Nobivac Ducat Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Rhinotracheitidy virus + Kočičím kalicivirem
Dostupné s:
Intervet International , B.V.
ATC kód:
QI06AD
INN (Mezinárodní Name):
Feline rhinotracheitis virus + Feline calicivirus (Calicivirus felis, Virus rhinotracheitidis felis)
Léková forma:
Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi
Terapeutické skupiny:
kočky
Terapeutické oblasti:
Živé virové vakcíny
Přehled produktů:
Kódy balení: 9935445 - 25 x 1 dávka - lahvička
Registrační číslo:
97/036/07-C
Datum autorizace:
2007-07-27

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Nobivac Ducat

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

V jedné dávce rozpuštěné vakcíny (1 ml):

Léčivé látky:

Virus rhinotracheitidis felis attenuatum (G2620A): min. 4,8 log

TCID

Calicivirus felis attenuatum (F9): min. 4,6 log

* infekční dávka pro tkáňové kultury

** plakotvorné jednotky

Kompletní seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílový druh zvířat

Kočky

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Aktivní imunizace koček proti virové rinotracheitidě koček (kočičí herpesvirus typu I) a infekcím

způsobeným kočičím kalicivirem. Vakcinace redukuje klinické příznaky vyvolané těmito virovými

infekcemi.

Nástup imunity: 4 týdny

Doba trvání imunity: 1 rok.

4.3

Kontraindikace

Viz bod 4.7

4.4

Zvláštní upozornění

Bylo prokázáno, že vakcinace v 6. týdnu věku je bezpečná.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Vakcinujte pouze zdravá zvířata. Je třeba dát pozor, aby při vakcinaci koček nevznikal aerosol, protože

nazální nebo perorální expozice může vést ke vzniku klinických respiračních příznaků včetně letargie a

nevolnosti. Ze stejného důvodu by se kočce mělo zabránit v olizování místa aplikace.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned lékařskou

pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

V místě aplikace se může pozorovat 1 den mírný, někdy bolestivý otok (≤ 5mm). Může se vyskytnout

mírné, přechodné zvýšení tělesné teploty a během prvního dne po vakcinaci lze pozorovat přechodnou

netečnost. V ojedinělých případech může vakcína vyvolat hypersenzitivní reakce (svědění, poruchy

dýchání, zvracení, průjem a kolaps).

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Nepoužívejte během březosti a laktace, protože tento přípravek nebyl odzkoušen u březích nebo

laktujících koček.

4.8

Interakce s jinými veterinárními léčivými přípravky

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny , pokud je podávána zároveň

s jiným veterinárním léčivým přípravkem, vyjma vakcíny firmy Intervet obsahující antigen vztekliny,

kmen Pasteur RIV (Nobivac Rabies).

Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku

musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

4.9

Podávané množství a způsob podání

Před použitím nechte rozpouštědlo (Nobivac Solvent) temperovat na pokojovou teplotu (15-25°C)..

K rozpuštění lyofilizované vakcíny použijte 1 ml rozpouštědla. Dobře protřepejte.

1 ml rozpuštěné vakcíny aplikujte subkutánní injekcí.

- Základní vakcinace: kočkám od 8. týdne věku se aplikují 2 vakcinace v intervalu 3-4 týdnů.

- Revakcinace: každoroční revakcinace.

Při základní vakcinaci lze použít vakcínu firmy Intervet obsahující antigen vztekliny, kmen Pasteur

RIV (Nobivac Rabies) k naředění vakcíny Nobivac Ducat při vakcinaci ve věku 12 týdnů .

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

V místě aplikace se může vyskytnout po dobu čtyř až deseti dnů přechodný otok (≤ 5mm). Může se

vyskytnout přechodné zvýšení tělesné teploty (< 40.8°C) a během prvního dne po vakcinaci lze

ojediněle pozorovat netečnost.

4.11

Ochranné lhůty

Není určeno pro potravinová zvířata.

5.

IMUNOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Živá virová vakcína.

ATCvet kód: QI06AD03

Ke stimulaci aktivní imunity proti viru rinotracheitidy koček a kočičímu kaliciviru.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Hydrogenfosforečnan sodný dihydrát , hydrolyzovaná želatina , sacharóza

Rozpouštědlo (Nobivac Solvent): hydrogenfosforečnan sodný dihydrát, dihydrogenfosforečnan

draselný, voda na injekci

6.1

Hlavní inkompatibility

Nemísit s žádnou jinou vakcínou nebo imunologickým přípravkem s výjimkou rozpouštědla Nobivac

Solvent dodávaného s vakcínou nebo vakcíny firmy Intervet obsahující antigen vztekliny, kmen

Pasteur RIV (Nobivac Rabies ).

6.2

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu : 2 roky.

Doba použitelnosti po rozpuštění podle návodu: 30 minut.

6.3

Zvláštní opatření pro uchovávání

Vakcína: Uchovávejte v chladničce při teplotě 2-8°C. Nesmí zmrznout. Chraňte před světlem.

Rozpouštědlo (Nobivac Solvent): Lze uchovávat při teplotě do 25°C, pokud se uchovává odděleně od

lyofilizátu.

6.4

Druh a složení vnitřního obalu

Lyofilizát:

Lékovka ze skla hydrolytické třídy typu I (Ph.Eur.). Lékovka je uzavřena halogenbutylovou gumovou

zátkou zajištěnou kódovanou hliníkovou pertlí.

Rozpouštědlo (Nobivac Solvent):

Lékovka ze skla hydrolytické třídy typu I (Ph.Eur.). Lékovka je uzavřena halogenbutylovou gumovou

zátkou zajištěnou kódovanou hliníkovou pertlí.

Velikosti balení:

Kartónové nebo plastové krabičky obsahující 5 x , 10 x , 25 x nebo 50 x 1 dávku lyofilizátu a

rozpouštědla. .

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.5

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo

odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Likvidovat odpad vařením, spálením nebo ponořením do vhodného dezinfekčního přípravku

schváleného k tomuto účelu příslušnými úřady.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nizozemsko

zastoupený v členském státě národním zastoupením

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

97/036/07-C

9.

DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

27. 7. 2007 / 11. 6. 2010

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Říjen 2014

ZÁKAZ PRODEJE, VÝDEJE A/NEBO POUŽITÍ

Neuplatňuje se.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace