Způsob podání

Perorální podání.

Tablety mohou být užívány s jídlem.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Porucha funkce jater nebo jaterní nedostatečnost.

Akutní srdeční selhání, kardiogenní šok nebo případy dekompenzace srdečního selhání vyžadující i.v.

inotropní terapii.

Kromě toho je nebivolol stejně jako jiné beta-blokátory kontraindikován v těchto případech:

sick sinus syndrom, včetně sinoatriální blokády.

AV blok druhého a třetího stupně (bez kardiostimulátoru).

bronchospasmus a astma bronchiale v anamnéze.

neléčený feochromocytom.

metabolická acidóza.

bradykardie (srdeční frekvence

60 tepů/min před zahájením léčby).

hypotenze (systolický TK

90 mmHg).

závažné poruchy periferního oběhu.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Viz také bod 4.8.

Následující varování a upozornění platí obecně pro blokátory beta-adrenergních receptorů.

Anestezie

Přetrvávající blokáda beta receptorů snižuje riziko arytmií během indukce a intubace. Má-li být léčba

beta-blokátory v rámci přípravy na operaci přerušena, má se tak stát nejméně 24 hodin před

plánovaným zákrokem.

Při použití některých anestetik, která vyvolávají útlum myokardu, je třeba postupovat opatrně.

Pacienta lze chránit před vagovými reakcemi intravenózním podáním atropinu.

Kardiovaskulární poruchy

Beta-blokátory nemají být obecně podávány pacientům s neléčeným městnavým srdečním selháním,

pokud nebyl jejich stav stabilizován.

U pacientů s ischemickou chorobou srdeční má být léčba beta-blokátory vysazována postupně, tj.

během 1–2 týdnů. Je-li to nutné, lze ve stejném období zahájit náhradní léčbu za účelem prevence

exacerbace anginy pectoris.

Beta-blokátory mohou vyvolávat bradykardii: pokud tepová frekvence poklesne pod 50–55 tepů/min

v klidu a/nebo se u pacienta objeví symptomy naznačující bradykardii, dávka má být snížena.

Beta-blokátory mají být používány opatrně:

u pacientů s poruchami periferního oběhu (Raynaudova nemoc nebo syndrom, intermitentní

klaudikace), jelikož může dojít k jejich zhoršení,

u pacientů s AV blokem prvního stupně, a to z důvodu negativního působení beta-blokátorů na

dobu vedení,

u pacientů s Prinzmetalovou anginou pectoris z důvodu bezodporové vazokonstrikce

koronárních arterií zprostředkované alfareceptory: beta-blokátory mohou zvyšovat počet a

délku trvání atak anginy pectoris.

Kombinace nebivololu s blokátory kalciových kanálů typu verapamilu a diltiazemu, antiarytmiky I.

třídy a centrálně působícími antihypertenzivy se nedoporučuje, podrobnosti viz bod 4.5.

Metabolické/endokrinní poruchy

Nebivolol neovlivňuje u diabetiků hladinu glukosy. U těchto pacientů je však vhodné postupovat

opatrně, jelikož nebivolol může maskovat určité symptomy hypoglykemie (tachykardii, palpitace).

Beta-blokátory mohou maskovat symptomy tachykardie při hypertyreóze. Náhlé vysazení léku může

zvýšit intenzitu těchto symptomů.

Respirační poruchy

U pacientů s chronickým obstrukčním plicním onemocněním se beta-blokátory mají používat opatrně,

jelikož by mohlo dojít k zesílení konstrikce dýchacích cest.

Jiné obtíže

Pacientům s psoriázou v anamnéze lze podávat beta-blokátory pouze po pečlivém uvážení.

Beta-blokátory mohou zvyšovat citlivost na alergeny a závažnost anafylaktických reakcí.

Zahajování léčby chronického srdečního selhání nebivololem vyžaduje pravidelné sledování.

Dávkování a způsob podání jsou uvedeny v bodu 4.2. Ukončení léčby nemá být náhlé, pokud to není

jasně indikováno. Další informace viz bod 4.2.

Přípravek Nolibeta obsahuje laktózu a sodík

Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, úplným nedostatkem laktázy nebo

malabsorpcí glukózy a galaktózy nemají tento přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Farmakodynamické interakce:

Následující interakce se vztahují obecně na blokátory beta-adrenergních receptorů.

Ko

mbinace, které se nedoporučují

Antiarytmika I. třídy (chinidin, hydrochinidin, cibenzolin, flekainid, disopyramid, lidokain, mexiletin,

propafenon): účinek na dobu atrioventrikulárního vedení může být zesílen a negativně inotropní

účinek zvýšen (viz bod 4.4).

Blokátory kalciových kanálů typu verapamil/diltiazem

: negativní ovlivnění kontraktility a

atrioventrikulárního vedení. Intravenózní podání verapamilu pacientům léčeným beta-blokátory může

vést k vážné hypotenzi a AV bloku (viz bod 4.4).

Centrálně působící antihypertenziva (klonidin, guanfacin, moxonidin, methyldopa, rilmenidin):

Současné používání centrálně působících antihypetenziv může zhoršit srdeční selhání snížením

centrálního sympatického tonu (snížení srdeční frekvence a srdečního výdeje, vazodilatace) (viz bod

4.4). Náhlé vysazení, zvláště pokud předchází vysazení beta-blokátorů, může zvýšit riziko rebound

hypertenze.

Kombi

nace, které vyžadují

opatrnost

Antiarytmika III. třídy (amiodaron):

účinek na dobu atrioventrikulárního vedení může být zesílen.

Anestetika

těkavá halogenovaná:

současné používání beta-blokátorů a anestetik může tlumit

reflexní tachykardii a zvyšovat riziko hypotenze (viz bod 4.4). V každém případě se vyvarujte

náhlého vysazení léčby beta-blokátory. Anesteziolog má být informován o tom, že pacient užívá

nebivolol.

Inzulín a perorální antidiabetika:

i když nebivolol neovlivňuje hladinu glukosy, současné užívání

může maskovat některé symptomy hypoglykemie (palpitace, tachykardie).

Baklofen (spasmolytikum), amifostin (doplněk cytostatik):

souběžné užívání s antihypertenzivy

pravděpodobně zvyšuje pokles krevního tlaku, a proto má být dávkování antihypertenziva patřičně

upraveno.

Ko

mbinace, které je třeba zvážit

Srdeční glykosidy:

současné užívání může prodlužovat dobu atrioventrikulárního vedení. V rámci

klinického hodnocení nebivololu nebyla prokázána žádná interakce. Nebivolol neovlivňuje kinetiku

digoxinu.

Blokátory kalciových kanálů dihydropyridinového typu (amlodipin, felodipin, lacidipin, nifedipin,

nikardipin, nimodipin, nitrendipin): současné užívání může zvyšovat riziko hypotenze; vyloučit nelze

ani zvýšené riziko dalšího zhoršení přečerpávací funkce komor u pacientů se srdečním selháním.

Antipsychotika, antidepresiva (

tricyklická antidepresiva, barbituráty a fenothiazin

): současné užívání

může zvýšit hypotenzivní účinek beta-blokátorů (aditivní efekt).

Nesteroidní antiflogistika(NSAID):

nemají žádný vliv na hypotenzivní působení nebivololu.

Sympatomimetika: současné užívání může narušovat účinek beta-blokátorů. Beta-blokátory mohou

vést k alfa-adrenergnímu působení sympatomimetik s alfa- i beta-adrenergní aktivitou (riziko

hypertenze, závažné bradykardie a srdečního bloku).

Farmakokinetické interakce:

Jelikož se metabolismu nebivololu účastní isoenzym CYP2D6, současné užívání léčiv inhibujících

tento enzym, zvláště paroxetinu, fluoxetinu, thioridazinu a chinidinu, může vést ke zvýšení hladiny

nebivololu v plasmě spojenému se zvýšeným rizikem nadměrné bradykardie a nežádoucích účinků.

Současné užívání cimetidinu zvyšuje hladinu nebivololu v plasmě, aniž by bylo ovlivněno jeho

terapeutické působení. Při současném užívání ranitidinu k ovlivnění farmakokinetiky nebivololu

nedochází. Je-li nebivolol užíván při jídle, a mezi jednotlivými jídly se užívá antacidum, lze oba

přípravky předepsat současně.

Kombinace nebivololu s nikardipinem mírně zvyšuje hladinu obou léků v plasmě, aniž by docházelo

ke změnám terapeutického působení. Současná konzumace alkoholu nebo současné užívání

furosemidu či hydrochlorothiazidu nemá vliv na farmakokinetiku nebivololu. Nebivolol neovlivňuje

farmakokinetiku a farmakodynamiku warfarinu.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Nebivolol má farmakologické účinky, které mohou negativně ovlivňovat těhotenství a/nebo

plod/novorozence. Beta-blokátory obecně snižují perfúzi placenty, což bývá spojeno s retardací růstu,

intrauterinním úmrtím, potratem nebo předčasným porodem. Nežádoucí účinky (např. hypoglykemie

a bradykardie) se mohou objevit u plodu i u novorozence. Pokud je léčba beta-blokátory nezbytná,

preferují se beta1-selektivní blokátory.

Nebivolol nemá být užíván v těhotenství, pokud to není zřetelně nutné. Pokud je léčba nebivololem

považována za nutnou, má být sledováno uteroplacentální prokrvení a růst plodu. Při škodlivém

působení na těhotenství nebo plod má být zvážena alternativní terapie. Novorozence je třeba pečlivě

sledovat. Symptomy hypoglykemie a bradykardie lze obvykle očekávat v prvních třech dnech.

Kojení

Studie na zvířatech prokázaly, že nebivolol je vylučován do mléka. Není známo, zda se nebivolol

vylučuje do lidského mateřského mléka. Většina beta-blokátorů, zejména lipofilní látky jako je

nebivolol a jeho aktivní metabolity, prostupuje do lidského mateřského mléka, i když v různém

množství. Proto se kojení při užívání nebivololu nedoporučuje.

Fertilita

Údaje o účincích nebivololu na fertilitu jsou omezené.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie zabývající se vlivem na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.

Farmakodynamické studie ukázaly, že nebivolol neovlivňuje psychomotorické funkce. Při řízení

motorových vozidel nebo obsluze strojů má být vzata v úvahu skutečnost, že se při užívání tohoto

přípravku příležitostně může vyskytnout závrať a únava.

4.8

Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky jsou uvedeny zvlášť pro podání v indikaci hypertenze a pro indikaci chronické

srdeční selhání, a to z důvodu rozdílů v základních onemocněních.

Hypertenze

V následující tabulce jsou uvedeny ohlášené nežádoucí účinky, které jsou ve většině případů mírně až

středně intenzivní. Nežádoucí účinky jsou rozděleny podle tříd orgánových systémů a jsou seřazeny

podle četnosti výskytu:

Velmi časté (≥ 1/10)

Časté (≥ 1/100 až < 1/10)

Méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100)

Vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000)

Velmi vzácné (< 1/10 000)

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

U některých beta-blokátorů byly rovněž zaznamenány následující nežádoucí účinky: halucinace,

psychózy, zmatenost, chlad/cyanóza končetin, Raynaudův fenomén, suché očí a okulomukokutánní

toxicita praktolového typu.

Třídy orgánových

systémů

Časté

Méně časté

Velmi

vzácné

Není známo

Poruchy imunitního

systému

angioneurotický

edém,

hypersenzitivita

Psychiatrické

poruchy

noční můry, deprese

Poruchy nervového

systému

bolest hlavy,

závrať,

parestézie

synkopa

Poruchy oka

zhoršení zraku

Srdeční poruchy

bradykardie, srdeční

selhání, zpomalené AV

vedení/AV blok

Cévní poruchy

hypotenze, (zesílení)

intermitentní

klaudikace

Respirační, hrudní a

mediastinální

poruchy

dušnost

bronchospasmus

Gastrointestinální

poruchy

zácpa,

nauzea,

průjem

dyspepsie, flatulence,

zvracení

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

pruritus, erytematózní

vyrážka

zhoršení

psoriázy

kopřivka

Poruchy

reprodukčního

systému a prsu

impotence

Celkové poruchy a

reakce v místě

aplikace

únava, edém

Chronické srdeční selhání

Údaje o nežádoucích účincích u pacientů s chronickým srdečním selháním jsou k dispozici z jedné

placebem kontrolované klinické studie zahrnující 1067 pacientů, kteří užívali nebivolol, a 1061

pacientů, kteří užívali placebo. V této studii celkem 449 pacientů užívajících nebivolol (42,1 %)

ohlásilo nežádoucí účinky s přinejmenším možnou kauzální souvislostí v porovnání s celkem 334

pacienty užívajícími placebo (31,5 %). Nejčastěji zaznamenávanými nežádoucími účinky nebivololu

byly bradykardie a závratě; oba tyto nežádoucí účinky se vyskytovaly přibližně u 11 % pacientů.

Odpovídající četnosti výskytu těchto nežádoucích účinků u pacientů užívajících placebo byly

přibližně 2 %, resp. 7 %.

U nežádoucích účinků (s přinejmenším možnou souvislostí s léčivem), které jsou považovány za

specificky příslušné k léčbě chronického srdečního selhání, byla hlášena následující incidence:

zhoršení srdečního selhání se vyskytlo u 5,8 % pacientů léčených nebivololem ve srovnání s

5,2 % pacientů užívajících placebo.

posturální hypotenze byla hlášena u 2,1 % pacientů užívajících nebivolol ve srovnání s 1,0 %

pacientů užívajících placebo.

intolerance léku se vyskytla u 1,6 % pacientů užívajících nebivolol ve srovnání s 0,8 %

pacientů užívajících placebo.

první stupeň AV bloku se vyskytl u 1,4 % pacientů léčených nebivololem ve srovnání s 0,9 %

pacientů užívajících placebo.

edém dolních končetin byl hlášen u 1,0 % pacientů užívajících nebivolol ve srovnání s 0,2 %

pacientů užívajících placebo.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Údaje o předávkování přípravkem nebivolol nejsou k dispozici.

Symptomy

Symptomy předávkování beta-blokátory jsou: bradykardie, hypotenze, bronchospasmus a akutní

srdeční nedostatečnost.

Léčba

V případě předávkování nebo hypersenzitivity má být pacient pod pečlivým dohledem a má být léčen

na jednotce intenzivní péče. Má mu být zkontrolována hladina glukosy v krvi. Vstřebání případných

reziduí léku, která mohou být ještě přítomna v zažívacím ústrojí, lze zabránit výplachem žaludku a

podáním živočišného uhlí a laxativ. Může být nutné i umělé dýchání. Bradykardie nebo silné vagové

reakce mají být léčeny podáním atropinu nebo methylatropinu. Hypotenze a šokový stav mají být

léčeny podáním plasmy / náhražek plasmy a, je-li to nutné, také katecholaminy. Proti účinku beta-

blokátorů lze působit pomalým intravenózním podáváním isoprenalin hydrochloridu, počínaje dávkou

přibližně 5 µg/min, nebo dobutaminu, počínaje dávkou 2,5 µg/min, dokud není dosaženo žádoucího

účinku. V obtížných případech lze isoprenalin kombinovat s dopaminem. Pokud se ani tímto

způsobem nedosáhne žádoucího účinku, je třeba zvážit intravenózní podání glukagonu 50–100 µg/kg

i.v. Je-li to nutné, tato injekce se aplikuje znovu během jedné hodiny a poté následuje – je-li to nutné

– i.v. infúze glukagonu 70 µg/kg/hod. V extrémních případech – rezistentní bradykardie – lze

aplikovat kardiostimulátor.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: beta-blokátor, selektivní.

ATC kód: C07AB12.

Mechanismus účinku

Nebivolol je racemát dvou enantiomerů, SRRR-nebivololu (neboli D-nebivololu) a RSSS-nebivololu

(neboli L-nebivololu). Tato látka vykazuje dvojí farmakologické působení:

Jedná se o kompetitivní a selektivní antagonismus na beta-adrenergních receptorech: tento

účinek je připisován SRRR-enantiomeru (D-enantiomeru).

V důsledku interakce s metabolismem L-argininu/oxidu dusnatého (NO) má nebivolol mírné

vazodilatační vlastnosti.

Farmakodynamické účinky

Jednorázové i opakované podání nebivololu snižuje srdeční frekvenci a krevní tlak v klidu i při

námaze, a to jak u pacientů s normálním krevním tlakem, tak u pacientů trpících hypertenzí.

Hypotenzivní účinek je zachován i při chronické léčbě. Při podávání terapeutických dávek nebivolol

neblokuje alfa-adrenergní receptory. Při akutní a chronické léčbě pacientů s hypertenzí nebivololem

dochází k poklesu systémové vaskulární rezistence. Přestože dochází ke snížení srdeční frekvence,

snížení minutového srdečního objemu v klidu i při námaze může být omezeno v důsledku zvýšení

tepového objemu. Klinická významnost těchto hemodynamických rozdílů v porovnání s ostatními

blokátory beta1 receptorů nebyla plně objasněna. U pacientů s hypertenzí nebivolol zvyšuje reakci

cév na acetylcholin (Ach) zprostředkovanou NO, která je u pacientů s endoteliální dysfunkcí snížena.

Klinická účinnost a bezpečnost

V placebem kontrolované studii mortality/morbidity, které se zúčastnilo 2128 pacientů ≥ 70 let

(medián věku 75,2 let) se stabilizovaným chronickým srdečním selháním a s nebo bez snížené ejekční

frakce levé komory (průměrná LVEF: 36±12,3 %, s následujícím rozdělením: LVEF méně než 35 % u

56 % pacientů, LVEF mezi 35 % a 45 % u 25 % pacientů a LVEF vyšší než 45 % u 19 % pacientů) s

průměrnou dobou sledování 20 měsíců, nebivolol podávaný se standardní terapií signifikantně

prodlužoval dobu do úmrtí nebo do hospitalizace z kardiovaskulárních příčin (primární cílový

parametr účinnosti), přičemž relativní riziko snižoval o 14 % (absolutní snížení: 4,2 %). Snížení rizika

bylo patrné po 6 měsících léčby a přetrvávalo po celou dobu léčby (medián přetrvávání: 18 měsíců).

Účinek nebivololu nebyl závislý na pohlaví, věku nebo ejekční frakci levé komory studované

populace.

Vliv na celkovou mortalitu nedosáhl v porovnání s placebem statistické významnosti (absolutní

snížení: 2,3 %). U pacientů léčených nebivololem byl pozorován pokles náhlých úmrtí (4,1 % versus

6,6 %, relativní snížení 38 %).

V in vitro a in vivo experimentech na zvířatech bylo prokázáno, že nebivolol nevykazuje žádnou

vnitřní sympatomimetickou aktivitu. V in vitro a in vivo experimentech na zvířatech bylo prokázáno,

že farmakologické dávky nebivololu nemají membrány stabilizující účinky. U zdravých dobrovolníků

neměl nebivolol žádný významný vliv na maximální výkonnost ani vytrvalost.

Dostupné klinické údaje u hypertoniků neprokázaly škodlivý vliv nebivololu na erektilní funkci.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Oba enantiomery nebivololu se po perorálním podání rychle vstřebávají. Konzumace potravy

neovlivňuje vstřebávání nebivololu; nebivolol lze užívat s jídlem nebo nezávisle na příjmu potravy.

Biotransformace

Nebivolol je rozsáhle metabolizován, částečně i na aktivní hydroxymetabolity. Nebivolol je

metabolizován alicyklickou a aromatickou hydroxylací, N-dealkylací a glukuronidací; mimo to se

tvoří také glukuronidy hydroxymetabolitů. Metabolismus nebivololu aromatickou hydroxylací

podléhá CYP2D6 dependentnímu genetickému oxidačnímu polymorfismu.

Biologická dostupnost nebivololu po perorálním podání je v průměru 12 % u „rychlých

metabolizátorů“, u „pomalých metabolizátorů“ je v podstatě úplná. V ustáleném stavu a při stejných

dávkách je maximální plasmatická koncentrace nezměněného nebivololu přibližně 23krát vyšší u

„pomalých metabolizátorů“ než u „rychlých metabolizátorů“. Co se týče léku v nezměněném stavu i

aktivních metabolitů, lze rozdíl maximálních koncentrací v plasmě vyjádřit násobkem 1,3 až 1,4. V

důsledku odchylek v rychlosti metabolismu má být dávka přípravku nebivolol vždy upravena podle

individuálních potřeb pacienta: u „pomalých metabolizátorů“ mohou být tudíž nutné nižší dávky.

Eliminace

U „rychlých metabolizátorů“ jsou eliminační poločasy enantiomerů nebivololu v průměru 10 hodin. U

„pomalých metabolizátorů“ jsou tyto poločasy 3–5krát delší. U „rychlých metabolizátorů“ jsou

hladiny RSSS-enantiomeru v plasmě mírně vyšší než hladiny SRRR-enantiomeru. U „pomalých

metabolizátorů“ je tento rozdíl větší. U „rychlých metabolizátorů“ jsou eliminační poločasy

hydroxymetabolitů obou enantiomerů v průměru 24 hodin, u „pomalých metabolizátorů“ jsou

přibližně dvakrát tak dlouhé. Steady state hladin nebivololu, resp. hydroxymetabolitů v plasmě je u

většiny pacientů („rychlí metabolizátoři“) dosaženo do 24 hodin, resp. do několika dnů.

Koncentrace v plasmě jsou v rozmezí 1 až 30 mg úměrné dávce. Věk neovlivňuje farmakokinetiku

nebivololu.

Oba enantiomery nebivololu jsou v plasmě vázány především na albumin.

Vazba na plasmatické bílkoviny činí 98,1 % u SRRR-nebivololu a 97,9 % u RSSS-nebivololu.

Jeden týden po nasazení léku se 38 % dávky vylučuje močí a 48 % stolicí.

Míra vylučování nebivololu v nezměněném stavu močí je nižší než 0,5 % dávky.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k

bezpečnosti

Předklinické údaje získané na základě konvenčních studií genotoxicity a kancerogenního potenciálu

neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Monohydrát laktózy

Kukuřičný škrob

Sodná sůl kroskarmelosy

Hypromelosa

Polysorbát 80

Mikrokrystalická celulosa

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Magnesium-stearát

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Blistr (OPA/Al/PVC//Al)

14, 28, 30, 56, 90 a 100 tablet, v krabičce.

Blistr (PVC/PVDC//Al)

14, 28, 30, 56, 90 a 100 tablet, v krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ

O REGISTRACI

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

8.

REGISTRAČNÍ

ČÍSLO/REGISTRAČNÍ ČÍSLA

77/406/18-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 30. 10. 2019

10.

DATUM REVIZE TEXTU

30. 10. 2019

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace